You are on page 1of 2

Kalendr loh Skromnho gymnzia, Skromnej zkladnej koly esk 10, BA, Skromnej Z Devn - 1.

polrok
28. 8. PEDAGOGICK RADA - I.

Oktber 2014

September 2014

November 2014

Janur 2015

December 2014

1 ttny sviatok
2 Zaiatok k.r. 2014/2015

1
2

1 Sobota
2 Nedea

1 Pracovn porada
2

1 Vianon przdniny
2 Vianon przdniny

3 Vber tm ronkovch prc

Pracovn porada
3 Rodiovsk stretnutie esk

3 Sobota

Vber tm ronkovch prc


Vber tm ronkovch prc
Sobota
Nedea
Pracovn porada Rodi.
Stretnutie pre 1. ro. bil.
8 Gym. a 1.st. Z + 6.C

4 Sobota
5 Nedea
6
7

4 Rodiovsk stretnutie Devn


5
6
7

4
5
6 Sobota
7 Nedea

4
5
6
7

8 Sobota

9 Rodiovsk stretnutie Devn

9 Nedea

4
5
6
7

10
11

10
11 Sobota

10 PEDAGOGICK RADA II
11

10
11

12
13
14
15
16
17

Sobota
Nedea
De pracovnho pokoja
Prv konzultcie ronkoviek
Prv konzultcie ronkoviek

12 Nedea
13 Pracovn porada esk
14
15
16
17

12
13
14
15 Sobota
16 Nedea
17 ttny sviatok

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

Prv konzultcie ronkoviek


Prv konzultcie ronkoviek
Sobota
Nedea
Pracovn porada esk
PK spol-ved

18
19
20
21
22
23

18
19
20
21
22 Sobota
23 Nedea

18
19
20
21
22
23

Sobota
Nedea
PK prrod.
PK spol-ved.
PK jazyky

Nedea
Vianon przdniny
Vianon przdniny
Vianon przdniny

Sobota
Nedea
PK spol-ved
PK jazyky
PK prrod

10 Sobota
11 Nedea
Pracovn porada
12 Rodiovsk stretnutie esk
13 Rodiovsk stretnutie Devn
14
15
16 Uzavrie a zapsa znmky
17 Sobota

Sobota
Nedea
Vianon przdniny
Vianon przdniny

18 Nedea
19 PEDAGOGICK RADA III
20
21
22
23

24 PK jazyky

24

24

24 Vianon przdniny

24 Sobota

25 PK prrod
26 OAP - esk

25 Sobota
26 Nedea

25 PK spol-ved.
26 PK jazyky

25 Vianon przdniny
26 Vianon przdniny

25 Nedea
26 PK jazyky

27 Sobota
28 Nedea

27 Imatrikulcia Devn
28 Imatrikulcia esk

27 PK prrod
28

27 Sobota
28 Nedea

27 PK prrod
28 PK spol-ved

29

29

29 Sobota

29 Vianon przdniny

29

30

30 Jesenn przdniny

30 Nedea

30 Vianon przdniny

30 Odovzdvanie polro.vysv.

31 Vianon przdniny

31 Sobota

31 Jesenn przdniny