You are on page 1of 3

il Oe Cd.

jodoo$edd:: tt

q9eda3:rnS S.D.M.
pd>rrr .add ecob)dredEdQrld:
d:drd[J : dddJd Js_rl ($ddQfua)
mdircoodl, : ddrld delre.roS, aro dnodo, wdt"d,
Jd-Ade:gaarto d>c$9d {pedd;oAd urrlo dsdad d:d:^
i l"d id>doeerdd$* omdd;ub.
eir*d ags: ddDr, e{dn, ur.,idoedd rmrtn ded 6e5ao,
tord d$rdath erodo3oerl.
erdrriod aLoror: ddd:oder {pedd, Odr{ $$a3:edddq
;?3I dosard>600.
d:d:ezid ddd[J: id*d aooOle3ri.
4;{d dr.oennd' er4dn, ddDo, dd)o, dd doed, e"lrlodd
d.doeddaah ardie.lrc{:d-d.
Q?g)aiJ&" : dddtdra;h
Cdoj:s:
wd_dl
lpedooJddo*driooed.
rne{a{i
;tri
.
'-rrl??ig rDF : dl;oeJdE6Q,
d.oedor s_o$ocrl.
5)oOegJotaF:(,e3eeard:d1 Aeeord{ ddrd.
t deJdre':: dods: eJdo$s: aarlo edndroh.
l. rloCtdloFd: do6), d{ d:$" dd, $od oE$ddnER.
l {prl gedf : dedd g;t *udrri, z3oao-ddrtsl.
r. Lsoocf : sa6 8dQ
{rddeod uo:no,r"a1, nd) Ja$"orinorbd ed:aJod eA6rf*q edood dred"aadq. aad
:so6 (JoAd odneJ, (,8(0aF, A")d o$ddd aradrld:, ud;.,
-J-,Odctr, m6F6guef d>oad 6d b36d &aadridr, vdrod
,l;odeao EdQoJDnd.
. d:ya,d

n*r
a@e*vw
^

--{

oa<

-"bdJod

EdeoiIJnu$-

.ad: ddlr,

i),, rrua)ri, OeS oego$ bed iouoq dnerlrlSO_ed"od


'JrdEd)EroojradEdedrEndl edeld sad dd aEEdrlSO_
iliz.lSdr.
' dsE ad e61 : adedanR
doen'rlg
fueo$d sa{
,ddd>dro+h i odoe6 ie.:rn"ru
er$zJnd 8dQ ojrdnd. fu eo$d
nrdc$ doedrld:, agidrb, dl,Dd aari.n .ab*ddaooejrtd
Jd.Jc$O_
erdrod {r4>ddroo$Dd EdQ.
e. OS

.
-:--o
iodoeddrlgod
il6)e. Fd)F&
anrto aad ?,36ao"
(qJea)
doerirld
ddroesid
egsrd
$)osEd
/3d63dJDoGd)d
.ed>d
sndt$drdo
ege
dz3tr
z5ead
EdQoJrrRd:+,
dsdraah ae>_ d:drl$e| "eda3esad
EdQoiDnd.
i rr-

t z. aae.ra3:ed',
: .arJr "rdo*od> edood z3eadnd)d sadndooh
Addd*EdQo$Eno$Jouandd* 4Bdd6 Jno$ra
ae.l_doerudo5oe
en:do3neh$s4d. c$drsdd arrdrld) eoAd DdiEeJ, Odoo,
uarlo nb*dd
nD6Frglsr, wdd doarcQdoerid$:, erz3eraF
ASd Aodrld wdJd>da*h udiorcd:d_d.
18.drdegdeddner:S"ld dz^a,{ddeod aartn zoddd 6"d*eJ
"rd:d dd:rei_e iodoeqior*.r EdQodraRd:-, eaoOdaaR
dods: ddoi)d)$,
dodo wd:d:{d:,
dd, dru_ wo
ODoiDdeL, bq ?rd)del ded*rlSoaand:d 4/dd.9ddzgdDd
EdSoi5aRd. d:a'sadr 2ood 3 gorlC ddri ododd
wdo3oeh*o$dood edood dz31 doorcJ ArbEd.
19.rtoCddredd, UDbeo$cnrt_oiodneqieJqr EdFoJDnd^,
a$d oec dor,: ioz..loq moJ:, uas: z.dob{d>, i3qrdej aarto
"asoddz3a3:rarJdddee er3uod{,rpduaoo$Ed EdeoJnndd.
ee e dz$,r addcd:O_d:d eiu3rd..aafi
20. e9dolroo4J: erdrodgDUeoSDRdOd:d;sd
9dd.9dd6Dd
do$Eoieru3.rd. .ad: drooaore,
asd 8de {rddeod
drerudd, e:d)z3,e:8esas,o)"lfr o$ ror iouo6 aoc$eJrld),
aad &_e6?doerlrld: aario d:rd: ededd (drddrzJea)
EdQodDn dnarudoerlo ddo$sr .rC,: da{ nn{.
21.e$Jsaodjr: dide -anejxbdoS.cd od:r3$obaahd. aoa_
ddd esrdrl$:sad doerirlgod $dd,e3J ddcd:o, d&d$q
datrie:: .rd: dduaooJnnd- ae_d ubdo$O_ .ads3erohd:d
EdQojDnd.
22' Detao{ : ddzg
4ddedd- EdQdgod do$doieJL3,i
EdQoJDndL a.)d oeec$ rloul d.oe$, doe{ iouod a#
saadddO_dt_ dt'rdaan dedaa$or dfrrdmnd. dzq.d;dd+
ddozc ad.
23.dodFlaid:
Oegcd:d:$abed, anoj:rd>ed, &odqrii
")"td
aarlo.add asdmori d.ooddri$O_oad ad:daahd.
Zl. dddrnetdOd : et d, dd>", u{dn, e:dJes,z.ddoedl,
fueio?JoQ nroddd4o$ doerlrlde] edood {r4nd!-rooJDd
8dQ oJ$Rd. =rdsrs'oasrh ;e.l_d drdo$e;o_ .addd*
EdQoJ.iand.
2s. ddro4o{.r : aad a3:drs9d dooddrld:,
fueo$odocS:e$:daaC sadrtd:, (,gsEd,(JdemF,c$si cilDoiodo_
SdaodDndl,
radndrmh ao_dn z^:Siododd 8dqo$End.
26. dsadO daaoJrd : e,r:Od:o$, dodddel ded {;"\dd,
dedoa$oror ddo*ron 6Ei1-o bec$dO_ dodrad:d 0$d
aradddO_ wdo3nerl, Soari e,odCoerl.
27' eruacctoid: d4 &d- d:nd, eroooJr:d)d),doeddJ)o
Soaahn:de)_atrlo dd- $a- EdeoJDhd. dndrri do{;.

za. erErrloEneJead
: dmc$d, dead da5*0, dedendur
d, 6- ra d aa h d)-, E r I ed d eod { w d o3oeh d e.:rd:d- d.
ardodoaah
aet-do erodo3-oehd:d
dodrdo-de
ec6idddrdd?hd.
29.d-,oaasoddda-ao$d: Sd*Se)-dod:zJdd e8esoF, z,oo!d,
de saFdddrR d ed{fu oSnrio: a e.:-do eludoJoehi:d
eiedalhd.
30. e,ad.c-dd zSorar : ud)-&d-, d>oa:dd, wdd iouo6
aaodrid:, e:deroF,ud>t3, v6ard, mofud d>oad aaodrl$Oudood {4:rduae) Edq.
31. ei6roa aa-C z!..orar : d:d:d:ed doerlrlde| vduod
{qradurel, d:ooaaoQ, aJabrdoeri, d{d z.d-d, eJd)dDd
$d:- ao- ddd drogd"oedd doerlrlS wddd>da.h aarlo
radndoaah ">e.l-doe,r:dolnenia:d:d:.
32.e+)nod a>$ra: e{dn, Ed)o, ddDo, bed ioz^:opdoerl
tDdd.
ff. r,doe$enb e!-raror : t ta6d$e, et'],d'o, edoeaid,
d{.:gedd, d&ddtr dd6^ie:: Saacdrd.
34.ao9eroa zi-oror : dd)u, a3rd,doog $dI

gAD bEndd.

35.g*eaet/abr: dez3d,?sob$so* OEsdd,eJd:r doerirtd:,


nac$ rbeadaie, d:,d) dz3*iol wdofuen*oagd.
36. ?,rg&se3ne;: oaddaS:d, efDuJrd,gdsa"d, tO aJd$,
dear_anrtn b edoedoeJrldO- wdotnerl.
37.Cd;odo drer: ae>_dddd ddri$Jd:arecd:d:.. bd?Oie)
wdo3othierrd:S-d.
38. d)6"trooDo3:radue;: er$aDdd% zodeJeddro*R 6?rtJo
ddraad, ard dd- aarlo .aO".ddaiDd iouoQ doe{rl$Oerudo3nerl.
39. adrtCF dne.r:36e6 doedl, deddo${ ao_ ddd oad
doerlrlgri dz3; doaad>ao e36drsc$dO- wdo${.
40.q'oddogorbaJd: 666 aao$ Sadrl$, e,demFatrtn acdd
douoQ doerlrlslO_gr.:do3oerl.
41.OAoDO-.t:
da3:r dnerlrlde|, d)Oddddml| odneJ
")"5d
bmo$do- c$ddg-daadrid, z3d>r ioz":oB dJcoxJrldeZdz,s,n
udimrb{d
aario domaa$EaooJJDd
EdQdrEnd.
42. edJe8 ?1ro|oF:
aarin Soarloei*d wdoJoerl.
":rq,4
43. eddg i.6g desDddn : rno:5a6$d1 ome.
44. ao. d?"r6.e3edd:d1 zlod;ond : d>Od droddri.

udoerlrde4rrlr ud.oerlrdeqndo

tt q)e ddrodoo$e dd>; tl

qged$r*b* S.D.M.
pd:ra

"edd elo3::dred EdFrtd:

1. *4d$

: ddeJd JLd (d)d*ertJa)


2. FodidsoOd1 : ddrld uiJureod, ?$qd.rood6, vusard,
e3d-sde:d alrto abd:9d dBeddaond aado dsdl,d $d:_
dbd n$doeodd$" aomddld:.
3. 4dd *-9rd: dd>o, o{d>, aridoedd atrtn ded d"\dd,
etaad dt'rdaah erDdo:roerl.
4. eegdtloCz3orar : ddebode.:{pedd, bdr{ J:$$edrld6_
dz*:," doara$ao.
s. d:d:ead dddtJ : 36*6EDobeiri.
e.dl4d d:ocnid

: e{dra, Ed:Dc,dd)o, dd-doed, aylodd


dqdJaedd6Dn z^ldiordrd-d.
7. qad:ai;&. : dd.rdJd"Jann zjdoj:e.r: wd-d:
{pedaoddd.n*drilooad.
8. dJbtdd/rbd : *:oe.:aaoe, doedof, S-o$o6ri.
9. d)oo zlomr : ,,Serar $d1 aerarde_dSrd.
10' Sedgdo: dode> zJcd:o aarlo udr8roR.
11.rloCddBrd: do6), da. $dI dd, $oE cE$ddnrn.
12.'""pt1$edf : dedd drad d6d)ri, z3na1 ddrlo.
\^-.
lit-?A
,...r^,1
=l^{FAe.r?\
az{r
i{r
,d\
' orqre
6eue i.-{
{rddeod SoJtdO&dI, 'Qu owrvdodD@rbd ed:qj63 EdQrl*o_ edooS dredr.asddl. SSd
oe.go$eoA,d rod>eJ, (,8eraF, aad c$dd$ aaodrld:, erd1,
&d-, OdoF, mdso gzJeto duosJd ad O36dsaadridr, edrod
gzp*ao EdQdrdnd.
14. i:50,i
.aNJsdvw!,
o : -{^^-..
.r$qjod EdeoJDnd^ nd: dd>r,
13.

8cFAOef

dd>", eloar,d,
oeo$ bed ioz,loQ doerirlde| edrod
")sd
doE6ld)aooJDd EdeoiiEndl odo_d sad dd afddri$O_
z.:9izld>dr.
15' dostad e61J: sded6?R
doerfn'd
Leo$d naf
eroddd>dm*h iodoe q doru, ed:zJnd Ed Qo$Dnd. fu eo$d
rlzoorJoS dnedridr, agidrb, d4ryd aartn "r0*3d acoJeJrlsj
?J8d^jo$o_
e3oo3 {4:ad6DoolDd EdQ.
16. A. Oetoi rr-r.-. A oErltJ Ac)d e33$r iodne$diigod
Nws qJddr
d)dd6A,drroad)d ces)d (CeA) dJosEd doerlrl* dd.net"3rl

be$, wddd:dmo EdeoiDhc$- ereedeq zJr6d a$d


srdndraah aen_abdrldO_"edz3eaad
SdQo$Dnd.

tz. rood:eg : .rd> ndo..od>udoodzJeadnd>d sadradnmR


ae.l_doe,DdoiraeRidd+
EdQd:Eno$;a uaadd* 4Bdd6JEnc$-o
eludo3oeh*oa1d.c$dds6dArodrld) eo*d rldne3, Odd,
nadrogelef, wdd iouoq doeriri$:, e:desaFaarlo.aqdd
aad sfddrld wddd>dut*h z.l$ie.:rcd:{d.
te. i: ed3ne.:
: ao)d dzstr{dorleod aart-oeoddd E"de3
.ad:d dd:rele iodoeeiorqr
EdeoJ$nd1, uaOdaan
dodo ddoi)djd,
dodo: wd:d:d3d:, dd, drag wo
soofDdo_, h4 D$do_ drd ri doaahd:d Edde idaaad
EdeoJJDnd. d:d.nd> 2ood 3 son'd ddri Ododd
wdo3oenic{dood eddod dz31 sonoJ Arbg_d.
19.rtodd$eddr uafuraJ:mrtn iodoeqieJq Bdeojnndl,
eAC Oe.gdom ioaoQ naoJr,uas: t-dob{r$, Dst de3rnrto
.aQdd da3:r AfJdrlsel odrod
{4:adooofdd Edao$andl
e:gedz$d a:S*o$e)_d:dwdrdo;nhd.
20. e?.1o3too-"t:ed6od uDfufc$EDRdO$dusd
{drg drzraad
aad Ede {rdrh,od
SoJJiodoJul"rd..rd: duoore,
a3:ot^rdd, sd)25, (JdemF, &&C od:drorioe"loQEDo3JeJrld),
AAd Alem doerlrldr aario d:rd: &deeJd 1d:rd:zpeA;
EdQodrDndneiudoerlo ddoJ:o .rd: daftr dod_.
21.e$rFdodt: dide iodiodoJ "qd: udlda$cSaahd. aen_
3dd zsrdrl$: sed doerideod {1id*edd ddcd:o:, ad&d$"
d{ie)) rd) idsiooJrrnc$- ao_d d)dc$O_ .adzJeahd:d
EdQoiDnd.
22' ?Jetdoq^j: dd?j d-/dJgdd- Ederigod gofaote)rul
EdQoJDn$_ esC ocgo$ rlots doe{, doeg doz"loSaad
sadfidq J8- dfrrdanA dedrs$rr ddrdoahd. dz$"dd8*
ddoar ad.
23.dodmid: ssd oego$ $$$rd, moir:d:ed, d.rcde{d
aaartn.addacduaorldooddriSO_aod ad>daafld.
24. dddr-oenod'
arrd, dd>o, e{dn, e:d>rJ,r-rr;3oe{,
beioaroQ d,ogdd{o$ doerlrldQ u3oo3 $QndoooJrrd
EdQoJDnd. sadodrorn ae.l_d drJoSre.:n_ .rddd*
EdeoiDnd.
2s' ddFD4o{: : aad ed:d:rgd dooddrlsir,
Ueo$O.{
dodatd:d AsC Amdrld:, (,g5ad, edemr, ud)us tumoiodo_
id6nooj))nd), mdndoash ao_do r^:Slodogd Sdedrrnd.
26. g6odo droo3rd : e,r:Od:o$, dodndO_ ded
dld5dd,
dedaa$rror drO*rDR 6Drl-o beo$dO_ dod:udrd .)Ad
aadrldO_ erudolnerl, doari erdcd"6eri.
27. sruo(uaid : dd- .!d- d:nd, wt-loJ::d)d), dofddd)d
Somh*odO_ utrlo dd_$a- EdeoXnitd. d,nuld 3o{;.

28. etddoqroc3ed: dmo$d, ded da5tO, deadaad


d, 6. ra d an h dr-, ar I edd ead e)_ w d o3oeh i ord: d_c
d.ndra'e-l_de ndodua;h
ao_do erodoJoend:
uaadddrdafid.
29.dJoaDsodd
dmq$$ : Sd*SQ Eoej:zJd>derdesaF,eDe)rje
8saFdddrn d ed $fu o3.nrio: ae.l_do erudoJoehil
eJedaand.

30. ssdg-dd z3orar : ud:_"td-, d:oald*d, erudd ioz..loi


&adrldr, e:deraF,ed:23, eqn d, rnofuf duoad Aadrldi
ud"od $e.odurO EdQ.
31. eiil"a

raJC d..6saF: d:fr:d>ed doerlrldO_ edoor


d>oooaoQ,
r3d:rdoeri, d{d z.d-d, erd)6a:
$pdsaO,
d:d1ao_ 3dd dlro$dJoedd doerlrid erDddd)da+Ranrl
Fadrad6aJinae.l_do en:doloehiud>d:.
32.e*)nJod ardrm: 94drJ, dd))c, ddJDu,Eedioooe doel
ilaDdd.
33. AduaderabaJorar : ?.$dd::o, e:{d$, sdoezJd
d{":gedd, d,ldq dr6-dol Sam$ .
34.a09e[04 d.nsaF: ddDo, a3rd,daog dJ$- g&l Ooldd.

35.gdoa d-,oear: dez#, ssotDa$sogODdd, z3d:r doertrtd:,


roc$ rbradaie), d:d) dalne> wdotneni:egd.
36. ?,'9&r{,fgne : m$gid)d, gD6D"d, ed5a"d, b{ Z,ldel

dratraado bedroeJoeJrl$Qwdo3oerl37.Cd.jogOdner:;596_dddd ddrld durodcd:d:. banoie-:


wdo3nehdor$3_d.
38. d)6"uosoo$ra doo: sd>oadd% Zododeddtn*h anrln
dd*ard, md d{ atrlo .eq3d ;nJ ioz^:oq doegrldO_
eludoinerl.
39. Adrl{r dnc): 36eg3doe{, deddo$d- aen_ ddd ar3
doerlrlgri dzjl* domad:mo z36duOed)do- erudoJ))d_.
40.Fod.jogOTbtJd: 666 aaob Ouadrld,e9geraF6?rt6 23dd
ioz..loQdoe rirlde)_ erudo3.oeri.
41.$Dudo{J : aad dd)r doerlrlso_, d)od dd..corl, odnei
CmoiDdO- csddg-dsrDdrid, zJabr ioa.re 6rc0D8rt$qd?s*n
ud derrb{$
aarlo doeo-rd)6Eo
oSrodEde oJDnd.
(,d)e8
42.
rSomr : .:rd_d*
aari.o doarloei*d eludOined.
43. eddC -a.rod
CeOddn : roofud d:d1 aaog.
44. ao. dzn6.c3edd:d: zSodpaid : d5jDd draddrl.

ud.oerlrde4rrlr udoerlrdeqrodo

I
4s.t d)aud:

/s'

m6fu6".

46.{iart 9ed:P ' ddrhd:ddd: i{pdarrlu:.


47.i,Jdef de)_raoO:
ad_ : &d-bod dej gdrbdjddt, dral z..re3
dts"jd)ddi, w{aod
dode-l wdd:{dd:o, io c/oc:o_d
dei $ad 1z.ddb*)cd:$*rbeodaiod-d, de3rido{).

ll Oe edddJadFdro
dea d*): tl

qgeud./oerlrde
t.pod,

6o

eJo3>dredaJd:,,dodBsarudnerl. ddouo

3e

A<S s

48.i.rdef dnead ad- : dorou:e,td:tdd' Bqdd' dS mod:,


doar:, dA_d9ri rlouo Joe$, iod>aadd* vud-d) rbrasao.

5oT-

4e.idr rlod : oQd d{d t-d-d ilmddrl (?3.&.)


S0.(JoJ$.^lr, d>e.:ard-d,nDrfuEtb;sadd, vud_03:der6rd6_
dodrd_d.

udo/orar6Eod_q, dedm_dd bozparl,d.odoad:,


$oarid uoo.o_d),
lga{

UAd,
d>rne3xadsad:rlg:r ?3d*,Odorl, Ae)6r,zS$dJorb^,
d:omdorb^, N)Eed, de.:r_do, de>as ae3, ino{;,
atir:;bn$, $QC>raio,Beorl, rlirli, esJdg, ?sou>dJoo:,
deio, d>raeJ,c&d da.
6rdj94,, etrgE*,rinedoD, abmd rloedo?t, z,rJcrda),
.r{, a)eiord, eox)d, u*:gttr, {rn $aiord, d0dg[J6,
dd*d, a>eoot:, d{ d>dz^:,d:oo d>dr^:,d{ooo vad.

51. OdFedilr , dedd o3n{de qnrla*ddn Ad^ d[:a.rdd,


6dadd, enJS)$,nao$, ddrld idd, aad doz^:odduq, d.ne{
abdl ndd ae>_ doe;ot'd doe{d+ri ood:zora.
52.d8d io;ord zlorar : "ed) ie:8+, e-:dori,esaobrao$sJq/3
sol>dred do-$G.
53. oeioedoa zl,oslo, geJoedcraioe{, vdoedoo def,
seJ,oedo uaro{;rld:.
u{d:, drdo$daodd, &oooGso
54.ri-6e9e$r erdr; uarJuctf,
sarto dedd doerlcdnedd dq daliod_d.

{.,der ao+da
&ord 6Eqr4)e
odgJ o?JCr

55. ez;:Fo"od" : dadc$d* ae$rroo w-d-ezid ted>dd)


dt-ddrd doed d:d1 ;3drld dt_aaod:daahd.

. Contactfor

AYURVEDIC
MEDICINES,

55.droJi : dEdrad_d,dej e$rb6u$, D9 c6 z$da6dd),


aad dnerlrl$:, sdua"oo3), JddEzrre-:o6ErLo Sd"ld ds_
dal$d_d, d:u$gri ed:od_;$ u$o66.
57. cD*,oq : dd)e, dd>r,
oaJ:zoea;ond.

MASALA ITEMS& DRY FRUITS


D. S. RAJENDRAPRASADHEGGADE

D3JDdd: dedd 6-0656, d{ooo


6Jo6Fr, ?.Dbne D6.io6F6,
i.odd ded: e3-o6-6,8e0ri, doeO, d)dR, rlod aiJod:rorld)
CrodC!3-d.

rlo8el doerlrlgrl FrFoA"

58.ydrE?o : wQ13, er{d: doerl, ?.mdabr, rlou:o: ddd erado


e,ruri aooooeSo$q
Cdodd ieddoood ioSrar rbrada${d:.
59.dd_d-oedd: nd: d{d$" Esato $d} .)ddd$" oaddna
dd-d$" $qrtrog$3_d. do$ d>d1 rd;- deJ,d4rnd, a3^d+,
a&ru_rldd1d,?d *lcbdd>.
60.oe)qtor'dbdue.:: /e bds wddnenio$dood
d$d} ?r9oj'arb{$ ddrlqJod)d.
wdd:{d:

d,ado:

61. drdQde datoJ:d : 9;3:_, &d- .EiJrl,o6JEogedemFdd


erudotnei'laahd.
.adq .add EdQrtS: d,6do$)d_d.
eodi,

fLdcf da+ {Ja, flrdef aie d)a : abeJoid: ded>d:d,


d)a.edo&dded>d>dJdohdd, eiSrd$:, ao_ dddd
ddrdrld:, d{aaou ad, doead nd, DeeRo dre,
o&ri "cort, d:?,sdd
$dooou:o6,e.:dorlad, etDebJdfJoU),
norDo-d #dot, dgoinerld ?3!^3o-ug16,
dio d!do6,
;i:d;ri &DerJdog., daro$ dJdd.
a)et a)dd, : mcaa: dJdo6, ?JP/boedEdoo, ud:,J
e^.19",
dedd dJdcr6, d{raoO drdc'6, aeri dadd.

^dcJ

d)a
4Jdso !^3
5id t36&
;$:nd o.:eda

aedid dJ6$_$di6
ll
$o3ndri, Qedi6 ?J{i6 ocod.tde
drd>eao
rlgdrec Jqdc'ag
do${ ador",od ag&, drlEe ll

AnnapoornaComplex,TempleBackside,
HOMNADU-577181,Mudigere
Tq.,Chiknngalur
Dist.,
Phone: 08263-269577,
Mob.:9449158233

ero3l:dred EdQrld:
<li.mdrob o$d"%rmh I
dosJeJnedd .){rdrld:, bo4d d:d1 oadgd {pest
diyl*:,
$d*C e*^idrld:, {,def s{si aarto {.,do6
ij), n6'dd),daed dndoo$ dd-zcd-s_af,rls:,ddddo-$d:,{r$d ddrld:, uad, doedeerl$:, dortnee),Ldol, $dd
dd_;3c{rdrl$:, ;ndl aarln doedesoact:orld:,dedorl
d,od:J iedrid:, udso doz3rld:, aouiu{, $.a.rld).

rgddoddoz3d : doar*dd DeE_q,Drtdro*


d$"q" dJodd)d
a$eJoad:wdrd..rld$* DedJ*i1 L,d)" d>dri d,ooo$o6
d:ood dOA*odoe^-rd>d:.
{prar ssti 6nrtn dndatrd
doa3ood:d:"
ao.
*o[3:,
t-. u$al ua:f,e3rif d>ood dea
ordeAldO_droOo$oo
d:netd C"ic $i3 ciEAOrldoaild
i
++
OiUd

l-i--.f.t-q.IJ ciogq./eir }JqJq!.

Eooo$d dd : 't d. a. - f,6. 25-oo


10 E. A. _6.,6.2.0-0--0-0_
SdoS:Jd: e:D,oalo
zied

eaotrAri9riiodEr:JO :f,.o.nrre. coCeo{, {r:mcf d{d


d:dmd &o, ed4{)cmr oao{4r, ded:o*dd bozprl,
drod:;ld:-s77181, d),oadd 6tera_d),r^:d*$rldod Xd_.
dnd;ud: 08263-269577,
doei,err: 9449158233