You are on page 1of 6

PEJABAT PELAJARAN DAERAH BATANG PADANG,

D/A SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAPAH,


JALAN BIDOR LAMA,
35OOO TAPAH.

,,

KOMI]NITI BEMLMA PERAK TERBILANG'

Ruj Kami
Tarikh

Telefon
Faks

05-401 1363
05-401 3521

PPD.BP.06/oe/001(76 )
1

]ANUARI

2O1O

Guru Besar
SK,SJKC,SJKT

Daerah Batang Padang


Tuan,

KELAS PEMULIHAN KHAS DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH DAERAH BATANG


PADANG
Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas

Adalah dimaklumkan bahawa semua sekolah rendah daerah Batang Padang yang mempunyai
perjawatan Guru Khas Pemulihan adalah dikehendaki melaksanakan program Pemulihan Khas.

2.

Tuan adalah diminta memberi keqasama untuk mempastikan dan hendaklah tegas dalam
melaksanakan Kelas Pemulihan Khas seperti yang diarahkan oleh Kementerian Pelajaran
mengikut pekeliling KP(BS)/ SlPK lJld" v 25 bertarikh 28 Januari 1986.

3.

4.

Guru pemulihan Khas hendaklah berkhidmat sepenuh masa dalam melaksanakan Program
pemulihan Khas sebagaimana ditetapkan dan amalan melantik Guru Pemulihan Khas sebagai
guru ganti adalah tidak dibenarkan mengikut pekeliling KP (BS) 8594/Jld. lll32 bertarikh 22

Januari 1985.

5.

Kerjasama tuan daiam menlayakan program ini adalah amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

,,

MAT NOH BIN SUP


Pelajaran Daerah

,,CINTAILAH BAHASA KITA"


(Sila catatkan rujukttn pejabat ini apabila berhubung)

JABATAN PELAJARAN PERAK


JALAN TTIN ABDIII fu4746
30640IPOH
PERAK

Telefon :05-5015238

Fax

:05-5261834

"1 Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan"

Ruj. Kami : J. Pel.Pk.(Pkhas)501 2t41 ([7)


:21 Mei 2010

Tarikh
Semua Guru Besar,

SK/SJKC/SJKT
Negeri Perak.
Tuan,

PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS DI SEKOLAH NEGERI PERAK


Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

Z.

Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Perak telah menerima banyak

aduan
lebih
berkenaan
Aduan
di
sekolah.
Khas
pelaksanaan
Pemulihan
Program
berhubung dengan
yang
dilaksanakan
pemulihan
pentadbiran
kelas-kelas
pengurusan
dan
tertumpu XepaOb aspek
di sekolah-sekolah negeri Perak.

3.

Sehubungan itu, pihak tuan perlu dan sentiasa mematuhi Pekeliling-Pekeliling


berhubung pela*sanaan Program Pemulihan Khas. Garis Panduan Pelaksanaan Program
Pemulihan Khas boleh diruju[ dalam Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas
yang telah diterbitkan oleh iabatan Pendidikan Khas. Penekanan harus diberikan pada aspekaspek berikut

i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Kelas Pemulihan Khas tidak boleh ditutup tanpa kebenaran bertulis daripada
Jabatan Pelajaran Perak.
Guru Pemulihan adalah guru di luar norma' Perjawatan ini hendaklah digunakan
sepenuhnya untuk kelas pemulihan'
Sebarang- pertukaran guru pemulihan khas hendaklah mendapat kebenaran
daripada-Jabatan Pelajaran Negeri terlebih dahulu seperti yang tercatat dalam
surat perlantikan guru pemulihan khas'
Semua peralatan yang dibekalkan untuk Program Pemulihan Khas hendaklah
ditempatkan di kelas pemulihan khas.
Jumlah mr,rrid bagisatu sessi pemulihan tidak melebihi 15 orang.
Mata pelajaran ying terlibat adalah Bahasa Melayu dan Matematik.

Guru Belar dan semua guru perlu memberi sokongan dan

kerjasama

sepenuhnya terhadap Program Pemulihan Khas.

4.

Kerjasama daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih'
Sekian, terima kasih.

*BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"


Saya yang

perintah,

( HAJI ZA

AHYA , AMN. )
Ketua
Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas
b,p. Pengarah Pelajaran Perak

s.k. 1.

Timbalan Pengarah Pelajaran Perak

JARATAN PE,I,AJARAN PERAK


JALAN TTJN ABI}UI, R{ZAK

Telefon : 05-50

30640 rPOH

Fax

PERAK

:4.5-5261834

"1 Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan"


Ruj. Kami : J.Pel.Pk.(Pkhas)S01 2t41 tJtd.2(1)
Tarikh : 12 Ogos 2010

Semua PPD dan Guru Besar,

SK/SJKC/SJKT
Negeri Perak.

Tuan,

PERANAN GURU PEMULIHAN KHAS DALAM PELAKSANAAN PROGRAM LINUS


Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2.

Bersama sama ini disertakan surat dari Kementerian Pelajaran Malaysia


bertarikh 04 Ogos 2010 ( KPM.BPKHAS.3O0-212112 ) yang berketerangan sendiri
untuk makluman dan tindakan pihak tuan.

3.

Kerjasama daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan

terima kasih.
Sekian, terima kasih.

f:I Jn [.t:T

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

g:"$.

J$fi

*i,i *;i i :?Aii

brrTr.

i.*

3S,3

35i*S r'r.eit{. pf;i,e,i{.


T,:loifiqt

F;,,

e5;-4C1

: i.)t-4fi''35?'P

Saya yang menurut perintah,

( HA,JI
BtN YAHYA, AMN. )
Ketua
Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas
b.p. Pengarah Pelajaran Perak

s.k. 1.

Tirnbalan Pengarah Pelajaran Perak

g,*t.

P&IABAT KETUA PENGARAII PEI,AJARAN MALAYSIA


Ettucation*alavsiaJ.pend.w"lrrw#o,l"o-./.{t

ffirf{ffi"y#"tof

114'z

I*vel8,BbckW,
KOMPLEKS KERATAAN PARCEL E
Govemmnnt

PLISAT

futpls

Parcel E,

PEI{IADBIRAN KERATAAI{ PER'SEKIUTUAN


&vefiircw Adninist&tve Cnnc

Feilcrsl
62604 PT.IIR.&JAYA

??1"03{884 6077
Flar; 03.8889,1318
Iatnon w eb : h@ t Fww.mtle"go%my"

KPM.BPKHAS.3Oo-zru12
4 Ogos 2410

Semua Pengarah Pelaiaran Negeri


Jabatan Pelajaran Negeri
Y. Bhg Dato'lDatulTuan,

PERANAN GURU PEMULIHAN KHAS DALAIIII PELAKSANAAN PROGRAM


LINUS

Salah satu subbidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan ialah


Literasi dan NumerasilUlNUS). Matlarnat LINUS'iaitu untuk memastikan semua
murid yang tidak ni*mpunyai masalah pernbelajaran boleh merrguasai
kemahiran literasi dan numerasi-

Bagi memastikan sub-NKRA ini mencapai matlarnatnya, murid LINUS


Tegar, ia'tiu yang tidak menguasai Konstruk 1 dan Konstruk 2, akan dibimbing
perlu mengaiar
ole-h Guru p-emufnan Khas. Justeru itu, Guru Pemulihan Khas
Tahun 2 dan
pemulihan
murid LINUS regjr selain daripada murid-rnurid

2.

Tahun 3.

Guru Pemulihah Khas hendaklah rnengaiar murid LINUS Tegar tidak


melebihi 15 orang pada setiap sesi pembelalaran selepas Saringan 2
dilaksanakan. wahll bagaimanapun, semua Guru Besar hendaklah memastikan
jumlah masa *"ng;io Vl-ng dititapi<an .Urut9uty Pemulihan Khas adalah tidak
waktu
i<ur"ng dari g00 r,n'init dan t-idak melebihi tdZO minit seminggu (termasuk

3.

persediaan).

Surat siaran ini hendaklah dibaca bersama Surat Siaran, Pelaksanaan


Program Literasi Dan Nurnerasi (Linus) TahaP^ I Di $ekolah Rendah'
Bil. RP(BPK) 400-32/6Jld.3(61), bertarikh 22 April 2A14.

4.

ryRD
edffid
AN ABD"
FS..{'ARAI{ T#GEftI FEBAK

IITOflD NADZT

4.

pegawai yang
Sila maklumkan kandungan Surat Siaran ini kepada
Pelajaran Daerah dan

pet4ar;

I"g:l

Pejabat

bertanggung.iawab di Jabatan
crru d'Jr"iii bawah pentadbiran Y. Bhg Dato'/Datu/Tuan.
Sekian, terima kasih.

NEGARA'

'BERKHID]IIIAT

TAN SRI DATO' HAJI


Ketua Pengarah
s.k.

IN BIN HAJI MOHD DOfUI


Malaysia

1.

YAB Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin


Pelajaran

2,

Y.B. Datuk Dr. lr. Wee Ka Siong


Timbalan Menteri Pelaiaran

3"

Y.B. Dr. Mohd Puad bin Zarkashi

4.

Ketua Setiausaha Kementerian Pelalaran

5.

Timbalandimbalan Ketua Setiausaha


Kementerian Pelaiaran MalaYsia

6"

Timbalan-TimbalanKetuaPengarahPelajaranMalaysia
Kementerian Pelajaran MalaYsia

7.

Malaysia
Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pelaiaran

8.

Kualiti
Ketua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan
kementerian Pelajaran MalaYsia

10.

ii*u"l"n

perdana rrlentert merangkap Menteri

Timbalan Menteri Pelajaran

Penasihat Undang-Undang
Kementerian Pelaiaran MalaYsia
Pegawai Perhubungan Awam .
Kef,renterian Pelaiaran MalaYsia

.d:.s

il{r'}{r*:F .i{iF{:* &ff ffi {.s s "t ts { .gffi{


tri, t . x.. :*l$ {}tbt $l
I c q..\F flS' $ sl.i."e.ih{ \5 h { E {i q 1\ t'$H5g6{.i g[.&5
ei*'rl$ F4 t td \.1 t1 S

li,

;&$q

fr:

if

g,

6{*
&r

il.r+ 4..\s'r

,i

" 4r;1:+

..

iF.:.

d$it"f*Fidg.3

1.1r,d\

nt.i:! f,iq!fl4 4r,,'

'

s,yF-;S

, s, 1@sF

:l,ft

1*, r

N,;:

',;

.4siiS,

,stl

"i

J&*;,llLh*rh"i3J_:-'_1.J"ig*

vJ -, r;4 ?')t"F
ttu".s f t ".p r",ah f?*r{}p* -* .
rli:ir { ir*t-rttrits{ fl+b.{;r:.i,

|e
1

Fl&s&$s&iru. $#:$ffiKt,eF. t${ WJ i.'{ p$ffifr'b&pam ffi


v &F4{i $ss8*ffi $rJftpl mntu gn pr wuL tt+e$*

;r,$..s. r.;l".lqrfll.i$rr $t"*:t

*{::.Fs}

g*s"t

r rJ,fr lis

J,sffi^r$FSqgf} {.trF

dp

{$$l[ffi$s_}

:ffi#}P&.#,&.

ffi[3 'tr dfril&{3

" ,!l '1 *9S"*,r' 1"?tf *q&; i?&'1 !llaiEtVt t ;\.1rrY\SP*{':frlFl i}'Rp'nlen

.iSbftfJ}n ,'q.i9,.1"3* fu+*+p,r,

}:lq.t*f""i;i*"Sd*.

Sr-'{.*aB,eS

+,s- tB"rbr .{$,iU,i q \1{ r - a} r,, \{oFcHreeF{t a 6g*;t*tr 4"*:,


l"i"4${qs lP"d'l#'rrs
"1rA iJ',ltlS*ti :t'S'J
,q;{
'r' 'xgbr,&
{.[}
x*.t,,r|
"r'*r}'la} iBaB'.$l
#-"g1..;i

i* i-;,,lrriil ;:,1,iilriiil3

t&* Jfi,S#.tr;*'h&s', {.{sr.,!.{s"*"


f];' r,l"l:.i.:rt"\
{.i .js :;1l!:..f
o-tr':,

*..rril, $frf,\i

,',6;;

.i*g"E.fld {!-$1"1f'${

r:"{i,!

" ',1}:i

*.1k"13 f}1ntr"r'l

,r'o "'',

'

{.? +.}

1,""'" tn'\;;.1 6s! ffildf$# itrE{ Nlrtd"sf 1':}#k'J:#r 'f 8s6 k LSr:r'j;* t'sl ;t
\ jf,iP'k
Q'?l;#$r$tqlplrsyp l4;5; -r' 6^, "ti&'r(R rlL'*rhds r:ftJr'* ' Jn';n 4"rn t*'n"ri 3 1es44

: i l,$q

ii q':i-{}lqlr,tt'

Lelx..;"ill,i

{lr.l**,,* xN*'l't;:.*{*i!1116

tr

" r."4{r&,.

i;,t:'*.::i+rl lli.:.i

!.ts: i",}F";l'r$'

*'d,r.:at..t4

l?' j.it*iF

i,*,{.N$*s.s$ T

"l"#hr\,&itAe

iJ $i:Tr.{

fiF&*'q*,q

f*t *i,es e'

Px

l&

*!| ffi$ffi Es@&}Ll


n,, **U*,*U*u-',,t

;r.S:

$iii}r rlll+i'1$#f:Sil

X#trl!t!

l.tsq

ik

rl tt:l.;,iii

I(.t \,iiiii$

*4}FJf''$, #m't-*mt*t iifil$lil'9ir: {

,.".,-,'lpiugr1

L's,;'is,g.Jd'pdd*Lt

;}'1-dlt:djli':

r:#*;f:l3r'l

.ii

j ri:i'ai-