You are on page 1of 1

12

CELE 21 DE LEG1 SUPREME ALE LlDERULUl

18. LEGEA SACRIFICIULUI
Un lider trebuie s i ?tie s i renunfe pentru a evolua ....................... 161

Era una din persoanele care criticau cu vehement5 interventia statului
in afacerile private. Si atunci cum se face c5 a mers in fafa Congresului
cu palsria htr-o m h 5 , cerBnd un imprumut garantat de stat? El a
acQonat aSa pentru c5 a hfeles Legea Sacrificiului.
19. LEGEA SINCRONIZARII
Momentul in care preiei conducerea este la fel de important
ca direcfia in care mergi ~imodalitifile
prin care faci un anumit lucru ............................................................

169

A fost ales Pregedinte datorit5 ei. A pierdut aceast5 pozifie din cauza
ei. Ce este acest lucru? Ceva care se poate interpune intre
dumneavoastr5 gi capacitatea dumneavoastrg de a conduce eficient.
Este Legea Sincroniz5rii.
20. LEGEA DEZVOL,TARIIEXPLOZIVE
Pentru dezvoltare, fifi liderul celor care v i urmeazi pentru multiplicare, fifi liderul altor lideri ..................................... 178

Cum a reugit un om htr-o far5 in curs de dezvoltare s5-gi m5reasc5
organizatia de la 700 de persoane la 14 000 in numai gapte ani? A reugit
acest lucru folosind matematica liderilor. Aceasta este secretul Legii
Dezvoltirii Explozive.
21. LEGEA MOSTENIRII
Valoarea permanenti a unui Lider
se mboar5 prin intermediul succesorilor lui .................................. 185

De multe ori cBnd directorii p5rbesc companiile, acestea intr5
htr-o perioad5 de declin. Dar c h d Roberto Goiuzeta a murit, Coca Cola
a ramas nemigcat5 pe pozifii. De ce? Inainte de moartea sa, Goiuz,etaa
aplicat Legea Mqtenirii.

Vefi iubi nceasta' carte -fie ca' este prima sau a cincizecea carte despre
gtiinja conducerii - pentru ca' puteji aplica imediat principiile ~i
procedurile prezentate aici in viafa dt~mneavoastra'personala', defamilie
gi de afaceri. Cartea n u vorbegte despre ,,un turn defilc'ql'. f n sclzimb,
ea abordeaza' o muljime de principii care pot sa' iji schimbe viafa,
confirmate de experienfele reale ale lui John Maxwell sat1 ale celorlalte
persoane despre care scrie at~torul
Cele 21 de legi supreme ale liderului este o declarafie de susjinere
puternica'gi necondifionata'a unor legifa'ra' vdrsta' pe care p t ~ rgi simplu
trebuie sa' le respectaji pentru a fi u n lider apreciat - acasa', la servici, in
biserica', sau oriunde va' puteji exercita aptitudinea de a conduce.
f n fiecare capitol, John reusegte sa' accentueze esenja fieca'rei legi,
ara'tlindu-va' prin exenzple de succese 5i esecuri, c u m poate fi aplzcclta'
aceasta' lege pentru a objine rezultale pozitive. Daca' slnntefi u n elev
slirguincios putefi inva'ja toate cele 21 de legi gi 2e si puteji pune in
practlca'.
Lecfiile lui Maxwell sunt o comoara"neprefuita" gi reugegte sa' prezinte
tutu1 atlit de simplu! Inzediat ce vefi aplica aceste legi, veji observa c u m
liderii din jurul dumneavoastra" respect2 aceste legi sau le tncalca'.
Va' recomand aceasta' carte din toata' inima. Este o lectura' utila',
ugoara",clara' gi tott~giatlit de profunda'. Este pliiza' de speranfa', incurajare
gi proceduri specifice.
Direcjiile clare, precise, trasate in aceasta' carte va' ofeva' instrumentele
necesare pentru a fi u n lider apreciat.
Daca' suntefi doar u n incepa'tor in gtiinfa conducerii, atunci aceasta'
carte va nzarca inceputul carierei dumneavoastra' ca lideii. Daca' aveji
experienja' ca lider, atunci aceasta' carte va face din dumneavoastra' tin
lider gi mai bun. Este extraordinara".
Zig Ziglar