You are on page 1of 18

This Time Around

Score

Federico Llach
q = 80

œ^ . cha ka tah ≈ œ^ ≈

.
Œ
Œ
& 44

applies to
f >¿ ¿ ¿ hairpin
chromatic line only
ƒ

b œ´ ‰ .

PICCOLO

flute

?4
4

double bass

4

&

fl

fl

8

db

f >¿ ¿ ¿ fl¿

& ‰ œ œ

8

db el

ƒ

?

Ó

˘œ ≈

œ.

# >œ ‰ .


f >¿ ¿ ¿ ¿

¿ ¿¿ ‡># >œ

‰ œ ≈

œÓ

äœ
‰Œ

Ó

ka T

f >¿ ≈ ¿ ¿.

F

# ˘œ ‰ .
Œ
≈ n ‡ ‡ ‡> ˘œ ≈

hit instrument body
with knuckles

p

œ- b œ œ ‰ . n œ- . ≈ Œ

œ- . ≈ Œ

>–
˘¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Œ ‰ Œ
Œ

Œ
p
P
F

scratch
dry (mute string with LH)

Ë
f

p

≈ Œ # œŒ

˘ >œ

P peh K CH

cha

´
Œ b œ ≈ ‰

col legno batutto

hairpin applies to
chromatic line only

pah pah keh cha

Œ

^ >¿ ¿ ¿ ¿. ´
œ ≈ Œ
# œ ≈ ‰
p

indefinite gliss
molto sul pont

‰ ˘œ ≈ Œ

db

^
‰ œ ≈ Ó

≈
‰ œ´ Œ

Œ œ

Œ

œ ≈ ‰ Œ

b œ-


œ- œ ‰ .
∑

n œ-

# œ- Œ
p
Œ

‰ # œJ

‰ n œ œ . ≈
Ó


>
>

>
>
j
œ ‰
? ‡ ‡ ‡ ≈ ¿ ‡ Œ ¿
‡ ‰ ‰ ‡ ¿ ¿ ‡ ¿ ‰ ‰ #œ
& Œ ‰ œ‚ ˙O
Ë
p
p
f
F
Ff
F
p
high pizz
gliss down

2 This Time Around & Œ # œ. b^ #^ ^ n^ ¿ ¿¿ f > . ‰ n œ- œ Œ 12 fl ? 12 db el Fl. J ∏ Œ ‚œ n n ‚œ ∏ A fl el & œ . & b ˙O ‰ bœ ˙ ˙- œ‚ ˙O œ ∑ Œ œ‚ # # œ‚ ˙O O˙ ∑ Ó j # œ.. pizzicato >> Œ Œ >>Œ f ≈ b œ ‰ bœ Œ Ó ≈ n ‡ ‡ ‡> ≈ ‰ œ ‰ ‰ nœ . — Ë ‚œ b b ‚œ . db Œ harder pizzicato. ‰ œ. #œ ‰. ‰ ‰ Œ FLUTE breathe in sonorously fl & ≤ –.œ ‰ .. > ‰ ‡ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ œ ≈ Œ #œ œ ‰. ? œ ≈ ‰ Œ & Œ ‰ œJ œ ‰ Œ 16 db el cha ka ti œ ≈ ƒ ‰ r ≈ # œ Ó ≥ breathe out sonorously –- ‰ Œ . œ ‰ Œ ‰ bœ J Œ œ ‰ Ó Œ j ‚œ # n œ‚ .˙ œ. very sharp. no air sound ‰.

¿ ¿ f > F ‰ &Œ Œ ‰ Œ pah œ ‰ . Œ ‰ ‰ ¿. #œ ∑ ‰ b œ œ ‰ . Œ Œ ≈ œR Œ Ó >¿ ¿ ¿ ?Œ ‰. ≈ œ´ ≈ ‰ œ ≈ Ó Œ b^ #^ ^ n^ œ ‰. œ ‰ œ Œ œ bœ bœ ‰ œ œ ‰. #œ ‰. ‰ # œ ≈ Ó œ. œ ? F œ ≈ œ ‰. œ œ ‰ Œ ‰ ‰ Œ œ. ≈ ‰ # œ ‰ œ 22 db el œ ≈ & ‰.‰ Œ œ ‰. œ . ≈ Œ ‰ bœ Œ Œ Œ Ó Œ Œ #œ. Œ > ≈ > ^ Œ ≈ pa ka ti cha ¿¿¿¿ > ‰ ˙ Œ ‰ bœ œ ‰. ≈ ‡ ‡ ‡> P Œ ta ki ∑ ? ¿.3 This Time Around 19 fl el fl & db ? & 22 fl el fl & db > f œ ≈ ‰ œ. ‰ nœ ∑ ∑ ∑ ∑ & . 19 db el ‰ p œ ≈ äœ ≈ F Œ Œ Œ Œ # œ.

4 This Time Around 26 fl el fl & Œ & #œ p 26 db el db & Œ Œ ‰ ‰ nœ ‰ œ ‚œ J Œ œ.p. P ‰ œ œ ‰ bartok pizz:Jany choice of string. Dry. œ œ ‰ Œ b˙ J œ ‰. ‰ # œ. œ #œ œ œ ‰. O˙ O˙ open harmonic series œ distortion pedal like w w B 30 fl el fl & & œ b˙ 30 db el db œ. ‰ œ. j #œ ˙ œ nœ ‚œ n n ‚œ Œ œ ‰... slap with palm on fingerboard œ ƒ f Ñ Ñ Œ Ñ œ. ‰ ƒ Œ Ó ≈ œ œ ¿¿¿ >f . w ß p sub Œ œ ‰. ‰ ≈ œ. J Œ ‰ ˙ O˙ ‚œ towards s. ∑ Œ #œ #œ ∑ œ. J ?w œ ‰. & ‚œ b b ‚œ . #œ ? bw nœ œ ‚œ # n ‚œ . f . ‰ œ œ ‰ œ ˙ b O˙ O˙ Œ bœ ˙ #˙ ‚œ # # ‚œ j œ œ. Ñ Ñ Ñ ÑË > Œ Ó bœ F œ ‰ ‰ nœ b œ.

œ. ≈ œ.. .Ó ‰ >> > > > > Ó Ë ∑ Œ Œ ≈ > > > > œ œ‚ b b œ‚ .5 This Time Around & ∑ & ∑ 34 fl el fl 34 db el db & ? œ. œ‚ ˙O ≈ Œ œ # # ˙O œ ‰ Œ #œ ‰ ¿ ¿ ¿ > ˘ > > . œ Œ & ‚ ‰. ∑ #œ œ b ^ #^ ^ n^ > > > > Œ œ. œ‚. #œ. ≈ ‰ Ñ Ñ Ñ> Ñ & 38 db el ‰ œ. ≈ Œ fl db ‰ ∑ & >>>>Œ > fl Ó bœ œ & ∑ œ. J > fl f f f Ó 38 fl el Ó &‰ œ œ J ‡ ‡ ‡> nœ ≈ J œ. ˙O # # œ‚ ˙O F ∑ >> Œ >> > > > ≈ >fl >> > . ¿. >>Œ >> ¿ ¿ ¿ ‡> #œ ‰ ‚. n O œ n˙ &‰ ? > ‡‡ ‡ ‡ ‡ . Œ Œ ‰ ‰ n œ. j ‚œ b b œ‚ .

≈. Œ Œ œ. œ ‰ ‰ bœ œ ∑ p ? C 45 fl el fl & ˙˙ . Ó scratch dry (mute string with LH) · — ΩΩ p ? œ ΩΩ . ≈ ƒ p sub ‰ >Ë œ. bœ.. · — ∑ Œ ‰ œ ≈ Œ Œ #œ ‰.6 This Time Around 41 fl el fl & db #œ œ & Œ 41 db el Œ & F ‰ #œ b˙. ‰ œ #œ œ. #œ Œ ≈ Œ ‰ #œ œ tongue ram #· · — — p sub ∑ w ˙O . œ ≈ . & œ . >– ‰ œ ≈ . f j œ bœ. ≈. ¿ ¿ ¿ œ ≈ ‰ # œ ≈ ‰ œ ? Œ ≈ ≈ ≈ œ. n œ ˙O œ ‰ œ. œ Œ Œ ‰ nœ œ ‰ Œ #˙ œ ‰ ‰ bœ œ n˙ ˙ ˙ w j ‚ n ‚ . œ‚ œ œ œ. ≈ f ¿ b œ. & #· · — — f 45 db el db & w œ J bœ ‰. ΩΩ fl ‰ ¿ >– œ.. ‰ . b œ. j ‚œ # n œ‚ . ˘¿ ‡ ‰. ≈ # œ Ë> . b ˙O Œ Ó œ œ ‰. nœ w œ. # œ.

‰ ≤ pa cha ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ >f > Œ ‰ # œ. # œ n œ ≈ ≈ ‰ ‰ # œ ≈ œ . ‰ # œ œ ‰ ≈ ‰ ≈ Œ ‰ ≈ & œ œ #œ nœ . #œ nœ œ œ ‰ # œ b œ # >œ œ > œ > > > > – p f P ordinary notes: gradual cresc. . & ≈ œ ‰ œ # œ. w ƒ o 50 b ^ œ- open and close harmonic series following hairpin Ó 50 fl nœ ki ∑ Ñ ≈ Ñ ‰ œ Œ Ó o Ó Œ ‰ >Ë > ? ≈ œ ‰ b œ. ≈ ≈ œ ≈ # œ ‰ ‰ n œ ≈ Œ . œ œ. ‰ Œ 48 db el Œ ‡ ‡> b œ. ‰ Œ ≈ œ. ‰ . . up 53 fl until ff except when noted ? 53 db el db Ñ Ñ Ñ Ñ ? œ.7 This Time Around ∑ 48 & fl el fl db œ ‰ ≈ ¿ ‡> Œ & ≈ # œ. ≈ n >œ # œ œ # >œ ≈ # œ ≈ n œ # œ b œ œ ‰ Œ Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ˘¿ ‡ ‰ ¿ – ‰ >Ë P f db play accents within the given dynamic ≤ >œ œ b œ # œ. f Ñ Ñ ‰ ‡ ‰ p Ó ¿ >– f ≈ ‡ ‡ Ñ ‰ Ñ > Ó ‡ ≈ Ñ Ñ # œ ≈ œ. ‰ ≈ ‰. T – ≈ b^ ‰ Ó ≈ Ó Œ Ÿ wœ ? db el Ñ ‡ ‡ ‰ Ñ ¿ ‡ ≈ p ¿ œ #œ ¿ ‡> ¿ # œ ≈ ≈ œ. ‰ ? ‡ ? ≈ b œ. # œ œ. ≈ œ.

8 This Time Around 56 fl el & > > >. Ë> p f p F . œ. ‰ Ó ∑ Œ œ œ #^ ^ ‰ œ œ œ & œ œ œ #œ œ > > > œ > nœ fl fl f P ∑ open and close harmonic series following hairpin fl ? 56 db el db Œ Ñ ? œ. Ñ Ñ Ñ ≈ ‰ œ. ‰ # œ. Ñ > ‡ . . ≈ œ . œ œ. ≈ Ó 59 fl el ‡ ‰ Ñ Ñ Œ Œ ‰ > ? ˘¿ ‡ ‰ ¿ – ‰ P >Ë > ‡ Ÿ ˙. œ œ b œ # œ. > ‡ ‡ ‡> ≈ ¿ ‡> Œ ≈ œ ‰ b œ ≈ œ ≈ ≈ œ ≈ b œ. ≈ b œ. >. > fl > P f Œ ≈ ‰ Ñ b œ. # œ ‰ ‰ . ≈ ≈ Ó Ñ. > ¿ ¿ ‡ Ñ ≈ ≈ # œ. ≈ œ. Œ # œ. ≈ Ó > fl –. # œ œ œ. p F f Œ Ñ ‰ Ñ ‡ > ¿ ¿ ‡ Ñ ‰. . > f P ? 59 db el œ. ≈ ≈ n ¿ . > >. n œ. ∑ # œ. fl db ‰. ‰ ‰ . . œ o ‡ ‡ Ë > ‰ Ñ ≈ œ ‰ ∑ ∑ ‰ Ñ œ. Œ œ œ # œ œ ‰ . ≈ Œ ≈ # œ ‰ b œ ≈ œ ≈ œ. n œ œ ≈ ≈ > > . Ñ ∑ & >> ≤ > ‰ & >>> >.

‰ > > F 62 db el Ó œ æ p . ≈ b œ ‰ Ñ œ ≈ & ˙ æ Ñ ‰ . ≈ œ ≈ Œ Œ ‰ ‰ # œ. . . bœ Œ f ‰ Ñ œ æJ Ñ b œæ. bœ bœ œ ˘ Œ nœ f> œ. œ ‰ ‰ œ . ‰ ∑ > >. b >œ b œ b œ. Ó ‰ Œ bœ fl Ñ œ æJ b œæ. bœ ≈ Ñ . >œ nœ bœ #œ ≈‡ Ñ. œ ‰ œ œ nœ . #œ Ñ .9 This Time Around D 62 fl el fl & db ? ? ‰ Ñ Ñ &Œ 64 fl db ‡ ‡ Ë > ¿ >Ë ≈ œ &œ œ æ ? Ñ ‡ ‰ ‰ Ñ ‰ Ñ ≈ œ ≈ œ ≈ >. >Ë . molto sul pont b œ n œ œ b œ >œ b œ œ b œ œ bœ œ ‰ Œ nœ œ > > nœ > > > Œ 64 db el Œ >> >> œ & > > > > n œ b œ œ.

‰ & œ œ #œ >#œ > . > œ >œ œ œ. > œ # >œ œ œ. >œ # œ >œ œ œ.> ‰ œ bœ œ #œ œ œ œ œ œ œ ∑ ˙æ 68 ∑ .10 This Time Around & ∑ ? ∑ 66 fl el fl n >œ n œ n >œ n œ # œ. nœ œ œ œ Ó Œ ? ‰. ‡ ‡ ‡ ‡ Œ Œ Ë 70 fl œ > . œ b >œ n œ œ bœ œ > fl ∑ ‡ ¿. œ # œ ≈ Œ Œ n >œ œ # œ. > > ‰. >œ > n œ œ. ‡ – œ > œ >œ b œ œ. – – ‡ ¿. > œ >œ œ œ. ‡ ‡ ¿. ¿ ¿ ? ‰. Œ & œ fl ? 68 db el db & æœJ æ nœ. > > >– – ¿ ≈ >– . >œ œ >œ œ œ. >œ œ œ œ. > Œ & #œ #œ œ nœ 66 db el db & œ. b >œ œ >œ n œ œ. > # œ n >œ œ œ. db Œ . æ j b œæ # >œ b œ œ. > > . >– – P ‰ œ æ Œ œ œ œ. ‡ ‡ ¿.

‰ # œ. n >œ > œ # œ. . Ñ œ. ≈ ..11 This Time Around > # œ # >œ n œ # >œ œ. ≈ ≈ Ñ ‡ œ. > # >œ œ œ. ≈ Œ ¿ ≈ ¿ ‰ ‰ Ñ > ≈ œ R ‡> ‰. ≈ ≈ # œ. Ñ ? ¿ ? db ? ¿ Ñ > fl + db ¿ ‰ ≈ ¿ . Œ Ó ¿. > œ n >œ > œ œ > œ >œ œ # >œ > œ bœ nœ œ bœ Œ #œ œ œ nœ & bœ nœ œ 73 fl ? ∑ 73 db el db ¿ > ≈ ¿ . >œ >œ # œ b œ > œ œ ≈ œ œ # >œ œ œ ≈ œ œ & œ œ œ bœ œ ? 77 db el + ¿. . œ J œ . ƒ & ˙˙æ Ñ Ñ b œ. f j œœæ Ñ æ b b œœ . 77 fl el ≈ ¿ ∑ 75 db el ¿ > . ∑ & ¿ ¿ ≈ Ñ . . > . ≈ Ñ b œ. > . . ¿ Œ ¿.œ ≈ ≈ ≈ œ ‰ . > > œ >œ œ œ >œ b >œ œ œ > œ b >œ œ œ. > œ œ œ n œ # >œ >œ œ œ > œ >œ œ œ œ ≈ >œ œ œ > nœ œ #œ nœ b œ > œ # >œ Œ & #œ 75 fl >¿ ∑ ? ≈ Ñ #œ ‰ œ ≈ ‡ ‡ œ. ¿ œ. ≈ ‡ > Ñ. ≈ bœ œ.

Œ b œœ œœ. ‰ œ J œ.. n œ ≈ ≈ # œ. b œ. # œ n œ ≈ b œ. ‡ > . Ñ . ‰ ˙ œ. œ œ # œ ≈ ‡ œ >œ ≈ œ. ≈ . œ >œ œ œ œ >œ œ >œ > > œ & œ # œ œ ≈ Œ 81 db el j œæ Ñ œæ Ñ ? Œ & œ œ œ œ >œ œ b œ >œ œ >œ œ œ > > > ‰ ≈ n œ ≈ Œ œ œ #œ œ œ œ >œ 81 fl el œ J œ.. ‰ ≈ ≈ # œ. # œ. ≈ ≈ ≈ # œ. ‰. J J œ. œæ. ‰ œ ? ‰ ≈ œ. ≈ n œ. f œ æJ b œæ. . Ñ ‰ b˙ Œ Ñ æj b b œœ ˙˙æÑ Ñ. Ñ. Ñ. œ J bœ. ≈ ≈ ≈ œ. ≈ # œ. œæ. œ. œ > > ≈ >œ # œ. . ≈ & ‰ Œ #œ – – – Œ ‰ # œ. Œ ¬ œƒ ˙ æ ‰ œ. ‡ Ñœæ. ‡ Ñ œ‡æ > Ñ ‰ #œ œœæ Ñ Ñ # œ >œ ≈ œ # œ. # œ.12 This Time Around 79 fl el fl & & #œ 79 db el db & #œ Œ fl œœ Ñ db b œæ. œ ‰. œæ. œ . ≈ ‰ b œ ≈ ≈ ≈ œ. œ ‰ ‰ & œœæ. Ñ œ.

œ‰ Œ – –. ‰ ‰ – ‰ ‰ œ Œ Œ bœ w ‰ b œ œ ≈ ‰ Œ Œ w bœ. Œ – j #œ – J Ó ¬. bœ.13 This Time Around 84 fl el fl & & 84 db el db & & .œ . b œJ w P Œ œ œ ? œ ‰. œ ˙. w w w π Œ ? ‰ >Ë j >Ë ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ E 90 fl el fl & &Œ ? 90 db el db w ? w w ∑ #· · · #· · · · #· · · · #· · · · — — — — — — — — — — — — — — — f ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 42 42 42 42 ∑ #· · — — 44 44 œ ≈ ‰ b· Œ Ó jet whistle ∑ 44 ∑ 44 w Œ Ó ∑ & free harmonics gliss oo f oooo oooo oooo oo . œ ‰ . . œ.

> >. > > Œ ˙ P ˙ ˙ ≈ ≈ > ? . bœ.> ‰ bœ œ Œ Œ Œ > ‰. ¿¿¿ >. f œ œ Œ # äœ w œ œ Œ Ó Ó œ ≈ ‰ Ó ≈ ‡ ‡ ‡ ‰ ≈ Ñ f œ ≈ œ . Ó ˙ ˙ Ë ?œ Œ œ œ ˙ P . >. >. ‰ #œ Œ œ > > Œ >> > > > ≈ >fl F f Œ f œ ≈ ‰ Œ Œ ≈ > > b ˙ > ˙ ˙ ˙ F f f > > Œ > >. > ≈ Ó >. ‰ #œ ¿ ‰ ≈ œ. > >‰ >Œ oooo oooooooo oooooooo oooooooo oooooooo > ≈ ‰ Œ Œ ‰ > > œ‰Œ Œ ‰ œ œ œ ‰ Œ . >. ˙ œ ≈ ‰ Œ .14 This Time Around 96 fl el fl & Œ >> > ‰ & >>> >Œ > fl f 96 & Ó Œ ?œ db 99 fl el fl & & 99 db el db & ? oo oo db el Ó ‰ p Ñ ‰ Ó ‡ ‡ #œ œ JË ‡ ‡ ‰† Ñ Ñ> Ñ F b˙ ˙ Ó. > >. . ‰ Œ ‰ oooooo oooooooo oooooooo oo oo oo oooo ≈ > > F œ. >. ‡ † f > ≈ > > > >.

‰ . Œ ‰ Ñ Ñ œ œ œ. >. >>> >> > F > œ. > > ≈ >. J b˙ j œ. . œ Œ ‰ Œ œ œ Œ † & >‰ >Œ > 106 db el bœ. p #˙ p #œ Ó ≈ ‰ ‰. œ> ≈ > > >Œ >. Ó ˙ œ‰ > > > > > Œ ˙ ˙ ≈ ≈ œ. Ñ œ p ‰ ‰ # œ. ≈ œ #œ Œ œ. œ. œ . > ≈ >. ≈ b œ. œ œ œ J #œ † ≈ n > > ≈ ˙ F ˙ ˙ ˙ ˙ Œ ≈ # œ ≈ œ ‰ n œ ≈ P ˙ ˙ ‰ ? . > >. Œ ‰ ?œ Œ ‰œ > > Œ ‰œ p Œ Ñ f > ‰ œœ ‰ ÑË > ≈ ∑ ∑ œ ≈ ‰ ‰ # œ œ P œ. n œ . .15 This Time Around 103 fl el fl & Ó & > ≈ > > > ‰ > > ‰ > œ > > > > F P Œ 103 db el db & ? 106 fl el fl & db ˆ Ñ > Ó & ? Œ . #˙ # ˙≈ ≈ F ‰.

f . ∑ b ˙˙ b· jet whistle bw w bw p œœ Œ Ó ‰ Œ Œ ≤ ‰ b œœ Ÿ Ó ˙˙ open and close harmonic series following hairpin ‰. Œ bœ Ñ f p w ≤ ¬ f Œ ‰ ‰ Œ b œœ ˙˙ – f ¬ ≥ ‰ bœ œ Ë J Œ ‰ . al fine >. . > ∑ Ó Œ Ó Œ bw w Œ bw Ó Œ ‰ ≤ ¬ f o ‰ ‰ Œ œœ p ∑ & & > > #> > > > Œ Œ 113 fl el (indistinct) . p decresc. J Ó Ó ‰ . . ∑ Ó w ƒ . n œ œ w ¬ f o Œ Ó Œ Ó Ó Œ ‰ ≈ . ? 113 db el db & ? b ˙˙ b· jet whistle Œ ∑ . ˙ ˙ ≈ .16 This Time Around F 109 fl el fl & & 109 db el db & Ó ‰ œ ‰ Œ fl .

‰ ∑ ∑ ∑ ‰ œ ∑ . 123 fl el Ó ∑ 118 db el ∑ . . ≈ ‰bœ π ‰ œ ∑ w œ Œ ˙ œ Œ ‰ ∑ – ¬ F ‰ œ Œ œ w œ œ π œ Œ œ œ . ‰ b˙ ¬ ‰ ≈ . . . ≈ ≤ ∑ . . Œ ‰ . . ‰ œ ˙ ‰ ≈ . ‰ . Œ ˙ ≈ . ∑ Œ Œ . ≈ ∑ ∑ b· ≤ ¬ ∑ ? .17 This Time Around G ∑ 118 fl el fl & ∑ & db & fl & & 123 db el db & w ˙ ? ‰ ‰ jet whistle f ˙ Ó Ó ‰‰ Œ Ó œ J #œ.

≈ ‰ . . ‰ ∑ ‰ . ‰ . Œ Ó. . ∑ w ∑ ‰ .18 This Time Around ∑ 128 fl el fl & & Ó 128 db el db & œ ? ‰ ∑ ≤ ¬ F ¬ Ó Ó Œ ‰‰j ‰ fl & & w db & ? œ Œ œ ‰ œ ˙ ≈ ≈ . Œ U Ó. Ó. Œ Ó. ‰ ∑ w Ó . ∑ 133 db el π w ∑ 133 fl el b˙ ∑ .