You are on page 1of 2

ROMÂNIA

JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 65
privind indreptarea erorii materiale survenite in continutul Autorizatiei de construire nr. 27 din
23.12.2013 avand denumirea gresita de „Doua centrale electrice fotovoltaice Frecatei 1 si
Mihail Kogalniceanu 1” - beneficiar SC Lanmid Green Energy SRL
EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Avand in vedere:
- referatul compartimentului urbanism inregistrat sub nr. 3230/19.05.2014 prin care se
constata o eroare materiala in Autorizatia de construire nr. 27 din 23.12.2013 cu denumirea
gresita de „Doua centrale electrice fotovoltaice Frecatei 1 si Mihail Kogalniceanu 1” beneficiar SC Lanmid Green Energy SRL;
Tinand cont de:
- Autorizatia de construire nr. 27 din 23.12.2013 cu denumirea eronata de „Doua
centrale electrice fotovoltaice Frecatei 1 si Mihail Kogalniceanu 1” - beneficiar SC Lanmid
Green Energy SRL
- Certificatul de urbanism nr. 83 din 29.10.2013 privind realizarea investitiei „Centrala
electrica fotovoltaica - Mihail Kogalniceanu 1” - beneficiar SC Lanmid Green Energy SRL.
- Certificatul de urbanism nr. 82 din 29.10.2013 privind realizarea investitiei „Centrala
electrica fotovoltaica - Frecatei 1” - beneficiar SC Lanmid Green Energy SRL
- avizele si acordurile obtinute pentru cele doua certificate de urbanism mentionate mai
sus;
- documentatiile tehnice de autorizare pentru cele doua invetitii ale SC Lanmid Green
Energy SRL;
În temeiul prevederilor art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. a) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată ulterior:
D I S P U N:
Art. 1. Se aproba indreptarea erorii materiale survenite in continutul Autorizatiei de construire
nr. 27 din 23.12.2013 emisa de Primaria comunei Frecatei, judetul Tulcea pentru beneficiar
SC Lanmid Green Energy SRL, in sensul de a se citi corect „Centrala electrica fotovoltaica
- Frecatei 1”, „Centrala electrica fotovoltaica - Mihail Kogalniceanu 1, in loc de „Doua
centrale electrice fotovoltaice - Frecatei 1 si Mihail Kogalniceanu 1”;
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată compartimentului urbanism din cadrul Primariei
comunei Frecatei, SC Lanmid Green Energy SRL, precum si Prefectului Judeţului Tulcea şi va
fi făcută publică prin afişare la sediul instituţiei publice.
Emisă astăzi 20.05.2014

Cătălin CHISLITCHI .PRIMAR. Marian NAIMAN Vizat pentru legalitate SECRETAR. Ec.