You are on page 1of 1

दे वी अग ला1तो×म

ॐ जय7ती मqगला काल| भgकाल| कपाÎलनी


दु गा Îशवा Hमा धा×ी 1वाहा 1वधा नमोऽ1तु ते ॥१॥

जय cवं दे Íव चामु Þडे जय भूताÎत हाÍरÍण ।
जय सव गते दे Íव काल राÍ× नमोऽ1तु ते ॥२॥

मधु कै टभÍवgाÍव Íवधातृ वरदे नमः ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥३॥

मÍहषासु र ÎनणाÎश भ4तानां सु खदे नमः ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥४॥

र4त बीज वधे दे Íव चÞडमु Þड ÍवनाÎशÎन ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥५॥

शु +भ1यै व Îनशु +भ1य धूHाH1य च मÍद Îन |
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥६॥

वि7दताqÎUयु गे दे Íव सव सौभा¹य दाÎयÎन ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥७॥

अÎच7cय Fप चÍरते सव श×ु ÍवनाÎशÎन ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥८॥

नते¹यः सव दा भ4cया चिÞडके दु Íरतापहे ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥९॥

1तु वq¹योभि4तपूव cवां चिÞडके ¯याÎध नाÎशÎन ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥१०॥

चिÞडके सततं ये cवामचय7तीह भि4ततः ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥११॥

दे Íह सौभा¹यमारो¹यं दे Íह मे परमं सु खं ।
Fपं धे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥१२॥

Íवधे Íह qÍवषतां नाशं Íवधे Íह बलमु ¯चकै ः ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥१३॥

Íवधे Íह दे Íव क~याणं Íवधे Íह परमां Î÷यम् ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥१४॥

सु रासु रÎशरो रcन Îनघृ *टचरणे ऽि+बके ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥१५॥

Íवqयाव7तं यश1व7तं ल+मीव7तं जनं कु ³ ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥१६॥

9चÞड दै cयदप ¯ने चिÞडके 9णतायमे ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥१७॥

चतु भु जे चतु व 4× सं1तु ते परमे°वÍर ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥१८॥

कृ *णे न सं1तु ते दे Íव श°व{4cया सदाि+बके ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥१९॥

Íहमाचलसु तानाथसं1तु ते परमे °वÍर ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥२०॥

इ7gाणी पÎतस{ाव पूिजते परमे °वÍर ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥२१॥

दे Íव 9चÞड दोद Þड दै cय दप ÍवनाÎशÎन ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥२२॥

दे Íव भ4तजनो£ाम दcतान7दोदयेऽि+बके ।
Fपं दे Íह जयं दे Íह यशो दे Íह qÍवषो जÍह ॥२३॥

पcनीं मनोरमां दे Íह मनोवृ cतानु साÍरणीं ।
ताÍरणीं दु ग संसार सागर1य कु लो{वाम् ॥२४॥

इदं 1तो×ं पÍठcवा तु महा1तो×ं पठे 7नरः ।
स तु स¯तशती संEयावरमा 9ोÎत स+पदाम् ॥२५॥