You are on page 1of 6

CIPFP

CATARROJA

PO-04-02F4
MEMRIA FINAL DEL MDUL

Modificacions respecte a l'edici anterior

Revisat : Cap destudis

Aprovat : Director

Edici: 0
Pgina 1 de 7
Data 20/03/2013

MEMRIA FINAL DEL MDUL

FAMLIA
ENERGA Y AGUA
PROFESSIONAL
GRUP
2 EFICIENCIA ENERGTICA Y ENERGA SOLAR
TRMICA
MDUL
CONFIGURACIN
INSTALACIONES
SOLARES
TRMICAS
PROFESSOR
DATA
25/06/2013

Percentatge
aprovats
Percentatge
suspesos

Index
MEMRIA FINAL DEL MDUL.......................................................................................................1
-Anlisi de la realitat de l'alumnat.........................................................................................................
-Estructura, funcionament i recursos del departament..........................................................................
*Adequaci de laula............................................................................................................................
*Disponibilitat del material didctic......................................................................................................
*Activitats extraescolars.......................................................................................................................
-Compliment de les programacions.......................................................................................................
-Memria de l'avaluaci interna (qestionaris de realimentaci)..........................................................
Autoavaluaci del professorat..............................................................................................................
De l'alumnat..........................................................................................................................................
-Necessitats i manques observades.......................................................................................................
-Propostes de millora per al prxim curs..............................................................................................
-Bibliografia i material emprat..............................................................................................................

CIPFP
CATARROJA

PO-04-02F4
MEMRIA FINAL DEL MDUL

Edici: 0
Pgina 1 de 7
Data 20/03/2013

-Anlisis de la realidad de alumnado

-Estructura, funcionamiento y recursos del departamento


l *Adecuacin del aula.
l *Disponibilidad del material didctico.

l *Actividades extraescolares.

-Cumplimiento de las programaciones.

Temes
programados

%
Temes
previsto impartidos

%
Observaciones.
impartido

Observaciones generales:

-Memoria de la evaluacin interna

Respuesta numrica de 0 a 10 (10 es muy de acuerdo).

Autoevaluacin del profesorado.

Preguntes
puntuaci
Resulta apropiat el grau d'adequaci dels objectius programats a les caracterstiques dels alumnes.
Resulta apropiada la distribuci dels objectius, continguts i criteris d'avaluaci de les diferents
rees, matries o mduls formatius del departament.
Comprove sistemticament l'adequaci dels objectius i continguts treballats amb els alumnes.
Establisc els criteris, procediments i instruments d'avaluaci per a fer el seguiment del progrs dels
alumnes.
Relacione els objectius i continguts amb els criteris d'avaluaci aplicats.
Comprove de diferents maneres, que els alumnes han comprs la tasca que han de realitzar, fent
preguntes, verbalitzant el procs, repetint l'explicaci
Controle freqentment el treball dels alumnes amb explicacions addicionals, proporcionant pistes,
donant feedback

CIPFP
CATARROJA

PO-04-02F4
MEMRIA FINAL DEL MDUL

Edici: 0
Pgina 2 de 7
Data 20/03/2013

Els aprenentatges que propose afavoreixen la consecuci de les Competncies Bsiques o


Capacitats Professionals.
Els temps programats per a cada tema respecten el ritme de comprensi individual.
Resulten adequades les mesures d'atenci a la diversitat (suports i reforos).
Observe sistemticament el progrs de l'alumnat.
Reforce els aprenentatges amb activitats que milloren el seu grau de comprensi
Quan detecte algun problema afegit informe al professor tutor i a la resta de l'equip educatiu.
Adapte les activitats, les tcniques d'ensenyament i les estratgies d'aprenentatge a l'alumnat.
Proporcione informaci a l'alumnat sobre l'execuci de les tasques i com poden millorar-les.
Afavorisc processos d'autoavaluaci.
L'organitzaci i distribuci de l'espai en l'aula permet el desenvolupament d'activitats individuals i
de grup.
Utilitze els recursos que m'ofereix el centre, (audiovisuals, informtics, biblioteca, etc) per a les
meues explicacions i per a l'autonomia de l'alumnat.
Davant els nous aprenentatges estructure i organitze els continguts donant una visi general de
cada tema.
Els materials i instruments que presente a l'alumnat es relacionen amb els coneixements ja adquirits
i amb els nous per aprendre.
Els llibres de text o apunts han sigut suficientment utilitzats.
El llibre de text o apunts utilitzat s'ajusta als continguts que impartisc.
Els llibres de lectura recomanats o materials extra recomanats sn adequats pel contingut,
estructura, etc. previst.
Hi ha facilitat per a utilitzar les TIC en el desenvolupament de les classes.
El clima que cree en l'aula afavoreix que els alumnes collaboren, dialoguen i accepten les seues
diferncies individuals.
He posat en prctica mesures per a estimular l'inters i hbit de la lectura i la capacitat d'expressarse correctament.
Propose activitats que fomenten la participaci de l'estudiant en l'aprenentatge.
El departament disposa dels materials adequats per al desenvolupament de la docncia.
Les Activitats Extraescolars i Complementries organitzades pel departament han sigut suficients i
adequades.
Considere que m'he coordinat suficientment amb els professors del grup per a realitzar un
seguiment de l'alumnat.
Participe activament en les reunions del Departament.
M'implique en l'elaboraci de la Programaci anual i en les activitats complementries i/o
extraescolars.
Les relacions amb el tutor i, si escau, amb les famlies.
Em coordine amb el tutor amb la suficient regularitat.
En les sessions d'avaluaci, afavorisc la presa de decisions encaminades a millorar el procs
d'aprenentatge i la meua prctica docent.
Intercanvie informaci amb les famlies i/o l'alumnat sobre el procs de formaci.

-Necesidades observadas.

Para desarrollar el mdulo con facilidad el alumnado tendra que tener un nivel de ofimatica bsico
para poder desarrollar las actividades sin problema. En este caso la herramienta de clculo Excel,
para poder realizar todos los clculos de una instalacin solar trmica.

CIPFP
CATARROJA

PO-04-02F4
MEMRIA FINAL DEL MDUL

Edici: 0
Pgina 3 de 7
Data 20/03/2013

-Propuestas de mejora para el prximo curso.

-Bibliografa y material utilizado

El material didctico utilizado para el desarrollo del mdulo ha sido confeccionado por mi misma.

En Catarroja, 25 Junio de 2013


Profesora: