You are on page 1of 5

ИНВЕСТИТОР

:

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО
Служба за јавне набавке
26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7/а

ОБЈЕКАТ:

Наткривање пијачног платоа на Зеленој пијаци у Панчеву

МЕСТО ГРАДЊЕ:

Зелена пијаца – Панчево
К.П.3137/2 КО Панчево

ФАЗА ПРОЈЕКТА:

Идејни пројекат

ТЕХНИЧКИ ОПИС: АРХИТЕКТОНСКОГ ДЕЛА ПРОЈЕКТА
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
ЛОКАЦИЈА
Катастарска парцела 3137/2 К.О.Панчево се налази у блоку 089 који је један
од највећих блокова у центру изграђеног градског ткива и у оквиру којег се налази
отворени комплекс „Зелене пијаце“. У оквиру комплекса „Зелене пијаце“
предвиђено је наткривање платоа пијаце у циљу побољшања постојећег начина
коришћења овог комплекса.
НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ
Пројектом је предвиђено наткривање пијачног платоа надстрешницом
димензија 112,50 м * 32,0 м висине 6,00м. Висина надстрешнице је 7,40м.
Површина наткривеног дела је 3,600 м2. Дужа оса надстрешнице је паралелна са
југозападним низом пословних објеката унутар пијаце од којих је удаљена на
месту минималног растојања 10,0 м. Испод надстрешнице предвиђено је
постављање пијачних тезги, димензија 200*100 цм= 560 ком. У средишном делу
пијаце предвиђа се чесма.

Београд, септембар 2012 године.
НАТКРИВАЊЕ ПИЈАЧНОГ ПЛАТОА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У ПАНЧЕВУ

са доње стране. Подужни растер конструкције је на 9.00*1.70м. 3.00 м.16м`. Равне светлосне траке постављају се обострано у свим пољима надстрешнице. НАТКРИВАЊЕ ПИЈАЧНОГ ПЛАТОА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У ПАНЧЕВУ . Бојење финално алкидном бојом у два премаза 2*30 микрона по избору надзорног органа. ослоњена на челичне стубове димензија Ø 400 мм. израђених у алкидном систему у дебљини сувог филма 60 микрона (2*30=60микрона).00*0. септембар 2012 године.50*0.66м.бојом премазом са карактеристикама елиминисања појаве тачке росе. ТЕМЕЉИ Темељи су армирано-бетонски 2. Завршно бојење свих елемената кровног сендвич панела.60м са капом 1. 2. Београд. Након монтаже конструкције на градилишту извршити ручно чишћење оштећених површина и наношење два слоја завршног премаза на бази алкидне боје два пута по 30 микрона да укупна дебљина завршног премаза износи 60 микрона.50*2. у свему према опису датом у предмеру и предрачуну радова.00 м + два препуста по 6. ручно чишћење. МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА - Антикорозивна заштита конструкције Одмашћивања комплетне површине израђених у радионици. централно су постављене целом дужином надстрешнице са могућношћу отварања. наношење два основна темељна премаза.1. опрашивање. ширине 2.00 м. ватроотпорности 30мин. Залучене светлосне траке ширине 6. са препустима од 2. Комплетна антикорозивна заштита са два основна и два завршна премаза износи 120 микрона. Светлосне траке су од шестослојног саћастог затамљеног поликарбоната обострано стабилизованог на УВ зрачење ( У фактор 1.87 w/m2к). - Кровни покривач Предвиђен је покривач од кровних самоносећих сендвич панела д=50 мм са испуном од камене вуне или ватроотпорног полиуретана. Финална обрада је бела боја.00 м.фабрички бојено. КОНСТРУКЦИЈА НАДСТРЕШНИЦЕ Основни челични носач је рамовска решетка на распону од 20.

Вода се из олучних вертикала. с обзиром на време рада пијаце усвојен је 50Lx. а осветљење стаза светиљкама са натријумовим сијалицама високог притиска снаге 70W. Сва струјна кола заштићена су аутоматским инсталационим прекидачима струје 10А. усвојен је систем TN-C-S са темељним уземљивачем са којим се повезују све проводне масе у објекту. Ниво осветљености.5м у земљи између темеља стубова. Осветљење продајног простора пијаце предвиђено је рефлекторским светиљкама са метал халогеним сијалицама 150W учвршћеним за попречне челичне носаче крова. преко бетонских канала. За смештај уређаја за заштиту струјних кола и команду рада осветљења. а команда укључења светла врши се троположајним прекидачем (1-0-2) у разводном орману осветљења. чиме је омогућен избор ручно укључење или аутоматско помоћу фотоелектричних реала.4. Инсталација осветљења изводи се се кабловима са бакарним проводницима и изолацијом без халогених елемената. постављен на стубу најближем објекту из кога се напаја разводни орман подземним каблом потребног пресека. Београд. затим громобрана и заштите људи од електричног удара. са обе подужне стране пијаце. За заштиту људи од електричног удара. као допунско осветљење у раним јутарњим и касним поподневним сатима. . ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - Одвод атмосферске воде са крова решен је хоризонталним олуцима од челичног лима хоризонталним и вертикалним цевима црним бешавним цевима. Темељни уземљивач сачињава поцинкована челична трака 25*4мм. спроводи до ободног главног канала. Разводни орман снабдевен је главним прекидачем за искључење свих потрошача. постављеним на ивицама кровних носача. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА Овим пројектом обухваћене су инсталације осветљења пијаце и пешачких комуникација између пијаце и продавница.5мм2. као све арматуре темеља стубова. предвиђен је разводни орман. Трака се полаже кроз темеље стубова и у рову на дубини од 0. септембар 2012 године. типа NXH – J 3*2.

Слободан Симић. Београд.инг. ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ___________________________ Арх. септембар 2012 године. као и остали прописи и препоруке из предметне области пројектовања. за делове громобранске инсталације користити конструктивни елементи објекта. Прорачуном ће се одредити потребан ниво заштите објекта од атмосферских пражњења.НАТКРИВАЊЕ ПИЈАЧНОГ ПЛАТОА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У ПАНЧЕВУ Са траком су повезани челични стубови као и доњи крајеви гвоздених цеви кишне канализације. поштоваће се сви SRPS стандарди. При изради овог пројекта. НАТКРИВАЊЕ ПИЈАЧНОГ ПЛАТОА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У ПАНЧЕВУ . због конструкције објекта. али ће се. дипл. као природни делови громобранске инсталације. а темељни уземљивач ће се користити као заједнички и за громобранску инсталацију.