You are on page 1of 14

Chng 4: Polime

PHN I: L TUYT
BI 1: I CNG V POLIME
I KHI NIM, PHN LOI V DANH PHP
1. Khi nim
Polime l nhng hp cht c phn t khi rt ln do nhiu n v nh (gi l mt xch) lin kt vi nhau.V d:
do cc mt xch NH [CH2]6 CO lin kt vi nhau to nn H s n c gi l h s
polime ha hay polime ha. Cc phn t to nn tng mt xch ca polime c gi l monome
2. Phn loi
a) Theo ngun gc:

b) Theo cch tng hp:

c) Theo cu trc: (xem phn II)


3. Danh php
- Poli + tn ca monone (nu tn monome gm 2 t tr ln hoc t hai monome to nn polime th tn ca monome phi trong
ngoc n)
- Mt s polime c tn ring (tn thng thng). V d:
II CU TRC
1. Cc dng cu trc mch polime
a) Mch khng phn nhnh. V d: polietilen, amiloz
b) Mch phn nhnh. V d: amilopectin, glicogen
c) Mch mng li. V d: cao su lu ha, nha bakelit
2. Cu to iu ha v khng iu ha
a) Cu to iu ha: cc mt xch ni nhau theo mt trt t nht nh (chng han theo kiu u ni ui). V d:

b) Cu to khng iu ha: cc mt xch ni vi nhau khng theo trt t nht nh (chng hn theo kiu u ni u, ch th u ni
vi ui). V d:

III TNH CHT VT L


Hu ht polime l cht rn, khng bay hi, khng c nhit nng chy xc nh, mt s tan trong cc dung mi hu c. a s
polime c tnh do, mt s polime c tnh n hi, mt s c tnh dai, bn, c th ko thnh si
IV TNH CHT HA HC
1. Phn ng gi nguyn mch polime
a) Poli(vinyl axetat) (PVA) tc dng vi dung dch NaOH:

b) Cao su thin nhin tc dng vi HCl:

Trang 1

Chng 4: Polime
Cao su hiroclo ha
c) Poli(vinyl clorua) (PVC) tc dng vi Cl2: (gi s c 2 mt xch th 1 nguyn t clo)

T clorin
2. Phn ng phn ct mch polime
a) Phn ng thy phn polieste:

b) Phn ng thy phn polipeptit hoc poliamit:

Nilon 6
c) Phn ng thy phn tinh bt, xenluloz
d) Phn ng nhit phn polistiren

3. Phn ng khu mch polime


a) S lu ha cao su:
Khi hp nng cao su th vi lu hunh th thu c cao su lu ha. cao su lu ha, cc mch polime c ni vi nhau bi cc cu
SS (cu isunfua)

b) Nha rezit (nha bakelit):


Khi un nng nha rezol thu c nha rezit, trong cc mch polime c khu vi nhau bi cc nhm CH2 (nhm metylen)

Polime khu mch c cu trc mng khng gian do tr nn kh nng chy, kh tan v bn hn so vi polime cha khu mch
V IU CH
C th iu ch polime bng phn ng trng hp hoc trng ngng
1. Phn ng trng hp
a) Khi nim:
- Trng hp l qu trnh kt hp nhiu phn t nh (monome), ging nhau hay tng t nhau thnh phn t rt ln (polime)
- iu kin cn v cu to ca monome tham gia phn ng trng hp phi c l:
+ Lin kt bi. V d: CH2 = CH2, CH2 = CHC6H5
+ Hoc vng km bn: V d:

Trang 2

Chng 4: Polime

b) Phn loi:
- Trng hp ch t mt loi monome to homopolime. V d:

- Trng hp m vng. V d:

Nilon 6 (t capron)
- Trng hp t hai hay nhiu loi monome (gi l ng trng hp) to copolime. V d:

Poli(butaien stiren) (cao su buna S)


2. Phn ng trng ngng
a) Khi nim:
- Trng ngng l qu trnh kt hp nhiu phn t nh (monome) thnh phn t ln (polime) ng thi gii phng nhng phn t nh
khc (nh H2O)
- iu kin cn c phn ng trng ngng l: cc monome tham gia phn ng trng ngng phi c t nht hai nhm chc c kh
nng phn ng to c lin kt vi nhau
b) Mt s phn ng trng ngng:

axit -aminocaproic

Nilon 6 (t capron)

axit -aminoenantoic

Trang 3

Nilon 7 (t enan)

Chng 4: Polime

BI 2: VT LIU POLIME
I CHT DO
1. Khi nim
- Cht do l nhng vt liu polime c tnh do
- Tnh do l tnh b bin dng khi chu tc dng ca nhit, p lc bn ngoi v vn gi nguyn c s bin dng khi thi tc dng
- C mt s cht do ch cha polime song a s cht do c cha thnh phn khc ngoi polime bao gm cht n (nh mui than,
cao lanh, mn ca, bt aming, si thy tinhlm tng mt s tnh nng cn thit ca cht do v h gi thnh sn phm) v cht do
ha (lm tng tnh do v d gia cng hn)
2. Mt s polime dng lm cht do
a) Polietilen (PE)

PE l cht do mm, c dng lm mng mng, bnh cha, ti ng


b) Poli(vinyl clorua) (PVC)

PVC l cht do cng, cch in tt, bn vi axit, c dng lm vt liu in, ng dn nc, da gi
c) Poli(metyl metacrylat) (thy tinh hu c PEXIGLAS)

Poli(metyl metacrylat) l cht do cng, trong sut, khng vnn c gi l thy tinh hu c. Dng ch to knh my bay, t,
knh bo him, dng lm rng gi
d) Poli(phenol fomanehit) (PPF) (xem thm bi i cng v polime)
PPF c ba dng: nha novolac, nha rezol, nha rezit
Nha novolac:
- un nng hn hp fomanehit v phenol ly d vi xc tc axit c nha novolac mch khng phn nhnh (cu ni metylen
CH2 c th v tr ortho hoc para)
- Nha nhit do, d nng chy, tan trong mt s dung mi hu c, dng sn xut vecni, sn
Nha rezol:
- un nng hn hp phenol v fomanehit theo t l mol 1 : 1,2 c xc tc kim. Nha rezol khng phn nhnh, mt s nhn phenol
c gn nhm CH2OH v tr s 4 hoc 2
- Nha nhit rn, d nng chy, tan trong nhiu dung mi hu c dng sn xut sn, keo, nha rezit
Nha rezit (cn gi l nha bakelit):
- un nng nha rezol 150oC c nha rezit (hay nha bakelit) c cu trc mng li khng gian
- Khng nng chy, khng tan trong nhiu dung mi hu c, dng sn xut in, v my
3. Khi nim v vt liu compozit
Khi trn polime vi cht n thch hp thu c vt liu mi c bn, chu nhittng ln so vi polime thnh phm. l vt
liu compozit
- Cht nn (polime): c th dng nha nhit do hay nha nhit rn
- Cht n: phn tn (nhng khng tan) vo polime. Cht n c th l: si (bng, ay, aming, si thy tinh) hoc cht bt (silicat,
bt nh (CaCO3), bt tan (3MgO.4SiO2.2H2O))
II T

Trang 4

Chng 4: Polime
1. Khi nim
T l nhng vt liu polime hnh si di v mnh vi bn nht nh
2. Phn loi

3. Mt s loi t tng hp thng gp


a) T poliamit (c nhiu nhm amit CONH)

b) T polieste (c nhiu nhm este)

c)
T vinylic (c nhiu nhm polivinyl)

III CAO SU
1. Khi nim
- Cao su l vt liu polime c tnh n hi
- Tnh n hi l tnh bin dng khi chu lc tc dng bn ngoi v tr li dng ban u khi lc thi tc dng
- C hai loi cao su: cao su thin nhin v cao su tng hp
2. Cao su thin nhin (polime ca isopren)
a) Cu trc:

- Cng thc cu to:


n = 1500 15000
- Tt c cc mt xch isopren u c cu hnh cis nh sau:

Trang 5

Chng 4: Polime

b) Tnh cht v ng dng:


- Cao su thin nhin ly t m cy cao su, n hi tt (nh cu trc cis iu ha), khng dn nhit v in, khng thm kh v nc,
khng tan trong nc, etanolnhng tan trong xng v benzen
- Cao su thin nhin cho phn ng cng H2, Cl2, HCl, c bit l cng lu hunh to cao su lu ho c tnh n hi, chu nhit, lu
mn, kh tan trong dung mi hn cao su khng lu ha.
3. Cao su tng hp
a) Cao su buna, cao su buna S v cao su buna N :

- Cao su buna c tnh n hi v bn km cao su thin nhin. Khi dng buta-1,3-ien 10oC, polime sinh ra cha 77% n v
trans-1,4 v 7% n v cis-1,4 (cn li l sn phm trng hp 1,2). Cn 100oC sinh ra polime cha 56% n v trans-1,4 v 25% n
v cis-1,4 (cn li l sn phm trng hp 1,2)

Cao su buna S
- Cao su buna S c tnh n hi cao

Cao su buna N
- Cao su buna N c tnh chng du tt
b) Cao su isopren
- Trng hp isopren c h xc tc c bit, ta c poliisopren gi l cao su isopren, cu hnh cis chim 94 %, gn ging cao su
thin nhin

- Ngoi ra ngi ta cn sn xut policloropren v polifloropren. Cc polime ny u c c tnh n hi nn c gi l cao su


cloropren v cao su floropren. Chng bn vi du m hn cao su isopren

IV KEO DN
1. Khi nim
Keo dn l vt liu polime c kh nng kt dnh hai mnh vt liu ging nhau hoc khc nhau m khng lm bin i bn cht cc vt
liu c kt dnh
2. Phn loi
a) Theo bn cht ha hoc:
- Keo v c (thy tinh lng)
- Keo hu c (h tinh bt, keo epoxi)
b) Dng keo:
- Keo lng (h tinh bt)
- Keo nha do (matit)
- Keo dn dng bt hay bn mng
3. Mt s loi keo dn tng hp thng dng
a) Keo dn epoxi: gm 2 hp phn:
- Polime lm keo c cha hai nhm epoxi hai u
- Cht ng rn thng l cc triamin nh H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
b) Keo dn ure fomanehit

Trang 6

Chng 4: Polime

Poli(ure fomanehit)
4. Mt s loi keo dn t nhin
a) Nha v sm: l dung dch dng keo ca cao su thin nhin trong dung mi hu c nh toluen
b) Keo h tinh bt: l dung dch h tinh bt trong nc nng, dng lm keo dn giy

PHN II: CU HI L THUYT V CC DNG BI TP


A. CU HI L THUYT
Cu 1: Polivinyl clorua c cng thc l
A. (-CH2-CHCl-)n.
B. (-CH2-CH2-)n. C. (-CH2-CHBr-)n.
D. (-CH2-CHF-)n.
Cu 2: Cht khng c kh nng tham gia phn ng trng hp l
A. stiren.
B. isopren.
C. propen.
D. toluen.
Cu 3: Cht c kh nng tham gia phn ng trng hp l
A. propan.
B. propen.
C. etan.
D. toluen.
Cu 4: Qu trnh nhiu phn t nh (monome) kt hp vi nhau thnh phn t ln (polime) ng thi gii phng nhng phn t nc
gi l phn ng
A. nhit phn.
B. trao i.
C. trng hp.
D. trng ngng.
Cu 6: Tn gi ca polime c cng thc (-CH2-CH2-)n l
A. polivinyl clorua.
B. polietilen.
C. polimetyl metacrylat. D. polistiren.
Cu 7: T monome no sau y c th iu ch c poli(vinyl ancol)?
A. CH2=CH-COOCH3. B. CH2=CH-OCOCH3. C. CH2=CH-COOC2H5.
D. CH2=CH-CH2OH.
Cu 8: Cht tham gia phn ng trng hp to ra polime l
A. CH3-CH2-Cl. B. CH3-CH3.
C. CH2=CH-CH3.
D. CH3-CH2-CH3.
Cu 9: Monome c dng iu ch polietilen l
A. CH2=CH-CH3.
B. CH2=CH2.
C. CHCH.
D. CH2=CH-CH=CH2.
Cu 10: Dy gm cc cht c dng tng hp cao su Buna-S l:
A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
C. CH2=CH-CH=CH2, lu hunh.
D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.
Cu 11: Cho cc polime sau: (-CH2 CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2 -CO-)n
Cng thc ca cc monome khi trng hp hoc trng ngng to ra cc polime trn ln lt l
A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH.
B. CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH.
C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH.
D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH.
Cu 12: Trong s cc loi t sau:
(1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n
(2) [-NH-(CH2)5-CO-]n
(3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n .
T nilon-6,6 l
A. (1).
B. (1), (2), (3). C. (3).
D. (2).
Cu 13: Nha phenolfomandehit c iu ch bng cch un nng phenol (d) vi dung dch
A. HCOOH trong mi trng axit.
B. CH3CHO trong mi trng axit.
C. CH3COOH trong mi trng axit.
D. HCHO trong mi trng axit.
Cu 14: Polivinyl axetat (hoc poli(vinyl axetat)) l polime c iu ch bng phn ng trng hp
A. C2H5COO-CH=CH2.
B. CH2=CH-COO-C2H5.
C. CH3COO-CH=CH2.
D. CH2=CH-COO-CH3.
Cu 15: Nilon6,6 l mt loi
A. t axetat.
B. t poliamit. C. polieste.
D. t visco.
Cu 16: Polime dng ch to thu tinh hu c (plexiglas) c iu ch bng phn ng trng hp
A. CH2=C(CH3)COOCH3.
B. CH2 =CHCOOCH3.
C. C6H5CH=CH2.
D. CH3COOCH=CH2.
Cu 17: Polivinyl clorua (PVC) iu ch t vinyl clorua bng phn ng
A. trao i.
B. oxi ho - kh. C. trng hp.
D. trng ngng.
Cu 18: Cng thc cu to ca polibutaien l
A. (-CF2-CF2-)n.
B. (-CH2-CHCl-)n.
C. (-CH2-CH2-)n.
D. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.
Cu 19: T c sn xut t xenluloz l
A. t tm.
B. t capron.
C. t nilon-6,6.
D. t visco.
Cu 20: Monome c dng iu ch polipropilen l
A. CH2=CH-CH3.
B. CH2=CH2.
C. CHCH.
D. CH2=CH-CH=CH2.
Cu 21: T c sn xut t xenluloz l

Trang 7

Chng 4: Polime
A. t visco.
B. t nilon-6,6. C. t tm.
Cu 22: T lapsan thu c loi
A. t poliamit. B. t visco.
C. t polieste.
Cu 23: T capron thu c loi
A. t poliamit. B. t visco.
C. t polieste.
Cu 24: T nilon - 6,6 c iu ch bng phn ng trng ngng
A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH.
C. HOOC-(CH2)4-COOH v H2N-(CH2)6-NH2.

D. t capron.
D. t axetat.
D. t axetat.
B. HOOC-(CH2)4-COOH v HO-(CH2)2-OH.
D. H2N-(CH2)5-COOH.

Cu 25: Cho s chuyn ho: Glucoz X Y Cao su Buna. Hai cht X, Y ln lt l


A. CH3CH2OH v CH3CHO.
B. CH3CH2OH v CH2=CH2.
C. CH2CH2OH v CH3-CH=CH-CH3.
D. CH3CH2OH v CH2=CH-CH=CH2.
Cu 26: Cao su buna c to thnh t buta-1,3-ien bng phn ng
A. trng hp
B. trng ngng
C. cng hp
D. phn ng th
Cu 27: Cng thc phn t ca cao su thin nhin
A. ( C5H8)n
B. ( C4H8)n
C. ( C4H6)n
D. ( C2H4)n
Cu 28: Cht khng c kh nng tham gia phn ng trng ngng l :
A. glyxin.
B. axit terephtaric.
C. axit axetic
D. etylen glycol.
Cu 29: T nilon -6,6 thuc loi
A. t nhn to.
B. t bn tng hp.
C. t thin nhin.
D. t tng hp.
Cu 30: T visco khng thuc loi
A. t ha hc
B. t tng hp.
C. t bn tng hp.
D. t nhn to.
Cu 31. Trong cc loi t di y, t nhn to l
A. t visco.
B. t capron.
C. t nilon -6,6.
D. t tm.
Cu 32. Teflon l tn ca mt polime c dng lm
A. cht do.
B. t tng hp.
C. cao su tng hp.
D. keo dn.
Cu 33: Polime c cu trc mng khng gian (mng li) l
A. PVC.
B. nha bakelit. C. PE.
D. amilopectin.
Cu 34: T nilon-6,6 c tng hp t phn ng
A. trng hp gia axit aipic v hexametylen i amin
C. trng hp t caprolactan
B. trng ngng gia axit aipic v hexametylen i amin
D. trng ngng t caprolactan
Cu 39: Qu trnh iu ch t no di y l qu trnh trng hp ?
A. t nitron (t olon) t acrilo nitrin.
B. t capron t axit -amino caproic.
C. t nilon-6,6 t hexametilen diamin v axit adipic.
D. t lapsan t etilen glicol v axit terephtaliC.
Cu 40: Loi t no di y thng dng dt vi may qun o m hoc bn thnh si len an o rt?
A. T capron
B. T nilon -6,6
C. T capron
D. T nitron.
Cu 41: Cho cc hp cht: (1) CH2=CH-COOCH3 ; (2) HCHO ; (3) HO-(CH 2)6-COOH;
(4) C6H5OH;
(5) HOOC-(CH2)-COOH; (6) C6H5-CH=CH2 ; (7) H2N-(CH2)6-NH2. Nhng cht no c th tham gia phn ng trng ngng?
A. 1, 2, 6
B. 5, 7
C. 3, 5, 7
D. 2, 3, 4, 5, 7
Cu 42: Poli (vinylancol) l:
A. Sn phm ca phn ng trng hp CH2=CH(OH)
B. Sn phm ca phn ng thu phn poli(vinyl axetat ) trong mi trng kim
C. Sn phm ca phn ng cng nc vo axetilen
D. Sn phm ca phn ng gia axit axetic vi axetilen
Cu 43: Loi cao su no di y l kt qu ca phn ng ng trng hp?
A. Cao su clopren
B. Cao su isopren
C. Cao su buna
D. Cao su buna-N
Cu 44: Qua nghin cu thc nghim cho thy cao su thin nhin l polime ca monome
A. Buta- 1,2-ien
B. Buta- 1,3-ien
C. 2- metyl buta- 1,3-ien
D. Buta- 1,4-ien
Cu 45: Polime (-CH2 CH(CH3) - CH2 C(CH3) = CH - CH2 -)n c iu ch bng phn ng trng hp monome
A. CH2 = CH - CH3 v CH2 = C(CH3) - CH2 - CH = CH2
B. CH2 = C(CH3) - CH = CH2
C. CH2 = CH - CH3
D. CH2 = CH - CH3 v CH2 = C(CH3) - CH = CH2
Cu 46: Ch r monome ca sn phm trng hp c tn gi poli propilen (P.P)
A. CH2 = CH - CH3
B. (- CH2 - CH2 - )n
C. CH2 = CH2
D. (- CH2 CH(CH3) -)n
Cu 47: Trong cc cp cht sau, cp cht no tham gia phn ng trng ngng?
A. CH2=CH-Cl v CH2=CH-OCO-CH3
B. CH2=CH - CH=CH2 v CH2=CH-CN
C. H2N-CH2-NH2 v HOOC-CH2-COOH
D. CH2=CH - CH=CH2 v C6H5-CH=CH2
Cu 48: T nilon- 6,6 l
A. Poliamit ca axit aipicv hexametyleniamin
B. Poliamit ca axit - aminocaproic
C. Hexacloxiclohexan
D. Polieste ca axit aipic v etilen glicol
Cu 49: Poli(vinyl clorua) (PVC) c iu ch theo s : X Y Z PVC.
cht X l:
A. etan
B. butan
C. metan
D. propan
Cu 50: Dy gm cc cht c dng tng hp cao su Buna-S l:

Trang 8

Chng 4: Polime
A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
C. CH2=CH-CH=CH2, lu hunh.
D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.
Cu 51: Cao su c sn xut t sn phm trng hp ca buta-1,3-ien vi CN-CH=CH2 c tn gi thng thng l
A. cao su Buna.
B. cao su Buna-S.
C. cao su Buna- N.
Cu 52: Cht hoc cp cht di y khng th tham gia phn ng trng ngng l

D. cao su cloropren.

A. phenol v fomanehit
B. buta-1,3-ien v stiren.
C. axit aipic v hexametileniamin
D. axit -aminocaproic
Cu 53: Polime thin nhin: tinh bt (C6H10O5)n; cao su isopren (C5H8)n; t tm (-NH-R-CO-)n. Polime c th c coi l
sn phm trng ngng l
A. tinh bt (C6H10O5)
B. tinh bt (C6H10O5); cao su isopren (C5H8)n.
C. cao su isopren (C5H8)n
D. tinh bt (C6H10O5); t tm (-NH-R-CO-)n
Cu 54: c im cu to ca cc phn t nh (monome) tham gia phn ng trng hp l
A. phi l hirocacbon
B. phi c 2 nhm chc tr ln
C. phi l anken hoc ankaien.
D. phi c mt lin kt i hoc vng no khng bn.

CU HI L THUYT
1. Hp cht no sau y khng th tham gia phn ng trng hp ?
A. axit amino axetic
B. caprolactam
C. metyl metacrylat
D. buta- 1,3-dien
2. Hp cht hoc cp hp cht no sau y khng th tham gia phn ng trng ngng?
A. Phenol v fomandehit
B. buta-1,3-dien v stiren
C. Axit adipic v hexammetylen iamin
D. Axit - aminocaproic
3. Loi cao su no sau y l kt qu ca phn ng ng trng hp ?
A. Cao su buna
B. Cao su buna N C. Cao su isopren
D. Cao su clopen
4. Polime no sau y thc t khng s dng lm cht do ?
A. Poli(metyl metacrilat)
B. Cao su buna
C. Poli(viny clorua )
D. Poli(phenol fomandehit)
5. Loi t no sau y thng dng dt vi may qun o m hoc bn thnh si len dt o rt ?
A. T capron
B. T nilon 6 6
C. T lapsan
D. T nitron
6. T nilon 6 6 l:
A. Hexancloxiclohexan
B. Poliamit ca axit - aminocaproic
C. Poliamit ca axit adipic v hexametylendiamin
D. Polieste ca axit adipic v etylen glycol
7. Dng Polivinyl axetat c th lm c vt liu no sau y ?
A. cht do
B. cao su
C. T
D. Keo dn
8. Trong cc Polime sau: t tm, si bng, len, t enang, t visco, t nilon 6 6, t axetat. Loi t c ngun gc xenluloz l:
A. si bng, len, t axetat, t visco
B. t tm, si bng, nilon 6-6
C. si bng, len, nilon 6-6
D. t visdo, nilon 6-6, t axetat
9. Phn ng trng hp l phn ng:
A. Cng hp lin tip phn t nh (Monome) ging nhau thnh mt phn t ln (Polime)
B. Cng hp lin tip phn t nh (Monome) ging nhau thnh mt phn t ln (Polime) v gii phng phn t nh
C. Cng hp lin tip phn t nh (Monome) thnh mt phn t ln (Polime) v gii phng phn t nh
D. Cng hp lin tip phn t nh (Monome) ging nhau hoc gn ging nhau thnh mt phn t ln (Polime).
10. Cht no sau y to phn ng trng ngng ?
A. Acol etylic v hexametylendiamin
B. axit- amino enantoic
C. axit stearic v etylenglicol
D. axit oleic v glixerol
11. T si axetat c sn xut t:
A. Visco
B. Vinyl axetat
C. Axeton
D. Este ca xenluloz v axit axetic
12. S kt hp cc phn t nh (monome) thnh phn t ln (Polime) ng thi c loi ra cc phn t nh ( nh: nc, amoniac, hidro
clorua,) c gi l:
A. S peptit ha
B. S Polime ha
C. S tng hp
D. S trng ngng
13. T enang c tng hp t nguyn liu no sau y ?
A. NH 2 (CH 2 )3 COOH
B. NH 2 (CH 2 )4 COOH
C. NH 2 (CH 2 )5 COOH
D. NH 2 (CH 2 )6 COOH
14. Khi phn tch polistiren ta c monome no sau y ?
A. C2 H 2
B. CH 3 CH CH 2
C. C6 H 5 CH CH 2
D.
15. Hp cht c CTCT :
A. t enang

NH (CH 2 )5 CO n c tn l:
B. t capron

16. Hp cht c cng thc cu to l:


A. t enang

Trang 9

C. t nilon

D. t lapsan

C. t capron

D. t lapsan

CH 2 CH CH CH 2

NH (CH 2 )6 NHCO(CH 2 )4 CO n c tn l:

B. t nilon 6-6

Chng 4: Polime
18. Hp cht c CTCT l:

O (CH 2 )2 OOC C6 H 4 CO n

c tn l:

A. t enang
B. t nilon
C. t capron
D. t lapsan
19. T visco l thuc loi:
A. T thin nhin c ngun gc thc vt
B. T tng hp
C. T thin nhin c ngun gc ng vt
D. T nhn to
22. Cht no sau y khng l polime?
A. tinh bt
B. thy tinh hu c
C. isopren
D. Xenluloz triaxetat
23. Polime no sau y c dng phn nhnh?
A. Polivnylclorua
B. Amilo pectin
C. Polietylen
D. Polimetyl metacrylat
25. Polime no c th tham gia phn ng cng hidro?
A. Poli pripen
B. Cao su buna
C. Polivyl clorua
D. Nilon 6-6
26. Polime no c th thy phn trong dd kim ?
A. T capron
B. Poli stiren
C. Teflon
D. Poli phenolfomandehit
27. Polime no va c th cho phn ng cng vi H 2 , va c th b thy phn trong dd baz.
A. Xenluloz trinirat
B. Cao su isopren
C. Cao su clopren
D. thy tinh hu c
28. c im cu to ca monome tham gia p trng ngng l:
A. Phi c lin kt bi
B. Phi c 2 nhm chc tr ln c th cho ngng t
C. Phi c nhm NH 2
D. Phi c nhm OH
29. Tm pht biu sai:
A. T visco l t thin nhin v xut x t si Xenluloz
B. T nilon 6-6 l t tng hp
C. t ha hc gm 2 loi l t nhn to v t tng hp
D. t tm l t thin nhin
30. Tm cu ng trong cc cu sau :
A. phn t polime do nhiu phn t nh (gi l mt xch) lin kt vi nhau to nn
B. monome vad mt xch trong phn t polime ch l mt
C. si Xenluloz c th b depolime ha khi b un nng
D. cao su lu ha l polime thin nhin ca isopren
31. Polime no c tnh cch in tt, bn c dng lm ng dn nc, vi che ma, vt liu in,?
A. Cao su thin nhin
B. polivinyl clorua
C. polietylen
D. thy tinh hu c
32. Ch ra u khng phi l polime?
A. Amiloz
B. Xemluloz
C. thy tinh hu c
D. Lipit
33. Cho cc polime: cao su buna, amilopectin, xenluloz, cao su clopren, t nilon, teflon. C bao nhiu polime thin nhin?
B. 2
C. 3
D.4
34. Loi cht no sau y khng phi l polime tng hp?
A. Teflon
B. t capron
C. t tm
D. t nilon
35. Cho cc polime: poli(vinylclorua), xenluloz, amiloz, amilopectin. C bao nhiu polime c cu trc mch thng
A. 1
B. 2
C. 3
D.4
36. Polime no c cu trc dng phn nhnh?
A. xenluloz
B. amilopectin
C. Cao su lu ha
D. c A, B, C
37. Polime no khng tan trong mi dung mi v bn vng nht v mt ha hc?
A. PVC
B. Cao su lu ha
C. Teflon
D. T nilon
38. Polime khng c nhit nng chy do?
A. Polime c phn t khi ln
B. Polime c lc lin kt gia cc phn t ln
C. Polime l hn hp nhiu phn t c phn t khi ln
D. C A, B, C
39. Polime no c th tham gia phn ng cng?
A. Polietilen
B. Cao su t nhin
C. Teflon
D. thy tinh hu c
40. Polime no c tng hp t phn ng trng hp?
A. cao su lu hoa
B. Cao su buna
C. T nilon
D. C A, B, C
41. Polime c tng hp t phn ng trng hp?
A. T tm
B. T capron
C. T nilon
D. C A, B, C
42. tit kim polime, ng thi tng thm mt s c tnh cho cht do, ngi ta cho vo cht do thnh phn
A. Cht ha do
B. Cht n
C. Cht ph gia
D. Polime thin nhin
44. Thnh phn chnh ca nha bakelit l:
A. Polistiren
B. Poli(vinyl clorua)
C. Nha phenolfomandehit
D. Poli(metylmetacrilat)
46. Nhng polime thin nhin hoc tng hp c th ko thnh si Di v mnh gi l:
A. Cht do
B. Cao su
C. T
D. Si
49. Polime c phn ng:
A. Phn ct mch polime
B. Gia nguyn mch polime
C. Pht trin mch polime
D. C A, B, C
50. T nitron thuc loi t:
A. Poliamit
B. Polieste
C. vinylic
D. Thin nhin
52. Dy gm tt c cc polime u tc dng vi dd NaOH un nng:
A. Tinh bt, t tm, poli(vinyl axetat)
B. T capron, poli(vinyl axetat)
C. Poli(vinyl axetat), xenluloz, t nilon 6-6
D. T clorin, poli(metyl metacrylat), polietilen
53. Polime X c cng thc ( NH

Trang 10

CH 2 5 CO )n . Pht biu no sau y khng ng:

A. 1

Chng 4: Polime
A. X thuc poliamit
D. % khi lng C trong X khng thay i vi mi gi tr ca n
B. X c th ko si.
C. X ch c to ra r phn ng trng ngng
54. Nhn nh no sau y khng ng?
A. T tm, bng, cao su, tinh bt l polime thin nhin
B. T capron, t enang, t clorin v nilon 6-6 l t tng hp
C. Cht do l nhng vt liu bi bin dng di tc dng ca nhit , p sut v gi nguyn s bin dng y khi thi tc dng
D. T capron, t enang, t clorin v nilon 6-6 b phn hy c trong mi trng axit v baz
55. PS l sn phm ca phn ng trng hp monome no sau y
A. CH 2 CH 2
B. CH 2 CHCl
C. C6 H 5CH CH 2
D. CH 2 CH CH CH 2
57. Cc ng phn ng vi cng thc phn t C 8H10O (u l nhng dn xut ca benzen) c tnh cht: tch nc to thnh sn phm
c th trng hp to ra polime, khng tc dng vi NaOH. S lng ng phn ng vi cng thc phn t C 8H10O, tho mn tnh cht
trn l
A. 1.
B. 2
C. 3.
D. 4.
58. Nilon 6,6 l mt loi:
A. T axetat.
B. T poliamit.
C. Polieste.
D. T visco.
59. Trong s cc loi t sau: t tm, t visco, t nilon 6,6, t axetat, t capron, t enang, nhng loi t no thuc loi t nhn to?
A. T visco v t axetat. B. T nilon 6,6 v t capron.
C. T tm v t enang.
D. T visco v t nilon 6,6
60. C mt s hp cht sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) axit aipic, (4) phenol, (5) acrilonitrin, (6) buta 1,3 ien. Nhng cht
no c th tham gia phn ng trng hp:
A. (1), (2), (5), (6).
B. (1), (2), (3), (4).
C. (1), (4), (5), (6).
D. (2), (3), (4), (5).
62. Hp cht no sau y khng th tham gia phn ng trng hp?
A. Isopren.
B. Metyl metacrylat. C. Caprolactam.
D. Axit - aminocaproic .
63. Cp cht no sau y khng th tham gia phn ng trng ngng?
A. Phenol v fomanehit.
B. Buta 1,3 ien v stiren.
C. Axit aipic v hexametylen iamin.
D. Axit terephtalic v etylen glicol
64. Trong s cc polime sau: (1) t tm, (2) si bng, (3) len, (4) t enang, (5) t visco, (6) nilon 6,6, (7) t axetat. Loi t c ngun gc
xenluloz l
A. (1), (2), (6).
B. (2), (3), (7).
C. (2), (3), (5).
D. (2), (5), (7).
65. Polime [HN (CH2)5 CO]n c iu ch nh loi phn ng no sau y ?
A. Trng hp.
B. Trng ngng.
C. Cng hp.
D. Trng hp hoc trng ngng.
66. Cho s bin ha sau (mi mi tn l 1 phn ng):

Cng thc cu to ca E l
A. CH2 = C(CH3)COOC2H5.
B. CH2 = C(CH3)COOCH3.
C. CH2 = C(CH3)OOCC2H5.
D. CH3COOC(CH3) = CH2.
67. Trong cc polime sau: xenluloz, nha phenol fomanehit, xenluloz nitrat, cao su. Polime tng hp l
A. Xenluloz.
B. Cao su.
C. Xenluloz nitrat.
D. Nha phenol fomanehit.
69. Hp cht no khng th trng hp thnh polime.
A. Stiren.
B. Axit acrylic
C. Axit picric.
D. Vinylclorua
70. Poli(metyl metacrylat) v nilon-6 c to thnh t cc monome tng ng l:
A. CH3-COO-CH=CH2 v H2N-[CH2]5-COOH.
B. CH2=C(CH3)-COOCH3 v H2N-[CH2]6-COOH.
C. CH2=C(CH3)-COOCH3 v H2N-[CH2]5-COOH. D. CH2=CH-COOCH3 v H2N-[CH2]6-COOH.
71. Trong cc polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen- terephtalat); (5) nilon-6,6; (6)
poli(vinyl axetat), cc polime l sn phm ca phn ng trng ngng l:
A. (1), (3), (6).
B. (3), (4), (5).
C. (1), (2), (3).
D. (1), (3), (5).
72. Polime no sau y c tng hp bng phn ng trng ngng?
A. poliacrilonitrin.
B. poli(metyl metacrylat).
C. polistiren.
D. poli(etylen terephtalat)
73. Cho s chuyn ho: Glucoz X Y Cao su Buna. Hai cht X, Y ln lt l
A. CH3CH2OH v CH3CHO.
B. CH3CH2OH v CH2=CH2.
C. CH2CH2OH v CH3-CH=CH-CH3.
D. CH3CH2OH v CH2=CH-CH=CH2.
74. Cao su buna c to thnh t buta-1,3-ien bng phn ng
A. trng hp
B. trng ngng
C. cng hp
D. phn ng th
75. Cht khng c kh nng tham gia phn ng trng ngng l :
A. glyxin.
B. axit terephtaric.
C. axit axetic.
D. etylen glycol.
76. T nilon -6,6 thuc loi:
A. t nhn to.
B. t bn tng hp C. t thin nhin.
D. t tng hp
77. T monome no sau y c th iu ch c poli(vinyl ancol)?
A. CH2=CH-COOCH3.
B. CH2=CH-OCOCH3.
C. CH2=CH-COOC2H5.
D. CH2=CH-CH2OH.
78. Dy gm cc cht u c kh nng tham gia phn ng trng hp l:
A. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.
B. buta-1,3-ien; cumen; etilen; trans-but-2-en.
C. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.
D. 1,2-iclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen

Trang 11

Chng 4: Polime
79.(C 2011) Cho cc polime: (1) polietilen, (2) poli (metyl metacrylat), (3) polibutaien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) v (6)
t nilon-6,6. Trong cc polime trn, cc polime c th b thu phn trong dung dch axit v dung dch kim l:
A. (2),(3),(6)
B. (2),(5),(6)
C. (1),(4),(5)
D. (1),(2),(5)
80. (HKB-2011) Cho cc t sau: t xenluloz axetat, t capron, t nitron, t visco, t nilon-6,6. C bao nhiu t thuc loi t
poliamit?
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
81.(HKA-2011) Sn phm hu c ca phn ng no sau y khng dng ch to t tng hp?
A. Trng hp vinyl xianua.
B. Trng ngng axit -aminocaproic.
C. Trng hp metyl metacrylat
D. Trng ngng hexametyleniamin vi axit aipic.
82.(HKA-2011) Cho s phn ng:
+HCN

trng hp

ng trng hp

CHCH
X; X
polime Y; X + CH2=CH-CH=CH2
polime Z
Y v Z ln lt dng ch to vt liu polime no sau y?
A.T capron v cao su buna.
B. T nilon-6,6 v cao su cloropren.
C. T olon v cao su buna-N.
D. T nitron v cao su buna-S.

B. CC DNG BI TP
DNG 1: TNH S MT XCH (H S POLIME HA)
- S mt xch = s phn t monome = h s polime ha (n) = 6, 02.10 23. s mol mt xch
(Lu : s mt xch phi l s t nhin, nu l phi lm trn)
- H s polime ha (n) = h s trng hp

m po lim e
mmonome

M po lim e
M monome

- Loi polime (da vo phn t khi) v s lng polime (da vo nhm chc)
- Cc loi polime thng gp:
Tn gi
Cng thc
Poli vinylclorua (PVC)
(-CH2 CHCl-)n
Poli etilen (PE)
(-CH2 CH2-)n
Cao su thin nhin
[-CH2 C(CH3)=CH-CH2-]n
Cao su clopren
(-CH2-CCl=CH-CH2-)n
Cao su buna
(-CH2-CH=CH-CH2-)n
Poli propilen (PP)
[-CH2-CH(CH3)-]n
Teflon
(-CF2-CF2-)n

Phn t khi (M)


62,5n
28n
68n
88,5n
54n
42n

CC V D
Cu 1 (HKA 2009): Khi lng ca mt on nilon 6,6 l 27346 vC v mt on mch t capron l 17176 vC. S lng mt
xch trong on mch ca 2 polime nu trn ln lt l?
A. 113 v 152
B. 121 v 114
C. 121 v 152
D. 113 v 114
Cu 2: Mt on t nilon 6,6 c khi lng 7,5mg th s mt xch trong on t l?
A. 0,133.1023
B. 1,99. 1023
C. 1,6. 1015
D. 2,5. 1016
Cu 3: H s trng hp ca poli(etylen) l bao nhiu nu trung bnh mt phn t polime c khi lng khong 120 000 vC?
A. 4280
B. 4286
C. 4281
D. 4627
Cu 4: Tnh khi lng trung bnh ca mt phn t cao su poli isopren, bit s mt xch trung bnh l 7000?
A. 45600
B. 47653
C. 47600
D. 48920
Cu 5: Mt polime X c xc nh c phn t khi l 39026,5 vC vi h s trng hp to nn polime ny l 625. Polime X l?
A. PP
B. PVC
C. PE
D. PS
Cu 6 : Nu t chy ht m (g) PE cn 6720 lt oxi (ktc). Gi tr m v h s trng hp polime ln lt l ?
A. 2,8kg ; 100
B. 5,6kg ; 100
C. 8,4kg ; 50
D. 4,2kg ; 200

DNG 2 : PHN NG IU CH POLIME


- LBT khi lng: Monome

xt , p ,t 0

po lim e (cao su, nha, thy tinh, t, cht do) + monome d

mmonome m po lim e mmonome d


- IU CH POLIME :
BI TON 1 : iu ch cao su buna

Xenlulozo

H1 %

Glucozo

H2 %

BI TON 2 : iu ch PVC
CH4 C2H2 C2H3Cl PVC
BI TON 3 : Trng hp polistiren
N CH2 = CH t , p , xt
n[ - CH2 CH - ]

C6H5
Trang 12

C6H5

ancoletylic

H3 %

caosubuna

Chng 4: Polime
Yu cu : Xc nh cht cn d sau phn ng
BI TON 4 : ng trng hp butadien -1,3 v stiren

Yu cu : Xc nh t l cc h s trng hp

m
n

BI TON 5 : Clo ha nha PVC


C2nH3nCln + Cl2 C2nH3n-1Cln+1 + HCl
Yu cu : tnh t l nguyn t Clo phn ng vo s mt xch PVC
BI TON 6 : Lu ha cao su thin nhin
(C5H8)n + 2S C5nH8n-2S2
Yu cu : Tnh s mt xch isopren
CC V D:
Cu 1: Khi trng ngng 30g Glyxin, thu c mg polime v 2,88g nc. Gi tr ca m l?
A. 12g
B. 11,12g
C. 9,12g
D. 27,12g
Cu 2 (HKA 2008): Cho s chuyn ha:
CH4 C2H2 C2H3Cl PVC
tng hp c 250kg PVC theo s trn th cn Vm3 kh thin nhin (ktc). Gi tr ca V l? (bit CH4 chim 80% kh thin
nhin v hiu sut ca c qu trnh l 50%).
A. 358,4
B. 448,0
C. 286,7
D. 224,0
Cu 3 (HKA 2007): Clo ha PVC thu c mt polime cha 63,96% clo v khi lng, trung bnh mt phn t clo phn ng vi
k mt xch trong mch PVC. Gi tr ca k l?
A. 3
B. 6
C. 4
D. 5
Cu 4: em trng hp 5,2g stiren, hn hp sau phn ng cho cc dng vi 100ml dung dch brom 0,15M sau tip tc cho thm KI
d vo th c 0,635g Iot. Hiu sut ca phn ng trng hp l?
A. 75%
B. 25%
C. 80%
D. 90%
Cu 5: C 2,834g cao su buna S phn ng va ht vi 1,731g Br2. T l s mt xch butadien : stiren trong loi polime trn l?
A. 1:2
B. 2:1
C. 1:1,5
D. 1,5:1
Cu 6: Cho s :
G
H 35% C6H12O6
H 80% 2C2H5OH
H 60% C4H6
H 80% Cao su buna
Khi lng g cn sn xut 1 tn cao su buna l?
A. 24,797 tn
B. 12,4 tn
C. 1 tn
D. 22,32 tn
Cu 7: Mt loi cao su lu ha cha 2% lu hunh. Hi c khong bao nhiu mt xch isopren c mt cu ni ddiissunfua
-S-S-, gi thit rng lu hunh thay th H nhm metylen trong mch cao su.
A. 54
B. 46
C. 24
D. 63

BI TP TNG HP CHNG POLIME


Cu 1: Phn t khi trung bnh ca PVC l 750000. H s polime ho ca PVC l
A. 12.000
B. 15.000
C. 24.000
D. 25.000
Cu 2: Phn t khi trung bnh ca polietilen X l 420000. H s polime ho ca PE l
A. 12.000
B. 13.000
C. 15.000
D. 17.000
Cu 3: Mt loi polietylen c phn t khi l 50000. H s trng hp ca loi polietylen xp x
A. 1230
B. 1529
C. 920
D. 1786
Cu 4: Polime X c phn t khi l 336000 v h s trng hp l 12000. Vy X l
A. PE.
B. PP.
C. PVC
D. Teflon.
Cu 5: T 4 tn C2H4 c cha 30% tp cht c th iu ch bao nhiu tn PE ? (Bit hiu sut phn ng l 90%)
A. 2,55
B. 2,8
C. 2,52
D.3,6
Cu 6: Sau khi trng hp 1 mol etilen th thu c sn phm c phn ng va vi 16 gam brom. Hiu sut phn ng v
khi lng polime thu c l
A. 80% ; 22,4 gam.
B. 90% ; 25,2 gam.
C. 20% ; 25,2 gam.
D. 10%; 28 gam.
Cu 7: C 5,668 g cao su buna-S phn ng va ht vi 3,462 g brom trong CCl4. T l mt xch butaien v stiren trong cao su buna-S l:
A. 1 : 3.
B. 1 : 2.
C. 2 : 3.
D. 3 : 5
Cu 8. tng hp 120 kg poli (metyl metacrylat) vi hiu sut ca qu trnh ho este l 60% v qu trnh trng hp l 80% th
cn cc lng axit v ancol ln lt l
A. 170 kg v 80 kg
B. 85 kg v 40 kg
C. 172 kg v 84 kg
D. 86 kg v 42 kg
Cu 9: Da nhn to (PVC) c iu ch t kh thin nhin (CH4). Nu hiu sut ca ton b qu trnh l 20% th iu ch 1 tn
PVC phi cn mt th tch metan l:
3
3
3
3
A. 3500m
B. 3560m
C. 3584m
D. 5500m
Cu 10: PVC c iu ch t kh thin nhin (CH4 chim 95% th tch kh thin nhin) theo s chuyn ha v hiu sut ca mi

Trang 13

Chng 4: Polime
u sut 95%
giai on nh sau: Metan
hiu sut 15%
axetilen hi

vinylclorua

hiu sut 90%

PVC . Mun tng hp 1 tn PVC cn


bao nhiu m3 kh thin nhin ( ktc).
A. 5589.
B. 5883.
C. 2941.
D. 5880.
Cu 11: Ly lng ancol v axit sn xut 1 tn thy tinh hu c. Bit hiu sut trng hp l 80% v hiu sut este ha l 50%.
Khi lng ancol v axit ln lt l:
A. 0,8 tn v 4,5 tn
B. 0,8 tn v 1,15 tn
C. 0,8 tn v 1,25 tn
D. 1,8 tn v 1,5 tn
T 4 tn C2H4 c cha 30% tp cht c th iu ch bao nhiu tn PE ? (Bit hiu sut phn ng l 90%)
A. 2,55
B. 2,8
C. 2,52
D.3,6
Cu 12: Trng hp hon ton 12,5 gam vinylclorua c Z gam PVC. S mt xch c trong Z gam PVC l
A. 12,04.1022
B. 1,204.1020
C. 6,02.1020
D. 0,1204.1021
Cu 13: Phn t khi trung bnh ca poli (phenol fomanehit) l 530.000 vC. H s polime l:
A. 4500
B. 4000
C. 5000
D. 6000
Cu 14: Trng hp propylen thu c PP. Nu t chy ton b khi lng PP s thu c 26400g CO2. H s poline l: A. 100
B. 200
C. 300
D. Kt qu khc.
Cu 15: Mt on t nilon -6 c khi lng l 3,7516g. H s mc xch gn ng ca on t capron l
A. 1022 mc xch
B. 1021 mc xch
C. 1023 mc xch
D. 2.1022 mc xch
Cu 16: Mt on t enang ( tc nilon -7) c khi lng l 4216,4mg. S mc xch ca on t l
A. 200.1020 mc xch
B. 199.1020 mc xch.
C. 1022 mc xch.
D.Kt qu khc.
Cu 17: Mt mc xch ca polime X gm C, H, N. H s polime ha ca polime ny l 500 v c phn t khi l 56500. X ch c 1
nguyn t N. Mt xch ca polime X l
A. NH (CH2)5CO
B. NH (CH2)6CO
C. NH (CH2)10CO
D. NH CH(CH3)CO
Cu 18: Phn ng ng trng hp gia stiren v butadien 1,3 thu c mt polime A. C 3,275 g A phn ng ht vI 2 gam brom.
Tnh t l s mt xch butadien v stiren trong polime trn
A. 2/3
B. 4/5
C.1/2
D. 3/7
Cu 19: iu ch c 504g poli(etylen) th ngi ta c th thng hp t V lt etylen (ktc). Gi tr V l ( Bit hiu sut t 90%):
A. 224 lt
B. 336 lt
C.448 lt
D. Kt qu khc.
Cu 20: T 100ml dung dch ancol etylic 33,34% (D = 0,69) c th iu ch c bao nhiu kg PE (coi hiu sut 100%)
A: 23.
B. 14.
C. 18.
D. Kt qu khc
Cu 21: iu ch c 2,5 tn polistiren cn dng bao nhiu tn stiren? Bit hiu sut t 50%
A. 4
B. 5
C. 6
D. Kt qu khc.
Cu 22: T 13kg axetilen c th iu ch c bao nhiu kg PVC (coi hiu sut l 100%):
A: 62,5;
B: 31,25;
C: 31,5;
D: Kt qu khc
Cu 23: Cho 0,3 mol phenol trng ngng vi 0,25 mol HCHO (xt H+,t0 ) ( hsp 100% ) thu c bao nhiu gam
nha phenolfomanehit (PPF) mch thng?
A. 10,6 gam B. 15,9 gam C. 21,2 gam D. 26,5 gam
Cu 25: Mun tng hp 100 kg thu tinh plexiglas th khi lng ancol v axit tng ng l (bit rng hiu sut ca qu trnh este
ha l 75% ; qu trnh trng ngng l 80%)
A. 143,3 kg v 53,3kg
B. 143,3kg v 53,3kg
C. 1433 kg v 533 kg
D. 14,33kg v 5,33kg
Cu 27: iu ch cao su buna ngi ta c th thc hin theo cc s bin ha sau:
C 2 H 5 OH hs
50 % butadien 1,3 hs
80 % cao su buna
Tnh khi lng ancol etylic cn ly c th iu ch c 54 gam cao su buna theo s trn?
A. 92 gam
B. 184 gam
C. 115 gam
D. 230 gam.
Cu 28: Poli(tetrafloetylen) hay thng gi l teflon (CF2-CF2-)n c sn xut t clorofom qua cc giai on sau: 2n CHCl 3
H1 % 2nCHF2Cl H 2 % n CF2 = CF2 H3 % (-CF2 CF2 -)n . Nu xut pht t 17,505 tn clorofom, vi hiu sut
tng ng ca tng giai on l: 79%; 81% v 80% th lng teflon thu c l:
A. 3,7493 tn.
B. 4,6688 tn.
C. 7,342 tn.
D. 2,4995 tn
Cu 29: T 100 lt ancol etylic 400 (khi lng ring ca ancol etylic nguyn cht l d = 0,8g/ml) iu ch c
bao nhiu kg cao su buna (hiu sut qu trnh l 75%)
A. 14,087 kg
B. 18,783 kg
C. 28,174 kg
D. 18,087 kg.
Cu 30: Mt loi protein cha 0,32% lu hunh v khi lng. Gi s trong phn t ch cha 2 nguyn t S. Vy phn t khi ca
loi protein l:A. 200. B. 10000.
C. 20000.
D. 1000.
Cu 31: (H KHI A 2011): Thy phn ht m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mch h) thu c hn hp gm 28,48 gam Ala, 32
gam Ala-Ala v 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Gi tr ca m l
A. 90,6.
B. 111,74.
C. 81,54.
D. 66,44.

Trang 14