You are on page 1of 40

KEMAHIRAN BERFIKIR

ARAS TINGGI
(KBAT)
Higher Order
Thinking Skills

Perancangan Pentaksiran K
KBAT menjadi satu agenda penting
negara yang mesti diterap dalam
kalangan murid dan guru. Selaras
dengan dasar Tranformasi Pendidikan
Negara, transformasi pentaksiran
dilaksanakan seperti yang terkandung
dalam Cadangan Pemantapan
Laporan Akhir Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 20132025

Perancangan Pentaksiran K
Meningkatkan kerangka pentaksiran
bagi menambahkan item yang
menguji Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi serta menggunakan rujukan
standard dalam Pentaksiran
Berasaskan Sekolah (PBS)
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM) 2013-2025

KBAT berfokus kepada pemikiran aras tinggi


dengan memberi tumpuan kepada:
Mengaplikasi
Kebolehan menggunakan pengetahuan
untuk menghasilkan sesuatu yang baharu
seperti menjalankan eksperimen dan
membuat binaan.
Menganalisis
Mencerakinkan atau menstrukturkan
maklumat ke dalam bahagian yang lebih
kecil, menentukan bagaimana bahagian
struktur keseluruhan atau matlamat berkaitan
antara satu sama lain.

Menilai
Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria
dan standard melalui memeriksa dan
mengkritik.
Mencipta
Menyatukan elemen untuk membentuk
sesuatu; menyusun, menjana, merancang
atau menghasilkan semula elemen ke dalam
corak atau struktur yang baharu.

Konsep KBAT
KBAT dilihat sebagai proses kitaran dari
pemikiran aras rendah (KBAR) ke
pemikiran aras tinggi (KBAT).
Konsep KBAT telah memasukkan ciri-ciri
berfikir secara kreatif, kritis, logik dan
metakognitif.
Dengan menggunakan KBAT, murid mampu
memberi penjelasan, membuat keputusan,
menyelesai masalah, menginovasi,
mencipta dan menunjukkan hasil akhir
mengikut konteks yang diperlukan.

Konsep Pentaksiran
Pentaksiran adalah proses
mendapatkan maklumat dengan
menggunakan pelbagai kaedah dan
pendekatan sama ada formatif, sumatif,
formal dan informal, dalaman dan
luaran bagi mendapatkan evidens yang
boleh dipertimbangkan dan seterusnya
membuat penghakiman tentang
sesuatu produk pendidikan.

Konsep Pentaksiran
Proses ialah satu susunan langkah /
tindakan / operasi yang bertertib dan
terarah yang digunakan untuk
mendapatkan hasil yang dikehendaki
Maklumat ialah evidens yang
menggambarkan prestasi murid
dalam sesuatu perkara yang ditaksir

Konsep Pentaksiran
Penghakiman merupakan proses
pertimbangan tentang pencapaian
pendidikan murid
Produk dalam konteks pendidikan
merupakan pengetahuan, kemahiran
dan nilai / adab yang diperoleh murid
setelah melalui proses pendidikan

Konsep Pentaksiran
Dua konsep penting dalam
pentaksiran ialah
Kesahan
Kebolehpercayaan

Konsep Pentaksiran
Dua konsep penting dalam
pentaksiran ialah
Kesahan
- sejauh mana skor
sesuatu ujian pentaksiran itu
menggambarkan apa yang hendak
ditaksir

Konsep Pentaksiran
Kebolehpercayaan
merujuk kepada ciri skor
berhubung dengan ketepatan dan
ketekalan skor itu untuk
menggambarkan prestasi murid
yang ditaksir. Kebolehpercayaan
merujuk kepada skor dan
instrumen.
berkait dengan konsep tepat, tekal
(konsisten), stabil, boleh
diharapkan dan boleh meramal.

Konsep Pentaksiran
KONSTRUK
APA (perkara) yang ditaksir
Merupakan dimensi manusia yang berbentuk
konkrit (contoh: tinggi, berat) dan abstrak
(contoh: pengetahuan, kemahiran dan sikap)
yang dibangun atau diperkembang melalui
hasil pembelajaran sesuatu mata pelajaran
Konstruk yang diukur dalam instrumen
pentaksiran bagi suatu mata pelajaran dikenal
pasti berdasarkan dokumen kurikulum mata
pelajaran tersebut.

Konsep Pentaksiran
KONTEKS
Atau tajuk adalah tempat pentaksiran
sesuatu konstruk itu dilaksanakan
Merupakan bahagian-bahagian tertentu
mata pelajaran
Dikenal pasti daripada Sukatan Pelajaran
Lazimnya dinyatakan mengikut kawasan
tertentu dalam sesuatu bidang
Biasanya dibahagikan kepada beberapa
subkonteks

Konsep Pentaksiran
ARAS KESUKARAN
Ditentukan daripada pengetahuan,
kemahiran dan nilai berdasarkan
tiga aspek:
Peringkat pengetahuan atau
kemahiran Asas Lanjutan
(Basic Advanced)
Kebiasaan (Familiarity)
Kerencaman (Complexity)

Konsep Pentaksiran
KATA TUGAS
Kata kerja yang digunakan dalam
sesuatu item
Berfungsi untuk menjelaskan bentuk
respons yang perlu diberikan oleh murid.

Konsep Pentaksiran
ITEM
Perkara atau alat yang digunakan untuk
mendapatkan respons daripada murid
sebagai evidens hasil pembelajaran
yang boleh dipertimbangkan dalam
pentaksiran sesuatu konstruk serta cara
pemberian skornya
Boleh diklasifikasikan sebagai
Pengingatan (Recall Item) dan
Pemikiran (Thinking Item)

Konsep Pentaksiran
Item Pengingatan
Item yang memerlukan pengingatan
untuk menjawabnya
Merupakan item aras rendah kerana
murid tidak memerlukan KBAT untuk
mendapatkan respons, hanya
memerlukan daya ingatan.

Konsep Pentaksiran
Item Pemikiran
Item yang memerlukan calon
mengaplikasikan kemahiran berfikir
untuk menjawabnya
Murid perlu melakukan beberapa proses
atau tingkat pemikiran seperti
mengaplikasi, menganalisis, menilai dan
menjana idea dalam menyelesaikan
sesuatu tugasan yang diberi

Konsep Pentaksiran
Secara umumnya item yang baik perlu
mempunyai ciri berikut:
Tepat mentaksir perkara yang hendak
ditaksir
Tugasan dan arahan jelas
Ayat pendek, padat, jelas dan terus
kepada maksud
Kunci jawapan tidak bersifat payung,
terlalu umum, paling panjang, paling
menonjol, paling lengkap

Konsep Pentaksiran
Secara umumnya item yang baik perlu
mempunyai ciri berikut:
Stem tidak memberi panduan (clue)
kepada jawapan (leading item) atau word
association
Rangsangan berfungsi. Item mesti
didasarkan kepada rangsangan
Tiada negatif berganda
Tata bahasa betul
Laras bahasa sesuai dengan kohort
umur kumpulan sasar

Konsep Pentaksiran
Secara umumnya item yang baik perlu
mempunyai ciri berikut:
Menggunakan istilah yang biasa, terkini
dan diterima umum
Tulen tidak diciplak dari mana-mana
sumber
Tidak bias jantina, etnik, kumpulan
sosio-ekonomi, lokasi geografi
Tidak menyentuh hal sensitif agama,
budaya, etnik

Konsep Pentaksiran
Secara umumnya item yang baik perlu
mempunyai ciri berikut:
Pilihan jawapan homogen dari segi
panjang pilihan jawapan, jenis, kumpulan
Menyoal perkara yang penting dari segi
konteks dan situasi. Tidak wajar menyoal
perkara yang terlalu terpencil dan tidak
mempunyai kepentingan
Jelas tata bahasa, ayat, ekspresi, stail

Konsep Pentaksiran
Secara umumnya item yang baik perlu
mempunyai ciri berikut:
Tanda bacaan, huruf besar, huruf kecil
hendaklah tepat
Boleh mendiskriminasikan murid yang
berlainan keupayaan. Bukan item terlalu
senang iaitu item yang dijangka boleh
dijawab oleh semua murid atau item
terlalu sukar yang tidak boleh dijawab
oleh semua murid

Konsep Pentaksiran
KOMPONEN ITEM

Rangsangan / stimulus
Mengandungi maklumat khusus dalam bentuk
petikan, rajah, jadual, dll. Rangsangan terdiri
daripada pelbagai jenis
Tugasan
Apa yang perlu diberikan sebagai respons.
Arahan
Bagaimana cara memberikan respons.

Konsep Pentaksiran
KOMPONEN ITEM

Opsyen
(bagi item objektif aneka pilihan)
Pilihan Jawapan.
Peraturan Pemarkahan / Skema Penskoran
(bagi item subjektif)
Kaedah pemberian skor sama ada
menggunakan penskoran analitikal atau rubrik
holistik

Konsep Item KBAT


Berdasarkan definisi KBAT oleh
Bahagian Pembangunan Kurikulum
(2013), maka konsep item KBAT
merupakan item-item yang menguji
keupayaan murid untuk mengaplikasi
pengetahuan, kemahiran dan menilai
dalam membuat penaakulan dan refleksi
bagi menyelesaikan masalah, membuat
keputusan, berinovasi dan berupaya
mencipta sesuatu.

Konsep Item KBAT

Konsep Item KBAT


Menggunakan stimulus secara ekstensif untuk menjana
kemahiran inferens dan penaakulan kritikal
Memberi maklumat secukupnya kepada murid untuk
menjana idea
Mempelbagaikan penggunaan kata tugas untuk menguji
pelbagai aras pemikiran kognitif
Mengundang pelbagai bentuk respons
Berdasarkan konteks baharu yang bukan lazim
-Menggunakan situasi di luar bilik darjah
-Mengalakkan murid berfikir lebih mendalam dan bukan
sekadar mengingat semula apa yang dipelajari dalam bilik
darjah

Konsep Item KBAT


Berdasarkan situasi sebenar dalam kehidupan harian
Mendorong murid menggunakan hasil pembelajaran dari
pelbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah
kehidupan seharian
Menggunakan item tidak berulang
-Item berbeza setiap tahun
-Menggunakan bahan yang melangkaui bahan buku teks,
buku kerja, buku latihan, dll

Jenis Item KBAT & Penskor


Tiga jenis item
item aneka pilihan
item berstruktur atau item respons terhad
item respons terbuka.

Langkah Pembinaan Item KB


1 Tentukan konstruk, konteks dan aras kesukaran
2 Tentukan jenis item
3 Rancang penggunaan stimulus yang berkaitan
dengan konteks untuk mengukur konstruk
4 Tentukan jenis evidens (fakta, konsep,
generalisasi, keupayaan menilai dan rasional)
5 Tulis item
6 Tulis Peraturan Pemarkahan/rubrik penskoran
7 Menilai item menggunakan prinsip 9 poin

Langkah Pembinaan Item KB

ITEM_MIRIP LP_B05 - Jirim.docx

Penilaian Item
Penilaian item pula ialah proses membuat
pengadilan atau pertimbangan terhadap kualiti item
yang dibina berdasarkan prinsip pembinaan item
dan ciri-ciri item yang baik. Proses ini harus berakhir
dengan ketetapan sama ada item itu:
(a) Diterima
Sedia guna pakai untuk pemasangan instrumen
pentaksiran
(b) Dalam Perhatian (Keep in view - KIV)
Mesti diperbaiki, kemudian dinilai semula
(c) Ditolak
Mesti diperbetulkan, kemudian dinilai semula

Penilaian Item
Proses penilaian ini harus berakhir
dengan ketetapan sama ada item itu:
Semua Positif = Diterima
* Satu atau Lebih Negatif = Dalam
Perhatian
** Satu atau Lebih Negatif = Ditolak

Contoh-contoh Item
ITEM_MIRIP LP_B05 - Dinamik.docx

ITEM_MIRIP LP_B14.docx

ITEM_MIRIP LP_B15.doc

LP_Form2_B7_QCEdited.doc

Contoh-contoh Item
1.
A.

Which cube has the


highest total surface area
per volume ratios?
C.
1cm
1cm

B.

D.

2 cm

3cm

1. Different animals have


different ways to adapt
themselves in different
environment.
The diagram shows an
animal lives in a tropical
environment. Which structure
3cmof the body helps it to adapt
itself to the hot
environment?
B

2cm
5cm

5cm

C
D

1. RAJAH 1 MENUNJUKKAN DUA JENIS


EKOSISTEM X DAN EKOSISTEM Y.

Apakah maksud
kepelbagaian
esosistem?

Berdasarkan
pemerhatian anda
dalam Rajah 1,
mengapakah X dan Y
adalah ekosistem
yang berbeza?
(Konstruk Analisis)

Spesis organisma yang


kerana X dan Y
tinggal dalam habitat dan mempunyai spesis
ekosistem yang berbeza
berbeza / habitat berbeza

Namakan jenis
kepelbagaian ekosistem di
Rajah 1:
X:
Y:

Tsunami telah melanda


kawasan X. Semua
tumbuhan telah musnah.
Terangkan apa yang akan
berlaku kepada populasi
herbivor dalam kawasan
itu.
(Konstruk Sintesis)

X : Ekosistem Paya
Y : Ekosistem Laut

Herbivor berkurang

Penerangan :
1. Tiada sumber
makanan
2. Habitat musnah