You are on page 1of 16

SULIT

Prinsip Perakaunan
Kertas 1
Ogos 2014
1 ¼ Jam

3756/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH
DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014
PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
PRINSIP PERAKAUNAN
Kertas 1
1 jam 15 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Arahan:
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D.
4. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.
5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru.
6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik

___________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak.
3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah
SULIT

SULIT

2

1

Pilih padanan ciri perakaunan kewangan dan pengurusan yang tidak benar.
Perakaunan kewangan
Perakaunan pengurusan
A Maklumat perakaunan kepada
Maklumat perakaunan kepada
pengguna dalaman sahaja
pengguna dalaman dan luaran
B
Laporan ringkas tentang firma
Laporan terperinci tentang jabatan,
secara keseluruhan
bahagian atau cawangan
C
Tertakluk kepada Akta Syarikat
Tidak tertakluk kepada mana-mana
1965 dan Piawaian Pelaporan
perundangan
Kewangan (FRS)
D Laporan perlu mematuhi prinsip
Tidak terikat kepada prinsip
perakaunan yang diterima umum
perakaunan tertentu

2

Pada tahun 2013, Kedai Sukan Neymar masih merekod premis pada harga belian
berjumlah RM80 000 walaupun harga pasaran telah meningkat kepada RM150 000.

3756/1

Apakah konsep perakaunan yang terlibat?
A
B
C
D

3

Ketekalan
Materialiti
Kos sejarah
Tempoh perakaunan

En Silva seorang pegawai akaun memadankan hasil dan belanja dalam suatu
tempoh perakaunan semasa penyediaan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.
Apakah langkah dalam kitaran perakaunan bagi pernyataan di atas?
A
B
C
D

4

Buku catatan pertama
Catatan penutup
Imbangan duga
Pelarasan

Antara berikut, manakah yang dikelaskan sebagai aset semasa?
I
II
III
IV

Insurans terdahulu
Overdraf bank
Kenderaan
Penghutang

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT
5

3

Apakah rumus bagi menghitung ekuiti pemilik?
A
B
C
D

6

Ekuiti pemilik = Modal awal + Untung bersih - Ambilan
Ekuiti pemilik = Modal awal - Untung bersih + Ambilan
Ekuiti pemilik = Modal awal + Rugi bersih - Ambilan
Ekuiti pemilik = Modal awal - Rugi bersih + Ambilan

Butiran manakah yang merupakan belanja bukan kendalian perniagaan?
A
B
C
D

7

3756/1

Hutang lapuk
Kadar bayaran
Susut nilai aset bukan semasa
Rugi atas jualan aset bukan semasa

Jualan almari lama yang berkos RM 780 pada harga RM 700 akan memberi kesan kepada
aset dan liabiliti.
Apakah kesan urus niaga tersebut?
A
B
C
D

8

Perabot berkurang RM780, bank bertambah RM 700 dan rugi atas jualan
perabot RM 80
Perabot berkurang RM700, bank bertambah RM780 , untung atas jualan
perabot RM 80
Perabot bertambah RM780, bank berkurang RM 700 dan rugi atas jualan
perabot RM 80
Perabot bertambah RM700, bank berkurang RM780 , untung atas jualan
perabot RM 80

Dokumen menunjukkan keratan cek Perniagaan Meichel Vorm.
Keratan Cek
Tarikh
: 28 Jun 2014
Penerima : Syarikat Lukas Bhd
Untuk
: Menjelaskan invois
RM
Baki
Deposit
Jumlah
Cek ini
Baki

12 000
12 000
1 500
10 500
345671

Apakah urus niaga bagi Perniagaan Meichel Vorm?

3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

4
A
B
C
D

9

3756/1

Catatan kontra
Modal tambahan pemilik
Bayaran kepada pemiutang
Penerimaan daripada penghutang

Maklumat menunjukkan urus niaga yang diambil daripada buku Kedai Cenderahati
Klose.
Urus niaga manakah yang direkodkan ke Jurnal Jualan ?

10

I
II
III
IV

Nota debit telah dihantar kepada pembeli kerana terkurang caj
Pelanggan memulangkan barang niaga kerana tersalah warna
Jualan komputer lama kepada Kelab Tarian Martins secara kredit
Jualan stok kepada Perniagaan Teguh Cillessen secara kredit

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Maklumat berikut diambil daripada buku perakaunan Kedai Pakaian Jasper.
Akaun Alat Pejabat
2014
Julai 10

2014
Julai 10

Alat Pejabat

Ambilan

RM
5 300

Akaun Ambilan
RM
5 300

Di manakah akaun tersebut dicatat?

A
B
C
D

Akaun Alat pejabat
Lejar Belian
Lejar Am
Lejar Am
Lejar Belian

3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

Akaun Ambilan
Lejar Am
Lejar Jualan
Lejar Am
Lejar Jualan

SULIT

SULIT
11

5

3756/1

Dokumen berikut diperoleh daripada Perniagaan Fernandinho.
MEMO
Perniagaan Fernandinho
8 Jalan Manchester 12, 41000 Klang, Selangor
Tarikh: 7 Ogos 2014
Peringatan: Pemilik telah memindahkan wang simpanan peribadi ke
dalam akaun bank perniagaan sebanyak RM30 000.
Fernandiho
Pengurus
Antara berikut, manakah catatan yang betul dalam Buku Tunai?
A
Tarikh
Ogos 7

Butir
Modal

Tunai

B
Tarikh
Ogos 7

Butir
Bank

Tunai
30 000

C
Tarikh

Butir

12

Butir
Tunai

Buku Tunai
Bank
Tarikh

Tunai

Buku Tunai
Bank
Tarikh
Ogos 7

Tunai

Buku Tunai
Bank
Tarikh
30 000

D
Tarikh
Ogos 7

Buku Tunai
Bank
Tarikh
30 000

Butir

Tunai

Bank

Butir

Tunai

Bank

Butir
Modal

Tunai

Butir

Tunai

Bank
30 000

Bank

Maklumat menunjukkan petikan Akaun Kawalan Penghutang.

2014
Mac 1
31

Baki b/b
Faedah

Akaun Kawalan Penghutang
RM
2014
6 500 Mac 31 Bank
630
Diskaun diberi

RM
36 100
1 230

Pada 31 Mac 2014,
 Baki debit lejar jualan RM14 520
 Baki kredit lejar jualan RM240
Berapakah jumlah jualan kredit?
A
B
C
D

RM7 370
RM15 920
RM37 570
RM44 480

3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT
13

6

3756/1

Sewa dibayar telah dikreditkan dalam Buku Tunai, tetapi tidak didebitkan dalam Akaun
Sewa.
Apakah kesilapan yang berlaku?
A
B
C
D

14

Kesilapan saling mengimbangi
Kesilapan ketinggalan satu urus niaga
Kesilapan catatan di sebelah yang sama
Kesilapan ketinggalan salah satu catatan

Urus niaga diambil daripada buku Perniagaan Hummels pada bulan April.
Pada 1 April 2013, Perniagaan Hummels telah membayar insurans dengan
RM4 800 setahun. Tahun kewangan berakhir 31 Disember setiap tahun.
Manakah catatan yang betul?
A
2013
Dis 31

Akaun Untung
Rugi
Baki h/b

B
2013
Dis 31

Bank
Baki h/b

C
2013
Dis 31

Bank

Akaun Insurans
RM
2013
Dis 31
3 600
1 200
4 800
Akaun Insurans
RM
2013
3 600
Dis 31
1 200
4 800
Akaun Insurans
RM
2013
4 800
Dis 31

Bank

4 800

RM
Akaun Untung
Rugi

2013
Dis 31

Akaun Untung
Rugi

3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

Akaun Insurans
RM
2013
Dis 31
4 800
4 800

4 800
4 800

RM
Akaun Untung
Rugi
Baki h/b

4 800
D

RM
4 800

Bank
Baki h/b

3 600
1 200
4 800

RM
3 600
1 200
4 800

SULIT

SULIT
15

3756/1

Manakah butiran tidak direkodkan dalam Akaun Perdagangan?
A
B
C
D

16

7

Hasil jualan
Angkutan keluar
Upah atas belian
Angkutan masuk

Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Gonzalo Higuain pada 30 Jun 2014.

Untung kasar
Susut nilai alatan pejabat
Kadar bayaran
Sewa diterima
Hutang lapuk
Hutang lapuk terpulih
Pengurangan peruntukan hutang ragu

RM
5 840
450
268
740
120
240
90

Berapakah untung bersih?
A
B
C
D

17

RM6 072
RM5 892
RM5 832
RM5 808

Petikan kunci kira-kira Perniagaan Ron Vlaar adalah seperti berikut.
Kunci Kira-kira pada 31 Mei 2014
RM
Aset Bukan Semasa
Ekuiti Pemilik
25 000 Modal
G
Untung bersih
Aset Semasa
4 300 Liabiliti Semasa
H
Bank
3 600 Pemiutang
Tunai
450

RM
12 250
3 400

1 000

Apakah G?
A
B
C
D

Stok akhir
Loji dan mesin
Sewa terdahulu
Kadar bayaran terakru

3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT
18

8

3756/1

Maklumat berikut berkaitan dengan sebuah perniagaan.
Bayaran buku cek telah didebit terus oleh pihak bank.
Apakah kesan perkara tersebut ke atas baki Penyata Bank dan Buku Tunai?

A
B
C
D
19

Penyata Bank
Terlebih
Terlebih
Terkurang
Terkurang

Buku Tunai
Terlebih
Terkurang
Terkurang
Terlebih

Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Mario Berhad.

Baki debit dalam Buku Tunai
Deposit belum dikreditkan
Faedah atas simpanan tetap
Caj bank
Cek belum dikemukakan

RM
6 240
470
85
92
520

Berapakah baki akhir yang ditunjukkan dalam Penyata Bank?
A
B
C
D

20

RM6 283 (Debit)
RM6 283 (Kredit)
RM6 183 (Debit)
RM6 183 (Kredit)

Apakah butiran yang perlu dicatatkan dalam Belanjawan Tunai?
I
II
III
IV

Modal
Jualan tunai
Belian kredit
Hutang lapuk

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT
21

9

Siapakah yang bertanggungjawab dalam hal penggajian seseorang pekerja dalam
sesebuah perniagaan?
A
B
C
D

22

3756/1

Juruteknik
Pengurus Kilang
Pengurus Kewangan
Pengurus Sumber Manusia

Maklumat diperoleh daripada slip gaji Encik Daryl Janmaat.
RM
68 500
7 000
3 000
3 200

Gaji pokok
Elaun perkhidmatan
Elaun sara diri
Caruman KWSP
Berapakah gaji kasar Encik Daryl Janmaat?
A
B
C
D

23

RM81 700
RM78 500
RM75 700
RM75 300

Akaun Modal Pekongsi Stefan ditunjukkan seperti di bawah:

2014
Apr 30 Ambilan
J
Baki h/b

Akaun Modal Stefan
RM
2014
1 300 Apr 1 Baki b/b
65
30 K
32 635
Faedah atas modal
34 000
Mei 1 Baki b/b

RM
25 800
3 000
5 200
34 000
32 635

Apakah K?
I
II
III
IV
A
B
C
D

Faedah atas pinjaman
Faedah atas ambilan
Kongsi rugi
Bonus
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT
24

10

3756/1

Maklumat bagi menyediakan Akaun Pengasingan Untung Rugi bagi Perkongsian David
dan Lahm adalah seperti berikut:
RM
8 200

Untung bersih
Faedah atas modal
David
Lahm
Faedah atas ambilan
David
Lahm
Gaji David (termasuk belum dibayar RM750)
Gaji pekerja

1 000
2 000
60
40
2 000
3 300

Untung rugi dibahagikan mengikut nisbah 1:2.
Berapakah pembahagian untung atau rugi bagi pekongsi David?
A
B
C
D

25

Apakah akaun yang akan direkodkan ke dalam Kunci Kira-kira pada bahagian ekuiti
pemilik bagi perniagaan perkongsian?
I
II
III
IV
A
B
C
D

26

Kongsi untung RM1 100
Kongsi untung RM2 200
Kongsi rugi RM1 100
Kongsi rugi RM2 200

Ambilan
Untung bersih
Akaun Modal
Akaun Semasa
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Aset dan liabiliti Perkongsian Terence dan Kongolo adalah seperti berikut:

Penghutang
Bank
Pemiutang

RM
25 400
75 000
13 800

Perkara-perkara berikut berlaku semasa pembubaran perkongsian :

3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

11

3756/1

Hasil kutipan daripada penghutang digunakan untuk menjelaskan semua pemiutang
sebanyak RM12 420.
Pilih mana yang betul.

27

A

Dt Realisasi RM1 380
Dt Bank RM12 420
Kt Pemiutang RM13 800

B

Dt Pemiutang RM13 800
Kt Realisasi RM1 380
Kt Bank RM12 420

C

Dt Bank RM13 800
Kt Realisasi RM1 380
Kt Pemiutang RM12 420

D

Dt Realisasi RM13 800
Kt Bank RM1 380
Kt Pemiutang RM12 420

Apakah nama lain yang dikenali sebagai modal berbayar?
A
B
C
D

28

Modal terjelas
Modal diterima
Modal berdaftar
Modal dibenarkan

Maklumat berikut diperoleh daripada buku perakaunan Syarikat Rafael Sdn Bhd.
Syarikat Rafael Sdn Bhd mempunyai modal berdaftar sebanyak 800 000 unit saham
biasa dengan nilai par RM0.80 seunit.
Syarikat telah bersetuju menerbitkan 3/4 daripada jumlah saham kepada orang ramai
pada nilai par. Semua saham telah dilanggan dan dibayar penuh.
Pilih catatan yang betul di bahagian ekuiti pemilik Kunci Kira-kira.

3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

A

12

3756/1

Ekuiti Pemilik
RM
Modal Dibenarkan
800 000 unit saham biasa RM0.80 sesaham
Modal Diterbitkan dan Berbayar
3/4 unit saham RM0.80 sesaham

B

640 000
640 000
340 000

Ekuiti Pemilik
RM
Modal Dibenarkan
600 000 unit saham biasa RM0.80 sesaham
Modal Diterbitkan dan Berbayar
800 000 unit saham RM0.80 sesaham

C

480 000
480 000
640 000

Ekuiti Pemilik
RM
Modal Dibenarkan
800 000 unit saham biasa RM0.80 sesaham
Modal Diterbitkan dan Berbayar
600 000 unit saham RM0.80 sesaham

D

640 000
640 000
480 000

Ekuiti Pemilik
RM
Modal Dibenarkan
600 000 unit saham biasa RM0.80 sesaham
Modal Diterbitkan dan Berbayar
200 000 unit saham RM0.80 sesaham

29

480 000
480 000
160 000

Apakah catatan bergu bagi Akaun Yuran Ahli Kelab Rekreasi Taman Samir pada akhir
tahun kewangan?

A
B
C
D

Debit
Akaun Yuran Ahli
Akaun Untung Rugi
Akaun Yuran Ahli
Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan

3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

Kredit
Akaun Untung Rugi
Akaun Yuran Ahli
Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan
Akaun Yuran Ahli

SULIT

SULIT
30

13

3756/1

Petikan Akaun Penerimaan dan Pembayaran diambil daripada Kelab Bola Sepak Wesley.

2014
Jan 11
11
18
19
20
28
28

Akaun Penerimaan dan Pembayaran (petikan)
RM
Yuran ahli
2 500
Bayaran masuk
25
Yuran ahli
3 000
Yuran pertandingan
800
Yuran ahli
1 500
Yuran ahli
3 000
Bayaran masuk
30

Maklumat tambahan :
75% daripada kutipan yuran adalah yuran sebenar bulan semasa.
Berapakah jumlah yuran ahli bulan Februari 2014?
A
B
C
D

31

RM10 855
RM10 000
RM7 500
RM2 500

Maklumat berikut diambil daripada aktiviti jualan minuman Kelab Jeroen Lestari.

Baki awal pemiutang minuman
Baki akhir pemiutang minuman
Belian kredit

RM
3 350
2 320
5 320

Kirakan jumlah pembayaran kepada pemiutang minuman?
A
B
C
D

32

RM4 290
RM6 350
RM8 670
RM10 990

Perniagaan Max Meyer tidak merekodkan akaun perniagaannya dengan lengkap. Kaedah
yang manakah boleh digunakan bagi membantu beliau mengira untung atau rugi
perniagaan?
I
II
III
IV

Kaedah penilaian semula
Kaedah ansuran tetap
Kaedah perbandingan
Kaedah analisis

3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT
A
B
C
D

33

14

3756/1

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Maklumat berikut diambil daripada buku Kedai Volland Enterprise yang tidak
mengamalkan sistem catatan bergu.

Modal (1 Jun 2013)
Baki pada 31 Mei 2014 :
Kenderaan
Bank

RM
42 800
33 400
7 600

Volland telah membuat ambilan sebanyak RM500 sepanjang tempoh perakaunan
tersebut.
Berapakah untung atau rugi bagi tahun berakhir 31 Mei 2014?
A
B
C
D

34

Rugi bersih RM1 300
Rugi bersih RM2 300
Untung bersih RM1 300
Untung bersih RM2 300

Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Bintang Kejora, sebuah
perniagaan yang tidak menyimpan rekod yang lengkap.
Penyata mengira modal pada 1 Januari 2014
RM
50 400
M
Tolak : N
12 500
37 900
Apakah butiran M dan N?
M
A
B
C
D

Aset
Modal akhir
Modal akhir
Aset semasa

3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

N
Liabiliti
Ambilan
Rugi bersih
Liabiliti semasa

SULIT

SULIT
35

15

3756/1

Rajah di bawah berkaitan dengan elemen kos pengeluaran sebuah kilang.
Kos Pengeluaran

Kos Prima

P

Kos buruh
langsung

Q

Belanja
Langsung

Apakah elemen P dan Q?

A
B
C
D

36

Q
Kos overhed
Kos buruh tak langsung
Kos buruh tak langsung
Kos bahan langsung

Apakah tujuan penyediaan Akaun Pengeluaran?
A
B
C
D

37

P
Kerja dalam proses
Kerja dalam proses
Kos bahan langsung
Kos overhed

Merancang proses pengeluaran
Mengira untung atau rugi pengeluaran
Menunjukkan kos yang terlibat dalam pengeluaran
Menyatakan kedudukan kewangan firma pengeluaran

Maklumat berikut diambil daripada sebuah Kilang Kerepek Marco.

Stok :

Pisang
Ubi kayu
Ubi keledek
Belian bahan langsung
Gaji operator pengeluaran
Cap dagangan
Gaji penyelia kilang

1 Ogos 2013
RM
200
150
150

31 Julai 2014
RM
300
200
100
9 000
3 000
1 000
5 000

Berapakah kos prima?
A
B
C
D

RM8 900
RM11 900
RM12 900
RM17 900

3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT
38

3756/1

Apakah maklumat yang boleh diperoleh apabila analisis kos volum untung dibuat oleh
seorang pengurus?
A
B
C
D

39

16

Jumlah jualan yang perlu dibuat bagi menstabilkan harga
Jumlah jualan yang perlu dicapai untuk mendapat keuntungan
Jumlah unit yang perlu dikeluarkan untuk mengurangkan harga
Jumlah unit yang hendak dikeluarkan bagi memaksimumkan penggunaan mesin

Apakah rumus yang digunakan untuk mengira nisbah semasa?
A Aset semasa – Liabiliti semasa
B Aset bukan semasa – Liabiliti bukan semasa
C Aset semasa
Liabiliti semasa
D Aset bukan semasa
Liabiliti bukan semasa

40

Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Sami Khedira.
Tokokan
Margin

25%
10%

Apakah tafsiran daripada maklumat tersebut?
A
B
C
D

Setiap RM1 untung kasar, untung bersih ialah 25 sen
Setiap RM1 untung kasar, untung bersih ialah 10 sen
Setiap RM1 kos jualan, untung kasar ialah 25 sen
Setiap RM1 kos jualan, untung kasar ialah 10 sen

KERTAS SOALAN TAMAT

3756/1 © 2014 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT