You are on page 1of 161

Public

01 Uvod u kompjuterske
komunikacije i mreže kompjutera
Osnove računarskih mreža (ORM),
V. Prof. dr Kemal Hajdarević dipl.ing.el

Public

8.10.2014 9:33:45

1

Agenda
Public Local Area Network

Wide Area Network
Organizacija predmeta na WEB stranici ORM
Bežične mreže (Wireless network)
Način bodovanja
Primjer: Wireless Body Area mreža
Ostale informacije
Primjer: Wireless Personal Area mreže
Česta piatnja
Mini projekat WWAN
Key Perforamnce Indicators
Mrežni mediji
Ciljevi
Mrežni Softver
Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli
Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona
Mrežni Servisi
Komunikacioni model
Mrežno adresiranje
Komunikacioni kanal
Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti)
Šta je mreža?
Razumjevanje tipova mreža
Šta je Umrežavanje?
Klijenti, Peers-i, i Serveri
Šta je komunikaciona mreža?
Peer-to-Peer mreže
Peer-to-Peer Umrežavanje
Šta je umrežavanje kompjutera?
Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja
Šta je kompjuterska komunikaciona mreža?
Server-Bazirano umrežavanje
Osnovne jedinice za prenos informacija
Server-Bazirane mreže
Topologija kompjuterske komunikacijske mreže
Kompjuterske mreže - mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog
umrežavanja
Internet
Uloga Mrežnih Servera
Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee
Odluke kod prokjektovanja mreža
Osnove umrežavanja kompjutera
Upoznavanje sa komunikacionim sistemima
Osnove umrežavanja kompjutera - nastavak
(Osnove radio komunikacija)
Razvoj komunikacija i mreža
Zaključci
Standardizacija
Svrha kompjuterskih mreža
Dijeljenje softvera i podataka
Dijeljenje Hardvera
Kategorizacija mreža
8.10.2014 9:33:45
2

Public

Agenda
Public Local Area Network

Wide Area Network
Organizacija predmeta na WEB stranici ORM
Bežične mreže (Wireless network)
Način bodovanja
Primjer: Wireless Body Area mreža
Ostale informacije
Primjer: Wireless Personal Area mreže
Česta piatnja
Mini projekat WWAN
Key Perforamnce Indicators
Mrežni mediji
Ciljevi
Mrežni Softver
Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli
Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona
Mrežni Servisi
Komunikacioni model
Mrežno adresiranje
Komunikacioni kanal
Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti)
Šta je mreža?
Razumjevanje tipova mreža
Šta je Umrežavanje?
Klijenti, Peers-i, i Serveri
Šta je komunikaciona mreža?
Peer-to-Peer mreže
Peer-to-Peer Umrežavanje
Šta je umrežavanje kompjutera?
Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja
Šta je kompjuterska komunikaciona mreža?
Server-Bazirano umrežavanje
Osnovne jedinice za prenos informacija
Server-Bazirane mreže
Topologija kompjuterske komunikacijske mreže
Kompjuterske mreže - mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog
umrežavanja
Internet
Uloga Mrežnih Servera
Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee
Odluke kod prokjektovanja mreža
Osnove umrežavanja kompjutera
Upoznavanje sa komunikacionim sistemima
Osnove umrežavanja kompjutera - nastavak
(Osnove radio komunikacija)
Razvoj komunikacija i mreža
Zaključci
Standardizacija
Svrha kompjuterskih mreža
Dijeljenje softvera i podataka
Dijeljenje Hardvera
Kategorizacija mreža
8.10.2014 9:33:45
3

Public

Kontakt informacije za konsultacije i pitanja Public 8.Public Organizacija predmeta Web stranica ORM .10.2014 9:33:45 4 .

. E-mail: khajdarevic@etf.unsa. ili na hodniku..ba 3.bhsearch. Telefon: ◦ Telefon u kancelariji 278 136 (od 08:00 do 16:00) 4. Na pauzi između predavanja. WEB http://kemal..com  WEB ADDRESS MAIL Public PHONE 8.ba. khajdarevic@cbbh. 2.10.2014 9:33:45 5 .Public Organizacija predmeta Kontakt informacije za konsultacije i pitanja Kemal Hajdarević  Dostupan za konsultacije svaki radni dan uz najavu na neki od dole navedenih načina preferencijalno kako je navedeno: 1.

Public Organizacija predmeta Web stranica ORM – Ciljevi i namjena predmeta Public 8.10.2014 9:33:45 6 .

tržište. telefon. Prelazak na ISDN mreže. Namjena predmeta Po završetku kursa student bi trebao da zna osnovne elemente funkcionalnosti. način prenosa: ATM tehnika. implementacije. rutiranje. Problemi telekomunikacija: Sistemi podložni saobraćaju. Point-to-point i point-to-multipoint mreže. 4. „Little“ teorem.10. osnovni protokoli. administratori. monopol i internacionalni standardi. Karakteristike tradiconalnih telekomunikacionih mreža: način korištenja. Terminologija ISO-OSI. referentni ISO i OSI model (7 nivoa).Ciljevi predmeta Public Upoznavanje studenta sa osnovnim elementima LAN i WAN mreža: vrste mreža. vrste uredaja. definicija saobraćaja. funkcije koje obavlja svaki nivo. Razvoj ka širokopojasnm mrežma. sistemi nultog reda i sistemi beskonačnog reda. Uvod u telekomunikacione mreže: Tradicionalni servisi i mreže.2014 9:33:45 7 . razvoj.Public Standard EIA/TIA RS 232. Telegraf. Promjena tradiconalnih scenarija: sloboda tržišta. Program predmeta 1. radiokomunikacije. procesranje dolaznih paketa. novi načini administracije. Redovi. dizajniranja. procesiranje servisa. 3. metode pristupa. Računrske mreže: Računarske mreže u području informatike: mreža ARPANET. podjela. 8. Arhitekrura računarskih mreža. stuktura mreža. Drugi načini podjele. Problemi fizičkog nivoa (Phisical layer): Funkcionalnosti protokola fzičkog nivoa. 2. značaj radiomobilnih servisa i interneta. Saobraćaj u redovima. administriranja i sigurnosti računarskih mreža. Erlang. Faktori evolucije telekomunikacionih mreža. Kendall-ov zapis.

Primjer sloja podataka: ABP. Upotrebljivost sloja podataka. 449. 6. Proračun upotrebljivosti bez prisustva i sa prisustvom grešaka prenosa. polinominalni kodovi te njihove mogućnosti identifikacije greške. Moderni modemi za telefonski mrežu. 8. 423. 7. x-DSL veze. Standardi fizičkog sloja u području ITU-T. Mehaničke. Dobavljanje greške i kontrola toka. format zapisa i način komunikacije. Modem. električne i funkcionalne osobine. Identifikacija greške.10. Kodovi za identifikaciju greške: parni bit. Radio-komunikacije V24.Public 5. Go back N. X21 i X21bis. Public 8. konektor RJ11. Problemi sinhronizacije asinhronih protokola za terminale i njihove karakteristike. Razvoj standarda RS 422. HDLC protokol.2014 9:33:45 8 . Problemi sloja podataka (Data layer): Zadaci i funkcionalnost ovog nivoa. DTE i DCE. Selective repeat.

11. ALOHA protokol. ARP protokol. Inerkonekcija LAN-a: hub. Pronalazak najkraćeg puta: Dijkstra algoritam. Lokalne wireless mreže. Vanjski „gateway“ protokol: BGP. Public 8. Protokol DQDB. Detekcija kolizije: Manchester kod. Gigabit Etfernet. 13. Prenosni protokoli: UDP i TCP. Local Area Network (LAN): Problemi u LAN mrežama. Lokalne mreže sa optičkim vodovima. IEEE 802. Problemi efikasnosti i stabilnosti. 12. topologija point-to-multipoint. Unutrašnji „Gateway“ protokoli: RIP i OSPF. Klasifikacija routing protokola: Flooding.16.Problemi mrežnog nivoa (Network layer): Usmjeravanje paketa.15 i IEEE 802.2014 9:33:45 9 .3 standarda (Ethernet mreže).10. „distance vector“ i “link state“ protokoli. Uloga routing-a i routing tabele. Komutacija putanja i paketskih poruka. 10.11. Protokol FDDI. Ethernet mreža. Dokumentacija standarda. globalna arhitektura. Autonomni sistemi. IP protokol. Fast Ethernet. Evolucija IEEE 802. Routiranje u internetu. izbor topologije.Public 9. funkcionalnost i format paketa. TCP/IP protokol. LLC i MAC. IEEE 802. IP adrese i sabnetiranje. CSMA protokol. bridge i router.Internet mreža: Kratki istorijat. protokoli za višestruki pristup sa distribuiranom kontrolom. Protokoli s akonkurentnim pristupom. repeater. Projekat IEEE 802. „Switched Ethernet“. Hot potato.

10.2014 9:33:45 10 . i provjere znanja Public 8.Public Organizacija predmeta Web stranica ORM – Način bodovanja.

nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public Local Area Network                             Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera .10.2014 9:33:45 11 Public . Peers-i.

Uspjeh studenta na ispitu i drugim oblicima provjere znanja. Vrednovanje znanja studenata i određivanje konačne ocjene: Vrednovanje znanja studenata se vrši prema zakonu o visokom obrazovanju koji je objavljen 31. b) 9 (B) – iznad prosjeka. nosi 85-94 bodova. godine u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.  Maksimalan broj bodova za seminarski rad ili projekat je 10 bodova  Maksimalan broj bodova za I parcijalni ispit je 20 bodova  Maksimalan broj bodova za II parcijalni ispit je 20 bodova  Maksimalan broj bodova za usmeni ispit je 40 bodova  Maksimalni broj bodova koje student može da dobije je 100.2008. nosi 75-84 bodova. e) 6 (E) – zadovoljava minimalne kriterije. nosi 95-100 bodova. Primjer konačnih ocjena: Ukupan broj bodova je 84.10.Public Bodovi koje student može dobiti / osvojiti po osnovu uspjeha na dole opisanim zadacima i angažmanom: Za prisustvo vježbama i predavanjima maksimalan broj bodova je 10. nosi 65-74 bodova. ali sa znacajnijim nedostacima. FX) – ne zadovoljava minimalne kriterije. c) 8 (C) – prosjecan. vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS sistemom kako slijedi: a) 10 (A) – izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama. sa primjetnim greškama.12.2014 84. sa ponekom greškom.4 konačna ocjena je 8 Ukupan broj bodova je8. nosi 55-64 bodova f) 5 (F. Član 63.5 konačna 9:33:45 ocjena je 912 Public . manje od 55 bodova. broj: 43/08. d) 7 (D) – opcenito dobar.

2014 9:33:45 13 Public .nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8. Peers-i.Public Local Area Network                             Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .10.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera .

10.Public     Nastava se održava sedmično: 3 časa predavanja i jedan čas vježbi. Public 8. Mogućnost popravljanja ocjene iz jedne ili druge parcijale ili usmenog može biti samo ako predmetni nastavnik to odobri. a nakon toga je moguće samo po Pravilima gdje se poništava ocjena i komisijski polaže ispit.2014 9:33:45 14 . tada je moguće samo poništavanje ocjene i komisijsko polaganje ispita. Ako nastavnik ne dozvoljava takav rad. prisustvo je obavezno Sistem popravljanja ocjena je na nivou predmeta i predmetnog nastavnika dok se ne upiše ocjena u ZAMGER.

10. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .2014 9:33:45 15 Public .Public Local Area Network                             Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti. Peers-i.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera .nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8.

10.5). ali nema ukupno 40 bodova?  Odgovor: NE jer je formalni kriterij propisan za sve predemete propisuje da je izlazak na usmeni ispit moguć za studnete koji imaju 40 bodova (najmanje 39.2014 9:33:45 16 . Public 8.Public  Pitanje: Može li izaći na usmeni ispit student koji je položio obje parcijale.

kako bi bilo manje slajdova. ili da ima više slajdova i da studeni mogu pratiti predavanje? Public 8. Nije potrebno znati sadržaj svakog slajda ali je potrebno znati osnove kompjuterskih mreža o kojim se može učiti iz referenciranih izvora u silabusu i drugim dostupnim izvorima.2014 9:33:45 17 . Neki od slajdova su ponovljeni da bi se bolje naučio sadržaj.10.Public  Pitanje: Zbog čega neke prezentacije imaju i 100 i više slajdova i treba li znati sadržaj svakog slajda?  Odgovor: Neke od prezentacija imaju veliki broj slajdova s ciljem prikaza više primjera korištenjem slika i korištenjem većeg fonta da bi informacije bile jednostavnije za shvatiti. Pitanje: Da li bi bilo bolje da studenti sve zapisuju.

Public  Pitanje:Da li je predstavljeno previše teorije u predavanjima. Dosta je softverskih. i društvenih faktora učestvovalo na razvoj kompjuterskih mreža Public 8. a posebeno radio komunikacije su starije od nekih drugih oblasti koje obrađuju drugi predmeti. organizacijskih. hardverskih.10. Kompjuterske komunikacije. više nego što je potrebno?  Odgovor: Teme su odobrene kroz silabus.2014 9:33:45 18 . komunikacije u svojoj istoriji obiluju pronalascima.

2014 9:33:45 19 . Font teksta je Palatino Linotype koji je jedan od preporučenih za čitanje i printanje: http://edutechwiki.princeton.unige.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/P alatino.ch/en/Font_readability O Palatino fontu: https://www.html  Public 8.Public  Pitanje: Zbog čega su na nekim slajdovima veća slova u odnosu na ostale?  Odgovor: Negdje je potrebno da se misao zaokruži na jednom slajdu pa je potrebno da stane više teksta na jednom slajdu i slova su zbog toga manja.10.

2014 9:33:45 20 .Public  Pitanje: Jesu li predavanja obavezna?  Odgovor: Predavanja su obavezna i svaki put se studenti trebaju potpisati na list papira kao dokaz o prisustvu na predavnjima. Public 8.10. Nastavnik će izvršiti provjeru prisutnosti čitanjem potpisanog spiska studenata.

Public  Pitanje:Zbog čega se neke činjenice / slajdovi ponavljaju?  Odgovor: Neke činjenice se ponavljaju (eng.2014 9:33:45 21 .10. Public 8. rehersal) s ciljem učenja. više puta ponovljeno znači da će bolje biti prihvaćeno i naučeno.

10.2014 9:33:45 22 .Public  Pitanje: Postoje li definicije koje bi treblo znati?  Odgovor: Postoje i označene su crvenom bojom: Definicija Public 8.

Public  Pitanje: Postoje li dijelovi prezentacija koji su posebno važni?  Odgovor: Postoje i označeni su sa riječi Važno.2014 9:33:45 23 . Public 8.10.

jer ometate i predavača i svoje kolege Public 8.Public  Pitanje: Da li je dozovljeno objedovanje tokom predavanja?  Odgovor: Ne.10.2014 9:33:45 24 .

12. Nakon ovog roka 31. moguće je i dinamika rada je slijedeća: Do kraja zimskog semestra predložiti ili odbarati temu završnog rada.2014 9:33:45 25 .2014 ne prihvatam zahtijeve za pisanje završnog rada.10. pregledom literature (Literature review) i urednim referencama. Do kraja predavanja u ljetnom semestru student mora dostaviti prvu verziju rada sa urađenim tzv.   Public 8.Public  Pitanje: Da li je moguće uzeti završi rad?  Odgovor: Da.

moguće je i u slučaju da uočim ili me neko drugi obavjesti da na slajdu postoji greška.2014 9:33:45 26 . Public 8.Public  Pitanje: Da li je moguće da se na slajdu pojavi greška u sadržaju?  Odgovor: Da.10. grešku ću ispraviti i ažurirati prezentaciju na stranici.

10.Public • Pitanje: Da li postoji dodatna literarura za predmet? • Odgovor: Da. William Stallings 2. postoji knjige koje su dodatno korištene za ažuriranje slajdova za ovu godinu su: 1. Computer Networking and the Internet. Fifth edition. Fred Halsall Public 8.2014 9:33:45 27 . Data and Computer Communications. Eighth Edition.

wikipedia.Public  Pitanje: Da li su predavnja i vježbe prilagođeni za pozante stilove učenja?  Odgovor: Da.http://en.edu/learncenter/acskills/auditory.org/wiki/Kinesthetic_learning  http://homeworktips.http://en.htm Public 8.yk.com/od/homeworkhelp/a/learningstyle.wikipedia. načini učenja podržani na ORM su  Predavanja (vizuelni i auditorni)  Vježbe (kinestetički)  Stilovi učenja ◦ Vizuelni .psu.html ◦ Kinestetički .about.http://www2.org/wiki/Visual_learning ◦ Auditorni.10.2014 9:33:45 28 .

zato što:  Ima previše slajdova za štampanje  Veličina slova je prevelika za štampanje pojedninačnih slajdova i nisu optimizovani za štampanje  Na slajdovima ima slika koje nije potrebno štampati jer su postavljene da pojačaju vizuelni efekat što je pogodno za prezentacije ali ne i za štampanje  Veličina slova je predviđena za prezentiranje a ne za štampanje  Slajdovi se koriste kao smjernice za korištenje obavezne i dodatne literature koja je dijelom i referencirana na slajdovima Public 8.2014 9:33:45 29 .10.Public  Pitanje: Da li nastavnik preporučuje štampanje slajdova?  Odgovor: Ne.

Nakon predavanja sadržaj slajdova se ne mijenja osim u izuzetnim situacijama i studenti će biti obavjšteni.Public  Pitanje: Zbog čega prezentacije nisu dotupne nekoliko dana prije predavanja?  Odgovor: Prezentacije će biti dostupne neposredno prije predavanja zato što se na materijalima radi konstantno do predavanja s ciljem kreiranja kvlitetnijg sadržaja što je dio priprema za svako predavanje. Public 8.10.2014 9:36:37 30 .

2014 9:33:45 31 Public .nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera . Peers-i.10. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public Local Area Network                             Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.

2014 9:33:45 32 .10.Public  Studentske ankete iz prethodnih godina Public 2011/12 2013/12 2013/14 8.

Public Public 8.10.2014 9:33:45 33 .

5 zajedničkih radova sa studentima na IEEE konferencijama Public 8.Public  Od 11 autorskih IEEE radova.2014 9:33:45 34 .10.

10. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8.2014 9:33:45 35 Public .mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera . Peers-i.Agenda                             Public Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.

Standardi Public 8.10.Public       Opisati fundamentalne razloge za umrežavanje Identificirati osnovne mrežne komponente Razumjeti uloge i tipove softverskih i hardverskih komponenti Porediti različite tipove mrežnih tehnologija Primjena znanja u procesu odabira mrežnih tehnologija i dizajna.2014 9:33:45 36 .

10.  DNS (Domain Name Service): “User friendlly” imena & IP adrese. ◦ Transportni sloj: funkcije i servisi. OSI Referentni model i internet protokol stek. TCP.Public   Razumjevanje velike razmjere i strukture globalnog Interneta i pripadajućih protokola. Public 8.  Korištenje UDP. pozitivni i negativni aspekti.2014 9:33:45 37 . ◦ Aplikacijki sloj: Struktura i primjeri aplikacija.

 Link sloj svičevi: proslijeđivanje i filtriranje (forwarding and filtering).  Rutiranje i Internet. Tehnike detekcije i korekcije grešaka. Detekcija kolizije i Ethernet rješenja za ovaj problem.  Struktura IP adresa i adresiranje: classful i classless adresiranje.10.2014 9:33:45 38 . Izbjegavanje kolizije i Token Ring rješenje. ◦ Sloj linka podataka: funkcije i servisi. Public 8.  Pouzdan tranport podataka i kontrola zagušenja.Public    ◦ Mrežni sloj: funkcije i servisi.

mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera .nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8.2014 9:33:46 39 Public .Agenda                             Public Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.10. Peers-i. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .

Internet i međusobno povezivanje mreža Laboratorijska vježba 13 – Samostalan laboratorisjki rad 5.Wireless ad-hoc 11.Mrežni adapter 14. Sloj linka podataka Laboratorijska vježba 7 . izazovi.Public 1. Transportni sloj TCP /IP protokol Laboratorijska vježba 9 – Rutiranje 10.) Laboratorijska vježba 12 – Simulacija redova čekanje 13. Aplikacijski sloj Laboratorijska vježba 10 . Upravljanje kompjuterskim mrežama Laboratorijska vježba 11 . Dizajniranje i modeliranje kompjuterskih mreža 12. Mrežni / Internet sloj i tehnike rutiranja Laboratorijska vježba 8 – VLAN 9. Mrežne operacije / Funkcionisanje mreže Laboratorijska vježba 1 – PRIPREMA .10. komunikaciranje podacima i transmisioni medij za kompjuterske mreže 3.Kablovi i kabliranje 4.) 8. Switch i subnetiranje Laboratorijska vježba 6 .Linux i umrežavanje 7. Kompjuterski komunikacijski protokoli Laboratorijska vježba 3 .Wireless_infrastructure (Auditorne vježbe 3.Procedure i oprema za rad u laboratoriji Laboratorijska vježba 2 .2014 9:33:46 40 . Detekcija i korekcija grešaka 6. Fizički sloj.) Laboratorijska vježba 5 – Wireshark / Ethereal. Važna pitanja.OPNET Switch (Auditorne vježbe 2. Mrežne tehnologije Laboratorijska vježba 4 . za rad sa mrežama Public 8.Windump i Hub (Auditorne vježbe 1. Uvod u kompjuterske komunikacije i mreže kompjutera 2.

2014 9:33:46 41 .Public Public 8.10.

10.2014 9:33:46 42 .Public Public 8.

10.Public Public 8.2014 9:33:46 43 .

2014 9:33:46 44 .10.Public Public 8.

Public Public 8.2014 9:33:46 45 .10.

Public Public 8.10.2014 9:33:46 46 .

2014 9:33:46 47 .10.Public Public 8.

2014 9:33:46 48 .10.Public Public 8.

Fizički sloj.2014 9:33:46 49 . Internet i međusobno povezivanje mreža Laboratorijska vježba 13 – Samostalan laboratorisjki rad 5. Dizajniranje i modeliranje kompjuterskih mreža 12.Public 1.Wireless_infrastructure (Auditorne vježbe 3.Wireless ad-hoc 11. Kompjuterski komunikacijski protokoli Laboratorijska vježba 3 .Procedure i oprema za rad u laboratoriji Laboratorijska vježba 2 .Mrežni adapter 14. Mrežne operacije / Funkcionisanje mreže Laboratorijska vježba 1 – PRIPREMA . komunikaciranje podacima i transmisioni medij za kompjuterske mreže 3. Upravljanje kompjuterskim mrežama Laboratorijska vježba 11 . Važna pitanja. izazovi. Uvod u kompjuterske komunikacije i mreže kompjutera 2.Kablovi i kabliranje 4. Mrežne tehnologije Laboratorijska vježba 4 . Sloj linka podataka Laboratorijska vježba 7 .) 8.Windump i Hub (Auditorne vježbe 1.) Laboratorijska vježba 5 – Wireshark / Ethereal. Mrežni / Internet sloj i tehnike rutiranja Laboratorijska vježba 8 – VLAN 9.Linux i umrežavanje 7.) Laboratorijska vježba 12 – Simulacija redova čekanje 13. Aplikacijski sloj Laboratorijska vježba 10 . Detekcija i korekcija grešaka 6.10. za rad sa mrežama Public 8.OPNET Switch (Auditorne vježbe 2. Transportni sloj TCP /IP protokol Laboratorijska vježba 9 – Rutiranje 10. Switch i subnetiranje Laboratorijska vježba 6 .

Public Public 8.2014 9:33:46 50 .10.

Agenda                             Public Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.2014 9:33:46 51 Public .10.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera . i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže . Peers-i.nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8.

10. i dobar dio izazova je upravo u upoznatosti sa mrežnom terminologijom. Engleske riječi koje koristimo ◦ Net – Mreža ◦ Network – Mrežna tvorevina.2014 9:33:46 52 .Public     Networking (umrežavanje) je oblast bogata specijalizovanom terminologijom i tehnologijom. Kompjuterske mreže su izrodile poseban žargon. Prije svega budite spremni da naučite novi vokabular koji je vezan za kompjuterske mreže. riječi i jezik. Umreženo Public 8.

10.2014 9:33:46 53 . 3 ISP provajdera počela sa radom World Wide Web – CERN Tim Barnes Lee Internet prenosio 1% informacija Google Eric Schmidt i Sergey Brin Internet prenosio 51% informacija Za ispit nije potrebno znati tačnu Facebook Mark Zukerberg godinu pronalazaka Twitter Jack Dorsey Internet prenosio 97% informacija Public 8.hipoteza da elektromagntetne promjene nastaju kretanjem elektriciteta Alenxander Graham Bell izumljen telefon Hertz dokazuje Maxwell-ovu hipotezu The Hollerith Tabulating Machine današnji IBM Tesla prenos električne energije uz pomoć visoko frekventnih struja Gulilemo Marconi pravi radio prenos (1943 Tesli se da je prioritet izuma radia) Marconi WirelessTelegraph Company Gulilemo Marconi radio telegraf Engleska Francuska 45 km udaljenost Veza preko Atlantika 3700 km Cornwall (UK) – Newfoundland (USA) Fundamenti transmisije informacija Nyquist and Hartley Komunikacijski model Claude Shanon i Ralph Hartley Lansiran prvi satelit Sateliti počeli sa transmisijom međunarodnih poziva RS 232. David Mills NSFNET otovrena za ostale. FAX aparti predstavljeni Internet – DARPA Packet switched service Početak korištenja mobilnih (cellular) telefona. Samuel Morse Public Prva telegraf linija Washington – Baltimor Maxwell . ISDN National Science Foundation NET.1837 1844 1864 1876 1888 1890 1893 1895 1897 1899 1901 1927 1948 1958 1962 1962 1969 1976 1984 1985 1988 1989 1993 1998 2000 2004 2006 2007 Izumljen telegraf.

10.2014 9:33:46 54 Public .mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera .Agenda                             Public Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti. Peers-i. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8.

Public
Izvor (Source, Pošiljaoc)
Trasmiter (Transmission)
Transmisioni sistem (komunikacioni kanal)
Risiver (Reception)
Odredište (Destination, Primaoc)
Izvor

Transmiter

Transmisioni
sistem (kanal)

Public

Risiver

Odredište

8.10.2014 9:33:46

55

Public
30 April 1916 - 23 Februar 2001

“Tvorac teorije informacija"

Claude Shannon, je možda više nego iko postavio temelje za
današnju digitalnu revoluciju.
Njegovo izlaganje o teoriji informacija, navodeći da sve
informacije mogu biti zastupljene kao matematički slijed nula
i jedinica, omogućilo je digitalne manipulacije podacima bez
kojih današnje informatičko društvo bi bilo nezamislivo.
Shannon je u svojoj magistarskoj tezi koju je odbranio, 1940
na MIT-u, pokazao da se rješavanje problema može postići
manipulaciom simbola 0 i 1 u procesu koje bi mogli provesti
automatski električni krugovi. Njegova magistarska teza se
smatra kao jedan od najznačajnijih teza 20. stoljeća.
Osam godina kasnije, Shannon je objavio još jedan značajan
rad, Matematička teorija komunikacija, koja se generalno
uzima kao njegov najvažniji znanstveni doprinos.
Bit uzorak se tretira kao periodična funkcija
◦ primjer - 01100010
koeficienti za zbrajanje se nazivaju se harmonici

Public

8.10.2014 9:33:46

56

Agenda
Public Local Area Network

Wide Area Network
Organizacija predmeta na WEB stranici ORM
Bežične mreže (Wireless network)
Način bodovanja
Primjer: Wireless Body Area mreža
Ostale informacije
Primjer: Wireless Personal Area mreže
Česta pitanja
Mini projekat WWAN
Key Perforamnce Indicators
Mrežni mediji
Ciljevi
Mrežni Softver
Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli
Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona
Mrežni Servisi
Komunikacioni model
Mrežno adresiranje
Komunikacioni kanal
Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti)
Šta je mreža?
Razumjevanje tipova mreža
Šta je Umrežavanje?
Klijenti, Peers-i, i Serveri
Šta je komunikaciona mreža?
Peer-to-Peer mreže
Peer-to-Peer Umrežavanje
Šta je umrežavanje kompjutera?
Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja
Šta je kompjuterska komunikaciona mreža?
Server-Bazirano umrežavanje
Osnovne jedinice za prenos informacija
Server-Bazirane mreže
Topologija kompjuterske komunikacijske mreže
Kompjuterske mreže - mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog
umrežavanja
Internet
Uloga Mrežnih Servera
Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee
Odluke kod prokjektovanja mreža
Osnove umrežavanja kompjutera
Upoznavanje sa komunikacionim sistemima
Osnove umrežavanja kompjutera - nastavak
(Osnove radio komunikacija)
Razvoj komunikacija i mreža
Zaključci
Standardizacija
Svrha kompjuterskih mreža
Dijeljenje softvera i podataka
Dijeljenje Hardvera
Kategorizacija mreža
8.10.2014 9:33:46
57

Public

2014 9:33:46 58 .10.Public  Je fizički transmisijski medij kao što je provodnik (žica) ili logička veza preko multipleksiranog medija kao što je radio kanal Izvor Transmiter Transmisioni sistem (kanal) Public Risiver Odredište 8.

mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera . i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8.2014 9:33:46 59 Public .10.Agenda                             Public Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti. Peers-i.

• Povezani zajedno dijelovi niti konopca uspostavljaju mrežu koja može da uhvati objekt. • “Suma je jača od pojedinačnih dijelova.Public • Jedno od prvih značenja riječi mreža se koristilo za međusobno povezane individualne niti konopca. • Snaga mreže dolazi od dijelova povezanih zajedno.” Public 09:33 60 . • Jedan komad konopca ne može uhvatiti ni zadržati objekat.

i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .10.2014 9:33:48 61 Public .nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8.Agenda                             Public Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti. Peers-i.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera .

Public 8. Kao i mreža.Public    Umrežavanje je bilo šta.10. što uspostavlja mrežu. mrežu puteva. umrežavanje omogućava više međupovezivanjem. Primjeri uključuju mrežu političara.2014 9:33:48 62 .

2014 9:33:48 63 Public .nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8.10. Peers-i. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public Local Area Network                             Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera .

2014 9:33:48 64 . Public 8.10. Internet u mnogo čemu preuzima primat telefonskoj mreži.Public    Komunikacija mreža je aranžman hardvera i softvera koji se koristi da se razmjene informacije između korisnika nekog sistema. Telefonska mreža je godinama najpopularnija komunikacijska mreža i dzajnirana je za prenos glasa.

2014 9:33:48 65 Public . Peers-i.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera .10. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public Local Area Network                             Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8.

Public    Umrežavanje kompjutera uključuje povezivanje kompjutera i drugih elektroničkih uređaja s ciljem kuminiciranja.10.2014 9:33:48 66 . dijeljenja informacija i resursa. Dosta tehnoloških rješenja se koristi da bi se omogućilo da jedan uređaj komunicira sa drugim Veliki je izbor softverskih i hardverskih rješenja koja to povezivanje omogućavaju. Public 8.

Public Local Area Network                             Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera .10.2014 9:33:48 67 Public .nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže . Peers-i.

10.2014 9:33:48 68 . Jedan. aplikacije i hardver). Public 8. kompjuter je ograničen na vlastiti hardver i softver.Public    Kompjuterska mreža je komunikaciona mreža koja se koristi za povezivanje kompjutera tako da mogu da dijele resurse (podatke. Mogućnosti kompjutera se povećavaju povezivanjem sa drugim uređajima formirajući kompjutersku mrežu.

2014 9:33:48 69 Public . Peers-i.Public Local Area Network                             Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera .10.nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .

Public    Kompjuteri koriste bite (0 i 1) kao osnovnu jedinicu za obradu informacija. infomacije moraju biti konvertovane u bite. Public 8. Signal se transmituje kroz mrežu do odredišnog kompjutera gdje se signali konvertuju (ako su prenošeni kao analogni signali) u bite i nakon toga u orignalnu informaciju.2014 9:33:48 70 .10. Prije transmitovanja informacija. Ovaj metod prenosa se naziva digitalna transmisija. koji se konvertuju u električne. svjetlosne ili radio signale.

i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public Local Area Network                             Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.10.2014 9:33:48 71 Public . Peers-i.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera .nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8.

Public  Transmisija podataka od korisnika A do korisnika B može biti obavljena preko point-to-point linka.2014 9:33:48 72 . Definicija Public 8.  Mreža predstavlja skup čvorova povezanih na određeni način.10. a načinom na koji su uređaji povezani se definiše mrežna topologija.

mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera . i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže . Peers-i.10.Public Local Area Network                             Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.2014 9:33:48 73 Public .nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8.

podatke.Public Može se reći da je kompjuterska mreža sistem dizajniran da prenosi tekst. Public 8. zvuka u digitalnom obliku. Globalna kompjuterska mreža Internet omogućava prenos podataka.2014 9:33:48 74 .10. audio. slike i video. slike.

10.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera .nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8. Peers-i.2014 9:33:48 75 Public . i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public Local Area Network                             Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.

2014 9:33:48 76 .Public     Sjedinjene američke države su napravile ARPA (Advanced Research Projects Agency). S ciljem da naučnici komuniciraju i dijele vrijedne kompjuterske resurse Kao odgovor (po nekim) na slanje Sputnika 1957. prvog umjetnog satelita koje je obavio Sovjetski savez ARPANET.10. je kreiran 1969. i tada je izvršeno povezivanje četiri univerziteta Public 8.

i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public Local Area Network                             Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.2014 9:33:48 77 Public .nastavak (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža 8.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera .10. Peers-i.

Public   U 1989. Sir Tim Published his proposal and built the first server in 1989.2014 9:33:48 78 .wikipedia. The first website then went live in August 1991 Prva web stranica info.org/wiki/NeXT Public 8.cern.ch Berners Lee radio na NEXT kompjuteru http://en. godini the European Laboratory for Particle Ph ysics (CERN).10. počeo sa razvojem World Wide Web za vlastite potrebe.

Public 8.2014 9:33:48 79 .Public  U januaru 1992.HyperText Markup Language (HTML) .Uniform Resource Locator (URL) World-Wide Web je svijet gdje sve informacije iz bilo kojeg izvora mogu biti dostupne bilo kome u konzistentnom i jednostavnom obliku.10. godine specificirane su tri osnovne komponente Web-a: .HyperText Transfer Protocol (HTTP) and .

i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže . Peers-i.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.2014 9:33:48 80 .10.Public Local Area Network                            Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.

 Public 8.  Motivacija: potreba da se dijele podaci brzo i efikasno – Dijeljenje omogućava da korinsici dijele informacije i da ih trasiraju (rutiraju) između sebe kao zahtijevi u radnom toku (workflow). – Perifierni uređaji omogućavaju da korisnici iskoriste mogućnosti direknto povezanih uređaja na mreži ili uređaja koji su povezani na druge kompjutere.10.2014 9:33:48 81 .Public Elementarna mreža se sastoji od dva kompjutera koji za povezivanje koriste jednu od više vrsta transmisionog medija. – Može značajno unaprijediti ljudsku komunikaciju.

Public

Kompjuterske mreže mogu biti važan alata koji će
poboljšati komunikaciju između korisnika.
Posebna kategorija softvera koji pomaže u komunikaciji
preko kompjuterske mreže je poznat kao groupware.
Groupware se odnosi na programe koji pomažu ljudima
da rade zajedno, čak i ako se nalaze udaljeni
kilometrima jedni od drugih.
Jedan od najčešćih groupware aplikacija koja se koristi
preko kompjuterskih mreža je elektronska pošta, ili emaila.
Groupware usluge također uključuju elektronske
kalendare, zajednički rad na dokumentima, pisanje
softvera, i video konferencije.
Public

8.10.2014 9:33:48

82

Public Local Area Network
Wide Area Network
Organizacija predmeta na WEB stranici ORM
Bežične mreže (Wireless network)
Način bodovanja
Primjer: Wireless Body Area mreža
Ostale informacije
Primjer: Wireless Personal Area mreže
Česta pitanja
Mini projekat WWAN
Key Perforamnce Indicators
Mrežni mediji
Ciljevi
Mrežni Softver
Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli
Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona
Mrežni Servisi
Komunikacioni model
Mrežno adresiranje
Komunikacioni kanal
Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti)
Šta je mreža?
Razumjevanje tipova mreža
Šta je Umrežavanje?
Klijenti, Peers-i, i Serveri
Šta je komunikaciona mreža?
Peer-to-Peer mreže
Peer-to-Peer Umrežavanje
Šta je umrežavanje kompjutera?
Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja
Šta je kompjuterska komunikaciona mreža?
Server-Bazirano umrežavanje
Osnovne jedinice za prenos informacija
Server-Bazirane mreže
Topologija kompjuterske komunikacijske mreže
Kompjuterske mreže - mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog
umrežavanja
Internet
Uloga Mrežnih Servera
Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee
Odluke kod prokjektovanja mreža
Osnove umrežavanja kompjutera
Upoznavanje sa komunikacionim sistemima
Razvoj komunikacija i mreža
(Osnove radio komunikacija)
Standardizacija
Zaključci
Svrha kompjuterskih mreža
Dijeljenje softvera i podataka
Dijeljenje Hardvera
Kategorizacija mreža

Public

8.10.2014 9:33:48

83

Public

Današnje telefonske mreže su bazirane na digitlanoj
transmisiji što je u na početku bio omogućeno ISDN-om,
kasnije BISDN-om u zadnje vrijeme se koristi i IP
telefonija koja se koristi i na Internetu svima dobro znan
aplikacije kao što je Skype, Viber, ili manje pozante
Echolink / Svxlink
hamradio.etf.unsa.ba

aprs.fi

Razvoj kompjutera koji je počeo u 40-im je rezultirao
početak razovja kompjuterskih komunikacija u 60-im.
Modemi koji su se pojavili u 60-im su omogućavali prenos
podataka preko većih udaljenosti korištenjem telefonskih
Public
linija.
8.10.2014 9:33:48

84

2014 9:33:48 85 . Transmisija se obavljala tako što se prenosio karakter po karakter. i distanca povezivanja je bila do 15 m.10. Standard RS-232 se koristio da se povežu kompjuteri i perfierni uređaji kao što su printeri i tastatura je omogućavala brzinu od 38. Public 8.400 bps (bits per second / bita u sekiundi).Public Povezivanje kompjutera direktnom vezom (point-topoint) koje je započelo u 60-im je nastao problem brzih konekcija sa automatskom kontrolom grešaka.

i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public Local Area Network                            Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.2014 9:33:48 86 .10. Peers-i.

CENELEC (Commite for European Normalisation of Electrotechnic) ETSI (European Telecommunications Standards Institute) CEN (Commite for European Normalisation) Public 8.10. ISO (International Standard Organization) ITU-TS (International Telecommunications Union.Public         IEEE (Institue of Electrical and Electronics Engineers) IEC (International Electrotechnical Commission). Telecommunications Standardization Sector).2014 9:33:48 87 .

2014 9:33:48 88 . Peers-i.Public Local Area Network                            Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.10.

Individualni kompjuteri su izolovani. Public 8. Mrežni kompjuteri mogu dijeliti resurse: ◦ Podatke ◦ Softver ◦ Hardver  Mreže takođe omogućavaju upravljanje mrežama jednostavnije.2014 9:33:48 89 .Public    Sumarizirano u jednoj riječi: dijeljenje.10.

i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public Local Area Network                            Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.10.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.2014 9:33:48 90 . Peers-i.

2014 9:33:48 91 . kolaboracijskog pisanja . Datoteke sa podacima također mogu biti dijeljene. Poboljšana komunikacija korištenjem E-mail-a.Public      Aplikacije i korisni software može biti dijeljen svim korisnicima na cijeloj mreži. Ovo omogućava nabavku jedne softverske kopije koju je jednostavnije održavati od više kopija. Na ovaj način podaci su dostupni a zadržan je njihov integritet. i video konferensinga. elektronskih kelandara.10. naravno vodeći računa o licenciranju. Public 8.

Peers-i.2014 9:33:49 92 . i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public Local Area Network                            Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.10.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.

Printeri.Public    Dijeljenje je osnovna pogodnost kompjuterskih mreža. Public 8.10. diskovi. skeneri. fax modemi. i DVD-ovi mogu biti dijeljeni.2014 9:33:49 93 . Ovo reducira troškove i rad podržavajućeg osoblja. CD-ROM-ovi.

mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8. Peers-i.Public                            Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.2014 9:33:49 94 . i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .10.

10. J.Unutar jednog grada. Bussiness Data Communicati ons and Networking.Povezujuće mreže.Sixth Edition page 3 Public 8.Local area networks (LAN) . Fitzgerald & Dr.Lokalne mreže . Dennis. Kičma mreže – Internetworks i Backbone networks .Regionalne . A.Public  Postoje različiti načini da se kategoriziraju mreže. Uobičajen način kategorizacije je geografski opseg koji mreža pokriva: .2014 9:33:49 95 .Metropolitan Area Network (MAN) .Wide Aarea Network (WAN) Dr.

kao što je grad ili okrug / kanton. –Internet je najbolji primjer. Public 8. Wide Area Network (WAN): internetwork koji povezuje LANove koje su udaljene jdna od druge na distanci mjerenoj u kilometrim. Internetwork: umrežena kolekicja LAN-ova povezanih zajedno uređajima kao što su ruteri.10.Public     Local Area Network (LAN): mala mreža. Metropolitan Area Network (MAN): koristi WAN tehnologije da poveže LAN-ove na specifičnom geografskom poodručju. ograničena na jednu grupu kompjutera i na jedan ili više kablova i ostalih perifernih uređaja.2014 9:33:49 96 .

Peers-i.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.Public Local Area Network                            Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .2014 9:33:49 97 .10.

10.2014 9:33:49 98 .Public Public 8.

mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže . Peers-i.10.Public Local Area Network                            Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.2014 9:33:49 99 .

10.Public Public 8.2014 9:33:49 10 0 .

2014 9:33:49 10 1 .Public WAN MAN Public 8.10.

i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public Local Area Network                            Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.10. Peers-i.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.2014 9:33:49 10 2 .

100m soba .10 m radni sto .grad ili region Public 8.soba WLAN 10m .2014 9:33:49 10 3 .10.zgrada WMAN 100m .1 km zgrade .grad WWAN kilometri .Public WBAN do 1m – Na i oko ljudskog tijela WPAN 1m .

Public

Public

8.10.2014 9:33:49

10
4

Public Local Area Network
Wide Area Network
Organizacija predmeta na WEB stranici ORM
Bežične mreže (Wireless network)
Način bodovanja
Primjer: Wireless Body Area mreža
Ostale informacije
Primjer: Wireless Personal Area mreže
Česta pitanja
Mini projekat WWAN
Key Perforamnce Indicators
Mrežni mediji
Ciljevi
Mrežni Softver
Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli
Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona
Mrežni Servisi
Komunikacioni model
Mrežno adresiranje
Komunikacioni kanal
Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti)
Šta je mreža?
Razumjevanje tipova mreža
Šta je Umrežavanje?
Klijenti, Peers-i, i Serveri
Šta je komunikaciona mreža?
Peer-to-Peer mreže
Peer-to-Peer Umrežavanje
Šta je umrežavanje kompjutera?
Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja
Šta je kompjuterska komunikaciona mreža?
Server-Bazirano umrežavanje
Osnovne jedinice za prenos informacija
Server-Bazirane mreže
Topologija kompjuterske komunikacijske mreže
Kompjuterske mreže - mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog
umrežavanja
Internet
Uloga Mrežnih Servera
Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee
Odluke kod prokjektovanja mreža
Osnove umrežavanja kompjutera
Upoznavanje sa komunikacionim sistemima
Razvoj komunikacija i mreža
(Osnove radio komunikacija)
Standardizacija
Zaključci
Svrha kompjuterskih mreža
Dijeljenje softvera i podataka
Dijeljenje Hardvera
Kategorizacija mreža

Public

8.10.2014 9:33:49

10
5

Public

Public

8.10.2014 9:33:49

10
6

2014 9:33:49 10 7 . i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže . Peers-i.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.Public Local Area Network                            Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.10.

MP3 playeri.10.Public -Wireless Personal Area Network (WPAN): su mreže kratkog dometa i ova mrežna tehnologija je dizajnirana za povezivanje osobnih uređaja za razmjenu informacija -Mobiteli. PDA. pa čak i satovi -Standard u razvoju za WPAN IEEE 802.2014 9:33:49 10 8 .Jedan proizvod ovog standarda je Bluetooth Public 8.15 . GPS uređaji. pejdžeri.

Peers-i. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public                            Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.10.2014 9:33:49 10 9 .mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.

Public  Povezivanje više WIFI uređaja u HAM net na širem gradskom geografskom području Public 8.10.2014 9:33:49 11 0 .

Public Public 8.10.2014 9:33:49 11 1 .

Public BP BU Public 8.2014 9:33:49 11 2 .10.

Public Public 8.2014 9:33:49 11 3 .10.

Public                            Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.2014 9:33:49 11 4 . Peers-i.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.10. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .

kompjuteri moraju da dijele pristup zajedničkom mrežnom mediju. –Network interface card (NIC) or ili mrežni adapter  Za velike mreže.10. Public 8. –Primjeri: uvrnuta parica. višestruki mediji uobičajeno rade zajedno (interoperate) kroz cjelokupno mrežno okruženje.Public  Da bi uspješno komunicirali. coaksialni i fiberoptički kablovi.  Kompjuteri moraju biti priključeni na mrežni medij korištenjem jedne od više vrsta fizičkog interfejsa.2014 9:33:49 11 5 . i bežična komunikacija –Svrha mrežnog medija da prenosi signal od jednog do drugog ili više kompjuetra.

Public Local Area Network                            Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže . Peers-i.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.10.2014 9:33:49 11 6 .

– kontrola pristupa mrežnim servisima i mrežnim resursima kompjuteri postaju dostupnmi klijentima Sa dostupnim operativnim sistemima. većina operativnih sistema ima verziju opertivnog sistema za radne stanice i verziju za servere.Public    Kompjuterima je potreban mrežni softver da upute zahtijeve i odgovore. što im omogućava da obavljaju uloge klijenata i servera. –Uprkos ovome. Public 8. linija između klijenta i servera je nejasna.2014 9:33:49 11 7 .10. Network operating system (NOS): određuje kakav servis određeni kompjuter može da omogući ili traži.

10.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.Public Local Area Network                            Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže . Peers-i.2014 9:33:49 11 8 .

kako da se prepozna kompjuter na mreži.  Primjeri: –TCP/IP –NetBEUI –IPX/SPX Public 8. i kako da se upravlja razmjenom informacija preko mrežnog medija.Public  Mrežni protokoli: pozanti skup pravila koja omogućavaju da dva ili više kompjutera komuniciraju uspješno – Kako da se interpretiraju signali.2014 9:33:49 11 9 . kako da se incira mrežna komunikacija.10.

Public Local Area Network                            Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8. Peers-i. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .2014 9:33:49 12 0 .10.

datotečni ili print servis.Public    Uopšteno dijeljenje resursa je omogućeno korištenjem dvije komponent: serverska komponenta koja omogućava pristup resursima i klijentska komponenta koja zahtijeva pristup resursima. Obje komponente se nazivaju servis.10.2014 9:33:49 12 1 . NOS mora biti opremljen servisima koje klijentski operativni sistem zahtijeva bilo da je u pitanju web servis. e-mail servis. Public 8.

2014 9:33:49 12 2 .10.Public Local Area Network                            Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8. Peers-i. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .

10.Public    Fizička ili MAC adresa – jedinstvena adresa mrežne kartice IP adresa – logička adresa kompjutera Port ili adresa porta – adresa servisa na koji se vrši povezivanje. ◦ Broj porta je način da se identificira specifični servis i na kraju i proces kome je potrebno da se proslijedi Internet ili mrežna poruka kada stigne na server.2014 9:33:49 12 3 . Definicija Public 8.

Peers-i. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .2014 9:33:49 12 4 .10.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.Public Local Area Network                            Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.

2014 9:33:49 12 5 .10.Public Korisnkiči servisi Korisnkiči servisi Adresa soketa Adresa soketa Adresa porta Adresa porta IP adresa IP adresa Fizička adresa Fizička adresa Public 8.

10.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public                            Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.2014 9:33:49 12 6 . Peers-i.

Public 8. Server-bazirane mreže su najviše zastupljene Razumjevanje oba tipa i je vrlo bitno posebno kada se porede.2014 9:33:49 12 7 .Public     Mreže se mogu svrstati u dva osnovna tipa: peer-to-peer i klient/server (također server-bazirane) Diskusija o tipovima mreže ukazuje na uloge koje kompjuteri imaju na mreži i kakva je interakcije ovih uloga.10.

10. Peers-i.Public                            Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.2014 9:33:49 12 8 .

Klijent pravi zahtijev prema serveru 1. Server odgovara Klijentu (korisniku) Public 8.2014 9:33:49 12 9 .10.Public 1.

2014 9:33:49 13 0 .10. Peers-i. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public                            Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.

2014 9:33:49 13 1 .10.Public Public 8.

Public Local Area Network                            Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti. Peers-i.2014 9:33:49 13 2 . i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Odluke kod prokjektovanja mreža Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.10.

svaki korisnik mora da ima funkciju i mrežnog adminsitratora. ali širu mrežnu sigurnost nije moguće implementirati. kontrolišući pristup resursima i kompjuterima. ovakve mreže mogu postati nefunkcionalne.10.2014 9:33:49 13 3 . – Zbog fleksibilnosti i indvividualne diskrecije. Public 8.Public  U peer-to-peer mrežama. S rastom broja korisnika i resursa. individualizirani haos je uobičajen za peer-to-peer mreže. sigurnost nije moguće obezbjediti u potpunosti   Kompjuteri mogu biti povezani u slabe skupove kompjutera koje se nazivaju radne gupe (workgroups).

svaki kompjuter je jednak (a peer) svim ostalim ove mreže su prikladne za umrežavanje kompujtera u jednoj kancelariji.Public • Zbog toga što nije potrebno da jedan kompjuter kontroliše mrežu.10. Public 8.2014 9:33:49 13 4 .

Peers-i.10.Public                            Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje Osnovne jedinice za prenos informacija Server-Bazirane mreže Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .mreže za razmejnu podataka Prednosti i nedostaci Server-Baziranog umrežavanja Internet Uloga Mrežnih Servera Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Odluke kod prokjektovanja mreža Osnove umrežavanja kompjutera Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Razvoj komunikacija i mreža (Osnove radio komunikacija) Standardizacija Zaključci Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.2014 9:33:49 13 5 .

Public  Prednosti: –Jednostavne za instalaciju i konfiguraciju –Kompjuteri ne ovise o prisustvu dediciranog servera –Korisnici kontrolišu vlastite dijeljene resurse –Jefitn za nabavku i rad –Nije potrebna dodatna oprema ili software osim odgovarajućeg operativnog sistema –Nije potreban dedicirni administrator –Najbolje rade sa umreženim do 10 ili manje korisnika Public 8.10.2014 9:33:49 13 6 .

2014 9:33:49 Public 13 7 .10. performanse kompjutera kojem se pristupa su smanjene –Ne postoji cenralizovana organizacijska šema da se locira ili kontroliše pristup podacima. –Kada se pristupa dijeljenim resursima na nekom kompjuteru.Public  Nedostaci: –Mrežna sigurnost se primjenjuje samo na jedan resurs u određenom vremenskom intervalu –Korisnici su prinuđeni da koriste više passworda tj. po jedan password za svaki resurs. 8. –Uobičajeno da ne radi najbolje ako je broj korisnika veći od 10. –Pristup dijeljenim resurisma postaje nedostupan ako je kompjuter na kojse nalazi resurs ugašen ili se pokvario. –Svaki kompjter treba da bude posebno backupiran da bi se zaštitili podaci.

2014 9:33:49 13 8 .Public                            Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.10. Peers-i.mreže za razmejnu podataka umrežavanja Uloga Mrežnih Servera Internet Odluke kod prokjektovanja mreža Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje i mreže Osnovne jedinice za prenos informacija Prednosti i nedostaci Server-Baziranog Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .

Public Public 8.2014 9:33:49 13 9 .10.

i direktorij serveri su uobičajeni.10.Public • Mreža je kontrolisana uz pomoć snažnog servera. • Funkcija Servera je da upravlja mrežom. Public 8. komunikacioni serveri. • Print i file serveri.2014 9:33:49 14 0 . aplikacijski serveri.

2014 9:33:49 14 1 .10. Peers-i.mreže za razmejnu podataka umrežavanja Uloga Mrežnih Servera Internet Odluke kod prokjektovanja mreža Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje i mreže Osnovne jedinice za prenos informacija Prednosti i nedostaci Server-Baziranog Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public                            Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.

i kontrola pristupa pojednostavljuje upravljanje mrežama. Public 8.10.2014 9:33:49 14 2 . Server-bazirano umrežavanje iam smisla za mreže sa 10 i više kompjutera ili hdje se mrežni resursi jako puno koriste. Snažniji kompjuteri znače i efikasnije pristupanje resursima Dizajn serverskog hardware-a je generalno robusniji Jedan password omogućava pristup kompletnom skupu resursa dijeljenih na mreži po specifikacijama pristupnih prava.Public      Centralizirani korisnički računi (accounts). sigurnost.

Public

U najgorem slučaju kvar na serveru ostavlja
mrežu nefunkcionalnu ili samo bez pojedinih
resursa.
Kompleksni serverski software zahtijeva
specijalizovane stručnjake što povećava troškove.
Dedicirani hardware i specijalizirani softver
dodaje cijenu server-baziranom umrežavanju.

Public

8.10.2014 9:33:49

14
3

Public
Local Area Network
Wide Area Network
Organizacija predmeta na WEB stranici ORM
Bežične mreže (Wireless network)
Način bodovanja
Primjer: Wireless Body Area mreža
Ostale informacije
Primjer: Wireless Personal Area mreže
Česta pitanja
Mini projekat WWAN
Key Perforamnce Indicators
Mrežni mediji
Ciljevi
Mrežni Softver
Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli
Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona
Mrežni Servisi
Komunikacioni model
Mrežno adresiranje
Komunikacioni kanal
Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti)
Šta je mreža?
Razumjevanje tipova mreža
Šta je Umrežavanje?
Klijenti, Peers-i, i Serveri
Šta je komunikaciona mreža?
Peer-to-Peer mreže
Peer-to-Peer Umrežavanje
Šta je umrežavanje kompjutera?
Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja
Šta je kompjuterska komunikaciona mreža?
Server-Bazirano umrežavanje i mreže
Osnovne jedinice za prenos informacija
Prednosti i nedostaci Server-Baziranog
Topologija kompjuterske komunikacijske mreže
Kompjuterske mreže - mreže za razmejnu podataka umrežavanja
Uloga Mrežnih Servera
Internet
Odluke kod prokjektovanja mreža
Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee
Upoznavanje sa komunikacionim sistemima
Osnove umrežavanja kompjutera
(Osnove radio komunikacija)
Razvoj komunikacija i mreža
Zaključci
Standardizacija
Svrha kompjuterskih mreža
Dijeljenje softvera i podataka
Dijeljenje Hardvera
Kategorizacija mreža

Public

8.10.2014 9:33:49

14
4

Public

Server je u srcu svake mreže koja je prevelika za
peer-to-peer konfiguraciju
Većina velikih mreža sa više od nekoliko desetaka
radnih mjesta se oslanjaju na nekoliko mrežnih
servera
Znanje o serverskim jedinstvenim hardverskim
zahtjevima i mnogim ulogama je bitno za dizajn i
podršku današnjih kompjuterskih mreža.

Public

8.10.2014 9:33:49

14
5

i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje i mreže Osnovne jedinice za prenos informacija Prednosti i nedostaci Server-Baziranog Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .Public                            Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.2014 9:33:49 14 6 . Peers-i.10.mreže za razmejnu podataka umrežavanja Uloga Mrežnih Servera Internet Odluke kod prokjektovanja mreža Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8.

ili je potrebna server-bazirana mreža? -Da li neke funkcije trebaju biti servr-bazirane dok druge mogu da rade dobro kao peer-to-peer mreže? Public 8.2014 9:33:49 14 7 . ili je međupovezivanje (Internetwork) potrebno? .MAN ili WAN? -Hoće li peer-to-peer umrežavanje biti dovoljno.Public  Postoji nekoliko načina kako dizajnirati i implementirati kompjutersku mrežu: -Hoće li jedan LAN biti dovoljan.10.

2014 9:33:49 14 8 .Broj je kompjutera manji od 100 .10.Public Odluka o dizajnu LAN ili Internetwork-a temelji se prvenstveno na tome koliko ukupno kompjutera će sudjelovati na mreži i da li postoji potreba grupisanje kompjutera. zajedno sa mrežnim uređajima kao što su ruteri Udaljenost mreža će također igra ulogu u odluci -LAN se obično uspostavlja kad: .Korištenje mreže i sigurnosni faktorim ne zahtijevaju router .Mreža je ograničena na jednu zgradu ili sprat Public 8.

mreža općenito naziva MAN Ako mreža obuhvaća različite gradove.10. to se smatra WAN mrežom Public 8.Public     Ako je potrebno uspostaviti komunikaciju između dvije lokacije onda se radi o MAN ili WAN mreži. ili da li se mjesta nalaze u različitim gradovima Ako su dvije mreže koje treba povezati u jednom gradu. Jedina prava razlika je da li su mreže koje treba povezati ograničena na grad ili mjesto.2014 9:33:49 14 9 .

limitiran -Nisu potrebni specijalizirani serveri Public 8.Public  Odabir peer-to-peer umrežavanje isključivo prikladno samo kada: -Mreža ne obuhvaća više od 10 korisnika -Svi kompjuteri su umreženi dovoljno blizu da stane unutar raspona od jednog LAN-a -Budžet vrlo važan tj.10.2014 9:33:49 15 0 .

Public       Server bazirana mreža ima smisla kada je jedan ili više od sljedećih uvjeta ispunjen: Više od 10 korisnika moraju dijeliti pristup mreži Centralizirani nadzor. upravljanje resursima.2014 9:33:49 15 1 . Hibridne mreže koriste elemente i server-baziranih mreža i peer-to-peer mreža. Public 8. Korisnici trebaju pristup specijaliziranim serverima. sigurnost.10. ili su se teške zahtjeve na mrežne resurse Međupovezivanje (Internetwork) je u upotrebi. odnosno backup.

Public                            Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.mreže za razmejnu podataka umrežavanja Uloga Mrežnih Servera Internet Odluke kod prokjektovanja mreža Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8. Peers-i. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje i mreže Osnovne jedinice za prenos informacija Prednosti i nedostaci Server-Baziranog Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .2014 9:33:49 15 2 .10.

Public http://www.youtube.2014 9:33:49 15 3 .com/watch?v=XBxQhZRDydc&feature=BFa&list=PLDC4 31EEA610DE7F3 Public 8.10.

10.Public                            Local Area Network Wide Area Network Organizacija predmeta na WEB stranici ORM Bežične mreže (Wireless network) Način bodovanja Primjer: Wireless Body Area mreža Ostale informacije Primjer: Wireless Personal Area mreže Česta pitanja Mini projekat WWAN Key Perforamnce Indicators Mrežni mediji Ciljevi Mrežni Softver Organizacija predmeta (Raspored i teme predavanja ) Mrežni Protokoli Razvoj Mrežnog (Networking) Leksikona Mrežni Servisi Komunikacioni model Mrežno adresiranje Komunikacioni kanal Slojevi mrežnih procesa (aktivnosti) Šta je mreža? Razumjevanje tipova mreža Šta je Umrežavanje? Klijenti.2014 9:33:49 15 4 .mreže za razmejnu podataka umrežavanja Uloga Mrežnih Servera Internet Odluke kod prokjektovanja mreža Tvorac WEB-a Sir Tim Berners-Lee Upoznavanje sa komunikacionim sistemima Osnove umrežavanja kompjutera (Osnove radio komunikacija) Razvoj komunikacija i mreža Zaključci Standardizacija Svrha kompjuterskih mreža Dijeljenje softvera i podataka Dijeljenje Hardvera Kategorizacija mreža Public 8. Peers-i. i Serveri Šta je komunikaciona mreža? Peer-to-Peer mreže Peer-to-Peer Umrežavanje Šta je umrežavanje kompjutera? Prednosti i nedostaci Peer-to-Peer umrežavanja Šta je kompjuterska komunikaciona mreža? Server-Bazirano umrežavanje i mreže Osnovne jedinice za prenos informacija Prednosti i nedostaci Server-Baziranog Topologija kompjuterske komunikacijske mreže Kompjuterske mreže .

Svrha kompjuterske mreže je dijeljenje. CD-ROM. Public 8. i DVD su samo neke od hardverskih uređaja koji se mogu dijeliti preko kompjuterske mreže. tvrdi diskovi.Public    Kompjuterska mreža se može definisati kao više kompjutera i uređaja koji su spojeni zajedno. Spajanjem kompjutera zajedno. kao i podaci koji služe kao ulaz u program mogu se dijeliti preko mreže. modemi. ◦ Aplikacijski softver. skeneri. printanje. slanje kraktih poruka. Pisači. fax uređaji.10. uslužni softver. ◦ Kompjuterski hardver se može dijeliti na kompjuterskim mrežama. ◦ Mreže pružaju servise kao što su dijeljenje datoteka.2014 9:33:49 15 5 . mogućnosti svakog kompjuetra su povećane tako da korisnici mogu ostvariti više. e-mail.

10. Public 8.2014 9:33:49 15 6 .Public   Osnovni elementi svih mreža su: ◦ Pošiljaoc i primaoc ◦ Komunikacijski medij ◦ Fizički komunikacijski interfejs preko kojeg kompjuter pristupa mediju s ciljem pristupa mrežnim resursima Kompjuteri moraju koristiti zajedničke mrežne protokole kako bi mogli komunicirati. ovi protokoli su realizovani korištenjem softver-skih komponenti koje znaju kako da prime / pošalju podatke preko mreže.

strana 4. multiprocesnog kompjutera.Public   Revolucija kompjuterskih mreža je rezultirala slijedećim važnim činjenicama: ◦ Nema fundamentalne razlike između obrade podataka (računari) i komunikacije sa podacima (prenosni i komunikacioni uređaji). Data & Computer Comunications. glasa. Public 8. ◦ Nema fundamentalne razlike u transferu: podataka. metropolitan mreža je ”nejasna”. William Stalings. ◦ Razlika između jedno-procesorskog kompjutera. sixth edition.10. i videa. lokalnih mreže.2014 9:33:49 15 7 .

Na ovaj način se eliminira potreba da pomoćno osoblje posjetiti svaki ured i obavi ažuriranje softvera.2014 9:33:49 15 8 . Obuka i testiranje je moguće preko mreže što utiče na smanjenje troškova za putovanja. Dijagnosticiranje problema na mreži je moguće izvesti preko mreže.Public     Centralizovano upravljanje kompjuterima povezanim na mrežu omogućeno je kompjuterskim mrežama Ažuriranja softvera mogu biti ostvarena sa centralnog mjesta na sve kompjutere u mreži.10. Public 8.

centralno mjesto za printanje. vrste programa ili mrežnih servisa.10.Public   Budžet. e-mail servri. broj korisnika. te su u stanju preuzeti određene uloge (kao što je dijeljenje datoteka. te zahtjevi za centraliziranu administraciju i kontrolu su neki od glavnih kriterija u odlučivanju koja vrsta mreže će biti implementirana Serveri zahtijevaju specijaliziran HW i SW.2014 9:33:49 15 9 . aplikativni serveri) Public 8. fax serveri.

. usavršavanje postojećih tehnologija... izučavnanje. istraživanje.10.2014 9:33:49 16 0 .. Public 8...Public  . i pronalaženje novih....Sve ovo je doprinijelo da su kompjuterske mreže veoma ineteresantna oblast za primjenu u praksi.

2014 9:33:49 16 1 .10.Public Hvala na pažnji Public 8.