You are on page 1of 7

Fizica

Inductia electromagnetica

PROIECT DIDACTIC
Clasa: a VIII-a A
Disciplina: Fizică
Unitatea de învăţare: Inducţia electromagnetică
Titlul lecţiei: Inducţia electromagnetică.
Categoria de lecţie: de formare de priceperi şi deprinderi practice şi intelectuale
Profesor Patrascoiu Ana-Maria
Scopul:

Informativ: consolidarea cunoştinţelor dobândite anterior
referitoare la câmpul magnetic

Formativ: consolidarea deprinderilor de muncă intelectuală,
dezvoltarea operaţiilor şi calităţii gândirii, dezvoltarea unor
abilităţi experimentale
Competenţă generală:

Investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în fizică
Competenţe specifice:
C.S. 1. Reproducerea şi explicarea fenomenului de inducţie electromagnetică.
C.S. 2. Identificarea deosebirii dintre inducţia magnetică şi inducţia
electromagnetică.
C.S. 3. Enunţarea legii inducţiei electromagnetice şi scrierea expresiei matematice
a acestei legi.
.
Obiective specifice
Elevii vor fi capabili să:
- să pună în evidenţă experimental fenomenul de inducţie electromagnetică;
- să explice fenomenul de inducţie electromagnetică;
- să enunţe regula lui Lenz.
- să dea o definiţie generală fenomenului de inducţie electromagnetică cu ajutorul
noţiunii de flux magnetic;
- să deosebească inducţia electromagnetică de inducţia magnetică;
. -să enunţe legea inducţiei electromagnetice;
. -să scrie expresia matematică legii inducţiei electormagnetice;
-să rezolve probleme
Strategii didactice:

Metode de învăţare: experimentul cu caracter de cercetare, învăţarea prin
descoperire, explicaţia, conversaţia euristică, problematizarea, observaţia,

Metode de predare: conversaţia, problematizarea,

Resurse materiale:

Instrumente de lucru: fişă activitate experimentală, fişă de lucru

Mijloace de învăţământ: bobină. ampermetru, fire conductoare
bobină cu miez de fier, ampermetru, sursă de
tensiune continuă, întrerupător, bec

Forme de organizare a activităţii: pe grupe eterogene

eseul de 5 minute Dirijarea activităţii: directă Locul de desfăşurare: laboratorul de fizică . observarea directă a activităţii elevului la clasă.Fizica Inductia electromagnetica  Evaluare: verificare orală.

I. se numeşte tesla 4. Expresia matematică a a inducţiei magnetice? inducţiei magnetice este: B 3. Care este expresia matematică 2. 2. prin care trece un curent de intensitate un amper. vectorială numeric egală cu forţa corelarea cu care câmpul magnetic cunoştinţelor acţionează asupra unui conductor cu lungimea un metru. lecţiei Profesor Elevi 1 Organizarea Verifică prezenţa şi notează absenţele Se pregătesc pentru lecţie clasei 2 Captarea Captează atenţia Sunt atenţi atenţiei 3 Anunţarea Anunţă tema lecţiei . Ce este tesla? 3. 5. titlului lecţiei lecţiei. şi obiectivelor titlul lecţiei specifice 4 Verificarea şi Pune următoarele întrebări: Răspund la întrebări: 1. 5. a inducţiei magnetice? 4. Un camp magnetic uniform are inducţia de 1T dacă exercită o forţă de 1N asupra fiecărui metro din lungimea unui conductor aşezat perpendicular pe liniile de camp şi parcurs de un current cu intensitatea de 1A. Secvenţele Activitatea de învăţare Conţinutul învăţării Crt. reactualizarea 1. Unitatea de măsură a inducţiei magnetice în S. enunţă scopul Noteză titlul lecţiei Inducţia electromagnetică. Ce este fluxul magnetic? F I l Fluxul câmpului magnetic uniform de inducţie B printr+o . Ce este inducţia magnetică? Inducţia unui câmp cunoştinţelor magnetic uniform este mărimea anterioare.I. competenţele derivate şi scrie Sunt atenţi.Fizica Inductia electromagnetica DESFĂŞURAREA DEMERSULUI DIDACTIC: Nr. când este aşezat perpendicular pe liniile câmpului magnetic. Care este unitatea de măsură în S.

fenomenul de inducţie Notează concluzia experimentală. Nu numai un curent electric generază câmp magnetic. Aplicarea şi Indică elevilor modul de lucru. ci şi un câmp magnetic variabil în timp genereză curent electric. La mişcarea magnetului în bobină ia naştere un curent electric. 8. Notează informaţia indeplinirea Dă informaţia şi împarte fişele de sarcinilor de lucru pe grupe de elevi dând indicaţii. Crt.I. 6. S. Solicit elevilor să-mi explice ce se La apropierea magnetului de întâmplă când apropii magnetul de bobină. Sunt atenţi 5 Faraday a constatat că prin variaţia unui flux magnetic într-un circuit închis se poate produce current electric în acest circuit. inducţia câmpului magnetic bobină. Expresia matematică a fluxului magnetic este:     BS 7. Ce este weber-ul? uniform de inducţie egală cu o tesla. . printr-o suprafaţă de 1m2 aşezată normal pe direcţia câmpului magnetic. Acest curent se numeşte curent indus.I. creşte în modul şi-şi păstrează orientarea. făcând să crească fluxul magnetic ce străbate suprafaţa spirelor bobinei. Care este expresia matematică a fluxului magnetic? Conţinutul învăţării Elevi suprafaţă S este mărimea fizică egală cu produsul scalar dintre  vectorul B şi vectorul S . Unitatea de măsură a fluxului magnetic în S. lucru Solicit elevilor să realizeze Realizează experimentul sub experimental care pune în evidenţă îndrumarea profesorului. se 7. Secvenţele lecţiei Inductia electromagnetica Activitatea de învăţare Profesor 6. electromagnetică. Care este unitatea de măsură în numeşte weber.Fizica Nr. a fluxului magnetic? Un weber este fluxul magnetic al unui câmp magnetic 8.

Descreşterea fluxului magnetic ce străbate suprafaţa spirelor bobinei determină apariţia unei t. în circuitul bobinei nu apare current de inducţie. induse în bobină deci apariţia unui current Indus în circuitul închis al bobinei. Când scoatem magnetul din bobină. să se opună cauzei care l-a produs. Crt. prin efectele sale. Ce se intâmpla când magnetul rămâne Când magnetul rămîne nemişcat în nemişcat în bobină? bobină nu variază fluxul magnetic ce străbate suprafaţa spirelor bobinei. Notează concluzia experimentală. Secvenţele lecţiei Inductia electromagnetica Activitatea de învăţare Profesor Conţinutul învăţării Elevi Enunţă concluzia experimentală.e. Notează regula lui Lenz. inducţia câmpului magnetic ce străbate bobina? Le dă informaţia.m. de inducţie Noteză definiţia Când magnetul rămîne nemişcat în bobină nu nu se produce tensiune electromotoare indusă în bobină.Fizica Nr. Fenomenul de producere a unei tensiuni electromotoare într-un circuit străbătut de un flux magnetic variabil în timp se numeşte inducţie electromagnetică. Notează concluzia experimentală Creşterea fluxului magnetic ce străbate suprafaţa spirelor bobinei determină apariţia unei tensiuni electromotoare induse în bobină şi deci apariţia curentului de inducţie în circuitul închis al bobinei. va scade şi fluxul magnetic ce îndepărtându-l de aceasta scade străbate suprafaţa spirelor bobinei. Noteză informaţia. Da. Sensul curentului indus este astfel incât. Enunţă concluzia experimentală. Defineşte fenomenul electromagnetică. . Enunţă regula lui Lenz.

e 6 7 8 Asigurarea feeback-ului Care este deosebirea dintre inducţia Inducţia electromagnetică este un electromagnetică şi inducţia fenomen fizic cauzat de variaţia magnetică? fluxului magnetic. Asigurarea Cum trebuie deplasată o spiră într-un Spira trebuie deplasată parallel cu transferului camp magnetic uniform pentru ca în ea liniile de camp magnetic. Conţinutul învăţării Tensiunea electromotoare indusă este egală cu viteza de variaţie a fluxului magnetic inductor luată cu semn schimbat. iar inducţia magnetică este mărimea fizică ce carcaterizează câmpul magnetic din punct de vedere al intensităţii interacţiei sale cu un circuit parcurs de current electric aflat în acel câmp. Elevi Noteză enunţul. să nu apară current electric indus? Tema pentru Tema pentru acasă .Fizica Nr. Crt. Secvenţele lecţiei Inductia electromagnetica Activitatea de învăţare Profesor Enunţă legea lui Faraday. t . Notezaă tema şi indicaţiile date de acasă Eseu structurat despre importanta profesor electromagnetismului in viata de zi cu zi  .

Se scoate magnetul din bobină şi se observă că acul ampermetrului deviază în sens invers faţă de primul caz.  Repeta experimentul mentinand magnetul fix si miscand bobina. Magnet m A Bobină Materiale necesare: bobină. magnet. din ce in ce mai mult. Observaţie_____________________________________________________________________ Concluzie experimentală: ____________________________________________________________ . Montajul experimental pentru punerea în evidenţă a fenomenului de inducţie electromagnetică este prezentat în figura de mai jos. Obiectivul urmărit: Punerea în evidenţă a fenomenului de inducţie electromagnetică Teoria lucrării: Se apropie un magnet de o bobină în circuit închis cu un ampermetru şi se observă că acul ampermetrului deviază într-un sens. fire conductoare. la mişcarea magnetului faţă de bobină ia naştere un current electric. ampermetru Modul de lucru:  se realzează montajul experimental sub îndrumarea profesorului conform schemei de mai sus  observă ce indică ampermetrul.  introduce magnetul în bobină. Un asemenea current se numeşte current indus.Fizica Inductia electromagnetica FIŞĂ DE ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Data aplicării: ___________ Clasa: Forma de învăţământ Grupa: Numele şi prenumele elevilor care fac parte din grupă:  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________ Subiectul: Inducţia electromagnetică. Prin urmare. După introducerea magnetului în bobină îl ţinem nemişcat în bobină un interval de timp şi observăm că acul ampermetrului revine la zero.