You are on page 1of 972

POTPISNICI SAMOUPRAVNOG SPORAZUMA О ORGANIZACIJI RADA I
UDRUŽIVANJU SREDSTAVA ZA IZDAVANJE »GRAĐE ZA POVIJEST
NOP-A I SOCIJALISTIČKE REVOLUCIJE U SJEVEROZAPADNOJ
HRVATSKOJ 1941 - 1945:
Skupština grada Zagreba, skupštine općina Čakovec, Čazma, Donja Stubica, Dugo Selo, Đurđevac, Garešnica, Ivanec, Ivanić-Grad, Jastrebarsko,
Klanjec, Koprivnica, Krapina, Križevci, Kutina, Ludbreg, Novi Marof,
Ozalj, Pregrada, Sisak, Varaždin, Vrbovec, Zabok, Zelina i Zlatar-Bistrica,
Samoupravna interesna zajednica za kulturu općine Bjelovar, Republička
zajednica za znanstveni rad i Republička samoupravna interesna zajedni­
ca u oblasti kulture.

GRAĐA ZA POVIJEST
NARODNOOSLOBODILACKE BORBE
I SOCIJALISTIČKE REVOLUCIJE
U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ

1941 - 1945.

Knjiga VIII
(1. siječanj — 15. ožujak 1944)

Zagreb 1988.

SAVJET ZA IZDAVANJE GRAĐE

Dragutin Plašč, predsjednik
Mirko Babić, Mirko Belošević, Mato Benički, Anka Berus, Antun Biber,
Stjepan Blažeković, Josip Bogožalec, Ivan Božičević, Rade Bulat, Vladimir
Car, Stevo Čudić, Emil Ivane, Stjepan Iveković, Ivan Jadan, Dragutin Jakopović, Vjekoslav Janić, Vojin Jelača, Spasoje Kaladžija, Vladimir Kapun, Vukašin Karanović, Milka Kufrin, Božena Loborec, Josip Malina,
Svetozar Matić, Pavao Mrvoš, Franjo Novak, Ilija Pavić, Vjekoslav Pavlinić. Tomo Pipić, Dragutin Pracaić, Paula Rakamarić, Josip Runjak, Bran­
ko Struk, Andrija Šćurić, Josip Šlibar, Đuro Trubelja, Božidar Vučetić,
Pavle Žukina

REDAKCIJSKI ODBOR
Pavle Žukina, predsjednik
Lutvo Ahmetović, Mirko Belošević, Rade Bulat, Mirko Gretić, Vjekoslav
Janić, Vukašin Karanović, Vjekoslav Pavlinić, Tomo Pipić, Josip Runjak,
Josip Šlibar

RADNA GRUPA ZA HISTORIJSKU OCJENU MATERIJALA
Anka Berus, Antun Biber, Ivan Božičević, Rade Bulat, Pavle Žukina
Stručne administrativne i financijske poslove za Savjet obavio je Komitet
za boračka i invalidska pitanja Skupštine grada Zagreba.

Izdavač:

Savjet za izdavanje »Građe za povijest NOP-a i so­
cijalističke revolucije u sjeverozapadnoj Hrvat­
skoj 1941 - 1945.«

Odgovara:

Redakcijski odbor Savjeta za izdavanje »Građe za
povijest NOP-a i socijalističke revolucije u sjeve­
rozapadnoj Hrvatskoj 1941 — 1945«.

Znanstvena priprema: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske,
Zagreb
Istraživanja,
obrada, bilješke
i priprema za tisak:

Mate Rupić
Branislava Vojnović-Mutavdžić

P R E D G O V O R
Osma knjiga »Građe« svojim sadržajem obuhvaća područja op­
ćina potpisnica Samoupravnog sporazuma о izdavanju građe i grad
Zagreb.
Vremenski se knjiga odnosi na razdoblje od 1. siječnja do 15.
ožujka 1944. godine, razdoblje u kojemu dolazi do snažnoga organi­
zacijskoga i političkog jačanja i razvoja NOP-a na tom području.
Za ovu knjigu postoji brojna povijesna građa, od koje je manji
dio objavljen u pojedinim publikacijama. To omogućuje veći izbor,
premda je ta građa razasuta u oko 40-ak arhiva, muzejskih zbirki na
području sjeverozapadne Hrvatske, naročito u Zagrebu. Veliki broj
dokumenata nalazi se u arhivima u Beogradu. Prilikom izbora prio­
ritet je dan dokumentima NOP-a, odnosno dokumentima koji se po
sadržaju odnose na šire područje ili govore о značajnijim zbivanji­
ma i momentima. Od dokumenata neprijateljske provenijencije da­
ni su poglavito oni koji govore о oružanoj oslobodilačkoj borbi, о
djelatnosti Partije, о teroru, te ukazuju na ciljeve i interese okupa­
cijskih sila i njihovih slugu na području sjeverozapadne Hrvatske, a
u isto vrijeme nam omogućuju bolji uvid u povijesni razvitak
NOP-a u to vrijeme na tom području.
U navođenju dokumenata vodilo se računa о ovim momentima
koji su važni za razumijevanje sadržaja i karaktera knjige:
a) Dokumenti se donose kronološkim redom bez obzira na nji­
hovo porijeklo;
b) Dokumenti se ediraju s poštivanjem svih njihovih osobitosti.
U pripadajućim bilješkama daju se, ako je potrebno, najnužnija ob­
jašnjenja pojedinih imena, manje poznatih riječi i nekih drugih mo­
menata;
c) Osim većine dokumenata koji se objavljuju u cjelini, donose
se i dijelovi onih čiji je sadržaj znantno širi, tj. odnosi se i na zbiva­
nja izvan područja sjeverozapadne Hrvatske. Oni su omeđeni na po­
četku i na kraju sa tri točke što je znak intervencije redakcije, a

podrazumijeva ispuštanje teksta koji se ne tiče teritorija о kojemu
je u knjizi riječ;
d) Radi preglednijeg korištenja, svi su dokumenti prezentirani s
istim osnovnim elementima. Najprije su u lijevom gornjem kutu
označeni datum i, gdje je moguće, mjesto nastanka, a zatim slijedi,
u obliku naslova, kratka regesta, koja omogućuje prvi uvid u sadr­
žaj dokumenta. Na kraju svakog dokumenta, tj. nakon njegova za­
vršenog teksta, daje se sažet tehnički opis izvora i njegova arhivska
signatura ili označava publikacija iz koje je preuzet, te bilješke.
e) Tekstovi dokumenata objavljeni su sa svim svojim jezičnima,
stilskima i gramatičkim obilježjima. Uglavnom su ispravljene samo
očigledne slovne i pravopisne pogreške što je označeno uglatom zag­
radom;
f) Radi lašeg i funkcionalnijeg korištenja knjige, na kraju knjige
nalaze se kazalo osobnih imena, kazalo geografskih naziva i kazalo
predmetnih pojmova te sadržaj u kojem su navedeni datum, mjesto
i regesta svih dokumenata u knjizi i stranice na kojima se nalaze.
Knjiga može vrlo korisno i funkcionalno poslužiti i istraživači­
ma i sudionicima revolucije, za dalje proučavanje i upoznavanje
NOB-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, i širem krugu čitalaca — kulturno-prosvjetnim radnicima, javnim društvenim i političkim rad­
nicima — da iz sadržaja objavljene dokumentacije što neposrednije
upoznaju pojedine pojave i zbivanja u tom razdoblju NOB-a i revo­
lucije na spomenutom području.
Svima koji su pomogli prilikom rada na ovoj knjizi izdavač i pri­
ređivači najsrdačnije zahvaljuju.

Redakcijski odbor

S K R A Ć E N I C E
AFŽ
AGITPROP
AH
AIHRPH
AOŽ
AVII
AVNOH
AVNOJ
CK KPH
CK KPJ
CKSKJ
CK SKOJ-a
Građa SZH

GSP

GŠH
HAB
HAS
HAV
HAZ
HRS
HSS
IO HSS
JNOF
JRZ

— Antifašistička fronta žena
— Agitacijsko propagandni odjel
— Arhiv Hrvatske, Zagreb
— Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta
Hrvatske, Zagreb
— Antifašistički odbor žena
— Arhiv Vojnoistorijskog instituta, Beograd

Antifašističko
vijeće
narodnog
oslobođenja
Hrvatske, kasnije ZAVNOH
— Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Ju­
goslavije
— Centralni komitet Komunističke partije Hrvatske
— Centralni komitet Komunističke partije Jugosla­
vije
— Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije
— Centralni komitet Saveza komunističke omladine
Jugoslavije
— Građa za povijest NOP-a i socijalističke re­
volucije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1941 — 1945,
knjiga I, II, III, IV, V i VI, Zagreb
— Glavni stan poglavnika
— Glavni štab
— Glavni štab Hrvatske
— Historijski arhiv u Bjelovaru
— Historijski arhiv u Sisku
— Historijski arhiv u Varaždinu
— Historijski arhiv u Zagrebu
— Hrvatski radnički savez
— Hrvatska seljačka stranka
— Izvršni odbor Hrvatske seljačke stranke
— Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta
— Jugoslavenska radikalna zajednica
7

KI
KP
KPH
KPJ
KPO
KOS
KOZ
MGS
MGZ
MINDOM
MINORS
MK
MNG
MIP
NDH
NG
NP
NOB
NOF
N00
NOP
NOPO
NOP odredi
NOU
NOV
OK
PK
POH
POJ
RAVSIGNUR
S.F.S.N.
SIGN
SKOJ
SKP(b)
SMG
SSSR
SUBNOR
UNS
URSS
VII
VKP(b)

V.T.

vzzz

ZAVNOH

8


--------------------------------------------------------

--------------------------

---------------------------------------—


------

------------------------------—

--

Komunistička internacionala
Komunistička partija
Komunistička partija Hrvatske
Komunistička partija Jugoslavije
Kulturno prosvjetni odjel
Kotarska oblast Samobor
Kotarska oblast Zagreb
Muzej grada Siska
Muzej grada Zagreba
Ministarstvo domobranstva
Ministarstvo oružanih snaga
Mjesni komitet
Ministarstvo narodnog gospodarstva
Ministarstvo unutarnjih poslova
Nezavisna Država Hrvatska
Neprijateljska građa
Narodna pomoć
Narodnooslobodilačka borba
Narodnooslobodilačka fronta
Narodnooslobodilački odbor
Narodnooslobodilački pokret
Narodnooslobodilački partizanski odred
Narodnooslobodilački partizanski odredi
Narodnooslobodilačka udarna
Narodnooslobodilačka vojska
Okružni komitet
Pokrajinski komitet
Partizanski odredi Hrvatske
Partizanski odredi Jugoslavije
Ravnateljstvo za javni red i sigurnost
Smrt fašizmu — Sloboda narodu
Signatura
Savez komunističke omladine Jugoslavije
Svesavezna komunistička partija (boljševika)
Savez mlade generacije
Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika
Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog
rata
Ustaška nadzorna služba
Ujedinjeni radnički sindikalni savez
Vojnoistorijski institut, Beograd
Vesmirnaja komunistička partija (boljševika)
Vrhovni štab
Vrlo tajno
Veliki župan župe Zagorje
Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobo­
đenja Hrvatske

ZBORNIK — Zbornik dokumenata i podataka о narodnooslobodilačkom ratu jugoslavenskih naroda, Beograd
ZEMPRO — Državna poslovna središtnjica za zemaljske proiz­
vode

1
1944, siječanj 1.
Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Bjelovarskome NOP odredu za rad u oslobođenom Đurđevcu, te za dalje akcije na
komunikaciji Bjelovar- Križevci

op. 1. 44.
1. I. 44.

ŠTABU BJELOVARSKOG N.O.P. Odreda
Primili smo izvještaj zamjenika komandanta Odreda,1 da su Va­
še jedinice ušle u Đurđevac, koga je neprijatelj napustio. Povlačenje
neprijateljskih snaga iz Đurđevca novi je dokaz slabosti neprijate­
lja. Oslobađanjem Đurđevca Vašem Odredu pružaju se velike mo­
gućnosti mobilizacije novih boraca u našu vojsku. Đoznajemo, da u
Đurđevcu ima nekoliko neprijateljskih trgovina, koje namjeravate
konfiskovati. Iste nemojte dirati, do dolaska II. Pomoćnika Načel­
nika ovog Štaba druga Brunovića,2 koji će sutra do podne stići u
Đurđevac. Pristupite hapšenju narodnih neprijatelja u Đurđevcu i
okolini, ali pri tom pazite, da se ne dopušta neodgovornim elemen­
tima da vršljaju sami po terenu. U Đurđevcu postavit će se Koman­
da Mjesta. Novoformirana četa, koja djeluje na sektoru Đurđevac— Kloštar, ući će u sastav Komande Mjesta. Postavljanje Komande
Mjesta izvršit će jedan član Vašeg štaba u zajednici sa II. Pomoćni­
kom Načelnika Štaba Zone. Sada su zreli uslovi za formiranje Ko­
mande Područja na Vašem sektoru. Dostavite svoje prijedloge.
Aktivnost Vaših bataljona treba da se pojača na komunikaciji
Bjelovar —Križevci, gdje morate rokirati veći dio Vaših snaga. Na
taj sektor rokirat ćete 2 bataljona i premjestiti Vaš štab u s. Povelić/sekc. Čakovec 1:100.000. Jedan bataljon zadržavat će se u s. Rašćani, koji se treba povezati sa snagama Kalničkog P. Odreda, koje
se nalaze kod Carevdara. Taj bataljon pored ostalih zadataka treba
u zajednici sa snagama Kalničkog P. Odreda da sprječava prodor
neprijatelja iz Križevaca prema Koprivnici. Ako bi neprijatelj kre­
tao iz Križevaca, bataljon bi se stavio pod komandu komandanta
1
2

Božo Gunjević
Milan

Kalničkog Odreda, druga Kobala,3 koji se u tom slučaju određuje
za komandanta sektora. Ovo je potrebno iz razloga, što uspješnije
koordinacije Vaših snaga i Kalničkog Odreda, ali uvijek težite, da
po svim pitanjima dođe do suglasnosti i zajedničkih mišljenja i ne­
mojte dozvoliti, da dođe do zategnutosti. Pruga Križevci —Bjelovar
mora biti izbačena iz prometa i to je glavni zadatak Vašeg Odreda.
Sektor Križevci —Bjelovar /Sv. Petar Čvrstec, Cjepidlak, Đurđic,
Trema/ neprijateljski je raspoložen prema našoj borbi i vojsci. Iz
pomenutih sela ima dosta ustaša /aktivnih/, pa upozorite Vaše je­
dinice na pojačane mjere osiguranja, a sami nastojte, što više pro­
čistiti pomenuta sela. Prijedlog о kaznama nad tim ljudima, dosta­
vite našem Štabu.
Jedan bataljon zadržite prema Trojstvu sa zadatkom, koga ste
dobili usmenim putem. Taj bataljon treba pojačati rad na uništava­
nju pruge.
Premještanje Štaba u Povelić izvršite odmah. Čim stignete izvjestite naš Štab.
Nastojat ćemo, da Vam dademo jednu radio-stanicu za održava­
nje veze s našim Štabom. Pronađite jednu do dvije anondne bateri­
je, koje su nam neophodno potrebne za rad s radio-stanicom.
SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU!
V. D. Politkomesara:
Ivan A. Šibi [v. r.]

Za komandanta pukovnika
Načelnik Štaba — major4

Kopija, strojopis
Sign, AVI I, Fond NOB, k. 551, f. 1. dok. 1.

3
4

Vladimir
Rade Bulat

2
1944, siječanj 2.
Izvještaj politkomesara Zagorskoga NOP odreda politkomesaru Druge
operativne zone NOV i PO Hrvatske о političkom stanju i radu u odredu,
prehrani i zdravlju boraca, te zapažanja о stanju u krajevima kroz koje je
odred prolazio

POLITKOMESAR
ZAGORSKOG NARODNO OSLOBODILAČKOG
PARTIZANSKOG ODREDA HRVATSKE
Oper, broj
2. I 1944.

POLITKOMESARU II. OPERATIVNE ZONE NOV I POH
KOMESARSKI IZVJEŠTAJ-

I. OPĆI PREGLED.
Političko stanje u našem Odredu se svaki dan popravlja, ali
još uvijek nije na onoj visini na kojoj bi trebalo biti. Razlog je to­
me, da nije politička svijest onakova kakva bi trebala biti, slabo se
radilo politički sa borcima, tako i sa rukovodiocima. Do sada su na­
ši bataljoni stalno bili razdvojeni i to tako da nisam imao veze je­
dan mjesec sa dva bataljona. I. bataljon je bio uz Njemačku grani­
cu1 i tamo je imao svaki dan teške marševe i napore, pa tako se
slabo radilo politički u tom bataljonu. Kada smo formirali naš Od­
red komesar I. bataljona pokazao se kao najbolji, a sada je nekako
podbacio. Krivnja je u tome što nije dobivao dovoljno pomoći, jer
je bio bez veze sa štabom Odreda.
Politička svijest boraca je na osrednjoj visini. Vidi se po tome
što još uvijek u našem Odredu u dosta velikom broju dezertiraju.
Dezertiralo je od prošlog izvještaja pa do danas 50 boraca. No, ali
ipak dezerterstvo nije bilo političkog značaja osim trojice koji su
bili ubačeni u naše redove kao špijuni od neprijatelja. Jedan dio bo­
raca koji je dezertirao bilo je razlog Božični praznici, od tih se već
jedan dio vratio natrag u svoje jedinice. Drugi dio dezertera oni ni1

Riječ je о granici između tzv. NDH i teritorija Slovenije koji je anektirala Njemačka.

su ni dobrovoljno stupili u naše redove, a ti isti su bili ranije u
udarnim desetinama koje po svome radu nisu odgovarale kao na­
rodna vojska. Njihove akcije su ispadale u vidu pljačke, kada smo
vidjeli da iste desetine ne odgovaraju svojoj svrsi mi smo ih sve mo­
bilizirali. Čudna je pojava kod tiju bivših udarnih desetina, a koje
su sada u našem Odredu, isti drugovi stalno traže bolovanja, dopus­
te itd. i navađaju da bi oni radili kod kuće politički sa izgovorom da
su familijarni i da je za njih pretežak napor u Odredu. Mi ih nismo
puštali kući već kad bude ozbiljno bolestan po koji drug i kada us­
tanovi sanitetski referent našeg Odreda da je zbilja nesposoban, a
da ga ne bi slali u Kalničku bolnicu pošaljemo ga njegovoj kući na
liječenje, ali prije ispitamo preko narodno oslobodilačkog odbora
njegovu prošlost i da li može liječiti se kod kuće. Kada dobijemo
podatke od N.O.O. povoljne onda i takove drugove šaljemo njiho­
vim kućama, na bolovanje po mjesec dana. Od ovakovih bivših
udarnih desetina na terenu pojavljuje se pljačka na račun Narodno
Oslobodilačke vojske. Mi smo takovih par uhapsili i predveli ih zas­
luženoj kazni.
Naši rukovodioci uživaju dosta dobar autoritet kod boraca, je­
dino to slabo uživaju vodnici, delegati i desetari, a da oni slabo uži­
vaju slab autoritet kod boraca, prva je krivnja naša, što nismo kada
smo postavljali vodnike, delegate i desetare postupili pravilno. A da
bi bili pravilno postupili onda smo trebali niže rukovodioce tj. kod
njihovog imenovanje prekomandovati u II. bataljon odnosno četu.
U našem Odredu su gotovo sve Zagorci, a imade četa odnosno vo­
dova gdje su drugovi većinom iz jednog sela kako borci tako i ruko­
vodioci, pa se tu primjećuje velika familijarnost, koja loše djeluje
na našu borbu. Kada smo uvidili naše greške, a da bi je ispravili on­
da smo počeli sukcesivno prekomadovati rukovodioce iz bataljona
u bataljon, odnosno iz čete u četu, vidi se već u kratkom vremenu
uspjeh za poboljšanje.
Sa druge strane da bi podigli autoritet naših rukovodioca tj.
vodnika, delegata i desetara, radio sam politički sa borcima poseb­
no od rukovodioca i tako tumačio im kako je potrebno poštivati na­
še rukovodioce, ali u onom pravom drugarskom smislu. Potrebno
je raditi direktno sa borcima baš po toj točki da bi se podigao auto­
ritet naših nižih rukovodioca. Sa druge strane radio sam također sa
rukovodiocima i tumačio im kakav njihov treba da bude stav (drža­
nje) prema borcima tako da ne bi to ispalo u nekom birokratskom
smislu.
Sanitetska služba u našem Odredu dosta dobro zadovoljava.
Četni bolničari kako su bez nedovoljnog stručnog znanja, ali sa pu­
no volje i požrtvovnosti prilično dobro zadovoljavaju. Bataljonski

bolničari također zadovoljavaju. Sanitetski referent Odreda iz po­
četka kada je došao u naš Odred bio je požrtvovan i vidjelo se je da
ima volju za organizaciju sanitetske službe u Odredu. U zadnje vri­
jeme nekako je popustio u svom radu, tu sam ga opomenuo i posav­
jetovao i ima izgleda da će od sada pa nadalje zadovoljavati. Odnos
boraca prema sanitetskoj službi je primjeren, ne primjećuju se ni­
kakve pogrdne riječi od strane boraca prema bolničkom osoblju
kao grobari i slično. Jedino su nam poteškoće u sanitetskoj službi,
što je nama nemoguće na našem sektoru uspostaviti bolnicu ili ne­
ko oporavilište, uslijed što je Ivančica gotovo sva prohodna, a tako
i Strahinščica, pa tako moramo sve teže slučajeve ranjenih drugova
slati u Kalničko područje.
Poslije Teheranske konferencije, i vleikog političkog događaja
kod nas, imenovanje druga Tita Vrhovnim Komandantom Marša­
lom Jugoslavije kada smo to borcima rastumačili značaj tog veli­
kog događaja vidjelo se na njima veliko zadovoljstvo. 25. XII prire­
dili smo miting u znak tog velikog događaja u selu Gregorovcu, na
tom mitingu prisustvovalo je 200 civila iz okolišnih mjesta i oko 100
partizana iz II. bataljona, jer su ostali bili na položaju. Na tom mi­
tingu govorio je drug zamjenik komesara Odreda ispred vojske, is­
pred Partije govorio je član O.K. Krapina drug Mika2. О narodno
oslobodilačkoj fronti govorio je drug Marić3 sekretar O.K. Krapina
SKOJ-a. Izpred AFŽ-a govorila je drugarica Marija4. Bilo je veliko
oduševljenje vojnika i civila i na završetku govora čuli su se mno­
gobrojni poklici drugu Titu (Josipu Brozu) Maršalu NOV i POJ. Sa
borcima preradili smo nove direktive koje su izdane od ZAVNOH-a
kod drugog zasjedanja. Kada smo to sve sa borcima priređivali vid­
jelo se je puno razumjevanja i zadovoljstva boraca о uspjesima
NOB.
Borci kao i rukovodioci, nepomirljivi su bilo kojom političkom
strankom kako HSS-om tako četnicima, ustašama i drugim narod­
nim izdajicama. Primjećuje se na borcima veliko zainteresovanje о
uspjesima Crvene Armije. Kada se govori о Amerikansko-Engleskom ratu i njihovim uspjesima tj. slabom napredovanju na zapad­
nom frontu о zauzeću po dva tri visa u Italiji, onda borci govore da
su veći uspjesi našeg Zagorskog Partizanskog Odreda, nego savezni­
ka naših Engleza i Amerikanaca. Iako mi pravilno tumačimo borci­
ma da su Englezi i Amerikanci naši saveznici i da ih mi kao takove
priznajemo, ali samo tako ako će nam sada pružiti pomoć da isteramo okupatora zajednički iz naše zemlje, a kada isteramo okupatora
2
3
4

14

Ivan Jadan
Boris Majer
Ana Mrkoci

da oni svoju vojsku povuku iz naše zemlje. Tumačimo im u koliko
mi ne dobijemo pomoći od saveznika Amerikanaca i Engleza, a isterat ćemo okupatora iz naše zemlje i sami se osloboditi od okupato­
ra i domaćih izdajica, kasnije ako će saveznici htjeti doći u našu
zemlju mi ćemo se boriti i protiv njih kao što se borimo protiv oku­
patora Njemaca i domaćih izdajica. Vidi se na borcima tu zadovolj­
stvo i sve veća simpatija prema Crvenoj Armiji.
Pali borci se poštivaju, kult palih boraca je na visini. Počasti se
dadu kada je to moguće, kod svakog sastanka i skupova održava se
jedan minut šutnje u čast palih boraca za narodno oslobođenje na­
še zemlje.
U našem Odredu drugovi borci smatraju i poštivaju drugarice
sebi ravnim. Do sada nije primjećeno nikakov nemoral u našim je­
dinicama između drugova i drugarica.
I.
bataljon istakao se nekoliko puta u borbi junački, naročito u
Sloveniji. Od svog odlaska iz kotara Zlatar u Donje Zagorje i Slove­
niju ubio je neprijateljskih vojnika, ustaša, njemaca i ostale neprija­
teljske vojske oko 250 i oko 220 ranio. Samo za 56 sati kako je bio u
Sloveniji taj bataljon imao je ogromne uspjehe, pobio je neprijatelj­
ske vojske oko 220 i veliki broj ranio. Neprijateljske vojske koja je
ludo jurišala na naš bataljon većinom sa automatskim oružjem, bi­
lo ih je preko 2.000. Mi smo imali 4 mrtva i 8 ranjenih drugova. Za
taj uspjeh još nismo pohvalili I. bataljon. Jedino je pohvaljen za us­
pjeh u Jesenju gdje je pobio 50 ustaša između njih ustaškog pukov­
nika. Za taj uspjeh pohvaljen je od Štaba II. Operativne zone tako­
đer i od nas. Mi smo imali uslijed velikog uspjeha i neuspjeh, ali to
radi neopreznosti naših rukovodioca i boraca. Kada su se vratili iz
Slovenije, taj povratak bio je težak, odnosno prebacivanje preko
Sutle i žične prepreke. Baš tada nabujala je Sutla, a naši borci nisu
mogli da se prebace preko mosta uslijed jakih koncentracija nepri­
jateljske vojske kod granice, morali su plivati Sutlu, a oni borci koji
nisu znali plivati njih su prebacivali ostali borci noseći ih na svojim
leđima i vezali ih na konopac i tako ih vukli preko Sutle, tako da se
nijedan borac nije utopio. Tu se vidila visoka politička svijest tako i
drugarstvo kako boraca tako i rukovodioca. Kada su došli na terito­
rij nakon jednog sata odmora, neuspjeh je bio taj što su naši borci
uzeli kamione, odnosno autobus i prebacivali se po Donjem dijelu
Zagorja, iz Pregrade sa autobusom krenuli su u akciju na Njemač­
ku posadu u Stražu kod Rogatca. Radi neopreznosti pušili su u au­
tobusu iako je to bilo naglašeno, da se ne puši ipak su pušili, a imali
su flaše sa benzinom i tom prilikom zapalio se benzin i nastala eks­
plozija. Borci su poskakali kroz prozore, a ostavili su u autobusu

dva puškomitraljeza i 13 pušaka, koji su izgorjeli. Dvadeset boraca
je lakše ranjeno, odnosno stradalo od opekline.
II. POLITIČKO STANJE I POLITIČKI RAD
Političko stanje u našem Odredu je osrednje, a da nije na visini
krivnja je tome, što se slabo radilo politički. Slabo se radilo zato,
jer nije bilo ni puno mogućnosti rada uslijed što su naši bataljoni
stalno udaljeni jedan od drugog, a i čak nekoliko dana bez veze radi
koncentracije neprijatelja pa kuriri teško prelaze pruge i ceste. No
sa svakim bataljonom je komesar bataljona. Kako naši komesari
bataljona nisu samoinicijativni, a ni dovoljno politički izgrađeni pa
prema tome njihov rad imade malo uspjeha. Jedino komesar II. ba­
taljona Križnik5, odnosno vršioc dužnosti koji je prije 14 dana po­
stavljen na tu dužnost, on ima puno sposobnosti, a i volje i imade
izgleda da će se II. bataljon politički uzdignuti. Što se tiče I. bataljo­
na političko stanje u tom bataljonu kako se vidi po njihovim uspje­
sima i borbenostima da je na visini. Sa druge strane gledajući da se
nije dovoljno politički radilo kao što bi to bilo potrebno, jer kome­
sar I. bataljona nakon formiranja našeg Odreda pokazao se najbo­
lji, ali sada nekako je podbacio. Iz I. bataljona nema izvještaja koli­
ko je održano političkih sastanaka, kako bataljonskih, četnih i vod­
nih, tako ni drugih izvještaja nisam primio od komesara I. bataljo­
na. Kada su se prebacivali preko Sutle razmočili su se svi izvještaji
i upropašteni su, ali ovako koliko se sjeća da je održao nekoliko
sastanaka sa bataljonom i četama, i da je održao savjetovanje sa
četnim komesarima i politdelegatima. Komesar II. bataljona tako­
đer je dao slab izvještaj tj. iz njegovog izvještaja ne može se dobiti
prava slika stanja u bataljonu, jer je taj izvještaj bio skučen. Održao
je 6 vodnih sastanaka i nekoliko sa desetarima sa prvom četom, sa
drugom četom 5 sastanaka po vodovima, 1 četni. Treća četa 3 sas­
tanka po vodovima i 7 sa desetinama. Na sastancima govoreno je
borcima о ciljevima N.O.B., о ZAVNOH-u, о novim direktivama,
imenovanju druga Tita Maršalom Jugoslavije, о nacionalnom Ko­
mitetu. Njegov izvještaj kao što sam rekao da je i skučen ukratko
piše ovako: »Politički rad bio je vrlo otežan zbog stalnog prebaciva­
nja četa i akcija, kao i zasjeda. Ovaj politički izvještaj nije onakav
kakav bi trebao biti, pa ćemo od sada pa nadalje dati izvještaj ona­
kav kakav to mora biti.« To je izvještaj komesara II. bataljona. Iz­
vještaj nije onakav kao što bi trebao biti od komesara II. bataljona
s obzirom, što je tek primio prije 14 dana dužnost komesara bata­
ljona i nije upućen u pisanju izvještaja. Nastojat ću da s njim obra­
5

16

Stjepan

dim sve direktive i da mu dadem uputstva za rad. Inače politički ra­
di nemarno i povrh toga dobar je borac, neustrašiv. III. bataljon.
Komesar III. bataljona dao je malo opširniji izvještaj, a kako sam i
sam bio u tom bataljonu da se radilo prilično kako vojnički tako i
politički i stanje u III. bataljonu bi prilično zadovoljilo. Komesar
tog bataljona bio je dosta neumoran dok je bio u II. bataljonu, ali
kada smo ga premjestili u III. bataljon tu se popravlja i radi mnogo
više nego što je to radio u II. bataljonu. Održano je, Komesar bata­
ljona održao je nekoliko sastanaka po četama i vodovima. I. četa ta­
kođer održala je nekoliko sastanaka tako i II. četa. Na sastancima
govorilo se о novim direktivama о NOB, prorađivao se letak »Rezo­
lucija« i u njemu diskusije о izdajničkoj kliki HSS-a, о Federativnoj
Jugoslaviji govorilo se po-svim bataljonima i prerađivao sav dobive­
ni materijal. Vod za vezu, koji je nedavno formiran s njime se malo
politički radi, ali nastojat ću da se s njima više radi politički.
Što se tiče kulturnog prosvjetnog rada u Odredu, analfabetski
tečajevi se ne održavaju, jer u našem Odredu gotovo i nema nepis­
menih. Po jedinicama ne postoje pjevački horovi, ali drugovi goto­
vo svi pjevaju. Težit ćemo na tome da formiramo pjevačke horove.
Diletanske grupe isto nismo do sada formirali, jer nemamo za to
sposobnih drugova. Džepne novine smo izdavali tako i zidne dok
smo imali Odredski Agit-prop. Kako se šef Agit-propa razbolila pos­
lali smo je u Kalničko Područje, a nemamo za taj rad nikog predvi­
đenog tako je taj rad zaostao. Baš danas došao je jedan drug tehni­
čar, pa mislimo ponovno formirati Agit-prop. Po bataljonima isto
su se izdavale džepne novine, ali uslijed prenapornog marša i tamo
je zastoj. Nastojat ćemo formirati Agit-prop kako u Odredu tako po
bataljonima.

III. ISHRANA, OBUĆA, ODJEĆA I ZDRAVLJE BORACA
Naš Odred gotovo sav se hrani po kućama, jedino dajemo po
kućama meso, mast, sol, tj. u siromašnijim selima. Naši borci se
dosta dobro hrane. U našem Odredu nemamo ni jednog druga bo­
sog, sa slabom obućom ima ih 40%. Organizirali smo šustersku ra­
dionu gdje se svakim danom opravljaju cipele. Tako da sa obućom
prilično dobro su snabdjeveni naši borci. Što se tiće odjeće naši
borci su slabo odjeveni ima ih 60% bez kabanica. Imamo ih oko
20% u civilnom odjelu 40% slabim hlačama i kaputima, veš ima sva­
ki borac. Zdravstveno stanje u našem Odredu je slijedeće: zaraznih
bolesti gotovo nema, jedino nešto malo gripe i prehlada. Dosta bo­
raca boluje od reume starijeg i novijeg datuma. U odredskoj ambu­
lanti nalazi se sada petorica drugova, koji boluju od i to: trojica od
2

Građa za Doviiest NOB-j

17

opeklina od nesreće na autobusu, jedan boluje od epilepsije, a je­
dan od krasta na nozi. U bataljonskim ambulantama sada se nalazi
relativno malo bolesnika. Uglavnom bolesni su od gripe i krasta po
nogama.

IV. RAD I ZAPAŽANJA NA TERENU KRETANJA
Održali smo mitinge (skupštine) u selu Lobor, Gregoruvac, Pet­
rova Gora, Vukanci, Radoboj, Jesenje. Na mitingima govorilo se о
ciljevima NOB, о novim direktivama, о potrebi mobilizacije tj. pozi­
vali smo narod u narodno oslobodilačku vojsku. Na tim mitingima
malo je naroda došlo uslijed rekacije neprijatelja po ovim krajevi­
ma i paljenjem sela ubijanje naroda, pa tako se je narod preplašio i
ne dolazi na mitinge u onom broju u kojem bi mogao doći. Uspjesi
tiju mitinga bili su slabi, jer smo jako mali broj dobili boraca u tim
selima. Nismo formirali nijedan narodno oslobodilački odbor kao
ni odbor AFZ-a, jer u svim tim selima postoje narodno oslobodilač­
ki odbori kao i drugi antifašistički odbori. Na terenu u koje mjesto
smo došli svuda smo se povezali sa narodno oslobodilačkim odbo­
rima i oni su nam pružili svu pomoć. Po selima pisali smo parole
kličući našoj vojsci i njenim rukovodiocima i bratskoj Crvenoj ar­
miji, ZAVNOH-u itd. Po kućama razilazili su se naši borci i tumačili
su narodu ciljeve narodno oslobodilačke borbe, popularizirali našu
vojsku, uspjehe naše vojske, ZAVNOH, AVNOJ. U kotaru Zlatar primjećeno je djelovanje HSS-a i to napose u općini Mače i Mihovljani, tamo je bio glavni organizator Smetiško Zlatko kojeg smo uhap­
sili i poslali u Štab II. Operativne Zone. Pred narodom smo raskrin­
kali njegov rad kako je on štetan po interesima Narodnog oslobo­
đenja, ali još uvijek primjećuje se, neko djelovanje, te HSS-ovačke
klike. U kotaru Ivanec kako smo tamo slabo se kretali bio sam sada
sa III. bataljonom oko Trakošćana, Cvetlina, Višnjice do Klenovnika. Tamo gotovo politički se nije do sada radilo ništa. Kada se dođe
u selo narod bježi i plaši se naše vojske, kada smo ih sakupili po ne­
koliko stupili s njima u razgovor onda su nam rekli, da se oni ne bo­
je od nas, već da se boje od neprijateljskih aviona. Isto tako sakri­
vali su razne stvari kada su vidjeli da naša vojska ulazi u selo, kada
smo ih pitali zašto sakrivaju stvari pred našom vojskom odgovorili
su nam da ne sakrivaju već da spremaju tako da uklone iz kuća da
ne bi avion bombardirao kuće pa da im ne bi stvari izgorjele, a to je
u stvari bilo da je par kuća bombardirano u srpnju mjesecu kada je
bila XII. Brigada i Kalnički Odred u onom kraju. Interesirali smo
se za političko stanje, odnosno mišljenje ovoga naroda. Zaključili
smo da se narod i boji od nas da ne bi naša vojska odnesla tj. uzi­
18

l

Kotar Klanjec. 6 Opširnije о tome vidi: Građa SZH.mala njihovu imovinu. međutim da su oni pregovarali sa kotarskim predstojni­ kom za slobodan rad kotarske oblasti. vršio je nepravilne akcije zaplijenio raznu robu i to kod članova Kotarskog N. da oni tako misle о našoj vosci. Tamo sam održao miting i posebno razgovarao sa narodom. dok je treći otišao u kući i tražio je pomoć na narodnu vojsku. Razlog je tome što je narod zaplašen od bande i to od poslije kako je ustaški tjelesni zdrug zapalio selo Cer­ je kod Jesenja i poklao i postreljao 36 osoba između njih sedmero djece6. koja je na ulaznim vratima u kuću ostavljena dva dana. onda narod ne voli to raditi. Kotar Krapina. jer se pojavila neka pljačkaška skupina iz Gornje Voće. Po izvještaju članova Štaba Od­ reda koji su boravili sa našim bataljonima u kotaru Pregrada i Kla­ njec izjavljuju. knj. Bio sam u Jesenju. Ne primjećuje se u tom kotaru nikakova neprijateljska djelatnost. koja pljačka narodu imovinu u ime narodne vojske. VII. Narod je dobar i gotovo sav antifašistički raspoložen. Po svemu izgleda da se uopće u tom kraju nije radilo politički baš ništa. a kasnije dezertirao iz naših redova.O-a. a što je sprečio drug Opera­ tivni oficir Odreda. 19 . niti bilo kojom poli­ tičkom organizacijom. Ta skupina čak svlači i razoružava domobrane koji dolaze na odsustvo i koji pobegnu iz nepri­ jateljske vojske. raspisali smo tjeralicu da se ga uapsi.O. Mi smo narod pozvali u borbu i da se samo tako može spasiti sebe i svoju imovinu. ali kada se kaže da je potrebno prekopati ceste. U tom kraju je narod plašljiv i boji se da nebi banda i dalje činila takova djela. Narod­ ni oslobodilački odbor trebao je odmah uspostaviti narodnu vlast u Pregradi. također slabo dolazi na miting. kako ustaška. bataljona Ivica Blažičko iz tog kotara. došla su trojica к njemu. tako navada drug operativni našeg Štaba. br. dok. Razlog je tome. Narod dade našoj vojsci sve što mu je moguće i voli našu vojsku. Jedino naš bivši obavještajni oficir I. Tamo je gotovo sav narod antifašistički raspoložen i imade sve antifašističke organizacije. da nisu nastupili ka­ ko bi trebali nastupiti kada je naša vojska ušla u Pregradu. da u Pregradi vlada pomirljivost narodno oslobodi­ lačkog odbora prema neprijateljskoj vlasti tj. Tako je slučaj kod jednog trgovca u Višnjici. Također narod kaže u Krapinskim Toplicama da se pojavila pljačkaška skupina ko­ ja pljačka u onom kraju. Predstavio mu se je da je on komandant bataljona. a ubili su je politički radnici. dvojica ostala su vani. tako ni HSS-ovačka. 113. U Toplicama je bila ubita neka žena. Trgovac mu je dao 5000 kuna. Kada smo bili na Ivanečkom kotaru nismo nikako mogli stupiti u vezu sa kotarskim Komitetom.

bataljon. Prošli mjesec je svršen srednji partijski kurs na kojem je bilo 12 drugova. U tom bataljonu bio je najslabiji Štab. ostali članovi zadovoljavaju. III. Po nekada dolazi do nesuglasnosti kod određivanja planova za akcije i ostali rad. zamjenik također. ali slab je za pisanje izvještaja. Obavještajna služba tj. Komandant je dobar kao vojni rukovodioc. os­ jeća se svakim danom poboljšanje u III. Zato smo ga opomenuli i posavjetovali. Ostali članovi prilično zadovoljavaju. 20 . bataljon. teško se snalazi u samoj borbi tj. ali tu ćemo mu pomoć. a kasnije se i popravio. Ostali članovi prilično zadovoljavaju. Komandant bataljona je dobar kao borac i kao rukovo­ dioc ponekada. bataljon. a trojicu kao sekretare četa.V. a ostale smo dali na vojni politički rad u čete kao delegate. kada smo ga opominjali onda je rekao da nema dovoljno pomoći ia­ ko je dobio sve direktive za rad. a također smo poslali na podoficirski i oficirski kurs 13 drugova i to 10 na podoficirski. član našeg Štaba koji je zadužen po tom sektoru dosta je neakti­ van u svom radu. U Štabu Odreda dobra harmonija između članova Štaba. ne može na brzinu prebaciti jedinice i prosto se izgubi kao rukovodioc. Zamjenik ko­ mandanta kojeg ste nam poslali prošlog mjeseca on je isto dobar borac. Komandant bataljona je dobar. II. ali je više nego što je trebao grubo se odnosio prema ostalim članovima Štaba i nag­ lašavao previše svoj »Ja« i čak jednom zgodom rekao je »Naredio sam komesaru«. Štab Odreda. prema tome će se stanje u našem Odredu popraviti. osim toga slabo razumije u administraciju. Komesar bataljona je skroz podbacio u svom radu. preko Štaba Zone. ali nema one rutine koju bi morao imati kao zamjenik ko­ mandanta. RAD ŠTABOVA I. bataljonu. VI. a 3 na oficirski. Kada ovi drugovi svrše kurs imat će­ mo dobrih vojnih i političkih rukovodioca. Komesar bataljona je dobar i neumorno radi. Ipak već do sada se osjeća poboljšanje vojnopolitičkog rada u našem odredu. komesar se popravlja. U tom Štabu vladala je nesuglasnost između člano­ va Štaba. da bi ga u što kraćem roku osposobili. U samom Štabu vlada suglasnost i imade dobru organizaciju. Imamo 12 drugova na srednjem partijskom kursu. Ali ipak to se sve ispravi. ali kako smo dobili iz Zagrebačkog Odreda druga Trzun Josipa (Jovicu) komandanta bataljona. da bi potpuno odgovarao. U tom Štabu je dosta dobra harmonija između čla­ nova Štaba. I njega smo posavjetovali i on se popravlja. od toga smo poslali na podoficir­ ski kurs.

P. br. NOV-9/1135 3 1944.K. 3-1-44 Deš. Čazma je oslobođena 29. godine. FINANCIJE Točno stanje Odredske blagajne prilažemo izvadak iz blagajnič­ ke knjige za mjesec prosinac 1943. Posle oslobođenja Čazme mobilisao O.8 Original. strojopis Sign. AIHRPH. studenoga 1943. k.VII. siječanj 3.. Čazma 1000. Od 1 — 11 do oslobođenja Čazme2 mobilisano 1500 boraca 90 posto Hrvata. ZI. sekretar CK KPH. 1475. SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU! Politkomesar: J. f. strojopis Sign. Kratica: Dešifrirala Zlata.7 Vidiček M. dok.3 IIzona Original. Fond NOB. AVI I. 1. 2 3 21 .K. 4/II.. O. godine Za Andriju1. Bje­ lovar 300. Depeša Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske о uspješnoj mobilizaciji ljudstva u jedinice NOV pot­ kraj 1943. 1 Josip 8 Okrugli pečat: Stab Zagorskoga NOP odreda Hrvatske (u sredini zvijezda petokraka) 1 Hebrang.

1944. Općinski komitet broji 3 člana bez druga Cede2 i javite nam je li on već dodjeljen na drugu dužnost ili nije i ako jest da znamo da li je potrebno za istim poslati karakte­ ristiku. Imamo dvije partijske jedinice.— OKRUŽNOM KOMITETU KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE Pokuplje Na dan 3. od 4 člana i 3 kandidata i II. 1944. Pi­ sarovina. I. SKOJ-a. Kupinec. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje s redovne sjednice na kojoj je razmotreno organizacijsko stanje i rad članova Partije. ne­ prijateljske trupe upale u Pokupsko. imali smo svoju redovitu sjednicu na kojoj su bili prisutni svi članovi komiteta izuzev druga Jaše1. koji je dosta ja­ ko obolio i nalazi se kod svoje kuće. Kupčina i Rečica KOTARSKI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE Pisarovina dne 3. XII. I. pošto su se svi drugovi neorganizovano povlačili u šume zajedno sa narodom i čitavo vrijeme bili su sa narodom u šumama i u nekim selima u kojima nije bilo nepri­ jatelja.4 1944. 1943. siječanj 3. Od prošlog sastanka pa do današnjeg uopće se nije održao ni jedan sastanak jer kako je i poznato da je 24. Ja sam sa drugom Jankom Busijom održao sastanak u selu Degoju baš za vrijeme neprijateljskog borav­ ka u mjestu Pokupsko i Cerje. od 4 člana i 3 kandidata. I. . U koliko se moglo primjetiti svi su se drugovi partijci za vri­ jeme neprijateljskog boravka u Pokupskom dobro držali i narodu tumačili po svim selima u koje su dostizali da trebaju da sakrivaju svoje živežne namirnice. bilo savjetovanje i da su već 27. Pokupsko: Organizaciono pitanje partije. AFŽ u općinama Pokupsko. XII. 1 2 22 Ivan Radinić Priređivači nisu utvrdili pa koga se to odnosi. NOO.

Ostali smo istom kod ranijih zak­ ljučaka organizaciju zborova po svim zaselcima i sa istih zborova slati brzojavne pozdrave Predsjedniku Privremene Vlade Maršalu drugu TITI. 3 4 Isto. Kupčina: organizaciono pitanje partije: Također nije se sastala već su svi partijci ove jedinice istom se povukli u šumu sa narodom.O. kao i privremenoj vladi — Nacionalnom Komitetu Na­ rodnog Oslobođenja Jugoslavije. zatim da održavaju sas­ tanke sa svim općinskim Narodno-oslobodilačkim odborima kao i sa seoskim N. koji su bježali pred Nijemcima i nisu održali sastanka. Kupinec: organizaciono pitanje partije: Partijska jedinica za vri­ jeme ove reakcije povukla se u šumu sa još nekoliko ljudi.Pisarovina: Organizaciono pitanje partije: Istom se partijske jednice nisu sastajale već zbog gore navedenih razloga. dok se je jedan drug nalazio preko u Lasinji. U koliko oni i dalje budu se ovakvi pokazivali kakvi su do sada bili nećemo ih više smatrati kan­ didatima. jedino drug Iviček3 zbog bolesti tražio je od druga Branka4 da ide preko Kupe. te smo zak­ ljučili da u buduće ovakovim sličnim slučajevima nesmije biti pa­ nike i bježati bilo u kojim pravcima svaki za sebe da se baš u tim trenutcima treba naći kod naroda i dati mu punu pomoć. da to treba da pokažu više volje za rad kako bi ih mogli primiti kao zaslužno po svom radu i odanosti partiji u partiju. to smo zaključili da istima saopćimo da su oni kandidati za ulazak u partiju i ako žele da budu najbolji sinovi svoga naroda i članovi najveće partije Lenjina-Staljina. Rečica: organizaciono pitanje partije: Imamo dva kandidata ko­ ji do danas još uvijek ne pokazuju toliku volju za rad i odanost da bi iste mogli primiti u partiju i ako su već kandidati 7 mjeseci i da se s njima stalno radilo. Zatim za­ ključili smo prevenstvo oživiti sve partijske organizacije i s njima održavati redovite sastanke radne i naučne. Iz svega ovoga vidimo da upad neprijateljskih snaga u naš kotar momentalno omeo naše partijske jedinice i koje se u ovim momen­ tima nisu znale snaći i postaviti sebi zadatke da se može i mora održati sastanke pa gdje to bilo i pod kojim uslovima. kao i svim ostalim organizacijama Narodno-oslobodilačkog pokreta Hrvatske. Partijska jednica na Relejnoj stanici povukla se za Lasinju zbog upada nepri­ jatelja i ista se povratila natrag čim su Nijemci napustili Pisarovinu.O. Nikolić . Partijska jedinica na terenu u Pisarovini dva su druga bila u Lučelnici sa narodom.

Svi članovi kotarskog N. dola­ ze redovito na sastanke i date zadatke sprovode u život.O. koji su prilikom upada Njemaca u Pokupsko većinom svi bježali u šume ili preko Kupe.O. od 7 članova kao i 21 odbor seoski. u Pokupskom raspustili smo i obznanili čitavom narodu Pokupskoga na masovnom sastanku pred crkvom gdje je bilo prisutno oko 300 lju­ di. žena i omladine.O. a što se naročito moglo primjetiti da se još više bojao čitavi na­ rod da nebi slučajno došli ustaše i to domaći. Iste smo prijavili Komandi područja sa gore navedenim podatcima.O. te je na taj način obuhvaćena čitava općina.O. odnos­ no na dežurstvo u kancelariju Kotarskog N.O. od 6 članova i 3 seoska. Momentalno sada od prošlog sastanka pa do danas nisu ništa radi­ li. Moglo se primjetiti da je većina naroda zadovoljna i izrazila svoje čuđenje kako je mogao biti u Op­ ćinskom N. Jedino su se na sastanku u Kaurićima bivše ustaše digli i rekli da je Zgurić pošten i da oni drugoga neće već njega ma da je narodu općenito objašnjeno kakovih sve razloga ima da isti ne mo­ že biti član odbora. da to znači i onima koji su dali najviše za oslobođenje našeg naroda i onima koji rade u ZAVNOH-u i AVNOJ-u i drugu TITI.O. Pokupsko: organizaciono pitanje odbora: Općinski N.O.O. Cerje i Degoj. Također objašnjeno je na još tri masovna zbora i to u selima Kaurić. U općini Pokupsko ima 18 seoskih N.O.O.Izvještaj tajnika kotarskoga Narodno-oslobodilačkog odbora: Kotarski N. a nato mu je drug Skula7 odgovorio.O. našto je isti pokolebao i prestrašio se i rekao: da on to nije rekao nego da jebe svim mater poštenima kao što je on.O.O.O. Od prošlog sastanka od sada nije održao ni jedan odbor ni jednog sastanka već su odbornici zajedno s naro­ dom bježali u šume ili preko Kupe sa narodom. Pisarovina: organizaciono pitanje odbora: Imamo jedan Općin­ ski N. koji je lupio sa litrom punom vina po stolu te mu je sva ruka bila krvava i rekao je: da je Zgurić najpošte­ niji čovjek i da nema zašto njega se izbacivati iz odbora dok je dru­ gi ustašić rekao da jebe mater svim poštenim Hrvatima. Smatrali smo za potrebno radu ovoga odbora te smo povećali naš odbor sa dva nova članova i to: Cvetka5 i Tratnika6. Na to je jedan bivši ustaša koji se zove Janko Kaurić /Paviša/ gostioničar. Kupinec: organizaciono pitanje odbora: Općinski N.O. Neki su članovi ovih odbora bježali pred Njem5 Strnić 6 Stanko 7 24 Dragee Kaurić . kao predsjednik toga odbora ustaški tabornik Imbro Zgurić. Pisarovina broji 14 članova od kojih su 8 u iz­ vršnom odboru i koji su redovito dolazili na svoje dužnosti.

te da okupljaju čitavi narod svojih sela. Organizaciono pitanje Antifašističke Fronte Žena: Pokupsko: Općinski odbor AFZ od 3 članice. Šišljavić: Imamo svega 6 dobrih ljudi u tri zaselka. koji vole pokret i hoće da rade ali im nevjerovatno veliki strah onemogućava da postanu aktivni u svakom pogledu. Pisarovina: Općinski odbor AFZ od 7 članica.O.cima i ustašama. Kupinec: Jedan odbor AFŽ-a i 2 članice. Također da svi seos­ ki N. i da iste odbore učvrstimo na taj način što ćemo iz odbora da izbacimo sve ono što smeta i ruši autoritet Narodno-oslobodilačkog pokreta. Isti je odbor skorom formiran pred ovu provalu neprijatelja i od samog formiranja do danas nisu se više sastajale. dok drugi nisu htjeli govoreći da njih Njemci ne poznaju i da im se ništa ne može desiti. 25 . koji se tako­ đer nije sastajao i koji ima dosta slabo djelovanje baš u tom selu. Kupčina: organizaciono pitanje odbora: Općinski N. od 5 članova. jer smo vidjeli puno grešaka i pro­ pusta koje smo učinili da su nam se u odbore uvukli oni koji nema­ ju ni najmanje interesa za Narodno-oslobodilačku borbu nego još i danas služe okupatoru i domaćim izdajicama. koje će imati uspje­ ha i autoriteta kod žena.O.O.O. Imamo 14 seoskih odbora AFŽ. koje se ovoga puta nisu sastale na svom redovitom sastanku. koje sada momentalno nisu ništa radile. Sastanak ni jedan nisu odr­ žali niti nam nije poznato jesu li šta od datih zadataka na prošlim sastancima učinili.O. održavaju masovne sas­ tanke i sa tih sastanaka slati brzojavne pozdrave Maršalu TITI. Na­ cionalnom Komitetu Narodnog Oslobođenja Jugoslavije. od 7 članova kao i 10 seoskih N. Zaključci: Da održimo sve sastanke sa općinskim N.O.O. Rečica: Imamo jedan seoski N. i riješili smo da isti odbor poveća­ mo i da se u odbor postave najbolje drugarice.O. sa članovima Općinskog N. a naročito u sakupljanju i pomoći našoj NOV-sci. koji se također nisu sastajali ovoga puta uslijed upada ustaških banda u Kupčinu.O. koje su se do sada prilično dobro pokazale.O.O. Momentalno do sada nisu radili ništa zbog gore navednih razloga. Sada momentalno nisu ništa radile zbog već napred navedenih razloga.O. a op­ ćinski sa seoskim N. uvijek govore postradaćemo i uništit će nas ustaše. jer se istom tako boje i nemogu se odlučiti na aktivan rad.O. Imamo 19 seoskih odbo­ ra AFZ-a od 55 članica. Svi su odbornici kao i ostali narod bježali u šumu ili preko Kupe.O.

Pisarovina: Općinski odbor USAOH-a od 4 člana i 21 odbor seos­ ki USAOH-a i 2 odbora pionira. da ih naučimo na redovite sastanke i da politički djeluju na ostale žene u svojim selima i općinama. Kupinec: Jedna Skojevska grupa od 3 člana. koji su se do sada po­ kazivali kao najbolji SKOJ-evci. Organizaciono stanje kotarskog komiteta SKOJ-a: Kotarski komitet SKOJ-a ima 8 članova. koji do sada nisu održali u ovom međuvremenu reakcije nijedan sastanak. Zaključci: Da sve odbore AFŽ učvrstimo na taj način što ćemo ih pročistiti i udaljiti sve one žene. koji se redovito sasta­ ju. koje neće i nemaju volje da rade. Održava sastanke sa odborima USAOH-a kao i sa omladinom. Također smo zaključili formirati općinski komitet SKOJ-a.Kupčina: Općinski odbor AFŽ-a od 6 članica. 26 i . Ima jedan općinski odbor USAOH-a od 6 članova i 3 seoska odbora USAOH-a i jedan odbor pionira. Zatim imamo u Pokupskom općinski odbor USAOH-a od 7 članova. 7 seoskih odbora USAOH-a i 2 odbora pionira. dok su pioniri vršili kurirsku službu. Imamo 4 Skojevske grupe od 17 članova. a bilo je neophodno potrebno pove­ ćati komitet SKOJ-a. Od ovih 8 članova dva su nova primljena. koja je održala rad­ ni i naučni sastanak. Koliko nam je poznato svi su omladinci povukli se u šume ili preko Kupe. Kupčina: Jedna Skojevska grupa od 4 člana. koje također sada momentalno nisu ništa radile. koje istom nisu momentalno sada ništa radile niti održavale sastanaka zbog nave­ denih razloga. te smo riješili da se istom grupom više počne raditi i da ih se osposobi kako bi mogli prići formiranju općinskog komiteta SKOJ-a i zaklju­ čili smo da do idućeg sastanka mora formirati općinski komitet SKOJ-a. 21 odbor seoski USAOH-a i 3 odbora pionira. Šišljavić: Ima jedan odbor AFŽ od 3 članice. Šišljavić: Jedna Skojevska grupa koja momentalno u ovom vre­ menu nije ništa radila niti održala ni jednog sastanka. Pokupsko: Tri Skoj-evske grupe od 14 članova i kako smo ranije zaključili da se formira općinski komitet SKOJ-a to još do danas ni­ je učinjeno iz razloga što sa jednom grupom odgovorni Skojevac ni­ je uopće s njima radio i nisu prema tome ni bili Skojevska grupa. koja se nije ovoga puta sastajala. Onda imamo jedan općinski odbor USAOH-a od 9 članova. koje se isto nisu sastajale imamo i još 6 seoskih odbora AFŽ-a.

Rečica: Jedna Skojevska grupa od 3 člana koja momentalno u ovom vremenu također nije održala niti jedan sastanak. Moglo se primjetiti da nakon našeg opširnijeg objašnjenja о političkim promjenama kod nas i stvaranjem Nacio­ nalnog Komiteta Narodnog Oslobođenja Jugoslavije — Privremene Vlade da je narod neobično bio raspoložen i da su vrlo rado davali svoje potpise bez ikakvog ustezanja. Smrt fašizmu — Sloboda Narodu! 27 . naprotiv govori »Eto koliko su slabi dojuriše kao bjesni vukovi. Naknadno Vam javljamo da su Njemci prilikom prolaska kroz Kravarsko i oko Sisačkog Cerja popalili oko 7 sela. Mi smo već održali 5 masov­ nih zborova sa kojih imamo potpisa oko 120 prisutnih na tim održanim zborovima. Zaključci: Da održimo. Pošaljite nam kako ste nam obećali formulare za brzojavne poz­ drave i hoćemo li Vama gore to slati. da ih kon­ kretno zadužimo sa izvjesnim radom i da ih na istom radu provje­ ravamo. pohapsili u Kravarskom dosta ljudi i otpremili sa sobom. odanost radu i partiji. odnosno da obuhvatimo sve Skojevske grupe i sa istima održimo sastanke i da ih pravilno uposlimo i to na taj način. Za­ ključili smo učiniti popis cjelokupne štete. ostajemo i dalje kod onih ranijih zaključa­ ka organizacija zborova i slati brzojavne pozdrave Maršalu Jugosla­ vije TITI. da redovito održavamo sastanke radno i naučne i da im se politički prikaže prolazak neprijateljske vojske kroz naš kotar i da nam to treba dati još mnogo više snage za daljnji rad. Zaključili smo primiti u partiju dva člana komiteta SKOJ-a i to: Fabijanac Juru i Popovčić Jožu. Zajedno sa Njemcima za vrijeme ovih zlodjela bili su i ustaše. Uz drugarski komunistički pozdrav. opljačkaše i pobjegoše u Zagreb i Karlovac«. koju su napravili Njemci i ustaše u našem kotaru. Politička situacija u općinama Pokupsko. Koliko se moglo primjetiti sve naše pos­ tavljene organizacije nijesu mnogo uskolebale i prestrašile se i mo­ ći će ih se lako oživjeti u daljnji rad kao i prije upada Njemaca i us­ taša. Pisarovina. koji su se do sada pokazali kao najbolji Skojevci i koji imaju veliku volju. Tamo su vršili skorom svuda nasilja nad ženama i mnogo su veću pljačku vršili nego li u Pokupskom. Nacionalnom Komitetu Narodnog Oslobođenja Jugosla­ vije. Javite nam što je sa upitnicima i pošaljite nam ih najhitnije. Kupčina i Kupinec nepromjenjena. narod se nije uskolebao.

Zatim su provalili u naš magacin za koji je bila odgovorna trans­ portna stanica. upale su prve Njemačke trupe u Po­ kupsko. Međutim sve je palo u ruke neprijatelju. veš i osta­ lo. I.] M. da mu nije ništa ostalo. koje su stigle iz Gline i pri prolazu kroz čitavi teren našega kotara učinili su slijedeću pljačku: U Pokupskom su trgovca Rudicu Racka opljačkali njegov dućan. Pisarovine.9 Original. strojopis Sign. a sa oružjem. 8 9 Isto. koji je iz magazina uzeo automobilske gume. odjelo. siječanj 3. 5 1944.000 me­ taka. šećera. ORKUŽNOM KOMITETU KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE POKUPLJE Dragi drugovi! Na dan 26. Donje Kupčine.. AIHRPH. da se sve izmješalo i da je učinjena dosta velika šteta. koje su se nalazile isprobadali su vreće tako. Okrugli pečat: Kotarski komitet KPH Pisarovina (u sredini petokraka zvijezda) . KP-169/333.r. 1944. Kupinca. koje je bilo u tom magacinu izvukao ga je jedan tamošnji drug iz Pokup­ skog. g. P.8 [v. jaja. kao i sav kućni namještaj. koji je pobjegao sa 3 protuavionska mitraljeza i oko 5. prosinca 1943. Sve ostale živežne namirnice. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje о pljački Nijemaca i ustaša na području Pokupskog. Šišljavića i Rečice KOTARSKI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE Pisarovina dne 3.Sekretar Skula.

Među tim vojnicima mnogi su se vidjeli bosi. sve blago. te su naknadno konje povratili. da je Njemačka rat izgubila. kao krave i konje. koje . kao i sijeno. bezvoljni i sa­ mi govore. pokušali doći. Njegova žena već je otišla po krave. ali su ih naši drugovi odbili. koje nisu trošili samo za potrebe svojih konja. Kupčinu na dan 28.O. Zatim kod gostioničara Tačkovića njega su uhapsili i odveli sa sobom. Ispustili su mu sve vino. Potom su najviše pljačkali mast. opljačkali i ostale kućne stvari i sada smo naknadno saznali da je pomenuti uspio pobjeći. lan. kao i u vešu i si­ jenu. masti. jer su Njemci brisali svoje cipe­ le sa kudjeljom. pili vino. veš. kao i uništili sve ikone u crkvi. mesa i rublja. dočim su predhodnog dana t. proljevali ga. držanju među sobom. Kupinec: Jednom su drugu otjerali kobilu. kao i u Pokupskom i glavni ar­ tikli za njih su bili mast. jer imaju mogućnosti da pobjegnu. podpuno je uništena. meso.O. XII. 15 komada svinja. meso. Kao općeni­ to čitavu pljačku u Kupčini pokupili su 70 komada blaga i to je ku­ pila Zajednica.000 Kuna. koja je bila preko u Lasimogla mirno gledati Njemačke gadove. Donja Kupčina: Ustaše su upali u D. kako su utučeni. što je naročito primjećeno iz njihovih odnosa prema starješinama. Trojstva upali su Njemci unutra i posrali se na oltar i na korušu i naložili su vatru u crkvi.Kudjelja. da oni neće se boriti. Slične su pljačke vršili kroz sva prolazna sela. orme i drugo. četiri konja i dva konja ranjena odveli sa sobom motorna trokolica uništena. jer da znaju i tako. Zatim su skidali sa kola kotače.j. podrapani i uopće nemaju izgled ni izdaleka one vojske. U crkvi Sv. već su ga svuda razbacivali tako da su gazili i konji po njima. guske i uopće živad.000 Kuna i u materijalu 160. Kod nji nije ubili su i jedna je Pokupskog Gradca: Naša vojska. dvoja kola kukuruza i odveli sa sobom kola i polupali sve prozore i pokupili sve rublje. Iste su ustaše veoma popustili u svojoj disciplini obzirom na njihovo prijašnje držanje i postupak. Vulariću Miji su otjerali jednu svinju i odnijeli kantu masti. Pucaku Franji ot­ jerali su jednu debelu svinju. a od toga se već nekoliko vratilo i još se uvjek vraćaju. kao što je već naprijed navedeno. već su ih napali i tri Njemca. koja je bila u svom naletu na Jugoslaviju. XII. 27. 1943. dok su mu ženu silovali. Pisarovina: Najviše su opljačkali obućara Slavka Markulina u gotovom novcu 40. dok za krave su poručili iz Karlovca da netko dođe po njih i da će ih dobiti natrag. Narod о ovim Njemcima govori. Opljačkali su predsjedniku Općinskog N. pljačkali. U Pavelićevu vojsku otišlo je 36 ljudi. a naročito u postupku prema ljudima.

i 30. XII. Kupčine povukli su se 31. dok su se mladići najvećim djelom vratili. da bi Njemci sve po­ palili i popljačkali da su došli prije njih. XII. dok su već jednog uhapsili i to Ivicu Martinkovića. 12 komada debelih svinja i 30 mladića pokupili u vojsku. Rečica: 24 komada blaga. Njemačke snage. 50 mtc graha. Skula7 je na dan 26. XII. Za sada je čitavi kotar slobodan od svih fašističkih trupa te smo počeli svoj rad normalnim tokom. na večer. gdje su bili sve dok ustaška banda nije se povukla iz Kupčine. Kupčinu pred njih izašao je Vincelj Vinko obućar. a ustaše iz D. drugovi Jašo2. kao i Kupčine i da nemaju pravo dola­ ziti ovamo. koje su kako smo naprijed opisali opljačkali. jer su im hotimično davali prilike da pobjegnu. 1943. Prilikom upada ustaša u D. Mirko3 i Slavko4 prebacili su se momentalno u Lasinju odaklen je drug Slavko stigao u Pokupsko dana 28. na večer pošao iz Pisarovine prema Gradcu. 20 mtc si­ jena i prije 15 komada blaga. Iz Pokupskoga Njemci su se povukli dana 29. U razgovoru sa civilima izražavali su svo­ je negodovanje protiv Njemaca i uvjeravali ih. ali na svu sreću Martinkoviću Njemci koji vrše pregovore ovdje u Pisarovini naredili su ustašama da istoga moraju odmah pustiti i da se odmah moraju udaljiti iz Pisarovine. 2 su uhapsili i pustili. za ostalo nam još nije točno poznato. i zadnje njihove snage nastupale su prema Kravarskom. Isti se otselio zajedno sa ustašama u Karlovac. 1943. 1943. XII. koje su prolazile kroz Pisarovinu još za sada koliko nam je poznato nalaze se u Brezovici.su tjerali u vojsku. 43. Prilikom ulaska Njemaca u Pisarovinu na dan 27. a iz Pisarovine su se povukli 30. Rečica povukli se sa izvjesnim djelom naroda u šumu. Šišljavić. Ostali drugovi Branko5 i Štef6. Na dan 29. XII. gdje je čuo da je došlo nekoliko kamiona i par ten­ 1 Ivan Ivan Radinić 3 Grbinček 4 Crnolatec 5 Nikolić 6 Šimec 7 Dragee Kaurić 2 30 . kao i svi ostali politički radnici na terenu Kupčina. Šišljavić: Četiri vagona krompira i žita. Upada u oči da su najviše opljačkali baš ona sela u kojima nisu ima­ li nikakovih organizacija. u selo Bu­ sije. XII. dolazili su ustaše u Pisarovinu i htjeli su uhapsiti neke ljude. XII. koji je ustaše vodio gdje su kuće predsjednika i još jednog člana odbora. gdje mu je general Tomašević1 obećao stan.

K. I P. siječanj 3. Smrt Fašizmu — Sloboda Narodu! Sekretar Skula [v. Međutim. bataljona Turopoljsko-posavskog odreda za Okić na dan 28. HRVATSKE 8 Jandrija Simec Josip 10 Đuro Vindišman 11 Okrugli pečat: Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske. Štefanke istom čuo.O.I 1944.P. Dne 3 . ŠTABU II OPERATIVNE ZONE N. Broj 1. i 4. koji su prebjegli zajedno prebacio preko Kupe. XII.O. Pisarovina (u sredini petokraka zvijezda) 9 31 .O. Drug Jandra8 povukao se sa vojskom 3. 6 1944. AIHRPH. Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i POH о akcijama odreda u drugoj polovini prosinca 1943. I. pred samim Cerjem susreo sam se sa Njemcima i odmah sam zapucao na njih i kidnuo najvećom brzi­ nom u šumu i iz šume zajedno sa nekoliko civila.kova.P. koji su se povukli odmah prema Kravarskom i na osnovu to­ ga pošao sam prema Pokupskom.O.. gdje sam kroz L. 1943. Degoj i Busijama sa drugom Jankom Busijom čl.. i vratio se na­ trag 2. 1944. godine ŠTAB ZAGORSKOG N. da ih nema u Pokupskom i prema tome pošao sam cestom pra­ vac za Pokupsko. HRVATSKE Op. KP-169/332. dok ostali drugovi Taban9. XII. vratio sam se na­ trag gdje sam stalno bio u selima Auguštanovac.] M. Juriček10 oni su bili u šu­ mi.V.11 Original. P. strojopis Sign. Uz drugarski komunistički pozdrav. Sutradan 27.r.

Ovaj rad svodio se na savjetovanja i ispravljanja u akcijama kao i kritikovanju posli­ je akcija. ali ta­ kođer sa manjim uspjesima. postavljanje zasjeda.1 od pruge Zagreb — Krapina. rušenje komunikacija. Jedna SS-divizija. a II i III i. Zapadno. Izvršena su dva napadaja na vlak na pomenutoj pruzi. kada se okupatorske trupe budu povlačile sa Balkana.OPERATIVNI IZVJEŠTAJ Posljednjih dana ovog mjeseca situacija u Zagorju se nenadno promijenila: neprijatelj je napustio nekoliko važnih uporišta. napustila je svoje dosa­ dašnje baze. dok dobitaka u materi­ jalu nije bilo. Neprijatelj je povukao sve svoje jedini­ ce. Mobilizacija je imala slabog uspjeha. 1 2 32 Istočno. s obzirom na zimu i božične praznike. poš­ to su ove bile u stalnim akcijama. Ostali bataljoni postavljali su također zasjede. Po tome se vidi važnost ove komunikacije koja će tek odigrati svoju ulogu. Upućen je u sektor z. od pruge Zagreb — Krapina sa zadacima: mobilizacija. Disciplina se u priličnoj mjeri uvela. U jedinicama se osjeća pomanj­ kanje spremnih vojnih rukovodioca te se na obučavanju i izgradnji postojećih radilo koliko su to prilike dozvoljavale. Akcije su bile uglavnom usmjerene na rušenje komunikacija. Uporišta i garnizoni. imale su uspjeha što se tiče neprijateljskih gubitaka. za rad na kursu. gdje je posada bila izmješana. rukovodiocima nije se mogao izvoditi jer ih se. od pruge Zagreb — Krapina. koja je do sada bila u Zagorju. U ovom periodu naše jedinice izvršile su ove akcije: I bataljon. nije moglo izuzeti iz jedinica. koje je postavljao I bataljon. Prilično detaljno porušene su komunikaci­ je i. nag­ lim odlaskom ove jedinice. Zasjede. Uspostavljena je veza sa Slo­ vencima koja je bila prilično čvrsta. mobilizi­ ranju i učvršćivanju veze i vođenju nekoliko zajedničkih akcija sa Kozjanskim bataljonom. ostala su oslabljeni te su se preostale slabije posade selile jačim.2 od iste pruge porušene u manjoj količini. U prošlom periodu bataljoni su operirali: I bataljon z. dok su z. . od iste pruge. postavljanju zasjeda. koje su se nalazile oko komunikacije Zagreb — Krapina. prelazak preko njemačke granice u Sloveniju i vršenju akcija u zajednici sa Slovencima —Kozjanskim bataljonom. Neki temeljitiji rad sa voj. na ove komunikacije. koji su uspjeli. hvatanje veze sa Slovencima.

u slučaju prelaska na slovenački teritorij.30 i pre­ bacile se u selo Osredek. 18 mrtva. Tada je Operativni oficir Z.Štab našeg odreda odredio je opertivnog oficira odreda. Postavljena je odmah naša zasjeda na cesti Sv. Borba se je vodila do 4. izdao naređenje za povlačenje pošto izgleda za blisko likvidiranje nije bilo. U prizemlju je zarobljeno 4 žandarma. ali su zadati veliki gu­ bitci neprijatelju: 4 zarobljena. i ispitaju mogućnosti prelaska I bataljona. Uspjelo se samo djelomično likvidirati jednu zgradu. Izvještaji. koje je dostavio kozjanski bataljon. Prema dotadanjim podatcima neprijatelj u Sv. pošto su stalno bacane bombe niz stepenice. Prodrijeti se u samu zgradu nije moglo. Zgrade u kojoj su se na-. ali je zapaljena i ubačen je priličan broj bombi. bataljon je prešao na Slovenski teritorij. U jednoj zgradi bilo je oko 12 žandarma. 3 Građa za povijest NOB-a 33 . koji su odmah bili prebačeni u Sloveniju sa zadatkom da prikupe informacije о njemačkim upo­ rištima u blizini granice.30. dok je u drugoj bilo oko 30 graničara. da nisu bile osamljene već su bile okružene voćnjaci­ ma. Sa I bataljonom upućeno je dvade­ set Slovenaca sa dva puškomitraljeza. bili su takvi da je pre­ lazak bataljona bio potpunoma moguć. U 0. na kojeg se nije moglo podrijeti. odpočela je pucnjava pri Svetom Petru bez našeg znaka. lazili žandarmi bila je upaljena benzinskim bocama. da ru­ kovodi. dok još je bataljon prelazio preko mosta. Naši borci pro­ drli su u prizemlje i pored velikog broja ručnih bombi koje je bacao neprijatelj iz zgrada. dok su ostali pobjegli na prvi kat. Zgrade su bile odjelene jedna od druge i na odsto­ janju od svojih dvijestotine metara. XII 1943. Jedinice prvog i Kozjanskog bataljona skupile su se u 5. Petar kao i na stražu kod mosta preko Sutle. neutvrđene. na cesti Kumrovec— Sv. Borba oko zgrada bila je ogorčena. našim I bataljo­ nom i Kozjanskim bataljonom. Petar — Imeno i na cesti Sv. Međutim. Prilaz zgradama bio je prilično lak s obzirom. Petar.O. nekoliko teže ranjenih. Straža na mostu sastojala se od trojice ljudi od kojih su dvojica bili na maloj baraci a jedan vani. Osim toga pokušan je napad na našu zasjedu kod Imena. Postavljeni zadatak nije izvršen.H. Petar — Kozje dok je jedna četa upu­ ćena u pomoć Slovencima koji su obkolili zgrade u kojima su bili Njemci.20 20. vrata i žičane prepreke otkloniti kako bi I bataljon mo­ gao preći. Prilaz lak zbog pokrivenosti tere­ na. Petru bio je smješten u dvije jednokatne zgrade. Operativni oficir naredio je Kozjanskom bataljonu da 19 XII 43 u 24 sata ima izvršiti napad na Sv. Na prvi kat ubačen je prilič­ no veliki broj bombi. desetina Kozjanskog bataljona otvorila je most i I.P. ali solidno izgra­ đene. U isto vrijeme vodila se je borba oko zgrade u kojoj su bili smješteni branitelji.

4 para čizama i odijela. Veza je odlično funkcionisala /za povlačenje prilično udaljenih zasjeda i samih jedi­ nica I. II. U 5. točku 698. pet puša­ ka.dok ih je dosta bilo lakše ranjeno. toč. te time os­ labio brojnu snagu određenu za likvidiranje neprijatelja u Sv. Ovaj bataljon brojio je oko 50 ljudi. 698. 200 metaka. Neprijatelj je preduzeo dva juriša koju su odbijeni poslije čega su oko 13 sati naši borci jurišem odbacili neprijatelja u pravcu Pišeca sa trig. 4 puške. Plijen: Dvije parabele. 6 šinjela. Petru. 1 ranac sa materijalom. četa I.30 batoljoni su krenuli preko Sv.20. 10 bombi. Neprijateljski gubitci: 4 mrtva. I. četa I bataljona ostala je u Javorju sa osigura­ njem prema Vrhuncu.H. 4 ranca. četa smjestila se je u Osredek dok se je Kozjanski bataljon smjestio u kuću 200 metara s. Jedna desetina Slovenaca nes­ tala je. Pet­ ru. Akcija je bila slabo pripremljena od strane Kozjanskog bataljo­ na.O. Pošto se zasjede nisu morale odmah postaviti na cestama iz Sv. od kote 698.z. 9 bombi i 1750 metaka. Petar — Bizelsko. Jedinice I. U rukovođenju Kozjanskih jedinica bilo je jako slabo. Ispaljeno je 900 me­ taka. Osim toga Kozjanski bataljon rapršio je svoje snage u samom Sv. bataljona trebalo je manje od jednoga sata/. desetar Hohnjec Anton i borac Varjačić Branko. bataljona rukovođene su dobro. vjerovatno da je s njom izgubljena veza. Gora i Verhunca i stigli u Osredek u 10. Naši gubitci: 3 mrtva i 2 ranjena borca Kozjanskog bataljona. Petra s obzirom na stanje neprijatelja u okolnim uporištima. 4 para odijela i obuće. Petru nepotrebno zatvarajući pojedine ulice.P. bataljona odmah je preuzela juriš. 1 parabela. I. Sv. od Križa na ras­ krsnici puteva 40 m. U 11 sati spustila se gusta magla a odmah zatim nepoznati broj neprijatelja iz jedinica ehrmannschafta /milicija: Kočevari i Besarapci/ napao je iz neposredne blizine bombama i parabelama Kozjanski bataljon koji se nalazio u kući. 34 . 20 bombi i 4 boce benzina. Primjećuje se prilično veliki stupanj bolesne ambicije kod pojedinih rukovodioca kod ovog bataljona. Među mrtvima bio je i komesar Kozjanskog bataljona. pošto je bilo previše rukovodioca za tako malo brojno stanje bataljona usli­ jed čega nije bilo jedinstvenosti i složenosti. Međutim u ovaj bataljon postavio 20 ljudi u zasjedu na cesti. Prema naređenju operativ­ nog oficira Z. oslobodila Slovence od neprijateljskog obruča i odbacila sve na trig. Kozjanski bataljon imao je rasporediti svoje snage samo za most na Sutli i posadu u Sv. Naši gubitci: Dva lakše ranjena. broj ranjenih nepoznat. U borbi su se istakli svojom hrabrošću operativni oficir bataljo­ na Janko Jutriša. 4 ran­ ca.

XII. Neprijateljski iznenadni napad uslijedio je krivicom rukovodio­ ca Kozjanskog bataljona koji nisu postavili odmah osiguranje pre­ ma Rišecima. Neprija­ teljska kolona razvila se je odmah u streljački stroj i odbacila predstražu u pravcu naših glavnih položaj. U 16 sati bataljoni su krenuli u selo Sv.P. /Pavlova Vas/.H. čete pokazali su se u svemu dobri i hrabri. Operativni oficir našeg Odreda razmjestio je jedinice po rubu šume na brdu Drenovcu i to: Jedna četa i Kozjanski bataljon prema selu Sromlju. bataljona I. Jera gdje je i prenoćeno. jer je vladala nestašica municije a borci su bili gladni i umorni. Jere prebacila se je naglo u jarak i od kote 655. 6 bombi. Po smještaju na ovaj položaj primjećen je pokret jedne neprijateljske kolone koja s kretala pravcem prema Osredeku od Crkve u Sv. a noću se preba­ citi u planinu Bohor. otvorila je vatru predstražna desetina ko­ ja je bila na putu za Pavlovu Vas na jednu neprijateljsku kolonu ne­ određene jačine koja se kretala prema položaju bataljona. U borbi se istakao svojom hrabrošću Stenko Josip mitraljezac i vodnik Pasariček Josip iz I. Rukovodioci i borci I. Neprijatelj je i dalje napredovao sve do na­ ših položaja. Jeri. kim. zapadno od slova P. Također smo obajvešteni da ova neprijateljska jedinica čeka pojačanje kako bi u selu Osredeku mogla pokupiti svoje mrtve. Brojna snaga ove kolone nije se mogla odrediti. i 35 . ali svakako je bilo više od 300 ljudi. kako bi se izbjegla borba. U 9 sati dobili smo obavještenje da se oko 60 Njemaca iz jedini­ ca Wehrmannschafta nalazi u selu Sromlje i da jedna patrola u jači­ ni od oko 10 ljudi krstari u blizini naših baza. U 6 sati 21. pošto od prelaska granice pa do tada nisu ništa jeli. i smjestili su se u kuće 1.O. 5 minuta kasnije napadnuta je i predstraža prema selu Sromlje koja se je također povukla na glavnu borbenu liniju. a ni stražu kod baze ma da im je to bilo naređeno od operativnog oficira Z.O. Uli sati 21. 1943. Borci su se trebali ovdje nahraniti. bataljona Z. Namjera operativnog oficira bila je odmoriti i nahraniti ljudstvo.H. Čim je odpočela pucnjava kolona koja je kretala pre­ ma Osredeku iz Sv. Jeri sa predstražnim desetina­ ma na putu za Pavlovu Ves i koti 548 na putu za selo Sromlje i prihvatnicu na koti 655. a jedna četa prema Sv.P. spremiti ranjenike za ovaj dan. gdje je bezuvjetno trebalo urediti bataljone s obzirom na vrlo loše stanje Kozjanskog bataljona u posle kako voj­ nih tako i političkih rukovodioca među kojima je bilo vrlo malo suglasnosti jedinstveno i drugarske suradnje. Namjera je bila koncentrisati se u šumi. bataljoni su se prebacili u Pavlovu Vas.Ispaljeno 800 metaka. XII 1943.

Poslije 20 minuta čekanja primjećeno je da je neprijatelj već dostigao Osre­ dek. Neprijatelj je stalno dobivao pojačanje kamionima koja su odmah ojačavala njegove prednje linije. U 8 sati 21 XII 1943. dok je sam naš položaj napadalo 1500 do 2000 ljudi. Prema kasnije dobivenim poda­ tcima neprijateljske snage u ovoj okolini iznosile su oko 3000 ljudi. Operativni oficir naredio je povlačenje prema Osredeku.odmah produžila napredovati prema istoj koti. i od pravca Sv. Jedna zaštitnica određena je na kotu 655. ma da je pod ovakvim uslovom napredova­ nja imao vrlo velike gubitke izvršio svoj prvi juriš na naše položaje. međutim je naišla na zasjedu i bila odbačena na brdo Spiček. Juriš je odbijen bombama nakon čega su naši borci preduzeli protivjuriš kojim je neprijatelj odbačen u jarke oko položaja. Međutim glavnina je odstu­ pila na kotu 679 s. Međutim svo­ jim sedmim jurišem neprijatelj je uspio probiti sredinu našeg polo­ žaja svojom brojnom nadmoćnošću i nestašicom municije kod na­ ših boraca. Međutim neprijatelj je odmah preduzeo svoj dru­ gi juriš čim je ova namjera bila osujećena. Jera. bijela garda i Wehr­ mannschaft /Kočevari i Besarabci/. četa s kojima je u borbi bila 36 . glavnina je prešla granicu i preplivala Sutlu sa 12 ranjenih bo­ raca i zauzela bazu u selu Lukovcu gdje je već bio smješten Kozjanski bataljon sa preostalih 16 ljudi i II.z. ostatak je bio razmješten po mnogobrojnim zasjedama. Ova zaštitnica imala je stalnu borbu sa neprijate­ ljem koji je odmah preduzeo gonjenje. I ovaj juriš odbijen je bombama i precizno puško-mitraljezkom i puščanom vatrom naših hrabrih boraca. U isto vrijeme primjećen je neprijatelj i kod sela Dobrove. Slijedili su opet juriši koji su jedan za drugim odbijani. Pokušaji da se uspostavi veza koja je ovim neprijatelj­ skim probojem bila prekinuta bili su uzaludni. Namjera ove kolone bila je izmanevrovati sa čela i lijevog boka naše položaje na brdu Drenovcu. Neprijateljske sna­ ge bile su mješovite: Wehrmacht. Na ovoj koti čekalo se na našu zaštitnicu ali ona nije došla. Sa zaštitnicom je bila prekinuta veza. Moralo se u ovoj borbi tražiti mjesto najmanjeg odpora u neprijateljskim redovima kroz koje bi se bataljoni mogli probiti. I pored ja­ ke vatre neprijatelj je. Teren po kojem je neprijatelj napredovao bio je strm prosječno 25 stepeni. Prema svima iz­ gledima moglo se probiti jedino prema selu Osredek. u Javorje. Uskoro je započelo napredovanje neprijatelja na cijeloj liniji fronta i od pravca Sromlje. SS-Jedinice. dok se je jedan dio te kolone žurno prebacivao prema Osredeku. Glavnina je produžila povlačenje prema Vrhuncu. Namjera je bila osloboditi se dodira sa neprijateljem kako bi se moglo izves­ ti probijanje neprijateljskog obruča u pravcu prema Javorju i dalje prema Hrvatskoj.

pušaka. propustila neprijatelja pre­ ma glavnini i 22. četa I. Prema kasnije dobivenim podacima od graničara iz Sv. a zatim se povukla u jednu šumicu. i Kozjanski bataljon podpuno su od­ govarali s obzirom na komunikacije koje su vodile к njemu iz onih mjesta iz koje je namjeravao neprijatelj krenuti prema Javorju i Os­ redeku. Gubitaka u materijalu nije bilo. Naši gubitci 3 mrtva. Pet­ ra neprijatelj je bio obavješten da su preko granice prešle partizan­ ske snage u jačini od oko 5000 ljudi na što je neprijatelj odmah organizirao reakciju sa snagama relativno brzo prikuoljenim a u ja­ čini od oko 3000 ljudi raznih jedinica većinom iz Celja.4 Naročito se istakla svojom hrabrošću II. bataljona Z.O. Kod Koz­ janskog bataljona bila je probijena naša borbena linija.O. zamjenik komandira Balija Josip. Krivica do ovoga je od politkomesara I bataljona 3 4 Jerin Rožman 37 . Položaj kojeg je zauzeo I. U ovim borbama neprijatelj je prema podacima potvrđenim sa više strana imao slijedeće gubitke: 112 mrtva.P.P. pošto je jedan dio njih prešao sa našim bataljonom. XII. Ovaj dio po prekidu veze probio se kroz neprijateljsku liniju koja je bila oslab­ ljena zato što je neprijatelj preduzeo jakim snagama gonjenje naše glavnine. sa zaštitnicom još nije bilo veze.H. borac Bišćan Josip. četa. Zaštitnica je trebala svakako držati vezu sa glavninom.izgubljena veza neprijateljskim prodorom na Drenovcu. a ne konspirisati se uslijed čega je glavnina jedno vrijeme bila pod­ puno nezaštićena. mnogo ranjenih. puškomitraljezae Škrlec Dragutin — poginuo. bataljona Z. 6 lakše ranjena. 24. zap­ lijenjeno: jedna parabela i 11. komandant Kozjan­ skog bataljona Marijan3. dok je nepoznati broj ostao u Slovenskoj. Zaštitnica je šiteći glavninu jedno vrijeme odbijala neprijate­ lja. Utrošeno je 2600 metaka i oko 40 bombi. dok se gubitci Kozjanskog bataljona nisu ut­ vrdili. U borbama su se istakli svojom velikom hrabrošću: vodnik Pasarićek Josip. pošto su rukovodioci ovog bataljona oslabili svoj položaj nepotrebnim izuzimanjem jedne desetine za obezbjeđenje. XII. Kozjan­ ski bataljon bio je podpuno zbrkan s obzirom na mnogobrojne i nesuglasne zapovijedi svojih mnogobrojnih rukovodioca. Ovaj dio prebacio se preko Višeca do Vigerovog mosta kod Kraljevca izvršio je napad na stražu kod istog mosta i prešao u selo Lukavec. U cijeloj borbi jedinice I. Zauzeo je bataljon bazu u selu Požarkovcu gdje je uhvatio vezu sa zaštitnicom s kojom je bila izgubljena veza u Slove­ niji. komandir kozjanskog bataljona Janez. jedan nestao. 1943. u 4 sata u jutro prebacila se preko Sutle kod Kumrovca.H bile su vrlo dobro rukovođenje od strane svojih rukovodioca naročito II.

s kojima bi se odvezli jedan dio puta. ili pak osrednje snage ukupne. ma da je u ovo vrijeme vršena ofenziva na partizanske snage u Sloveniji. Za ove reakcije neprijatelj kako se vidi raspolaže jakim snagama. bataljon je zbog iznenadnog odlaska neprijatelj­ skih snaga iz Pregrade i Krapinskih Toplica vršio u ovim mjestima zaplene i odmarao se. u 16 sati preuzeo je II. u ovom dijelu Slovenije potrebne ili vrlo jake naše snage brojčano. Neprijatelj je u mogućnosti da za jako kratko vrijeme pripremi i organizuje uspješne reakcije i skoncentriše snage upravo u onom prostoru na kom bi se nalazile naše jedinice. 20 boraca opečeno je vatrom. XII. Krivica je do komandanta bataljona Ivana Družinca kome ope­ rativni oficir Odreda izričito naredio da za ovaj a podhvat upotrijebi kamione.Šepetavca Milana. Borci su iskakali van kroz prozore te su tom prilikom ostavili dva puškomitraljeza i 13 pušaka koje je oružje podpuno izgorjelo. Uopće uzevši rukovodioci su zadovolili dok su borci bili izvrsni za vrijeme akcije I. Kako su bila otvore­ na samo jedna vrata to je došlo do panike. XII. čete Ključko Juraj kome je komandant bataljona na­ redio da se flaše začepe i da se u kamionima ne puši. 30. Međutim kako se je ova četa vozila u autobusu sa nekoliko boca benzina. Zadatak se zbog ovoga nije mogao izvršiti. u 3 sata u jutro pošla je I. I. Narod je zaplašen terorističkim ispadima njemačkog okupato­ ra. Jedan vod postavljen je u 38 . 1943. četa I. 26. bataljon akciju na vlak sa zadatkom da ga zaustavi pretrese i uništi. Također ima krivicu i komandir I. koje su bile pripremlje­ ne za palenje barake u kojoj je bila straža. bataljon. 29. XII. 1943. zahvaljujući svojoj od­ ličnoj informativnoj službi. a neki od njih su se posjekli na staklu od prozora. 1943. 29. bataljona pod ru­ kovodstvom komandanta bataljona sa zadatkom da likvidira nje­ mačku stražu kod fabrike stakla Straža u blizini Nogaca. Bataljon je uzeo baze po naređenju štaba Odreda u Radoboju. Informativna služba je u Sloveniji verna slaba i neorganizovana. a ras­ cjepkane na više četa koje bi vodile čisto partizansku taktiku. XII 1943. Jačina ove straže: 25 ljudi sa 2 puškomitraljeza. II. Smatramo da su za uspješno vo­ đenje operacije u Sloveniji. bataljona u Sloveniji. koji se uopće pokazao prilično neaktivan i plaš­ ljiv za cijelo vrijeme provedeno u Sloveniji. ove su se boce upalile nesmotrenošću boraca koji su pušili u autobusu.

Zaplenila je jedan bicikl i nešto živežnih namirnica. 1 domobran.1. dok je II. Do 31. 2 paketa sanitetskog materijala. 1943.zasjedu prema Krapini. 1 gestapovac. četa ovog bataljona bila je u zasjedi kod Krapine u selu Polje. 1943. Zaplenjeno 4 puške. Na cesti Jazvina Trakošćan naprav­ ljene su jake barikade. četa ovog bataljona. Sa II. 1 puška. 1943. Osim toga nije iznešen sav materijal iz vlaka. XII. Iz rudnika Selnica zaplenjeno je 45 kg ekrazita. četa ovog bataljona izvršila akciju na sam vlak. ovaj bataljon nije imao važnih akcija. četa prebrzo povukla. 1943. 2 legionara. koji za to nije uništen. zatim je minirala tri željeznička mosta i dvije skretnice na istoj pruzi. Iz čete se izgu­ bio jedan borac. a jedan prema Velikoj Vesi. po­ što se II. Istog dana III. Također je zapalena stanica Velika Ves. 1943. ali koja to nije izvršila. XII. četa ovog bataljona izvršila je akciju u selu Bedekovčina.5 U borbi je istrošeno 480 metaka. 28. jer nije bilo spremljenog zapaljivog materijala da bi se bio zapalio sav vlak. Ovaj napad na vlak nije bio dobro pripremljen. Uništeno je na istoj pruzi 23 štosa po 8 metara pruge i miniran jedan most. XII. na cesti Trakošćan — Bednja porušena su 4 mosta i napravljeno nekoliko barikada. 5 Vladimir 40 . 26/XII. Ćeta je pus­ tila neprijatelja na 100 metara blizine i onda otvorila vatru po ne­ prijatelju. Jedna desetina razoružala je u Višnjici 4 financa. 27. U Radobojskom Orehovcu nalazila se je II. Na cesti između Višnjice i Žarovnice sru­ šen jedan most. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i nekoliko ranjenih. bataljon. Na cesti Višnjica i Jazvina prekopana je ces­ ta i napravljene barikade. 30 komada municije. Zarobljeno je 2 ustaše. 29. gdje na cesti Zabok —Zlatar porušena tri mosta. koja je mogla napasti neprijatelja iz boka. U 9 sati prije podne naišao je neprijatelj koji se kretao jednom kolonom uz prugu a jednom kolonom po cesti. Poslije tri četvrt satne borbe četa se povudkla na Radobojske Brege. III. Križ porušeno je 17 štosova po 8 metara pruge uništeno dvije terezine i mašina za dizanje i pos­ tavljanje šlipera. četom nalazio se je zamjenik komandanta bataljona Vidiček. XII. Na pruzi Krapina Sv. 80 komada metaka.

ustaša sa jednim puškomitraljezom »Šoš«. Sva tri bataljona zauzeli su položaje oko Novog Golubovca i Starog Golubovca očekujući predaju jedne domobranske skupine nepoznatog naoružanja i brojnog stanja. Akcija nije uspjela u dovoljnoj mjeri za to što je četa bila obavještena da se u rovovima oko centrale nalazi banda. siječanj 5. 1943. zarobljeno je još tri puške i jedan puškomitraljez »Šoš« i 720 metaka.28. strojopis Sign.SLOBODA NARODU! za Politkomesar: F. Naši gubitci 2 ranjena. 29. dok su 3. dok.P.6 Operativni oficir odreda Cikojević8 v[ . Ova straža sasto­ jala se je od 11. br. Jedan bataljon operirat će istočno od pomenute pruge sa sličnim zadatcima. 1943.] Original.r.7 Tuđman [v. I. jer bande u njima nije bilo.r.] M. AVI I. 1. Pošto je juriš izveden u nedovoljnoj brzini to su se 8 ustaša uspjelo u bijegu dočepati Žutnice.. 23(1-3). XII. Međutim ovih do­ mobrana nije bilo. te su borci ne­ potrebno pucali po rovovima. 1475. 3. 4. k. 15 ofanzivnih bombi. f. U 20 sati izvršila je I. Porušena je pruga između Lupinjaka i Đurmanca u dužini od oko 200 metara. 7 1944. Fond NOB. prebacili su se II i III. I. bataljon sa Štabom Odreda za­ padno od pruge Zagreb — Krapina sa zadatkom da po mogućnosti likvidiraju pojedina neprijateljska uporišta i izvrše mobilizaciju u ovom kraju. 1944. 1944. XII. Centrala je uništena. Krapina Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast о prilikama i raspoloženju naroda u Zagorju na­ kon odlaska njemačke vojske 6 7 8 Okrugli pečat: Štab Zagorskoga NOP odreda (u sredini petokraka zvijezda) Franjo Branimir . SMRT FAŠIZMU . četa ovog bataljona napad na ustašku stražu kod električne centrale Strahinje. ustaša zarobljena.

O. Pored tih uspjeha i poleta. uglavnom iz Krapinskog kotara. о čemu narod zna i što ga veoma ohrabruje. KRAPINA 5. dok ćemo za nekoliko da­ na poslati opširniji izvještaj. dok nisam bio tu.OKRUŽNI KOMITET K. 1944. I. tako je u Krap. Narod je za Božić spremio borcima veoma veliki broj paketa. Tako je narod vozio pakete za Odred kroz samu Krapinu maskirajući kola sa sijenom i drugim stvarima. Drugarskom OBLASNOM KOMITETU K. Narod se ponovno rado odaziva skupštinama.H. U toku mjeseca siječ­ nja obećajemo brigadu i više. Križa i Velike Vasi je porušena pruga u dužini od 1 i pol kilometra kao i telefonske veze. 41 . Đurmanec— Lupinjak je isto porušena pruga.H. Odnosi se na Drugi bataljon Zagorskoga NOP odreda. tako da je opet nastao polet. koji se nalazio u Krap. što želimo da se u prvom redu odrazi na mobilizaciji. što je ubijen jedan gestapovski agent. koji odgovara onom prije nekoliko mjeseci. Izgledi na mobilizaciju su veoma povoljni. Odlazak Njemačke vojske iz Zagorja1 je proizveo veliko oživljenje naroda. br. Toplicama u jednoj povorci 250 bora­ ca. Opet masovne akci­ je na ceste i željeznice. Prije dva dana došlo je u naš II. Sada ponovno osjećamo snažan polet i obećajemo da ćemo ga ovaj puta iskoristiti u punoj mjeeri. Između Sv. 6. U Sv. dešavalo se ovih dana. Vješanje izvršeno zbog toga. nemamo momentalno točan izvještaj. Križu je banda objesila 4 ili 6 ljudi. krupnih griješaka od strane naših organizacija i vojske. Naravno da su tom raspoloženju apsolutno doprinjeli i uspjesi Crvene Armije i naše N. bata­ ljon2. za zagrebačku oblast Dragi drugovi! Javljamo Vam se sa kraćim pismom.P. Kao: pos­ 1 Vidi: 2 Dok. Toplicama održan veoma živi zbor od 800 ljudi. koje je vozio kolima u Odred.P. Sličnih izgleda ima i u ostalim kotarevima.V.

.O. i K. Primite drugarski pozdrav. nisu vidjeli mogućnost iskorištenja poleta naroda u pravcu oslobođenja Zagorja i zato se dali na palenje zgrada. KP. Tu je drug Mika3 pa će nam pomoći о tom odlučiti. te vojske nisu imali pred sobom perspektivu razvoja i si­ tuaciju u kojoj se nalazimo. te nekih zgrada na Bedekovčini.lije povlačenja Nijemaca priskočilo se palenju nekih željezničkih stanica i jedne pilane u Đurmancu i općine. da ih ispitamo te ćemo privesti najoštrijoj kazni možda i strijeljanju.] ----------------------------- Original. sekretar i org. 2 Štaba II.r.56/38 8 1944. I. Pre­ grada i to polit.B-a. AIHRPH.K. 3 4 Spiljak Ivica Gretić se Komanda Bjelovarskog Područja i Komanda Mjesta . siječnja 1944. Sada sam pozvao te drugove. davali propusnice u ime Odreda. Drugovi iz O. nisu u odlasku Nijemaca vidjeli slabost neprijatelja. Operativne Zone NOV i PO Hrvatske od 5. Plijenili robu u nekim trgo­ vinama za koju sada nitko nezna. potvrde u ime ZAVNOH-a i još druge stvari što ne bi radio najobič­ niji pristaša N. siječanj 5.K. Drugovi iz O.K. Još jedan veoma žalostan slučaj što su se drugovi iz K.K. sekretar i još jedan u momentu od­ laska Nijemca pokazali pravi pljačkaši. što nije bilo ni u kojem slučaju potrebno. Formira Đurđevac. strojopis Sign. su čuli te stvari i nisu prisko­ čili najenergičnije raščišćavanju. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Marijan4 v [ . Ima izgleda na apsolutno oslobođenje Zagorja i dati ćemo od sebe sve da to ostvarimo. Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske о formira­ nju Komande bjelovarskoga područja i Komande mjesta Đurđevac NAREDBA Br.

1) Za komandanta Bjelovarskog Područja imenuje se drug Parag Josip.II.P. 1. Ova naredba stupa odmah na snagu.r. Diverzantskog bataljona na znanje i postupak: Komandi Kalničkog Područja Komandi Moslavačkog Područja Štabu Bjelovarskog NOP Odreda Štabu Moslavačkog NOP Odreda Za tačnost otpravka jamči: II. ‘Brunovićfv. Operativne Zone Štabu Zagrebačkog NOP Odreda Štabu Zagorskog NOP Odreda Štabu Kalničkog NOP Odreda Štabu III. IV. 3) Za zamjenika komandanta Bjelovarskog Područja imenuje se drug Kezele Juraj.D. Operativne Zone Štabu II.P.. Pomoćnik Načelnika Štaba: M. strojopis Sign. 2) Za pomoćnika komandanta Bjelovarskog Područja imenuje se drug Kendjel Stjepan. dok. do sada komandir čete Bjelovarskog N. AVII. kut. III.O. Fond NOB. f. do sada pomoćnik komandanta Moslavačkog Područja.] Original. Politkomesara: Komandantpukovnik: M. 3.P. do sada komesar bataljona Moslavačkog NOP Odreda.SLOBODA NARODU! V. 1) Za pomoćnika komandanta Kalničkog Područja imenuje se drug Bobinec Ivan — Čelo. Šibi Vlado Matetić Dostavljeno: na znanje: Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske Štabu Divizije II. br. zamjenika i pomoćnika komandanta Ko­ mande Mjesta Đurđevac. 113Л. SMRT FAŠIZMU . Brigade II.2 M. 1) Komandant Bjelovarskog Područja će svojom naredbom imenovati komandanta. Ivan A. ' Milan 2 Okrugli pečat: Stab II operativne zone NOV i PO Hrvatske (u sredini petokraka zvijezda) 43 . Odreda.

-a i A.P. br. о tome smo se već sporazumili i sa drugaricom Ankom2. XII.P. u Građi SZH. Tako je poslije oslobođenja Đurđevca3 iz kojeg se neprijatelj po­ vukao. godine nije sačuvano. О formiranju istih vidi izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zag­ rebačku oblast Centralnome komitetu. knj. XII 1943. siječanj 6. Dok. 1944. da je to za njih najveći udarac. Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku о odjeku odluka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a. od 8. godine saz­ navši da mu se približava Bjelovarski NOP odred.9 1944. da u buduće budemo na vrijeme slali naše izvještaje. 6. о formiranju novih jedinica te о pripremi masovne mobilizacije u kotarima Koprivnici i Đurđevcu OBLASNI KOMITET K. POVJERENSTVU C. I. naslutivši da se približuje u taj kraj XXVIII. 44 . Politička situacija na ovoj oblasti u cjelini i dalje se povoljno razvija za naš pokret. vidi: Dok.Ž. 1. no ipak osjeća se među raznim špekulantima.-a. Isto tako nastojat ćemo. Jagatić4 narodni zastupnik za Kotar Đurđevac koji je do sada poznat kao neprijatelj NOB. za Slavoniju i zagrebačku oblast Dragi drugovi. prosinca 1943. prosinca 1943. br. za zagrebačku oblast Dne. 2 Berus 3 Žandari koji su se nalazili u Đurđevcu napustili su ga 31. divizija. nije još prodrlo u širinu. tako Vaše direktive nisu mogle preduhitriti formiranju oblasnog N. K.K. VII.F. koji je organizovao prema podacima njegovog 1 Pismo Povjerenstvu s direktivama za osnivanje Oblasnog NOO-a i AF2-a. jer se tek sada svestrano radi na tome.1 Mi ćemo postupiti po Vašim direktivama. Odred je bez borbe ušao u Đurđevac.H. о kretanju neprijateljske vojske. Osnivanje Nacionalnog Komiteta i njegov značaj.O. jer su u to vrijeme oba rukovodstva već bila for­ mirana. primili smo Vaše pismo od 8. sa velikim zakašnjenjem. 4 Stjepan Jagatić. 189.O. predratni predsjednik općinske organizacije HSS u Šašinovecu.H. od 28.

ustaše. iz­ javivši da želi surađivati sa NOP. Isto tako u posljednje vrijeme aktivizirao se je i Zagrebački odred. da se njemačke trupe povlače iz pojedinih upo­ rišta kao na pr. koji su do sada pristupili u NOP. Zagorski bata­ ljon došao je u takovu situaciju. da su morali natrag plivati preko Sutle. ali on još nije dovoljno kao takav raskrinkan u narodu. 5 Petar Mađerić. ponovno u samo uporište. Neprijateljska vojska povukla se također iz uporišta Đurmanec. Od svih odreda na ovoj oblasti. Pošto mi imamo konkretne podat­ ke о njegovom dosadanjem radu. 45 . Isto tako primjećuje se. seljak iz Virja. godine.saradnika Madarića5. gestapovci i Nijemci. Krapinske Toplice. gdje se i sada nalazi. U tim uporištima bili su domobrani. Tokom svog boravka. da on dade izjavu koja će biti mnogo oštrija nego što su to davali pojedini pristaše i funkcioneri HSS-a. mi ćemo od njega tražiti. i oslobodio Slo­ vence. Bataljon Zagorskog Odreda. Nekih naročitih koncentraci­ ja neprijateljske vojske u ovom kraju nije primjećeno. videći u kakvom se stanju nalaze Slovenci. koji je imao nekoliko lepih akcija na cesti Zagreb —Sveti Ivan Zelina i Zagreb —Bjelovar. Velika Ves i Pregrada. Tako je uspio da opkoli slovenski bataljon. Kad je neprijatelj osjetio da ima ve­ ćih vojnih jedinica. Jedan bataljon tog odreda prebacio se preko Sutle u Sloveniju i pomognu drugovima da iz tamošnjih grupa formiraju jedan bataljon. da nam je poznati dosadašnji njegov rad i tražit ćemo da on to osudi u izjavi koju će dati. koji nije na vrijeme poduzeo po­ trebne mjere radi osiguranja. Prije dva dana. zamjenik kandidata za zastupnika HSS-a za kotar Đur­ đevac na izborima 1938. Prije izvjesnog vremena ukopao se neprijatelj na Varaždin Bregu. Zarobili su preko 20 karabina i razne druge vojne spreme. bijelu gardu pristupio je našim drugovima. navodno za Francusku i Belgiju. izvršio je juriš. najveću aktivnost i snalaže­ nje pokazuje Zagorski Odred. a zamjenjuje ih domobranstvo i ustaše. Uništio je nekoliko neprijateljskih kamiona. poduzeo je ofenzivu na oba bataljona. U svim tim borbama imali su svega 3 mrtva i nekoliko ranje­ nih. Nje­ mu ćemo saopćiti. Mi bi poduzeli i oštrije mjere. Prema ne­ potvrđenim vijestima neprekidno i u većim transportima prebacu­ ju se preko Đekenješa njemačke trupe. neprijatelj je izkoristio otsutnost većih vojnih snaga i ušao sa većim snagama oko 600 i nekoliko tenkova u Krapinske Toplice. Krapina. Neprijatelj vrši i dalje upade sa većim snagama od 200 — 400 ljudi iz Varaždina i Križevaca. pobio više neprijateljskih vojnika i zarobio 10 karabina. odakle su ga bri­ gade »Braće Radića« i »Matije Gupca« potisnule i nanijele mu veli­ ke gubitke. Prili­ kom juriša na obruč u kojem su se nalazili Slovenci. razoružali su jednu žandarmerijsku stanicu.

za koga se ranije znalo. Mi smatramo. održava se kod Štaba Zone kurs za podoficire. da će oni moći zadovoljiti. jedino su poteškoće za potreban rukovodeći kadar. Po jedinicama održavaju se kursevi za desetare. Za odgoj političkih i vojnih rukovodioca. no točan broj neznamo. da su to najvažniji problemi koji stoje pred našom vojskom osim učvršćenja partijske organizacije. Za komandanta nove divizije postav­ ljen je drug Štrok8. godine u selu Lipovčani kod Čazme. jer je to sada najpovoljnija prilika za punjenje divizije. 8 Izidor 9 Ivan 10 Miloš Manojlović 46 . da je bio osumnjičen i uhapšen kao četnički nastrojen. Mi nismo znali. drug Vlado. Operativne Zone. U planu je.Kako Vam je poznato. da Vama nisu poznate nam­ jere drugova iz II. ali koliko smo saznali od 1000 mobilisanih pri­ je deset dana dezerteralo je svega između 60 i 100. da se za najkraće vrijeme formira još jedna brigada. prosinca 1943. delegate i komesare čete i bataljona. čim se divizija vrati sa svog puta. Vršimo pripremu za masovnu mobilizaciju u kotaru Koprivnica i Đurđevac. postavlja se pita­ nje. Mi mislimo. Mi ćemo tu stvar temeljito ispitati i izvjestiti Vas о sve­ mu. U vezi s time produljit će svoj boravak XXVIII divizija u tom kraju za nekoliko dana. Iz mnogih stvari koje smo naknadno saznali. prosinca 1943. a za komesara drug Robić9. Komandant poznat je kao dobar borac. a sada smo se sporazumjeli s njima da or­ ganiziraju kurs i za političke rukovodioce. da će uz stalnu pomoć koju im daju Štab Zone na taj način. gdje je on bio kao komandant. Poslije ma­ sovne mobilizacije na okrugu Čazma. hoće li on moći ostati na toj dužnosti. i zato Vas nismo о tome pod­ robnije izvještavali. pa čak i za vođenje pos­ tupka u vezi sa stvarima koje su se događale sa njegovim znanjem u Bjelovarskom odredu. formirana je ovdje divizija6 i jedna nova brigada »Matije Gupca«7. о ko­ mandantu brigade »Matije Gubec« drugu Mimi10. Na ovoj oblasti nije naročiti problem stvoriti nove jedinice. gdje je zato najpovoljnija situacija. On je doz­ volio da u tom odredu bude obavještajac u jednom bataljonu. Komesar di­ vizije nam nije toliko poznat iz dosadašnjeg rada. godine u selu Mali Poganac na Kalniku. no kao komandant divizije po našem mišljenju malo će se teže snalaziti. bilo je nekoliko dezertira. jer mu ne dostaje potrebno vojničko zna­ nje za rukovođenje tako velikom vojnom formacijom. Saznali smo da od tih dezertera neki su pokušali oduprijet oružjem kojim su pob­ 6 Misli se na Tridesetdrugu diviziju NOVJ koja je formirana 15. 7 Formirana je 12. što kod svih važnih akcija prisustvuje i sam Komandant.

Zagreb i u ko­ liko neće O.. Za sada na našoj oblasti pronašli smo svega nekoliko Istranina koji će biti upućeni za C. Mađarski oku­ patori promijenili su taktiku u odnosu prema narodu. AIHVPH. da rovare pojedinci iz dviju sela koji su uspjeli da iz tih sela za sobom povuku veći broj [onih] koji su mobilisani. Zemunice za spremanje hrane za našu vojsku u Zagorju — kopaju se. Sign. da se granice komande područja poklapaju sa granicama okružnih komiteta. Čim temeljito ispitamo situaciju. da se ti punktovi pronađu. sekretar MK KPH Zagreb. Također se primjećuje. Zagreb zajedno sa mjesnom organizacijom pronaći punktove. Materijal koji je do sada slan.11 da su uspostavljene tri veze t. Po svemu izgleda.48/497 11 Dragan Carić. Molimo Vas.K. sekretar Oblasnog komiteta KPH za zagrebačku oblast. da nebi više dolazilo do raznih trvenja i nespo­ razuma između naših vojnih i partijskih organizacija.jegli kada su ih naši drugovi pozivali da se vrate u svoje jedinice. Biber. Brošura о II zasjedanju AVNOJ-a se štampa i mi smo uložiti sve. kanala preko OK Po­ kuplja. U posljednje vrijeme stiže sve veći broj Međimuraca u partizane. Prije nekoliko dana sastali smo se sa drugom komandantom VI Korpusa. nalazi se u O. poslužit ćemo se sa kanali­ ma koje ima OK Pokuplje. Okružni komitet do sada nas nije niš­ ta о tome izvjestio. U zadnjem pismu pominje se kakve su naše veze sa Zagrebom i koliko je materijala ubačeno koji je štampan u Koprivnici. KP. Naknadno smo saznali od druga Borisa. Pustili su obitelji partizana koje su bile u logoru.r] Original. da i Vi dadete vaše mišljenje о tome.Ùz drugarski pozdrav: strojopis Tehek12 [v. zbog toga. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! ----------------------. 12 Antun 47 . akcija II Zone i VI Korpusa kao i razgraničenje komande bilogorskog i bjelovar­ skog područja. mi smo mišljenja. Uslijed novo nastale situacije u tom kraju.K. Na sastanku pretresalo se koordinacija. počet ćemo ponovno sa prebaciva­ njem međimurske čete da tamo vrši akcije i mobilizaciju. da bude što prije gotova i što bolje opremljena. što je on dobio u zadatak da pomogne mjesnoj organiza­ ciji iz vana.K.j. Po svemu izgleda da žele izgladiti ono što su prije zakrvarili. što su velike poteškoće u pronalaženju punktova u samom gradu gdje bi se dostavljao taj materijal. Za te stvari saznali smo na putu kada su se drugovi vraćali iz sastanka sa drugaricom Ankom. da u međimurskim selima povlači mađarski okupator pojedine garnizo­ ne. Koliko znademo za sada ubačena je vrlo mala količina tog materijala.

I. br. godine. siječanj 6. О tome vidi: Građa SZH. i tako je bilo mjesta gdje su uslijed svoje labavosti slabo izvršene pripreme i om­ ladina je polazila u vojsku sa manjim oduševljenjem.P. Mobilizacija je izvršena sa po­ zivima. VII. dok. Za vrijeme oslobađanja Čazme u čazmanskom okrugu mobilizirano je 900 do 1. sve su veće simpatije širokih masa pre­ ma NOB. U bjelovar­ 1 97.1 omladina zajed­ no sa NOO-ima slala je i sakupljala hranu tako da je gotovo svako selo slalo kola raznih kolača i ostale hrane našoj vojsci. XI 1943. a za Božić su sva sela u okolici Čazme spremala što su najviše mogla raznih j|bla. U Zagorju je narod za božične darove slao vojsci čestitke i oko 350 paketa. 48 Čazma je oslobođena 29.H. Iz pojedinih sela omladina je u vojsku iš­ la pod barjacima sa pjesmom. Izvještaj Oblasnoga komiteta SKOJ-a za zagrebačku oblast Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast о političkoj situaciji i organizacijskom stanju organizacije SKOJ-a i USAOH-a na području oblasti OBLASNI KOMITET SKOJ-a za zagrebačku oblast Dne. šaljemo Vam Izvještaj о stanju na ovoj oblasti.000 boraca.10 1944. no naše organizacije u cjelini nisu bi­ le na visini da bi pokrenule i oduševile omladinu. što se najbolje vidi prema ljubavi koju narod gaji prema NOV. Političko stanje: Na teritoriju ove oblasti. 6. ali su vršene predhodne pripreme na zborovima tako da se u masi govorilo hoćemo ići u partizane i sam narod je zaključivao tko će ići iz njihovog sela. knj. Drugarskom OBLASNOM KOMITETU K. 1944. za Zagrebačku Oblast Dragi drugovi. . Tako za vrijeme oslobađanja mjesta Čazme.

Kada je dolazio Pavelić u mjesto Krapinu gdje ga je pratila na putu njegova tjelesna bojna sa kojom je odred vodio borbu. prekopavala ceste i t. te je govorio: to su naša braća. Sa ZAVNOH-om i AVNOJ-em omladina se sve više upoznava i smatra ih svojim predstavnikom. Omladina voli našu Partiju. što se nije govorilo i populariziralo predstavnike Srba u ZAVNOH-u. Čerke­ za oko 70 Rusa koje je narod lijepo primio i počastio što je najviše mogao. о zajedničkom kazanu i slično.2 i tom prilikom ubijeno je 48 ustaša među njima jedan pukovnik. a u organizaciju ćemo sve više uvlačiti omladince. a i same naše organizacije su dosta slabo upoznate о tamošnjem ži­ votu i tako se teško snalaze u suzbijanju neprijateljske propagande. Simpatije naroda prema SSSR-u sve su veće što se vidi. U varaždin­ skom okrugu za 10 dana mobilizirano je 30 omladinaca. dok je u drugim okruzima mobilizacija bila znatno slabija. Najslabija mobilizacija bila je u zagrebačkom okrugu gdje je za mjesec dana mobilizirano 26 omladinaca. već Švaba. bandere. a na bjelovarskom okrugu omladina je masovno sudjelovala na rušenju pruga koje je vršeno na više mjesta. da neprijatelju ne uspijeva da ih sa svojim trikovima od­ vraća od njega. no tu je mobilizacija bila bolja od zagrebačkog i va­ raždinskog okruga. U okrugu Krapina omladi­ na je bacala letke u neprijateljskom garnizonu. Tom prilikom omladina je zajedno sa vojskom rušila pruge.skom okrugu mobilizirano je u roku od mjesec dana 520 ljudi. da je ona rukovodilac u današnjoj borbi. dok. Za vrijeme borbe za Čazmu borci jedinica moslavačke brigade pokazali su veli­ ku borbenost. no dok na mjestima kod srpske omladine gleda se sa stanovitim nepovjerenjem. borci jedog bataljona krapinskog odreda traže da idu stalno u akcije kako bi dobili nas­ lov udarnog bataljona. Tako u kotaru Dugo-selo prebjeglo je iz tkzv. da bi jurišali pa ako bi odmah svi izginuli. 113. VII. Borbenost kod boraca NOV stalno se povećava. br. Tome je krivnja. Da bi pokrenuli i pojačali mobilizaciju slati će­ mo postepeno članove SKOJ-a u vojsku koji će povući i ostalu omla­ dinu. a kada su borci kasnije saznali da je tuda prolazio Pave­ lić. a isto tako u sisačkom kota­ ru narod govori. poznato joj je.d. Zato ćemo u tu svrhu pronaći knjige i brošure u kojima se opisuje život u Sovjetskom Savezu i umnožiti ih kako bi se ga još više popu­ lariziralo. knj. no nije joj poznato dublje što je za naš narod Partija učinila i koje su njene zasluge. tako da 2 Vidi: Građa SZH. a iz krapinskog okruga nemamo toč­ nih podataka. izvikuje joj parole. 4 Građa za Doviiest NOB-a 49 . jer su oni obu­ čeni u čerkeske uniforme. rekli su. Kod masa još postoje uticaji neprijatelj­ ske propagande о životu u SSSR-u. primjer. a naše organizacije ne populariziraju je dovoljno ubjedljivo. mi se ne bojimo Čerkeza.

Održavanje omladinskog kongresa3 ima veliki uticaj na omladi­ nu i omladina na predkongresnim pripremama živo učestvuje. VII. Po tome smo poduzeli vršenje još jače političke propagande i manifestacije. upada u sela. dok kod srpskih masa primljena je hladnije. da se mi borimo za republiku zašto se hrvatski narod oduševljava.su u njemu vidjeli samo Hrvate. dok. a i konkretno da im prikažu izdaju jugoslavenske vlade i kralja Petra. dok. To su reakcioneri iz HSS-a iskoristili i u općini Kratečko uspjeli pokrenuti seljake da traže zaštitu od domobrana i prikazivali ih ka­ ko su oni naša vojska i da će ih oni spasiti od Čerkeza. a da se je predhodno omladinu slabo politički pripremilo. Parola о federativnoj republici Jugos­ laviji prošla je kroz narod i omladina znade u velikoj većini. nastoji da narod zaplaši sa raznim terorističkim mjerama. čazmanski okrug gdje su pljačka­ li. 5 О tome opširnije vidi: Građa SZH. VII. No kod pri­ preme za kongres naše organizacije nisu dovoljno snalažljive i elas­ tične da bi na tome još jače politički djelovale a naročito se slabo snalazi u pripremanju političkih manifestacija koje omladina lijepo prima. Isto tako u općini Stenjevac. knj. U većini se sakupljaju podpisi koje treba slati Kongresu. Naše organizacije su poduzele da upoznaju Srbe u ovome kraju kakav će biti njhov položaj u budućem državnom uređenju. a naro­ čito formiranje Nacionalnog Komiteta i sada naše organizacije ra­ de na tumačenju о najnovijim političkim događajima. u kotaru Stubici popaljeno je oko 39 kuća. Tkzv. VII. br. što mu na nekim mjestima i uspijeva. Da se održava II. pali ubija i t. godine. 100. obješe­ no je nekoliko naših drugova. naročito u okrugu zagrebačkom na pr. br. 4 50 u Drvaru od 2 —4 knj. znadu široke omladinske mase. 169. gdje je jedna omladinka u brigadi »Braće Radića« rekla. svibnja 1944.6 Isto tako neprijatelj upada u sela na okrugu Krapina. Čerkezi pro­ lazili su kroz kotar Kutinu i Sisak. SKOJ postaje među omladinom popularan tako ima dosta primjera. i sve ću da učinim. 86 i 116. a na­ ročito zabranom povratka kralju Petru.5 koji su povučeni iz zatvora kao taoci. Kongres. Na tome po3 Drugi kongres USAOJ-a održan je О tome opširnije vidi: Građa SZH. da bi znala kakav ima značaj kongres i sami podpisi koje oni daju. sa­ mo da me se primi u SKOJ«. knj. »idem svukud. hvata ljude. Kod naroda je pobudilo interes drugo zasjedanje AVNOJ-a. to se naročito vidi u vojsci.4 Na cesti Zagreb— Sesvete obješeno je na telegrafskim stupovima 16 ljudi. dok. ali samo uređenje u republici manje im je poz­ nato. br.d. 6 О tome opširnije vidi: Građa SZH. Odnosi između naroda i okupatora idu к još jačem zaoštravanju tako da neprijatelj sve više nastupa sa otvorenim terorom. gdje omladina želi da bude prim­ ljena u SKOJ. . kako bi i same organizacije pokrenuli politički.

nisu narodu tu­ mačili da su ustaše. što im je na mjestima uspjelo. Djelovanje reakcije iz HSS-a u našem prošlom izvješ­ taju malo smo precjenili. О samoj bijeloj gardi više se razvikalo. tako da je omladina ostala sama. Gdje ima Srba i Hrvata to bratstvo se vidno izraža­ va. Naglim nasrtajem reakcije u selu i izmjenom sta­ nja. da ima neprijateljskog djelovanja iznutra što će se ispitati. Na okrugu Krapina od reakcije palo je vi­ še naših drugova. 51 . da će doći Čerkezi i sve im oduzeti. No ima pojedinih sela gdje bratstvo nije postignuto. a isto su naše organizacije da se stvara bratstvo poduzele da hrvatska omladina šalje u popaljena sela srpskoj omladini živežne namirnice i ostale stvari. kotar Stubica. dok. tako u selu Sesvete okrug Bjelovar. no veći dio pristupa iskreno uz NOB. što nam se nameće proširenje organizacije. 7 О tome opširnije vidi: Građa SZH. a na kotaru Stubica poginuo je jedan član i sekre­ tar kotarskog komiteta Stubice7. br. to je učinjeno u više sela gdje je hrvatska omladina pod zastavama vozila hranu srpskoj omladini u popaljena sela. U zadnje vrijeme proširila se organizacija i na okrugu Bjelovar. već ga je održavala svaka za sebe. Bratstvo između hrvatske i srpske omladine još više se razvija.ćeli stvarati civilnu zaštitu. a isto tako poginulo je na cijelom okrugu više omladinaca. na pr. a najviše u okrugu Čazmi gdje u većini postoje i općinski komiteti. a i sam naziv bijela garda je nepravilan. a neki su se udaljili zbog teš­ kih uslova rada od masa. koja da bi branila narod od Čerkeza i uspjelo im je okupiti 6 ljudi koji su primili oružje. 116. Tu se može nazri­ jeti. Pojačanjem reakcije i upadanjem u sela na zagrebačkom okrugu ranjena su dva člana ok­ ružnog komiteta. Organizaciono stanje: Naša SKOJ-evska organizacija na ovoj oblasti pošla je u širinu. domobrani i Čerkezi isto. nego što stvarno postoji. Or­ ganizacija na zagrebačkom okrugu jako je uska. VII. Naše su se organiza­ cije pokazale slabe u raskrinkavanju neprijatelja. jer su oni petokolonaši što ćemo preko organizacije narodu pravil­ no tumačiti. hrvatska omladina želi živjeti zajedno sa srpskom omladinom i os­ talim narodima. što je na omladinu i cijeli narod imalo jak uticaj. naši se drugovi nisu odmah snašli i prilagodili rad tome stanju tako da su mnogi uslijed toga stradali. tako je u Koprivnici održan zbor omladine na koga je došla hrvatska i srpska omladina pod svojim nacionalnim zastavama. a naročito proširenje rukovodstva kako bi organizacija pod tamošnjim okolnostima bila u stanju da djeluje. hrvatska i srpska omladina nije htjela biti zajed­ no na mitingu. Ima pojedinaca koji rovare. U kotaru Kutini ustaše strašili su narod da bi im dao žito time. knj.

ali je uska.Isto se je proširila organizacija na varaždinskom okrugu. koji su bili u početku upisani u ustaše. 8 Sofija Jović Priređivači nisu utvrdili na koga se to odnosi. Da bi organizaciju i njena rukovodstva očistili od slabih i neprokušanih članova sve koji ne odgovaraju. О tome ćemo se posavjetovati sa O. 10 Raša Popović 9 . dok je na zagrebačkom okrugu najčvršća. a ujedno će biti član oblasnog USAOH-a. što je posljedica sporog i slabog sprovođenja direktiva u ži­ vot i slabo djelovanje među omladinom i ispravljanje grješaka ide jako sporo. dok će muška omladina postepeno odla­ ziti u vojsku. da su mnoge organizacije oslabile. Sektaštvo primanja u SKOJ ženske omladi­ ne uspio se djelomično i malo otkloniti. Najrasplinutija organizacija je na čazmanskom okrugu. slati će se postepe­ no u vojsku. dok na krapinskom ide sporije. pojačanju discipline i odgovornosti odgajanjem SKOJ-evaca u duhu ljubavi prema Partiji. SKOJ-evske grupe malo su pokrenute u radu. a čemu je i krivnja njihovo slabo odgajanje u komunističkom duhu.K. SKOJ-a druga Branka9 koji je nedavno iz brigade poslan na taj ok­ rug. a i takovih. povlačiti ćemo na teren i podizati za rukovodioce. a sekretara smo slali na tromjesečnu školu. slučaj na okrugu Čazme. što nisu razvijali i jačali kotarske komitete što se sa­ da ispravlja popunjavanjem. Njih ćemo slati u vojsku da se tamo prekale. a drugove i drugarice iz vojske koji su prokušani u bor­ bama. Tako ih ima mnogo. U Okružni komitet SKOJ-a Zagreb primljena su dva nova člana tako da ih sada ima 8.K. Iz tog komiteta povući ćemo drugaricu Natu10 u naš Agitprop. Poduzeti će se plansko proučavanje komunistič­ ke literature. a i više organizacije im pružaju malu pomoć. Za otklanjanje sektaštva poduzeli smo kod naših organizacija da se u SKOJ sve vi­ še uvlači ženska omladina. Organizacija svojim razvitkom u širinu jako su olaba­ vile. Tako da je to sektaštvo imalo sve većim odlaskom omladinaca u vojsku za posljedicu. Pošto se sekretar bjelovarskog odreda drugarica Vera8 nije vra­ tila sa više SKOJ-evskog kursa. a naročito u zagrebačkom okrugu gdje bi se omladinke mogle mnogo lakše kretati i raditi. koji su do nedavna bili u domobranima. pošto se rijetko kada rukovodstva spuste dole do naj­ nižih organizacija. Partije. a i nedostaci su bili u tome. Razvitkom organizacije uvukli su se i na rukovodstva slabi i neisprobani kad­ rovi. Sam komitet i organiza­ cija djeluje pod težim uslovima uslijed jače reakcije. Njihovo izgrađivanje u komunističkom duhu jako je slabo i nisu čvrsto vezane uz našu Partiju. predvidili smo za sekretara O. Dvojica su ranjena i nalaze se na liječenju.

slabo pomaže nižim or­ ganizacijama i direktive se slabo sprovađaju. I ako je Ujedinjeni Savez pošao u širinu ima još dosta nedostataka u tome. Izdizati ćemo prokušane drugove i popunjavati komitet da bi ga učvrstili. Čazma druga Savu11 koji je bio i prije u tom komitetu.Iz moslavačke brigade vratit ćemo natrag u O. Na bjelovar­ skom okrugu uspjelo se je najviše ostvariti jedinstvo sa raznim športskim i klerikalnim organizacijama gdje ih ima mnogo. 12 53 . da bi se taj odnos ispravio. knj. tako da omladina u mnogo sela radi i po­ maže NOB a ne ubraja se je u Ujedinjeni Savez.K. ulazi u oblasni. U O. koga se smatra članom USAOH-a. tako da su te organizacije cijele uklopljene u USAOH. 134. ubio se je nesretnim slučajem. što ćemo bolje ispitati i prema tome postupiti. što nije učvršćena među omladinskim masama da bi bila stvarni rukovodioc omladine. tako da će sa­ da taj komitet biti od 4 člana. pokretači rada i života omladine. a sada je nedavno došao sa višeg SKOJ-evskog kursa. a i uskoro će se formi­ rati brigadni komitet. Pošto drug Savo odlazi iz moslavačke brigade. VII. USAOH: Ujedinjeni Savez krenuo je jače u širinu. tako da ih sada ima­ de 7. U komitetu ima i ne­ pravilnog odnosa među drugovima. Tako u čazmanskom i bjelovarskom okrugu u više 11 Mandić Krivec 13 Uzelac 14 О formiranju brigade vidi: Građa SZH. SKOJ-a Krapina drug Marijan12 koji je bio sekretar SKOJ-a u odredu. za sekretara u toj brigadi metnuti ćemo jednog člana brigadnog komiteta. Najveća slabost organizacije je u tome. SKOJ-a Varaždin drugovi su primili sami bez da su nas predhodno о tome obavijestili dva nova člana.K. Pri­ laziti ćemo ka učvršćenju mjesnih odbora da bi bila stvarni rukovo­ dioc omladine. Za sekretara brigadnog komiteta predvidjeli smo druga koji je bio sekretar brigadnog komiteta moslavačke bri­ gade. Tako je u većini stvoreno jedinstvo sa ostalim organizacijama. Za sada nemamo predviđeno sa kime bi ga popunili. Član O. Sam komitet u radu dosta je površan. Isto se je krenulo sa pokretanjem kulturno-prosvjetnog rada koji se vrši unutar omla­ dinskog doma. U novo formiranoj brigadi »Matije Gupca«14 formirani su bataljonski komiteti i uspostavljena organizacija. Drug Branko13 ko­ ji je bio privremeno u tom komitetu.K. Prilaziti ćemo ka učvršćenju mjesnih odbora da bi bili rukovodioci. na okupljanje omladi­ ne. br. dok.

no i to ide dosta sporo. U zadnje vrijeme formi­ rano je više kotarskih i općinskih odbora USAOH-a na svima okruzima. zatim na prokopavanju cesta. Pioniri prave razne vježbe i igre što oni vole i vrlo ih se lako pokreće. Isto ćemo tokom ovih dana formirati oblasni od­ bor USAOH-a17 za koga smo predvidjeli tko će da uđe u njega. Na sakupljanju pomoći frontu. varaždinskom i krapin­ skom okrugu16 izvršene su pripreme i biti će formirani ovih dana okružni odbori. 143. О tome vidi: Dok. rušenju pruga i na raznim ostalim pitanjima koja se nameću. Da bi još jače i svestranije razvijali kulturno-prosvjetni život me­ đu omladinom. Često ima nedostataka u mjesnim odborima da postoje pojedinci zaduženi po pitanjima koja nemaju svoga sadržaja rada. godine. br. sakupljaju se potpisi i šalju 15 Okružni odbor USAOH-a Bjelovar formiran je u prosincu 1943. Na zagrebačkom. Kako bi pokrenuli još više rad sa pioni­ rima. zatim pisane su parole. jer ima mnogo mjesta gdje postoje uslovi za uspostavu omladinskog doma. Pošto se omladina voli okupljati u raznim športskim društvima. ali još nije shvaćena važnost rada sa pionirima a i samo nesnalaženje na tome radu. a i manje ima potreba da se stvaraju. to ćemo ih oživiti i u njima djelovati. formiraju se pionirski vodovi i čete. omladina se sve više aktivizira u čemu se naročito ističu pioniri.sela postoje diletantske i pjevačke grupe. U poseljednje vrijeme formiran je okružni odbor USAOH-a15 na bjelovarskom okrugu. U vezi sa gresom umnoženi su razni letači proglasi raznih društava na okruzima. 17 О tome vidi: Dok. što se je pokazalo korisno. a iz našeg komiteta ući će trojica. Pripreme za kongres: Da bi izvršili pripreme za kongres napravili smo plan i sve okruge s njima se zadržali i pomagali na terenu. Rad­ nih vodova i četa ima malo. ali nije podignut. Podižu se omladinski do­ movi. a koliko omladina voli kulturan život i rad. i isti kursevi će se nastaviti dalje i na ostalim okruzima. gdje je sama omladina bez naših or­ ganizacija formirala diletantsku grupu od 40 omladinaca i omladinki. koje po selima daju pri­ redbe i omladina se za njih oduševljava. 22 i 50. Rad sa pionirima isto se je pokrenuo. održavati će se razni prosvjetni i kulturni tečajevi. br. Raditi ćemo i pripremati izdavanje lista oblasnog odbora Ujedinjenog Saveza. 16 54 obišli kon­ svim poz­ . imamo primjer u jednom selu okruga Bjelovar. Slabost naših organizacija je njihova nepokretnost da bi dali inicijativu om­ ladini. održan je na bjelovarskom okrugu pionirski kurs.

Popovači i Križu. koji još nije izašao. U mjestu Kutini. HSS-ovaca na kotaru Kutini. I dalje će nam biti jedan od najvažnijih zada­ taka vršenje priprema za kongres. Proglas zemaljskog Odbora USAOJ-a umnožen je i rasturen u 25. Same pripreme za Kongres naše organizacije jako sporo sprovađaju.dravi II. te raznih križarskih. naročito kada su čitali na tim proglasima imena svojih poznatih drugova. na kotaru Garešnica. I. SKOJ-a povodom Oktobarske re­ volucije izdan je u 10. održati će se u Koprivnici sastanak predstavnika športskih i raznih klerikalnih or­ ganizacija sa naše oblasti na kome će se birati delegati koji će ići na kongres kao predstavnici tih organizacija. Do sada je sakupljeno više hi­ ljada potpisa. U listovima Okružnog NOO za Čazmu i Bjelovar izašlo je nekoliko članaka о kongresu. i to: šport klub (Vrapče). broj Omladinske borbe um­ 55 .000 primjeraka. Kongresu. te šport kluba iz Križa. Na svakom okrugu izvršen je izbor delegata koji će ići na kon­ gres i njih se popularizira među omladinom. Na okrugu Ćazmi ras­ turen je proglas članova bivšeg Jugosokola. a proglas C.K. bacani su proglasi u samome mjestu. Predviđen je proglas đaka Sisačke gimnazije. a omladinskih mitinga i zborova održano je manje. U ostalim okruzima po pitanju natjecanja malo se je učinilo. Takmičenje se je sprove­ lo djelomično na čazmanskom i bjelovarskom okrugu po pitanju sakupljanja raznih živežnih namirnica za našu vojsku i popaljena sela uglavnom se vršilo natjecanje tako da se je natjecalo selo sa se­ lom. sokolaških i HSS-ovskih organizacija. jer bi se pod ovim uslovima i na tom pitanju moglo mnogo više omladine pokrenuti.000 primjeraka. križarska organizacija (Čučerje) te čitaonica Šašinovec. svaki u 1000 primjeraka. koje je proglase izdao Varaždinski i Krapinski okrug i koliko ih je izdao о tome još do sada nemamo podataka. njegovo populariziranje i sakup­ ljanje potpisa. Na zagrebačkom okrugu umnožena su tri proglasa u 2400 primjeraka. Na Bjelovarskom okrugu izdan je proglas atletskog sportskog kluba Zrinjski te proglas Okružnog inicijativnog odbora USAOH-a za okrug Bjelovar. Same pripreme još su u toku i nemamo točnih poda­ taka. 6. Agitacija i propaganda: Politička propaganda pismenim putem bila je u posljednje vrije­ me dosta jaka. a u mjestu Kutini školska omladina u razredu okupila se oko letaka i čitala ih. Bacanje i rasturivanje tih proglasa prilično je oduševilo omladinu. Održavaju se masovni sastanci. a isto i proglas Koprivničke gimnazije. U pripremama za kongres izdani su proglasi pojedi­ nih športskih i kulturnih društava. 10.

d. Kod svakog Okružnog Komi­ teta ima jedan dopisnik koji radi na tom pitanju. a Tehnika O.d. Skoja Zagreb umnožava ulogu »Proleterske omladine« u 700 primjeraka. položaje.K. Dopisništvo još uvijek nije organizirano tako da dopisa nešto stizava iz Bjelovarskog i Zagrebačkog okruga. kao »Dole Kapital«. što se je pokazalo. koje će ići po selima. neda se zborovima poleta. Pisanje parola u vezi sa proglasom Kongresa nigdje nije bilo čestito sprovedeno i ako je na to skretana pažnja. održavat ćemo najviše op­ ćinske mitinge. Nadopunili smo naš Agitprop i one će о tome voditi računa i pomagati u tom radu. Povodom pripreme za kongres održani su zborovi na kojima su se razjašnjavali današnji politički problemi u vezi sa prekongresnim pripremama. Sada u zajednici sa drugim organizacijama prilazi se formira­ nju propagandnih grupa.000 primjeraka.nožava se u 5. Na taj način drugovi i vojska pokreću omladinu u onim selima gdje daju priredbu. Takvome radu prići ćemo na cijeloj oblas­ ti. Tako su slabo pripremljeni govornici. О tome smo poduzeli i skrenuli pažnju organizacijama i konkretno na terenu pomoći i razne nedostatke ukloniti. Do sada smo umnožili raznog mate­ rijala. izvikivanje parola i t. koja će održavati predavanja sa diskusijama о posljednjim političkim događajima. Radi jačeg pokretanja Kultur­ no prosvjetnog rada među omladinom davati će najbolje diletant­ ske i glumačke grupe. sastanke. dok i u drugim okruzima omladina piše samo što se malo о tome vodi računa da bi se ti dopisi pokupili i slali na mjesto. gdje je grupa iz mjesta Dubrave davala priredbe u Čazmi i na taj način jako je odu­ ševila domaću omladinu. U Kopriv­ nici i Čazmi parole su vrlo loše ispisane i sa raznim političkim greš­ kama. Obično su parole pisane kojekako a u tome većinom su ma­ lo naša rukovodstva vodila računa i kankretno pomagala. Varaždinska tehnika umnožila je raznih diletantskih komada 450 primjeraka. i t. Pošto se osjeća potreba pravilnog tumačenja života u SSSR-u to smo si stavili u zadatak pronaći i odštampati razne brošure i knjige о Sovjetskom Savezu. U Moslavačkoj Brigadi u zadnje vrijeme fotog­ rafirali su naši omladinci kolone boraca. Pošto se sa jedne općine omladina lakše sakupi a i sam miting lakše pripremi. razne priredbe po najbližim okolnim selima. U mjestu Koprivnici i Đurđevcu održani su kotarski zborovi na kome je bilo oko 200 omladinaca i omladinki. Sa tih zborova koji će se održavati slati će se pozdravi sa podpisima drugu Titu i Nacionalnom Komitetu. Da bi što bolje ovi dugovi organizirali i proširili rad na tom pitanju dopisa. To naročito vrijedi za mjesta koja su na udaru reak­ cije. održati će se povremeni sastanak sa svima zajedno na kome će se raspravljati о načinu rada. Takav se je rad lijepo pokazao na kotaru Čazma. Sami zbo­ rovi za čitavi kotar slabo uspijevaju zbog slabe pripreme. 56 .

Stavili smo si u zadatak na slijedećim kursevima da posvetimo mnogo više pažnje i da održavamo pojedine teme. a 15. Kod našeg Komiteta održan je jedan Srednji Skojevski kurs. Dok vidim koji je javit ću vam svoje mišljenje. Žukina. Na slijede­ ći kurs.r. dok je bilo predviđeno 20. Ovo posljednje je stiglo danas. 2 Kurira. radu Mjes­ noga komiteta. Ja i drugarica pisali smo vam oko 10-og (nemam ovdje kopije.. AIHRPH. Primio sam vaša pisma od 21. 1944. Zagreb 11 Izvještaj Milana Miškovića Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvat­ sku о odjeku odluka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a u Zagrebu.a3 od 4 —X —43. pozvano je 20 kursista. nastavlja se drugi. strojopis Sign. koje su najvažnije..] Original. premda je i to jako sporo. tako da je na kursu bilo samo 14 kursista. I.. Mislim da bi Ćazim1 trebao malo više kontrolirat goluba. AFŽ-u i SKOJ-u Dragi drugovi. i 22-XII. 18 Pavle 1 Okružni komitet KPH Čazma. organizacionom pitanju i ostalo. stiglo je 4 dana ranije znači dosta brzo. Samom srednjem kursu naš Komitet malo je posvetio pažnje tako da im se nije održalo niti jedno predavanje sa naše strane. Sam kurs dosta je slabo uspio a i kursisti sa pojedinih okruga nisu stigli u potpu­ nom broju. a ono od 21. 3 Konspirator — Dragutin Saili.Te slike bit će slane Kongresu. a točnog se datuma ne sjećam) a poslije toga pisao sam Vam 26 — —XII —43. stanju u NOO.56/39 1944. Smrt Fašizmu — Sloboda Narodu! Sa drugarskim pozdravom. KP. Za druga kojeg ste nam poslali još nisu stigle slike. . Čudim se da vi tako dugo niste dobili od nas pis­ ma.18 [v. ali mislim da će nam moći koristiti za ono što pišete.2 poš­ to mi je nerazumljivo kako pošta može tim putem tako sporo stiza­ ti. Također smo primili pismo druga K. о Partiji. siječanj 7.

. a ja bih ovdje samo htio navesti neka svoja zapažanja pošto sam sada dobio о or­ ganizaciji nešto jasniju sliku. našto se vrlo teško privikavaju. Ćaće. premda je iz poznatih razloga slabo iskorišten. vele ka­ da se sve mijenja da bi i taj stari naziv trebalo nekako zamjeniti. a sada smo primili još jednu drugaricu. ali sada nam London ipak dosta pomaže. sla­ bo energični. koji donosi naj­ važnije komentare »Slobodne Jugoslavije« preko nedjelje. ali mislim da oni preko kojih materijal dolazi to pitanje još uvijek nisu ozbiljno shvatili. je sada naj­ bolji i zadovoljava dok su ostali slabi. Da bi suzbili ubacivanje parola HSS-ovaca (izdajničkog dijela) pretvo­ rili smo naše »Tajne vijesti« u »Politički pregled«. Izvršili smo kod mnogih 4 5 6 58 Lepa Perović Vidi: Dok. stvaranja Nacionalnog Komiteta i ostalog što je s tim u ve­ zi. Odjek najnovijih političkih do­ gađaja. Naročito je naišla na dobar pri­ jem odluka AVNOJ-a s obzirom na Petra II. Svi su članovi mjes­ nog politički još uvijek slabi. ovdje je vrlo povoljan kod velike većine građanstva. Centralni komitet KP Hrvatske. Jedan krupni razlog političke zaostalosti kako pojedinih organizacija tako pojedinih organizacija tako i masa jes­ te nedostatak ili bolje reći neredovito dolaženje materijala. A sada nešto о stanju ovdje. 15. pa misliim da bi trebalo da i vi naj­ bržim putem u tom smislu urgirate kod agitpropa H. br. Pošto Zina4 nije tu ja ne znam. ali se u tom pogledu popravljaju. a imamo namjeru da unutra ubacujemo pojedine članke koji bi bili aktuelni za ovdašnje prilike. još uvijek oni u stvari postavljaju nižim organizacija­ ma zadatke na principu dobrovoljnosti. Stanica AVNOJ-a se ovdje zbog jakih smetnji vrlo slabo čuje te je zbog toga nitko i ne sluša. tako da zbog toga stalno zaostajemo za događajima. Od rejonskih I. Čak i Slobodna Jugoslavija se zbog ve­ likih smetnji u samom gradu vrlo slabo čuje. Sam mjesni osim jednog člana prili­ čan je. Osim toga smo svima organizacijama postavili politički rad kao prvi i najvažniji zadatak.Što se tiče povezivanja preko zraka mislim da ćemo naći moguć­ nosti _ sada baš radimo na tom i ima izgleda. Jedino što se s raznih strana čuje da naziv Jugoslavija nije mnogima simpatičan. a sada bih htio osvrnuti se na stvari koje smatram najvažnije. koje je to Ćazimova šifra. Iz izvještaja5 kojeg ćemo vam ovih dana poslati vidjet ćete detaljnije stanje. za sada.6 To što vrlo povoljno političku situaciju ne možemo stvarno is­ koristiti i povući mase u borbu razlog su uglavnom organizacione slabosti. S time će vas detaljnije upoznati drugarica. Bilo je tu krivnje i kod nas. Ćim stvar uredimo javit ćemo vam.

te da u stvari samo povećava mogućnost provala. Glavni je razlog u tome što niti oni dolje. mali trgovci. Jasno je da bez dobrih rejonskih nećemo moći postići nikakove uspjehe. pa smo odlučili da vrijeme kursa skratimo. samo što su oni trajali i su­ više dugo. Osim toga postavili smo si zadatak da stvorimo što više tvorničkih organizacija i da u tvornice prebacimo težište rada. koji jedi­ no dolaze na sastanak. pa mislimo da će rad krenuti na bolje. dosadašnji novinar. Oni još uvijek vise na našoj organizaciji i rade slabo premda ih ima priličan broj. jer ćemo pomoću njih na taj način moći aktivizirati mase koje oni za sobom imaju i proširiti bazu NOP-a. Drugo­ vi u MNOO-u. a da kroz njega u najkraće vrijeme pro­ đu bar članovi rejonskih. Ako već unutra sjede ljudi koji nisu obavezni ni na kakav rad onda bi trebalo da ti ljudi barem svojim političkim autoritetom pomognu da se proširi baza NOP-a. što međutim nije slučaj. to smo zaključili da bi bilo najpametnije da odatle uzmemo dva poštena HSS-ovca.izmjene u kadrovima. U pogledu NOO-a stvar stoji uglavnom na mrtvoj točki. Pošto danas naši kotarski odbori imaju kontakt sa nižim (kotarskim) funkcionerima HSS-a. kakav je danas ne može zadovoljiti. onaj namještenik 59 . koji hoće da rade i koji u svojim kotarevima imaju autoritet a u ostalima poznanstva. a niti oni gore nisu još uvijek ili su u vrlo maloj mjeri prešli granice simpatizera naše organizacije. mislimo budući MNOO ovako sastaviti: naš sek­ retar (kao politički najjači). bojeći se da ne bi tu netko drugi preuzeo kormilo i tako nas prevario. koji nisu naši članovi shvatili su kao figure. Sav posao pao je na leđa tajnika koji je imao neki tajnički odbor od drugova naših članova. Ti ljudi doduše neće biti profesori univerziteta niti dok­ tori. Onaj HSS-ovac premda je tri puta pristao nije ni jedanput došao na sas­ tanak uvijek nalazeći neki izgovor. politički posve slabih čiji se sav posao kao obično sveo na održavanje veza (oni su držali veze sa svim kotarevima). Taj tajnički odbor je u stva­ ri neki izvršni organ MNOO-a. Mislimo da ćemo u tome us­ pjeti. Prema tome. kao i uopće NOO-e shvatili kao neku firmu iza koje bi se mi sakrivali. činovnici). što njima i imponira. Drugovi su mjesni NOO. pa i materijal za kurs ukoliko se odnosi na razvitak društva tako da bi taj kurs trajao najviše mjesec dana. a ništa ne rade. Osim toga jas­ no je da mi sa današnjim brojem članova nećemo nikada biti ruko­ vodioci masa te smo si stavili u zadatak da u najkraće vrijeme pro­ širimo organizaciju što mislim da će nam uspjeti. ali bez sumnje imaju ugleda naročito u malograđanskim sloje­ vima (obrtnici. premda danas zato postoje uslovi. Sigurno vam je poznato da se ovdje održavaju i kursevi. Mjesni N00. Kada smo stvar malo bolje ispitali konstatovali smo da naš MNOO narodno oslobodilačkoj borbi niš­ ta ne koristi.

Sa P. kao što je to nedavno učinjeno u drugom. 8 60 . što je sigurno posljedica činje­ nice da u organizaciji ima provokatora i da je stanje nezdravo. Drugovi koji ih dobro poznaju misle da bi »Slo­ 7 Franjo Kunstić Agneza Vostrel —Amanović 9 Vojni komiteti. ali se boje za familije i pronalaze raz­ ne sitne razloge. Javite nam о tome svoje mišljenje. stvorili smo sada tamo jednu p. koji sada svi očito vide da fašistički brod tone.9-i stoje organizaciono dosta dobro samo su vrlo slabo isko­ rišteni. Kako znate pao je nedavno sekretar. organizaciono postavljen. Na reorganizaciji MNOO-a baš ovih dana radi­ mo. ali to konspirativni razlo­ zi ne dozvoljavaju.-a u kojemu se sada na­ lazi i jedan član M. Naime. premda simpatiziraju NOP. broj NOO-a u pojedinim kotarevima je tako velik da iz čisto tehničkih razloga kotarski odbori pod ovakvim uslovima rada ne mogu njima rukovoditi. Budemo li povećavali broj kotareva i cijepali kotareve na dva dijela. Prema opsegu posla sastav bi trebao biti još širi. kako ćete vidjeti iz izvještaja. Zato mislim da bi između kotarskih od­ bora i ostalih trebali biti još neki odbori koji bi odgovarali vani op­ ćinskim odborima.. iako je aktivnost organiziacija bila vrlo slaba. Što se SKOJ-a tiče stvar stoji loše.Z. Osim toga u vezi sa NOO-ima postavlja se još jedno čisto organizaciono pitanje.K. Mislim da bi ZAVNOH trebao češće puta da se javi i da da bar neke općenite direktive MNOO-u. jer ova­ ko je svima članovima i suviše jasno da sve direktive dolaze direk­ tno od M. Mnogi bi od njih prešli na stranu NOV. Vidjet ćemo koliko će ih ispuniti. pa ćemo vam uskoro moći javiti rezultat.K. rad je. U samom domobranstvu nastalo je povodom posljed­ njih događaja kod nas i vani do priličnog previranja naročito među oficirima.F.G. pa ima izgleda da će rad kre­ nuti naprijed. jedinicu i postavili im kon­ kretne zadatke.koji je do sada bio i koji hoće da radi.10-ma još uvijek slabo. te još dva HSS-ovca. Ako nam to uspije si­ gurno je da ćemo moći privući u NOP priličan broj HSS-ovaca i izolirati izdajničko vodstvo pod čijim uticajem oni još i danas stoje. Inače su izgledi za razvitak NOO-a dosta dobri. Pod ovakvim uslovima i sa ovakovim a kadrom bit će vrlo teško to sta­ nje popraviti. jer inače kotarski odbori nemaju nad tom ma­ som odbora nikakvu kontrolu.7 a ovih dana pala je i drugarica8 iz vana (ona plava) i sve se to dešava na neke čudesne načine. 10 Partizanske grupe.K. Formirali smo novi Mjesni Odbor A. onda opet neće MNOO moći tolikim kitarskim odborima rukovoditi. V.

Šaljemo Vam izvještaj о radu i političkoj situaciji u našem okru­ gu. koji nam je zbog važnih političkih članaka dobro došao.. 12 Navedeni prilozi ne nalaze se uz dokument. koje bi našim jedinicama mogle dobro poslužiti. Drugarski pozdrav Tomo11 [v. Baš smo ovih dana primili »Glas Slovenije« od 9. strojopis Sign.r. AIHRPH. na kojemu nije bio prisu­ tan jedan član komiteta i to drug koji je zadužen po radu sa vojs­ 11 Milan Mišković. pošto još uvijek stiže brže nego ostala štam­ pa. 12 / Q44.bodna Jugoslavija« trebala da im uputi jedan apel oštriji nešto. siječanj 7. .] Prilozi: 1) Obavještenja 2) Šifra »M« i upute za šifru »M« i »N«. 7. pa nastojte da nam se šalje i ubuduće. prosinca. Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a za Pokuplje Pokrajinskome komi­ tetu SKOJ-a za Hrvatsku о radu omladinskih organizacija u kotarima Okružni komitet SKOJ-a Pokuplje 7. I. KP . Drugarskom Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku Dragi drugovi. 3) Pregled strane štampe. I. a ne samo za domobrance tako da ga prenese u London. Smatra se da bi to na njih sigurno djelovalo i da je baš sad za to povoljan momenat. 1944. Što se ostale štampe tiče još jednom napominjem da urgirate da bi je dobivali što redovitije. ne­ go dosada i to i u redovitim emesijama. Zadnji naš sastanak održali smo 2.48/498.12 Original. siječnja 1944. instruktor CK KPH. zadužen za rad zagrebačke partijske organizaci­ je (prosinac 1943 —svibanj 1944).

Najteži je rad u općini Rečica.3 4 općinska odbora sa 19 članova. Pred kratko vreme poginuo je jedan član odbora koji je bio i član K. Tu nema niti jednoga općinskoga rukovodstva. Od prošlog izvještaja mobilizirana su 96 omladinca od kojih se je 26 javilo dobrovoljno dok je 70 mobilizirano na pozive. U kotarskom komitetu Velika Goricač promjenilo se je stanje u toliko što smo iz komiteta jednog člana poslali u vojsku a u komitet primili samo dva nova člana.K. Sa Pionirima slabo se radi u tom kotaru.kom drug Šafar.1 U našem komitetu za sada nema nikakovih prom­ jena. Težak je rad i u općini Kupinec gdje se osjeća ja­ ka organizacija klike koja se okuplja oko Mačeka. Od prošlog sastanka formirana su u kotaru 2 općinska rukovodstva i to u općinama Sveta Klara i Velika Gorica. Šišljavić kuda stalno krstare ustaške bande iz Karlovca i narod je jako zaplašen te neće niti dolaziti sa sastanke niti u organizaciju. Na sastanku govorili smo о Okružnom Odboru USAOH-a i zak­ ljučili smo da ćemo poslije našega idućeg sastanka održati sasta­ nak sa Okružnim odborom na kojem sastanku će se izabrati novi uži odbor. Odbori USAOH-a rasplinuti su i nesamostalni. Omladina se okuplja oko odbora USAOH-a. Do sada najslabiji je rad u opć. Sve grupe ne održavaju sastanaka dok jedan dio grupa održava sastan­ ke. U buduće ćemo ćešće održavati sastanke sa okružnim odborom. Veći dio grupa održava redovito sastanke radne i od­ gojne dok još uvijek ima grupa koje se ne sastaju redovito.4 tečajevi u općinama gdje ima nepismenih omladinki. oko pje­ vačkih horova. SKOJ se je povećao za 16 članova tako da sada imamo 97 SKOJ-evaca. Stanje USAOH-a je Kotars­ ki odbor od članova. Iz Kotarskog komiteta Pisarovina poslali smo u vojsku jednoga druga a u komitet primili smo tri nova druga. Tu će se ovoga mjese­ ca održati Kotarska konferencija USAOH-a. drug Lukačić2 iz Kupinca. SKOJ-a Pisarovina. Tu roditelji brane omladini dolaziti na sastanke. Stanje organizacije u kotaru j e l i grupa sa 43 SKOJ-evca. a sada će se organizirati i anal. Održano je 6 masovnih sastanaka na kojima je bilo oko 400 ljudi. Održana je kotarska konferencija USAOH-a na kojoj se je vidjelo da je organizacija rasplinuta jer je mlada (stvorena je poslije kapi­ tulacije Italije). Analfabetski . Odra i Dubranec. Tu postoje 4 općinska odbora sa 34 1 2 3 4 62 Antun Franjo U originalu broj članova nije napisan. 50 seoskih odbora članova USAOH-a u kotaru ima 1200. SKOJ je u kotaru dosta mlad i slab. omladinskih domova. Održano je SKOJ-evsko savjetovanje koje je dosta pomoglo or­ ganizaciji. U Svetoj Klari uhapšena su nam 2 SKOJ-evca.

Organizacija USAOH-a dosta je uska ali dosta je čvrsta. omladinsku brigadu radi slaboga rada. U taj kotar poslali smo sada jednog druga koji je kandidat za naš komitet i jednog člana našeg komiteta. 19 seoskih odbora sa ukupno 92 člana. Tu ćemo sada održati ko­ tarsku konferenciju. Od prošlog iz­ vještaja mobilizirana su dva omladinca. Od­ bora USAOH-a u kotaru ima 2 općinska sa 6 članova. Održavali su se masovni sastanci i zborovi. Mo­ bilizirano je 17 omladinaca. USAOH-a Žumberak. 63 . Veći dio grupa ne održava sam svoje sas­ tanke. 26 seoskih sa 127 članova. Postoji jedno opć. SKOJ u tom kotaru dosta je slab. Održavali su se masovni sastanci. U Kotorskom komitetu Samobor napravili smo reorganizaciju i to sekretara i još tri člana komiteta poslali smo u 16.K. Orga­ nizacija USAOH-a isto kao i SKOJ još je uvijek uska.člana. 54 seoska sa 293 člana članova USAOH-a u kotaru ima 760 i kotarski odbor od 8 članova. Rad je u ovom kotaru dosta težak radi toga jer u svim općinama osim općine Klinča Selo roditelji brane omladini ići na sastanke. Kotar Žumberak: Kotarski komitet sada ima 9 članova.O. Na tu konferenciju pozvati će se i omladina iz općine Klinča Selo. Održano je 8 masovnih sastanaka na kojima je bilo 452 prisutna i tri zbora na kojima je bilo oko 280 ljudi. Kotarski komitet Jaska povećao se je od prošlog sastanka za tri člana i sada broji 8 članova. Krivnja je baš u tome što sami članovi K. radi toga što su bili nedisciplinirani i ni­ su se opće osjećali odgovorni. članova USAOH-a u kotaru ima oko 320. Održavali su se uži sastanci jer se masovni sastanci ne mogu održavati radi mnogobrojnih us­ taško njemačkih garnizona. ne­ mamo točnih podataka koliko je omladine i naroda bilo na tima sastancima. nisu pra­ vilno radili sa grupama. SKOJ-evska organizacija je još uvijek usko sektaški postavljena. Komitet sada broji 5 članova. Stanje orga­ nizacije USAOH-a u kotaru je 2 općinska odbora sa ukupno 8 člano­ va. U komitet primili smo jednu drugari­ cu koja je bila član K. Ovaj kotar do sada cijeli je neoslobođen. Tu ima 5 odbora Pionira. Sa Pionirima radi se dosta slabo. Do sada nisu u ovom kotaru obuhvaćene općine Jaska. SKOJ-evske grupe u kotaru redovito održavaju radne i sastanke. Od 49 sela u kotaru obuhvaćeno je 19 sela. Da bi pokrenuli rad održati će­ mo kotarsku konferenciju na slobodnoj teritoriji (pod Okićem). pored toga ima 5 grupa sa 23 SKOJ-evca. rukovodstvo SKOJ-a i 5 grupa sa 25 člano­ va. članova USAOH-a u kota­ ru ima oko 350. Desinec i Cvetković. Sada se je uhvatila veza sa mjestom Jaska i tamo ćemo sada stvoriti organizaciju. Tu postoji jedno općenito rukovodstvo SKOJ-a od tri člana. Postoje dva općinska rukovodstva i to u općini Radatović i općini Sošice.

Najteži je rad u općini Vivodina. Krašić i jednom dijelu općine Sošice. Održavali su se masovni sastanci i održana su tri zbora na kojima je bilo oko 300 ljudi. Održana je druga Ko­ tarska konferencija koja je dala mnogo volje omladini za rad. sa sakupljanjem potpisa na pozdravima kongresu manje se je učinilo. U općinu Draganić i Jaškovo do sada nije se niti prodrlo. Čim sakupimo podatke poslati ćemo vam posebne izvještaje о radu u vojsci. Pošto na sastanku nije bilo druga koji radi sa odredima ne mo­ žemo vam poslati izvještaj о radu u vojsci. Povodom Vašega pisma mi smo pojačali agitaciju za skupljanje potpisa. U općini Dubranec narod stoji dosta po strani borbe. 14 odbora pionira sa 41 članom oko kojih je okupljeno 160 pionira. Mi smo popularizirali kongres preko masovnih sastanaka koji su održavani po svim selima preko konferencija u onim kotarevima gdje su održane i preko letaka i plakata koje je izdao Zemaljski od­ bor. SKOJ-evske grupe sve ne održavaju same svojih sastanaka. Tu je izabran novi kotarski odbor od 9 članova. Po Omladinskim domovima ispisane su zidne novine i parole a isto tako i po selima. U općini Kalje počela se je naglo stvarati organizacija. Na taj kotar Nijemci su od prošlog izvještaja pokušali dvije ofenzive. Pored toga izdani su u našem okrugu plakati i populariziran je kongres preko lokalne štampe »Rodoljuba« »Tjednog pregleda« i lista AFŽ-a »Pu­ tem slobode«. Mi smo u našem okrugu umnožili letak Zemaljskog odbora i iz­ dali smo jedan letak za naš okrug koji smo vam poslali. Prva ofen­ . formirana je jedna diletantska grupa. Od prošlog izvještaja stvorena je jedna grupa i obnovljene su neke grupe koje su poslije ofenzive prestale raditi. Kada budemo obavješteni о danu održavanja kongresa iz­ dati ćemo još jedan kratki letak. potpuno neoslobođena). otvorena su dva Omladinska doma. Po pitanju priprema za drugi kongres mi smo predvidili delega­ te iz kotareva koji će ići na kongres i spremljeni su referati. Mobilizirana su 46 omla­ dinca. Na dan kongresa paliti ćemo krijesove i održavati sastanke. 4 odbora su obnovljena koji su poslije ofenzive prestali raditi. Do sada najviše je potpisa sakupljeno u kotaru Zumberak dok je u drugim kotarevima po tom pitanju malo učinje­ no. Sada ima 22 grupe u kotaru. Održavaju sastanke i naučne i radne. Politička situacija: U Veliko goričkom kotaru narod većim dijelom simpatizira NOB. Od prošlog izvještaja povećala se je or­ ganizacija za 13 seoskih odbora sa 43 člana. Organizacija USAOH-a rasplinuta je. U Svetoj Klari narod je jako zaplašen jer ima tamo par ban­ dita koji unašaju strah u narod (ta je opć.Sama rukovodstva dosta su slaba.

Na­ rod je jako zaplašen. XII. Za vreme prošle ofanzive raspršio se je Vivodinski bataljon i prestale su raditi sve organizacije.ziva bila je razbijena no pred drugom ofenzivom naša se je vojska povukla. Više puta Nijemci i ustaše is­ padaju iz Velike Gorice po obližnjim selima gdje pljačkaju od naro­ da blago i prave racije na vojne bjegunce. Na Badnjak 24. Švabe su bacili na jedno selo u Stupniku 9 bombi. U općini Vivodina pol. U općini Radatović narod je uz NOV i pomaže sa vo­ ljom borbu. Nije nam pozna­ to kakova je situacija poslije druge ofenzive jer smo pred samu ofenzivu otišli na sastanak komiteta. U općini Rečica i Šišljavić narod je jako zaplašen jer dolaze ustaša iz Karlovca i pljačkaju od naroda blago svinje i ostale stvari od naroda. Pokupsko. Narod govori da Maček nije ništa kriv i da on mora ići kuda ustaše zapovi­ jedaju. a jednom su pucali iz lovačke puške na jednog čovjeka koji ima dva sina u partizanima. U tim općinama mnogo nam koče rad sa omladinom rodite­ lji i govore naročito omladinkama da se neće udati ako budu hoda­ le na sastanke itd. a na Stupniku nalazi se njihov garnizon. Sada svaki dan naši vrše konfis­ kaciju po Vivodini i narod je vrlo zaplašen. U općini Krašić narod je zaplašen jer se stalno boji ofenzive. Iz tog dijela za vreme prošle ofanzive otišlo je dosta omladinaca u Pavelićevu vojsku. U općini Draganić nije nam poznata situacija jer nitko ne radi u toj općini. Petokolonaši još uvijek proširuju vijesti kako će doći Čerkezi i klati narod radi partizana. Dosta partizana otišlo je u usta­ še i domobrane u Karlovac i Ozalj. Narod prilazi NOB i u onim selima koja su do sada bila ustaški raspoložena. 5 Građa za povijest NOB-a 65 . i dolazi više puta neki agent iz Karlovca te održava sastanke. U općini Kalje situacija je svakim danom sve bolja. U ovoj općini pokušavaju ustaše otvoriti ilegalnu organizaciju Ustaške Mladeži. Poslije prve neuspjele ofenzive Švabe su bombardirali mnoga sela a ustaše su drugi dan došli u selo Lukavac gdje su op­ ljačkali dosta stvari od naroda i zapalili neke kuće. U kotaru Pisarovina osjeća se jaki rad klike koja se okuplja oko Mačeka u općini Kupinec. Osjeća se rad pete kolone. Kostanjevac). Petokolonaši proširuju vijesti da će ići velika Njemačka akcija i da će Nijemci sve ljude koji imadu vezu sa partizanima pohapsiti. U kotaru Žumberak politička situa­ cija je različita. i Pisarovina narod je uz NOB i vo­ li partizane. U općini Kupčina. U Jaskanskom kotaru pojavili su se neki nao­ ružani banditi koji su jednom pucali na jednoga partizana koji je bio dežurni. situacija vrlo je sla­ ba. Sada će se održati izbori. U općini Sošice u jednom dijelu situacija je povoljna dok u drugom dijelu narod je ustaški nastrojen (Oštro. Prilikom povlačenja ustaša iz Kupinca odveli su sa sobom i Mačeka koji je do tada bio stalno na Kupincu.

Matetić se nalazio u Hrvatskom zagorju s 32. Letak Zemaljskog odbora u 870 kom. pri­ jedlogu komandnog kadra za Komandu bjelovarskoga područja. Stvari koje je naručio drug Branko5 mi smo naručili iz Zagreba i čim ih dobijemo poslati ćemo Vam ih po kuriru. siječanj 7. Drugarski pozdrav. 5.900 kuna ostavili smo si za naše potrebe. načelnik štaba Zone.000 kom. AIHRPH. I P. Pošto se slabo radi sa Pionirima u cijelom okrugu stoga da bi poboljšali rad sa njima zadužiti ćemo u svakom odboru od­ nosno komitetu jednu drugaricu ili druga koji će raditi samo sa pio­ nirima. Isto tako zadužiti ćemo nekoga u okružnom odboru. Petar . politkomesar Zone.] Original. pukovnikom Drapšinom4 u Pitomači. 2 347 kom. OPERATIVNE ZONE N. Pismo Ivana Šibla Vladimiru Matetiću о dogovoru s komandantom VI korpusa NOVJ za zajedničko djelovanje..O. Na sas5 1 2 3 4 66 Jure Bilić U to vrijeme V. divizijom. U više nav­ rata poslali smo Vam papira i kartona. Ivan Šibi. Pred sve organizacije u okrugu postavili smo da moraju svi odbori USAOH-a i SKOJ-evske grupe redovito održavati odgojne sastanke. Letak našega okruga 6. Recitacije 500 kom. strojopis Sign. Rade2 i ja3 bili smo jučer na sastanku sa koman­ dantom VI.V. neznamo da li ste taj papir primili. Pišite nam da li vam dolaze stvari.000 kuna koje smo primili za članarinu i dobro­ voljni prilog.r. Korpusa. Sada ćemo imati stalno direktnog kurira između nas i Vas jer nam pisma i materijal koji nam vi šaljete mno­ go kasni. SKOJ. HRVATSKE PUKOVNIKU VLADI MATETIĆU1 Druže Vlado.8/644 1944. Smrt fašizmu sloboda narodu! Umnoženo je: i » . Uoči 25 godišnjice Komsomoia 500 kom. Mladi udarnik br. te о nare­ đenju Glavnoga štaba za djelovanje jedinica Zone KOMANDANTU II. padu Varaždinskih Toplica.O.. Bulat.Šaljemo Vam 50. . Joža Tome[v.

Divizije uopće nemaju. Dnevni red sastanka bio je sljedeći: 1/ Operativna suradnja. 4/ Teško oružje. Divizija bi nam puške iz prve akcije povratila. Za istinitost toga komandant VI. Brigadu. Korpusa jamči svojom rječju. Te stvari postavio je na dnevni red Drapšin. Sve je riješeno na drugarski način i nema razloga vjerovati da će po tom pitanju doći još do nekih poteškoća.tanku su prisustvovali i drugovi iz štaba XXVIII.H. Po pitanju mobilizacije odlučeno je da će XXVIII. sekretar Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast. a koji će to biti nije još odlučeno. Osim toga postav­ ljeno je da mi dademo iz Bjelovarskog Odreda 100 boraca u Divizi­ ju. Divizije. а о čemu ja nisam do jučer imao ni pojma. 2/ Mobilizaci­ ja. između nas i VI. Po pita­ nju teškog oružja. to jest za otprilike 8 dana. a u načelu smo pristali na to i čekamo Tvoju odluku.Š. Akcija bi došla u obzir tek nakon popune ljudstva Divizije. jer je naoružanom borcu nemoguće oduzeti pušku. Divizija koja se sada nalazi u Pitomači i u selima oko Pitomače ostati na tom sektoru još 8 dana. Po naređenju G. a mi ćemo za tu ak­ ciju dati II. nego je mislio da smo mi uopće bez ikakovog topa. Divizije. Po prvoj tački dnevnog reda govoreno je о odnosima između Štaba VI. odnosno Podravini. a drug Te­ hek poduzeo je preko partije da se izvrši kampanja za mobilizaciju i s novim ljudstvom popuniće se XXVIII.-a mi smo razgovarali i о koordinaciji ope­ racija. Drapšin namjerava da napadne Pisanicu. Korpusa. a Škodinih topova osim ovih od XXVIII. Tu je glavnu riječ vodio drug Tehek. Inače oni imaju namjeru napasti neki jači garnizon u Slavoniji ili u Bilo­ gori. Inače on nije znao da Divizija nosi sa sobom oba topa. 5/ Razno. Nadalje je govoreno о razgraničavanju između našeg i njihovog sektora. dok će nam kasnije top poslati ili će nam um­ jesto njega dati dva Šnajderova topa. nego je mislio da je jedan top ostavila nama. odnosno Petra Drapšina. Stvar je u ovome da oni u Sla­ voniji uopće nemaju niti jednu jedinu granatu za nikakav top. no također on nije znao da mi imademo 6 protukolaca. Divizija. 3/ Razgraničenje. jer su to u stvari pita­ 5 6 Antun Biber. Nadalje je raspravljano о tonu kojim se pišu telegrami itd. Sastanku je prisus­ tvovao i drug Tehek5 koji je bio s nama. koja će biti za vrijeme akcije pod komandom XXVIII. javljam Ti da smo odlučili zajednički da top Ško­ da ostane za sada kod njih zbog napada na to veće uporište koje namjeravaju napasti. što mi nismo mogli učiniti bez Tebe. Korpusa i našeg štaba i tu se je potezalo još ono staro pi­ tanje u vezi sa pismom koje je Drapšin pisao Vama dok je još Mar­ ko6 bio komesar Zone. Ti borci bili bi otstupljeni diviziji sa puš­ kama ili bez pušaka u koliko nisu bili naoružani. Belinić 67 .

nja političke naravi. a koje su postavili Slavonci. Sama komanda Područja bila bi u No­ vigradu. To bi bilo u glavnom sve sa naše konferencije sa drugom Petrom Drapšinom. Vjerujemo da ustaše nisu više tamo. 23. Nadalje smo odlučili da za komandanta Koprivnice posta­ vimo druga Markov Ignaca. Bjelovar partijski obuhvaća tamo neke općine i sela koja inače potpadaju pod sektor Bilogorskog Od­ reda. koji imademo namjeru formirati. a da li su se zadržali u Toplicama i što su tamo načinili to još nismo uspjeli saznati.K. U Štab Zone vratili smo se autom jutros u 4 sata i tu nas je do­ čekala neugodna vijest da su ustaše iz Varaždina prodrli u Varaž­ dinske Toplice7 i to bez da je na njih opaljen i jedan metak. intendantura itd. knj. Santu12 smo predvidili za nastavnika na kursu za polit. Tehek ga poznaje. no želi da se posavjetuje sa oblasnim Komitetom za Slavoniju. godine. to je neki šuster iz Zagreba. 19. instruktor Kovačić Poldi. siječnja 1944.11 polit. Ustaše nisu išle dalje. Korpusa postavljena komanda mjesta. dok bi otsjeci. 68 . Ostalo došlo bi po vremenu. tom V. Koman­ dant Područja Parag Josip. ko­ mesare. a Bilogorski Odred tamo nikada ne dolazi. jer toliko jest brojno stanje komande u Pitomači i okolnih partizanskih straža. sekretar ОК KPH Bjelovar. dok. iako na sve strane dajemo naređenja za pri­ silno izviđanje itd. a plan nastave tražićemo 7 Varaždinske Toplice su zauzete 4. 9 Jankes. pomoćnik Kendel. bili u Sredicama ili oko Sredica. Sa Grgom9 i Tehekom savjetovali smo se u pogledu komande Bjelovarskog Područja i donijeli smo konkretne zaključke. pomoćnik komandanta Komande Kalničkoga područja. 10 Stjepan 11 Slavko Kezele 12 Gabrijel. Rade se bavi mišlju da opet za kaznu načini jednu probnu uzbunu specijalno za к-du Područja. br.10 zamjenik koman­ danta Slavni. Vidi о tome: Zbornik VII. iako se Drapšin slaže u načelu sa tim. To moramo ispitati. 8 Ivan. Bobinec8 veli da ih je bilo tri bojne. Naime O. član OK KPH Varaždin. О tome nije također donijeta defi­ nitivna odluka. s tim da bi intendantura i sve što imade Bjelovarski Odred potpalo pod komandu novog Područja. jer u strahu su velike oči. U koliko bi te straže i komanda mjesta u Pitomači pripala nama. Imade inače još dosta partizanskih straža koje bi tim novim razgraničenjem potpale pod našu koman­ du. Bata­ ljon Kalničkog Odreda koji je imao zadatak da drži te položaje ne znam što je radio i gdje je bio. mi bi morali da­ ti u naknadu njima također 100 boraca iz Bjelovarskog ili bilo kojeg Odreda. Novo postavljenim granicama pod nas bi potpala Pitomača u kojoj je od VI. dok bi vojnog in­ struktora dao Bjelovarski Odred.

Trebalo bi Ti da dođeš i da vidiš kako su to u stvari sve velika mjesta. Virje.H. jučer je u Kalnički Odred opet došlo 80 Međimuraca. Novigrad. Izvjestite kad i sa kojim snagama ćete pristupiti izvrše­ nju ovih zadataka. k. a s drugom grupom dejstvujte na pruzi i na uporišta Zagreb — Banova Jaruga i Zagreb —Križevci. f. Moslavačkom Odredu javili smo da smjesta pošalje diviziji sve što je odnio njenoga. jednom grupom dejstvujte u Podravini na prostoru Varaždin —Kal­ nik—Drava. Inače osim toga nema ništa nova. strojopis Sign. 1475. Pomoćnim snagama. Citiram Ti naš odgovor: Sa divizijom krenuli u Zagorje. Đurđevac i Pitomaču. 3. Bilo bi lijepo tamo malo živjeti. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! S drugarskim pozdravom: Kopija bez parafa.Š. U Đurđevcu smo se zadržali i uredili stvar sa k-dom mjesta. Mi smo putovali i putovali automobilom i divili se svojoj državi u pogledu bogatstva. Smatra­ mo da će Santo na toj dužnosti zadovoljiti. Inače od G. Sada malo о našim gradovima. Pojačajte aktivnost u Međimurju. Formiramo Međimurski bataljon. nismo imali vremena da se zadržava­ mo. to je neiscrpivi Eldorado. . U akciji na Veliku Pisanicu učestvovaće i Moslavačka Brigada. G.-a primili smo telegram sljedećeg sadržaja: Glav­ nim snagama dejstvujte dolinom Krapine u Zagorju s ciljem likvi­ dacije tamošnjih uporišta i širenje ustanka. AVII. Fond NOB. Mi smo jučer prošli kroz Kop­ rivnicu. dali im upute po nekim pi­ tanjima i sastavili naš proglas povodom oslobođenja Đurđevca. a Moslavačka brigada i Odred na pruzi Zagreb — Banova Jaruga. Uskoro ćemo ponovo slati Međimursku četu u Međi­ murje. dok.H. 4. Međutim. Bjelovarski Odred djeluje na pruzi Bjelovar — Križevci. Ta­ mo nema nekih naročitih problema za sada. br. Sa Kalničkim Odredom nalazimo se na liniji Križev­ ci—Varaždin. Prvi za­ datak Zlatar..od Slavonaca koji već dugo vremena te kurseve održavaju.Š. nekako se ponašaju strahovito kavalirski. jer joj je predao mitraljeze bez jednoga štita. Inače. Bjelovarski Odred još do sada ništa nije ubrljavio.

Tako na pr. Broj 14/44 ŠTABU II OPERATIVNE ZONE N. Izvještaj Štaba Druge NO brigade Druge operativne zone NOV i POH Štabu Zone о akciji na prugu između Ivanića i Križa Štab II brigade II Oper. Sada neprijatelj praktikuje da minira cijelu prugu u sektoru gdje mi obično vršimo napade. Bataljon Odreda nije izvršio svoj zadatak t. I baš prilikom samog rušenja pruge imali smo žrtava iz tih vagona. Oklopni voz nisu mogli maknuti sa pruge dva dana. Tu je bio ranjen i to teško komesar II čete IV bataljona Zvonko1 /proleter/ bivši kurir Zone. ali to smo uspjeli ukloniti.14 1944. Također smo imali 4 ranjena partizana i dva civila. Tom prilikom srušena je pruga na nekoliko mjesta i onespo­ sobljen oklopni voz koji je tom prilikom naišao na minu. i P.O. Uništena je lokomotiva i 3 vagona. 1 2 70 Milan Romanović Ivan Hariš . Zbog toga mi smo dali jedan baš bataljon da dopremi taj eksploziv. 1944 godine vršili smo akciju na prugu.j. To je u glavnom izvršeno na cijeloj liniji pruge od Popovače do Ivanić Grada.V. 7. Akcija je izvršena pod dosta ne­ povoljnim okolnostima a razloga što je neprijatelj spreman i preduzima sve mjere predostrožnosti. Hrvatske Dne 7. a potučeno 30 Njemaca. siječanj. Tako smo na pr. Ilija Gromovnik2 nalazi se u Pobjeniku kod III Diverzant­ skog bataljona. između Ivanića i Križa. I. Zone N.V I P.O. nije dopremio eks­ ploziv. Na pruzi blizu Popovače neprijatelj je počeo da gradi bunkere što mu mi ometamo sa našim manjim snagama. HRVATSKE Položaj 2.O.O. sa nagaznim mina­ ma. te noći bila su ostavlje­ na na pruzi 4 utvrđena vagona u kojima je bila posada koja je naše dočekala sa vatrom. I. Pruga je uz to bila minirana. 1944 godine A.

pa vas stoga molimo da nam javite što je s Lazom?4 On bi nam mnogo trebao. Čim stigne eksploziv moći ćemo se pojačanom snagom baciti na prugu. pošto momentalno nemam pri ruci mašinu). Na Čazmu bi išli iz pravca Kutina —Ivanić —Križ. a iz samih bunkera neprijatelj je držao vatru. Mi tima podatcima nismo pos­ vetili mnogo pažnje jer nam to izgleda za sada malo nevjerovatno. AVI I. dok. 48-6. Za večeras opet spremamo jednu malo veću akciju na prugu i voz i nadamo se da će nam uspjeti. Zagreb Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku о političkoj situaciji u Zagrebu i organizacijskom stanju partijske organizacije Dragi drugovi! Šaljem Vam u prilogu izvještaj za mjesec decembar (Pišem ru­ kom. hr.r. Mrtvima neprijateljskim vojnicima nijesmo mogli prići zbog brisanog prostora i samog voza koji je tamo stajao. 4 Marijan Laćan 71 .Beograd. Fond NOB. Ivan Žabno —Vrbovac.jučer napali domobrane i Njemce koji su bili na radu. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Politkomesar: Mutak Vlado [v. k. 15 1944. siječanj 8. 3 Odnosi se na naređenje da se kombinirano vrše akcije na željezničku prugu Zagreb. a mi nemamo obavješ­ tajnog oficira. Prema podatcima naše informativne službe neprijatelj bi na­ vodno trebao da poduzme akciju na Čazmu i Dubravu i to istodob­ no. a na Dubravu iz pravca Sv. 1475. Ovdje se u veliko osjeća rad pete kolone. Uopće mi ćemo sa svoje strane poduzeti sve da sto postotno izvršimo naređenje3 Vrhovnog koman­ danta i vašeg Štaba..] Original strojopis Sign.] Komandant: Kličković Nikola [v. a isto tako napali smo i voz po bijelom danu. 4. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i vi­ še ranjenih. r. f.

2./ štrajkovi. 8 -I. ov.] IZVJEŠTAJ ZA MJESEC DECEMBAR 1943./ organiziranje sabotaže preko tvorničkih i ostalih NOO-a postepeno polaganošću u radu /što se međutim i do sada radili neorganizirano!/. nego u dosadašnjoj formi izvještaja. ali mislim da ćete ovako dobiti jasniji pregled i sta­ nja i rada. članarina utrošena (što ne bi smjelo biti) i slično. Tehnič­ ki još nije potpuno dotjeran (U polit./ Aktiviziranje masa obzirom na činjenicu./ protestima protiv lošeg postupka. Drugarski pozdrav Tomo' [v. »usmene novine« tako da je svaki naš aktivista zadužen da obavijesti 5 svojih poznatih о važnijim političkim događajima. r. 1 72 Milan Mišković. za ekonomske poboljšice itd. instruktor СК KPH. mj.Izvještaj je originalan tj. A.. onakav kakvog je poslao M. kućne konferencije koje naši aktivisti provode posje­ ćujući znance-ukućane koji su antifašistički orijentirani./ Obzirom na činjenicu. Osim toga ima unutra kojekakvih izraza. NOO-a itd/ time da se tu­ mače naši stavovi po političkim pitanjima. da mnogi građani Zagreba pasivno promatraju događaje i ili očekuju spas od Crvene armije ili od angloamerikanaca: a. ./ sakupljanje za NOV i borba protiv krađe u ličnu korist koja je česta pojava kod proletarijata i d. kra­ đom i uništavanjem sirovina i materijala do kojega se uslijed rat­ nih prilika teško dolazi./ POLITIČKO STANJE Za mjesec decembar postavio si je forum slijedeće političke za­ datke. kvarenjem strojeva.-1944. populariziranje »Politič­ kog pregleda« koji izlazi svake srijede i gdje su stavovi »Slobodne Jugoslavije«. K. c. da fašistička štampa vlada javnim miš­ ljenjem u masama time što unaša zabunu u naše antifašističke re­ dove postavljeni su zadaci: prenos političkog stava od viših foruma prema dolje sve do u mase /preko ćelija. zadužen za zagrebačku partijsku organizaciju. situaciji brka se primljeni ma­ terijal i slično). 6. Opširnije sam vam pisao о radu. obzirom na slabosti partorge i obzirom na slabu političku svijest masa: 1. kao »proglašen« čla­ nom partije. Iz­ vještaj ćemo zajednički prodiskutovati tako da se do idući puta ti nedostaci uklone. b. s time da je ukazano koliku su ulogu odigrali štrajkovi kod rušenja fašizma u Italiji i najnoviji štrajkovi kao odgovori na strijeljanje talaca u sjevernoj Italiji.

a odatle na ćelije i tu na ćelijama su konkretno postavljeni /za stanovitu tvornicu. 2 August . i e. poduzeće itd. a tokom mjeseca janua­ ra 1944 vidjet će se rezultati. /materijal iz NOB. c. IO Zavnoha raspisuje zajam. Dom br. a aparat za »Politički pregled« /redaktor.2. Žena u borbi 5 — 6 120 kom. 1 i 2 po 5 kom. Materijal koji je stigao u toku ovog mjeseca i koji je podijeljen je slijedeći: Vjesnik 25 — 26 500 komada./ pristupa­ nje svim poštenim ljudima i njihovo aktiviziranje u smjeru NOB prema stepenu njihove gotovosti za rad./ konkretizira se na terenima. stenotipistkinja. Slob./ objavljivanje su­ radnje mačekovaca i ustaša i sada i u času kapitulacije Njemačke. preneseni su na sve rajone.3. da je svagdje to sve prodiskutirano. Ustav SSSR 100. Rodoljub br. koja je do sada imala 2 člana dijeli se i to tako da predavač ostaje pri agitpropu. U glavnom se prodrlo sa tim zadacima i ako se ne može reći da su svi ti zadaci i ispunjeni a naročito to važi za sabotaže. 10 5 kom. Jedinstvena općenarodna OF. U mjesecu decembru ispunjeni su ti zadaci ovako: ad./ se provađa /govoreno je samo sa nekoliko ljudi -HSS-ovaca. Za sada je stanje takvo. Agitpropu ostaju kursevi i partij­ ska štampa./ a-d provedeno. i II. Te kurseve proći će svi članovi rajonskih komiteta /sada prolaze tu materiju članovi I. s 5 kom. Svi ti zadaci prodiskutirani su na MK. rajonskog komiteta/ i ćeli­ ja. MAOŽ-u././ izvršeno je i provodi se na svim sektorima. a odatle se prenose na ćelije i na NOO-e. Udarimo po sektaštvu. — Osiguravanje vlasti koja može samo biti protunarodna i reakcio­ narna. na MNOO-u. Rezolucija Plaški 100./ naš republikan­ ski i federativni stav /NKOJ. a e. Glas žene br. Omladino Jugoslavije 5000./. daktilografkinja i tehnika/ prebacuje se к MNOO-u i to u njihov Propodjel. koji su predviđeni za kurseve prema direktivama od juna 1943. Po pitanju kurseva razrađeni su materijali. i ad./ Raskrinkavanje Košutića2.3. Glas Slavonije 100.l./ zahvat HSS-ovih masa preko NOO-a. koji ima­ ju upliva na svoje mase i ako ih uspijemo aktivizirati obuhvatit će­ mo mase u jačem broju! Po pitanju političke izgradnje proučeni su do sada na Mjesnom komitetu slijedeći članci iz »Naprijed«: Za smjeliju izgradnju kad­ rova. Zena danas 50. kratki kurs/. AVNOJ. 12 uslova 100. b. Mladi udarnik br. Borimo se za čistoću partijske linije. Svi se ti članci proučavaju i na rajonskim komitetima./ Radi našeg učešća u diferencijaciji unutar HSS-a postavljeni su kao zadaci: a. 12 500. ZAVNOH itd. Proglas CK KPJ 500. ad. Vijesnik 29 100 kom. Agitpropkomisija. d.

pa se mnogo govori о tome. a od toga je ubrano novca 1.847.000.000 Kn. Omlad.000 Kn. Visjeli su 3 dana.000 početkom mjese­ ca novembra 1943. sekretar III.600. čak vjerujemo da će se mase aktivizirati našim političkim uticajem i kritikom postupka. 3 10 kom. dok su veći zajmodavci rjeđi. Kovačević i P. koji su ustaše i okupatori željeli postići — osjeća se ogorčenje. da su Nijemci tražili popis talaca i to 2. Naročito je dobar utisak učinio stav prema kralju. VII. 3 100 kom. Juričić) us­ pjeli pobjeći. Obveznica zajma stiglo je к nama za 12. 4 Ivan 5 Pogrešno. u zatvoru ili u logoru. a sustezanje od rada 1 potpomaganja ne postoji. a do konca godine je razdijeljeno za 4. a mase su mnogo išle da gledaju obješene. pričaju svagdje i svako­ me kako oni nisu ništa krivi za to vješanje i kako je ono izvršeno na izričiti nalog Nijemaca. To je zbog toga što no­ vac sporo pristiže sa periferije /od masa/ do MNOO-a. i Mladoj generaciji 700 komada. borba br.776. Oglas s imenima obješenih vidi u Građa SZH. član partije Bogdan Ogrizović. ukupno 16 ljudi. 169. što lon­ donska radio stanica donaša vijesti »Slobodne Jugoslavije«. postolar. t. ali taj daje stavove ne3 Za tu odmazdu bilo je određeno 18 talaca ali su dvojica (M. dok. jer ovu našu stanicu tako smetaju u Zagrebu. a pobjegao je ing.j. koji je vjerojatno trebao da zastraši mase i da ih odvrati od bilo kakvih režimskih akcija. za svakog našeg po 2 Nijemca. Ustaše. rajona itd. a u taj popis bi trebali ući svi oni koji su do sada pod NDH /a i pod Jugoslavijom/ bili apšeni. Iz dosta pouzdanog izvora saznajemo. Odjeci bor­ be br. Moramo naglasiti da nam mnogo koristi. 6 Mladen 74 . Mi izdajemo tjedni »Politički pregled«.000 Kn. Veliki utisak na mase učinili su posljednji događaji i to zasjeda­ nje u Plaškom i odluke i govori pri tom zasjedanju. Među ostalima vješan je i tajnik MNOO-a za Zagreb. Većinom se javljaju mali ljudi sa po 1000-10. Milovan Kovačević i Jurić5. Tokom mjeseca desio se je slučaj vješanja talaca u Zagrebu3 /16 »redarstveno utvrđenih komunista« koji su vješani u Dubravi kod Zagreba/. zatim Šimecki4. radi se о Juričiću Pio.Srpska riječ br. kako su kod Velike Gori­ ce obješeni 36 Nijemaca od strane partizana. br. zatim NKOJ i zasjedanje AVNOJ-a i osnutak Vrhovnog zakonodavnog vijeća u Jaj­ cu. 6 30 kom. Mase traže da se kao osveta za Dubravu vje­ šaju Nijemci. da ju je rijetko uopće moguće ćuti. a za republi­ ku i federaciju. Sa svih strana čuje se jako ogorčenje i javna kritika /čak i tamo pred vješanima su mase — pojedinci — glasno kritikovali/ i možemo reći da nije imalo onaj cilj. pa čak i sam Lorković6 ministar unutarnjih poslova. knj.

pa je u zadnjem broju počela naročito naglašavati republiku u svojoj »Pravici«. 7 Si[em]mens. koji se sada postavljaju pred naš forum jesu osim dosa­ dašnjih: raskrinkavanje međunarodne reakcije. a stav prema NOV im je u božičnom broju »Pravice« otvoreno neprijateljski — — dok su to do sada manje više prikriveno činili. pa mase sve više vide u NOV garanciju i zaštitu od pokolja hrvatskog naroda.1 delju dana kasnije. ako ne budemo toliko jaki. čiji božični broj je izišao koncem mjeseca. Zadaci. U toku mjeseca onesposobljeno je 5 automobila sabotažom. dok se usmenim novinama prenose dnevne vi­ jesti. da organiziramo protestne demonstra­ cije pred vješanima. 75 . mobilizirati mase za NOV na temelju vjerojatnosti bombardiranja Zagreba. Mačekovci ubacu­ ju verziju. Po mobilizaciji u partizane imamo za mjesec decembar podatke samo za ukupno 25 ljudi. Izbjeglička vlada u Kairu potpuno je ne­ popularna. nedeljni izvještaji о učinjenim sabotažama od strane naših partijskih i vanpartijskih organizacija. da je garancija za budućnost Crvena armija i naša NOV. a kao dokaz za to donio je on potvrdu od općinske uprave i sliku ubijene rodbi­ ne! U nekim kasarnama slušaju se dnevno izvještaji »Slobodne Ju­ goslavije« i Londona. a jači pokret osjeća se na našu stranu. a slušaju zajedno oficiri i podoficiri. Svi se slažu u tome. hvatanje veza sa HSS-ovim masama i sabotiranje pohađanja obješenih /u koliko i dalje budu vješali taoce/. da je u Moskvi riješeno da se Tito i Draža pomire i da su pod zajedničkom engleskom komandom u Kairu. da osvetiš poginulu rodbinu?« Njegove su pobili Nijemci. U domobranstvu ne osjeća se »Jugoslavenska revolucionarna organizacija« /JRO/. Republikanski stav iz­ gleda da je uočila i klika mačekovaca. Ovih dana vratio se je neki domobran sa dopusta. a u jednoj tvornici radilo se organizirano sporo /umjesto 14 radilo se neke hitne stvari 30 dana!/ i sistematski se kasni na posao /1016492920107/. Narednik mu je rekao pred cijelim strojem: »Zar nisi mogao otići u šumu. da su u Sarajevu stradali samo sirotinjski muslimanski krajevi grada i da je Sarajevo bilo bombardirano od strane jugoslavenskih avijatičara koji su pod komandom kairske vlade/. što više veliki je strah pred eventualnim bombardira­ njem od strane avijona kairske vlade /pronijele su se vijesti. ali mnogi odlaze privatnim vezama i kana­ lima. gdje su njegove kod kuće pobili i kuće popalili. a »Slobodna Jugoslavija« je smetana. Naroči­ to to važi od podoficire.

a.j. rajon i ušla je u MAOZ kao član toga odbora. komitet. a do sada je bila sekretar jednog rajona. duž. Drugarica je poštena i odana partiji. gr. nadamo se da je čvrsta i premda nije naročito iskusna. da se je sada orgsekretar oslobodio nižih foruma./ ORGANIZACIONO STANJE. Rajon: VI. I. ko­ ji su po nacionalnom sastavu svi Hrvati. Rajon imade 3 ćelije i to: 8 76 Mjesni vojni odbor. Bila je za to prijeka potreba tako. obećaje da će se brzo razviti u dobrog rukovodioca. koji su sva trojica kvali­ ficirani radnici.j. Rajon: IV.: I. od prošlog mjeseca povećao se je za jednog člana-drugaricu. Rajon: 2 14 13 11 3 2 2 Ukupno: 47 Agitprop: MNOO: MVO8: Partiz. RAJON: Imade ukupno 14 članova partije i to 13 drugova i 1 drugaricu. Hrvati. t. Rajonski komitet imade 3 člana. MJESNI KOMITET: imade 6 članova.: Tehnika: SKOJ: MAOŽ: Spec. Partorga broji ukupno u mjesecu decembru 93 člana partije. Rajon: V. Rajon: III.: SVEUKUPNO: — 3 4 1 Muškarci: Žene: 3 - 1 - - — 11 4 — - - 2 — 5 13 10 12 5 1 4 20 1 50 1 4 1 2 7 4 1 — — — — — — 1 1 3 10 2 1 18 — — — — — 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 1 56 34 3 67 26 — — — — — — — — — Prema prošlom mjesecu vidi se povećanje od 72 na 93 člana par­ tije. muškarci. Rajon: II./ Partijska organizacija.В. . Njezin sektor rada je I. a i ostali članovi lakše rade. a po socijalnom sastavu i po spolu je slijedeće stanje: Radnici: Namješt: Mjes. t. za 21 člana partije. koja je pod kraj mjeseca ušla u komitet.

na svakom sastanku proučavao se materijal iz »Naprijed« о sektašenju. III. 77 . RAJON: imade ukupno 22 člana partije i to 12 drugova i 10 drugarica. ali su u toku mjeseca primljena 2 nova člana partije. ćelija: je tvornička 5856274928271610. koji su sva trojica kvalificira­ ni radnici. 1 druga i 1 drugaricu. sektašenja nema. ćelija: je tvornička 1016492920109 i imade 3 člana. svi su kvalificirani radnici. oboje su radnici i Hrvati. Discip­ lina. ali je u toku mjeseca primljeno u partiju 11 novih članova. Hrvati. odanost partiji i konspiracija su zadovoljavajući. 10 Tramvaj. jer su to drugovi. ćelija: je ulična. imade 4 člana. Rajon imade 3 ćelije i to: 1. a 2 člana smo izgubili i to 1 radi bolesti. Hrvati.1. baš radi reorganizacije. ćelija: je ulična. Hrvati. kvalificiranog radnika. radnika. imade 3 člana i to 2 drugarice. 3. U toku mjeseca provedena je reorganizacija na ovome rajonu i to tako da je 1 slabi član rajonskog komiteta prebačen na drugi rad /mobilizacija pri MNOO-u/. činovni­ ce i 1 druga. činovnice i 1 druga. II. Rajonski komitet imade 3 člana i to 2 drugarice. imade 2 člana. a svi su Hrvati. 9 Kao bilj. a drugarica je ušla u MK. pa zato sastanci nisu bili redovno održavani. koji su kva­ lificirani radnici. 2. imade 4 člana. RAJON: imade ukupno 13 članova partije i to 10 muškaraca i 3 žene. Hrvati. koji imaju uslova da se razviju. imade 4 člana. muškarci. muškarca. Rajonski komitet ima 3 člana. a i rukovođe­ nje vanpartorgama svladat će se. I. a svi su oni radnici. disciplina i odanost partiji su dobre. 2 druga i 2 drugarice. i ako su članovi RK mladi. muškarci. 3. a drugi je upućen u NOV. ćelija: je ulična. od kojih je 10 ostalo na rajonu. svi su radnici. imade 4 člana i to 3 druga i 1 drugaricu. Rajon imade 6 ćelija i to: 1. 7. a rukovođenje vanpartijskih organizacija je dobro. Teško je bilo sa stanovima. rajonski komitet i sve 3 ćelije redovno su svaki tjedan održale u toku mjeseca svoje sastanke. a svi su radnici. Kandidata nema. ćelija : je ulična. Kandidata nema. 2. ćelija: je ulična. ali no­ vo formirani komitet nadamo se da će zadovoljiti. Hrvati.

ali oda­ nost partiji. odanost i konspiracija su zado­ voljavajući. ćelija: je tvornička. Dosadašnji treći član je izišao iz komiteta rajona /ćelija na tome rajonu nema!/ jer je bolestan na plućima i ne može da radi. koji su svi kvalificirani radnici i Hrvati. 4. 13 Vodovod. Oba čla­ na su radnici i Hrvati. 6. gdje se je moglo ostati samo kraće vrijeme. To je ulična ćelija. 12 . U toku mjeseca primljeno je u partiju 3 člana tako da ih sada imade 7 članova partije. a ima i familijarnosti i premalo upornosti u radu. ćelija : imade 4 člana od kojih su 2 drugarice i 1 drug činovni­ ci. spojiti IV i V. svi su Hrva­ ti. rajon. a svi su Hrvati. Partij­ ski kadar je dosta slab. Rajonski komitet imade 3 člana i to 1 druga. dok su 2 otišla u NOV. a drugovi će se dosta brzo razviti. muškarca. konspiracija i volja za rad nisu zadovoljavajući. a i politička izgradnja je tokom mjeseca provedena či­ tanjem partijske štampe /»Naprijed«. a 1 drugarica je radnica — svi su članovi Hrvati. da djeluje kao 1 rajon. Članovi rajonskog komiteta su slabi. 5. RAJON: imade ukupno 7 članova partije i to 5 drugova i 2 drugarice. ali imaju uslova da se razvi­ ju. radi slabih sastanaka. 3. V. IV. a svi su Hrvati. Disciplina. koji su svi namještenici i to 3 drugarice i 1 drug. Tokom mjeseca primljeno je u partiju 5 novih članova. 1 drugaricu činovnicu i 1 druga činovnika. Plinara. 11 Gec. letak CK КРН/. imade 3 člana. RAJON: imade 2 člana partije i to 1 druga kvalificiranog rad­ nika i 1 drugaricu tvorničku radnicu. imade 4 člana i to 2 druga radnika i 2 namješ­ tenika 1 druga i 1 drugaricu. sastanci su održavani i po rajonskom komitetu i po ćelijama. ćelija: je ulična. Sastanci su se održa­ vali redovno.2. ima 2 člana »281939199281939«13. ćelija : je tvornička » 1 8 2 9 3 7«11 imade 3 člana. ali se nije stiglo či­ tati partijsku štampu. Disciplina je dosta dobra. ćelija: je tvornička 4026162027561612. U toku mjeseca bila je politička izgradnja slaba. kvalificira­ nog radnika. koji su kvalificirani radnici i Hrvati. Rad je ovdje na tom sektoru veoma slab tako da ćemo tokom mjeseca januara 1944. ćelija : imade 4 člana. Rajon imade jednu ćeliju i to: 1. To je ulična ćeli­ ja.

Rajonski komitet je ujedno ćelija. ali sada će doći do reorganizacije u toliko./ razvijamo se sporo u političko rukovodstvo na rajonima. Sastanci MNOO-a održavaju se redovno.ali sa točno odjeljenim sektorima prema terenima dosadašnjeg IV. Osim toga u sam MNOO ulazi još 1 član partije /osim tajnika. padovi uslijed nedovoljne konspiracije i neiskustva u ile­ galnom radu itd. što će ući još 2 člana HSS-ovca. Kadar članova MNOO-a i KNOO-a je još mlad i neiskusan. ali imade 3 kandidata. konspiracija i savjesnost pri radu 79 . a i uvjeti za razvitak drugova i organizacije postoje. kotare. nego vuče vanpartijski rad. a pojedini članovi MNOO-a dobit će masovne sektore rada t. ali oni nisu bili na visini. rajona. koji je u povojničenom poduzeću. radi padova. koji su postavljeni za sli­ jedeći mjesec jesu: Forsiranje ćelija od po 4 člana /ima ih sa 2 člana još sada!/. koji će biti zadužen za propodjel MNOO-a. koji imade 8 kotara. ali se vi­ di napredak u toku mjeseca. disciplina. težište rada na partij­ ske ćelije po tvornicama i to njihovo učvršćivanje. RAJON: imade ukupno 4 člana partije i to 2 činovnika i 2 radnika. onda ćemo opet te rajone odvoji­ ti. svi su muškarci i Hrvati.j./ Vanpartijske organizacije. gube se katkada veze i partija mora još čvrsto držati veze i politički rad mora rukovoditi — — još uvijek se partorga zapravo nije oteretila. ali su prekratki. Sastanci su se održavali. ali na dobrom smo putu da to otklonimo. da još uvijek postoji slabo politič­ ko rukovođenje partijskim i vanpartijskim organizacijama. koji je član parti­ je/. proučavanje partijskog materijala. a pogotovo na ćelijama. Kotari se po svojem djelovanju po terenima poklapaju sa rajonskim terenima partorge. pa će se oteretiti tajnički ured. radi dvokratnog rada sekretara. pa će se skoro stvoriti 1 ćelija. stvaranje novih tvorničkih ćelija. Rad je dosta slab. pa kada se razvije rad. 1. konspiraci­ ja i odanost su dobri. MNOO: imade sastav i podjelu dužnosti kao i prošli mjesec. b. 2 člana partije pos­ lana su u NOV radi ugroženosti. VI. jer to su naša uporišta i pronalaženje novih kandi­ data za partiju. ali još nisu čvrsto povezani. Disciplina. Zadaci. i V. Radi organizacionih slabosti /gublje­ nje veza./ NARODNO OSLOBODILAČKI ODBORI: obuhvaćeni su pre­ ko Mjesnog narodno-oslobodilačkog odbora. Općenite slabosti partorge su. nestašice stanova i hvatanja izgubljenih sektora. sastanci se održavaju.

KOTAR: postoji kotarski N00 od 3 člana. teren: obuhvaća 1 N00 sa 64 antif. u 2819162016592728193922 1 N00 sa 4 člana i 40 antifašista u 57294638164823. 2 NOO-a po 4 čla­ 14 Kao bilj.odgovaraju. 1 pov­ jerenik 4916262956-3716182627202716. Rašica. 20 Čizmek. 3. teren: Obuhvaća 1 N00 od 4 člana kod 56275716372715. teren: drži 28 uličnih NOO-a od po 3 — 4 člana sa ukupno 538 antifašista. 1 ulični N00 od 4 člana 185627362956162917 i 1 N00 od 4 člana 1627562748'8. 7. 3 paketa sanite­ ta i 94 para novih čarapa. Po mobilizaciji poslano je u toku mjeseca 15 ljudi u NOV. 16 Miler — ciglana. koji obuhvaćaju 3 terena i to: 1. Ukupno ovaj kotar obuhvaća 20 aktivista sa 110 antifašista u 7 /sedam/ NOO-a. da MNOO za­ jedno sa tajničkim uredom imade 13 drugova. I. koji obuhvaćaju 16 omladinaca. rena i to: KOTAR: postoji kotarski NOO od 3 člana. 17 Graberje. о kojima će biti govora pod AFŽ-om. II. 23 Šefčik. koji uposljuje 120 radnika od kojih je obuhvaćeno 36 antifašista u 2 NOO-a od po 3 člana i tokom ovog mjeseca stvoren je 1 ulični N00 od 3 člana sa 6 antifašista. 15 80 . 21 Sor. a u Baniju poslano je 30 kg čavlića za cipele. koji obuhvaća 3 te­ 1. 19 Farmacija. 1 NOO od 3 člana u 38165049294820 sa 6 antifašista i 2 NOO-a u 10195621 sa 20 antifašista. teren: obuhvaća 10164929201014. 1 N00 od 3 člana u 462756492737162719 sa 24 antifašista. Sada je stanje takvo. 2. nego AOŽ-e. 4 para či­ zama. 24 Oficirska zadruga. Po omladini stvorio je kotar u toku mjeseca decembra 1 odbor USAOH-a od 3 člana. a po NOF-u sakupljeno je i poslano u Žumberak: 26 pari cipela. teren: nema NOO-a. 1 N00 od 4 člana sa 33 antifašista u 1946163716565927395617182724. 2. 22 Vojni zavod. samo su drugovi mladi i neiskusni u radu — neki do sa­ da nisu još uopće ilegalno radili. 18 Jarak. od kojih su 7 članovi partije.

32 Kremenecki. t. 1 N00 od 3 člana sa 23 antifašista u 401926274826 i 11 uličnih NOO-a od po 3 — 4 člana. 27 Tramvaj. On je obuhvaćao: bankarce. koji su momen­ talno izgubljeni i 2 ulična NOO-a. 271058562728. koji drže 56273916191058272016372729. a kotar je podijeljen na 6 1. 33 Pab. 29 Radio stanica. 30 Kazalište. Ukupno ovaj teren obuhvaća oko 420 antifašista. Zadatak nam je za slijedeći mjesec da učvrstimo NOO-e i uhvatimo točno stanje i broj čvrstih NOO-a. 34 Gec. intelektualce. terena i to: KOTAR: Imade KNOO od 3 člana. 31 Muzička akademija. teren: tvornički 4026162027561635 imade 5 NOO-a sa 18 akti­ vista i sa 58 antifašista. i 70 antif. krojačke obrtnike i radnike i vatrogasce. koji međutim nisu čvrsti i nemamo jačeg uvida u njihov rad. 4. rublja. 49175916384827274827392949162731 i 4856294929202937481632. Ukupno ovaj kotar obuhvaća oko 1. teren: tvornički 2819391928193936. teren: je tvornički i to 5856274928271627. koji su formirani u toku ovog mje­ seca obuhvaćeno je oko 150 antifašista. Svaki od ova 4 NOO-a ima po 4 člana. III. zatim 4 NOO-a među grafičarima. teren: drži 3 ulična NOO-a i 1 NOO u 40273633 sa ukupno 13 aktivista i 56 antifašista. zatim 2 odbora Usaoha srednjoškolaca 1 od 4 i 1 od 3 člana.na sa 50 antifašista u 395856173626162725. 35 Plinara. obuhvaća preko 1000 radnika. 25 D. 5. 3. teren: 2 NOO-a po 4 člana. 36 Vodovod. a preko naša 4 NOO-a. 48275927261657582930. 26 6 Građa za povijest NOB-a 81 .200 antifašista. Polak. 6. 3. teren: tvornički 18293734 imade 3 NOO-a sa 170 antifašista i 10 aktivista. 1 studentski odbor Usaoha sa 10 studenata. 2. ima 3 NOO-a sa 12 akt. teren: je izgubljen i nije još s njime uhvaćena veza. tašnere. Izgubljeno je oko 100 antifašista uslijed padova. koji su prih­ vaćeni od 53 NOO-a. 28 Astra.

. 40 Singer. Na Sesvete je poslano 12 37 Higijenski zavod. 42 Uljara. i 1 ulični NOO 1028295816372941 sa 3 člana i 6 antifašista. 44 Belajac..000 fitilja. 38 82 . Zone: 1 minerski električni stroj. a inače nemamo nikakvih podataka. 18195616372745 ima 10 aktivista sa 39 antifašista. koji obuhvaća 12 NOO-a sa 37 aktivista. 47 Aerodrom. 1 pulover. 10162018295640 1 NOO od 3 člana sa 6 antif. a ostali su činovnici. 1 ulični NOO od 3 člana sa 8 antifaš. ali je vjerojatno da je otišlo ljudi van po privatnim kanalima. KOTAR: KNOO imade 3 člana. 21 košulja.200 cyklo-papira i 1.400 araka konceptpapira. 3 povjerenika i sa 162 antifašista. Tržnica. i 1016262748 ima 1 aktivistu sa 6 antifašista. i 1 pisaća mašina. Po pitanju mobilizacije otišla su samo 2 člana partije u NOV radi ugroženosti.000 kapsli. Dva člana partije poslana su u NOV radi ugroženosti а о slanju materijala nemamo za sada podataka. 10 kg saniteta. Obuhvaćaju 471618162920104816592728193937 sa 1 NOO od 3 člana i 82 antifašista. Ukupno obuhvaća kotar 170 antifašista od kojih su 31 aktivisti. a za Moslavinu: 1 radio-pojačalo i poslani su u NOV Moslavine 2 doktora i 1 medicinar. Ukupno obuhvaća kotar manje nego prošli mjesec radi padova. Po pitanju otpreme materijala otposlano je u Štab II. 261629382016371639 1 NOO od 3 člana sa 9 antifašista. 41 Svetice.. 13 pari cipela.. a kotar obuhvaća: 17281627562742 10 aktivista sa 26 antifašista.Š. 3629262716293744 ima 1 aktivistu sa 5 an­ tifašista. 46 Elka. 5856502016372738 1 NOO od 3 člana sa 12 antifašista. V. 48195027562743 ima 4 aktivista sa 34 antifašista. 2926482746 1 aktivistu sa 7 antifašista. KOTAR: postoji KNOO od 4 člana. 2. 39 Liječnici. fotoa­ parati /2/ sa 10 filmova. 1 vojnički šinjel. od kojih su 40 radnici.Kotar imade ukupno 23 NOO-a sa ukupno oko 600 antifašista./.. 1 pisaći stroj. IV. a i mobilizacija je potpuno zakazala. Za Pokuplje otišli su avijatički instrumenti /za G. 1 ulični NOO od 4 člana sa 12 antif. 45 Gorica. 8 pari čarapa. 48 Sila. sve u 15 paketa. 272956193956194947 ima 4 ak­ tivista sa 20 antif. 2. 43 Kožara. ali izgleda da nije niti slano skoro ništa radi padova na ovom kotaru. 1 ulični NOO od 3 člana sa 6 antif. 5.

. 54 Rapid. 50 83 . 1. 58 Glumci. jer postoji cca 30 anti­ fašista. U toku mjeseca niti je išta mobilizirano. 55 Elektra. 162827203816372753. 401626195851 ima 1 NOO od 3 člana sa 5 antif. 57 Novinari. koji imaju za sobom 30 antifašista. i po 1 povjerenik u 48275856272052. 52 Katran. 51 Pilot. Sastanci svih tih odbora održavaju se jedamputa nedeljno. nego pojedini antifašisti. a u Pisa­ rovima je poslano 2 paketa džepnihbaterija. 53 Ivančica. gradska služba: NOO-i su u stvaranju. KOTAR: obuhvaća namještenike. 4. Postoji 1 odbor Usaoha od 3 člana. javna služba: postoji 1 NOO od 3 člana.. VIII. koji su bili u NOO-ima. a on obuhvaća: 48192059174949 1 NOO sa 10 antif. Klaonica. 3. bilo za OK-e. 2. 562740163954 i 29262948585627s5. koji zastupaju: javnu službu. raspodjeljene su dužnosti među članove odbora. KOTAR: 5029261629592016372756. 482627192016372750 ima 1 NOO sa 15 antif. slobodna zvanja: postoje 3 NOO-a od po 3 člana i to: 1 NOO imaju 201928162027561657 ima 4 člana a okupljaju 20 antifašista. 59 Umjetnici. 56 Željeznica. Spomenuti ćemo ovdje još grupu NOO-a koju čine Istrani. Postoji kotarski NOO od 4 člana. VII. za­ tim 1 NOO među grupom 18261749371658 i 17491629582016371659. a sada se grupiraju u NOO-e. VI. gradsku službu i slobodna zvanja. sanitet i socijalnu službu. po od­ borima je detaljno proučen program i zadaća NOO. kotar.I kilograma saniteta /raznih lijekova i zavojnog materijala/. nije još do sada obuhva­ ćen. KOTAR: postoji kotarski NOO od 3 člana. niti je poslano van ma­ terijala bilo za NOV. nego nekoliko pojedinaca. ili ONOO-e. a ko­ ja za pravo terenski spada pod II. sanitet i socijalna služba: postoji 1 NOO od 3 člana sa 20 anti­ fašista. Član MNOO-a koji je zadu­ 49 Konzum. ali izgleda da od dosadanje organizacije nije ništa ostalo.. Zadužen je jedan drug koji treba da pohvata sve niti.

Jasno je da broj obuhvaćenih antifašista od cca 2. Operativne Zone. Ruža Crnković 62 Emica Cekurić 63 Jasna Ilijanić 61 84 . Taj NOO drži pod sobom 17 NOO-a preko kojih je obuhvaće­ no 130 antifašista. drugarica Erna61/.000 a dane su direktive kotarevima da za slijedeći mjesec sastave točne iskaze. Po mobilizaciji nije do sada ništa učinjeno. Ovo je čisto regionalna grupa i dijeli se na radnike i intelektual­ ce. a druga radi nedoraslosti. pa na tome i rade. prosvjetnom. na III. naučno-kulturnom i nacionalnom pogledu.Na taj način sastav MAOŽ-a je slijedeći: Neda62. pr. nego je to bio najzgodniji način obuhvatanja masa. njihov broj itd. Član MK partorge ušao je u MAOŽ kao član toga odbora /to je novoprimljeni član. kotaru treba poh­ vatati. pa će ih MNOO poslati ZAVNOH-u. da je dosadašnja mobi­ lizacija išla preko partijskih kanala. Broj NOO-a spao je radi padova na kotarima i to zbog toga što su neki drugovi popadali koji su držali masovne sektore. dok intelektualci imaju 15 NOO-a sa 70 antifašista. kako se vidi iz izještaja pod tim kotarom.500 do 4.400 antifašista.600 ne odgovara stvarnosti jer imade dosta veliki broj anti­ fašista koji su lično vezani na neke naše aktiviste a to se u iskazima kotara ne vidi./ ANTIFAŠISTIČKA FRONTA ŽENA: MAOŽ60 je u toku ovog mjeseca reorganiziran i to tako da su 2 članice odbora ispale i to 1 drugarica radi ugroženosti /njezin drug sekretar MK SKOJ-a pao je. Erna. pa će proteći još neko vrijeme dok te NOO-e ne pohvatamo — tako n. slično je na IV kotaru itd. zatim Mara63 60 Mjesni antifašistički odbor žena. jer kotari su tek po­ vezani sa mobilizacijskom otpremom tako. Neke stvari imaju već razrađene /potreba učitelja u Istri. Može se pretpostavljati da je broj obuhvaćenih /po­ litički!/ antifašista 3. nekih 20 NOO-a. Radnici ima­ ju 2 NOO-a po 4 člana sa 60 antifašista. Saniteta je otpremljeno u toku ovog mjeseca cca 150 kg /točniji iskazi vide se pod kotarima/ i to Štabu II. a preko njega traže nju pod punom funkcijom/. upravno-administrativnom./. dosadašnja tajnica. Intelektualci stavili su si zadaću da riješavaju pitanja svoje pokrajine /jasno da su im glavni zadaci po NOO-ima/ u privrednom. Prema tomu NOO-i koji se nalaze pod rukovodstvom MNOO-a jesu: 104 NOO-a sa 173 aktivista i 2. u Po­ kuplje i u Moslavinu. 2. Naglašavamo da ta diferencijacija na rad­ nike i intelektualce nije hotimična. U glavnom NOO-u je jedan radnik i 3 intelektualca.žen za sektor Istrana osnovao je jedan N00 za Istrane koji ima 4 člana.

IV. Ukupno je obuhvaćeno 69 antifašistkinja. 64 Božena Zakman Pamuk. i 2 že­ ne/. ali s tom razlikom da kod AFŽ-a VII. V. kotar ne postoje jer na tim sektorima nema žena. 68 Kontakt. 67 Rožić. da sada odbor či­ ne 4 drugarice koje su sve članice partije. ali za sada još nemamo u izgledu radnicu koja bi odgovarala za mjesni odbor. Njihovi odbori nisu dovoljno učvršćeni /to im je zadatak za mjesec januar/. MAOŽ ima 6 kotara i to: I. a treći je popunjen tek koncem mjeseca. 71 Ivančica. 162827203816372771 /1 povj. VI. 6 AOZ-a sa činovnicama. 69 Iris. Kotari su sa svojim terenima isto tako raspoređeni kao i rajoni partije i kotari NOO-a. Dosadašnja nastojanja za uvlačenje HSS-ovih žena nisu do sada donijela nikakovih rezultata. 70 Belajac. a miješani su: domaćice i činovnice. KOTAR: Ima 3 člana u KAOŽ-u. KOTAR: Postoji KAOŽ od 3 člana i to je zapravo najsređeniji odbor u Zagrebu. i 7 žena/.j. ukupno 5 AOŽ-a sa 38 žena. 66 Higijenski zavod.i Maca64. 1 AOŽ od 3 člana 561950163867. KOTAR: Ima KAOŽ od 3 člana i obuhvaća 4819205827485868 /3 akt. profesoricama i medicinarkama. III. II. a i direktive se skoro nikako ne prenose. jer su sve članice odbora namještenice. ukupno 7 AOŽ-a sa 80 antifašistkinja. Socijalni sastav je loš. i 6 žena/. a imaju 1 AOZ u kojemu su grafičarke. KAOŽ obuhvaća kao i prošli mjesec 7 AOŽ-a sa 130 antifašistkinja. koje su dodijeljene na rad iz ćelija tako. t. a organizaciono drža 8 AOŽ-a od po 3 čla­ nice sa ukupno 77 žena /7 uličnih AOZ-a i 1 AOZ 4027491748/65. i VIII. i 2 žene/. Postoji 1 AOŽ u 1856163872 i 2 ulična AOŽ-a koji su vrlo slabi. KOTAR: Ima KAOŽ samo od 2 člana. 65 85 . KOTAR: Ima KAOŽ od 4 člana koji obuhvata 3 AOŽ-a doma­ ćica i činovnica /učiteljica/ i 1 AOŽ od 3 žene 4716181629104816592728193966. 3629262716293770 /1 povjerenica i 7 žena/. 72 Grič. krojačice /3 akt. 1656161069 /2 akt. Politički rad u glavnom odgovara /naučile su i neke žene pisati i čitati/. KOTAR: Ima KAOŽ od 4 člana koji su dosta slabi.

odbor od 4 člana /2 oficira i 2 podoficira/ sa 26 antifašista. 100 teka i blokova. 6 kutija masti protiv svraba i 500 araka cyklopapira. 5 bombi. a koji drže 14 akti­ va sa ukupno 145 aktivista /vidi izvještaj od novembra/./ SKOJ: MK SKOJ-a imade ovaj mjesec opet jedan pad. 74 86 . One drže 6 grupa sa 21 aktivistom na raznim fakultetima /vidi iskaz za novembar/. 80% nalazi se na stražama u Zagrebu i oko grada. 4. Studentsko rukovodstvo: Ima 3 članice — studentice. 5 lit.K. 77 Protu zrak[oplovna] skupina. druga­ rica Hela73 apšena je od jednog stražara u tramvaju i odvedena je. V. i Mila75. Zadaci su im učvršćenje postojećeg i pro­ dor u nove kasarne.Ukupno je po ženskoj masovnoj organizaciji obuhvaćeno 30 AOŽ-a sa cca 670 žena. dakle pre­ ma prošlom mjesecu pad od 21 omladinca /radnički sektor/. da ju je netko prepoznao /ona je pred mjesec dana poslana izvana na rad u Zagreb/ od ustaša koji se nalaze u Zagre­ bu. 200 parabelum metaka. da će se trojica aktivista proglasiti kandidati­ ma. Srednjoškolsko rukovodstvo: Ima 4 člana./ VOJNI KOMITETI: Vojnim komitetima rukovodi Mjesni vojni odbor koji imade 4 člana. 2 sviterà. Radničko rukovodstvo: Nakon pada bivšeg sekretara MK SKOJ-a koji je držao radnički sektor izgubljeno je sve ono što je on držao /cca 40 omladinaca/. koja je zadužena za radnički sektor. 1 zimske čarape. član komiteta. ima odbor od 4 člana i to 3 podoficira i 1 domobran. U kasarni imade 40 oficira. 2. član partije i sekretar komite­ ta. MK SKOJ-a drži slijedeće sektore: 1.: 40191027392027361916202776. a oni su tokom ovog mjeseca pro­ glašeni članovima partije. Oko odbora okupljeno je 3 73 Agneza Vostrel-Amanović Božena Hršak 75 Ruža Ervančinović 76 Posadna bojna. Predmjeva se. Tokom mjeseca otpremljeno je na OK Zagreb: 1 bicikl.K.: 4056195817595627481048174016202777. Izgleda.000 domobrana. Ukupno je po omladini obuhvaćeno 150 omladinaca. 2. 80 pod­ oficira i 2. 3 kg šećera. 100 kg brašna. a osnovan je novi 1 odbor USAOH-a od 3 člana koji drži 5 aktivista. 3. Sektor je slab i partija ima direktivu da naročito pojača rad po omladini. ulja. V. 3. Sadanje stanje u komitetu je: Katarina74. a koji je znao da je ona svojevremeno otišla u partizane. MVO obuhvaća: 1.

ima odbor od 2 oficira i 2 domobrana.: 49162019561082. 201928273840174884. V. 6. Imade 1 kandidat.K.: 581940104826194085.podoficira i 23 domobrana. 43 podoficira i 321 domobran. V. koju su dali NOO-i. Aviat[ičarska] glazba. 81 Glavna vojna bolnica. 4. 8.: 10274919281959361916202778.: 102749192819592027574819262780.K. ima odbor od 2 oficira i 2 domobrana.K. 3. V. koja je sastavljena od vojnika /dali su je vojni komiteti i ona nema više ve­ ze s njima. 5. 7. V./ PARTIZANSKE GRUPE: imade 2 grupe i to 1 grupa.K. V. a drže 28 antifašista. ima odbor od 1 podoficira i 3 domobrana. i postoji 1 grupa. V. Ukupno u kasarni ima 23 oficira. a u svemu imaju još 1 domobrana. ima odbor od 3 podoficira. V.: 2. 112 podoficira i 195 domobrana. 10. ima odbor od 3 oficira i 1 podofici­ ra. Brojno stanje je 21 oficir. 80 Samovozna škola. a oni drže 11 antifašista i to 1 oficira. koji je nedavno formiran. a antifašisti koje je okupljao. nego samo sa partizanskim grupama!/ a imade 4 člana.K. ukupno ih imade 8 ljudi zajedno sa članom partije. U svemu ima u kasarni 10 oficira i 145 podoficira i domobrana. 79 87 . 85 Top[nički] sklop. a ukupni broj ljudstva je 120 ljudi. 14 podoficira i 250 prisilnih novaka-ustaša. ima odbor od 1 podoficira i 3 do­ mobrana. Osim toga postoji u istoj kasarni ustaška bojna od 180 ljudi i »poglavnikov tjelesni sdrug« od 5 oficira. 4 podoficira i 6 domobrana. To je odbor formiran pod kraj mjeseca. Odbor je sakupio lijekova i obuće. 25 podoficira i 240 domobrana.K. dok je brojno stanje 30 ljudi. koji drže 8 podoficira.: 272816275818262759362779. 5.K. 82 Minors [Ministarstvo oružanih snaga].K. koji drže 28 ljudi i to i oficira i podoficira i domobrane. 9. postoji odbor od 4 člana i to 2 podoficira i 2 domobrana. poslani su u Sarajevo. ima odbor od 4 podoficira. V. Imade 47 oficira. 84 Novač[ki] puk. a drže 1 oficira i 8 domobrana.: 2729561939561949-361956192018271683. koja imade 3 člana. Po­ stoji jedan kandidat partije. 83 Aerodrom — Borongaj. koji rukovodi tim grupa­ 78 Samovoz[na] bojna.: 18262728202728191620273619262016372781.

a druga MNOO-u za materijal iz NOB-e./ /Političko stanje/. Glavni obavještajac je Darko86.89 AC-63. nego što je držanje ve­ za. ali drugovi koji su trebali da je preuzmu bili su ugroženi i morali su otići u NOV. narednik iz Popunidbenog odjela Minorsa 182949362937. Osim njega je još Ivo87. zrkop. Svake nedjelje i to svakog utorka dijeli se »Poli­ tički pregled«. ime nepoznato. ali nepo­ uzdan. Osniva se novi propodjel MNOO-a. Ivo — drži: AA-12. član partije. Radi se na daljnjem proširenju tih grupa. a u agitpro­ pu MK ostaje predavač za kurseve. 7. zastavnik iz Zapovjedništva boj.K. koji će se ujedno brinuti za par­ tijski materijal i za njegovo umnožavanje. kako bi trebala biti. vojnik iz Zapovjedništva bojnog zra­ koplovstva.000 primjeraka na dvije strane. a drugi ostaje kao predavač pri partiji. pouzdan i radi već od osnutka obslužbe na njoj. povjerljiv. ali nedorasao za jači rad.ma. ali 1 odlazi u NOV jer je stari ilegalac i živi već 2 i po godine ilegalno ovdje. Agitpropkomisija se sastoji od 2 člana partije /oba su i predavači za kurseve/.88 AC-33. član partije. Oni redovno održavaju sastanke. koji treba da stigne od O. dan je pod A. koja daje »Slobodna Jugoslavija« za sed­ micu prije toga. ali tokom ovog mjeseca /januara/ uredit ćemo ju../ TEHNIKA: Materijal. Zato i sada stoji to pitanje otvoreno. uče se rukovanju oružjem i čeka se na diverzantski materijal. radnik. U toku mjeseca uređene su 2 tehnike za izvlačenje materijala /2 potpuno neovisna geštetnera/. a veza se drži sa Darkom. Tokom prošla 2 mjeseca nastojali smo da uredimo obslužbu. koji je stigao od agitpropa CK KPH i koji je podijeljen. koji bi odgovarali za takav rad. a unutri su stavovi po pitanjima. Malo naime imademo drugova. Veze. 5617581638. »Politički pregled« je dobro primljen i koristi nam pri raskrinkavanju međunarodne i domaće reakcije. koje drži naša obslužba podije­ ljene su na Darka i na Ivu. od kojih jedna ima da služi partiji. 6. radi dobrih veza sa Intelidžens servisom. pa će on preuzeti samo sektor IS-a. Po­ kuplje. koji izlazi u 2. /Političko stanje/ navedeno i oni preuzimaju redakcijski aparat i svoju posebnu tehniku./ OBAVJEŠTAJNA SLUŽBA: nije još uvijek organizirana. a Darko nam je nepouzdan.90 86 Zlatko Matetić Pero Vuković 88 Gembec [Vladimir] 89 Vladimir Kunjko 90 Rutić [Stjepan] 87 88 . kako je to pod A.

a da nebi on izgubio povjerenje IS-a zajedno sa svojom ljubavnicom. 1827581620.97 Povremeni obavještajac. 481910272019281638. GA-1 drži slijedeće svoje veze.92 Darko — drži: AA-22.96 GB-4. zrak. Priređivači nisu uspjeli utvrditi ime. GA-3. dr. Poz­ na mnoge naše drugove u Slavoniji i nije za jači rad.91 konsp. 96 Benić Josip 97 Kosanović. koje po njegovom tvrđenju služe nama. 481756292058. stož.93 AC-103'. ali star.98 GA-1.100 koji tvrdi da je naš i da je na nju djelovao. Pravo ime nepoznato. boj. dugo je vezan uz pokret i odan. Priređivači nisu uspjeli utvrditi ime. 91 Pažur. nadsatnik iz Popun. odjela Gl. odjela Minorsa. natporučnik iz Zap. 95 Fuis: Priređivači nisu uspjeli utvrditi ime. ime nepoznato. ime »Putnik«. dr. predao ga je 461716IO95 prije nego što je pošao u NOV. i IS-u: GB-2.. dr. Priređivači nisu uspjeli utvrditi ime. da ona radi za nas i da je izgubila povjerenje u IS-a. a taj nam je davao dobre podat­ ke.94narednik iz Zap. AE-111. špijunka IS-a.. ćerka agenta IS-a 27201638. 3629201638. narednik-đak iz Ustrojb.102 dražinovac. 99 Radoničić [Karlo] 100 Tomić [Melita] 101 Anić [Nada] 102 Gatin [Đorđe] 92 89 .AD-42. Zbornog područ­ ja. 98 Paskiević. ali oboje su sumnjivi i najvjerojat­ nije je da lažu. 562739192016381638. 01. 402710481629281638. I. nepartijac. Radić [Gašpar] 93 Kurent [Rudolf] 94 Priređivači nisu uspjeli utvrditi na koga se odnosi." ljubavnik agentice IS-a 5819491638. ali pretpostavljamo da se zove 5627391638.101 koja je radila kod nas u SKOJ-u.

Primjedbe к obračunu: 1.- 81.590.500./ Izdatak u stavci omladine odnosi se na nabavku saniteta i za plaće 2 ilegalkama-skojevkama.041. članarina: Part.57. ustaša 261928562920381638.590. 106 Salenić [Ivan] 107 Kao bilj.— za nabavku saniteta /specijalni lijekovi.107 C.- 409.- Izdatak: Razlika: 20. prilog: NOO/I-VIII kotar/: AFŽ: Omladina: Ukupno: 20. 05.104 plaćeni agent IS-a.495. Priređivači nisu uspjeli utvrditi ime.710. 103 Angeli [Mladen] Hočevar [Josip] 105 Lovrenčić.500.274. — 740. 5819491638.103 potpukovnik 47193829282756.02.105 natsatnik 102726491638. 81.500./ Izdaci u stavci članarine i partijskog priloga odnose se na honorar članovima partije — ilegalcima i onim članovima partije. 2.227. 100.j. 96. 37. marinski poručnik 272018292616.32.100.116.— poslat će se Zavnohu. žena pokojnog engleskoj špijuna u bivšoj jugoslavenskoj vojsci. 03.100.185.— za pomoć obiteljima.210. 06. 327.431.500. članarine i priloga t. koji je streljan od Njemaca i lju­ bavnica od GA-1.310. — — Pošto MNOO imade svoju vezu sa Zavnohom. 04.720./ NOVČANO STANJE. 104 . a ostalo t.616. 3. — — 865.836. koje ne možemo dobiti zaba­ dava/ i 118.500.106 plaće­ ni agent IS-a./ NOO utrošio je 448. — .j.610.32.14. kojima se isplaćuje dodatak na njihovu legalnu plaću s kojom ne mogu da žive. obračunat će se samo iznos part.— za nabavku oružja i ostalog materijala.157.500.968. /za mjesec novembar 1943/ Primitak: Part.1.

Podr. Stubice stigla je do M. 6. Duh /2. (М. Ivanca/ odbijen je bez vlastitih gubitaka. Fond NG. dok. Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domob­ ranstva NDH о napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Zlatar »DNEVNO IZVJEŠĆE BROJ 8/44. br.)2 i Đur­ Po nalogu Glavara glavnostožernog ureda Pročelnik operativnog odjela glavnostožerni podpukovnik /HELBICH/3 Helbich [v. siječanj 8. rukopis i strojopis Sign. snagama. 16. Upućena po­ moć preko D. KP-48/500.] Original. Bjelovara: Poduzetim razviđanjem prema Kloštru đevcu dostignut je Đurđevac bez dodira sa neprijateljem .. I. Spoja sa Zlatarom nema. /Ozren/. na Sv. _____________________ Politsekretar MK KPH za Zagreb: Ozren108 [v. umnožen na špirografu Sign. Posada se još drži. napadaj part. r. 16 1944.. 24. . /po podatcima primljenim 8. 33752 108 Dragan Carić 1 Odnosi se na jedinice Tridesetdruge divizije N0VJ. P. knj.Zagreb. 2 Okrugli pečat: Nezavisna Država Hrvatska Operativni odjel Glavni stožer domobranstva 3 Dragutin 91 . br.]« Original. Zlatar obkoljen sa svih strana nadmoćnim part. I. opširnije о tome vidi: Zbornik VII. j. r.. . Inv. Varaždin: 6. AIHRPH. AIHRPH. 1944 godine do 9 sati/ Podr.. Bistrice.« » .1 Upa­ li i drže južni dio mjesta do crkve.5 km j. tom V. i. januara 1944.

I. u pokretu prema D. Vlastiti gubitci: 6 mrtvih. brigade. Zlatara. probi­ la oklopna kola i ponovno se vratila (sa logornikom). i. Zagreba) pri­ kupljena veća skup. I. Na pruzi Capreg —Sunja 9. Bjelovara) zauzeta je Kapela (9 km s. Njemačka motorizirana kolona prošla je Bedekovčinu (8 km s. 24 kola izkliznula. Neprijateljski gubitci ne­ poznati. 3 Prugu minirao Drugi diverzantski bataljon Inžinjerskoga otsjeka Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske. vlak na minu3. Pruga oštećena. 2 92 . Bjelovara: 7. Iz dnevnoga izvještaja Operativnog odjela Glavnoga stožera domob­ ranstva NDH о akcijama partizana na području sjeverozapadne Hrvatske »DNEVNO IZVJEŠĆE BROJ 10/44. Žrtava nema. Na pruzi Zagreb — Karlovac između ž. Žrtava nema. I. 10. I. Stubici. i Zbornik VII. . Sesvete i Zagreb naletio pomoćni vlak na minu. 19 i 20. Upućena poja­ čanja iz Zagreba (Njemci). 1944. a ustaše stigle 2 km j. I. dok. knj. Opširnije о tome vidi: Dok. transp. p. između ž. 8. Žrtava nema. a izkliznuo stroj i 1 kola. partizana1 sa namjerom napadaja na M.17 1944. poslije borbi kod s.« »DOGAĐAJI NA PRUGAMA: Na pruzi Zagreb —Dugo Selo 9. p. . Kašine (15 km s. Blinjski Kut i Sunja eksplodirala je na pruzi 1 mina. I. Izbače­ na 2 štitna kola. Stubice). I. Bjelovara) . 4 Isto. 23 ranjena (3 teško) i 31 nestao. p. 1 Vjerojatno dijelovi Zagrebačkoga NOP odreda.2 Posada sa drži u vojarni. p. godine do 9 sati/ Podr. između ž. Varaždin: Zlatar i nadalje obkoljen od 2 part. br. I. Jastrebarsko i Zdenčina naletio oklopni vlak na minu. z. primjećena su 9. Bistri­ cu. Podr. tom V. Izkliznuo stroj i 2 kola. 16. br. Podr. između ž. /po podatcima primljenim 10. pokušaj odterećenja Zlatara nije uspio dok su se 9. Odnosi se na jedinice Tridesetdruge divizije NOVJ. Zagreba: U području s. Starčevljana i Skučana (7 i 6 km s. D. Horvati i Zdenčina na­ letio je njem. siječanj 10. 24.

no nije se primjetilo. Osoblje odvedeno. umnožen na špirografu Sign. neuspjeloj akciji na Zlatar. Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku о odjeku odluka Drugoga zasjedanja A VNOJ-a.Na pruzi Sarajevo —Konjic 8. KPH. о radu pete kolone. a vlak puš­ ten na miniran propust. Brđani i Podorašac part. r.)5 Po nalogu Glavara glavnostožernog ureda Pročelnik operat. P. 1944. I. br. (M. da taj događaj većom brzinom prohuji kroz či5 6 Okrugli pečat: Nezavisna Država Hrvatska Operativni odjel Ministarstvo oružanih snaga Dragutin .. о kadrovskim promjenama u OK KPH Varaždin te о stanju u Međimurju OBLASNI KOMITET KPH ZA ZAGREBAČKU OBLAST Dne 11. 33752 18 1944. I. Pripreme za popula­ riziranje Nacionalnog Komiteta i Maršala Jugoslavije druga Tita ni­ su bile dovoljno žive. о mogućnostima mobilizacije. da se je u vezi sa tim događajem jače zatalasalo mase. između ž. Povjerenstvo CK. siječanj 11. Stroj i kola podpuno uništeno. Fond NG. odjela glavnostožerni podpukovnik (HELBICH)6 Helbich. Inv. za sjevernu Hrvatsku Dragi drugovi! Prema dobivenim izvještajima sa terena formiranje Nacional­ nog Komiteta narod je dobro primio. p.]« Original. napali i zaustavili teretni vlak. [v.

da po nekom naročitom pitanju pokrenu sve organizacije. knj. ali smo upozorili partijske organizacije. VII. 2 Napad na Zlatar započeo je 6. 50. da naše organizacije još nisu u stanju. vidi: Građa SZH. godine. Kako smo vam već u zadnjem pismu javili neprijatelj postaje sve aktivniji sa svojim upadima na oslobođeni teritorij. primjećuje se zabrinutost zbog sadanjeg razvoja događaja na 1 Hebrang. kako je to bilo ugovoreno na našem sastanku. do 1925. 17 i 20. Vrše se pripreme za mo­ bilizaciju na kotaru Varaždin i Ludbreg gdje situacija također brzo sazrijeva5. koja bi branila Podravinu. Kod špekulanata. 94 . opširnije о tome vidi: Dok. da li tu ima prste reakcionarna klika i njezini agenti. a posljednje vrijeme na bjelovarskom i varaždin­ skom. da odmah suzbiju takove tendencije iz kojih se vidi ili da zabušavaju u Podravini gdje nema neprijatelja ili da na taj način izbjegavaju od vojske. U Podravini razni špekulanti pokušavaju proturiti paro­ lu kako bi oni htjeli.tavu oblast. kao na pr. tom V. Još nismo provjerili. 124. Tako je već dva puta pokušao da prodre u Ludbreg i svaki put bio je odbijen. 5 О tome opširnije vidi: Dok. na zag­ rebačkom okrugu. Mi smo mišljenja. 16. 64 i 115. U nekim mjestima poreme­ ćen je taj rad uslijed čestih neprijateljskih upada. br. ali ne sa zadatcima da ona bude u Podravini nego da djeluje kao i sve ostale brigade. gdje se nalazi 200 ustaša. Divizija koja se nalazi na putu u Zagorju napala je Zlatar2. br. sekretar CK KP Hrvatske. da bi to bila njihova brigada. Drug Vlado3 i drug Mika4 javljaju nam. da djelu­ ju na izvršenju postavljenog zadatka. br. Dok. I pored vojničkog neuspjeha kod prve akcije novo formirane divizije mobi­ lizacija u Zagorju dobro uspjeva. knj. dok. 24. Okružnicu о obavezi i načinu populariziranja od­ luka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a uputio je CK KPH 7. da je tamo situacija vrlo povoljna za daljnji razvitak ustanka u tom kraju. 3 Vladimir Matetić. i velika većina se dob­ rovoljno javila a oni koji nisu se javili po njih su odlazili i zvali ih u vojsku oni koji su se dobrovoljno odazvali. član Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast. i Zbornik VII. kako da razra­ de pismo od druga Andrije1 povodom formiranja Nacionalnog Ko­ miteta. Isto tako dobro uspjeva mobilizacija u dugoselskom ko­ taru gdje su pozvali godišta od 1913. prosinca 1943. siječnja 1944. da bi se mogla formirati brigada koja bi nosila ime Miškine. Mitinzi održavaju se u selima i uputili smo partijske organizacije jednim pismom. U tome se vidi. a u kojoj bi bili samo Podravci. br. da se formira brigada »Miškine«. 16. komandant Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske. 4 Špiljak. Napad nije uspio uslijed toga što su bili nedo­ voljno odlučni rukovodioci nove brigade »Matija Gubec«. Do sada nismo primili ni jedan brzojavni pozdrav. koji su vezani uz reakcionarnu kliku oko Mačeka.

Kuća u kojoj smo se nalazili također je zapaljena. Novi Komitet imade četiri člana u birou. a u plenum primili smo dvojicu novih drugova. no zahvaljuju­ ći opreznosti. da razni špekulanti traže vezu sa nama i da su voljni sarađivati u NOB. Ovih dana održali smo sastanak sa Okružnim Komitetom Va­ raždin. jer je on sam iz­ razio želju. Na čitavoj oblasti pristupilo se energičnije čišćenje pete kolone i raskrinkavanju pojedinaca. na kojemu je bilo prisutno i po dva člana Kotarskih Komite­ ta. arhiva sva je spašena i Osnovi koji su se nalazili ta­ mo. vje­ rojatno zbog toga što smo ih mi počeli juriti u uporišta one koji su podržavali vezu sa garnizonima.000. tri stara i jedan novi član. Tek na ovom sas­ tanku vidilo se kako su vodili slabu politiku na uzdizanju kadrova jer su ova dvojica novo primljeni bolji od Sante. koji šire neprijateljske parole. Tako je iskoristio priliku. Santo8 i Bjeloga9. U križevačkom kotaru u selu Kovačevac ustaše iz uporišta Križevaca odselili su svoje obitelji u uporište. da je neprijatelj dobro obaviješten о kretanju naših jedinica. koji je do tog vremena podržavao vezu sa šefom policije u Varaždinu. Poslije sastanka popunili smo Kotarske Komitete. Prema izvještajima drugova iz Među6 7 8 9 Franjo Franjo Šmit Gabrijel Franjo Beli . Prilikom jedne priredbe u Ludbregu nagovorio je jednog mladića. koji je bio član bi­ roa a isto tako i od ostale dvojice. Rad pete kolone osjeća se svuda. Već u zadnjem izvještaju javili smo. izmijenili sekretara KK Ivanec. koji je teretio još nekoliko osim Havajca. koji su isključeni. О ostalim okruzima javit ćemo vam detaljnije i u rednovnom izvještaju. Svi terećeni uhapšeni su a trojica biti će strijeljani. kojeg ćemo poslati u vojsku. Isto tako reorganizirali smo Okružni komitet. jer nema nekih naročitih promjena. Politička situacija u Međumurju sve povoljnije se razvija u Narodno-oslobodilački Pokret. da izvrši upad u Ivanec gdje je popalio skoro čitavo selo i otjerao jedan dio blaga a ostalo zapalio zajedno sa štalama. Iz Komi­ teta isključili smo tri člana plenuma Švabo7. njih oko deset. da ukrade vojničku pušku uz nagradu od 1. Jedan od njih bio je Havajić6 iz Ludbreškog kotara. sada smo na koncu ušli u trag njegovom radu.istočnom bojištu i kod nas. novog sekretara KK Ivanec i organizacionog sekretara KK Varaždin. U tom okrugu još je uvijek bolna točka kotar Ivanec gdje ima 27 članova partije a svega 18 NOO-a. Poslije Komanda mjesta u Ludbre­ gu uspjela je pronaći dotičnog mladića. što se najbolje vidi po tome. U Ivancu bilo je sjedište našeg Komite­ ta. — — Kuna što je dotičnom i uspjelo. među njima i Havajić.

Radi koordinacije rada u štamparijama. Mađarski okupatori upotreb­ ljavaju taktiku. da li da održajemo i dalje kurseve za drugarice iz AFŽ-a. KP-48/501 10 Dokumenti о osnivanju ovih komiteta nisu sačuvani. 168. Original. Mi smo dali u štampu »Vrtoglavica od uspjeha« i »Staljinov go­ vor« i »Dnevne zapovjedi«. Predviđena je i iduća pošiljka u većoj količini. Zadnji put nismo se dogo­ vorili. Javite nam. da pojedinci dolaze sami tražiti u sela vezu kako će se prebaci­ ti u partizane. Oko 25. r. Mađarski oku­ patori povukli su svoje snage iz nekoliko uporišta u glavnom jedini­ ce sa teškim oružjem. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Prilažemo vam prijepis Memoranduma Dr Buća15 predsjedniku vlade.. nastojte da za to vrijeme stigne i drugarica Zina11. strojopis Sign. koji pristupaju NOB bez da postavljaju neka pitanja u vezi sa Mačekom. 33 primili sva tri paketa. Srpski nacionalni front i pismo od jednog HSS-ovca. o. svaku brošuru u 2. koji su uzeli od Rumunjske.S. bilo bi potrebno. Ima sluča­ jeva. god. 167. knj. da li će drug Dane12 ući u biro ili samo u plenum Komiteta. Stoga smo pojačali KK Prelog i predvidili u najskori­ je vrijeme formiranje KK Čakovec10. imat ćemo sastanak našeg Komiteta.000 primjeraka. za svaku oblast po 1. Slijedeći materijal. koje se trebalo štam­ pati u Dražinom listu »Naprijed« br. da unapred predvidite. br. koji će se štampat biti će »Odjeci borbe«. da sa sadanjim snagama nismo u stanju organizaciono obuhvatiti. Raspolo­ ženje masa za borbu protiv okupatora tako brzo raste. knj. da mobilisane Međimurce šalju na istočno bojište i one dijelove. Uz drugarski pozdrav Tehek14 [v. Dok. Dok.murja uspjeli su aktivizirati bivše pristaše HSS-a. О pripremama i formiranju vidi: Građa SZH. Agitpropu od CK poslali smo 10 ba­ la papira. Sadanja okupaciona vojska u Međumurju sastavljena je u glavnom od banačana i rusina iz onih dijelova. koji su 1938. Za sada se radilo u glavnom u kotaru Prelog i počelo se prodirat u kotar Čakovec. 137. Isto tako obavijestite nas što je sa Vladom13. VII.] P. mj.000 primjeraka. šta se namjerava štampat u Koprivničkoj tiska­ ri. 11 Lepa Perović 12 Danilo Vuksan 13 Matetić 14 Antun Biber 15 Stjepan 96 . br. potpali pod Mađarsku. VI. AIHRPH.

Operativne Zone N. Slavoncima predajte jedan top 47 mm. Ilije i vršit će pritisak к Top­ licama i Varaždinu. 13. Brigada »Matije Gubca« pokazala je sve svoje slabosti nove brigade. a Vi ga odmah uputite za nama. I. 16. Riječ je о drugoj brigadi Druge operativne zone.000 metaka mauzer. Izvještaj Vladimira Matetića Štabu Druge operativne zone NOV i POH о borbi za Zlatar i mobilizaciji u Hrvatskom zagorju Položaj. Iz Zlatara povukli smo se 8.O.1944. Izgledi za likvidaciju uporišta nisu postojali. koga svakog dana očekujemo od Vas. og. u jutro. Vjerovatno da će dotle stići i ranjenici. tako da su mladi borci Gubčeve brigade slabo zauzimali zaklone i pretrpili smo dosta osjetne gubitke. I. I.— Pismo pisano 7. sa 100 granata iz Moslavačke brigade3.2 Kako sam već u ranijem pismu pisao od velikog značaja bit će top 75 mm. 17 i 20. br. Škoda pošalje sa barem 30 granata. u noći uspjelo je bandi da sa tenkovima prođe kroz zasjedu i tako nas prisilila na povlačenje. a poslije se banda snašla i pružala krvavi otpor. siječanj 11. Jedan top 47 mm. a uz top još barem 20. Ako su Slavonci mislili udariti nekud kako ste javili onda su to sigurno već i učinili i prema tome tražite hitno da Vam se top 75 mm. br. 11. o. a na zasjedi najmanje 25 mrtvih a i toliko ranjenih. g. u 22 sata primio sam1. pa ga možete poslati po tom osiguranju. Udarna brigada »Braće Radića« već je rokirana oko Sv. I.O. Brigada »Matije Gubec« u glavnom zaštićuje ranjenike. Tražite iz Moslavine da pošalju 200 granata za naše topove 47 mm. Hrvatske. 1 Vidi: 2 3 Dok. Opširnije о napadu na Zlatar vidi: Dok. tako da nije iskorišćen prvi momenat iznenađenja. jer borci uopće ne šparaju municije. 7 Građa za povijest NOB-a 97 . Štabu II. Od ne­ kud je smogla veliki broj teških mina i granata i tukla ко luda po našim položajima. prilikom akcije na Zlatar slo­ mio se i morat ćemo ga slati u Koprivnicu na švajsanje. Prema po­ dacima koje smo dobili banda je imala u samom uporištu 32 mrtva i 68 ranjenih. Naš plan je da likvidiramo Ivanec. i P. 1944.V. 8. og.

Za drugi front kaže ovaj naš slavni ma­ jor da će se otvoriti kroz 2 — 3 mjeseca.H. bata­ ljon Zagrebačkog P. operativni oficir Zagorskoga NOP odreda. ako se situacija neizmjeni. dobiti kuda da ga šaljete. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 4 Stjepan Bobinac. samo pazite da se on nezaleče i tamo gdje netreba kao što on to zna da učini. provozite ga malo autom da vidi na­ še gradove od Ludbrega do Pitomače kako bi mogao u Americi pri­ čati da ne živimo samo u šumama. II. ali i on sanja о Draži8 kao nekom vlada­ ru u Istočnoj Bosni i Srbiji о tome ga razuvjerite što smo i mi poku­ šali. ali nismo u potpunosti uspjeli. Radio stani­ ce vam nećemo nikakove vraćati. Radio stanica je stigla ispravna. Do sada smo već primili oko 500. Mi smo mu tu držali miting. Odreda nalazi se također ovdje i sarađuje u na­ šim operacijama. Raspoloženje za ulaz u Diviziju kod boraca dobro je. da taj cijeli bataljon povučemo u sastav brigade »Braće Radića« jer ovako taj bataljon neće imati nikakvog vojničkog uspjeha. Šifru koju ste poslali štabu Di­ vizije toliko je komplicirana. a Vi sa njime ljepo. Odreda dobro je raspoložen što je ušao u sastav Gubčeve brigade. jer ti naši veliki saveznici slabo misle na nas.6 Upućujemo Vam Američkog majora ime neka Vam on napiše kad stigne.Š. Branimir. Zato mislim da je najbolje rješenje da ga priključimo u brigadu. Javite mi Vaše mišljenje. Mi ćemo se držati direktive G. 6 Priređivači nisu utvrdili prezime. jer su nam sve potrebne radi ope­ racija na ovome terenu. Ja vjerujem daćemo odlaskom na zapad mobilisati sigurno 1000 novih boraca.H. jer smo našli jednog koji zna Engleski i pomalo je shvatio zašto se mi borimo. Dajte da se javi preko radio sta­ nice ako to bude tražio. Zato sam mišljenja. a time ni političkog. Druga Takača7 odredite mu kao ličnog pratioca.Š. Radit ćemo za sada sa šifrom koju Vam je donio Cikojević. Kad nam nebudu više potrebne mi ćemo vratiti što tražite zajedno sa Ivicom. operativni oficir Zagrebačkog NOP odreda. Isto tako i I. Mnogo misli na svoju Ledi i želi u Ameriku da je vidi. treba samo pušaka da ih nao­ ružamo i malo prekalimo i eto nam nove brigade. bataljon kako mi priča drug Šumski4 dobar je i borben. 7 Đuro 8 Mihailović 5 98 .5 A vi nam pošaljite što prije šifru koju ćemo i mi obični smrtnici razumjeti da bi se mogli sporazumjeti. a i kod naroda dobro primljen. Udarni bataljon Zagorskog P. da od nas niti jedan nije dovoljno pa­ metan da je razumije. Sigurno čete i Vi od G. Kako vidite use i u svoje kljuse.Zagorci niču ко mravci iz zemlje. I. ali taj se nikako nemože zaustaviti na jednom po­ ložaju već ga često mijenja u konspiraciji.

Uporište Zlatar nalazi se na državnoj cesti i raskrsnicama puteva Lobor —Zlatar —Mače. br. 10. 4. 1475. Fond NOB.9 [v.000/. Izvještaj Štaba Tridesetdruge divizije NOVJ Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske о napadu na Zlatar ŠTAB DIVIZIJE II. Rukovodioci su bili sigurni i tvrdili su da će zada­ tak izvršiti. Zone Narodno-oslobodilačke Vojske Hrvatske krenula je 3. Za majora nabavite četkicu za zube i pastu i ostalo što mu 10 Original. dok. AVI I.O. OPERATIVNE ZONE N.O. komandant Druge operativne zone NOV i POH..: 5/44 12. dok. OPERATIVNE ZONE. HRVATSKE. No­ vo formirana brigada »Matije Gubec« tražila je tu akciju da bi opro­ bala svoju snagu. br. 33. Oper.Divizija II.S. sa Kalnika na akciju u Hrvatsko Zagorje. HRVATSKE. strojopis Sign. r. u to vrijeme nalazio se u Hrvatskom zagorju zajedno sa Štabom Tridesetdruge divizije NOVJ. f. 20 1944. Brestove —Marija Bistrica — Konjščina — 9 Matetić.V. siječanj 12. br. 2/441 Štabu Divizije II. k. Detaljna uputstva i pregled situacije na tom sektoru nalazi se u zapovjedi oper. I. Oper. PREDMET: OPERATIVNI IZVJEŠTAJ. ' Vidi: AVI I. N.V. Zone Hrvatske /sekcija Ptuj 1:100. 10 Jedan red nečitak.] P. br. 1944 god. 4.Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Uz drugarski pozdrav Vlado. 1475. 1944. k. f. I P. Prvi zadatak na tom putu bilo je neprijateljsko uporište Zlatar.O. 99 . Oper. I. Fond NOB. - ŠTABU II.

tri teška mitraljeza. Ivanec. Na zasjedama bila je udarna brigada »Braće Radi­ ća« sa tri bataljona. bataljon te je ubačen III. Odreda i II. Neprijatelj nam nanosi gubitke u ranjenima i borci se povla­ če do kojih 400 — 500 metara od uporišta. 16. jako hladan vjetar. i II. Zabok. bataljona Zagrebačkog P. Ivan Zelina. 271 i 252/. 6. ohrabrujemo ih i šaljemo ponovo na položaje do same zgrade. Paničari i broj ranjenika stvorili su mišljenje da je nemoguće osvojiti to upo­ rište. Otvorila se paklenska vatra i poslije nekoliko sati borbe. Prikupljamo te poplašene naše borce. Napuštaju se prvi položaji i dolazi se pod jaku bacačku i topovsku vatru. 8 — 1 0 puško mitraljeza i velike zalihe municije. neodlučnošću i ru­ kovodioca i boraca počeo je popuštati naš obruč oko neprijatelja. 17 i 19. Oni broje 184 boraca sa naoružanjem 2 teška bacača i jedan top 57 mm. rovovi i žica ispred tih objekata predstavljaju ozbiljnu prepreku na brisa­ nom prostoru. i ako su borci bili i prije određenoga vremena /tri sata/ na određenim položaji­ ma.. mjesečina. Zlatar se nalazi u podnožju Ivančice i povezan je sa nekoliko gorskih puteva koji vode od Lepoglave i Ivanca. Odred. I. Zgradi »Farofa«. Posada uporišta Zlatar sastavljena je većinom od domaćih usta­ ša. Bunkeri. Tako je stanje bilo do ujutro u 10 sati na položaju prvoga bataljona. . U večer u pol 6 sati ponovno smo bili odbijeni. vrše se ispravke i pripre­ me za juriš. II. Teren je manevarski sa obližnjim kotama /kota 301. Operativne Zone i Zagorskog P. Odreda zatvarale su operativne pravce od pomenutih susjednih uporišta i sa dva bataljona brigade »Mati­ je Gubec« napali uporište. Tom prilikom ustanovljeno je da mnogi položaju nisu bili dobro zauzeti. I. Sv. međutim to iznenađenje nije bilo iskorišćeno. kuća Mor i porezni ured brane sve prila­ ze i dopunjuju obranu glavnini snaga na Farofu. Vreme vedro. Obostrana situacija prije borbe: Neprijatelj se nalazio u susednim uporištima i to: Marija Bistrica. Naše snage Divizije II. Borba2 je počela u 4 sata 20 min. Krapina. neprijatelj je bio iznenađen. 1944. međutim u toku borbe bilo je potreb­ no izmjeniti I. Lepoglava. Na opetovanom jurišu tokom noći bili su odbijeni i izloženi 2 100 Vidi: Dok. bataljon Udarne brigade »Braće Radića«. god.— Zajezda — Belec. Prilaz к uporištu slobodan do samih zgrada. Bedekovščina sa oko 1500 ljudi. br. crkva. Zagrebački Bataljon i Zagorski P. bataljon brigade »Matije Gubec« dobio je zadatak da lik­ vidira samo uporište Zlatar. Od pravca Zlatara prodire se u dolinu reke Krapine na željezničku pru­ gu Zagreb— Varaždin.

Te noći odlučili smo da pojedi­ nim jurišima četa osvojimo obližnje zgrade koje je zaposjedala ban­ da a do samog uporišta. U borbi je poginuo junačkom smrću zamjenika komandanta I. 16 pu­ šaka. Uništeno: jedan tenk. 2 pištolja.j. U tim borbama Udarna brigada »Braće Radića« nanela je ne­ prijatelju teške i krvave gubitke a zaplijenila oružja i neprijateljskih vojnika. Borba se produžila dalje u izmoravanju neprijatelja . 70 topovskih granata 47 mm. zasjede sigurno postavljene. plan i naređenje realno pos­ tavljeni. 93 ranjena. Drugoga dana borbe sedmog I. 17 mina za teški bacač. Pljen na zasjedi: 2 teška mitraljeza. Borba se i pored toga nije razvila ni ušla u neku bolju fazu. Postavljeni cilj nije postignut. ba­ taljona brigade »Matije Gubca« Turčić Albin i zamjenika koman­ danta IV. . 2 parabele.unakrsnoj neprijateljskoj vatri zbog krivih izvještaja о neprijatelj­ skim položajima i krivim raportima komandira. 30 bom­ bi. II. 1500 metaka.000 metaka. Neprijatelj je bio odbijen i progonjen do samih uporišta. bataljon brigade »Matije Gubca« pokazao se je mnogo sigurniji na položajima i bio je bolje rukovođen. Zarobljeno: 7 domobrana. Naši gubitci: 20 mrtvih. pokušao je neprijatelj uz podršku tenkova da prodre i to: Iz Marije Bistrice i od Bedekovščine. Snage udarne brigade »Braće Radića« prebačene su da vrše pritisak direktno na glavno uporište Varaždin i Varaždin Breg do Tonimira. Međutim neprijatelj nas je i tu dočekao i onemogućio pristup glavnom zadatku. III. Bacačka ni topovska vatra ni uzastopni juriši naših boraca nisu pokolebali neprijatelja u oče­ kivanju pomoći i odbrane. Neprijateljski gubitci 61 mrtav. među­ tim nepovoljne vješti sa Kalnika tražile su pregupisanje naših snaga stoga je napušteno uporište Zlatar. 64 ranjena od kojih je 5 umrlo u bolnici. bataljon Udarne brigade »Braće Radića«. bataljona Udarne brigade »Braće Radića« Kličković Milenko. Utrošak municije: Naše snage u tim borbama potrošile su oko 35. Pošto je neprijatelj i dalje uporno branio sve prilaze svoje glavnine i bočnim zgradama do Farofa to smo odlučili ubaciti u borbu svežu snagu Divizijsku re­ zervu t. 101 . Pljen u gradu: zarobljen neprijateljski puškomitraljez. 1943. Snage brigade »Matije Gu­ bec« povukle su se na položaje nekoliko kilometara od Zlatara.. Ranjeno je dosta vojnih i političkih rukovodioca. god. ali neprijatelj je ipak jako utučen pogotovo brojem mrtvih i ranjenih. Operacije su dobro pripremljene.

Štab brigade »Matije Gubec« i ako je pravilno postavio zadatke pred svoje borce nisu posvetili dovoljnu kontrolu nad svojim jedi­ nicama. bataljona Udarne brigade »Braće Radića« KLIČKOVIĆ MILENKO član K. Mineri.] 3 Zbog napad na Zlatar neprijatelj je pripremao mnogo manje akcije radi rasterećenja svojih manjih uporišta. r. 2/44 Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Politkomesar: Robić Ivan [v.P. a i niko nije mislio na njih niti pravio kombinacije.] Komandant: Štrok4 [v. Brega odbilo se neprijatelja od njego­ vih ofanzivnih namjera. mine.Rukovođenje nižih rukovodioca slabo. jedan od prvih boraca našeg narodnog ustanka koji je poginuo junačkom smrću jurišući na neprijatelja. Predlaže se za odlikovanje hrabrosti i odanosti našoj borbi drug zamjenik komandanta IV. Ipak su se neki od njih pokazali ali ne kao rukovodioci već kao dobri borci. Dozvolili su da drugovi napuste položaje. Teška oružja uopće u borbi za Zlatar slabo su iskorišćena. Preko krivo podnošenih izvještaja i raporta da usleđuju i krive za­ povjedi. me­ đutim na zasjedi dala su najbolju podršku boraca i pokazala odlič­ ne rezultate. br. 4 102 Izidor . umjetna magla i ostala pomoćna sredstva uopće nisu iskorišćavana. U oči svake borbe mora se izvršiti u vojničkom i političkom pogledu priprema rukovodioca i boraca. benzin. dozvolili su da se drugovi grupišu i tako da budu izloženi ne­ prijateljskim bacačima. čak i sasvim da ih napuste i bez naređenja.3 Ova borba donela nam je nekoliko pouka: Nesmije se pocjenivati neprijateljske snage. nepravilno razvodili na bojišne pros­ torije. položaji nepravilno za­ posjednuti. Inicijative uopšte nisu pokaza­ li i slabo su kontrolirali borce. Sa razmjerom situacije slijedile su i pravilne odluke viših star­ ješina da se zbog napada na naš oslobođeni teritorij i uporišta na Kalniku prekine borba i jednom od naših snaga koje su vršile priti­ sak u pravcu Varaždina i Var. Nesmiju se dopustiti operacije ozbiljnije pri­ rode sa neoprobanim borcima. r. Prilog zapovjed oper. Ishrana boraca zbog nji­ hove lenosti nije bila organizirana. veza između četa i bataljona slaba. Niže rukovodstvo opšte nije imalo plana pred sobom niti ga stvaralo da bi olakšali svoje zadatke.

Ludbrega) u kome je bila part. 17 ranjenih. 20 pušaka. siječanj 11. 5 Vjekoslav 1 О tome opširnije vidi: Dok. odbijen noćni napadaj part. 43. do 9. na General­ ski Stol. I. Karlovca: 7/8. Fond NOB.z. Plien: 1 teška strojnica. poduzetim razviđanjem prema s. bolnica i škola Kalničkog odreda. velika količina promičbenog i vojnog tvoriva i skladište hrane. Vlastiti gubitci: 2 ranjena (1 častnik).T. 1944 godine do 9 sati) Podr. a oko Zlata­ ra ostale su samo manje skupine. 2 strojnice uništene. Generalskog Stola) naišlo se na jak odpor. Podr. smjeru. (po podatcima primljenim 11. izt. I. Neprijateljski gubitci nepoznati. Posadi je ostavljeno streljivo. Istog dana pojačanja za odterećenje Zlatara ušla su u Zlatar u 13. z. Bistricu. br. Vlastiti gubitci: 1 mrtav i 1 ranjen. Neprija­ teljski gubitci osjetljivi. d. k. 1475. dok.j.1 Ukupni gubitci od 6. Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domob­ ranske NDH о borbama jedinica NOV i PO Hrvatske kod Ludbreškog Ivan­ ca.] Prijepis. 20. 10 konja. j. Partizani se povukli u sjev. načelnika štaba: Smeh5 [v. Zlatara. Plien: 18 pušaka. Varaždin: 9. I. Podr. f.Z. 4. Draganića i Križevaca »DNEVNO IZVJEŠĆE BROJ 11/44. Samobora: Njemačke oružane snage zaposjele mjesto Breganu. Mirići (3 km j. I. 103 . strojopis Sign. postrojbe P.30 sati. i iztoč. Ubijeno je 15 partizana. I. br. 13 zarobljenih. r. a pojačanja se vratila u M. AVII. 21 1944.Da je prijepis vjeran originalu tvrdi: V. i 10. a 8.: 13 mrtvih. zauzele Ludbreški Ivanec (9 km.

Plien: 2 puške i 1 samokres. Gline i 5 km j. Inv.« (M. Podr. br. na mjesta u području 5 km s. u borbi kod s. Osijek (11 km s. Plien: pismara. ustaška 10. Podr. Plien: 5 puša­ ka. AIHRPH.. Garešnice: 6. Karlovca) bez žrtava.s.r. Palešnik (7 km s. Vlastiti gubitci: 1 domobran ra­ njen.)2 Po nalogu Glavara glavnostožernog ureda Zast. represalijama neprijatelja.i.. Draganića (9 km s. napadaji part. Podr. kod s. bojna u borbi kod s. Križevaca: Noću 6/7 I. Karlovca) part. a zarobila 8 partizana (1 žena). organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a Okružni Komitet Skoja za Krapinski okrug 2 Okrugli pečat: Nezavisna Država Hrvatska Operativni odjel — Glavni stožer domobranstva 3 Oton 104 . umnožen na šapirografu Sign. Siska protunapadajem odbijeni uz velike gubitke po partizane. 900 naboja. 10 ručnih bombi. Križevaca) ubila 12. 14 ranjenih i 1 zarobljen. I.] Original. vatreni prepad na električnu podcentralu Ilovac (2 km s..Noću 9/10. I. pročelnika operativnog odjela glavnostožerni podpukovnik (ELBLINGER)3 Elblinger [v. siječanj 12. su imali 14 mrtvih. Fond NG. Vlastiti gubitci: 2 mrtva i 2 ra­ njena. Siska: 8. 10. Vlastiti gubitci: 3 ranjena. 33752 22 1944. Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina о političkoj situaciji i zadacima. Garešnice) partizani su imali 8 mrtvih. I.P. I.

Sada se mogu održavati veliki mitinzi i omladina se masovno na njih odazivlje. U pregradskom kotaru opet kola parola da u parti­ zanima imade dvije grupe i to jedna koja se bori za kralja Petra. a i sama mobilizaci­ ja ide veoma dobro. tako da je od 1. Jasno je da se takvi stavovi mogu pojavljivati tamo gdje naše organizacije slabo rade. Baš u tim danima vidjela su se mnoga neshvaćanja u našim organizacijama po pitanju stare vlasti. dok iz općine Krapin­ ske Toplice nema mnogo ustaša tek pojedinci ali se ipak među na­ rodom može čuti. morao napustiti neka naša mjesta.H.1 do 8. za Krapinu Dragi drugovi! Od prošlog našega izvještaja do danas situacija u našem okrugu znatno se je izmjenila.1 mobilisano oko 500 lju­ di.P. jednom riječju nisu proučavale novu štampu. tako je na primjer ubacio da su partizani izvršili prisilnu mobilizaciju i tko se neće javiti da će biti streljani. Tako na primjer dru­ govi iz Kotarskog Komiteta Skoja za Pregradu uopće nisu reagirali i javljali о sporazumu kojega su sklopili neki drugovi iz Kotarskog NOO-a sa predstavnicima stare vlasti. Tu se vidi i uski horizont gledanja masa na naš pokret kao i poli­ tičku situaciju. ali se primjetilo to da onaj kraj mrzi onoga neprijatelja koji je radio zlo u tom kra­ ju. A parola о Čerkezima opet se javlja i to napose tamo gdje se okupator morao povući. Po svemu tome se vidi da se naše organizacije nidu saživile potpunoma sa parolom fe­ derativne Jugoslavije i da ne shvaćaju novu narodnu vlast. о kojemu smo Vam već javili. pa barem ga razumijem (misli za ustašu). zato je počeo ubacivati razne parole. on nije više mogao da vrši repre­ salije nad narodom i da ga drži pod strahom i na taj način koči bor­ bu. Pošto je okupator pod pritiskom naših snaga na drugoj strani. Nadalje se vidi da još nisu upoznati sa tekovinama naše borbe kao i odlukama ZAVNOH-a i AVNOJ-a. nastao je veliki polet masa. po kojemu se dozvoljava rad staroj kotarskoj upravu samo u »korist naroda«. a druga koja se bori za Rusiju. kao i po­ mirljivi odnos spram okupatorske vlasti. Poslije odlaska banditske vojske. 105 . Nadalje se opaža pomirljivost kod jednoga djela naroda spram ustaša i to u općina­ ma Mihovljani.Drugarskom Okružnom Komitetu K. Lobor gdje čak ustaše imadu uticaja kao i jedan dio Zlatarske općine iz koje imade dosta ustaša. Dok drugi dio na primjer Jesenje i Đurmanec opet imade pojedinih miš­ ljenja da su Švabe bolje od ustaša.

koji kažu da im je svejedno gdje se bore glavno da tuku Švabe. A sam politički rad Skoja veoma je slab. a tko prijatelj. Stalno su dolazili izvještaji da NOO-i koče borbu. a politič­ kom za neaktivnost. a naše organizacije sa time pomažu zapravo tim saboterima. Mnogi borci nebi htjeli ostaviti Zagorje i govo­ re da dok bi se oni drugdje tukli da dotle bi Švabe palile njihovu ku­ ću. Oni još nisu upoznati da za sve to moramo uglavnom zahvaliti Komunistič­ koj partiji. njenom mudrom rukovodstvu. kao i zbivanje u svijetu i kod nas. Kod naših boraca u odredu opaža se dosta slabo interesiranje za političku situaciju i za događaje u svijetu i kod nas. nepravilan odnos spram NOO-a raskrinkavati parole reakcije i njenih agenata. Mi smo na našem sastanku uvidjeli da je takav stav nepravilan. Parole koje izbacuje reakcija о Čerkezima raskrinkavati ćemo pred masama tako da ćemo tumačiti od kuda su pokupljeni ti Čer­ kezi i kako okupator hoće na taj način da pred našim narodom oblati SSSR isto tako treba raskrinkavati parole reakcije sa kojima ona hoće da razjedini našu borbu na borbu pojedinih stranaka da je skrene sa opće narodne borbe. sa novim odlukama ZAVNOH-a i AVNOJ-a. Ukloniti sve nedostatke. preko mitinga. Mi smo dali parolu. 106 . Isto tako se je vidio nepravilan stav naših organizacija prema NOO-ima. Zainteresirati omladinu u vojsci za političko zbiva­ nje. a jas­ no da time i raskrinkavamo reakciju i njene agente. Politički zadaci. da bri­ šu parolu koje je omladina napisala. i sami Skojevci veoma su mladi članovi naših organizacija. koliko je Skoj pomogao NOO-ima da se očisti od oportunističkih elemenata i da mu se stvori autoritet kod naroda. kao pomirljivost.Mi smo si dali u zadatak da preko naših organizacija i preko mi­ tinga upoznavamo narod tko mu je neprijatelj. Narod. Tako kad se održavaju četni i bataljonski mitinzi slabo borci poslije zalaze u dis­ kusiju a njihovi razgovori kreću se uglavnom oko njihovih kuća. a napo­ se sa najnovijim tekovinama naše borbe. radi pojedinaca sabotera u njima. Na taj način da proširimo vidokrug ma­ sa. Mnogi članovi Skoja prigovaraju komandnom kadru (pogotovo nižim) za niz nepravilnosti. da se sa takovom rabotom sve više i više srozaju NOO-i u očima na­ roda. da zatrpavanju prekopane ces­ te. pogotovo starijih u borbi. A ima i dosta veliki broj boraca. a i naše organizacije još nisu upoznate sa svima. Povezati reakci­ ju sa fašistima i prikazati kako ona sa svojim parolama zapravo po­ maže fašistima. sa stvaranjem Nacional­ nog Komiteta.

točnoga broja se nezna. ovog mjeseca od 1. Nadalje tumačimo kako će svaki čovjek poslije borbe morati pola­ gati račune gdje je bio i što je radio dok se je narod borio.d. Osim toga je popularizirao našu borbu i upoznavao strane na­ rode о istini kod nas. a poslije 6 sati nema nikakvog izlaza i na svakoga se puca bez opome­ ne. samo pojedinac. sve se odvija u duhu kongresa. sa Nacio­ nalnim Komitetom privremenom vladom i odlukama po pitanju iz­ bjegličke vlade. 36. a jednoga objesili da visi za primjer. U Sv. politički rad preko mitinga. A isto tako će se i organizirati pobi­ ranje potpisa na masovnijoj bazi. Represalije. U Bedekovčini i Poznanovcu1 okupator je izvršio masovnu pljač­ ku i hapšenje. Mi danas omladini tumačimo kako je već većina naroda u borbi i kako ta većina imade pravo da od svakoga traži da ide u borbu. mučeći ga prije na zvjerski način. a AVNOJ kao zakonodavnu i izvršnu vlast. Čisto točne podatke još nemamo samo znademo da taj broj nije preveliki nego čak manji. Osim toga prikazati veliku zaslugu Sovjetskog Saveza. stvaranjem oduševljenja. Upoznati omladinu sa programom da se borba vodi za slobodnu Hrvatsku u federativnoj Jugoslaviji. ov. 107 . Osim toga je ubio jednoga našega člana KP. rad naših organizacija usmjerili u duhu kongresa i za kongres. 1 Vidi: Dok. kako smo prije javili da je do 8. Popula­ rizirati imenovanje druga TITE za prvoga narodnog maršala u Ju­ goslaviji. Zadnje vrijeme mobilizacija zadovoljava. akcije i t. Pozdravna pisma po kojima smo mi grešili sada će se sastavljati na tim zborovima i mitinzima. br. Križu ubijeno do sada oko petorice naših simpatizera. koju nam je pružio u raskrinkavanju izbjegličke vlade u svi­ jetu. Osim toga izvršeno je neko palenje kuća u Poznanovcu. pa jasno da će i prema zasluzi dobiti plaću.Upoznati omladinu sa najnovijim odlukama AVNOJ-a. samo došla je velika kolona ljudi u partizane. Zlatarski i Krapinski kotar su to sprove­ li u manjoj mjeri. pa do danas daljnjih 250 boraca. Inače su ta­ mo proglasi da poslije dva sata о podne ne smiju se kretati seljaci u grupama pa čak ne smiju ići niti dvojica zajedno. Mi smo sav naš rad. mobilisano oko pet stotina a poslije 8. Popularizirati Crve­ nu Armiju i Sovjetski Savez koji nam su svojom borbom omogućili da dignemo ustanak. mjes.

Mi smo pred sve Komitete postavili kao zada­ tak da se moraju održati dva sastanka tjedno jedan radni. jer pokazuje priličnu nedisciplinu i neozbiljnost. sektor Organizacioni sektor Obavještajna služba Kurirstvo i t. Kotarski komiteti nisu nam podjednaki. pa neka prođe malo borbe.. sa time što ćemo ga poslati na kurs. naj­ bolji dokaz nam je zato pregradski kotar. po tome se vidi da se nije shvatio rad Skoja među masama omladi­ ne. a 60 seoskih odbora USAOH-a.7 seljanku koja 2 Vuksan Bedinjanec 4 Berislavić 5 Branko Masnjak 6 Andrija Jadek 7 Družinec 3 108 . pjev. Osim toga u nekim komitetima bilo je labavih drugova kao i drugova koji su služili dosta dugo okupato­ ra u domobranima. grupa itd. kao i po po­ litičkom uticaju na omladinu. gdje bi se obuhvatilo omladinu u gdje bi Skoj mogao uspješnije da djeluje i ako imade u mnogim krajevima zato uslova. po pitanju kongresa. Tako se broj Skojevskih grupa veoma po­ većao. I to tako da iz kotarskog komiteta Klanjec odmah se pošalje u vojsku drug Lud­ vig. U zadnje vrijeme mi kod naših organizacija ispravljamo sektaški stav koje su one imale po pitanju primanja u Skoj. Kotarski Komitet za Klanjec i Pregradu odskaču. Komitet se imade popuniti još sa dvije drugarice po mogućnosti. a jedan odgojni.Organizaciono stanje. Inače su sve to mladi Skojevci ali disciplina im je dosta dobra a isto tako i odgo­ vornost za rad i da su se zadaci pred njih stavljali konkretnije i da su se potpunoma objasnili bilo bi mnogo više uspjeha po radu. Za njegovoga zamjenika uzeti ćemo drugaricu Miciku. Raspodjela rada koja je bila izvršena u Skojevskim grupama po direktivi koje smo dobili od druga Danea2 nije još prodrla kroz sve organizacije tako da se nađe raspodjela po sledećim sektorima: Polit. dok ne­ ke još to nisu uvele. U Kotarskom Komi­ tetu za Krapinu poslati ćemo u vojsku druga Mladića6 sekretara Komiteta.d. da se očeliči. Mnoge naše grupe drže već sastanke dva puta nedeljno. dok za Krapinu i Zlatar ne odgovaraju to se najbolje vidi po rezultatima. odbora Pionira. a u na­ šoj vojsci tako nije bio. zato smo izvršili čišćenje komiteta.3 a Štefek4 nakon kratkog vremena. nema omladinskih domova. Mustafa5 da ostane dalje kao sekretar. Tako na prim­ jer da je na jednom Kotaru bilo oko Dvadeset članova Skoja.

20 a drug Veselić da ide na Skojevski kurs. 13 Isto. 15 Klarić 16 Makar 17 Josip Družinec 18 Rudolf Vidiček 19 Boris Majer 20 Stjepan Krog 21 Kao bilj. KK za Zlatar formirati će­ mo od četiri člana i to sekretar Boris.13 Rezika14 dosadanji član KK Skoja za Krapinu. 11. osim toga poslati ćemo jednog druga za sekretara KK za Zlatar.11 članovi Štefek12 Turčin. Pregradi i Krapini dok u Zlataru nema još uvjeta za formi­ ranje tih odbora. Mustafu. Od okružnog Komiteta ući će unutra drug Veselić18 i Marić.г se pokazuje dosta dobra u radu a i disciplinirana je kao i odgovor­ na.16 drugovi iz OK KP se ca bila je na kursu. ali se lijepo i brzo razvija kao Komunista.K. KPH su se složili sa tim predlogom. za organizacionog sekretara uzeti ćemo drugaricu Milku. 8 Kos Ivan 10 Cveta Jerin 11 Priređivači nisu utvrdili na koga se to odnosi. а о drug Branko. drugovi iz O. Drug Ico17 je ozdraviti prije proljeća. 9 109 . 14 Isto. Ružu i Majdaka21 iz vojske. jer nam drug Branko15 od­ prime u komitet drugarica Ruža i Dragislažu sa tim predlogom. Drugarica Dragidrugarici Ruži ispričati će Vam najbolje teško bolestan i imade malo nade da će Predvidjeli smo ljude za Okružni odbor USAOH-a i formirati će­ mo ga 16. Osim toga bi popuni­ li komitete sa najboljim drugaricama iz općinskih komiteta. U Kotarskom Komitetu za Pregradu predlažemo sekretara drugaricu Ružu10 u O. Za srednji Skojevski kurs poslati ćemo druga Veselića. ovaj mjesec. Isto tako pristupilo se formiranju kotarskih odbora USAOH-a u Klanjcu. da rad nebi pre­ više slabio da na kongres neide drug Marić nego iz OK SKOJ-a da ide Rudek.19 uz petoricu drugih drugova. četiri člana. Skoja. a uzeti ćemo dva mlada druga. 12 Isto. Poslati ćemo u vojsku i druga Lesjaka9 radi labavosti a i pomalo ženskarenja.K.8 koja je veoma mlada u radu. Mi predlažemo da se ca. ona je seljanka a pratila je naš pokret još kao dijete. Naš Komitet broji sada lazi. Što se tiče delegata za kongres mi smo u saglasnosti sa OK KPH odredili sa obzirom na to što je Ico bolestan.

Najvažnije je pitanje sada dok se ne vratimo. Drugovi koji su do­ pratili transport. te u koliko do­ bijemo povoljne izvještaje uputićemo ga dalje. siječanj 12. a koje treba naj­ hitnije riješiti. da njihov Okrug ima toliko hrane. a pos­ toji mogućnost i za nabavku traktora. da ne znadu kamo će s njom. Bjelovarski Okružni NOO uputio je ovih dana jedan transport od 100 kola žita. 1 О radu Komisije za pomoć opustošenim krajevima vidi: Građa SZH. ali je samo teško pita­ nje prebacivanja. NV —86/1404. 110 . U Moslavini smo odmah stupili u vezu sa Okružnim NOO-em.О akcijama javiti ćemo Vam kasnije. br. Smrt fašizmu Sloboda narodu! Drugarski pozdrav Marić22 [v. Dalje kažu da ne smiju uopće više sakupljati hranu.1 Hrane ovdje imade dosta koja stoji već spremljena. a osim toga i sjeme­ nja. knj. a koje riješenje mi predlažemo.82/3157 23 1944. dok. koje je stiglo do Moslavine.. da bi nam mogao velike količine stavljati na raspolaganje.r] Original. 19. Ovdje za sada stoji jer nema za sada moguć­ nosti za prebacivanje. za Liku. 183. Put je bio dosta te­ žak ali nam je ipak uspjelo da se prebacimo u dosta kratkom vre­ menu. jer da je toliko od ušura imadu. strojopis Sign. Naročito nas je zainteresovalo pitanje prebacivanja hrane. na osnovu svega što [smo] putem vidjeli kao i ovdje: 22 Kao bilj. AIHRPH. Izvještaj Đure Uzelca Ekonomskome odjelu ZA VNOH-a о mogućnosti­ ma prebacivanja hrane iz Moslavine za Liku preko Banije EKONOMSKOM ODJELU ZAVNOH-a Pred nekoliko dana stigli smo u Moslavinu. kao i о drugim stvarima. 12 I 1944. kažu. raznog alata. VI. alata itd. Radimo na ispitivanju terena. Pored hrane imade i sjemena. i AIHRPH. KP.

Kad bi imali je­ dan takav kanal. Taj kanal treba dobro sa jakim je­ dinicama osigurati do Save. jer drugovi iz Moslavine. Razumije se. treba je što više spremiti. jer je stanje preko Posavine. I 1944. Uzelac Marinović Ivo Original. da je potrebno da Centralna Komisija odmah uporedo s tim organizira i jaku prihvat­ nu i otpremnu stanicu na Savi u Baniji. a G. Isto tako osigurati i prevozna sredstva. Pokušaćemo zainteresirati drugove za pravljenje samara. jer je ovdje za istu potreba velika. br.Da se uspostavi jedan stalan kanal za prebacivanje hrane. mogu hranu prebacivati sami do Save. moglo bi se odmah početi prebacivanjem žita i to svakodnevno po veću grupu kola. tako da se žito odmah ot­ prema dalje. a treba da se istim kanalom odmah i ona prebacuje.Š. 111 . Ovo bi se mo­ ralo odmah učiniti.25/2263 2 О tome opširnije vidi: Dok. Mo­ guće bi taj kanal bio preko Banije. takvo da se jedva pojedinac prebacuje. Ukoliko po ovome donesete neko riješenje obavjestite nas depe­ šom. 12. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Moslavina. strojopis Sign. NV. tako da ga u što kraćem vremenu što bolje iskoristimo. 40. jer će kasnije nastati opet blato i neće se moći stvoriti ništa. Ukoliko postoje mogućnosti za nabavu soli sa Paga. ali naše je mišljenje svakako preko Banije.2 pa ćemo i na njoj ova pitanja riješavati. jer bi se na takav način moglo mnogo lakše i pored blata i nedostatka puteva skoro iste količine hrane prebaciti kao i kolima. da izda naređenje moslavačkim ili kojima drugim jedinicama za osiguranje ovdje. dok je vrijeme povoljno.. Očekujemo konferenciju. a ovaj list vam šaljemo jednom pri­ likom i nadamo se da će na vrijeme stići. Centralna komisija bi trebala ispitati da li bi bilo bolje kanal ot­ voriti preko Banije ili Pokuplja. AIHRPH. Javićemo vam se naknadno. Đ.

godine. dok po selima i manjim mjestima. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE MOSTAR ZAPOVJEDNIĆTVU 7. Predmet: Doglasno izvješće PREDSJEDNIĆTVU VLADE NA RUKE POMOĆNIKA PREDSJEDNIČTVA VLADE DRŽAVNOG TAJNIKA Dr VJEKOSLAVA VRANČIĆA ZAGREB GLAVNOM ZAPOVJEDNIĆTVU ORUŽNIČTVA SIG. ORUŽNIĆKE PUKOVNIJE GOSPIĆ ZAPOVJEDNIĆTVU 3. OBĆA POLITIČKA SITUACIJA: 1. do 11. Razpoloženje naroda obzirom na unutarnje i vanjske prilike i događaje: Hrvatski narod na području pukovnije. ORUŽNIĆKE PUKOVNIJE BROD n/Savi ZAPOVJEDNIĆTVU 5. siječnja 1944. oružničke pukovnije Ministarstvu unutraš­ njih poslova za razdoblje od 26.) ZAGREB ZAPOVJEDNIĆTVU SREDIŠNJE ORUZNIĆKE ŠKOLE BJELOVAR ZAPOVJEDNIĆTVU 2. srpnja 1941. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE SPLIT Prema uputu za organizaciju i rad izvještajne službe i zapoviedi Vrhovnog oružničkog zapovjedničtva Taj. ZBORNOG PODRUČJA (Izvještaj) ZAGREB RAVNATELJSTVU ZA JAVNI RED I SIGURNOST (Odsjek X. državna vlast nije u mogućnosti da narod 112 . I. koja su pod vlašću partizana. sve više podlieže komunističkoj i ostaloj partizanskoj promičbi. prosinca 1943. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE SARAJEVO ZAPOVJEDNIĆTVU 6.S. ODJEL ZAGREB ZAPOVJEDNIĆTVU 1. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE BANJA LUKA ZAPOVJEDNIĆTVU 4.Br. g. godine ZAPOVJEDNIČTVO 1. predlažem sliedeće izvješće za vrieme od 26.24 1944. Sisak Izvještaj Zapovjedništva 1. pod stalnim pritiskom partizana i ostalih pljačkaških i odmetničkih banda. siječanj 12. J. siečnja 1944. Br. U Sisku 12. S. 20/Taj. Državne oblasti pružaju narodu zaštitu samo po gradovima i većim mjestima kamo još nisu prodrli partizani. prosinca do 11. siečnja 1944. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE J. 320 od 31.

Partizani1 napali su na vlak. 2. XII. što pomalo kod naro­ da vraća vjeru u moć države i njenog vrhovničtva. Karlovac— Zagreb i Zagreb — Novska. pa manje skupine partizan­ skih rušilačkih odjela u svako doba dana i noći imaju slobodan i nesmetan pristup na željezničku prugu. pruzi Zagreb — Novska na sta­ jalištu Prečec (13 km. od Popovače) oklopni vlak naišao je na minu. Domobrani. te većim dielom. 1943. ustaše i njemački vojnici iz vlaka prihvatili su borbu. linije. pruzi Zagreb —Novska (3 km. Ovi su mirni i nad njima vodi se nadzor. Česi: Otvoreno se bore protiv Hrvata kao nikad do sada. Žrtava nije bilo. plašljivi i sve više surađuju sa partizanima. 1943. Mađari: Nelojalni su. Odlučni su na borbu do pobjede. j. Oni očigledno nastoje pomoću partizanstva srušiti Nezavisnu Državu Hrvatsku. koja krvoločno nastupa protiv Hrvata. Troja štitna ko­ la izbačena iz tračnica. od Dugog Sela) osobni vlak iz Zagreba na­ išao je na minu.zaštiti. Na željezničkim prugama Sisak —Zagreb. Židovi: Ima nešto malo ostataka u mješovitim brakovima ili po gdje koji starac. i. XII. u 24. ali su parti1 Miniranje izveo Treći diverzantski bataljon. a osobito iz vojske bježe u Mađarsku. Ovo donaša velike štete. Putnici iz vlaka su pobjegli. Pravoslavci: Sve više se opredjeljuju za partizane —komuniste. Njemačke savezničke i naše postrojbe u posljednje vrieme energično i uspješno gone partizanske bande. 8 Građa za povijest NOB-a 113 .00 sata na željez. Pruga je oštećena za 2 met­ ra. partizani i nadalje tako reći svakod­ nevno minama razaraju prugu. z.b. Pogi­ nula su 2 njemačka vojnika. partizansku brigadu. te su svrstani u 21. Ovakovo sta­ nje potrajati će i dalje i to stoga što se željeznička pruga izvan že­ ljezničkih postaja nikako ne osigurava. u 21. potrebno je poduzeti podhvate širokih razmjera od strane naših i savezničkih oružanih snaga. Izbačen je stroj i 2 vagona. ali su od nadmoćnijih partizana svladani i zarobljeni. a onda zagospodariti nad Hrvatima u cilju podpunog iztriebljenja. Iz njihovih sela svakim danom sve više raste broj odmetnika. Kao važnije iznosim sliedeće: KRILO ZAGREB: 20. 23. propuste i b.00 sat na željez. Niemci: Bez promjena. Da bi se područje pukovnije očistilo od odmetnika. podmukli. kako osobnom tako i teretnom prometu.

zani sve stvari opljačkali. j. upali u kuću željezničara Zorbas Pavla starog 40 godina.45 sati na željez. od Savskog Marofa) po partizanima pred svojom kućom iz vojničke puške ubijen je Lopatić Stjepan zato što je prigovorio partizanima da mu ne ruše plot. 26. izveli ga iz kuće i zakla­ li. da im preda vojničku odoru i oružje. Istodobno 3 partizana u talijanskoj odori došla su u kuću se­ ljaka Pavlović Pavla i tražili njegovog sina Matu koji nije bio kod kuće. u 19. XII.30 sati skupina nepoznatog broja partiza­ na došla je u selo Trstenik (7 km. od Dugog Sela). 1943. postaje Mraclin —Turopolje (6 km.i. Zarobljenike partizani su vezali žicom i sobom odveli. 25. XII.00 sati na željez. Žrtava nije bilo. Pruga oštećena za 75 metara. 1943. 24.00 sati u selu Laduč (3 km. a 3 ranjene. 1943. Žrtava nije bilo. u 03. Miniranje izveo Drugi diverzantski bataljon. Leskovca od partizana2 iz puša­ ka. Od krojača Cimer Petra odnieli odjela u izradbi i 1 krugoval. j.55 sati na željez. manja skupina partizana minirala je strojarnicu u kamenolomu Bizek (3 km. s. u 22. ali je napad odbi­ jen. te je poslovanje prekinuto. i. 1943. pruzi Sisak —Zagreb kod sela Mraclina (7 km. 28. Pruga oštećena oko 30 metara. Leskovcu.3 26. U toku noć napadali su na straže u Hrv. Kod ubistva bilo je 8 istomjestnih seljaka iz istog sela. XII. te je istog dana umro. 24. 28. gdje su ga iz puške rani­ li.00 sata skupina oko 80 partizana upala je na državno dobro Božjakovina (7 km. . oko 00. od Dugog Sela) osobni vlak naišao je na mi­ nu. sati zagrebačke posadne bojne i Fišer Aralbed iz Hrv. 1943. XII. te otjerali 24 komada raznovrsnih svinja. Leskovcu. s. od Vel. Pruga oštećena za 15 meta­ ra. 27. od Podsuseda). XII. u 07. 1943. od Vel. pruzi Zagreb —Sisak između željez.i. Jedna štitna kola izbačena sa tračnice. Izbačena su dvoja kola iz tračnica. Strojevi su teže ošte­ ćeni. s. s. kad ga nisu našli pošao je Pavlović sa ženom za njima na dvorište. XII. Gorice) teretni vlak naišao je na minu. Stroj i dvoja kola izbačena sa tračnica. pruzi Zagreb — Novska kod sela Ostrna (5 km. u 18. XII.15 sati u kući Jalžabet Branka u Hrv. svi su uh­ vaćeni i predani vlastima. Gorice) brzi vlak naišao je na minu. XII. 2 3 114 Napad su izvršili dijelovi Žumberačko-pokupskog NOP Odreda.i. od Zaprešića). ubijeni su ustaški poručnik Krsto Vukić 6.i. 1943 u 20. Strojovođa i ložač povrieđeni. j. 1943. Poginule su 2 osobe.z.

i 1 vagon III.00 sati na željez. od D. Kraljevca. 6. Pruga oštećena za 30 metara. s. te 1 vagon teretni. Boroš Vinka. te je usljed eksplozije sa tračnica izbačeno 6 vagona.45 sati eksplodirale su 2 mine. između željez. Iz obćine odnieli 2 žiga. XII.28. u 23. u 16. 2. od Donje Stubice). redara Petra Jakšića i trg. u 06. km. 1 vagon II. u 23. 30. postaju Gor. Na promet­ nom uredu i čekaonici demolirali vrata i prozore. 1943. Žrtava nije bilo. pisara Josipa Božića.00 sati na zrakoplovnom uzletištu u Vel.00 sati po neutvrđenom broju partizana minirana je željez.00 sata neutvrđeni broj partizana zapalio je podr­ žavljenu tvornicu štapova u selu Bregani (5 km. s. 1944. 31. a sobom odveli bilježnika Slavka Crnkovića. Na 2 vagona III. Pruga oštećena za 1 metar. za čiju se sudbinu do sada ne zna. j. Zgradu vlakopratnog osoblja zapalili. XII. XII. načelnika Ivana Lisaka.00 sata skupina oko 30 naoružanih partizana4 došla je u selo Breganu (5 km. 1944. Gorici zapaljeno je oko 50 bačava benzina. 1943.z. 1943. pruzi Sesvete — Dugo Selo između sela Sesvete i Sesvet. 1943. KRILO VARAŽDIN: 7.i. 1944.i. razreda polupali sve prozore. 1943. 1943. od Samobora). 1943. Stubica (4 km. s. Leskovca) njemački vojnički vlak naišao je na minu. te od seljaka Jure Vrbanić iz Klokočevca 1 krugoval. 29.z.1. u 07.z. od Samobora).00 sat neutvrđeni broj partizana došao je na željez. 1 zastavu i raznog pisarničkog tvoriva i polupali Poglavnikovu sliku.00 sata neutvrđeni broj partizana napao je obćinu Gor. XII. 7. razreda također za­ palili. od Donje Stubice). Odnosi se na Zagorski NOP odred. od Hrv. j. Poginula 2 njemačka vojnika. XII. 4. Zapalili zgradu koja je do temelja izgorila. pruga kod željez. Stubica (3. Leskovac— Horvati (4 km. Žrtava nije bilo. a iz tvornice štapova odnieli 1 pisaći stroj i 2 ručna kufera. od Zaprešića). a stroj sa bombama onesposobili. 115 . na cesti kod sela Gredice (2 km. Stubice) ista skupina partizana zapalila je zgradu vinarske zadruge. XII. Ovaj benzin zapaljen je iz neop­ reznosti od strane domobrana koji su na istom mjestu izrađivali bunkere. XII. j. s. 31. 1944. Žrtava nije bilo. 25 sati 1 mina na željez. u 21. I. i. a 5 ranje­ no. postaje Hrv. u 21. u 07. Pruga je oštećena za 50 metara.1. a 29. pruzi Zagreb — Karlovac. od Klanjca) po skupini partizana5 neutvrđene jačine dočekani su i ubijeni iz puša­ 4 5 Odnosi se na snage Omladinske NO brigade »Joža Vlahović«.00 sata u selu Samci (3 km. I. u 04. u 22. postaje Pušća Bistra (10 km.

Raz­ log streljanja je taj. 1943. Gubitci partizana nepoznati. 20. U uredovnici postaje uništili sav namještaj i uređaj i polupali sve prozore. 27. domobran Horvat Cvjetko posta­ je Klanjec. od 01. potražuju osobe koje su u službi ustaške orga­ nizacije ili ustaške vojnice. Na strani partizana poginula 3 partizana. Kao bilj. od Zaboka). što su podpomagali naše i savezničke oružane snage i stajali u vezi sa našim oblastima. 20. XII. Na strani partizana više mrtvih i ra­ njenih i 4 živa uhvaćena. j. postaju Bedekovčina (7 km. 9 Isto. a kod naših postrojbi nije bilo. XII. na 24. 19. 1943.00 — 02.00 — 09. Od 26. Na prekopavanje ceste i rušenje mostova tjeraju silom i ta­ mošnje seljake. kotara Ivanec. pred 6 Odnosi se na Kalnički NOP odred. između sela Bartolovca i Štefanca (10 km. i. od Krapine). na 28. i. XII. 23. od Varaždina) vođena je borba između naših postrojbi i partiza­ na.ka oružnik Petrović Mihael i prič. 1943. od Va­ raždina) po našim domobranskim postrojbama ubijen je 1 nepoz­ nati partizan.i. 7. 5.00 sata u Varaždin Briegu vođena je borba između naših postrojbi i partizana.00 sati u Varaždin Briegu (10 km. 1943. 1943. 1943. skupina partizana9 neutvrđene jačine došla je na željez. j.00 sata vođena je borba između naših ustaških postrojbi i partizana u Varaždin Briegu. Na našoj strani žrtava ni­ je bilo. Toplice (9 km. 22. u 13. postaju Krap. Tonimir (14 km. XII. a za sudbinu dvojice se ne zna. Momčad svla­ dali i razoružali. 1943. XII.z. 24. od 08. Cvetlin i Višnjica. 1943. Osim toga od tamošnjih seljaka oduzima­ ju građansko oružje. postaju Novi Marof i tamo nalazećih se 7 vagona i mostnu vagu. XII. skupina partizana8 neutvrđene jačine nalaze se na području obćine Bednja.00 — 02. iz sela Gredica i okolnih sela partizani odveli su 7 seljaka od kojih su 5 strieljali. pred večer jača skupina partizana7 napala je oružn. Te skupine prekopavaju ceste na putevima: Lepoglava —Cvetlin —Viš­ njica—Ivan—Lepoglava. 23. legionare koji se nalaze na dopustu. 1943. 8 Isto. XII. neutvrđeni broj partizana zapalio je željez. j. Posljedak nepoznat. Na našoj strani 4 ranjena. koji su pošli u Zagreb radi dopreme živežnih namirnica. XII.00— 14. te se za sudbinu 13 momaka ne zna. te domobrane za koje doznaju da su kod kuće i imaju vojničku odoru i oružje.00 sati na mjestu zv. 1943. od 01. 7 116 . od Varaždina) između naših postrojbi i partizana6 vođena je borba. XII. XII.

oko 15. 30. od Varaždina). druga u selo Beletinec (14 km.00 sati u Varaždin Brieg (10 km. Žrtava nije bilo. partizana je bilo oko 10. 332 na mostu oštećena 1 šinja. j. XII. na 30. j. oko 06. Na strani partizana bilo je dosta mrtvih i ranje­ nih. od Varaždina) došla je skupina oko 40 partizana i sobom odvela 5 mladića u dobi od 18 — 25 godina. koja se je pred nadmoćnijim neprijateljem morala povući u selo Turčin (5 km. j. 1943. XII. da će se za par dana povući iz ovih krajeva. 335. te da su partizani izjavili. 4 partizana došla su u blizinu bunkera kod željez.000. od Varaždina) u du­ ljini 1 km. U 19 sati pucali su iz topova u pravcu Va­ raždina. 1943. XII. jer da je ovdje narod siromašan i nema što jesti. s. 30. pruzi Varaždin —Zagreb između željez. Skladište zapaljeno i oštećeno t.5 1 šinja minom oštećena.zgradom minirali posebi prolaz. od Varaždi­ na). j. Jačina nije utvrđena. Na našoj strani 22 mrtva i 15 ranjenih. 117 . 1943. od Varaž­ dina) došlo je do sukoba između naših oružanih postrojbi i parti­ zanskih skupina. Borba je trajala do 11 sati.z.2 šinje minama oštećene. 1943.j.z.i. XII.00 sati kod sela Doljana (10 km. Na km.T. Po pripoviedanju seljaka. od Varaždina) napala je jednu ustašku sat P. Istodobno u Bedekovčini zapaljena je kuća Židova Klain Mavre u kojoj je bila smješ­ tena ustaška postrojba. 1943. od Varaždina). 28. Toplice i sela Doljana (6 km. na km 333. XII. Posada je otvorila vatru i ubila jed­ nog. Pred postajnom zgradom minirane su i oštećene skretnice br. postaje Varažd. Promet je do Zlatara obustavljen. 329 rastavili šinje. 5 i 6. XII 1943. da ne smiju tamo stanovati. od Va­ raždina) došla je skupina partizana konjanika neutvrđene jačine i sobom dovukli 2 — 3 topa. a ranjene odvezli u nepoznatom pravcu. j. Toplica. a ostali se razbježali. izgorilo. u selo Strmec (14 km. j. j. jaka skupina partizana dobro naoružana u Varaždin Briegu (10 km. jer da će izgorjeti. Skupine partizana koje su vodile borbu sa našim postrojbama od sela Doljana i Kneginca Gornjeg. 30. XII. j. 3. na km 335. a kasnije njemačka postrojba. te je granata pala u blizini tekstilne industrije. 29.5 miniran most na km. Poginule su 4 građanske osobe. i to: jedna u selo Seketin (15 km. na željez. 29. j. Partizani su nadstojni­ ku postaje i činovniku zaprietili. Skupina partizana koja se od ranije nalaze u Varažd. 1943. mosta (4 km. od Varaždina). te između sela Turčina i Kneginca Gornjeg (6 km. Na km. od Varaždina) a treća u pravcu Varažd. Mrtve su odvezli na troja kola i pokopali na groblju u selu Knegincu Gornjem. podielile su se u 3 skupine i po­ vukle 31.

z. 3 su ukopana na Varaždin Briegu upereni prema Varaždinu. od Varaždina) povukle su se i to: jedna u pravcu Novog Marofa. Kelemenu i Jalžabetu (9 i 12 km. km. s. 1944. od Varaždina) u pravcu Kalnika i treća preko sela Petkovca i Ljubeščice (4 i 5 km.d. 2. U toku dana bez bor­ be zauzete su Varažd. 1944. U selima Seketinu. oko 06. s.Toplicama navodno razpolažu sa 18 topova. narednik Kraljić Mato i na mjestu os­ tao mrtav. Partizanska brigada braće Radića nalazi se sada u Varaždin Briegu i selu Tonimiru (10 i 15 km. U selima Jakopovcu. mostova i t. te je primjećeno da su među partizanima sve Slavonci i Sremci. od Varaždina) nalaze se od ranije jače skupine partizana. s. I. U sukobu sa 4 naboja iz parabele pogođen je oružn. j. 1944. U času povlačenja par­ tizana iz Doljana i okoline. 1944. 3. j. Za sudbinu trojice oružnika koji su bili u službi se ne zna. i 5. druga preko sela Bele (13 km. jedna naša osoba posmatrala je i utvrdi­ la.i. j. I. j. Sukobila se sa obhodnjom izpostave postaje Petrijanec.i. Sa ubijenog Kraljića partizani odnieli su pušku. I. j. skupine partizana koje su se nalazile u Varaždin Brie­ gu i selima Seketinu i Lužanima (8. Također razpolažu sa dosta konjanika i mazgi za nošenje strjeljiva i težkog strojnog oružja. 4. i 9 km. Toplice. u Novi Marof i u sela Oštrice i Presečno (4. od Varaž­ dina) nalazi se Kraiška partizanska brigada10 nepoznate jačine.1. u selo Kneginec Donji (9 km. od Novog Marofa) za Kalnik. 1944. Ove skupine došle su u navedena sela radi približavanja Varaždinu i napada na istog. Lužanima i Beletincu (10 i 16 km j. od Varaždina) došla je skupina partizana neutvrđene jačine i odvela 3 seljaka za čiju se sudbinu ne zna. od Novog Marofa) došle su jače skupine partizana.i. Svoje obhodnje izašilju u obližnja sela na izvide. Toplica jače ustaške i domobranske snage podpomognute topničtvom i tenkovima u podhvat. od Varaždina). I. 1944. u pravcu Budinščine i Zlatara. a ove ih izkorišćuju za rušenje željezničkih pruga. od Varaž­ dina) došla je skupina partizana jačine 15 — 20 ljudi.i. U zadnje vrieme primjećeno je: da seljaci iz onih sela koje se na­ laze uzduž hrvatsko-njemačke granice vade mine koje su postavlje­ ne od njemačkih oblasti za utvrđenje granice i ove predaju parti­ zanskim skupinama. Sobom su odvezli preko Novog Ma10 Tada 118 se tu nalazila NO brigada »Matija Gubec« .z. Ova skupina razpolaže sa 5 topova.30 sati krenule su iz Varaždina u pravcu Novog Marofa i Varažd. 1. da su puna 4 sata prolazile kolone izpred njegove kuće. jer su se partizani povukli 3. I. oko 24. 3.00 sata u selo Petrijanec (10 km.

i. Prije ulaska u selo Lonju. Istodobno druga skupi­ na odmetnika iz sela Bobovca (18 km. a tabornika Alojza Gućanac ranili.i. XII. nešto namirnica i 1 konj. Po izvršenom obkoljavanju Lonje. od Petri­ nje) rekao je jednom naredniku u Petrinji da se jedna skupina oko 400 odmetnika želi predati našim oblastima. a imovinu zaplienili.rofa 80 kola natovarenih živežnim namirnicama i ratnim tvorivom. a 8 odmetnika nađeno mrtvih. s. od Kostaj­ nice) došli su odmetnici nepoznate jačine. KRILO PETRINJA: 18. s. a zaplienjene 2 kuhinje preostale. Zapljenjene 2 strojnice. 28. 1943. od Siska) od­ metnici odveli su ranijeg tabornika ustaške mladeži Seljak Josipa. iz sela Streljačkog (4 km. XII. 22. poručili su seljacima da dolazi »na­ rodno oslobodilačka vojska«. j. j. XII. Žrtava nije bi­ lo. 1943. narodu održali promičbeni govor. Strojo­ vođa i ložač lakše ranjeni. U kojima kućama nije nitko nađen. oko 21. 1943. 28. ali do predaje do sada nije došlo. 26. U koliko koji od članova obitelji nije bio kod kuće iz ovih kuća uzimali su ta­ oce. od Petrinje) kozačke postrojbe imale su manju borbu sa odmetnicima. jedan seljak iz sela Dragotinci (12 km.i. od Siska) došao je jedan odjel ustaša iz Jasenovca radi prisilnog odkupa stoke za njihove po­ trebe. na 23. 29. XII. 1943. Pruga oštećena za 1 metar. sa lieve obale rieke Save u Martinskoj Vesi Desnoj (11 km. 1943. 1943. u selo Lonja (30 km. kod sela Budičina (7. Ove postrojbe po kućama vršile su preg­ led radi ustanovljenja da li su svi članovi obitelji kod kuće. s. XII. nekoliko seljaka išlo je pred njih da ih dočeka. a od vatrogasaca oduzeli odore. od Siska) odmetnici11 uznemirivali su puščanom vatrom ustaške postrojbe. ušli su u selo. radi čega je uhićen i obješen о jednu krušku. od Kostajnice) odvela je obćinskog načelnika Franju Lončarevića. Predpostavlja se da je ovo bio partizanski trik. Kod kozaka nije bilo gubi­ taka. 1943. 11 Odnosi se na Turopoljsko-posavski NOP odred. 119 . na željez. Napad odbijen bez gubitaka.00 sat u selo Bistrać (19 km. XII. 22.5 km. XII. Oštećen je tender i 1 vagon. demolirali su ih. ali kada su primjetili da su to ustaše razbježali su se. j. U Varaždinskim Toplicama uhićeno je 28 osoba koje su surađivale sa partizanima. Jedan seljak dolazeće ustaše pozdravio je sa partizanskim pozdravom. s. pruzi Zagreb —Sisak u blizini Lekenika osobni vlak naišao je na minu.

I. od Petrinje). a kuću zapalio. Me­ đu odmetnicima viđen je i Andrija Juhović iz Hrastelnice koji je po­ litički komesar. 1944. Setuš (7 km. 4. od Siska) brzi vlak nai­ šao je na minu.i. s. U selu Erd. od Siska). te ih odveli u pravcu V. 8.30 sati na željez. Tišinu (4 km. Tišini zapalili su zgradu pučke škole koja je izgorila. 3. 10 i 12 km. postaje Lekenik —Turopolje (22 km. od Siska). Palanjak (5 km. j. 4. Ovim partizanskim snagama navodno je cilj napadaj na Glinu i Petrinju. i 8.40 sati na željez. s. Napad je odbijen. XII. Spomenute brigade imale bi se prebaciti jedan dio preko rieke Kupe. j. od Siska) došle su jače skupine odmetnika. 1. isti je sa svoje kuće poskidao prozore i vrata i izba­ cio kućni namještaj. Iz sela Strelječkog odveli su Stjepana Ožvalda. Pruga je oštećena oko 100 metara. od Siska) teretni vlak 120 . pruzi Sisak —Zagreb u blizini že­ ljez. 1943. 1944. Deanovac. postaje Lekenik (16 km. 1944. U Hrastelnici za­ palili su zgradu pučke škole. u 23.30 sati nepoznati broj odmetnika napao je us­ tašku postrojbu u Martinskoj Vesi Desnoj (11 km. Sa tračnica izbačeno je 10 praznih vagona i 2 štitna kola koja su se djelomično prevrnula. Tišinu (5 km. I.i. postaje Lekenik —Pešćenica (19. a od 4 seljaka odveli 5 konja. od Siska) i Strelječko (4 km. u 17. koja je izgorila i prekopali cestu pre­ ma Sisku na 2 mjesta. Bor­ ba je trajala do 30.i. od Siska) teretni vlak naišao je na minu. Svinjičke (16 km. pruzi Sisak —Zagreb između že­ ljez.z. I.00 sati u mjesto Gušće (19 km. Klinac.30 sati u selo Hrastelnicu (4 km. pruzi Sisak —Zagreb između že­ ljez. U selu Setušu zapalili su zgradu pučke škole koja nije izgorila. U selu Palanjak zapalili su zgradu pučke škole koja je izgorila i odveli 6 osoba. 3. Moštanica i Blinja (11. Ranjen je 1 us­ taša. u 00. Ranjen je strojovođa. Žrtava nije bilo. j.z. km. od Siska) do­ šao je veći broj odmetnika. oko 18. Na mjestu borbe nađeno je mnogo tragova krvi. te Šolić Ivana odveli sobom. 1944. oko 20. a drugi dio preko rieke Save. od Siska).i. pokupili i sobom odveli 43 mladića u dobi od 18 — 20 godina starosti. od Siska). 1944.1. Erd. od Siska). te se predvi­ đa da su partizani imali više gubitaka. do 3 sata. Izbačena su sa tračnica 2 štitna kola i 2 osobna va­ gona. 1944. s.29. Ovim divizijama navodno dolazi pojačanje iz Slavonije. 5.z. I. Žr­ tava nije bilo. XII. s. u 19. s. po dobijenim podatcima 7. U selu Kapt. s.15 sati na željez.i. s. Tišini zapalili su zgradu obćine. I. s. ali nije sva izgorila. Pruga oštećena za 1 metar. od Siska). s. s. Kapt. partizanska brigada prebacuje se na područje kotara Petrinja u sela Mlinoga.

j. od Petrinje) i Novom Selu (9 km.00 sat u selu Mošćenici (6 km. 1944. i. oko 01. j. j. od Siska) došlo oko 50 odmetnika. od Petrinje) Pračnu (8 km. KRILO BJELOVAR: Na području krila Bjelovar od prošlog izvješća pored do sada postojećih partizanskih skupina. u 05. Promet uzpostavljen. z. od Siska) odmetnici sa krampovima i drugim oruđem razori­ li su oko 15 metara željez. od Siska) brzi vlak naišao je na minu. 1944. Žrtava nije bilo. s. 11. Odmet­ nici najavili su dolazak po još nekoje viđenije osobe i da imaju zapaliti oko 20 domova. I. 7. na 7. a svu imovinu i domove ostavili na milost i nemilost od­ metnika. j. 6. . da su istog dana oko 12 sati odmetnici ušli u Glinu. a tamo su se i povukli. Usljed eksplozije sa tračnica izkliznuo je stroj. Svinjičko (16 km. 1944. te odveli sobom 6 osoba u pravcu V. i od Petrinje) nepoznati broj odmetnika napao je kozačke postrojbe.i. 1944.z. na 6. Borba je trajala kratko vrieme.30 sati u selo Gušće (18 km.00 sati na željez. Momčad ovih postaja sa sobom je dovezla svu državnu i posebničku opremu.i. 1 štitni vagon. na 9. s. iz sela Cigoča i Kratečko (23 km. službena kola i 1 osobni vagon. Pruga oštećena za 2 metra. od Siska) od kud su i došli. iz Posavine preko sela Dužice (12 km. postaje Greda —Lekenik (14 km. Gubitci kozaka: 1 kozak poginuo. 1944. Odmetnici su došli od pravca šume Kotar (6 km j. Doznalo se je. od Siska) od­ metnici odveli su 11 osoba. kozačke postrojbe napustile su Glinu i Goru (20 i 8 km. od Petrinje) i povukle se u Petrinju.z. te su odmetnici odbijeni. a 1 kozački pukovnik ranjen u Pračnu. I. postaje Blinski Kut —Brđani (14 km. Sa ovim posa­ dama mnogo se je povuklo građanstva uzevši sa sobom najnužnije predmete. 1944. i. j. I.z. tada se tu nalazila II brigada II operativne zone NOV i PO Hrvatske. 5. 1944. Žrtava i napadaja nije bilo. pruge. s. I. od Petrinje). od Gušća). od Petrinje). da su odmetnici od odve­ denih osoba ubili 7 osoba. između željez. I. Doznaje se. od Sis­ ka) prema selu Cerje prebacila se je skupina oko 200 odmetnika sa nekoliko tovarnih konja. Izbačena su dvoja štitna kola. Istodobno povukla se je i momčad oružničkih postaja Glina i Gora u Petrinju. I. 8. U Mošćenici ranjena 4 kozaka. Sisač­ ke udarne brigade u zaselku Preprostu (7 km. a na mjestu borbe ostala su 2 mrtva odmetnika. I. Ubistvo da su izvršili partizani tz. u 18. Kozačke postrojbe koje su napustile Glinu sada se nalaze u selu Brest (2 km.naišao je na minu. 9. 8. j.i. pruzi Sisak —Zagreb između že­ ljez.12 obrazovan je još i Bjelovarski 12 Osim Bjelovarskoga NOP odreda.

Petar Čvrstec (6 do 8 km. 1943. na 14. od Bjelovara) drugi u Gor. XII.z. postaje Ivanić Grad— Križ pod teretnim vlakom eksplodirala je mina. j. 1 balu spužva. do 25. u 01. km. XII. oko 23. te su ga zaustavljali i nisu puštali u Bjelovar.i. 8. 9 san­ duka pružnih čavala. između željez. partizani porušili su željez. Raneš. 3 lanca za vagonete. stupove u duljini 1. Žrtava nije bilo. Žrtava nije bilo. 17. Pojedine skupine ovih partizana kopaju bunkere i utvrđuju se. 19. s. XII. postaje Ivanić Grad— Prečec. j. prugu u duljini 4 km. Među partizanima bilo je žena i djece.D. partizani su razvalili prugu i šinje razbacali. Vozili su 5 kola teško natovarenih. od Sv. 19. od Sv. postaje Ivanić Grad —Prečec i Ivanić Grad —Križ. 1943.z. od Garešnice) došla je skupina partizana i sa pilane šumskog veleobrta D. 9. s. 1943. Patkovac.25 sati između željez. i. Ovaj odred ima zadatak rušenje željez. Oštećena su dvo­ ja štitna kola. Sredicama (15 km. XII. 1943. 1943. Ivan Žabno (10 km. na koje su mu izdali potvrdu. s. Lasovec.00 sata između željez. Severin i Oriovac. oko 17. od Bjelovara). s.b.partizanski odred koji se sastoji od 3 bataljona i jedan u Severinu ili negdje u okolini (15 km. 1943. u sjeverni dio Garešnice izvan posadnog pojasa došlo je oko 15 naoružanih partizana i od veleobrta duvana Mlađan Mate oduzeli 6. XII. Na ovim mjestima porezali su b. a najviše u Orovačke vinograde (9 do 15 km i. Kada je nai­ šao teretni vlak oštećena su 3 vagona. 1944. od Garešnice) 15 kubika bu­ kovih dasaka. od Bjelova­ ra) došlo je navodno do 5000 partizana iz Bosne koji su se ovamo sklonili izpred naše i savezničke vojske koja vrši podhvat po Bosni. a treći u selu Ivančani (18. 1943. XII. Ivan Žabno) i otišli u pravcu sela Trema i Sv. j. 23. oko 16.30 sati u selo Brestovac (4 km. V. Ciglana. s. postaje Kokinac — Se­ verin (9 km. od Križevaca) prošla je skupina oko 3 satnije partizana. 6 vagoneta. 1943. prugu na 4 mjesta.30 sati kod groblja sela Hrgovljani (5 km. 180 kg pružnih većih čavala i 100 kom. Ciglena. oko 23. XII. spojni­ ca za prugu. od Bjelovara) veća skupina partizana razrušila je že­ ljez.55 sati između željez. cigareta. nekoliko strojopušaka i 1 top lakši. 22. Kod rušenja učestvovali su i seljaci sela Kokinec. koji su doš­ li od pravca Dubrava — Haganj (5 i 13 km. XII. od Bjelo­ vara). pruge na relaciji Bje­ lovar—Križevci i Bjelovar —Grub. Kašljavac. XII.30 sati kroz selo Sv. z. 21. Pruga još nije popravljena. 13. Bilogora odvezli u Podgarić (15 km. Obrovnica. Ivan Žabno).i. od Bjelovara) skupina oko 100 partizana čekala je narod. Svi su bili naoružani puškama.5 kilometar. 122 .000 kom. u selo V. Polje —Garešnica. Orovac. u 18.

XII. kod željez. 1943.i. s. I. između željez. te dok im ne stigne u pomoć 21. mosta. od Draganića). postaje Zdenčina — Horvati (2. 1944. tako. XII. 1943. 24. prugu u duljini oko 350 metara. oko 02. jer se popravka ne vrši. i. Od eksplozije izbačena su 4 prednja vagona sa tračnica. 123 . pruga. XII. kroz selo Stara Ploščica (16 km. ali da će to učiniti kada se odmo­ re. 30. XII. Vlastiti gubitci: 4 ranjena i 17 zarobljeno i odvedeno za čiju se sudbinu ne zna. postaje Galovac i Kokinac (6 km. na 30. u 08. od Bjelovara). Orovac i Severin (15 km. postaje Kokinac (8 km. Promet obustavljen. od Bjelovara) prošle su 2 partizanske brigade sa nekoliko topova i povozom od nekoliko kola teško natovarenih vjerovatno streljivom. Promet uzpostavljen. da ka­ da bi vlak naišao imao bi pasti u potok. na 25. z.30 sati između željez.5 km. prugu u duljini oko 100 metara. jer su navodno došli iz Bosne. s. Žrtava nije bilo. Izvidnički vlak ustanovio je neispravnost mosta. 1. od Zdenčine) ustaški oklopni vlak naišao je na minu.i. a mnogo ranjenih partizani su ih odveli sobom. od Bjelovara) skupina partizana nepoznate jačine porušila je željez. od Draganića) odmetnici napali su njemačku vozarsku posadu. napali su njemačku stražu i u selu Lazina (1 k.30 sati na željez. a pruga je razorena. j. vratio se natrag u Bjelovar. Ovom prilikom u Lazini zapaljena je 1 štala. od Zdenčine) na rastojanju od po 200 metara sa 5 mina razorena je željez. 1943. Kod njemačkih pos­ trojbi 2 mrtva i 2 ranjena. pruzi Karlovac — Zagreb iz­ među željez. Pisanicu. partizanska brigada koja je na putu. oko 23.40 sati na željez. 1943. oko 23. 1. 24. od Bjelovara) partizani su porušili željez. I. a sobom su odvukli mnogo mrtvih i ranjenih.i.5 km s. XII. XII. 1944. pruzi Karlovac —Zagreb iz­ među željez.i. postaje Zdenčina — Horvati (1. Na mjestu borbe ostala su 2 mrtva partizana. 1943.29. postaje Rovišća i Crkvena (13 km.i. i j. Odmetnici su razpršeni. j. j. na 2. Borba je trajala od 23 do 4 sata. Šandrovac. 11. te putnički vlak ni­ je pušten u promet. 13 Kao bilj. U Lazini ostala su 2 mrtva partizana. 1943. na 2.15 sati skupina oko 300 odmetnika13 na po­ toku Kusečak kod Draganića. 24. u mjestu Lazina (1 km.i. od Bjelova­ ra) partizani su sa pilama narezali greda željez. Ovi partiza­ ni smjestili su se u selo Kašljavac. Iz razgovora moglo se je zaključiti da pri­ premaju napad na Vel. KRILO KARLOVAC: 23.

XII. 1943.30 sati odmetnici na istom dielu pruge postavili su minu i razorili 6 metara željez. Vojni bjegunac Škrtić Stjepan iz istog sela sakrio se u sieno na sjenik. u 06. 29. od Karlovca).z. s. do 5 sati kada su odmetnici odbijeni i na više kola odvezli svoje ranjenike. Od eksplozije nije bilo nikakvih posljedica. postaje Zorkovac — Ozalj (3 km. 1943. s. pruzi Karlovac — Ozalj između že­ ljez. od Zdenčine) došla je u selo Goli Vrh (3 km s.40 sati na željez. ali su odmetnici poslije kratke borbe razpršeni. z. 1943. Promet toga dana vršen je prelaženjem. 4 ranjena. 1944. u 08. 26.5 km.z. 3. prugu. od Karlov­ ca) i u Donj. Ova obhodnja otišla je u selo Tržić (4 km s.30 sati u selu Petrakovo Brdo (2 km. od Zdenči­ ne) nepoznati broj odmetnika napao je njemačku postrojbu. u 09. 4. od Ozlja) osobni vlak naišao je na minu. gdje je pronađen te njega i još 5 osoba čiji se članovi obitelji nalaze među partizanima odveli u Zagreb a sjenik zapalili. XII. a gubitci kod odmetnika nisu pozna­ ti. 1944. XII. od 22 do 4. 3.30 sati na željez. pruge. 25. 1944. Stativama (7 km.30 sati na željez. j. I. 29. do 7 sati odmetnici sa raznovrstnim oružjem napali su naše postrojbe u Netretiću (11 km. pruzi Karlovac — Zagreb između željez. I.a jedna mina nađena je neeksplodirana. Istog dana naišao je njemački transportni vlak i na istom mjestu naišao na minu koja je eksplodirala od koje je eksplozije izbačeno sa trač­ nica 7 vagona i dosta oštećeno. u 03. Kod partizana gubitci nepoznati. postaje Jastrebarsko —Zdenčina odmetnici postavili su 2 mi­ ne od koje je eksplozije uništeno 60 metara željez. pruge i 1 pro­ pust. 1944. od Zdenčine) gdje je kod sela iz šumarna napadnuta.z. Borba je trajala do 30. 1943. koju su odmetnici iznenada napali. I. u 01. od Duge Rese) neutvrđeni broj odmetnika od trojice domobrana na dopustu oduzeo je vojne odore i otvorene zapoviedi.00 sati njemačka obhodnja iz Klinča Selo (1 km s. a 8 ranjeno. od Ozlja) odmetnici eksplo­ zivom razorili su na jednom mjestu željez. Ovom prilikom pogi­ nuo je jedan njemački vojnik. pruzi Karlovac — Zagreb između željez. XII.15 sati na željez. od Zdenčine) radi popisa osoba pobjeglih među partizane. 1. U 23. postaje Zdenčina —Horvati eksplodiralo je više mina. s. u 23. te je gubitak 3 ustaše poginula i 2 ranjena. pruzi Karlovac — Ozalj (1. I.i. XII. Poginula su 2 njemačka vojnika. Naši gubitci: 4 vojničara mrtva. 21.z.1. Istodobno na is­ tom dielu pruge u obhodnji bila je ustaška obhodnja posade Ozalj.30 sati u selu Paučnjaku (6 km. 124 .

138 kuna. s. 8. Isti se je u redovima partizana borio protiv ustaških postrojbi u Varaždin Briegu (10. od Varaždina) uhvaćen je partizan Rudolf Šemiga i predat župsko redarstvenoj oblasti u Varaždinu. oko 00. j. odnosno na ulazu u pos­ taju Horvati na pruzi Karlovac —Zagreb oklopni vlak naišao je na minu od čije eksplozije 1 vojničar ustaša poginuo. u 17. od Varaždina) gdje je bio ranjen. od Jastrebarskog) odmetnici puščanom vatrom napali su njemačku samovoznu kolonu crvenog križa. od čije eksplozije je vlak samo zaustavljen. s.50 sati na željez.30 sati jake skupine odmetnika izvršile su napad na domobransku stražu željez. a 2 ranjena. a nadstojnik posta­ je i njegova žena nađeni su mrtvi pod ruševinama postajne zgrade. Po izvršenom otišli su u pravcu Krašića i sobom odveli obć. 1944. Iz pošte odnieli brzoglasnu središnjicu. 27. XII. ustaška motorizirana jedinica prelazila su preko provizorno napravljenog mosta na rieki Bednji (2. Žrtava nije bilo.00 sat u Draganić (10 km s. te spa­ lili sve knjige i spise. (5 km. XII. žigove i 1. j. Provalili u obćinsku zgradu. na mitnici kod Varaždinske tekstilne industrije uhvaćen je seljak Borovec Mato rodom iz sela Kućana Gornjeg. postaje Mahično (6 km. od Varaždina). poručnik Polić ranjen. 1944. 18. 3. I.i. 1944. od Mahičnog prema Zorkovcu na 3 mjesta minirali prugu.5. postaje Horvati — Leskovac (2 km. 8. po ustaškim postrojbama u Varaždin Briegu (10 km.i. postaje Jastrebarsko — — Desinec na 454 km eksplodirale su 3 mine i oštetile prugu u dulji­ ni 160 metara. 1943.20 sati između željez. bilježnika Kostelski Ivana.5 km. 7. od Karlov­ ca). Naši gubit­ ci: 1 domobran poginuo. Isti je predat župsko redarstvenoj oblasti u Varaždi­ nu. XII. Razni događaji: 18. km. 1943. I. I. 1944. 1944. te 3 km. I. 125 . Žrtava nije bilo.i. oko 01.30 sati na cesti kod sela Breznika (2 km. slomio je most i pao u rieku Bednju. s. Nakon kraće borbe odmetnici su stražu od 24 domobrana svla­ dali i zarobili.i. s. pruzi Karlovac — Draganić eks­ plodirale su 3 mine. I. u 12. Ovom prilikom teški tenk.05 sati između željez. j. U tenku nalazio se je upravljač i ovaj je utopio se. a sobom odnieli 3 pisaća stroja i iz blagajne 18. a 2 su demontirane. 7. oko 00. postaji. u 23.000 kuna.20 sati na željez. od Novog Marofa). od Karlovca) doš­ la je skupina oko 500 partizana. 1944. I. 6. a zgradu postaje miniranjem porušili. 1943. od Horvata) naišao je na minu. Ranjena su 2 dočastnika. I. 6. 1944. u 15.

Isti je predat župsko redarstvenoj oblasti u Varaždinu. te je na istoga prvi pucao iz samokresa. rad i kretanje antidržavnih elemenata napred je opisa­ na. 126 . sa mitnice kod Varaždinske tekstilne industrije predveden je na župsko redarstvenu oblast u Varaždin seljak Belović Franjo rodom iz Varažd. Toplica. kozačke divizije —Ic. Moskvu. do 2. oko 00. 1944. oružničkoj postaji Lepoglava prijavio se Ilijevac Franc rodom iz Brezove Gore. te je ovo selo pod zaštitom naših vlasti.29. U Martinskoj Vesi Desnoj nalazi se naša po­ sada jedan ustaški vod. 1944. od Varaždina) i predata župsko redarstvenoj oblasti Varaždin. XII. 1943. Zrinjski i druge nedozvoljene postaje. Isti je nosio jedno pismo od parti­ zana župsko redarstvenoj oblasti u Varaždinu. a jedno gradskoj munjari u Varaždinu. kada mu je navodno uspje­ lo pobjeći. rujna 1943. kretanju sumnjivih osoba tuđinskih i neprijateljskih agenata. 1. 4.30 sati stražnik 1 posade sati na postavištu kod ulaza u Sisačku poštu sa 2 naboja iz puške ubio je njemačkog satni­ ka Modla iz stožera 1. 3. da se poginuli njemački satnik nije pokorio nalozima stražnika. Sadržina pisma nije poznata. 1944. i. О akciji. Od napa­ da nije nitko poginuo. Jedan od ovih zrakoplova bacio je 1 bombu na selo Martinsku Ves Desnu. О stranoj propagandi u narodu: Strana i neprijateljska promičba vrši se širenjem lažnih viesti radio viesti i letaka. od Siska) letjela su 2 naša ili nje­ mačka zrakoplova. radu. vjerovatno je zrakoplovac mislio da su to odmetnici u pokretu.30 sati iznad sela Martinska Ves Desna i Martinska Ves Lieva (11 km. 5. Ovu promičbu šire među narodom partizanski terenci i nepoćudne osobe slušanjem krugovalnih postaja London. 4. Iztragom je utvrđeno da do stražnika nema krivnje te je oslobođen.1. Razlog uhićenja nije poznat. Vođenim izvidima ut­ vrđeno je. koji je bio među par­ tizanima od 25. I. oko 13. I. 1944. oko 17. kotara Ivanec. provokatora i antidržavnih elemenata: Akcije. 1944. Ovaj zrakop­ lov koji je bacio bombu tukao je i strojničkom vatrom narod koji je išao iz Martinske Vesi Lieve u Martinsku Ves Desnu u crkvu.00 sati na mitnici u Varaždinu uhićena je po župsko redarstvenim organima poštanska činovnica iz sela Bartolovca (8 km. I. Poginuli je vjerovatno bio u pripitom stanju. s. I. ali štete i žrtava nije bilo. 1.

Cvetković Juraj odveden je na mjesto gdje je miniran vlak i tamo obješen na brzoglasni stup. 25.b. Odnosi sa savezničkom vojskom čiji se dielovi nalaze na na­ šem području: Sa njemačkom vojskom obćenito dobri. te ga nitko i ne žali. a također i b. Prehrana je dobra. XII. iz Petrinje došli su kozaci u selo Mokrice. te djelomično zadržali za sebe. gdje su od seljaka Štefe Celčića oduzimali sieno. 21. kozačke postrojbe sa područja obćine Mečenčani. koji su kozaci raztjerali. nakon čega su kozaci otišli iz sela pucajući iz pušaka i vičući da su i oni partizani. О prilikama prehrane i prometa: Željeznički promet na glavnim željez. 1943. dne 24. župnik iz Gora. obćine Gora. 7. a župnika htje­ li strieljati. posvađali se. od Samobora) njemačko oružničtvo i momčad postaje Samobor tragalo je za osobama koje su stavile minu pod Samoborski vlak. a nakon toga obješen na brzoglasni stup. XII. razne stoke: rogate. ali su ga kasnije pustili. kotara Kostajnica dotjerali su oko 700 kom. 8. obavljao je spro­ vod u selu Glinskoj Poljani. živadi i ostalog. linijama skoro je u prekidu. XII. dok sa kozačkim pos­ trojbama nisu zbog iznietih njihovih postupaka. kotara Petrinja. u selu Krivaji sa dvojicom kozaka pijančevao je se­ ljak Ivan Šajnović iz Sunje. cestama i b. a zatim pobjegao u Sunju. Šajnović je bio poznati pija­ nica. te je od strane nje­ mačkih oružnika ubijen. i. kotara Petrinja. Harambašić je počeo da bježi. kola. ko­ nja. 127 . Po dobijenim podatcima uhićen je Harambašić Ignac iz Strmca i Cvetković Juraj iz Strmca. da to ne čine. Promet na vicinalnim spo­ rednim željezničkim prugama. kad ih je ovaj molio. prugama skoro je svakod­ nevno u prekidu. 1943. linije. u selu Strmcu (4 km. XII. 1943. XII. gdje je oko 17 sati po koza­ cima pronađen i pred kućom strieljan. Odnosi vojske sa ustaškim organizacija i građanskim vlasti­ ma: Dobri. te će prema izjavi njemačkog zapovjed­ nika oružničtva isti visiti na stupu 3 dana. 1943. XII. U Sunji i okolnim mjestima od naroda nasilno oduzimaju živežne namirnice. a osobito stočnu hranu. te se mjestimično odvija pod veoma teškim poteškoćama. 1943. 1943. 20.6.b. 30. svinja. 26. a djelomično odpremljeno je vlakom u nepoznatom pravcu. jedan kozak ubio ga je iz puške. te je Šajnović obojicu ko­ zaka ozliedio.

3. 128 . jer mnogi bježe i pridružuju se odmetnicima. a oklopni vagon izrešetan nabojima kal. a akcije koje se vrše po Kordunu. О nedozvoljenim prielazima na granici švercu i tome slično: Nisu primljena topogledna izvješća. III. Bjegstva iz oružničtva: U ovom razdoblju nije bilo. 2. dok kod pomoćnih oružnika i domobrana slabi. DJELATNOST ANGLO AMERIČKIH ZRAKOPLOVA: 7. dočastnika i momčadi: po propisu. Incidenti. Stroj onesposobljen za pokret. 3. Strojovođa i ložač teško ranjeni. V. 1944. IV. Razpoloženje. AKCIJA NAŠIH I SAVEZNIČKIH ORUŽANIH SNAGA: Akacije naših i savezničkih oružanih snaga izniete su u pred­ njim događajima. 2. STANJE U VOJSCI: Kod oružničtva: 1. Odnosi sa pograničnim oblastima susjednih država: Korek­ tni. 12 mm. О stranim vojnim bjeguncima: Nema ih. nereda i izgreda većeg značaja: nije bilo. u 11. postaje Desinec —Jastrebarsko na željez. još nema poda­ taka. 4. duh i disciplina: kod starijih oružnika obćenito dobri.30 sati između željez. Ponašanje častnika. 4. I. VANJSKA SITUACIJA: 1.II. pruzi Karlovac — Zagreb neprijateljski zrakoplov lete­ ći uporedo napao je strojničkom vatrom oklopni vlak. Prilike u pograničnim oblastima susjednih država: Nema podataka.

1944. strojopis Sign. ORUŽNIČKE POSTAJE KOJE PRIVREMENO NE DJELUJU: Krilo Varaždin: postaja Krap. Krešimir Pavelić Pavelić K. ORUŽNIČKE POSTAJE KOJE SU UKINUTE: Krilo Karlovac: Oružnički krstareći odjel Jastrebarsko 31. Novska —Dugo Selo —Zagreb. Inv. ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI! M.r] Original. ORUŽNIČKE POSTAJE KOJE SU OBNOVLJENE: X. AIHRPH. Toplice od 24. br. Zagreb — Varaž­ din i Zagreb-Bjelovar. XII.. pukovnik. I.14 -------------------------- Zapovjednik. Granična straža Petrijanec u Varaždin 1. VIII. OBĆI ZAKLJUČAK: Javna sigurnost na području pukovnije ugrožena je. NG.VI. VII. XII. Željeznički promet ugrožen je. 1943. sjevero istočno i jugo istočno od Koprivnice s ovu stranu Drave i preko Drave sve do ma­ đarske granice. 1943. 1943. osobito na glavnim prugama: Sisak —Zagreb. [v. 43. IX. XII. u partizanskim je rukama. gdje se sada momčad nalazi nema podataka. Krilo Petrinja: postaja Glina i Gora u Petrinju 11. XII. kao i područje sjeverno. 7014 14 Okrugli pečat: Nezavisna Država Hrvatska Zapovjedničtvo 1. Oružnički krstareći odjel Draganić 31. ORUŽNIČKE POSTAJE KOJE SU PRIVREMENO PRESE­ LJENE U DRUGO MJESTO: Krilo Varaždin: postaja Pregrada sa njemačkim postrojbama u pravcu Zagreba 21.P. Zagreb — Karlovac. Grad Koprivnica. 1944.1. oružničke pukovnije 9 Građa za povijest NOB-a 129 .

gdje je prilikom boravka no­ vo formirane divizije1 mobilisano oko 600 boraca. Situacija u Međumurju vrlo se naglo razvija. Centralnom komitetu KPH Dragi drugovi. Narod masovno učestvuje u akcija­ ma na rušenju pruge. U čita­ vom Zagorju osijeća se nov polet za NOB. pobjede naše Narodno-oslobodilačke vojske. siječanj 13. prosinca 1943. godine. Naročito se povoljno razvija situacija u Hrvatskom Zagorju. Narod iz Krapine gdje se još uvijek nalazi neprijatelj vozio je preko same Krapine darove za naše borce sakrivene u sijenu.1 25 1944. 198. Križu neprija­ telj je objesio 6 ljudi zbog ubijstva jednog agenta gestapoa. Vidi: Građa SZH. br. koji vrši razne rekvizije u prvom redu na stoku. koje sve odlučnije pristupaju Narodno-oslobodilačkoj borbi. knj. formiranju KK KPH Prelog. 13. 1944. U Sv. VII. koji je naročito obljubljen kod čitavog na­ roda. Đurmanec. te problemima vezanima uz mobili­ zaciju u NOV OBLASNI KOMITET KPH ZA ZAGREBAČKU OBLAST Dne. Prilikom božič­ nih praznika narod iz Hrvatskog Zagorja poslao je mnogo darova svom zagorskom odredu. 2 130 . javljamo vam pojedinosti о političkoj situaciji na našoj oblasti. I. formiranje Nacionalnog Komiteta učinilo je veliki potstrek kod hrvatskih masa. diviziji NOVJ koja je formirana 15. Prilikom oslobođenja Krapinskih Toplica2 održan je veliki zbor na kojem je prisustvovalo 800 ljudi. Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Centralnome komitetu KP Hrvatske о političkoj situaciji u oblasti. seoske starješine. teroru Mađara u Me­ đimurju. Mađarski bilježnici i seoski »birovi«3 ucje­ 1 Riječ je о 32. Korupcija upravo cvate. Lupinjak isto je porušena pruga. 3 Kneževi. dok. Križa i Velike Vesi porušena je pruga u dužini jednog kilometra i pol i porušene su telegrafske ve­ ze. Narod je ogorčen prema okupatoru. Između Sv. Velike pobjede Crvene Armije na Istočnom bojištu.

Tako za rođendan Hortija4 trebalo čitati po svim selima poslanicu. davanje nadni­ ca za poljske radove. Veliki teror vlada u tvornicama gdje je neprijatelj organizirao jaku špijunažu.7 Točnih podataka о broju još nemamo. Drugovi koji rade u Međumurju uspjeli su okupiti i aktivizirati i po­ jedine pristaše HSS-a. bilj. Kupone dobivaju samo oni. U vojsci također osjeća se antifa­ šističko raspoloženje. 7 Opširnije о mobilizaciji u tom kotaru vidi: Dok. Kako je već u samom Međumurju izvršeno nekoliko akcija na općine i likvidiran jedan op­ ćinski bilježnik kao mađarski špijun. Veliki broj poginuo je na Istočnom bojištu a ima mnogo i ranjenih. br. 10. koji su voljni »hirovi­ ma« i raznim bilježnicima da čine usluge. Kako vidite perspektiva za dalnji razvitak NOB na ovoj oblasti je povoljna. Štab II Opera­ tivne zone obavješten je od GŠ-a о izvjesnoj količini oružja koje je na putu za ovamo oko 1000 pušaka. bilježnici i seoski birovi.6 Narod je velikim dijelom za Narodnooslobodilačku borbu i nema političkih trvenja ili rovarenja od strane HSS-a. kao na pr. br. Okupatorska vojska u Međumurju sastavljena je u glavnom od Banačana i Podkarpatskih Rusa. formi­ ran je Kotarski Komitet Prelog5 a u najskorije vrijeme formirat će se i za Čakovec. koji uopšte ne postavljaju pitanje u vezi sa Mačekom. U ko­ taru Dugo selo odazvalo se u toku ovog mjeseca nekoliko godišta u NOV. 77. nisu se usudili. 6 Isto. U posljednje vrijeme pojačali smo naš rad u Međumurju. Zbog svega toga vlada velika mržnja prema okupatoru i već se osjećaju prvi znaci otpora kod naroda. koje su slali u okupirane krajeve Erdelj. od toga 27 koji su odbjegli iz Mađarske vojske. tako su neki vojnici u selu Domašinec u pripi­ tom stanju klicali drugu Staljinu. Većina njih napravili su se namjerno bolesni. Vojvodinu a mnoge su slali i na Istočno bojište. Mobilizacija postaje sve masovnija i na ostalim okruzima. Mađarski okupatori mobilisali su jedan dio Međumuraca. U toku prošlog mjeseca mobilisano je 117 dobrovoljaca. čim se dvojica razgovaraju. Oko 500 radnika i inteligencije bačeno je u kon­ centracione logore. da istu posla­ nicu čitaju pred narodom bojeći se. da ih ne zatekne sudbina. koju su primili učitelji. koja je zatekla bilježnika.njuju narod na temelju kupona na koje narod prima sol i druge ži­ vežne namirnice. Najveće su nam poteškoće pomanjkanje oružja i po­ trebnog kadra za formiranje novih vojnih jedinica. 5 131 . 18. Taj broj momentalno zadovoljit 4 Miklòs Vidi: Dok. špijuni odmah dojavljuju di­ rektorima tvornica i budu pozvani na odgovornost.

Brošuru »Iz pitanja Lenjinizma« poslali smo 400 primjeraka O.K. koji je spašen u Za­ gorju poslat ćemo čim stigne do nas.r] Original. do 14. zone škola za podoficire. Zarobljeno je dva teška mitraljeza. Pokuplje. Prije izvjesnog vremena otvorena je kod Štaba II Op. I.. Brošura »Drugo zasjedanje AVNOJ-a« gotova je i šaljemo vam dva primjerka na uvid. Na oficirski kurs šaljemo drugove u Slavoniju. da će nam ti kursevi u velikoj mjeri pomo­ ći riješit pitanje vojnih i političkih rukovodioca u našoj vojsci. I. koja je bila u napadu. Poslije oslobođenja Đurđevca9 od 9. no priliv novih boraca daleko nadmašuje naše mo­ gućnosti za njihovo naoružanje. strojopis Sign. Na većem dijelu oblasti narod je shvatio odlazak u našu vojsku kao obavezu. a sa ostalom postupiti ćemo prema vašim uputama. te rečenice. a za nekoliko dana započet će sa radom i škola za po­ litičke komesare.000 primjeraka. Novo formirana divizija napala je Zlatar. akcija nije uspjela. Upravo ovaj čas primili smo podatke о rezultatu mobilizacije na đurđevačkom kotaru. Uz drugarski pozdrav Tehek12 [v. Dva kursa koji su završili u podoficirskoj školi dali su prilično dob­ re rezultate. I pored našeg nastojanja da brošura bude odštampana bez grešaka potkrale su se dvije gramatičke greške i jedna teža.11 Smrt fašizmu —■ Sloboda narodu.8 no uslijed nesnalaženja nižih vojnih rukovodioca Brigade »Matija Gubec«. pismo jednog HSS-ovca namijenjeno za Dražin list i memorandum dra Buća10 predsjedniku vlade Mandiću. Majora. 10 Stjepan 11 Nikola 12 Antun Biber 9 . Prilažemo vam prijepis »Srpski nacionalni front«. jedan puškomitraljez i petnaest karabina.će naše potrebe. prosinca 1943. KP. Poslije akcije na Čazmu naše jedi­ nice nisu imale uspješnih akcija gdje bi zarobile veći plijen. godine. U tim borbama imali smo i prilično teške gubitke 15 mrtvih i oko 60 ranjenih. godine. 8 Napad je započeo 6. siječnja 1944. Nadamo se. Žandari su bez borbe napustili Đurđevac 31.31/2063. AIHRPH. koja u jednoj rečenici iskrivljava pojam. Brošuru smo štampali u 10. mobilisano je 800.

Izvještaj о radu Konferencija i priprema za 11.26 1944. KPH. siječanj 13. 1944. IV. a tako­ đer je biran novi sekretar. 1944. Nadalje u naš komitet primljena je jedna drugarica4 koja je poslana iz Žumberka. 1. sastanak KK. Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Samobor Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje о radu i organizacijskome stanju skojevske organizacije u kotaru Kotarski komitet SKOJ-a SAMOBOR 13. U samom našem komitetu došlo je do izmjene pojedinih drugova i to drug Grga. II. Unutar našeg komiteta učinili smo novu ras­ podjelu rada po pojedinim točkama i to po organizacionom agit- 1 Franjo Pipić Oršić 3 Pipić 4 Dragica Badovinac 5 Josip Tomašković 6 Ivan Pipić 2 133 . a također je opredjeljen u istu brigadu i drug sekretar koji se još do danas nije vratio u naš kotar iz svojeg nedozvoljenog dopusta. 1. za naš komitet izabran je drug Duka5 ta­ ko da sada naš komitet broji 5 članova.1 Ivica. III.2 Miško3 koji su zbog neki grešaka pos­ lani su u Omladinsku Brigadu (Jože Vlahovića). Okružnom komitetu SKOJ-a Dragi drugovi! Održali smo 10. SKOJ-a sa slijedećim dnevnim redom: I. kongres Agit-prop Plan rada Na sastanku su prisustvovali drugarice iz OK. SKOJ-a i drug iz KK. U saglasnosti sa drugom Zorićem6 predvidjeli smo da se po mo­ gućnosti primi u komitet 1 drug iz partijske ćelije koji i tako radi po pitanju omladine.

Organizaciono pitanje u našem kotaru po pojedinim opštinama: Opština Sveti Martin: postoje 2 Skojevske grupe od 9 članova od tih je jedna na relejnoj stanici koja ima 4 članova. a što je najvažnije da u Stupniku nisu Skojevci do sa­ da radili u odborima USAOH. oni nisu uopšte posvećivali paž­ nje Skojevcima. Uglavnom rad Skojevaca nevidi se nigdje što je uglavnom krivnja drugoga iz KK SKOJ-a koji su bili zaduženi po radu u tim opštinama. I/Izveštaj о radu: Na našoj konferenciji izabran je novi kotarski odbor USAOH-a sa 6 članova i to sa pretsjednikom drugom Dukom koji je održao dne 10/1/44. U cijelom kotaru ima 101 selo a uspjeli smo pro­ drijeti u 31 selo. Opština Vanjski Samobor: postoji 1 odbor od 3 odbornika oko tog odbora prema nepotpunim podatcima okupljeno je 16 članova. svoj sastanak na kojem je uglavnom govoreno koji su zadatci kotarskog odbora Ujedinjenog saveza. Po iz­ vještaju drugova jedino održava redovito svoje sastanke Skojevske grupe u opštini Sveti Martin i sada su 2 sastanka održana sa Skojevskom grupom u Svetoj Nedelji. mobilizaciji. Opštinsko rukovodstvo SKOJ-a ne održava redovito svoje radne niti naučne sastanke. 2 Skojevske grupe od 5 članova.-propu. 7 odbora US sa 33 odbornika oko koji je okupljeno 100 članova. 8 odbora USAOH sa 39 odbornika oko koji je okupljeno 100 članova USAOH i formi­ ran je jedan odbor pionira sa 5 članova. a specijalno zadužen je jedan drug za nabavku stvari. a niti su održavali s njima sastanke i zbog toga ne­ ma niti rada među omladinom onakvog kakav bi trebao biti. . nego su bili izvan tih odbora. a u ostalom radu im se nije davalo sa naše strane nikakove pomoći. a opštinski odbor koji je još od ranije formiran se je raspršio. Dok opštinu Brezovicu i Samobor trg nijesmo uspjeli do sada uopšte prodrijeti. Opština Bregana: Formirana su 2 odbora USAOH-a sa 13 odbor­ nika oko koji je okupljeno 50 članova. udarne grupe i pionirima. 8 odbora US sa 40 odbornika oko koji je okupljeno 120 članova. Opš­ tinski odbor koji je još od prije formiran sada se raspršio. Opština Sveta Nedelja: postoji 1 Skojevska grupa od 3 člana. a isto tako ne održavaju svoje sastanke Sko­ jevske grupe. Od Skojevaca tražila se samo članarina koju su i redovito davali. Opština Stupnik: postoji opštinsko rukovodstvo SKOJ-a od 3 člana.

1944. pa nije diskusija bila sa njihove strane razvi­ jena onako kako treba. Po pitanju kongresa je učinjeno toliko što smo na konferenciji uspjeli pokupiti nešto potpisa od prisutne omladine. Samo raspoloženje omladine bilo je veliko. konkretno kod općinski odbora. a i naroda je bilo sa daljnji općina i sela. Jedino drugovi koji su rukovodili sa konferencijom nisu se mogli dovoljno snaći. vidi se po tome što se narod uopše nije razilazio do kasne noći premda je bio program gotov.. Na radnom dje­ lu pročitali smo politički i organizacioni referat po kojima se vodila diskusija. a zbog toga što je bio kratak rok vremena od sastanka do sas­ tanka kroz to vrijeme održana su samo 2 masovna sastanka i raspodjeljen je bio materijal kojega je narod rado primao. Omladina je u povorkama i pod barjaci­ ma dolazila na konferenciju. a dok je jedan bio sa natpisom 5 (Vjera u Boga i seljačka sloga). II/ Konferencija i priprema za II. 4 barjaka bila su sa prišivenim petok­ rakama. Kako se slabo posvećivala pažnja odborima US i Skojevskim grupama a još manje se posvećivala pažnja našim najmlađim pioni­ rima. Sama konferencija polučila je dobar utisak među masama. a to dolazi zbog toga šta je to bila prva kon­ ferencija. Po dopisničkoj službi je malo učinjeno zbog toga što nisu bili do sada kako u odborima US tako i u Skojev­ skim grupama zaduženi jedan drug po tom pitanju pa zato i ostala omladina nije mogla da sudjeluje u dopisničkoj službi i za to je sla­ bo razvijena dopisnička mreža. 1. privremene vlade itd. iz svake opštine delegati su iznašali rad i borbu omladine i sama diskusija sa strane delegata bila je dosta živa. I zbog to­ ga kao takovi nisu održavali niti radne niti naučne sastanke. a ostale potpi­ se nastavili smo prikupljanje sa masovni[h] sastanaka na kojima se govorilo о značaju kongresa. 135 . na kojoj je prisustvovalo preko 400 ljudi. tako da su čak posjetili konferenciju i stariji ljudi i ako je to bila omladinska. a također dopis nije niti jedan poslan. kako općinski tako i seoski odbori i zbog toga je došlo do rasula u pojedi­ nim odborima US. a dok ima mogućnosti da se formira i više odbo­ ra pionira. kongres: Konferenciju smo održali 9.Opštinski odbori US kako su formirani nisu uopšte održali niti jedan sastanak iako su formirani pred nekoliko mjeseci. pa nismo imali dovoljno iskustva u rukovođenju jedne konferencije. jedan odbor koji je formiran s njime se nije uopšte održao ni­ ti jedan sastanak. III/ Agit-prop: To pitanje svelo se najviše na pojedinačnu situa­ ciju i to populariziranju konferencije i kongresa.

Opština Sveta Nedelja: da se poveća Skojevska i po mogućnosti formira nova Skojevska grupa.. 136 . a također da se obnovi stari opštin­ ski odbor. r.IV/ Plan rada: Da bi sve dosadašnje greške ispravili unutar na­ ših organizacija učinili smo plan rada i to da se održe naučni i rad­ ni sastanci sa svim kako sa Skojevskim grupama.. AIHRPH. siječanj 14. a također da se više posveti pažnja pioni­ rima i priđe stvaranju odbora pionira gdje je to moguće. a isto tako da se formira novi opštinski od­ bor US.. Opština Bregana: Da se učvrste stari odbori i da se formira je­ dan odbor i analfabetski tečaj. Izvještaj Okružnoga narodnooslobodilačkog odbora Zagreb ZAVNOH-u о političkoj situaciji i organizacijskom stanju NOO na okrugu Okružni Narodno oslobodilački odbor Zagreb.. formiranju novi opštinski. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Uz drugarski pozdrav Original.. a tako i seoski odbora US. tako i sa seoskim odborima US i da se priđe učvršćivanju. Duka [v. U opštinu Brezovicu i Samobor trg zaduženi su drugovi da na bilo koji način prodru u iste opštine. a također i jednog člana iz tog rukovotstva pošto isti član radi u ministarstvu domobranstva prema tome nemože udovoljiti svome djelokrugu rada.. SKOJ-15/1670. Opština Vanjski Samobor: Da se formiraju 3 odbora i sa starim održi sastanak.. Broj.. Opština Stupnik: Izmjeniti pročelnika opštinskog rukovotstva SKOJ-a.] 27 1944... strojopis Sign. Opština Sveti Martin: da se obnovi stari opštinski odbor i da se učvrsti Skojevska grupa da se prvenstveno održe radni i naučni sas­ tanci kako sa grupama tako i sa odborima US.

na­ rodu je posve jasno po pisanju naše štampe i održavanju sastanaka da je naša privremena vlada prva i prava vlada slobodne Jugoslavi­ je te da je potpunoma razrešila sve veze sa bivšim Jugoslavenskim kraljem i njegovom vladom. Sv.O. Ivan Zelina. Crnogorci. ali tumačenjem na sastancima i preko naše štampe narod je došao do uvjerenja.O. već više od dvi­ je i pol godine. Najviše narod zanima na sastancima bivša Jugosla­ venska izbjeglička vlada u Londonu. Poslije drugog zasjedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Ju­ goslavije te stvaranja Nacionalnog komiteta i privremene vlade. Narod sa odušev­ ljenjem prati borbu bratske Crvene Armije koja tjera krvavog oku­ . Jugoslavije druga Tite Maršalom Ju­ goslavije i kao predsjednika privremene vlade. Makedonci. te da je današnja slobodna Jugoslavija stvorena u narodnoj borbi na federativnom temelju koju sačinjava­ ju slobodni narodi Srbi.V.B. koju i pomaže. Stubica Dolnja i Zag­ reb. održavati političke sastanke koji bi bili i te ka­ ko potrebni pošto su ta sela zaposjednuta sa okupatorskom voj­ skom i to u kotaru Dugoselo. i P. tj. a koja se sada nalazi u Kairu. Slovenci. Hrvati.Zemaljskom antifašističkom vijeću narodnog oslobođenja Hrvatske Izvj eštaj 1. Još sa većim zadovoljstvom narod je primio imenovanje Vrhov­ nog komandanta N.O. Politička situacija. to se narod odmah osjeća nekako slobodnije jer dok traje njihova promjena ne vrši se takav teror. Na čitavom Okrugu vlada dosta jaki teror i narod je dosta zastrašen. u kojem narod gleda borca koji je poveo čitav narod Južnih Slavena u borbu za svoju slo­ bodu i koju borbu on vodi preko dvije i pol godine sa svojim naro­ dom. U pojedinim kotarevima nije moguće u nekim mjestima vršiti veći politički rad. Narod u velikoj većini odobrava N. U tima mjestima mora se ograničiti rad na terenske političke radnike u koliko im je to moguće. a kamoli vladati kao Jugoslavenska vlada kao što je vladala pri­ je. a i Bugarima su otvorena vrata da pristupe u našu Slavensku zajedni­ cu.O. Isto tako narod govori о kralju koji je zajedno sa vladom otišao i ostavio svoj narod te su svi protiv kralja i izbjegličke vlade. da se ta vlada ne može nikada više vratiti u Jugoslavi­ ju.V. no kako u posljednje vrijeme iz pojedinih mjesta Nijemci odlaze i zamjenjuju ih sa drugima raz­ nih narodnosti. jer u toj borbi vidi svoju slobodu za koju se bori naša N.

kolju žene.1 Original. dočim u Sv. te ćemo sada održati plenarni sastanak na 25. A isto tako narod traži da naši saveznici otvo­ re što prije drugi front te da se što prije poništi Hitlerova vojska i istjera iz pojedinih okupiranih zemalja.O. dočim su Sv.212 članova.. ov. sas­ toje se do 53 člana.O. Kotarska N. 4. Do tada će se vratiti drugovi iz konfe­ rencije koja će se održati dne 15.] M. djecu i starce. Tajnik: Skubić Ivan [v. Općinskih N. ta­ ko da je moguće po pojedinim dijelovima u tim kotarevima održa­ vati širje sastanke što je u posljednje vrijeme i učinjeno. strojopis Sign. Okružni N. imade 16 sa 115 članova.O. r. Organizaciono stanje. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Dne 14. Ivan Zelinski i Dugoselski birani na konferenciji. t.O. godine 1 t 1Я Pečat: Okružni Narodnooslobodilački odbor Zagreb . poginula su nam dva člana jedan je obješen. a jedan ubijen. sastoji se od 28 članova. dva kotarska N. Stubički i Zagrebački nisu birani na konferenciji. mj.j. siječnja 1944. siluju žene i djevojke.O. NV-9/659 28 1944.O. Rad našeg odbora naročito u Zagrebačkom i Stubičkom kotaru jest vrlo težak jer mora raditi pod ilegalno. 2. na kojem ćemo načiniti ras­ podjelu rada po sektorima. siječanj 14.O. Ivan Zelinskom i Dugoselskom su malo povoljniji uslovi za rad. AIHRPH. mj.O. Iz Okružnog N. ov. P.O.patora iz svoje zemlje i koji nema snage da zadrži napredovanje slavne Crvene Armije. pa ćemo biti bolje upućeni u rad. U Okružnom nema još prave raspodjele rada jer nismo mogli održati plenarnog sastanka uslijed bande koja se je nakrcala po čitavom našem Okrugu. Izvještaj Štaba Druge NO brigade Drugoj operativnoj zoni NOV i PO Hrvatske о borbama u prvoj polovini siječnja 1944.O. mjesnih 220 sa 1. da se narod riješi tih pljač­ kaških horda koje pljačkaju i pale.

godine.— Dne 14. I bataljon postavio je zasjedu prema Iva­ nić Gradu na raskrsnici puteva kod Caginca kota 115 i na pruzi kod kote 109. dostavljamo vam iz­ vještaj za razdoblje od 1. ŠTABU II OPERATIVNE ZONE N. III bataljon organizirao je civile za rušenje pruge. četom za vezu u mjestu Čazma. I P. II bataljon D. Raspored sna­ ga u akciji bio je slijedeći. IV bataljon sa dvije čete imao je zadatak da čisti prugu od neprijateljskih patro­ la između naših zasjeda. III bataljon sa Štabom brigade. 1944. Neprijateljski gubitci kod oklopnog voza bili su 6 mrtvih i 9 ranjenih. 1944. Broj 3/44. 1944 godine Predmet: Operativni izvještaj. nego smo imali ranjenih 4 druga.O. I. I. Jedna četa IV bataljona sa pratećom četom i ostalim snaga­ ma ostala je u rezervi kod Štaba brigade koji se nalazio u Graberju.V. 1. Naša brigada izvršila je pokret za akciju na pruzi iz­ među Križa i Ivanić Grada. HRVATSKE Položaj U vezi naređenja Štaba II Operativne Zone. Kroz položaj vodi cesta II reda koja spaja uporište Narta —Čazma. Snage naše brigade zaposjele su: I bataljon selo Draganac na cesti Čazma — Narta. sekcija Čazma 1:100000. radilo se po rasporedu rada na vojnom i političkom polju. I.O. putevi su seoski II reda. I. pratećom četom.Štab II brigade II Oper. na pruzi kod stanice Širinac. IV bataljon selo Milaševac. 139 .O.O. 1944. Istoj akciji uništena je jedna lokomotiva od oklopnog vlaka kao i tri vagona. I. pa do 15. Hrvatske Oper. Naša brigada nalazila se na sektoru između Ćazme i Narte. 2. Na položajima nije bilo ništa nova.V. Zone N. III bataljon postavio je zasjedu na cesti prema Križu u Bunjanima kod kote 140. Za vrijeme kiše nisu upotrebljeni za teška oružja. Rušenje pruge istog dana nije uspjelo iz razloga što se je na stanici Deanovcu nalazio još jedan oklopni vlak koji je onemogućavao prilaz na prugu. Materijalnih gubitaka nije bilo. Draganac. mjesti­ mično pokriveno šumom. sekcija Čazma 1:100000. Zemljište kojega su zaposjele naše snage je ispresjecano sa blagim kosama. i P. koji je naišao na nagaznu minu koja je bila postavljena kod zasjede III bataljona.

Na ve­ čer krenuo je naš II bataljon u zasjedu na prugu da sačeka patrolu koja se kretala prugom. 1944. 5. Nepri­ jatelj se brzo. Neprijateljski gubitci 3 mrtva 4 ranjena. Štab brigade. a nalazili smo se u istim bazama. Prilikom to­ ga napada neprijatelj je tukao sa dva topa od pruge Popovača — — Križ i sa jednim minobacačem koji je bio kod kote 158 nad D. Prije podne kao i poslije podne radilo se po rasporedu rada. I. I stoga razloga prugom je krstario pancer. Vlahiničkoj ali koji mu nije uspio. Eksploziva je bilo 650 kg. II bataljon. Selište. III bataljon selo Šumečani. II bataljon.1. I. Vlahinička.3. ali koja iste noći nije naišla. Zemljište na ovim položajima mjestimično pokriveno šumom. Is­ tog dana krenuo je naš III bataljon da osigurava prevoz eksploziva koji je dolazio iz Banije. Pošto su mu naše snage sa dvije čete I bataljona udarile sa desnog boka preko kote 198. Istog dana naša brigada bila je na odmoru. I. jer naš I bata­ ljon je momentalno istog odbio. Toga da­ na neprijatelj iz uporišta Popovača izvršio je prisilno izviđanje na naše položaje u G. Vlahiničkom. Naša brigada nalazila se u istim bazama. Popodne opet neprijatelj vrši napad na naše položaje u Gl. Naša zasjeda bila je postavljena na pruzi između Popovače i Križa na potoku Vla­ hinička. četa za vezu i Štab brigade selo Dabei. 1944. Istog dana ujutro povukao se naš II bataljon sa zasjede u svoju bazu. blago valovito. IV bataljon selo Sovari. Ujutro u 2 sata naše snage povukle su se na odmor u slijedeće baze. 7. I bataljon selo G. Vlahinički gdje se nalazio I bataljon. Snage naše brigade izvršile su pokret u slijedeća sela. četa za vezu u selo Kat. I bataljon selo Palančani. Istog dana nije bilo ništa novoga. putevi su poljski. I. III bataljon u selo Kompator. Neprijatelj je bio odbijen. 1944. povlačio stog razloga nije se moglo odsjeći odstupni­ ca. 1944. Naš jedan vod I bataljona rastjerao je neprijatelja na pruzi koji je zidao bunkere. Prilikom te borbe stradao je naš jedan borac kojega je pogodila granata od topa 75 mm. prateća če­ ta. Isti bataljon je osiguravao eksploziv na pruzi između Ivanić Grada i Prečeca i preko ceste Ivanić Grad— Kloštar kojega je pratio u selo Pobjenik i gdje ga je predao III Di­ verzantskom bataljonu. 1944. Ista patrola koju smo čekali nije naišla iz razloga što je ne­ prijatelj znao da se mi nalazimo u blizini. Novog nije bilo ništa. prateća četa. 4. Novog nije bilo ništa. IV bataljon u selu Ludenici. I bataljon krenuo je u zasjedu sa zadatkom da ne dozvoli ometanje rada II ba140 . Istog dana vršena je bila priprema za akciju na voz koji kreće u 8 sati iz Popovače za Križ. 6.

i D. II bataljon selo Milaševac. I. 1944. Promjene nije bilo. Draganac na cesti Čazma Narta. I. 1944. III bataljon sa Štabom brigade. Novoga nije bilo ništa. IV bataljon je u zasjedi prema Križu kod kote 100 i 112. I. Iza toga pancer je otvarao veliku vatru iz svojih brzometnih topova kao i iz ostalog oružja. Zemljište je mjestimično pokriveno šumom.I taljonu koji je imao zadatak da napadne na vlak koji je trebao da naiđe. 10. Vlahinički. Naše snage nalazile su se na istim položajima. Istog dana radilo se na čišćenju oružja i bilo odmaranje boraca. 141 . 12. a i porušeno je nekoli­ ko kuća. II ba­ taljonu bio je dodjeljen jedan vod minera iz III Diverzantskog bata­ ljona koji su imali postaviti nagaznu minu da isti voz ustave. Isti pokret bio je vršen s tog razloga da se približimo bliže Području. Prema podatcima informativne službe bili smo obavješteni da neke neprijateljske snage spremaju se da izvrše akciju na 1 Riječ je о sjedištu Komande moslavačkoga područja. Naša brigada izvršila je pokret I bataljon u selo G. I. 11. a radilo se po rasporedu rada.1 bolnicama da u slučaju eventual­ nog napada možemo uzeti osiguranje ranjenih. 1944. Prilikom te akcije bio nam je ranjen zamjenik komesara prateće čete Jagodić Tomo. 9. 13. Mikleuš. Snage naše brigade se nalaze na istim položajima. III ba­ taljon selo Suhaju. 1944. četa za vezu u G. I i IV bataljon zaposjeo je selo Samaricu.1. četom za vezu i Štabom brigade mjesto Čazmu. 1944. Neprijateljski topovi potukli su oko 6 civila i oko 8 ranili u D. Istog dana nije bilo ništa nova. nego smo ga probali tući iz topa. Prije toga vlaka koji je trebao naići naišao je oklopni voz koji je naišao na nagaznu minu i time je bio zaustavljen. Na tim položa­ jima nije bilo nikakove promjene. Novog nije bilo ništa. 1944. 8. Iz tog razloga vid­ jelo se da istom nemožemo ništa učiniti povukli smo naše snage u svoje polazne baze. I. Ispalili smo 3 granate od kojih je jedna pogodila u prednji dio lokomotive tako da ista nije bila momental­ no sposobna za pokret. blago valovito i povoljno za vođenje borbe. IV bataljon sa pratećom četom. Snage naše brigade nalazile su se na istim položaji­ ma. Istom bataljonu bio je dodjeljen jedan top 47 mm. II bataljon selo Vučani. izvršili smo pokret i to Miklouš i Samaricu. Videći da tome vlaku nemože se ništa. U vezi izvještaja о neprijateljskom kretanju koji je imao namjeru da vrši ofenzivu na Moslavinu. prateća četa. Položaji su bregoviti i pogodni za vo­ đenje borbe i vršenje manevra.

trupe /Sturm Steifel/ koje su kretale cestom Križ u pravcu Ivanić Kloštra pa prema Zagrebu. Neprijatelj osigurava ovu prugu sa tri pancera koji neprestano krstare. Fond NOB. f. pa stoga raz­ loga dešava se da pojedinci dezertiraju. 1944. Snage naše brigade nalazile su se na istim položaji­ ma. također novog nije bilo ništa. koje nisu mogle naročito uspjevati. BUDUĆI RAD Na temelju iskustva u posljednjim akcijama. treće veće premještaju i grade bunkere uz prugu. 1475. dok.zv. Novog nije bilo ništa. SS. Disciplina kod starijih boraca je na dovoljnoj visini dok još mlađi borci nisu dovoljno ni vojnički ni politički obuhvaćeni. Ostala 3 bataljona su dosta dobri. AVI I. I. Smrt fašizmu — sloboda narodu! Politkomesar: [v. ali pošto su isti mlađi i nisu se još dovoljno saživili. ali fali im malo samoinicijative. Tokom istog dana pomoću patrola I i IV bataljona primjećen je prolaz njemačke motorizovane jedinice t. Istog dana ujutro u 4 sata jedan dio naših snaga za­ posjeli su položaje kod Dabaca i Šumečana. KRITIČKI OSVRT U akcijama koje su vršene u ovom razdoblju primjetilo se da su naši Štabovi bataljona prilično se saživili. U prilogu dostavljamo naredbu koje su upućivane bataljonima о izvršenim akcijama. strojopis Sign. Broj 56/43. Zaposjeli su I i IV bata­ ljon pojačani sa teškim bacačem i jednim protutenkovskim topom 37 mm. treba da se pristu­ pi vojnički teoretskom i praktičkom radu za niže rukovodioce kod kojih se još uvjek vide nedostatci vojne naobrazbe.mjesto Čazmu. 48 (1-3) 142 . Crtež о položajima gdje su akcije poslani su u prijašnjem izvješ­ taju Oper. br. III bataljon u selu Suhaji.] Original. Također pristu­ piti radu da se smanji dezerterstvo. pošto je neprijatelj uložio dosta jake snage da održi promet na pruzi Novska —Zagreb. r.] Mutak Vlado Zamjenik Komandanta: Stjepan Kućiš [v. 14. Položaji kojeg su naše snage držale bili su prekriveni blagim kosama koje su omogućavale vršiti dobar vojni manevar.. 4. I bataljon pokazao se još za sada najbolji. r. Ujedno postavljaju nagazne mine koje svako drugo. k. II bataljon ostao je sa Štabom brigade ostatkom prateće če­ te u mjestu Čazmi. AKCIJE: U ovom razdoblju poduzimane su akcije većim delom na prugu.

.... Za Štab II... 14. .V....... Za štab II. Zone A.......... XII. Mosi....... 1.. od 29..... 5....... Isto je došao na dužnost u ovaj Mobil-Centar drug Domitor Rudolf...... došlo je u N...... 43....... Bataljon..V... 29.. dobrovoljaca 49.. II..................... Mosl.. mobilisanih 8... 43...... Kako je u zadnjem izvještaju navedeno prekomandovani su dva kurira................. do uključivo 11.. 143 ... Brigade.. 4... I...O. Za Pozadinu . I....... Zone... II... Ukupno 57... Izvještaj Mobil-centra Komande moslavačkog područja Komandi pod­ ručja о broju mobiliziranih dobrovoljaca u prvoj polovini siječnja Mobil-Centar: Kom....... Podr.29 1944..... od 28. Podr. Nastale promjene u Mobil-Centru: jesu... do uključivo 14.... Odreda.. tako je došao na dužnost u ovaj Mobil-Centar drug Bajza Stjepan kao kurir...O........... dobrovoljaca 56.. Brigade 14.... siječanj 14. 1944.. SI.......... drugova i drugarica! Od toga upućeno Kom....O.. 20....... 1944....... Podr.................. ukupno 57.... Za Njem........ 22.. 22. Oper........... Ì944............ 1... došlo je u N.. Za Kot....... Od toga upućeno u Mosl...... Izvještaj о radu Mobil-Centra i pomoćnog Mobil-Centra: U toku proteklih petnajst dana rada Mobil-Centra: tj..... Izvještaj Pomoćnog Mobil-Centra: U proteklih petnaest dana rada Pomoćnog Mobil-Centra tj. br......O. Za Štab Mosl......... Drugarskoj Komandi Mosi...... Ukupno 56. Odred..... N.... XII..... Oper.... I./44......

.... О tome smo obavjestili Kom.. Mjesta Čazma. к. 2... godine Štab Moslavačkog N. A mjesto nje poslata kuharica iz straže br...... 1...... a mjesto nje poslata je kuharica iz Kom. ..... Odred ... Pušteni kući stalno nesposobni..O. Mjes­ ta Cabrajič Ljubica.. Nastale promjene u Pomoćnom Mobil-Centru jesu: Drugarica Peharec Katarina dosadašnja kuharica premještena u stražu br..... Popović Ljubica.S. Brigade. Za Mobil-Centar: 2 [v.......N..... Drugarica Novak Anđela dosadašnja kuharica premještena je u Kom.... Čazma.... Kako se drug kurir do danas nije vratio u ovaj Mobil-Centar a imade majku u selu Riječici držimo da se je navratio к njoj i pao u ruke bandi.. Brigadu II.1 ...... Od toga upućeno za Mosi... strojopis Sign....... 3...... I.. М... 104... f..... r..... Za pozadinu... Operativni izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda Štabu Druge ope­ rativne zone NOV i POH za prvu polovinu siječnja 1944..... siječanj 15......... .... Mjesta u Čazmi te će ista povesti izvide.. P....... uputili smo našeg kurira Budek Dragutina rodom iz Graberskog Brda da odvede druga Čanađija Nikolu rodom iz Dabaca u Štab II........ 1.. Danas 7.. Uz Drugarski pozdrav S.. Za 21 udarnu brigadu.. koja je na­ vodno tada tamo haraćila... 15 30 1944............. 26............ br.......F. Ukupno 156... 1902-1........ AVII Fond NOB........ Oper.....] Hajč Original. 1...... Odreda Hrvatske 1 2 Okrugli pečat: Mobil centar Moslavačkog područja Potpis nečitak.........21... Zone.... 1944.. Za II.. dok......Mobilisanih se javilo 156.....P.

bli­ zu. a kad se vrati II. — upućena je jedna patrola u selo Kapelicu. — X I I . — kako je bilo naglaše­ no u prošlom izvještaju u pogledu akcije. za osiguranje oslobođenih teritorija a neprijatelj izlazi iz svojih uporišta u jačim snagama.— Molimo Vas da nam javite jeli mi možemo da povučemo bataljon koji je za osiguranje Komande Područja. na našoj 10 Građa za povijest NOB-a 145 . Broj 2 — Štabu II Oper.15-1.O. jedan bataljon je otišao u Ba­ niju po Vašem naređenju.V. —III.— Naišla je vojska iz Bjelovara za popravak pruge u jačini oko 200. Zone N. a jedan bataljon je na sektoru Garešnice. bataljon krenuo je u zasjedu na vlak Bjelovar — — Garešnica. — I . Op. Hrvatske /operativni izvještaj] Od prošlog izvještaja t.O. mi smo se povukli pošto je ravan teren i zbog njihove mino-bacačke vatre.— Razlog je tome kako smo u prvom izvještaju naglasili. tako da bi mogli sa celim Odredom. gdje je naišla na neprijateljsku zasjedu blizu Garešnice. ili sa dva bataljona da vršimo akcije. a tako isto i neprijateljska upo­ rišta su jaka. od 1.— Tom prilikom neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i ranjenih. što su nam snage jako razbacane. pustili smo ih na 30 — 40 m.— Danas smo iz Komande Područja dopremili dva teška mitraljeza.1944 god. neke su akcije izvršene. ali ni jedna nije u podpunosti kako je bilo predviđeno.— Kako smo u prošlom izvještaju javili da smo predali teške mitralje­ ze u XXVIII diviziju koji su bili kod nas. — I. do 15. I P. borba je trajala oko 25 minuta. otvorili vatru na njih. tako da mi nigdje ne možemo da izvršimo zadatak. otvorili su jaku vatru na njih.j. gdje smo trebali da pos­ tavimo zasjedu. tom prilikom je jedan naš drug poginuo. bataljon sa puta odmah ćemo da uzmemo i za njega mitraljeze iz Područ­ ja- Naše snage sada se nalaze. odnosno dve čete u Štefanju. a jedan teš­ ko ranjen koji je za neko vreme umro. iste noći su Bilogorski Partizani razrušili prugu tako da vlak nije mogao da prolazi.— Dne 4. jedan bataljon u Štefanju. a dve u Lamincu.— AKCIJE: Dne 28. isti krstari po okolnim selima. da nisu na jednom mjestu. a isto tako da možemo da krenemo bataljon iz Štefanja. došli smo na stanicu Kokinac.

gu­ bitak 5 pušaka. dva lakše ranjena.— Dne 13. bili smo još dos­ ta daleko od njih udarili smo ih zboka i odmah su se povukli u svo­ 146 . — banda je krenula od Narte a navodno su došli Nemci iz Bjelovara da poprave most između Štefanja i Narte. bataljon krenuo je u zasjedu na vlak Bjelovar Garešnica. naši su bili prisiljeni da otvore vatru na njih. kojega su naše jedinice porušile.— Naše su jedinice od­ mah krenule za njima. te je tako došao našima iza leđa i tom prilikom su naša dva mrtva druga pala njima u ru­ ke.— Dne 12. bataljona krenula je u zasjedu u selo Paljevinu kod Narte.— Pljen je dva karabi­ na i oko 140 metaka. postavljena je zasjeda na cesti između Herce­ govca i Garešnice kod Palešnika. a jednog su ranili.strani jedan lakše ranjen. naišla su dva žandara. — Neprijatelj je primjetio neorganizovanu vatru sa naše strane.— Tom prilikom utroše­ no je.— Istoga dana I. — Tom prilikom neprijatelj imao je 4 mrtva i ranjena. nailazilo je oko 30 neprijateljskih vojnika u koloni u odstojanju oko 40 — 50 m. — jedna četa III. isti su dali odpor i obadva su potučeni. —I. — I. oko 250 metaka i 3 mine iz lakog bacača. komandiri su slabo držali borce u rukama tako da su se povukli bez ikakove komande.— Na našoj strani gubitaka nije bilo. vlak nije išao. razlog tome je. kao i rukovo­ dioci i neiskusni borci. bataljon je postavio zas­ jedu na Brestovcu kod Garešnice.— Gubitaka nije bi­ lo. bataljona bile su u zasjedi na cesti Narta —Bjelovar. — I. dok nisu pobjegli. — I. kod Štefanja gdje je našeg jednog druga ubio. — Mine su bile postavljene na glavnoj cesti kao i zasjede ali vojska uopće nije izlazila iz svojih uporišta. bataljon krenuo je u zasjedu na cestu između Kutine — Popovača sa minerima.— Prema izvještaju banda je imala oko 19 mrtvih i ranjenih na našoj strani dva mrtva. — I. sa zadatkom da fingiraju napad na bunker u Gračanici s time da izađu iz Kutine sa tenkovima u po­ moć. koje se nalaze u Lamincu od­ mah smo krenuli da im presječemo put i da ih udarimo sa leđa.— Dok su čete stigle tamo već se je neprijatelj povlačio. neprijatelj se je privu­ kao u Staro Selo. koji su pozvani na pre­ daju. neprijatelj je dao jaki odpor naši su se povukli. patrola je puštena blizu i otvorena je vatra na njih. koji su bili kao osmatrači. što su sve novi drugovi.— Dne 3. — Dne 7. — I.— Tom prilikom zbog neopreznosti i ne­ vršenja pravilne dužnosti naših osmatrača. tako da mi nis­ mo mogli da stignemo na mjesto koje smo trebali. a sa dve čete.— Neprijatelj je naišao iz Garešni­ ce u jačini jedne satnije u velikom odstojanju. — dve čete III. — I. tako da je naišao prvi vojnik primjetio je našu zasjedu i opalio metak na njih.— Dne 6. dok su četiri nestali. nije naišlo ništa.

g. Izvještaj Zapovjedništva ustaša — Glavnoga ustaškog stana Ministars­ tvu unutrašnjih poslova о hapšenju i vješanju Ignaca Harambašića i Juraja Cvetkovića od strane njemačke vojske USTAŠA HRVATSKI OSLOBODILAČKI POKRET GLAVNI USTAŠKI STAN . o. br. da su borci kao i rukovodioci. f. Nedelja.r. 1 2 Ivan Altić Okrugli pečat: Štab Moslavačkoga NOPOH (u sredini zvijezda petokraka) 147 .2 Z. P..— Na našoj strani 1 mrtav i 2 teže ranjenih. siječanj 15. AVII. još uvjek neiskusni. prosinca.je uporište. obćina Sv. o. siečnja1944.— Prema gore navedenim izvještajima kako smo već gore naveli. 15. »Dana 30. 50 31 1944.KOMANDANTA: Strika Ilija [v.— Poduzeti ćemo sve mogućnosti koliko god budemo mogli da dademo do sebe. M. Kakav je cilj bio ove akcije nije nam točno poznato.— Prema izvještajima neprijatelj je imao 5 mrtvih i ra­ njenih.— Smrt Fašizmu — Sloboda Narodu! Polit. MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA u ruke gosp. Zagreb. strojopis Sign. Fond NOB. 4. k. da bi što uspješnije mogli da izvršavamo akcije. ministra Vrančića Zagreb Ovo zapovjedničtvo primilo je od svoje ustrojstvene ustanove dopis sliedečeg sadržaja. oko 3 sata u jutro obkolile su jače sna­ ge njemačkog oružničtva iz Samobora selo Strmec. KOMESAR:' SI.] Original. 39-1944. 1475.ZAPOVJEDNIČTVO USTAŠA Broj: T. da što prije osposobimo vojne rukovodioce kao i borce na pravilno vo­ đenje borbe. dok.

da odluku za vješanje može izdati samo Ministarstvo Unutarnjih poslova. postrojbe njemačke vojske smrću kažnjavati osumnjičene osobe. Jedan oružnik. star 25 — 26 godina. On je počeo bježati. da će biti vje­ šano 30 ljudi. da se ljudi vješaju prije nego što je točno utvrđena njihova krivnja. nego napraviti reda. da li su obješeni krivi ili ne krivi. glavno ravnateljstvo za javni red i sigurnost. Ovo što ste vidjeli. Od ku­ će su mu odveli jednu kravu. Kod toga je Cvetković vikao: »Molim gospodo. koji su bili prisilno dove­ deni. a bez da se protiv tako­ vih povede makar i najkraća iztraga. to se 148 . dvije svinje i 10 kokoši. da će biti izpaljeno. no držimo da nije zgodno. kakav odnos postoji u takovim slučajevima između njemačkih vojnih i naših vlasti. koji je prije bio ustaša. Navodno je rečeno. Kad je vješanje bilo obavljeno. Juraj Cvetković. ali je na bjegu ubijen. Mislimo.— Kako ovom zapovjedničtvu nije poznato. a selo koje broji 1500 duša. njemački zapovjednik je prisut­ nima održao govor. te dali to mogu činiti bez sud­ jelovanja naših upravnih ili vojničkih vlasti.« Prije nego se je narod razišao dobio je upute. po poznatoj zakonskoj odredbi. neoženjen i brat je starijeg Nikole Cvetkovića. Kroz 8 mjeseci radim kod njemačke vojske!«. koja mu je došla u kuću. no svakako bi htjelo znati dali mogu S. sami ste si krivi.Tom prigodom uhićeni su seljaci Ignac Harambašić i Juraj Cvetković. sukao je već rukave. Njega su svezanoga od­ veli na mjesto gdje je vlak srušen i onda ga na jednom stupu objesi­ li. njegova žena /brata/ i još oko 20-tak ljudi. ali je to zabranio njemač­ ki zapovjednik. Mi ne ulazimo u to. nisam kriv. Ignac Harambašić star 33 godine. Vješanje morali su gledati njegov otac. pozdravio sa partizanskim pozdravom. a prvi da je obhodnju. da о ovome što su vidjeli govore po svojim selima kako je bilo. pa da ga onda objesi.— U selu Strmec je zavladala nakon ovog događaja užasna strava. da ga najprije zakolju. da ako se još što na pruzi dogodi.« Ovo zapovjedničtvo ne ulazi u pitanje krivice pomenutih selja­ ka. oženjen i otac troje djece bio je vođen prema željezničkoj postaji i tu su ga htjeli objesiti. Između ostaloga rekao je i ove rieči: »Pazite dobro vi Hrvati mi nismo došli vješati vas. Poslije toga su ga mrtvoga na jednim ljestvama odnesli na mjesto gdje je bio nedav­ no srušen samoborski vlak i tu je na jednom stupu obješen. jedan brat. koji je odbjegao u šumu.S. Navodno su kod njih pronađene partizanske zviezde i neki spisi.

br. moli se naslov. fase. organizacij­ skom stanju SKOJ-a i USAOH-a. о vojsci i Agitpropu OK SKOJ-a Čazma 17. da u buduće sprieči ovakove i slične pojave.] Original. 11/5 32 1944.S. jer je taj događaj izazvao zaprepaštenje tamoš­ njeg pučanstva. 218. 1 Okrugli pečat: Zapovjedničtvo ustaša Glavnog ustaškog stana 149 .1 ZAMJENIK UPRAVNOG ZAPOVJEDNIKA /Ing. kut. M. te uznastoji. 1. 1944. strojopis Sign. U koliko je pak gore opisan čin njemačkih S. /IZVJEŠTAJ/ Politička situacija na okrugu: Naglo napredovanje crvene armije na zapad. da dade ovom zapovjedničtvu о tom pitanju svoje autentično tumačenje. Drugarskom Oblasnom Komitetu SKOJ-a Za Zagrebačku oblast. postrojbi bio sa­ movoljan i protivan sa eventualnim utanačenjem između naših i njemačkih vlasti. I. siječanj 17. da tada kod njemačkih mjerodav­ nih vlasti iznese čitav slučaj. kao i međunarodni značaj NOB Jugoslavi­ je. P. r. dok. Fond NDH.Milivoj Sažunić/ Ing. Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast о političkoj situaciji u okrugu.naslov umoljava. i promjene u vanj­ skoj političkoj situaciji. Sažunić [v.. ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI! M. imalo je znatnog odjeka i na terenu našeg okruga. AVII.

/Martinska Ves/ Kod srpskog naroda osjeća se također pojačani rad četničkih klika koji imaju djelovanja kod starijih ljudi naklonjenih kralju Pet­ ru. Na tom kotaru streljano je 23 ovakvih izdajnika od kojih su većina bili ustaše. To se naročito odrazilo kuda je prohujala divi­ zija Čerkeza i ostavila iza sebe slijedeće posljedice: mnogo uhapše­ nih. pri čemu im služi dob­ ro organizovana mreža petokolonaša koja je pružila svoje krake i u naše vojne jedinice. Naročito je odjeknuo odlazak sekretara općin­ skog komiteta KPH u istu osvetničku bojnu. Us­ taše i domobrani sa tog istog kotara pozivaju narod к sebi da se za­ jedno s njima bore protiv Čerkeza.Na vojnički način neprijatelj nastoji uništiti našu pozadinu pljačkajući i hapseći naše najbolje suradnike. Ovu su taktiku primjenili samo na jednoj općini. i veliki strah kod naroda kojeg su iskoristili reakcioneri ubacivajući razne parole о slabosti i nemoći partizana. Donekle im je bila uspješna' taktika hapšenja porodica vojnih bjegunaca da ih s time prisile na povratak u voj­ sku. Ovakovih upadanja i hapšenja bilo je i na jednom dijelu čazmanskog kotara oko Križa. ali im ta taktika nije uspjela jer su dosta raskrinkani. i izdavali pokrete partizana i njihove su­ radnike. Oni su 1 2 150 Ivan Priređivači nisu utvrdili ime. Sve je to utjecalo na momentalnu pasivizaciju naroda na ve­ ćem dijelu kotara.1 Isti je sa još dvojicom bio na sastanku sa logornikom Fagetom2 u Sisku koji im je predlagao da organiziraju narod u selu za borbu protiv Čerkeza i partizana a oružje će dobiti iz ustaškog stana. opljačkanih. Tako su ovih dana streljani na sisačkom kotaru neki reakcio­ neri bivši funkcioneri HSS-a od kojih je jedan podržavao veze sa Pernarom. Tako su došli i neki četnički elementi iz Slavonije da na /Garešničkom kotaru/ organiziraju i povežu njima sklone ljude. koja se sastoji od domaćih ljudi koji dobro poznaju teren i naše suradnike te u malim grupicama dolaze u sela danju i noću i vrše hapšenja. Oni su doduše taj predlog odbili ali su i nadalje održavali ve­ zu sa ustaškim vlastima. Pojačanim djelovanjem neprijateljske vojske pojačao se je i rad reakcionera koji nastoje iskoristiti strah naroda pred neprijateljem na većem dijelu našeg okruga ubacujući patrole za pasivizaciju na­ roda. . Pred narodom su javno govorili da netreba ići ni na jednu ni na drugu stranu jer da su jedni lopovi kao i drugi. nešto popaljenih kuća. Na kutinskom kotaru zavladao je strah pred ustaškom osvetnič­ kom bojnom. njihovoj predaji vlastima i uništenju čitavih bri­ gada te napokon svaljujući krivnju na partizane za sva zlodjela Čer­ keza.

Od sa­ dašnjih članova 3 su na kongresu i to 2 iz biroa i 1 iz plenuma. sastav: 5 Hrvata. nacionalnog komiteta svuda su održana savjetovanja. tu se vidi kao glavni nedostatak politička izdignutost samih kadrova i nedovoljna budnost. Još nije stvoreno jedinstvo hrvatskog i srpskog naroda naročito starijih dok je to jedinstvo kod omladine ostvareno. Na sve momente političke situacije i vojničku taktiku neprijate­ lja. Ta kampanja je u stalnom toku tako da neće biti ni jednog omladinca ni omla­ dinke koji nećeju biti upoznati odlukom AVNOJ-a i privremenom vladom. 3 Ivica Cačić . spolni sastav: 6 drugova. 1 intelektualac. 1 seljak. Kampanja mobilizacije koja je vršena na dobrovoljnoj bazi ima­ la je uspjeha u čazmanskom kotaru dok je na kutinskom i garešničkom kotaru uspjeh bio mnogo manji. Kao odgovor neprijatelju na ekonomsko uništavanje pozadine još se nije ozbiljno pristupilo kampanji za sakrivanje hrane. Odlukom PK SKOJ-a za Hrvatsku jedan drug je po završenom vi­ šem SKOJ-evskom kursu opredjeljen na rad u Bosnu /Sivi/3. Češke su manjine na strani naše borbe i aktivno u njoj učestvu­ ju. a koli­ ko je to učinjeno još za sada nisu se vidjeli rezultati. Jednim dijelom odlaska u neprijatelj­ sku vojsku a s druge strane stvorene su razne grupice dezertera ko­ ji bježe i pred našom i pred neprijateljskom vojskom. mi­ tinzi te masovni sastanci. Organizaciono stanje SKOJ-a: OK SKOJ-a sastoji se od 7 čl. 5 radnika. Neki stariji ljudi još su uvijek skloni kralju Petru dok se kod omladine i širih masa to nije zapazilo. Nac. Narod je svuda sa oduševljenjem primio odluke AVNOJ-a i odao priznanje privremenoj vladi. 1 drugarica. Nedovoljna budnost naših organizacija omogućila je širo­ ko djelovanje reakcionera i petokolonaša što nam se osvetilo hapše­ njem naših drugova najboljih suradnika. Pored mobilizacije na dobro­ voljnoj bazi bilo je i prisilno mobiliziranih što je dovelo do pojave dezerterstva u našoj vojsci. Razlog ovih posljedica bio je nedovoljno politički pripremljen teren za mobiliza­ ciju i rad reakcionera. 2 Srba.brzo otkriveni i na povratku za Slavoniju uvaćeni i strijeljani. Manjine Mađara koje se nalaze na garešničkom kotaru a koje su sve do danas bile pasivne sve se više ispoljavaju kao neprijatelji NOB tako da se ovih dana iselilo 8 ma­ đarskih obitelji u neprijateljsko uporište Garešnicu. naše mlade organizacije nisu se snašle odmah na terenu i pris­ tupili rešavanju svih tih pitanja brzo i na licu mjesta. Povodom kampanje za popularizaciju i objašnjavanje odluka AVNOJ-a.

sastav 3 radnika.Kotarski komitet SKOJ-a Garešnica: sastoji se od 6 čl. nac. Kotarski komitet SKOJ-a Kutina: sastoji se od 8 čl. 4 dru­ ga. 2 drugarice. Sam komitet je sastavljen od mladih drugova čija je teoret­ ska izgradnja slaba i samo iskustvo malo. sas­ tav 5 Srba. spolni sastav. Sekretar toga komiteta koji je i čl. Jedan drug iz komiteta koji je vršio dužnost obavještajca a zato je pokazao više volje i interesa bit će iz komiteta otpušten da može više posvetiti obavještajnoj službi. 1 Hrvat. spolni sas. taj komitet je donekle samostalan ali još uvijek svi ne vladaju linijom NOB. soc. nac. Skoja te se na tom kotaru dogodilo da su neki SKOJ-evci otišli u neprijateljsku vojsku. 4 drugarice. Drug Milan5 organi­ zacioni sekretar je vrlo neozbiljan. 2 drugarice. Naše mišlje­ nje о drugu Divku je da se drug smjeni te nam pišite svoje mišljenje о drugu. spolni sastav 6 drugova. tako da taj komitet još ni­ je zadovoljio potrebama na tom terenu. podcjenjuje znanje drugova koji se onda osjećaju sasma nesposobni. Drugovi su u radu neodgovorni i nedisciplinovani i malo su marili za život organizacija tako da nisu znali šta se radi na terenu i koliko imade SKOJ-evaca. 4 5 152 Ivan Pavlić Cedermas . Svi su čl. sas. Sam komiatet se ne osjeća kao rukovodioc. 2 radnika. 3 đaka. sastav 2 Srba. Jeda drug iz komiteta zadužen po USAOH-u po odluci drugova iz Partije dodijeljen je obavještajnoj službi. 4 dru­ ga. Kotarski komitet Čazma: sastoji se od 8 čl. 4 seljaka. Stanje u tom komitetu je nezdravo što će se riješiti isključenjem ovih drugova i pravilnim radom. 3 seljaka. plenuma OK SKOJ-a i svršio već drugi srednji SKOJ-evski kurs drug Divko4 nije u cjelosti odgovorio svojoj dužnosti zbog slijedećih grešaka: drug je nervozan i nema strpljenja za objašnjavanje. 6 Hrvata. a njegov odnos prema drugaricama je loš i nema drug autoriteta kod omladine stoga je drug predvi­ đen za vojsku a mi bi dobili jednog dobrog druga iz vojske koji bi bolje odgovorio toj dužnosti. 2 Čeha. Njegov od­ nos prema drugovima je birokratski i više diktatorski tako da je iz­ gubio autoritet kod samih drugova iz komiteta. sastav. Samo organizaciono pi­ tanje je većina drugova savladala ali ga na terenu nisu svuda primjenili pravilno tako da sami drugovi nisu pravilno svatili tko može biti čl. 6 Hrvata. KPH. a to proizlazi s toga što ne prate tekući direktivni materijal i štampu. 5 seljaka. Za isključenje iz komiteta je predviđe­ na i jedna drugarica koja je bila u ustaškoj mladeži i danas omladi­ na na nju gleda kao takovu. sastav 2 radni­ ka. soc. drugovi se rasplinjuju po terenu i nedaju dovoljnu pomoć općinskim komi­ tetima. soc. nac.

Odbor kao poli­ tičko pretstavništvo i kao rukovodioc omladine još nije na do­ voljnoj visini. To je bilo radi toga što su se u SKOJ uvlačili i pojedini špekulanti kako ne bi morali ići u našu vojsku. a neodgovornošću takovih drugova rušio se je autoritet SKOJ-a.Kotarski komitet SKOJ-a Sisak: sastoji se od 6 čl. sastav. 3 seljaka. kako bi morala biti te se ne osjeća u cijelosti kao rukovodioc širokih omladinskih ma­ sa. spolni sastav. Sama SKOJ-evska organizacija na našem terenu prešla je previše u širinu. 1 radnik. SKOJ-evske grupe: koji imademo na terenu 65 sa 413 članova. drugovi su odani i požrtvovni politički su savladali liniju N. sastav 2 radnika.130 kuna. tako da su pojedine SKOJ-evske grupe zatajile kod mobilizacije. tako da su naši rukovodioci na terenu uopće zaboravljali na to tko može biti SKOJ-evac i kakav treba da bude SKOJ-evac. 2 Srba. soc. a neki su čak i SKOJ-evci otišli u neprijateljsku vojsku. soc. A velik dio SKOJ-evaca se opće ne osjeća komunisti­ ma. ali nemaju do­ voljno iskustva u praktičnom radu na terenu te su uskogrudni u ra­ du. sastav 4 Hrvata.6 Dvojica od članova bili su ranije u HSS-ovoj organizaciji. Zbog naše nebud­ nosti u komitete su se uvlačili razni neodgovorni drugovi koje smo morali poslije čistiti zbog čega su nastajale stalne promjene u ko­ mitetima i kočenje u radu. nac. Samo stanje u komitetu je zdravo. Obračun: članarina SKOJ-a prilog SKOJ-a Ukupno: 4. Opšta ocjena: da su većina drugova novo uzdignuti te se ne sna­ laze u svim pitanjima koja iskrsavaju na terenu. spolni sastav 3 druga. Sam okružni od­ bor nije popularan među masom omladince. Općinski komiteti: na okrugu ih imademo 11 ti komiteti nisu ru­ kovodioci.000 8. 3 seljaka.O.150 Organizaciono USAOH-a Okružni odbor USAOH-a sastoji se od 6 čl. tako da većim dijelom ne poznaju lini­ ju NOB. tako da omladina i nezna da postoji taj odbor i tko se u njemu nalazi. 6 U originalu nedovršeno. 1 đak. 1 đak nac. 3 drugarice. te su neodgovorni i nedisciplinirani. SKOJ-eva organizacija nije na onoj visini. Pomoć od kotarskih komiteta bila je površna nije im se pomoglo na konkretnim stvari­ ma tako da su se drugovi na terenu izgubili.B. 4. . sastav 5 Hrvata i 1 Čeh. politički su slabi.

Pojedinci govore da hoće biti borci a da se neće baviti politi­ kom. 12. . ne vladaju linijom NOB i nesnalaze se u organizacionom pitanju. tako da ti odbori nisu po­ pularni među omladinom i nije ih se do sada nastojalo popularizi­ rati. Simpatije naspram crvenoj armiji su velike naročito sada kad se crvena armi­ ja nalazi na poljskoj granici mnogo pričaju borci о njezinom napre­ dovanju. Koji se politički ne uzdižu. Omladina osuđuje reakciju radi neotvaranja drugog fronta. VOJSKA Političko stanje: Omladina je upoznata sa stvaranjem nacional­ nog komiteta i u njemu gleda jedinu i pravu svoju vladu. Na ostalim organizacijama se nije omladinu okupilo ni aktiviziralo u većem broju. I 1944. Što se tiče kulturno prosvjet­ nog rada postoje odbori koji su u većini slučajeva samo formalni dok samo jedan mali broj odgovorio svojoj dužnosti. Nije se gledalo na to da se u ko­ tarske odbore uvlači popularne omladine. Ti podaci nisu sasma točni. Seoskih odbora imademo oko 200 koji nisu okupilo i aktivizirali svu omladinu u osnovnim organizacijama ili ih zainteresirali na ak­ tualnim pitanjima toga sela i kraja. i ne dolaze sa voljom na sastanke. Borbenost nije na visini jer je naš odred7 sastavljen većinom od novih drugova. jer su prili­ kom mobilizacije mnogi otišli u vojsku. i to većina iz čazmanskog kotara i nešto malo iz garešničkog dok iz sisačkog i kutinskog nije bilo niko­ ga i to radi toga šta se nije drugove za taj izbor obavijestilo. te ima i priličan broj koji nisu dobrovoljno stupili u 7 154 Moslavački partizanski odred. Također se je prije Božića opažalo grupisanje a oni koji su se grupisali otišli su bez dozvole kući. Broj antifašističke omladine oko 8.Kotarskih odbora imademo 4. nekoji su se vratili. Općinskih odbora na čitavom okrugu imademo: 17 ti odbori su slabi jer se stalno drugovi mobilišu i dolaze novi. a nekoji se još nisu. Na tom zboru su istupali pioniri sami i davali su igrokaz.000. Oni još nisu postali rukovodioci a također ni pretstavnici omladine. Po tom su zaduženi SKOJ-evci da djeluju među njima i da sprečavaju te grupacije. Na toj osnov­ noj organizaciji se omladinu najviše zainteresiralo tako da se ta or­ ganizacija i postepeno razvija. Omladina je upoznata time tko rukovodi našom borbom i voli KPH. bilo je savjetovanje pionira u Čazmi za naš okrug na kojem je bilo oko 200 pionira.500 — 9. Odnos prema saveznicima Englezima i Amerikancima nije takav kao naspram Rusima.

a u drugom bata­ ljonu izašla je brošura koja se zove »TITIN borac«. a stalno su i u rashodu te ih teže dobiva na sastanak. kakva je SKOJ organizacija i kakav mora biti SKOJ-evac i tko može biti SKOJ-evac. jeste na dosta niskom stupnju jer su to drugovi većinom tek sada postali SKOJ-evci dok imade i starijih koji su većinom radnici. Predviđeno je formiranje 12 SKOJ-evskih grupa do 25. II. 2 seljaka. postoje i grupe pjevačke koje ne nastupaju nigdje niti su oformljene kao zborovi. Nacionalni komitet. Politički su prilično uzdignuti vladaju linijom NOB. Ti komiteti su mladi i u radu ne­ iskusni ali su od boraca omiljeni imadu razvojnu liniju. u tim listovima sudjeluju pretežno SKOJ-evci. Kulturno prosvjetni rad imade 3 pjevačka zbora i 3 diletantske grupe koje nastupaju na mitinzima. SKOJ-evskih grupa imade 13 sa 99 čl. II bataljon čl. 4. đaka 3 radnika 1. Dok se je sa SKOJ-em proučilo i pored ovog materijala. I. I. kod tih je drugova politička svijest na dobroj visini. Borbenost omladinaca je veća nego starijih drugova.. Organizaciono stanje: imade tri bataljonska komiteta. Drugovi su proučili nešto SKOJ-evskog i tekućeg materijala. Opšta ocjena. Postoje dvije diletantske grupe i dvaputa mjesečno izlaze zidne no­ vine. Politička svijest kod SKOJ-evaca. 3 seljaka 1. 4 radnika. vojnom. sa kojima se je proučavao slijedeći materijal: Plitvička rezolucija. 2 radnika. Organizaciono stanje SKOJ-a: imade biro koji se sastoji od 3 čl. i kulturno prosvjetnom. Discipli­ na kod SKOJ-evaca je mnogo veća nego kod samih ostalih boraca. I bata­ ljon 4 čl. a što je najvažnije premalo im se posve­ ćivalo pažnje. U tre­ ćem bataljonu izašla su dva broja đepnih novina. uloga mlade generacije i zadaće SKOJ-a u NOB.NOV. SKOJ-evskih grupa imade 12 sa 122 čl. Radi stalnih izmjena kadrova i nadopuna jedinica sa prisilno mobilisanim te bivšim ustašama rad je malo otežan ali je ipak srednji. Komanda područja i pozadinske straže: Kotar Garešnica. a pišu i članke za odredski list. 155 . 1944. na tome kotaru još nisu oformljene SKOJ-evske grupe i ako ima dosta SKOJ-evaca. a u nekim jedinicama i dvaput. Čazmanski kotar. od kojih na licu imade 98 a ostali su u komandi područja na radu. takmičenje je počelo 1. Drugovi unutar od­ reda vode takmičenje po političkom sektoru. Stanje u pozadinskim stražama je slabije. Rad na kulturno prosvjetnom sektoru je dosta dobar. u ko­ mandi područja i njezinim ustanovama politička svijest i rad po svim sektorima su dobri jer SKOJ dobiva punu pomoć od partije. Svakih 14 dana jedamput izlaze zidne novine. III bataljon čl. i traje do 1. značaj SKOJ-a tj. Van Skoja ima­ de 293 omladinaca.

spalivali su ga bojeći se da će biti hapšeni šta su bili potpisani na tom letku. Kongres. kojeg pišemo. Na Kutinskom kotaru proglas je upućen om­ ladini HSS-a. Održavani su zborovi ali u manjem broju dok su se uglavnom održavali ma­ sovni sastanci. jer se u isto vrije­ me vršila kampanja za mobilizaciju. a pritom su im i dali potstreka reakcioneri. A predviđeno je umnažanje kratkih igrokaza. da se omladina na tome aktivizira i visoko cijeni zna­ čaj samoga kongresa. pa će i rezultati biti bolji. Zbog toga je došlo do zbrke. Sada se u tehnici iz­ rađuju parole. Proglas omladine HSS-a imao je odjeka dok proglas Jugosokolske omladine nije postigao svoj cilj jer i sam Jugosokol nije popularan. Dopisnička služba: za tu dužnost postoji odgovoran drug pri OK SKOJ-a koji ima zadatak da dade upute za pisanje i organizira dopisnika po kotarevima. što će se nastojat ispravi­ ti.Agitacija i propaganda: U prošlom mjesecu izdali smo 5 progla­ sa upućenih omladini. Na Garešničkom kotaru izdana su dva proglasa i to proglas upućen omladini HSS-a i proglas Jugosokolske omladine. a izazvao je reakciju neprijatelja. Dragi drugovi! Pošto je drug sekretar otišao na kongres te nam je to prvi iz­ vještaj. 156 . Kod samih kupljenja potpisa došlo je do grešaka ta­ ko da je jedan znao potpisati i više omladinaca. Pojedinci su spriječavali raspačavanje tog proglasa. Taj proglas imao je odjeka. Na sisačkom kotaru izdan je proglas upućen đacima i ostaloj omla­ dini. te su pohapsili neke članove porodice đaka koji su letak potpisali. Tehnika ima dva člana a jedan je u bolnici. Mnogi su se bojali dati potpis misleći da je to varka za mobilizaciju. Rješenju tog pitanja pristupilo se je oz­ biljnije. te vas molimo da nam u slijedećem odgovoru uočite na nedostatke. Na čazmanskom kotaru izdan je proglas športskog kluba »SLOGA«. Mnogi drugovi nisu shvatili pravi smisao popularizaci­ je kongresa. Pošto kampanja još traje a uočeni su nedostaci. Omla­ dina još nema živu sliku kongresa te nezna cijeniti njegov značaj zbog nedovoljnog poznavanja političkog značaja kongresa. kako bi slijedeći izještaji bili bolji i potpuniji. Još nije regulisana pravilna raspodjela materijala ali je raspača­ vanje i raspodjela mnogo bolja nego je to do sada bilo. jer su bili potpisani bez nji­ hovog znanja i odobrenja. ali nije imao uspjeh jer taj klub nije popularan. sama priprema za kongres nije zadovoljila. Tako da se čitava kampanja svela na sakuplja­ nje potpisa i poprimila više tehnički nego politički karakter.

i Zbornik VII. To su sve ljudi koji su se javili u jedan dan dob­ rovoljno.. 119.H. 53. dok. iz kotara Pisarovi­ ne u dvije općine a iz kotara Velika Gorica 3 općine.P.r. 1S7 . SKOJ-a _____________________ Riba8 i Nikica (Žuti)9 [v. Imade izgleda da će moblizacija uspjeti 100%. siječanj 18. Dragi Drugovi! Kod nas vrši se sada mobilizacija u 5 općina.K. mi se obraćamo na Vas da nam Vi preko GE­ SA1 najhitnije pošaljete oko 500 pušaka i municiju za te puške. 120 i 121. a iz dru­ ge općine 100 ljudi. Osim toga Švabi i ustaše vrše sada ofenzivu2 sa jakim snagama na Žuberak tako smo mi sada u Pokuplju potpuno odsječeni od 8 9 1 2 Stefica Šipek Potkraj šek Glavni štab NOV i PO Hrvatske. br. Samo u jedan dan prijavilo se iz jedne općine 250 ljudi. 23.SLOBODA NARODU! Za OK. tom V.] Original. Vidi: Dok. Mi mislimo da nam se to oružje pošalje ako Geš raspolaže sa ka­ kovim rezervama oružja. SKOJ-11/1174 1944. U drugim općinama vrši se kampanja za mobilizaciju i svaki dan pridolaze novi ljudi. U nas nema izgleda da bi se moglo doći do tolikog broja pušaka jer su svi garnizoni od Zagreba do Siska i od Zagreba do Karlovca toliko jaki da se nemože likvidirati niti jedan garnizon. Pokuplje 33 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske о mobilizaciji u kotarevima Pisarovina i Velika Gorica i о ofanzivi neprijatelja na području Žumberka O. strojopis Sign. Pošto mi ne raspolažemo sa nikakovim rezervama oružja. K. AIHRPH.SMRT FAŠIZMU . br. POKUPLJE Dne 18. siječnja 1944. knj.

Žumberka. Sv. Materijal koji šaljete za Moslavinu i Zagorje nemojte više slati preko nas nego šaljite preko trokuta kod Petrinje tj. Cesta i pruga od Zagreba do Siska i Zagreba do Karlov­ ca su potpuno blokirane. KP-56/53 Đuka7 [v- r ] 34 1944. Guci.P. strojopis Sign. u trokutu između pruge Zagreb — Karlovac. Jane i Slavetića prema Zumberku. Šiljakovina.4 povukli su se iz Okića. Mi smo mislili 2. Snage koje se nalaze na Pokuplju tj. . 5 Belinić 6 Zigić 7 Vasić 4 158 Zagreb. Opširan izvještaj pos­ lati ćemo Vam naknadno. Izvještaj Mjesnoga NOO Zagreb ZAVNOH-u о političkom i organizacij­ skom stanju u NOO grada Zagreba u prosincu 1943. godine Mjesni Narodno Oslobodilački Odbor u Zagrebu ’ Omladinska brigada »Jože Vlahović«. AIHRPH. Na prolazu kroz naš okrug kod nas su se zadržali drug Marko5 i Rade6 i održali sjednicu sa našim komitetom. Naše snage na Zumberku Omladinska Brigada3 i Z. Zagreb — Si­ sak i Kupe vode svaki dan borbe sa Njemcima i ustašama koji ispa­ daju prema selima Markuševac. Također sva sela uz prugu i cestu Sisak — Zagreb i Zagreb — Karlovac puna su vojske. Kravarsko. preko Banije dok Vam mi ne javimo da se može slati preko nas. 18. II. održati okružnu konferenciju. SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODU! Drugarski pozdrav: Original. О situaciji kod nas upoznat će Vas drug JOŽA iz Geša. Plješevice. U tom trokutu nalaze se snage nove Brigade »Franje Ogulinca« /Selje/ i Turopoljsko-Posavski odred.O. jer čekaju kuriri koji odlaze za Geš pa Vam zbog toga sada nemožemo opširnije pisati. Čim budemo mogli pripremiti ćemo tu konferenciju i obavijes­ titi Vas da bi netko mogao doći na nju. siječanj 18. Zumberačko-pokupski odred. Podvornica.. Veze sa Moslavinom također su prekinute. ali sada poš­ to se situacija izmjenila morati ćemo je odgoditi. I1944.

/ propagirati naš republikanski i federativni stav koji se ogleda u AVNOJ-u. koje se zapaža svakim danom sve više u njihovim redovima. uzimanjem materijala za nas i sirovina./ sprovesti što jaču sabirnu ak­ ciju za NOV i borbu protiv krađe u lične svrhe. b. NKOJ-u i ZAVNOH-u. treba što jače aktivizirati mase i prodrijeti sa slijedećim zadacima: a/ sprovesti još više i sređenije organizaciju sabotaže preko tvorničkih i ostalih NOO-a.O.B. kvarenjem strojeva. koji imaju ugleda među masama. očekujući spas od Crvene vojske ili od Engleza i Amerikanaca. c./ protestirati pro­ tiv lošeg postupka i tražiti da se poprave ekonomske prilike. 2. d. do kojih se teško dolazi. kao i kod neizbježnog sloma i kapitulacije Njemačke. d. pa ako će nam biti moguće da ih jače aktiviziramo. sporosti u poslu./ što više HSS-ovih masa okupiti u NOO-e. Šaljemo Vam izvještaj za mjesec prosinac 1943. Za mjesec prosinac Mjesni NOO zadao si je ove političke zadat­ ke: 1. c. b. unutar kojih su također izvršene neke pregrupacije. da je formiran jedan novi kotar od stručnih namješteničkih NOO-a. A./ iznijeti nepravilan rad Košutića1. gdje mačekovci misle odmah prigrabiti vlast i time spašavati živote ustaša­ ma i e. Točnije о tome obavi­ jestiti ćemo Vas u našem organizacionom stanju. jer nam nije uspjelo još potpuno angažirati nekoliko poštenih ljudi HSS. nastojali smo angažirati sve više pristaša N./. i dati im zadatak: a./ približiti se poštenim ljudima i s njima razgo­ varati. povećat će nam se naš masovni sektor. S njima je govoreno./ upo­ zoravati na povezanost suradnje između mačekovaca i ustaša da­ nas./ 1 August 159 . Od toga je u mjesecu pro­ sincu izvršeno sve osim točke b. da se vidi koliko su spremni da se aktiviziraju u Narodno-Oslobodilačkoj borbi.Drugarskom Zemaljskom Antifašističkom Vijeću Narodnog Oslobođenja Hrvatske Dragi drugovi. U previranju među pristašama HSS. Od prošlog našeg izvještaja situacija se malo izmijenila u organizacio­ nom uređenju sa time. Uočavanjem činjenice da se građani Zagreba u glavnom pasiv­ no odnose prema događajima u svijetu i kod nas. Političko stanje. koja se još provodi. kako smo Vas bili mi obavijestili. godine о našem političkom i organizacionom radu u NOO-ima grada Zagreba.

koje treba da izvrše naši aktivisti. ko­ ji izlazi svake srijede i u kojem se iznose svi stavovi »Slobodne Jugoslavije« i da se preko NOO-a na mase prenose tumačenja naših odnosa prema političkim pitanjima. da Vam naglasimo da je oduševljeno primljen proglas za republiku i federaciju. i sabotirati pohađanje ob­ ješenih. njih 16 na broju. da fašistička štampa dosta vlada javnim mišlje­ njem i time unosi zbrku u antifašističke redove. postavljen je zada­ tak. da se izmire Tito i Draža i da stoje pod zajed­ ničkom engleskom komandom u Kairu. da je u Moskvi. jer republikansko uređenje naročito naglašava u svom božičnom broju. da su kao tao­ ci vješani »redarstveno utvrđeni komunisti«. U ovom mjesecu zbio se veoma tragičan događaj. kad se lo­ mio fašistički režim i najnoviji štrajkovi. Ovaj repub­ likanski stav masa mora da je uočila družba mačekovaca. VII. Tokom mjeseca prosinca svi ovi zadaci bili su na sektorima djelomično ostvareni. Ubacili su među mase.upozoravati'na ulogu koju su odigrali štrajkovi u Italiji. II zasjedanje AVNOJ-a održano je u Jajcu. uspostavi­ ti što čvršću vezu sa HSS-ovim masama. Milovan Ko­ vačević i Pio Juričić-Istranin. profe­ sor. kao represalije na streljanja u sjevernoj Italiji. Među ovim stradao je nažalost i bivši tajnik NOO-a za grad Zagreb drug Bogdan Ogrizović. Ovi zadaci u mjesecu prosincu su svi izvršeni. a naročito u Teheranu riješeno. a prema NOV zauzeli su ot­ voreno neprijateljski stav. govoriti о reakcionarnom radu pojedinih klika Amerike i Engleske. Ovakav postupak ustaških vlasti zasi­ 2 3 160 Pogrešno. br. dok su do tog broja više ili manje to prik­ rivali. Mislimo da je važno. Dat je zadatak organiziranja kućnih konferencija. 3. Naglašavamo da nam veoma dobro dođe što londonska ra­ dio stanica donaša vijesti »Slobodne Jugoslavije«. zatim stvaranje NKOJ-a i zasjedanje AVNOJ-a u Plaškom2. i to u Dubravi kraj samoga Zagreba3. . kad posje­ ćuju ukućane poznanike antifašistički raspoložene. Vidi: Građa SZH. knj. dok su pobjegli sa mjesta egzekucije ing. jer mi uslijed smetnji ovdje u Zagrebu rijetko dobro čujemo. član KP. 169. da se što više preko NOO-a popularizira »Politički pregled«. provoditi mobilizaciju za NOV. i stvaranjem »usmenih novina« gdje svaki naš aktivist mora da obavijesti barem polovicu svojih poznatih о važnijim političkim zbivanjima u svijetu i kod nas. Osim ovih zadataka MNOO postavio si je još slijedeće zadatke: tjedno izvješta­ vati о učinjenim sabotažama po NOO-ima. Saznanjem. dok. na temelju vjerovatnosti bombardiranja Zagreba. koja izda­ je »Pravicu«. Značajan utisak na mase u tom mjestu proizvelo je zasjedanje ZAVNOH-a u Plaškom. dok ne podignemo toliko duh masa da stvorimo protestnu demonstraciju pred obješenima.

MNOO sastoji se sada još od 4 člana. to je novo stvoreni i nije terenski. teren: Obuhvaća 1 NOO od 4 člana. dok. već obuhvaća namještenike državnih. Isti je član zadužen po NO fondu. 2 tvornička NOO od 4 člana. da će bolja budućnost biti ostvarena pobjedom Crvene Armije i NOV. tako da su ustaše i okupatori promašili. dok se ogorče­ nje povećalo. da se u sličnim slučajevima to radi. pa Vam taj no­ vac šaljemo. ureda. Imamo neke kasarne. Obveznice za zajam smo primili za 12 milijuna i 600. 11 Građa za povijest NOB-a 161 . koje glase na veću sumu prolaze malo teže. i to čine zajedno oficiri i podoficiri i svi uviđa­ ju. KOTAR: Postoji KNOO od 3 člana. ako su mislili postići nešto na taj način. koliko su žrtve visjele. Obveznice po 1. 1 ulični NOO od 4 člana. gdje se redovito slušaju izvještaji »Slo­ bodne Jugoslavije«. za vrijeme od tri dana. Organizaciono stanje. 159. kotar. i kao da se traži. da se vješaju Nijemci. koji obuhvaćaju 36 anti­ fašista. VII. a tokom ovog mjeseca stvoren je 1 ulični NOO od 3 člana sa 6 antifašista.gurno je imao za cilj zastrašivanje masa i odvraćanje od bilo kakove proturežimske akcije.000 Kn smo sve razdijelili. Da je jenjao rad ili pak prestalo potpomaganje NOO nije se moglo osjetiti. teren: Postoje 2 NOO-a od po 3 člana.000 Kuna i do konca godine razdijelili smo za 4. javnih i privat­ nih ustanova. i poduzeća. koji drže ostale kotarske NOO-e na području grada Zagreba. 4 Vidi: Građa SZH knj. a četvrti član je tajnik MNOO-a. koji obuhvaćaju 3 terena i to: 1. 1 povjerenika. I. 128. а VIII. čak i javna kritika kod vješala. Doznali smo iz pouzdanih izvora. Cijeli Zagreb podjeljen je na 7 kotara. koju čine Istrani.000 Kuna. br. kotar obuhvaća namještenike i nije terenski. međutim. koji vrši tekuće poslove za normalno funkcioniranje zadataka traženih od MNOO-a. Mnogo se pričalo о tome kako su partizani objesili kod Velike Gorice 36 Nijemaca4.776. U domobranstvu se os­ jeća sve više simpatija za našu stranu. 2. da Nijemci traže 2000 talaca i to onih koji su već bili u zatvorima ili u logorima za vrijeme NDH ili još u bivšoj Jugoslaviji. kod masa se je moglo osjetiti samo ogorčenje. 177 i 178. B. Dužnosti su raspodjeljene na slijedeći način: jedan član drži VIII. Treći član drži grupu NOO-a. Drugi član je vezan na dva druga. Naročito to vrijedi za podofi­ cire. dok obvezni­ ce. To se očitovalo u tome da mase traže odmazdu.

2 tvornička NOO-a po 4 člana sa 50 antifašista. 1 tvornički N00 od 4 člana sa 40 antifašista.3. 4 para čizama. a na Baniju poslano je 30 kg čavlića za cipele. a obuhvaćeno je preko njih oko 150 antifašista. III. ali ćemo ih u toku mjeseca januara pohvatati. Po omladini stvorio je kotar u toku mje­ seca prosinca 1 odbor USAOH-a od 3 člana. teren: Drži 3 ulična i jedan uredski N00 sa ukupno 13 aktivis­ ta i 56 antifašista. a po NOF-u sakupljeno je i poslano u Žumberak: 26 pari cipela. 3. a 4 NOO-a tvornička i 2 ulična NOO-a su izgubljena radi hapšenja koncem ovog mjeseca. teren: Ima 2 NOO-a od 4 člana. teren: Imade 5 tvorničkih NOO-a sa 18 aktivista i sa 58 antifa­ šista. Po mobilizaciji poslano je u toku mjeseca 15 ljudi u NOV. Svaki od ova 4 NOO-a ima po 4 člana. teren: Imade 3 tvornička NOO-a sa 10 aktivista i 170 antifašis­ ta. 1 tvor­ nički N00 od 3 člana sa 23 antifašista i 11 uličnih NOO-a od po 3 do 4 člana. koji obuhvaća 3 terena i to: 1. nisu čvrsti i mi nemamo jačeg uvida u njihov rad. koji su obuh­ vaćeni u 53 NOO-a. KOTAR: Postoji KNOO od 3 člana. teren: Ima 4 tvornička NOO-a. teren: Izgubljen je i nije još s njime uhvaćena veza. 3 paketa sani­ teta i 94 pari novih čarapa. Ukupno ovaj teren ima 420 antifašista. 1 tvornički N00 od 3 člana sa 24 antifašista. Izgubljeno je oko 100 antifašista uslijed padova. Ukupno ovaj kotar obuhvaća 20 aktivista sa 110 antifašista u 7 NOO-a. ali oni međutim. 1 studentski odbor USAOH-a sa 10 studenata. 4. 2. 3. 2. zatim 2 odbora USAOH-a srednjoškolaca (1 od­ bor od 4 i 1 odbor od 3 člana). teren: Nema NOO-a nego AOŽ-e. On je obuhvaćao bankarce i intelektualce. krojačke obrtnike i radnike i vatrogasce. a kotar je podijeljen u 6 terena i to: 1. II. 1 tvornički N00 od 4 člana sa 33 antifašista. 162 . koji obuhvaćaju 16 om­ ladinaca. 5. teren: Obuhvaća 1 tvornički N00 sa 64 antifašista. Zadatak nam je za slijedeći mjesec da učvrstimo NOO-e i uhvatimo točno stanje i broj čvrstih NOO-a. teren: Ima 28 uličnih NOO-a od po 3 do 4 člana sa ukupno 538 antifašista. koji su formirani u toku ovog mjeseca. Ukupno ovaj kotar obuhvaća oko 1200 antifašista. 1 tvornički NOO od 3 člana sa 6 antifašista i 2 namještenika NOO-a sa 20 anti­ fašista. KOTAR: Imade KNOO od 3 člana.

pa smo ih prebacili tamo ku­ da spadaju. a ovaj kotar ima zadatak da obuhvati tvornice i ulice svog terena.000 fitilja. 8 pari čarapa. 10 kg sanite­ ta. a okupljaju cea 20 antifašista. 5. ko­ ji uopće ne spadaju na njegove terene. obuhvaća aktiviste i antifašiste u tvornicama. 1 tvornički NOO sa 15 antifašista. što je taj kotar obuhvaćao NOO-e. Kotar imade ukupno 23 NOO-a sa oko 600 antifašista. KOTAR: Nije još do sada obuhvaćen nakon velikih hapše­ nja. a obuhvaća 1 tvornički NOO sa 10 antifašista. 13 pari cipela. KOTAR: KNOO ima 3 člana. sanitet i socijalna služba: postoji 1 NOO od 3 člana sa 20 anti­ fašista. V. a ostali su činovnici.000 kapsča. Preko Sesveta poslano je u NOV 12 kg saniteta (raznih lijekova i zavojnog materijala). od kojih su 31 aktivisti. Ukupno kotar obuhvaća 170 an­ tifašista. 2. 1 tvornički NOO od 3 člana sa 5 antifašista i po 1 povjerenik u 4 tvornice. gradska služba: postoji cca 30 antifašista. KOTAR: Postoji KNOO od 4 člana. Za Pokuplje otišli su avijatički instrumenti (za glavni štab). javna služba: postoji 1 NOO od 3 člana. IV. koji obuhvaća 30 anti­ fašista. Po pita­ nju opreme materijala poslano je Štabu II.6. ali je i mobilizacija potpuno zatajila. koji se grupiraju u NOO-e. koja su ga potpunoma izbrisala. 2 fotograf­ ska aparata sa 10 filmova i 1 pisaća mašina. 21 košulja. 2. KOTAR: Obuhvaća namještenike. koji treba da pohvata sve niti. 163 . 4. 3 povjerenika i 162 antifašista. slobodna zvanja: postoje 3 NOO-a od po 3 člana. KOTAR: KNOO ima 3 člana. a u Pisarovinu su poslana 2 paketa džepnih baterija. VIII. Postoji 1 odbor USAOH-a od 3 člana. VII. Postoji KNOO od 4 čla­ na. 3. Zadužen je jedan drug. 1 vojnički šinjel. od kojih su 40 radni­ ci. ali izgleda da od dosadašnje organizacije nije ništa ostalo do pojedinih antifašista. Stanje je momentalno slabo radi toga. ali NOO-i nisu formirani (bili su formirani. 1 pisaći stroj. a za Moslavinu: 1 radio-pojačalo i po mobilizaciji u NOV Moslavine 2 doktora i 1 medici­ nar. sve u 15 paketa. Kotar obuhvaća manje nego prošli mjesec radi hapšenja.200 cyklo-papira i 1400 araka koncept papira. teren: Ima 3 tvornička NOO-a sa 12 aktivista i 70 antifašista. koji obuhvaća 12 NOO-a sa 37 aktivista. VI. koji zastupaju: 1. ali su usli­ jed pada nekih drugova rastepeni). 1 pulover. Zone: 1 minerski elek­ trični stroj. 2.

/ NOO /I-VIII. Radnici imadu 2 NOO-a po 4 člana sa 60 antifašista. dok intelektualci imadu 15 NOO-a sa 70 antifašista.495 32. koji je zadu­ žen za sektor Istrana.510 Razlika: 227. U glavnom NOO-u je 1 radnik i 3 intelektualca. a provode i mobilizaci­ ju za sadašnju borbu. kako se vidi iz izvještaja pod tim kotarom. Prema tomu NOO-i. na III. Član MNOO-a. kotaru itd. da ta diferencijacija na rad­ nike i intelektualce nije hotimična. Jasno je. Oni stoje na raspolaganju ZAVNOH-u u svim pita­ njima Istre. kotar.610 57.310 32. kotar/ AFŽ Omladina Ukupno: 164 Primitak: 968. koji su držali masovne sektore. os­ novne kadrove za pojedine zadatke i službe. po odborima je detaljno proučen program i zadaća NOO-a. Saniteta je otpremljeno u toku ovoga mjeseca cca 150 kg (točni­ ji iskazi vide se po kotarima) i to Štabu II.126 Izdatak: 740. da su im glavni zada­ ci po NOO-ima. da je broj obuhvaćenih (po­ litički) antifašista 3. /za mjesec novembar 1943. političkim. osnovao je 1 NOO koji ima 4 člana. s dokumentarnim materijalom. ekonomskim. a ko­ ja zapravo terenski spada pod II. slično je na IV. Broj NOO-a spao je radi padova na kotarima i to zbog toga. C. ali jasno je. a dane su direktive kotarevima da za slijedeći mjesec sastave nove iskaze. da je broj obuhvaćenih antifašista od cca 2600 ne odgovara stvarnosti jer imade dosta veliki broj antifa­ šista. Spomenuti ćemo ovdje još grupu NOO-a.590 1.431 100. operativne zone. tako n. i raspodjeljene su dužnosti među članove odbora. nego je to bio najzgodniji način obuhvatanja masa. a to se u iskazima kotara ne vidi. koji se nalaze pod rukovodstvom MNOO-a jesu: 104 NOO-a sa 173 aktivista i 2400 antifašista. nacionalitetnim.185 327.000. preko kojih je obuhvaćeno 130 antifašis­ ta. kotaru treba pohvatati. koju čine Istrani. Taj NOO drži pod sobom 17 NOO-a. u Po­ kuplje i u Moslavinu. Novčano stanje. Naglašavamo. pa će proteći još neko vrijeme dok te NOO-a pohvatamo.pr. Intelektualci stavili su si zadaću da riješavaju u odborima pitanja svoje pokrajine. Ovo je čisto regionalna grupa i dijeli se na radnike i intelektual­ ce. nekih 20 NOO-a.158. spremaju ljude za oslobođenje. što su neki drugovi popadali. Može se pretpostavljati.616 .500 do 4. prosvjetnim.590 830. koji su lično vezani na neke naše aktiviste.041 157.Sastanci svih tih odbora održavaju se jedamput nedjeljno.

P.1 Inf. Ovaj mjesec šaljemo Vam sumarne podatke о NOO-ima po tvor­ nicama i poduzećima. 1944.000 Kn za ONOO-e za štampu (Geštetnere) i za papir. Informativni izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvat­ ske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske о brojnom stanju i naoružanju ne­ prijateljskih snaga na području zone INFORMATIVNI OTSJEK Štaba II. NV-9/655 35 1944. Predmet: Informativni izvještaj. AIHRPH. 165 .6 Težak5 [v. siječanj 18. r.100..] Original.— za nabavku saniteta (specijalni lijekovi. — ) izdano je još 250. 1944. 37. 39/44 18.— za nabavku oružja i ostalog materijala. r.Primjedbe к obračunu: NOO utrošio je 448. te 118. Izdatak u stavci omladine odnosi se na nabavku saniteta i za izdatak 2 ilegalkama-skojevkama. 5 6 Ivo Mihovilović Okrugli pečat: (Mjesni narodnooslobodilački odbor Zagreb u sredini petokraka zvijezda) ' Zaprimni pečat. Od gornje svote razlike (327. strojopis Sign.— za pomoć obi­ teljima. br. koje ne možemo dobiti badava). pa je nezgodno imenovati te tvornice i poduzeća. Operativne Zone NOV i PO H r v a t s k e GLAVNI ŠTAB NOV I POH BROJ 543 dne 8/II. Predlažemo slijedeću šifru: ABCDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ Pozdravljamo Vas: Smrt fašizmu — sloboda narodu! Tajnik: Petar Šenoa [v.500.500. jer nemamo sa Vama ugovorenu šifru.] Pretsjednik: M.616.1.

. II.. 500voj......... Svega: 480voj................... 2.....166 voj................ .......... 75 voj................... je podpukovnik Gredelj......... Zapovjednik svih ustaških bojni P...............S..............................S. 185 voj............. b/jedna bojna domobrana...............S.... 12 bacača mina............. 1.... d/ Gestapovaca.............. 10 motornih bicikla........... Zatim 8 topova.... KALNIČKI SEKTOR 1.... 4.... Sv...... Svega naKal............ а/ I................ Naoružanje svih ustaških boj­ nih /uključivši i bojnu u Varaž............... Bjelovar: 166 a/ Nijemaca...................... 555 voj.. 500voj............ Đekenješ: Svega: Domobrana .. 300voj....................... e/ Žandara.Glavnom Štabu NOV i POH..... с/ jedna bojna Nijemaca ................ I.....T.......... 200voj............ 800voj..... Dravski most: 6...... 3...T... Križevci: želj. Svega: 4.................. с/ Ustaša. b/ с/ d/ e/ Novačka pukovnija... 75 voj........... 8 teretnjaka.... 400voj...............T.... Varaždin a/2...... . 1...............930 voj.700voj............ Domobrana đaka.. 300voj......000voj...... 350voj. 80voj................. BJELOVARSKI SEKTOR 1........................... Nijemaca..... 91 voj........ 300voj.... lovačka ustaška bojna.. 5....... Toplicama/ je slijedeće: Jedna motorizirana bojna imade 8 malih i 4 velika tenka... ustaška bojna............. Varaždinske Toplice: a/ jedna ustaška bojna P........ sektoru 7.. Ivan Zelina: ustaša i legionara.. b/ Gestapovaca.......... Žandara....... 420voj............................. 200voj............................ 2.... 6 teških mitraljeza.456 voj.... b/ jedna prateća četa. 4 ustaške bojne P.............. Gestapovca ..

.. Feldžandarmerija..... Bedekovčina: Nijemaca.. 3... 100voj.. 167 .......... 180voj..................... 11 i 12 stroj. Pušća Bistra: a/ Ustaša........... Ustaša......................... bojne 2........ с/ Nijemaca.100voj... 300voj. 5........................ Rumunja 250 voj............ 300voj...... Holandeza... 20 voj.. Svega: 2 83 voj......................... .. ostalo puške. odnosno Ukrajinaca............. Križ Začretje: 8... Lepoglava: 3.............. 200voj........ Naoružanje: 40voj.... Donja Stubica: Nijemaca/Austrijanaca/............... ZAGORSKI SEKTOR 1..... mitraljeza...... Gornja Stubica: Nijemaca......... sektoru 3.. b/ Žandara/pitomaca/ ...... Narta: a/ 9.... Trojstvo: Feldžandarmerija..... 200 voj................ 63 voj................. III......... 2............ Nijemaca/miješano/.................. 500 voj....................... 1..... Svega: 400voj.......... Nijemaca........ Ključ: Nijemaca...... 2 parabele................. Svega u Bjelovar... 250voj....... Svega: 2....... Vel.................. 10. 11..... 12.... b/ Domobrana. 200voj.......................... 300voj....... Žandara (pitomaca).... p.... dom pukovnije................. Zlatar: Ustaša........ 13... Sv........................000 voj................ pješ.. 10....... 180voj......................... Ustaša i gestapa..... sat /sve ne podpune/ III.. 100voj.... 4..........2 Krivo zbrojeno u originalu.............. Naoružanje: oko 430 pušaka 8 teških mitraljeza 30 puškomitraljeza 4 teška bacača 3.......................... Trgovište: 9........d/ e/ Domobrana .......... Poznanovec: 6........... 4....................... 80 voj................. Holandeza/na oporavku/.... 80voj............ Vel......680 voj.. Ivanec: jedna satnija ustaša. Luka: Ustaša.... Krapina: 7. 180voj..............

. Tavčar g/ Žandara .... pukovnije b/ 9. ... ... G....... straže d/ 7 sat II. ostalo puške.. 3 p.. Ustaša...... . IV......Zabok: 18. ... Ustaša.......... 140 voj.. IV... Svega: 168 150 voj.. pukovnije IV. Zapovjednik por......... sat III. bojne 4....... poruč... Videe Naoružanje: 2... . Balen Mirko e/ 5...... 2. G. с/ 1... Stubičke Toplice Svega: Ustaša ........ bojne 4...... Hercegovac: 1 brdski top 2 t.Oroslavlje: a/ Nijemaca /Austrijanaca/ .. 35 voj... poruč.............. Nijemaca .. ostalo puške. bacača 2 t. 2......... sat top........ bojne dom...Klanjec: Ustaša i nešto žandara. t. puk...... 150 voj. 150 voj.... mitraljeza. bojne 4.. zapovj........ sat I. . 15..... MOSLAVAČKI SEKTOR 1... mitraljeza........ 150 voj... ......... mitraljeza... zapovj..648 voj. zapovj. G. sat I.. Marija Bistrica: 130 voj. 150 voj.. Z... ..... Naoružanje: 300 voj...... Ustaša i Nijemci 300 voj.... . Naoružanje: 17. 80 voj. 4 parabele. Bistra: 19.. G..... b/ Gestapovaca. zdruga.Golubovec: 20. G.. 8 p. Svega na Zagorskom sektoru: 3... 150 voj. 150 voj....... . 250 voj.... mitraljeza a/ 1. 150 voj..... poruč........ Vel.. bojne 1..... Zdenci: 1 sat I.. mitraljeza... 15 voj....Naoružanje: 14 p. puk ..... bacača 4 1. bojne 1..... 845 voj... polj. G. sat II.. 150 voj........ Bičenić f/ 13. šmajsera ostalo puške. 14.puk.. 16.. . ... mitraljeza 8 p... G.

............ sat III... 12.. Brodu Naoružanje: 15 p. bojne u Novskoj a stožer 1.. sat III..... G......... G...... želj.. puk..... G..... bacača 3 brdska topa 65 mm 3........... mitraljeza 6 t......... puk....... puk. 4. sat I....... bacača 22 parabele a) 2...... 274 voj a) b) Svega: 150voj 150voj 20 voj 13 voj 333voj Naoružanje: 15 p. sat I... bacača 6 1.. Gestapo ...... 87 voj 187voj Svega: Stožer I..... Nijemaca i Ukrajinaca.. b) domobrana topnika.... 11.......... Bacača 1 t................ bojne 1.. mitraljeza 8 t.......... I.. G.. Svega: 700 voj 40 voj 25 voj 765 voj 2. bacač 169 .... G....... Banova Jaruga: 6...... c) domobrani opkopari................ d) Njemački podoficiri........ bacača 18 parabela 2 protukolska topa 37 mm. bojne 1............... mitraljeza 2 t.......... pukovnije u Si. c) domobrana opkopara.... bacača 2 1...... Gojilo: 5............... p.. mitraljeza 3 t... I. puk....... bacača 4 1. mitraljeza 4 t... bojne 1................. bojna 1..... mitraljeza 5 1...... sat I.......Naoružanje: 35 p....... puk... bojne 1.... Poljana: a) We-Wi bojna Kroatien/Ukrajinci/ ............ bojne 1.... mitraljeza 6 t....G..... stroj..... Garešnica: a) b) c) d) e) 10......G..........Z... b) 3... mitraljeza 4 t..... Žandara.. Svega: 120 170 260 250 30 voj voj voj voj voj 830 voj Naoružanje: 28 p.... sat III... želj.................Z....

.... sat 1..... zapovj.............. Ljudstvo pri stožeru .. mitraljeza 1 1.....G.............. zapovjednik Dr.. G.. poruč... želj......................... Orešković c) oklopni vlak.. zapovj.... Savić d) dojavni sat........... zapovjednik puk Peričić........ poruč.... bojne 1.. Naoružanje: 3 p........ zapovj............... Kutina: a) Stožer I....................... zapovj.................................. Dragošević g) previjalište... topnički sklop.. zapovj....... Broz.... top........ sklop........ b) tenkovci . Naoružanje: 3 p.... nadporuč............................ nadsatnik Pavlović 1) Gestapovci.................... puk.. mitraljez 1 1...... zapovj................... Naoružanje: 2. poruč.... zapovjednik pod puk......... zapovj. n) 15.............................................. bacač 1 tromblon puška 5 šmajsera 120voj 9.............................. mitraljeza 1 t......... zapovj................ poruč Švajhler 170 80 voj 53voj 52 voj 50voj 123voj 50 voj 50 voj 25 voj 220voj 60 voj 80 voj 120voj 11 voj 69 voj .......... zapovj.. ... bojnik Hitrec j) 6............... zapovj.................. sat VII........7........ G............. nadsatnik Komerički k) 3........... satnik Mrkonjić f) pekarsko mesarski vod.. Ilova: Nijemaca i Ukrajinaca...... puk. mitraljeza 1 1..... Krajnović e) opkoparski sat.. ............... Zbjegovača: Nijemaca i Ukrajinaca............................ bacač 6 šmajsera 46 voj 8.......... komandant leitnand Preis m) Stožer 1. p......................................... Husain: Nijemaca i Ukrajinaca. Knežević i) 3............ Ljudstvo pri stožeru . puk.. ....Z............ bacač 1 tromblon puška 5 šmajsera 40 voj 10. satnik Šmid h) šofera. nadporuč...

. sat 5.. 5 voj...... G........ I.. puk.. sat želj..... 15 voj. Repušnica: t..................... 12 voj.. pukovnije .......... str... c) noćni dodatak....... b) Nijemaca...... G............. satnik Zaluhar f) 4... straže VII.. satnik Brkljačić š) 11. satnik Mažuran p) 13... 28 voj................................................... 11 voj.. 24 voj............ G............ str....... 60 voj.......................... 15 voj.......G. Naoružanje: 4 p............... sat I...... 14 voj. b) Nijemaca................... Svega:.......... bojne 1 puk...... zapovj.. 80 voj.............. c) noćni dodatak............ Svega:............................. bojne 5.. 1.....Z............ Naoružanje: 3 p............... Gračanica: a) 3.............................. mitraljeza 1 t......... 171 .. mitraljez 2 parabele 12.......... sat 1. mitraljez 2 parabele 14..... mitraljeza 7 4 24 6 5 11...................... .... Naoružanje: 33 p... bacača parabela topova tenkova a) 3.... 44 voj... puk....... sati. Naoružanje: 4 p.. b) Nijemaca....................о) 14. mitraljeza 1 1........ 83 voj.................. zapovj...... c) noćni dodatak.......... .... bojne 1. puk........ 40 voj........ sat II....... bacač 1 parabela 13.... bojne......... mitraljeza 1......... . ... sat želj............... Svega:........................... mitraljeza 1 t..... 10 voj......... Svega:......... mitraljeza 2 t.. VII...................... satnik Matulić s) naučni sat .................. Popovača: a) 5.......... zapovj....... ........... Jeličić 117voj................... Ludina: a) 1............................... 6 voj...295 voj........ 5 voj... pukovnije .... 64 voj......... zapovj....... zapovjednik poruč............... sat želj........... G.........

........ Nijemci sa pancerom.. 200voj...................... bojne 5.. zapovj.. 240voj...... Naoružanje: 15............................. želj..... 624 voj..... a promjena naročitih nema. bacača 4 1...b) c) d) e) f) g) 7............... 120voj................... Svega:............... bojne...... c) Žandara (Bjel.. stanici...... mitraljeza 2 t.... Naoružanje: 30 p........... satnik Ivaniš Ustaški osv.. Žandara............ G................ sat III........... sat II... G......... mitraljeza 3 1........... Svega........... bacača 1. 6 t...................... dom......... bojni Zagreb)... bojne 5... Naoružanje: 2 t...... Njem..... 500voj............... G...... Novoselec — -Križ: Nema tačnih podataka.... i 12................ mitraljeza 6 t... 945 voj......................... 26 voj.. puk.. 340voj........ vod (pripada osvet......... Most na Česmi: a) b) c) 88 voj......... tenkisti (2 tenka)........... puk.......... Svega:........... 109voj....... ..................................................... mitraljeza 1 parabela 16........... satnik Orlović 8................ Svega:..... 40 voj..... I..... 10 voj.... 23 voj........... Nijemaca....... 130voj..... 20 voj.......... žand.... 17............... 7 voj.............. 15 voj.... str........ noćni dodatak. d) 1. sat želj.... 230voj..... Dugo Selo: 172 a) b) c) d) Nijemaca......... krila).......... Nijemci na želj............... mitraljeza 24 p.. sat želj... 611 voj....... bacača 18............... ... bacača 4 1....................... mitraljeza 31 parabela 5 t........... 24 voj... puk..................................... str....... sat II.................... bojne..Ivanić Grad: a) 9....... b) Nijemaca 265 bataljona (komanda Siherungabschnitt A Zgb).............................. zapovj.. bojne 5... 59 voj.. Gestapovaca.

....... želj.. Zone..................... Neke jedinice gestapovaca iz Kalničkog sektora (Varaždin) prebacile se za Ormož i navodno dalje za Njemačku................. f.......SLOBODA NARODU! Dostavljeno: Glavnom Štabu NOV i POH.. Zone Napomena: I........ Svega.... Oper.. Sveukupno na teritoriju II......‘ P0J Diviziji II.... 240voj......... 20.... Vrbovec: a) Nijemaca................. služba na sektoru Moslavine prati­ la je prebacivanje spomenute nepr... bez Zagreba:................ 21. Naša inf. .......................r.............................^s“ N0V. Sesvete/ /bazeni: Svega na Moslavačkomsektoru: .19. k.. 650voj.. 114....... dok..... SMRT FAŠIZMU .. AVI I...... Oper................ 9(1—6) 3 4 Nikola Okrugli pečat: Stab II operativne zone NOV i PO Hrvatske (u sredini petokraka zvijezda) .... Domobrana (avijatičara) ....... 910 voj.... b) dom........ Brigadi II..... str. (bez Novoselec —Križa) 9......... Ovih dana prebacivale su se navodno dvije divizije Ni­ jemaca iz Beograda i iz istočne Bosne preko Zagreba za Brener....... Sesvete: Ustaša.. . Zone II....... VI Ko... vojske........ .. Oper...........913 voj....... Božjakovina: Nijemaca .... zbog napuštanja neprijateljskih jedinica nekih uporišta i po­ novno zaposjedanje istih. 60voj............2......] Izvještaji iz Zagorskog sektora nijesu najtačniji... 260voj.: uzeti podatke Original. ali nije mogla ustanoviti količinu iste.129voj. br.....23. odjel inform............... 850voj. Fond NOB... Informativni otsjek: M P' Vrančić3[v............ 22......... strojopis Sign....

oni stižu 174 ..P. Samo u nekim slučajevima se narod pokušava obraćati na njih. da je to nešto sramno. Gospodska klika u vodstvu HSS-a. čije odluke narod prima sa oduševljenjem. raskrinkana je i narod naprosto smatra biti Mačekovac. Pristupili smo populariziranju drugog zasjedanja Avnoj-a. za zagrebačku oblast IZVJEŠTAJ za mjesec prosinac 1943.t.P. narod je do sada malo znao. 1. kao na primjer traženje propusnica za Zagreb u svrhu lije­ čenja.d. a možemo reći. te о vojsci i agitpropu OKRUŽNI KOMITET K. a jednako tako nije još dovoljno upoznat sa radom Zavnoh-a. I. bolnice i. je uz djelovanje naših organizacija uslovilo taj polet. AFŽ. Drugarskom OBLASNOM KOMITETU K. siječanj 19. Mobilizacija je postala masovna.H. Događaji za koje narod zna a to su: velike pobjede Crvene Ar­ mije. nema ni govora.36 1944. Narod pristupa sa ljubavlju pokretu i oružanoj borbi.V. KRAPINA 19. naše N. Za najnovije događaje u našoj zemlji kao drugo zasjedanje Avnoj-a i njegove odluke. pove­ zuje sa imenom Radić. Narod se prema us­ taškim vlastima odnosi potpuno neprijateljski i one djeluju samo u uporištima. NOO. Izvještaj Okružnog komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast о političkoj situaciji u okrugu. POLITIČKA SITUACIJA.H. da takovih slu­ čajeva još ima iz uporišnih i okolnih mjesta. 1944. povlačenje Nijemaca iz uporišta. Ekipe koje su formirane su pošle u naša sela. SKOJ-a. Prvi pozdravni telegrami već nam stižu. dok svoje bivše članstvo HSS-a. а о odazivu u Pavelićevu vojsku. Narod vojsku prima najlepše.O. Detaljnije о tome ćemo iznjet neke slučajeve po kotarevima. Stanje ponovnog poleta koje je nastalo u našem okrugu i dalje raste. g. organizacijskom sta­ nju partije. što spriječavamo.

g. da se isključi iz Zavnoh-a vijećnik za kotar Pregradu Živičnjak Slavko.O. Istoga smo mi isključili prethodno iz K. te tako i prenose na narod. Od 1. Da li da radimo tako ili da pozdravne telegrame šaljemo Vama. ali smo sigurni da ćemo daljnjim ubjeđivanjem о potrebi ulaska u diviziju otstraniti to negodovanje i povratiti i ove pobjegle u diviziji. da svi mobili­ zirani idu u sastav divizije. jer smo znali da smo napomenuli da si svatko donese za taj dan hrane.N.j. za ko­ tar Pregradu na mjesto Živičnjaka i za kotar Zlatar. bolje re­ 175 . a Vama će­ mo slati samo pregled održanih zborova i poslatih telegrama.O. Drug Mika1 Vas je sigurno izvjestio. Pobjeglo ih je oko 150. da će odmah otići negdje daleko. izvjestiti Zavnoh. koji do sada ni­ je imao vijećnika о tome će Okružni N. buduće da ih mi nismo tražili. koje su svirale narodne i parti­ zanske pjesme. Pravilno je ubijstvo oca i matere.O.O. koji će slati Zavnoh-u. Kotar Zlatar. ali likvidaciju sinčića osuđu­ jemo mi kao i narod. Vjerujemo da će idući dani donijeti još veće oživljenje koje će unijeti u narod 800 prisutnih na konferenciji.j. Budući da smo mi prije agitirali za mo­ bilizaciju sa parolom: »Hoćemo Zagorsku Brigadu« to su neki bili nazadovoljni ulaskom u sastav divizije. U kotaru Zlatar je političko stanje još uvijek na posljednjem mjestu u našem okrugu.od K. te možemo reći da je bila velika politička manifestacija na sve ono. a Vi da­ lje? 17. kao i zadatke. a narod pjevao uz glazbu. održali smo okružnu konferenciju za biranje Okruž­ nog N.-a. drugo dao ubiti oca i mater i njihovog 14 godišnjeg sina.O. krivog prenošenja direktiva. protežiranja familije. odbornika i naroda.-a na Okružni N. što smo obrazložili t. Prisutno je bilo iz svih kotareva 800 ljudi.O. ali su naše organizacije i ru­ kovodstva to zaista pravilno shvatila. o. a što su odbori organizirali mimo nas.P. Konferencija je prošla u najvećoj svečanosti i lijepom ras­ položenju. prvo zbog svoje neaktivnosti i mnogih griješaka kao surovosti. Bio je zais­ ta lijep primjer obližnjih seljaka. Mobilizacija je također najslabija. Na konferenciji je narod na naš prijedlog donio zaključak. I. najnovije političke događaje u vezi sa drugim zasjedanjem Avnoj-a.O. Na konferenciji smo birali i ujedno dva nova vijećnika t.O. siječnja do sada smo mobilizirali na bazi dobrovoljnosti oko 1000 boraca. Zbog tog nerazumijevanja u prvom trenutku izvjestan broj je iz di­ vizije pobjegao svojim kućama misleći. što su nahranili 800 ljudi. Bile su prisutne dvije limene glazbe. koji još stoje pred narodom.

O.-i.j. jednu ženu i tri muškarca. Kotar Pregrada. I. peradi i slično. da u Zaboku postoji Bijela garda. ali općina Zabok i dio Sv. 16. da su to nekoliko pojedinaca naših simpatizera koje smo i povezali sa našim aktivistima. baš u toj općini.K.K. Stubica. 164. br.3 poslije čega je rad dole otežan. Dole narod još uvijek živi u slozi sa ustaškim vlastima. Njima je uspjelo zavarati dva mladića i odvesti ih sobom na kurs u Nje­ mačku. Poslije napada na Zlatar2 vlada prilična reakci­ ja. Đurmanca. br. međutim kad smo ispitali ustanovili smo. u toj općini. Mi ukazujemo na potrebe rada K. a u partizane se veoma malo odazvalo do sada. dok. veoma lijepo prima našu vojsku. Rad reakcionarne klike oko Mačeka je također tu potpuno isklju­ čen. Radoboja i same Krapine je stanje veoma dobro. Kod toga je ubijena jedna žena. oko Petrovskog. U svom gornjem dijelu t. 17 i 20. a što se tiče 2 3 176 Vidi: Dok. Pad Part. oštećene su gospodarske i stambene zgrade i pobijeno je stoke i uništeno živežnih namirnica. a i jedan član O. Uz ove represalije vršila je pljačku stoke. U takovom stanju na kotaru Zlatar ogleda se slabost politič­ kih rukovodstva. tekstilna tvornica radi normal­ no.B. će im sada pružiti direktnu pomoć obzirom na važnost rada.O. 10. odlazi na rad u Zagreb ponajviše poš­ tanski i željezničarski namještenici.V. U Bedekovčinu su stigla dva bandita članovi »Zaštite narodne obrane« i to Futak Franjo i Mlinarić Mijo iz Donje Stubice. . Pohapsila 23 čovjeka i odvela sobom bez obzira da li su naši ili banditski simpatizeri. knjiga VI. Tu su kotarska rukovodstva potpuno zakazala.ći do sada nikakova. da pronađu svaki pet novih i da onda dođu. da se bilo kakova još neispitana pojava ne naziva »Bijela garda« jer time se popularizira nešto što i ne postoji. o. Vidi: Građa SZH. sudeći po mobilizaciji i organizacionoj obuhvaćenosti. Mi smo dali zadatak da se pohapse ta dvojica i izvjestili smo K. da i oni pohapse svoje. bacala je banda iz topova granate na selo Sambolići. Tako je banda u Poznanovcu popalila nekoliko stambenih i gos­ podarskih zgrada i ubila sedam ljudi. odnosno najbolje u cije­ lom okrugu. a jedna ranjena. Kotar Krapina. Križa stoje veoma slabo.g. Kod toga smo skrenuli pažnju. je­ dinice u Zaboku je svakako veliki gubitak kao i strijeljanje Cvijete Huis. tim više što na njihovom kotaru često borave jedi­ nice N. troje djece. Narod je dobar i pristupačan N.K. Bilo nam je javljeno. Međutim ta dva mladića su se vratila natrag sa zadatkom.

Partijske organizacije jednako tako bi­ lježe poboljšanje. su ušla trojica drugova iz O. ali se još uvijek vi­ di odsutnost sistema u radu. Organizacije nisu dovoljno borbene i ne prednjače u mobilizaciji.K. Eliminiranje druga Živičnjaka kao vijećnika i još nekih rukovo­ dioca. dok su trojica odsutna Bertaš. smo prenijeli na niža rukovods­ tva.O. jedino sa fondom. mnogo odlučnije postavljanje stvari i pružanje di­ rektne pomoći K. K.j.-u i simpatizer je njen.K. Poduzet ćemo slijedeće: odbornice i člano­ ve Partije u što većem broju staviti na čelo naroda za sam odlazak u N. Drugu Tuđmanu4 je priopćeno. koja je opkolila njegovu kuću. о nepostojanju kand. ORGANIZACIONO STANJE. da nije više član O.K. Osjeća se kod organizacija mlitavost. Okružni komitet broji 8 članova. Rad reak­ cionarnih klika se ne zapaža. Zlatar /Kefar9/ koji je hapšen. mnogo mučen i konačno strijeljan. On se sa našom odlukom saglasio i smatra ju opravdanom. iza kotara Krapine.d. da ćemo uspjeti pop­ raviti bolesno stanje u kotarskim rukovodstvima. ali nije 4 Franjo Marko Mrkoci 6 Tonka Mrkoci —Jurin 7 Boris Maj er 8 Ivica Gretić 9 Janko Jurec 5 12 Građa za povijest NOB-a 177 . se popravlja. Prvo. 2.O.mobilizacije na drugom je mjestu t.j. ali koje se još vidno ne opažaju u rezultatima ra­ da. što se i odrazuje na narod.P.V.O. Najslabija je općina Luka i ona pomaže N.8 Mika i Tonka.O. ali se dos­ ta teško odaziva mobilizaciji.B. a nešto kasnije član K. već stvaranje aktiva i po­ jedinačno provjeravanje u radu i t. t. Narod općenito pomaže N.B. Komitetima. jer je narod u potpunosti dobar. od ban­ de.5 Tonka6 i Marić7 koji je otišao na Kongres. Kotar Klanjec. grupa. О Okružni N.O. U prosincu mjesecu u Bedekovčini poginuo je član K. upoznaje više teren i ljude. Zaključke na sjed­ nici Oblasnog komiteta о tome kako Partija treba da djeluje kroz organizacije. drug Marijan. Zlatar. te dopuna sa novim ljudima vjerujemo. U posljednje vrijeme može se primjetiti poboljšanje rada samog Komiteta.K. Na terenu nas momentalno ima pet.

govorili su da su oni bogovi i da rade što hoće.N. Gabrek i Gapšar imaju međutim na sebi novu optužbu t. Mi predlažemo prvo. VII. br.ništa priznao. K. Krapina.K. jedinice.O.O. Tu imaju i Partijske jedinice više sna­ laženja u rukovođenju sa antifašističkim organizacijama. sekretar Gašpar11 i jedan član K. pot­ pisivali su potvrde u ime I. Pregrada. U posljednje vrijeme su formirane tri Part. pa da likvidaciju politički pripremimo i onda javno izvršimo. Povratak druga polit. Dali smo zadatak da ih se pohapsi i dovede do Okružnog Ko­ miteta.K. davali potvrde u ime Zavnoh-a. da tobože idu u brigadu i na putu ih se likvidira. a u radu marljivi i odani Partiji.P. Nadali smo se. jer su mlađi drugovi. u ime Z.. 178 . Odnos između K. jednom drugu pisali su pismo kojeg smo zahvatili.K. je najbolji u okrugu iako pojedinci u njem ne zadovoljava­ ju. da ih se strijelja. ali sa dosta ne snalaženja u rukovođenju. U kotaru su formirane tri nove Par­ tijske jedinice i 10 kandidata. kao i 30 kandidata Partije. te da idu u brigadu kao borci. dok drug Tinča treba ponovno ići u brigadu.K. Držimo da javno strijeljanje nije politički pripremljeno. kad su bile najveće mogućnosti konstruktiv10 Alojz Mišak " Franjo Smuđ 12 Vidi: Građa SZH. Drug Tinča13 javio se je drugovima iz K. oportu­ nistički stav u momentu oslobođenja Pregrade12 prema ustaškim vlastima. Priopćili smo im kaznu. da će nam uspjeti podignuti ih. je pravilno postavljen. dok se ona dvojica kriju. ili pak da ih držimo pritvorene.-a. da kad ih pohapsimo. i K. bataljona.H. sekretar Gabrek10 i org. Ko­ mitet ima povoljnih uslova za razvoj.O. 198. Tako su polit. sekretara sa kursa biti će od velike koristi za sav rad. K. počinili čitav niz teških griješaka i prekršaja kao: prisvajali su zapljenjenu robu.j.P. dok. Ti su se drugovi u početku svoga ra­ da pokazali odani i marljivi i takvi su ostali u momentu podizanja u Komitet.14 Mišljenja smo.N. Kako smo već javili izbile su veoma nezdrave pojave u samom Komitetu. 13 Martin Kordej 14 Navedeni prijepis nedostaje.O. oni su na putu za brigadu pobjegli svojim ku­ ćama. Strijelja­ nje bi izvršili tako. da su ispali iz Komiteta i K. Međutim u času odlaženja Nijema­ ca iz njihovog kotara. knj. Međutim. a po donosiocu ovog izvještaja nam о tom odmah odgovorite. a koje pismo Vam u prepisu prilažemo.

da će početi srednji partijski kursevi i kod Vas. a koja četvorica najboljih aktivista iz kotareva bi nam osjetno falili i treće što ste Vi govorili о tome. kod čega nema gubitka tako dugog vremena za put kao za Liku. se osjetno poprav­ lja. na to ćemo joj skrenuti pažnju. Za 15. Komitet je pojačan drugaricom Zdenkom. oni su se pokazali kako gornje činjenice pokazuju neodgo­ vornim i nepoštenim. Drugarica Kršovani15 drži Komitet svojim pravilnim ruko­ vodstvom i garancija je za njegov pravilan razvitak. tako i Kotarska rukovodstva kao i stalna ku­ rirska veza između njih. Broj jedinica se nije povećao. koji će prema naprijed predviđenom planu srediti organizaciono i politički kotar. Broj Partijskih jedinica na njihovom kotaru nije se pojačao kao na ostalim kotarevima. što odlazak na kurs u Liku uzima skoro dva mjeseca. 15 Ruža Milan Posavec 17 Horvatek 18 Sladović 16 . Kako smo naprijed spomenuli narod je veoma dobar. Konačno su uslovi na našem okrugu takovi. Nismo iz­ vršili zato što je divizija išla na naš teren i s time u vezi smo predvi­ đali pune ruke posla. računajući put gore i dolje te kurs od mjesec dana. ali imaju oko 30 kandidata Partije.K. naročito drugovi koji su u momentu toga zbivanja bili na te­ renu.K. Osjećamo odgovornost za to stanje. Janko17 koji je do sada bio veoma slab. a taj zadatak nismo izvršili. Takav rad Komiteta poslijednjih mjesec dana dao je pečat i na ostale organizacije t.nog rada. već rad leži na pojedin­ cima. ali je u nekim slučajevima i pomalo surova. Na kotar Pregradu odlazi jedan član O. Kotarski Komitet ne djeluje kao cjelina. te bi se osjećala otsutnost po jednog najboljeg člana iz svakog K.K. Drugo.18 Ona je ozbiljna i savjesna. dok su organizacije zaostale.j. Osjećamo se krivim. ali imaju dvadeset kandida­ ta. Drugarica Kršovani postavlja dobro i odlučno rad i zadatke. kao i to da oni nisu takovi postali preko noći ali pljačkaške tendence se nisu prije ispoljavale. Čvrsto vjerujemo. smo trebali poslati četiri druga na srednji Partijski kurs u Liku.1. da ćemo to sta­ nje organizaciono srediti. Član K. da smo uredili svo­ je baze kako Okružna. dok druga Ro­ du16 mi sve više upotrebljavamo i za rad izvan njegovog kotara. Klanjec. labavost.

po svim sektorima ili općenito u krupnim crtama. Po pitanju školstva riješeno: kako se veliki broj škola nalazi na terenu kojeg sada mi kontroliramo zaključeno je. i da im se dade konkretni nastavni plan.O. Broj N.O.O. Po pitanju zdravstva odlučeno je slijedeće: pozvati neke liječnike iz uporišta i formirati zdravstvene komisije. ali je drug Bran­ ko19 otišao.O. Stanje po ko­ tarevima se donekle t. U O. jer je teren osim banditskih uporišta pod na­ šom kontrolom. jedino je slabije na Zlatarskom kotaru. ušlo je 30 drugova i drugarica. Okružni N. ali se već zapažaju neki uspjesi.O. te imamo lijepih izgleda za uspješno razvijanje ra­ da.O. Skoj-a sredilo. Skoj-a je nadopunjen sa dvije drugarice.-a. tako da sada i opet ima samo pet članova.O. SKOJ.j.O. donešene su smjernice u vezi sa učvršćivanjem političkih i vojnič­ kih uspjeha kod nas. Rad u omladinskim domovima i pionirima je krenuo sa mrtve točke. u ban­ ditskim uporištima i najbližim selima.O.O. ali za sada još nemamo N. da li da Vam šaljemo izvještaje u deta­ lje о radu N. pristupljeno je formiranju šumskih odbora.j.N. Molimo Vas javite nam. Prije dva mjeseca obavili smo kotarske konferencije i od tih Kotarskih odbora se već vide neki rezultati rada i njihovo unutrašnje učvršćivanje.O. Skoj još nije naučio rukovoditi masovnim omladinskim organizacijama. Jednako tako poslije svih kritika na Skoj i skretanje pažnje partijskim organizaci­ jama zapažaju se povoljni rezultati u pogledu suradnje i pravilnih odnosa Partije i Skoj-a.K. Rad sa omladinom je poprimio veću širinu. O. dok rad po radnim četama još nema rezultata. kojima će biti zadatak sprovođenje u život uputa Zavnoh-a о zdravstvenoj službi i riješenje naših konkretnih problema. Tako je određena komisija za prehranu koja ide u Podravinu. u K. podjelio je rad po sektorima t.-a se povećao. zadaci da se izvrši po­ pis imanja koje ćemo konfiscirati.K. te da ih se upozna sa ciljevima N.O. Kako smo već naprijed spomenuli održana je Okružna konfe­ rencija za biranje Okružnog N. U posljednjih mjesec dana primljeno je u Skoj priličan broj novih drugova i prebrodio se dosadašnji sektaški stav po pitanju primanja novih članova. 19 180 Uzelac . po odsjecima.-a.3. N.O.O. Od novo-primljenih u Skoj veliki broj ih je otišao i poveo za sobom ostalu omladi­ nu.O.-e. da se sazovu kotarske konferencije učitelja.B. 4.

О stanju mobilizacije i izgledima smo naveli naprijed. Kod prenošenja direktiva о novom načinu rukovođenja sa A. odbori više ne postoje.Ž.-om. On je ušao u sastav divizije u brigadu Matije Gubec kao I. Kako smo naprijed spomenuli ekipe smo organizirali. odbora i žene se rado odazivaju u organizacije i tako­ đer je među mobiliziranima izvjestan broj djevojaka. što u početku nije bilo. Stanje u našem Odredu je slijedeće: I.-u. Direktive о novom rukovođenju smo prenjeli. Mi smo ponovno formirali III. Ni­ je utvrđeno da li je posljedica nahlade ili pak se radi о kakvoj zaraz­ noj bolesti. Skrenuli smo drugovima pažnju na te nedostatke i da ćemo mi sami više dolaziti u Odred. je posljednjih mjesec dana veoma odskočio. Bataljonski biroi već djeluju kao rukovodstva. bataljon i Odred sada ima oko 550 boraca. VOJSKA.F. Politički rad sa ženama nije na visini. Ishrana je dobra. Zdravstveno stanje zadovoljava. Naravno da smo to odmah ispravljali i ponovno dokazivali u čemu se sastoje promjene. 7. premalo četnih i bataljonskih sasta­ naka i premalo sastanaka sa komandnim kadrom. udarni bata­ ljon. A. da se poli­ tički još uvijek premalo radi t. jedinica će sigurno pomoći na političkom podizanju že­ na. Formiran je veli­ ki broj A.Ž.F. Operativne Zone i proglašen udarnim bataljonom. Do sa­ da se je malo održavalo Partijskih savjetovanja. Politička svijest boraca je osrednja. Održani su sastanci po bataljonima u vezi sa najnovijim doga­ đajima. Rad po A. Možemo reći. da A. Ovaj opći polet u Za­ gorju se naročito povoljno odrazio među ženama.F.Ž. Tako su negdje shvatili.F. ali se u pos­ ljednje vrijeme pojavilo nekoliko slučajeva visoke temperature. bataljon je pohvaljen od Štaba II.Ž. bataljon je odnio svoje oružje. što su borci veoma lijepo primili. I.j.F. ali neposredno rukovođe­ nje od Part.Ž. 6. dok je borbenost na većem stupnju. Partijske organizacije jačaju se brojčano i učvršćuju. dešavalo se da je do osnovnih jedinica došlo pogrešno prenijeto. AGIT-PROP. te smo skrenuli na to pažnju sekretaru Odreda i kod čega ćemo i mi pomoći.5. tako da nam je sada naoružanje slabije. a primili smo nove borce. Komisija je sakupila podatke о razaranju neprijatelja u sva četiri kotara i 181 .

I. U vezi sa sadašnjom političkom situacijom. štampa ćemo letak kojeg ćemo bacati po cijelom okrugu.K.N. Organizirana je kazališna grupa.SLOBODA NARODU! Uz drugarski pozdrav. Potvrđujemo primitak štampe popisane na priloženoj ceduljici kao i letke »Ustaška motorizacija«. Zagorja i radio vijesti. AIHRPH.poslati su Agitpropu C. 6 Štaba X. i II. jer ćemo na prop. odjel prebaciti izdavanje Glasa Hrv.. na kojima je bilo prisutno 4600 ljudi.O. siječanj 19. divizije i Zapadne grupe parti­ zanskih odreda Hrvatske NAREDBA Br. imati vi­ še mogućnosti štampanja Partijske literature i održavanje kurseva. 1944 god. U posljednji mjesec dana održano je 18 mitinga osim voj­ ske i političkih radnika na terenu. U vezi sa osnivanjem prop. Marijan. Iz Naredbe Štaba Desetoga korpusa »Zagrebačkoga« NOV i PO Jugos­ lavije о formiranju Desetoga korpusa. Korpusa »Zagrebačkog« NOV i POJ — od 19. Radi se mnogo na ispisivanju parola koje šaljemo na teren. a i organizirano je ispisivanje po svim selima i ku­ ćama. naša će se komi­ sija veoma rasteretiti. odjela pri O. SMRT FAŠIZMU .] Original.r. koja sada uči za svoj prvi program. a u prvom redu u uporišta. . KP.20 [v. strojopis Sign. tako da će naš agit-prop. odlukom Avnoj-a i proglasom druga Tita na neprijateljske vojnike. I. te primitak 500 komada »Napri­ jed« broj 33.56/77 37 1944.O.

godine. AVI I. U sastav X. i IV. divizi­ ja dobile su naziv XXXII i XXXIII divizija NOVJ. i II. kut. Divizija formira se iz I. i II. Naredbom Glavnog Štaba Narodnooslobodilačke Vojske i Par­ tizanskih Odreda Hrvatske. Oper. br. formira se X. ODREDA HRVATSKE.r] 2 Ivan A. Moslavački i Bjelovarski P..r. strojopis Sign. Divizije NOVJ. Zapadna Grupa Partizanskih Odreda Hrvatske formira se iz Kalničkog. Šibi Komandant —pukovnik: Vlado Matetić [v. I. Brigade i Moslavačkog i Bjelo­ varskog P. 1. i II. Odreda. Odred djeluju i dalje kao Odredi svaki na svom sektoru. bataljona II. II. 1 Naredbom Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30. KORPUSA »ZAGREBAČKOG« NOV i POJ. Zone NOV i POH i dva bataljona Moslavačkog P. i II. Divizije NOVJ formira se iz III. Zagorskog i Zagrebačkog P. Divizija formirana je iz U. Brigade »Braće Radića«. II. i Brigade »Matija Gubec«. Fond NOB. Brigada II. SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU! Politkomesara [v. DIVIZIJE1 i ZAPADNE GRUPE P. I. f. Odreda. 2 Okrugli pečat: Štab II operativne zone NOV i PO Hrvatske (u sredini petokraka zvijezda) 183 .I FORMIRANJE X. Korpus »Zagrebački«. 9. Brigada II.1 II. Divizije NOVJ formira se iz I. Odreda. bataljona Bjelovarskog P.] Original. siječnja 1944. a pod neposrednom komandom Štaba II. 113A. Di­ vizija NOVJ i Zapadna Grupa Partizanskih Odreda Hrvatske. Brigade II. 1. Oper. Zone NOV i POH i III. dok. I. Brigade II. bataljona II. Odreda. Korpusa »Zagrebačkog« NOV i POJ ulaze I.

Zagreba: Noću 18/19.38 1944. I.r. gl. .. Inv. odjela glav. Fond NG.)2 Glavara glavnostožernog ureda Pročelnik operat.. a zarobljeno 5 partizana (izv..i. 2 km od Ivanić Grada spriečeni su partizani u post vijanju mina na želj. Vlastiti gubitci: 2 mrtva. upali u naselje Kajzerice i Podbrežje (kod Savskog Mosta) i sobom odveli 1 red. Plien: 1 puška i 30 kgr. Ivanić Grada: Noću 16/17.1 u području južno Varaždi­ na sa namjerom napadaja na Varaždinske Toplice. I. postrojbe P. stražara i 1 narednika sa 1 puškom. za jav. part. podpukovnik (HELBICH)3 Helbich.]« Original. Podr. ušle u Svibovec (15 km j.P.S. Varaždina: Prikupljanje part. eksploziva. u borbi kod s. 33752 1 2 3 184 Odnosi se na dijelove Trideset druge divizije NOVJ i Kalničkoga NOP odreda Okrugli pečat: Nezavisna Država Hrvatska Operativni odjel Ministarstvo oružanih snaga Dragutin . AIHRPH. rav. umnožen na šapirografu Sign. I. Kutine) poginu­ lo je 16. 1944 godine do 9 sati) Podr. Kutine: 18. . Podr. stožer. Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domob­ ranstva NDH о borbama s jedinicama NOV i PO Hrvatske kod Svibovca i Kutine »DNEVNO IZVJEŠĆE BROJ 20/44. Podr. Čaira (8 km s. [v. I. (M.). siječanj 20. red i sig. a ranjeno 8 partizana. 3 ranjena i 2 nestala. Varaždina). (po podatcima primljenim 20. prugu. Poginulo 19. Noću 16/17.T. I. br.« Po nalogu » .

Najveći uspjeh mu je taj. te slanju sa tih sastanaka i zborova pozdravnih brzojavka Maršalu drugu TITI. Drugarskom Nacionalnom Komitetu.K. Rad u općini Klinča-Selo je nemoguć ako tamo nema naše vojske. I. pošto je morao da ide dalje na druge terene. dvije su poginule u selu Katarina. nismo uspjeli onako kako smo mislili po primitku tih dopisa.H. K. 1944. Neprijatelj je 15. Jastrebarsko 21. Jani kad su pucali iz topova. što je nešto opljačkao od naroda naročito u općini Klinča-Selo i selu Purgariji. poduzeo akciju na skoro cijeli kotar Jas­ trebarsko. 44. dok smo mi s druge strane politički dobili.P. uglavnom na Okić. ali se brzo morao povući. Tako je u noći od 19. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Jastrebarsko Okružnome komite­ tu KPH Pokuplje о akciji i pljački neprijatelja na području jastrebarskog kotara K. K. Jane. odijela. Plješivicu i Sv. Jana od topov­ skih granata više ranjenih djece i žene. Glavna pljačka bila je na veš. gunjeve. što se tiče odijela i hrane.P. Pokuplje Dragi drugovi! U vezi sa Vašim dopisima о sprovođenju kampanje po mobiliza­ ciji u općini Klinča-Selo i održavanju masovnih sastanaka. pošto ih narod osuđuje zbog njihovih zločina što su počinili nad mirnim stanovništvom. I. Na jednoj strani su uspjeli u toliko što se je narod dosta uplašio pa se sada neda na masovne sastanke. te ih je ostalo u općini Sv. Janu. jednog civila su ubili u Plješivici i jednog u općini Sv. tako da su pojedine kuće do temelja opljačkali. jer svaki čas banda može da pravi prepade. na 185 . vino i sva­ ku hranu naročito mast i meso do koje su došli. gdje se je za­ držao nekoliko dana. Drugarskom O. Ubili su u Pur­ gariji jednu ženu. Kod akcije je uspio da svagdje potisne naše snage sa položaja i tako je postigao svoj cilj.H. siječanj 21. novce. Uništili su dosta kuća u Sv. Jana bivšeg HSS-ovca do sada Mačekovca Miju Baliju. te nešto u općini Sv.K.39 1944.

dok banda dole stalno kreće u pravcu Karlovca. Ignac Pipić Pipić . Kod nje su našli naše Ra­ dio vijesti. Organizacije su se za ovo kratko vrijeme dosta po­ kolebale.20.P.K.P.H. Jastrebarsko će se održati 28. K. Jana selo Toplice. K. radi toga što se narod jako boji da će opet doći do borbi u njihovim selima. Javite nam kada će se održati konferencija O.K. 1 2 3 4 186 Priređivači nisu utvrdili na koga se to odnosi.4 Tomo [v.3 Svi drugovi su se odmah vratili svaki na svoj tern gdje su započeli sa radom.P.-a da oni prebace jednu svoju jedinicu u Okička sela i da zajednički poč­ nemo sa mobilizacijom i to najprije na dobrovoljnoj bazi a u koliko neće ići dobrovoljno da mobiliziramo sa pozivima. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Drugarski Komunistički pozdrav Tomo. Isto. Naša sjednica K. О našem povlačenju iz Okića ste vjerojatno izvješteni od druga Naceka. te će trebati dosta truda dok se to ponovno sredi. ali si možemo misli­ ti kakav je njihov postupak.] Original. ali ćemo Vam ih skoro poslati. Da bi mogli da izvršimo postavljene zadatke о sprovađanju kampanje po mobilizaciji ja sam razgovarao sa Štabom Ž. strojopis Sign.169/345. KP. Pokuplje točno koji dan. Ovdje za sada nema novoga. Rad ide dosta slabo kako sam napred već napo­ menuo. Kako su s njom postupali neznamo..O.j. AIHRPH. Ja se nalazim u općini Klinča Sela radi mobilizacije kako bi ista što bolje uspjela. govoriti ili će se čitati. Navedite točno sve što treba da izvjestimo i na koji način na konferenciji i da li će se referati davati us­ meno t. gdje i šta sve treba da mi učinimo i kako da se spre­ mimo za samu konferenciju. upala banda u selo Repišće i uhapsili drugaricu Kovače­ vu1 ženu Baricu2 i otjerali ju u Zdenčinu. 1944. I. u općini Sv. U koliko vam taj dan ne odgovara za dolazak Vi nam javite kada bi mogao doći jedan od Vas tako da mi odredimo drugi termin.H. 1944. Izvještaje već niste od nas dosta dugo pri­ mili.r. I.

a pod rukovods­ tvom naše Narodne Vlade na čelu s predsjednikom drugom Josi­ pom Brozom Titom ostvarili goruće potrebe naših naroda i udarili temelje ekonomskoj obnovi zemlje. sastalo se oko 60 stručnih radnika naše praktične inteligencije sa teritorija sjeverne Hrvatske i Slavonije. Iz prvih NOO-a izrasla je prava narodna vlast. a koji su se odazvali Proglasu gospodarskih i tehničkih stručnjaka. 187 . da uz naš narod stoji dobar dio naše praktične inteligencije. Neustrašivom borbom naš je narod raskrinkao izdaju velikosrpske klike oko kralja Petra II. Od malih jedinica Narodno-oslobodilačka Vojska Jugoslavije narasla je danas do velike. odan i vjeran svetim ciljevima naših naroda u borbi za oslobođenje pod mudrim rukovodstvom Komunističke Partije. a u jeku borbe stvoren je AVNOJ — naš narodni parlamenat i Nacionalni Komitet Oslobođenja Jugoslavije — naša Privremena Vlada. moderno organizirane i naoružane armije. siječnja 1944. siječnja 1944. Konferencija je utvrdila slijedeće: 1. sa predsjednikom drugom Josipom Brozom Titom na čelu. koji se još uvijek nalazi u službi okupatora Na poziv ZAVNOH-a u oslobođenoj Čazmi dne 21. veterine. šumarstva i tehnike. koji sudjeluju u Narodnooslobodilačkoj borbi. Najveći teret dosadašnje borbe protiv fašizma podnijeli su radnici i seljaci i osigurali našem narodu dostojno mjesto u budu­ ćoj slobodnoj zajednici evropskih naroda. koja se neustrašivo bori za slobodu naroda protiv fašističkog okupatora i njegovih ustaško-četničkih slugu. siječanj 21. upućenom iz Otočca 16. Na konfe­ renciji u Čazmi pretresena su sva pitanja iz oblasti poljoprivrede. godine PROGLAS svim gospodarskim i tehničkim stručnjacima kao i ostaloj inteligenciji: svim majstorima i praktičnim radnicima. i reakcionarne klike oko Mačeka. XII. obuhvatila sav narod.40 1944. 1943. koja treba rješavati da bi naši Narodno-oslobodilački Odbori na čelu sa ZAVNOH-om. Konferencija je postigla korisne rezultate i pokazala. 2. Čazma Proglas s konferencije gospodarskih i tehničkih stručnjaka održane u Čazmi 21. koja je skovala bratstvo Hrva­ ta i Srba i stvorila temelje za sretniju budućnost naših naroda.

Danas je već svakome jasno da je fašizam neopozivo izgubio ovaj rat. siječnja 1944. Gospodarskim i tehničkim stručnjaci­ ma pruža se široko polje rada — rada za svoj narod. napaćene. To je obaveza. nego široka prostranstva naše zemlje. stoka desetkovana. koji se još danas nalaze na drugoj strani fronta. gdje narod u borbi i radu stvara nove temelje sretnije svoje budućnosti u federativnoj i demokratskoj Jugoslaviji. koji je podnio tolike patnje i prolio toliko krvi za os­ lobođenje. da se naša stručna inteligencija uključi u Narodno-oslobodilačku borbu. kojemu kraj nije više daleko i da je svaki onaj koji se uz njega veže — pomažući ga svojim radom — odlučio da legne u istu grobnicu s najvećim neprijateljem čovječanstva. Njezin djelokrug rada nisu i ne mogu biti švapska i ustaška upo­ rišta. koji se je ro­ dio u borbi i postala uistinu prava narodna inteligencija. kako bi naša zemlja što prije bila iz­ liječena od rana. da ćemo učiniti sve. zbog okupatora uništeni su mnogi mos­ tovi i željeznice. To neka bude posljednji poziv. bez poljoprivred­ nog alata. odobravamo sve Odluke AVNOJ-a i obve­ zujemo se. ali junač­ ke i nikad pokorene domovine. srodila se s novim duhom. kako bi kroz borbu upoznala nova stremljenja svoga naroda. da stupe u redove Narodno-oslobodilačke borbe i da zajedničkim na­ porima poradimo na izgradnji naše poharane. rudnici zasuti. Krajnji je čas danas. U toku Narodno-osobodilačke borbe okupator je uništio mnoge naše gradove i sela. Pozdravljamo s oduševljenjem stvaranje Nacionalnog Komiteta Oslobođenja Jugoslavije. koje joj je zadao zvjerski fašizam. šume su poharane. da nam se priključe. Pozivamo zato sve gospodarske i tehničke stručnjake. ograđena žicom. narod je ostao bez obuće i odjeće. neće uvažiti nikakove »isprike«. i jedino će mjerilo u bu­ dućnosti biti: koliko si učestvovao u radu i borbi za najveći ideal — — za slobodu svoga naroda.3. zemlja bez pravilne obradbe. Živjelo Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Jugoslavije! Živio Nacionalni Komitet Oslobođenja Jugoslavije! Živjela slobodna i ujedinjena Hrvatska u slobodnoj Federativnoj Jugoslaviji! Živjela Narodno-oslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugosla­ vije! Živio narodni heroj maršal Jugoslavije drug Josip Broz —Tito! Živjelo Zemaljsko Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Hrvatske! Čazma. Naš narod. 21. 188 . koju od nas traži na­ ša Vlada i naš narod u sudbonosnom času svoga života.

USAOH-a. agronom Varadin Miroslav. veterinar Mesarić Milan. E. Ladislav Jerše. veterinar Ing. financ. agronom Ing. vinog. činovnik Vrančić Zlatko. Gjorgje Momčilović. Milovan Kovačević. agronom Ing. učitelj poljoprivr. veterinar Ing. šumar Ing. kovač Slavko Belia. šumar Stefan Jerković. šumar Biketa Vladimir. stud. Matulović Jerko. činovnik Ing. Ing. veterine Dr. krojač Pejnović Gjuro. veterinar Ing. SKOJ-a. šumar Ing. veterine Tabaković Žarko. Vladimir Vučkovečki. šumar Solar Milan.25/2266. rudar Kereta Petar. Davor Barišić. Zdenko Vitasović. veterinar Ing. Ivan Zalar. Borislav Čenčikovski. veterine Gjuro Radančić. Emanuel Demokidov. šumar Svetličić Franjo. arh. kand.1 41 1944. stud. građevinar Hrnčević Ivo. abs. Milan Ravnikar. šumarstva Ing. rudar Ing. učitelj poljopr. NV. Kraljić Branko. šk. veterinar Ing. Sykora Vjekoslav. agronom Ivan Mokarić. šumar Ing. kožar Antun Kovač. godine . mehaničar Kocković Josip. ekonom Pelicarić Josip. siječanj 22. Ing. Čapek Dragan. Blažek Artur. Ante Mihletić. vrtljarski tehn. šumar Ing. Mirko Odić. agronomije Vinko Ledinić. agronom Ing. Ing. agronom Ing. Teodor Peleš. voć. šum. abs. Subić Branko. Ing. šumar Ing. geodeta Ing. Josip Žeželić. abs. NOO. agronom Ing. stud. šumar Marko Barčević. gosp. abs. Weiler Adolf. Stjepan Ivković. Dragutin Štefek. Vladimir Severinski. umnožen na šapirografu Sign. Čermelj Samo. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast о političkoj situaciji na okrugu i organizacijskom sta­ nju partije. bravar Golub Ljubo. agr. činovnik Koch Božidar. agronomije Gjuro Zmijanac. agronom Vinko Kovačić.. veterinar Bašić Mirko. Mijo Barbić.K. agronom Ing. Konte Vilibald —Golub. Ing. trgovac Letak. rudar Dragutin Grujić. šumar Ing. AFŽ za siječanj 1944. Regan Gjuro. prof. Nežić Ljubomir. agronom Kralj Josip.Š. učitelj poljopr. seljačke Sv. Išpanović Oton. šumar Tabor Franjo. abs. Bolt Tomo. AIHRPH. elektrostrojar Ivan Puhač.V. Konjhodžić Asim. tehničar Leškarić Ivan. Ivo Marinović. šumar Ing.Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Andrašić Drago. Ing.

Pristu­ panjem predstavnika H. dne 22.K. Kada smo mi nastojali da provedemo mobilizaciju. da idu u partizane kada bi se partizani borili za Hrvatsku. da su ga pasivizirali i mnogi su se tim koristili kada idu kaže vođe onda ćemi i mi. osobito od kada smo htjeli provesti ši­ roku mobilizaciju. Ka­ da bi imali želju da baš koriste našoj borbi. da pretstavljaju narod.P. da ih pozove u borbu. Oni to govore zato što nisu u stanju dignuti nikoga u borbu. i gle­ dali su samo nato. Svakako to imade svoju pozadinu о čemu ćemo govoriti posebno na garešničkom kotaru. da ne idu u našu vojsku već da treba čekati kada dođe vrijeme govorili su. koje smatra Rusima. da oni nisu u stanju nikoga mobilizirati.S. da mu je lahko govoriti na skupštinama neka pušku primi pa neka ide u borbu. kako je sav narod uz Narodno-oslobodilačku borbu i kako reakcionarna klika oko Mačeka je osamlje­ na i izgubila svaku podršku u narodu.j. Politička situacija: U zadnje vrijeme u našem okrugu politička situacija se umnogo­ me izmjenila t.-a u Narodno-oslobodilačku borbu t. Ti vođe su pristupili. onda je reakcionarna klika i peta kolona počela dizati glavu i tako su daleko drski bili. govore mu. da vješaju naše ljude. pogoršala. koji su obilazili po terenu sami se­ be su varali i zanašali se s tim.H. Vojkovića. K.S. što su mnogi naši drugovi bi­ li zanešeni sa uspjehom Crvene Armije i jačanjem naše vojske. to se tek sada usta­ novilo. Zato treba čekati dok bude vrijeme. IZVJEŠTAJ 1. Naši drugovi.O.j. Sam Posavec je javno govorio pred nekim ljudima. To je krivnja i kod nas. da je u zadnje vrijeme neprijateljska propaganda u nekim kotarevi1 Tomo 2 3 190 Tomo Stjepan . 1944. da su javno odgovara­ li one koji su bili za mobilizaciju. ali da se oni bore za Rusiju i pominje Čerkeze. Čak Vojkovića na­ padaju kada dođe na kakovu skupštinu i kada pokuša. onda ćemo svi. Čazma. a narod je još ostao pasivan.1 Posavca2 i Gregorca3 nije nama tako rekuć ništa doprineslo iako su oni mislili. I. a zapustili su politički rad među narodom tako. jer su narod odgajali u takovom duhu. da bi on preporučao.

nego da istu zavoli. radili su samo u jednom selu. Zaključili smo. što je Komunistička Partija dala narodu u ovoj borbi. koja je ometala rad mobilizacije. Ako nisu mogli održati miting. Isto tako treba narodu neumorno tumačiti. koje će isto trebati pohapsiti. Hrvati i Mađari. Mi smo zaključili i odredili grupe koje će obilaziti sela i objašnjavati narodu. Čak su se neki drugovi zaplašili i povukli se. da održavaju više sastanaka u selu na koje bi dolazi­ lo po par ljudi. nego su opet počeli održavati mitinge. da se iz sela ne udalje dotle dok ne bude svima ljudima jasno. . Sa­ da na drugom sastanku smo zaključili. da ona ne postane strašilo narodu. uže sastanke nisu pokušavali održavati iako smo im dali upute. jer neprijatelj ubacuje parolu. da je uteklo 100 sa karabinima kući čak da se neki odupiru ako ih se dođe hapsiti. svog rukovodioca i zaštitnika. Ako su što radili. U kotaru Kutina vrlo slabo. Tako smo otkrili u samom kotaru Čazma čitavu organizaciju tih reakcionarnih elemenata. a naši drugovi su politički toliko slabi. Poslije održanog mitinga otišli su dalje a da nisu pri tom vodili računa. da se je politički radi­ lo više među narodom. da još nekoga povuku sa so­ bom. koji su se ujedinili i jedinstveno djelu­ ju Srbi. da čak imaju vezu sa bjelovarskim Odre­ dom u kojemu imaju nekoliko ljudi.ma bila jače nego naša. da tamo u samoj vojsci unašaju demoraliza­ ciju i da od tamo bježe i da nastoje. da se više puta ne usude spominjati našu Partiju i nisu znali kako bi Par­ tiju popularizirali. Svakako bi bila i bolje uspjela. To je slučaj sa Dub­ ravom. »da komu­ nisti vode ovu borbu«. je li narodu bilo jasno ili nije. koju je tamo trebalo sprovesti i koja je bila pri­ lično uspjela. već su članovi Partije nasjeli nekim odbor­ nicima. da kampanja traje mjesec dana. Drugovi nisu po tom postupili. I kada se mobilizacija provela onda je nastalo bježanje iz vojske tako. koji su samo išli za tim. ako ne mogu održati šireg sastanka. a već kada je došlo do mobilizaci­ je čak su neke poslali. Kampanja je za popularizaciju Nacionalnog Komiteta i AVNOJ-a nije potpuno uspjela. što je Nacionalni Komitet i što će dobiti s novim uređenjem Jugoslavije. da samo pozivima pozovu a politič­ ki ništa ne djeluju. da traje tako dugo dok naro­ du ne budu jasne odluke AVNOJ-a i Nacionalnog Komiteta. Po kotarima: Kotar Čazma: U ovom kotaru za sada je stanje političko vrlo slabo. To je sve djelo pete kolone. Osobito poslije mobilizacije.

Na tom kotaru bratstvo Srba i Hrvata je dobro. da se mole za mir i da se ne bave politi­ kom. jer se sada ispunila vjekovna težnja na­ roda. da su se partizani predali. a kada je došlo vrijeme. što oni nisu znali zainteresovati Hrvate. koji su bili kod kuće pritajeni. Kada je vršena mobilizacija jedno 30 ljudi je otišlo u uporiš­ te. koji bi mogli izvršiti hap­ šenje.O. Čim smo mi počeli da više radimo odmah smo došli u sukob s njima i danas smo ih potpuno otkrili. koji su također otkriveni i zato nesmijemo stražama objaviti. da ga oni ne trebaju niti ga priznaju. da dobije Republiku u okviru Jugoslavije. koja će biti uređena na širokoj demokratskoj federativnoj osnovi. Tako uza svu tvrdnju. Srbi se s tim dobro slažu i kažu. da ih je isto otišlo 40 ban­ di i to na jedan svečan način pod barjakom i stavili im partizanke na glavu i govorili. Isto je dobro odjeknulo kod Srba о zabrani izdajničke vlade na čelu sa kraljem u našu zemlju. zato. što je Nacio­ nalni Komitet i odluke AVNOJ-a. a u taj vjenčić se prima 15 ljudi. To se dogodilo i na čazmanskom kotaru. Drugovi su mladi par­ tijci pa politički slabo djeluju tako i ostali članovi se slabo zapažaju na terenu. Tu se vidi da je politički rad bio dobar u tim selima. Tako se ne zapaža neki strah Hrvata od Srba. da ipak postoji i to organizovana djeluje.Isto po direktivi nekog popa održavaju se neki sastanci na koji­ ma se moli krunica u obliku nekih vjenčića. da ustaše trebaju jurišati na bunker i taj je sigurno znao da će poginuti pa je 192 . Simpatije naroda za Narodno-oslobodilačku borbu su dosta velike kao i na ostalim kotarima samo se i tu slabo politički radilo osobito u posljednje vri­ jeme odkada smo oslabili Kotarski Komitet. Jedino u srpskim selima je dobro objašnjeno. Kotar Kutina: U ovom kotaru politička situacija je prilična. a to se najbolje osjetilo kod kampanje za populariziranje Nacionalnog Komiteta. da vrše hapšenje da nebi dotični saznali. a Srba od Hrvata. samo je krivnja na našim drugovima. To učinite odmah po primitku ovoga izvještaja. a to su sve bili bivši ustaše. da nam pri tom pomognete. što su neki iz bje­ lovarskog odreda ubačeni u naše straže. Kod Hrvata je to isto dobro primljeno. koji će tamo pomoći pri objašnjavanju narodu odluke AVNOJ-a. da stupe u našu borbu onda su opet otišli bandi.C. jer u pozadinske straže nismo sigurni. da u tom kotaru reakcionarna klika ne djeluje ustanovilo se. a Vas drugovi molimo. Sada smo u taj kotar poslali. da se о tom mnogo ne govori nego da odmah sa svoje strane poduzmete sve i da nam pošaljete jednog vještog dru­ ga iz P.-a sa jedno 20 vojnika ili više. jer su se mnogi drugovi krivo izrazili. To je sve učinjeno s našom krivicom. Ti imaju zadatak.

da je Vojković sa Mačekom prekinuo i da bi jedino on mogao da bude kod Mačeka priznat iz kotara Ga­ rešnice i tako Vojkovića svagdje pokušava raskrinkavati. da im objasnimo cilj naše borbe i da im ukažemo na to. jer smatra. U zadnje vrijeme se može primjetiti. da ne idu u našu vojsku. nego da objašnjavaju što tim čine ako pomažu neprijatelja. da će onda i Srbi. Isto.-ovac sa tom kli­ kom. Grada /a povijest NOB a 193 . To obrazlažu s tim. da javno kažu.O. Srba. ali da naše zakone ne mogu priznati i da u našu vojsku neće pristupati jer da mi vodi­ mo bratoubilački rat.4 Oni imaju zadatak da iznenadnim prepadima napada­ ju na naše ustanove ili da postavljaju zasjede kuririma i drugovima na terenu. da su se nekako zbližili Srbi i Hrvati više nego prije. Tako govore. da je neke zaoštrenosti bilo između njih. da momentalno zaštitimo Vojkovića i da ras­ krinkamo maloga Ivu čak da ga se i uhapsi. jedan u partizanima i da oni neznaju kojemu bi bratu pomogli. a ono о čemu bi trebalo govoriti da ih se raskrinkava to malo čine. radi učestvovanja u borbi.S. a nemože se reći. nego u našu vojsku. Tu se veže Mali Ivo5 neki H. jer je javno odgovarao ljude. To je isto krivica na našim drugo­ vima. da je u zakonu istaknuto. što je jedan brat u ustaša­ ma. da i nacionalne manjine dobiva­ 4 5 13 Priređivači nisu utvrdili ime. I ovo napadanje naroda na samog Vojkovića može se pripisati dobar dio malome Ivi.radije otišao bandi.B. Jedino u tom pogledu što i sam neprijatelj ubacuje me­ đu njih. da će našu borbu pomagati. Mađara i Čeha. Oni su u zadnje vrijeme toliko drski. kada budu išli Hrvati u borbu. ali sve to nije tako strašno. Kotar Garešnica: Na tom kotaru ima pomiješano Hrvata. već u mnogo slučajeva naši drugovi sami to nadunu više nego što bi trebalo. Tako je i tamo neprijatelj uspijevao sa svojim parolama uz pomoć reakcionarnih klika i petokolonaša i tomu smo zašli u trag pa bi u jedno vrijeme i tamo pro­ čistili tu bandu. Sa Mađarima stojimo dosta loše. koji su tamo bili premalo aktivni. Mi smo im pokušali na jednom širem sastanku na kojem je bilo pri­ sutno 200 Mađara. koji se poslije Vojkovićevog pristupanja u N. Mi smo zaključili.-u aktivizirao na njihovoj strani. da se s tim jedanput prekine. ali smo i tu odlučili.S. Tako su u kutinskom kota­ ru organizovali »Osvetničku bojnu« na čelu sa bivšim tabornikom Adrinekom. Isto da se drugovi nebi obazirali samo na vojsku. Premalo su zaoštreni odnosi naroda sa uporištima tako. da još narod ne može prekinuti sa istima.

Petokolonaši su tamo bili uhvatili većeg ma­ ha i to od onda odkako je došla kozačka divizija6 u sisački kotar. Rezultati toga će se pokazati naknadno. da smo ih počeli razdvajati. što smo ih pitali. da se već sada odluči о kralju hoće li se vratiti ili ne. Sada sa političkim radom smo ipak nešto uspjeli. Tu smo mi malo pogrešili. 103 i 126. Svi su podržavali vezu sa uporištem u Ljubljanici i sa Banditima u Kovačićima. Obeščašćivanje žena. jer se ranije nije s njima politički radilo. To ih nismo trebali pitati. vešanje ulilo je toliku mržnju među narod da je počeo odmah posli­ je toga pomagati našu borbu i da su dolazili na sastanke čak iz sa­ mog grada. VII. da njima nije to jasno. 11. nego se je zapa­ zilo na samom sastanku. 5 je streljano iz općine Tišine. knj. br. a dvije familije se iselile u uporište i sve pokretnine i nepokretnine ostavili što smo mi poslije konfiskovali. Da bi se razdvojilo reakcionarne elemente i petokolonaše od poštenih Mađara i sada nas to muči toliko. dok. ali mi nismo mogli uspjevati u tom. da su oni skroz pokvareni. Tako su neka sela popaljena i to u selu Cerju 7 kuća. a neki su čak i mobilizirani. Narod je sa oduševljenjem primio odluku AVNOJ-a i Nacionalnog Komiteta samo traže. jer u svako selo nisu mogli doći uslijed njihovih straža. a i sam narod je bio zastrašen u onom selu gdje su se oni nalazili tako nije nitko htio da dođe na sastanak. da bi ih na brzu ruku uvjerili u cilj na­ še borbe. 6 194 Vidi: Građa SZH. Iz općine Kratečko je streljano 18 među kojima su bila i dva čet­ nika. Iste je narod sam osudio na smrt zato. da li oni hoće poštivati naše zakone. Nebi mogli kazati. Naši drugovi su se teško tamo kretali. Tako su jedno 10 njih poslije sastanka utekli к bandi. To su iskoristili mračnjaci i petokolonaši i počeli su aktivno ra­ diti. počelo seje sa kampanjom za popularizaciju AVNOJ-a i Nacionalnog Komiteta u koliko su se uspjeli održati sas­ tanci i to uži. nego su oni dužni da ih poštivaju kao Hrvati i Srbi. jer sada na tako brzo vrijeme ne možemo toliko da uspijemo. a u selu Pustikama nešto više. dok su ostali pušteni na slobo­ du. među kojima i dvije žene. pljačka. Narod je jako zastrašen. koja je izvršila hapšenje oko 30 ljudi od kojih su 23 streljani. 1944. što su služili kao špiju­ ni i о kretanju naših drugova. I. jer su Čerkezi i Nijemci činili zvjerstva nad narodom. Tako su drugovi uz pomoć jedne čete. .ju ista prava kao i ostali narod ako učestvuju u borbi. Kotar Sisak: U ovom kotaru prije nekoliko dana odprilike desetak bila je ja­ ka reakcija.

da je sam Posavac pristupio u našu borbu iz Spekulativnih razloga. Tako izgleda. Na čaz7 Juraj 195 . a svakako je narodu već bilo i od prije jasno zašto su streljani. dok Gregorac ne razumi ništa i napraviti će sve što mu mi kažemo. da stupe u Narodno-oslobodilačku voj­ sku. već da netko s njima ide i da na njih pazi. To je isto bio pokušao i na čazmanskom kotaru da organizira Drobac7 i da sakuplja neke povjerenike. Gregorac i Posavac. da oni nemaju pravo. Vidi se po svemu. brojčano organizacije ojačali. jer je to sam narod tražio. ORGANIZACIONO STANJE: Još uvijek nismo uspjeli da učvrstimo naše partijske organizaci­ je i da bi ih aktivizirali da postanu rukovodioci iako smo okupili priličan broj članova Partije. Zato što je bilo zabranjeno s naše strane svako političko djelovanje tim reakcionarnim elementima. a možda već i jest izvršeno hapšenje petoricu ta­ kovih u letovaničkoj općini i nekoliko u lekeničkoj. Njihova politička svijest je još uvijek dosta nisko na političkom stupnju. Isto smo drugove upozorili nato. Do danas njima nije usjelo mobilizirati niti jednog čovjeka u Narodno-oslobodilačku vojsku. jer stvaranje nekih strana­ ka danas bi štetilo interesima borbe i samu borbu bi kočilo. Uslijed toga su se zaplašila i ona dva t. već sve ono što su oko sebe okupljali nije narodu nikada koristilo niti će koristiti i u narodu nemaju nikakove podrš­ ke.Drugovi će po tom izdati letak zašto su isti streljani. Prije stupanja u Narodno-oslobodilačku borbu tih tipova poli­ tičko stanje u narodu je bilo bolje za Narodno-oslobodilačku borbu. što smo mi odmah spriječi­ li. jer su dvojica već stre­ ljani od onih koji su s njima podržavali vezu. Oni su počeli bili prikupljati neke povjerenike za raspačavenje »Doma« i da bi poslije s njima održavali neke konferencije a to je sve bilo pripremljeno za osnivanje neke stranke. Otkako je Posavac pristupio u našu borbu on je počeo iste okupljati oko sebe i govorio. To je bio slučaj na čazmanskom i garešničkom kotaru. a isto i od ovih koji će biti uhapšeni i oni su s njima radili. a vezali se uz bandu. Mi smo drugovima dali uputstva kakav stav treba oni da zauzmu prema njima i da ne dozvole ni kakove sastan­ ke na koje bi oni sami dolazili. da su to dobri ljudi. Tako se ustanovilo.j. To se je opazilo najbolje prilikom mobilizacije kada se neki članovi ni­ su odazvali na poziv Partije. Naši drugovi su njihovo kretanje pratili. da su na svoju ruku počeli održavati vezu sa bandom u uporištu Žažina. da se po­ sebno sastaju i da stvaraju neke stranke.

koje treba poslati. da sa svoje strane poduzmete kako ste nam govorili. Četvrti je u toku i taj će završiti oko 1. tako su na kurseve slani i takovi. da ćete Vi organizovati srednji partijski kurs. da se Partije u našem Okrugu čim prije očisti kolebljivih i oportunis­ tičkih elemenata. to bi trebalo čim prije i о tom obavjestite nas. na kojega bi mi mogli slati drugove. Neki partijci su se čak zaplašili djelovanja pete kolone i nisu znali kako bi te petokolonaše raskrinkavali. Mi smo о tom obavjestili sve kotarske Ko­ mitete. referati za sa­ mu konferenciju. Tako smo odredili komi­ siju koja će taj slučaj ispitati i ako je to točno dotični drug treba bi­ ti isključen iz Partije i poslat u vojsku. nego općinski Komiteti. 8 9 196 Belinić Rade Žigić . I tu smo poduzeli mjere. Isti se održava na kotaru sisačkom. koji Partiju ne vole. da se održa­ vaju niži partijski kursevi i do sada su održana tri kroz koje je proš­ lo 56 članova. da se propusnica izda čak i za Zagreb. Uslijed niske svijesti naših Partijaca odlučili smo.manskom kotaru su čak neki i dezerteri. da se niti jedan kurs ne održi. da od Vas netko dođe к nama pa da nam pomogne pri sređivanju materijala. Na prošlom sastanku je bilo govora. Ako sa kursom odpočnete. II. Općinski Odbor neće izdati propusnicu. Mi sami nismo mnogo vodili računa о samim kursevima. da se to spriječi. a da mi sami nebi pregledali drugove koji dolaze na kurs kakovi su. kada je drug Marko8 i drug komesar9 Hrvatske bili kod nas. Zato bi Vas molili. da bi bilo nužno održati partijsku Okružnu konferenciju. a i sama nji­ hova prošlost nije bila dobra. 1944. Zato smo na zadnjem našem sastanku donesli odluku i odlučno postavili pred članove Okružnog Komiteta. a čak ćemo i sami preporučiti. da su se uspjeli u Partiju uvući oni. dok mnogi praktički na terenu se još nisu dovoljno snašli. da sama konferenci­ ja čim bolje uspije. a članovi općinskog Ko­ miteta dolaze i interveniraju. da energično porade na tom. da se pripreme delegati i prikupi materijal t. II. dok smo peti predvidjeli da se održi u Čazmi i treba da počne 1. da su toliko nisko pali.j. da ne budemo odgajali sebi neprijatelja. Sada smo zaključili. Što više bojali su se s njima sukobiti. da su više puta i u nekim sluča­ jevima odlučniji općinski odbori. Tako se dogodilo. Drugovi koji su prošli kroz kurs teoretski su a dosta dobro za­ vršili. koji su se poslije pokazali loše. To je sve nebudnost naših drugova i slabo njihovo provjeravanje. Osjeća se potreba održavanja srednjeg kursa zato drugovi nastojte.

Vi ćete dati isto svoje mišljenje о tom.O. Prop odjel 3 6. 4 — 4. Komanda područja 5 — - - - 4 - — 7. 2 - 5. 10 11 Berus Lepa Perović . O. Odred isto nisu poslali nacionalni i socijalni sastav 113 65 513 Na ovom sadašnjem sastanku bila je drugarica Anka10 i Zina. Kotar Čazma nisu poslali nacionalni sastav 14. lekt.K. Kazališna grupa 1 9. da net­ ko к nama dođe. kako Vi predviđate i što bi po Vašem mišljenju trebali činiti.inte­ mj. br. — 65 15 80 - — 3 1 7 33 68 3 - 47 59 — - 24 52 - 1 — 1 2 4 13. SKOJ-a 5 2 — 3. USAOH 4 2 - - - 1 4 - 8. O. O. mu­ žen­ Ukup­ ški ski no - 5 2 - - 6 1 7 - — 5 1 — 1 6 1 7 - - - 1 3 — 4 - 4 — — - 1 - — ! 2 — 3 3 - 3 1 5 - 5 Đak] 3 3 6 1 1 - 1 - 1 3 4 4 97 8 105 4 103 8 111 za­ nat. Pri. Ime organizacije 1. Agit-prop O.BROJČANO r— STANJE Socijalni sastav Nacionalni sastav *ed. O. Čazma 6 1 — — 2. 4 — - - 10.K. Kotar Sisak 78 2 Slo­ Mađa­ rad­ selja­ Hrva­ Srba Čeha nika ka vaka ra ta na.K. Kotar Kutina 65 25 7 11.O.N. da se konferencija održi samo nismo mogli odrediti vrijeme i dan kada će se održati. Kotar Garešnica 58 49 1 12.K. Svakako ćete nastojati.11 One su isto mišljenja.

da kod samog predlaganja drugrica Anka nije napomenula njega pak smo mi mislili stvarno. To naravno ne može odmah.F. Za člana Komiteta smo isto dali drugaricu iz Okruž­ nog Odbora A. Poslije ovog hapšenja ćemo Vam moći javiti više.16 koji je agilan. da je primljen u plenum a drugi da nije tako. Mi ćemo se međusobno pomagati i nastojati ćemo. Kotarski Komitet Garešnica je isto tako još uvijek slab.-a Maricu Smolčić. jer su jedni tvrdili. ali mislimo toliko se barem i pokazalo. da su isto podržavali vezu sa tom bandom. da Komitet izvrši svoju dužnost i zadatak koji se pred njega postavi. Tako smo zaključili. Kotarski Komitet Kutina je isto tako oslabljen sa otsustvom druga Pomikalo Ferdinanda. Sada će opet proći duže vremena dok ga se učvrsti i ispravi.Kako smo Vas već obavjestili о reorganizaciji u samom Okruž­ nom to Vam je poznato. Jedan član Komiteta je uhapšen sa jednim članom općinskog Komiteta općine Križ tako je općinski Komitet ostao sa dva člana. koji je bio član istog Komiteta je podržavao vezu sa nekim Radoševićem17 iz Popovca. Isto tako moramo pružiti pomoć tom Komitetu. da ga se smjeni i da ga se pošalje na neki drugi rad. jer drugih bitnih promjena u samoj organiza­ ciji kotara Garešnice nema. U Kotarskom Komitetu su ostala 4 člana i to dva u plenumu dva u birou. da pošaljemo tamo jednog druga.Ž. ali je ipak na putu da bude.13 Bile su neke nesuglasice između nas. 12 Tesla 13 Antun Biber Buden 15 Ankica Kežman 16 Ivo 17 Milan 14 198 . a isti je član plenuma Okružnog. Čak 10 partija­ ca se tamo nije odazvalo u vojsku na koje se sumnja. jer se ostali drugovi nisu snašli i tako je rad prilično zaostao. Isti su isključeni iz Partije i mobi­ lizirati će se. samo smo još druga Miću12 primili u ple­ num kako smo i ranije zaključili sa drugom Tehekom. da nije on primljen. Kada je Komitet počeo najbolje da radi onda smo ga oslabili. Još imademo u vidu. da bude član biroa. Jedan član Srbin sekretar općinskog Komiteta Čazma i član Ko­ tarskog plenuma je isto slab. Kotarski Komitet Čazma je prilično oslabio odkako je drug To­ mo14 od njega otrgnut. jer je ostao samo drug Borić. Tako smo još drugaricu Ve­ selu15 dali u Komitet. Svi se drugo­ vi još nisu dovoljno snašli. možda i više kad ga pronađemo. Inače mi nismo ništa imali protiv. da će sam Komitet dobro raditi. Sekretar Kotarskog SKOJ-a.

Okružni Komitet SKOJ-a sastoji se od 7 članova. Mi nismo protivni da to uzme drug Joso. Po­ ginuo je poslije reakcije. da će biti dobar i da će se brzo snaći. 5 radnika. Samo Okružni komitet SKOJ-a nije tako čvrst kako bi trebao da bude. dok je jedan član Komiteta tek što je naimenovan poginuo to je Ivan Rukavina zvani Sido bivši sekretar mjesnog komiteta Sisak. To se vidi po tom. Nacionalni sastav: 5 Hrvata. je­ dan seljak i 1 intelektualac. 2 Srba. da su teoretski slabi samo malo posjeduju praktičkog znanja. Njega je zamjenio drug Jandro Juhović prijašnji organizacioni sekretar. a i sama Partija je premalo pomoći pružala SKOJ-u. Tako su se u SKOJ uvukli mnogi. a nisu zato što se ih nije u samom početku pravilno izdizalo i izgrađivalo. da se vidi kako će se drug ovdje sna­ ći. ali bi svakako bilo dobro. kao što je bio slučaj sa sekretarom SKOJ-a u Garešnici. Za organizacionog sekreta­ ra smo dali druga Stefu Klarića. Neznaju dovoljno provjeravati drugove kod pri­ manja u SKOJ. SKOJ: SKOJ-evske organizacije na našem okrugu su dosta slabe. Sam Komitet je dobro sastavljen. ispred Komite­ ta je drug Štefek. Dužnost organizacionog sekretara vrši drug Franjo20 dok se drugarica vrati jer je on s tim ionako upoznat. 18 Tuđman 19 20 Kušec Smolčić 199 . što je drug Joso Malina ušao u plenum Okružnog. Sama ru­ kovodstva nisu čvrsta. Za tajnika u N. što su mnogo govorili о brojčanosti SKOJ-a a kada se počelo mobilizirati onda se prvi SKOJ-evci nisu javljali u vojsku. S njime isti Ko­ mitet gubi mnogo. Pitali ste tko zamjenjuje drugaricu Katicu19 organizacionog sek­ retara. Za sada toliko drugi puta ćemo možda i više dok se malo bolje uputimo. da se još malo pričeka. samo još nisu naučili organizacijama na terenu pomagati pa da bi lakše sa centra rukovodili.18 U birou ima 4 člana i 2 u plenumu. koji su neprijatelj­ ski raspoloženi prema našoj borbi čak ustaški i četnički. Nije kontrolirala njihov rad već su ih prepustili sa­ mima sebi. dok malo pažnje posvećuju užim sastancima. koja je bila na Cerju pred jednom kućom u kojoj su bile Švabe. Više puta se oslone na široke sastan­ ke i mitinge. Komitet izgleda. Nebi se moglo kazati. Prema tomu ne može niti druge drugačije odgajati. 6 drugova i 1 drugarica.Kotarski Komitet Sisak je reorganiziran s tim. Već sada se može vidjeti da će se moći snaći.O. samo im mi sa svoje strane trebamo dati pomoći. jer je drug bio mnogo aktivan i požrtvovan.O.

ali neznaju raditi. 6 drugova i 2 drugarice. velik broj primili u SKOJ a da ih nisu mogli mobilizirati i poslati u vojsku. da sam sekretar je antipatičan ostalim SKOJ-evcima. Drugovi su mladi i imaju volju za rad. da se izgrade i da se osposobe da bi tek onda mogli drugima pružati pomoć. Nacionalni sastav: 5 Hrvata i 1 Čeh. Kotarski Komitet Čazma sastoji se od 8 članova. Os­ tale. Kotarski Komitet SKOJ-a Kutina sastoji se od 8 članova. 3 seljaka i 1 đak. 4 druga i 4 drugarice. Kotarski Komitet SKOJ-a Sisak sastoji se od 6 članova. Sami Komite­ ti su dosta slabi. 1 Hrvat. 6 Hrva­ ta. jer о njemu govore. Nacionalni sastav: 2 Srba. Taj Komitet je nešto bolji. da ispada kao diktator. Koliko se vidi broj SKOJ-evaca je dosta velik. Izgleda da postoji između njega i još nekojih rivalstvo. a da Komitet ne oslabi trebalo bi uzeti iz Brigade druga. koji se neće moći izdignuti trebati će ih od same organizacije SKOJ-a odstraniti. Soci­ jalni sastav: 3 radnika. Na­ cionalni sastav: 5 Srba. . Na čitavom okrugu imade 11 općinskih Komiteta. koja je vrlo brbljava. 2 Če­ ha. Socijal­ ni sastav: 2 radnika. ali postoji mogućnost da se izdignu i da posta­ nu pravi rukovodioci osim jedne drugarice. koji je bio godinu i pol u logoru i tako je isti iscrpljen za maršovanje a i samom Komitetu bi dobro poslužio. Taj spor će se rješiti na taj na­ čin što će se tu dvojicu poslati u Brigadu. 3 đaka.Kotarski Komitet SKOJ-a Garešnica sastoji se od 6 članova. Samim drugovima bi trebalo posvetiti pažnju. što su okupili veliki broj Omladine t. Govori se da je on ranije bio ustaša. Nacionalni sastav: 6 Hrvata.j. Socijalni sas­ tav: 2 radnika. U istom Komitetu ne vlada jedinstvo tako. Sada će tre­ bati pojačati sam rad sa Omladinom. 5 seljaka. Socijalni sastav: 2 radnika. da se ih politički izgradi. 3 druga i 3 drugarice. 4 druga i 2 drugarice. Prema tomu ne mo­ gu niti zadovoljiti s radom na terenu. Nisu rukovodioci i politički su slabi jer nemaju is­ kustva u radu. Sam Komitet je mlad i drugovi koji su još neiskusni u radu. Uspjelo se priličan broj SKOJ-evaca okupiti dok nisu uspjeli da ih učvrste kako bi zbilja mogli rukovoditi sa ostalom Omladinom. Možda će se i ona ispraviti ali to je pitanje budućnosti. Na čitavom Okrugu imade 65 SKOJ-evskih grupa sa 413 članova. Tu se najbo­ lje očituje slabost njihovog rada. To se vidi po tom. Svi su članovi Komunističke Partije. 3 seljaka. 4 selja­ ka. a i on sam nije postao rukovodioc.

Socijalni sas­ tav: 1 radnik. jer je slabu pomoć pružila Omladini. Mi drugovi predlažemo. Sigur­ no će to pokrenuti i ostalu Omladinu. 3 drugarice i 3 druga. Od sada ćemo nastojati. ali ipak još uvijek ima nedostataka. Sam komesar Odreda je takav da je i komandant i komesar i sve drugo što treba riješiti to on nastoji sam rješiti bez ikoga. 201 . To se može osjetiti tek da postoje. 4. a nije se obratila na Partiju. da joj dade uputstva kako treba da radi i na koga će se obratiti i kakove će upute dati omladini na terenu. 4 seljaka i 1 đak. Općinskih odbora na čitavom Okrugu imademo 17. 4 Hrvata. da se nje­ 21 22 23 Kao bilj. jer je drug više nasjeo vojnoj liniji. bila je priredba pionira u Čazmi na kojoj je bilo sakupljeno oko 200 pionira. To je uspjela vidjeti. Ti su također slabi kao što su i više rukovodstva. jer se nije pokušavalo aktivizirati u kojekakovim akcijama. jer je zbilja priredba bila lijepo udešena. Isti odbor se ne osjeća kao predvodnik Omla­ dine jer su se nekako udaljili od same Partije iako ih je većina čla­ novi Partije. Ivan Moslavački partizanski odred. Kako smo poslali druga Altića22 u Odred23 za zamjenika komesara računali smo. To je dosta lijepo odjeknu­ lo u čitavom kotaru. ali ipak još uvijek nije tako. koje bi trebalo ispraviti. Mi smo mišljenja da to nije ispravno. Nacionalni sastav: 2 Srba. Već ima bliže 14 dana a da se nije javio Okružnom Komi­ tetu iako je njegov član. Kotarska odbora imademo 4. a niti govo­ ra о tom da bi mogli Omladinu okupiti i aktivizirati. Oni su isto tako slabi i njima tako­ đer treba pomoći. Seoskih Odbo­ ra imademo oko 200.ORGANIZACIONO STANJE USAOH-a: Okružni odbor USAOH-a sastoji se od 6 članova. samo njezi­ no djelovanje je slabo. da bi ju izdigli na pravo mjesto. Tako je otišao sa jednim bataljonom u Baniju. Tako je drugarica Nataša21 došla na sisački kotar i in­ teresirala se zašto Partija imade 4 kurira. I 1944. Koliko vidite drugovi uspjelo se okupiti priličan broj Omladine a što se nije uspjelo aktivizirati to možemo pripisati i Partiji. 12. Ta­ ko smo i mi sami premalo pažnje posvetili Omladini. da čim ve­ ću pažnju posvetimo omladini. VOJSKA: Rad u vojsci nije više tako slab kao ranije. Koliko se vidi broj okupljene Omladine je priličan. da će se rad Partije u veliko popraviti. Uspjelo se okupiti oko 8 i pol do 9 hiljada Antifašističke Omladi­ ne. da bi joj mogli dati punu podršku i uputstva kako treba da radi.

osom što je drug Vinko24 otišao. godine. dok ostali nešto djeluju. a u zadnje vrijeme smo mi slabo pružili pomoći samom Odredu. jer je pos­ vetio premalo pažnje istima. već je ostalo sve po starom. Poslije toga je zalila voda Lonjsko polje. Sam odbor nije nastojao. u samom Okružnom Odboru. koje su sada baš postale aktivne. OKRUŽNI NARODNO-OSLOBODILAČKI ODBOR: Odredi se nisu od posljednjeg izvještaja takorekuć ništa izmjenili. samo im još manjka samoinicijativa. To se odnosi na zdravstve­ ni i socijalni otsjek. Ostalo ćemo vam javiti naknadno u drugom izvještaju.25 Rad je podijeljen po sektorima. a na njegovo mjesto došao drug Franja. Kotarski odbori: su formirani u sva 4 kotara samo još nisu pos­ tali pravi rukovodioci. a to su krive te reakcionarne klike. Uslijed ove reorganizacije pa mobilizacije i kampanje za popularizaciju AVNOJ-a i sam Odred se uvijek prebacuje sad na jednu stranu sad na drugu. tako da niti jedan član Okružnog od­ bora nije upoznat sa svim kotarevima. Svi drugovi su prilični. i to je oštro postav­ ljeno na konferenciji. Sama mobilizacija nije uspjela onako kako smo mi predviđali. U samom Odredu sada ima oko 65 partijaca.200 ljudi. da je na sastanku postavio.ga smjeni i dati ga u Brigadu gdje bi bio pod jačim nadzorom. Tako od samog formiranja Brigade »Matija Gubca« pa dalje smo slabo mobilizirali dok smo onda digli nešto oko 1.26 koja je održana za sjeverni dio Hrvatske i Slavoniju. Tako su za Liku poslana svega dva transporta hrane. da se bacimo i tamo i da im pomognemo u radu. da mi to požurimo. veljače 1944. 25 . koju bi mogao prebaciti za opustošene krajeve. 24 Jeđut Kao bilj. ali ćemo sada sastojati. 26 Misli se na partijsko savjetovanje održano u Čazmi od 17—19. Drug Altić je miran i dosta skučen pa nekako preko mnogo stvari pređe nego da se nateže. jer da je Odred slab. Sada se radi tek na učvršćivanju ovih koji su mobilizirani. Inače bi mogli da budu dobri rukovodioci. Sada se opet pokreće nešto. Tako je već potpuno nasjeo njima tako. Svakako stoji od nas. On se izgleda neće mnogo popraviti. da im mi dademo našu stražu za Odred. Za sada je uspjelo organizirati sve otsjeke samo još nisu počeli da rade. jer stalno dezertiraju. koji su svi mladi i neiskusni. da bi se počelo sa slanjem. da u većim količinama sakupi hrane. To je greška i od Okružnog Odbora. kiše i blato omeli su daljnje transportiranje. jer je slabo inicijativan. 20.

jer se u mnoge odbore uspjelo uvući ljudi. da bi ih osposobili da u Odbore dođu takovi ljudi. koji bi htjeli sjediti na dvije stolice. koji su odani borbi. 13 Hrvatica. ko­ je narod uopće ne voli. koje su bile sposobne i dobri članovi Partije razmješ­ tene su prema njihovim sposobnostima po kotarskim. 6 Srpkinja i 1 Čehinja. ali kada se provede čišćenje malo će ih ostati cijelih. 1 kućna pomoćnica. Sisak ANTIFAŠISTIČKI FRONT ŽENA: Po novoj direktivi27 Okružni odbor A. AGITPROP: Agitacija i propaganda još uvijek nije zadovoljila. Jedino u općini Dubrava i općina Ludina. BROJČANO STANJE: Broj stanovnika u čitavom Okrugu broji oko 130. 27 Vidi: AIHRPH. 3 do­ maćice i 1 intelektualka. Imade i takovih. Okružni odbor ima 20 že­ na. koji koče rad i mobilizaciju. 1 radnica. Drugarice. a ne kojekakovi smutljivci. N.O.O. N. Sada kada su one razaslene po terenu ma­ lo su se zbunile. tako da naša propaganda još uvijek slabo reagira na propagandu protivnika.000 Kotari Broj općina Broj opć. jer im mnogima nije bilo jasno kako će sada raditi.F. općinskim Komitetima i partijskim jedinicama.-a je raspušten.O. Ostale su samo 3 drugarice kao sekretarijat. Samim odborima sada trebamo posvetiti najveću pažnju.O. koje rukovode sa listom i os­ talo što treba.Ž. Socijalni sastav: 14 seljanki.-a Broj sela broj s. Sa odborima imade obuhvaćeno 240 sela. . Koje nisu članovi Partije dali smo ih u Narodno-oslobodilačke odbore. Svakako se tu osjeća mali zastoj. dok se ne uspije praktički sproves­ ti u život novi način rada. jer su neki Odbori pohapšeni.-a Broj opć. ta dva odbora prilično rade. KP —31/2092— 1.Općinski odbori isto postoje u nekim općinama i ti su dosta sla­ bi. Neobuhva ćenih sela Čazma 6 3 104 101 3 3 Garešnica 5 3 46 43 2 3 Kutina 3 3 50 48 — 2 Uslijed reakcije neznamo točan broj.

Sada bi dvojica od njih trebala da odu za Oblasni tako. jer nam je najteže kada moramo pisati izvještaj. Mi još nismo dobro upućeni kako treba sastavljati izvještaje pa bi Vas molili. Primite drugarski pozdrav: Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Smolčić Franjo. Omladina jedva čeka. a na mitinge su dolazili većinom samo da se pleše. da to nije dobro i mučimo se da bi i tomu udovoljili. samo neredovito stiže među narod.] sekretar OK Čazma M. Dopisnička služba je slaba iako smo više puta oštro naglašavali.P28 28 Okrugli pečat: Okružni komitet KPH Čazma (u sredini petokraka zvijezda) . a ne da se nešto sazna. Svakako treba uzeti najbolje ljude. [v. da drugovi na terenu posvete tomu pažnju. Svakako. da nas uputite. Ako nešto nije u redu obavjestite nas pa ćemo mi drugi puta nastojati da bolje sredimo. Usmena propaganda je još uvijek nedovoljna. jer ovi do sada nisu udovoljili. Da se odrede kuriri. da se go­ vori izredaju pa da nastane ples. Tako su drugovi naučili da sazivaju mitinge. da smo možda neke stvari ispustili ali za sada neka bude toliko. da li smo preopširni li smo premalo opisali sve događaje u našem Okrugu.r.Mi smo imali 4 člana u Agit-prop komisiji. Propagandnog materijala se izdaje u prilično velikoj veličini. da ćemo ostati samo sa 2 člana. Sada momentalno neznamo koga ćemo na njihovo mjesto dati. Još ih se nije uspjelo uvjeriti. koji će redo­ vito materijal odnašati. te da pišu dopise. da dolazi da nešto sazna a ne da pleše. To smo sada oštro postavili da se or­ ganizira raspačavanje materijala. Mi znamo. da štampa koju izdajemo bude odraz naroden težnje.

Blagajnički izvještaj

Siječanj
Kotar
Čazma

članarina
prilog K.P.
Ostalo kod K.K.
poslano u O.K.

Primitak Izdatak Opaska
1.060.11.081. —
1.000.
1. 000.- 12.141.
13.141,- 13.141. —

Garešnica

članarina
Poslano u O.K.

820,820,820,- 820,-

Sisak

članarina
prilog K.P.
ostalo u K.K.
poslano u O.K.
saldo

1.580.138.920,-

20.000. 140.000,____________________

20, 000, -

160.500.- 160.500,Kutina

članarina
prilog K.P.
ostalo u K.K.
poslano u O.K.
saldo

1.576. —
168.424,-

20.000. 170.000,-

20. 000, 190.000,- 190.000,-

Ukupno primljeno:
Čazma
Garešnica
Sisak
Kutina

članari.:
1.060,820,1.580,1.576.-

Prilog K.P.
11.081. —
138.920.168.424.-

5.036,- 318.425.-

Ostatak u blagajni od ranije iznosi
253.980 Kune.
Original, strojopis
Sign., AIHRPH, KP- 102/4836

205

42
1944, siječanj 22.

Izvještaj Okružnoga NOO Moslavina ZAVNOH-u о kampanji za popu­
larizaciju odluka A VNOJ-a u garešničkome, čazmanskome i kutinskom ko­
taru

OKRUŽNI N00 - MOSLAVINA
22.
I. 1944./br. 221

ZEMALJSKOM ANTIFAŠISTIČKOM VIJEĆU NARODNOG
OSLOBOĐENJA HRVATSKE
IZVJEŠTAJ
о kampanji po pitanju popularizacije odluka AVNOJ-a.
U nastavku kampanje za popularizaciju odluke AVNOJ-a u vre­
menu od 15. I do 22. I 1944. održani su u okrugu Moslavine slijedeći
sastanci i zborovi:
1. GAREŠNIČKI KOTAR
Na području garešničkog kotara prošla je turneju kazališna
grupa Narodnog oslobođenja Moslavine, također sa zadaćom, da
upozna narod sa odlukama AVNOJ-a. Posjetili su slijedeća sela:
Krajiška Kutinica, Veliko Vukovje, Veliki Prokop, Popovac, Dišnik,
Rogoža, Mala Bršljanica, dakle ukupno sedam sela.
Prisustvovalo je na tim zborovima oko 1.100 ljudi.
Govorilo se о Nacionalnom komitetu, о odlukama AVNOJ-a, о
vojno političkoj situaciji, о II. kongresu antifašističke omladine, о
AFŽ-u, о zabrani povratka kralju i »vladi« о dru Mačeku, о N00-ima, i о mađarskoj manjini.
Postavljana su pitanja: zašto još nema drugog fronta, о federaci­
ji, о politici kralja Petra, što je federacija, što će biti s mađarskom
manjinom, što će NOB donijeti ženama, da će komunisti oduzeti se­
ljacima zemlju?
Zaključeno je da se pošalju pozdravi drugu Titi i Nacionalnom
Komitetu.
206

Kazališna grupa: odigrala je gotovo svagdje po dva kraća igro­
kaza, izvela dvije do četiri pjesme i po koju recitaciju.
Primjedba: utisak svih pripredbi bio je vrlo dobar.
2. ČAZMANSKI KOTAR
Na području kotara Čazme održani su sastanci u selima: Mala
Hrastilnica, Vezišće, Pobrđani, Graberec, Razljev, Marča, Čemernica, Suhaja, Graberje, Mustafina Klada, Vrtljinska, Pavličani, Pobjenik, Zdenčec, Daskatica, Štefanje, Čazma, Rečica, Staro Selo, Mostari, Marinkovac, Nova Marča, Martinac, Šušnjara, Gornja Šušnja­
ra, Kostanj, Občevac, Palančani, Johovac, Velika Hrastilnica, Ma­
rinkovac gor., Sobočani, Grabersko brdo, Zvekovac, Prokljuvani,
Dereza i Sobočani u kojima je zbor održan po drugi puta. U čaz­
manskom kotaru održalo se ukupno 37 zborova.
Prisustvovalo je na tim zborovima oko 2.600 ljudi.
Govorilo se о odlukama AVNOJ-a, о Nacionalnom Komitetu i о
historiji Narodno-Oslobodilačke Borbe.
Postavljena su pitanja: šta je federacija, kako će pravo imati
Hrvatska u Jugoslaviji, zašto se opet borimo za Jugoslaviju, koji je
razlog da se fašistička vojska mogla raširiti po Evropi, kakva je raz­
lika između bivše i buduće Jugoslavije, о komunizmu kao vlasti, о
Komunističkoj Partiji i njen odnos prema seljaštvu, о budućem po­
ložaju žena, о stavu Bugarske u posljeratnoj Evropi, о pojmu kome­
sara, о Komunističkoj Partiji i diobi posjeda, о monarhiji, о samo­
određenju i о budućem uređenju Jugoslavije.
Zaključeno je: da se pošalju pozdravi Maršalu Titi i Privremenoj
vladi.
Primjedba: narod je u većini sela sa zadovoljstvom primio odlu­
ke AVNOJ-a, osim sela Martinec, Johovac i Štefanje, koja su poka­
zala nepovjerenje prema NOB i u selima Rečica i Staro Selo u koje
upada banda, pa se nisu odazvali na sastanak, a inače su ta sela ne­
prijateljski raspoložena prema NOB.
3. KUTINSKI KOTAR
Na području kotara Kutine održani su sastanci na koje su bili
pozvani predstavnici NOO-a, AFŽ-a i USAOH-a iz više sela. U
Srpskom Selištu bili su predstavnici iz Kutinskog Brda, Kletišta,
Katoličkih Čaira, Repušnice, Mikleuške, Volodera, Ciglenice i Šartovca. U Osekovu su došli predstavnici iz Okola, Dol. Jelenjske,
Strušca, Potoka, Osekova, Kostrine, Ravnika i Volodera. Na dru­
207

gom sastanku u Osekovu prisustvovali su predstavnici općine Popovača i to iz mjesta: Voloder, Gračanica, Osekovo, Kostrina, Stružec,
Potok, Dol. Jelenska i Okole. Osim ovih sastanaka gdje su prisus­
tvovali predstavnici iz više sela, održani su slijedeći sastanci u seli­
ma: Mikulanica, Ludenica, Mala Ludina, Ruškovica, Osekovo, Moslav. Slatina, Gor. Jelenska, Kamenica, Mikleuška, Šartovac, Katolič­
ke Čaire, Ciglenica, Stružec, Potok, Dol. Jelenska, Okoli i Gračanica.
Održalo se dakle ukupno 20 zborova.
Prisustvovalo je na svim ovim sastancima oko 1.600 ljudi.
Govorilo se о vojno političkoj situaciji, о razvitku NOB, о stva­
ranju Nacionalnog Komiteta, о odlukama AVNOJ-a, о bratstvu Sr­
ba i Hrvata, о važnosti N.O.O-a, о federativnom uređenju Jugoslavi­
je, u suradnji antifašističkih organizacija sa NOO-ima, о značenju
NOO-a kao prave narodne vlasti, о ulozi Komunističke Partije kao
rukovodioca i organizatora borbe, о ulozi SSSR kao predvodnika
borbe protiv fašizma, о značenju naše borbe u okviru svjetskih do­
gađaja, о značenju osnivanja Nacionalnog Komiteta, о moskovskoj
i teheranskoj konferenciji, о AFŽ organizaciji i о mnogim lokalnim
pitanjima.
Postavljena su pitanja о jugoslavenskoj »vladi«, о mobilizaciji, о
drugoj fronti, zašto Kom. Partija vodi Narodno Oslobodilačku Bor­
bu, a ne koja druga, što misli uistinu poslije rata s nama načiniti
Engleska i Amerika, što će komuniste kod nas raditi poslije rata,
zašto se zove naša država Jugoslavija, što će biti s kraljem Petrom,
kakovo će biti poslije uređenje?
Zaključeno je da se pošalju pozdravi Maršalu drugu Josipu Brozu Titi i Nacionalnom komitetu.
Primjedba odluke AVNOJ-a primljene su sa razumjevanjem, a
pozdravi su poslani iz svih sela osim iz jednoga u kojemu se prvi
puta održavao sastanak.
ŠTO SE OPAŽA. Odluke II. zasjedanja AVNOJ-a naišle su na
odobravanje cijelog okruga, ma da historijska važnost tih odluka
nije još potpuno jasna. Povodom razgovora ispoljio se strah pred
komunizmom, bolje rečeno, strah pred zajedničkim »kazanom« i
oduzimanjem zemlje, što je vjerojatno nastalo podzemnim radom

SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU!
M.P.1
Original, strojopis
Sign., AIHRPH, NV- 9/659
1

Okrugli pečat: Okružni NOO Moslavina
(u sredini petokraka zvijezda)

Za Okružni NOO Moslavina:
Mladen
(Natko Devčić) [v.r]

43

1944, siječanj 24.

Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobrans­
tva NDH о napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Bosiljevo, Lekenik i Kokinec
»DNEVNO IZVJEŠĆE BROJ 24/44.
(po podatcima primljenim 24. I. 1944. godine do 9 sati)
Podr. Varaždina: Prikupljanje jače skupine part, u području juž­
no i jugoistočno Varaždina sa vjerojatnom namjerom napadaja na
Varaždin.1
23.
I. naišlo se kod s. Hum (22 km j. Varaždina) na jakog nepri­
jatelja.2 Vlastito zrakoplovstvo sudjeluje.
Podr. Karlovca: U borbi kod Bosiljeva (9 km s.z. Generalskog
Stola) part, su imali 70 mrtvih i ranjenih i 5 zarobljenih. Plien: veći
broj pušaka, 3 strojnice, 3 bacača, 1 poljska kuhinja, streljivo i opre­
ma (vidi izv. br. 23).
21. I. u području 11 km z. Karlovca part, su u odstupanju ostavi­
li 4 mrtva, 1 strojnicu, 7 pušaka i 1 poljsku kuhinju.
Podr. Siska: 21.1. prepadom na part, skupinu 8 km s.i. Lekenika
ubijeno 6, ranjeno 5 i prebjeglo 16 partizana.
Podr. Bjelovara: 22. I. posada razvidnog vlaka prihvatila borbu
sa part, kod s. Kokinca3 (8 km j.i. Bjelovara). Vlastiti gubitci: 5
mrtvih i 7 ranjenih. Neprijateljski gubitci nepoznati. Protumjerama
part, su raspršeni.
22. I. izbačeni su part, iz Kapele (9 km s. Bjelovara), uz 5 mrtvih
partizana...«

»... (M.P.)4

Po nalogu
Glavara glavnostožernog ureda
Pročelnik operativnog odjela
glavnostožerni podpukovnik
(HELBICH)5
----------------------------- Helbich [v.r.]«
Original, umnožen na šapirografu
Sign., AIHRPH, Fond NG, Inv. br. 33752
1

Na ovom području nalazile su se jedinice Trideset druge divizije NOVJ.
Odnosi se na NOU brigadu »Braća Radići«.
3 Napad su izvele jedinice Bilogorskoga NOP odreda.
4 Okrugli pečat: Nezavisna Država Hrvatska
Operativni odjel
Ministarstvo oružanih snaga
5 Dragutin
2

14

Grada za povijest NOB-a

209

44

1944, siječanj 26.

Izvještaj Otsjeka za vojne vlasti u pozadini Desetoga korpusa »Zagre­
bačkoga« NOV i POJ Štabu desetoga korpusa о stanju i političkome radu
Komande područja, sekcija i komandi mjesta

Štab X. Korpusa »Zagreabačkog« NOV i POJ
Otsjek za vojne vlasti u pozadini
Br. B. 22/44
Dne 26. I. 1944

Štabu X. korpusa »Zagrebačkog« NOV I POJ

U prilogu dostavljaju se 2 primjerka mjesečnog izvještaja Otsje­
ka za Vojne vlasti u pozadini; jedan za Štab Korpusa, a jedan za
Glavni Štab Hrvatske.
Budući Komanda Moslavačkog područja do danas nije dostavi­
la svoje iskaze о brojnom stanju i naoružanju te о nacijonalnom i
socijalnom sastavu, nisu se mogli priložiti i ti iskazi.

SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU!
Šef Otsjeka:
[v.r.]

Horvat J.1

ŠTAB X. KORPUSA »ZAGREBAČKOG« NOV I POJ
OTSJEK ZA VOJNE VLASTI U POZADINI
Br.: B. 22/44
Dne 26. I. 1944

IZVJEŠTAJ ZA MJESEC JANUAR 1944
ŠTABU X. KORPUSA »ZAGREBAČKOG«
OBĆI PREGLED
Dana 1. I. ove godine, osnovan je kod Štaba bivše II. Op. Zone
Otsjek za vojne vlasti u pozadini, koji je osnutkom X. Korpusa
»Zagrebačkog« 19. ov. mj., pripao tom Korpusu.
1

210

Josip

Ured tog Otsjeka za sada ima pisara druga Keselj Ludvika i jed­
nog kurira.
U djelokrugu tog Otsjeka, pripadaju vojne vlasti u pozadini sli­
jedećih područja: Moslavačko, Kalničko i Bjelovarsko. Od tih pod­
ručja najstarije je Moslavačko, koje je osnovano još u mjesecu au­
gustu 1943 god., a poslije njega Kalničko, 1. X. 1943 god., dok je
najmlađe Bjelovarsko područje, koje je osnovano 8. I. ove godine.
U teritorij Moslavačkog područja spadaju slijedeći kotarevi: Garešnički, kutinski, čazmanski, te jedan dio Bjelovarskog te jedan dio
sisačkog kotara. Cijelo područje podijeljeno je na tri sektora, koje
kontroliraju Komande mjesta u Dubravi, Čazmi i Bereku, dok je
četvrti sektor pod kontrolom straža Komande područja. Sjedište
Komande područja je u Samarici.
U teritorij Kalničkog područja spadaju ovi kotarevi: Varaždin­
ski, novomarofski, dio križevačkog, dio koprivničkog te ludbreški
kotar. Čitavo područje određeno je prugom Križevac — Koprivni­
ca—Dravski most, tako da južno od pruge pripada teritorij Bjelo­
varskom području, a sjeverno od pruge, uključivši i grad Koprivni­
cu, Kalničkom području, zatim rijekom Dravom do Varaždina i
crtom Varaždin — Sudovec — Križevci zaključno. Sjedište Komande
tog područja nalazi se u Velikom Pogancu.
Komanda Bjelovarskog područja nije dostavila svoj izvještaj za
ovaj mjesec, iz razloga, što se ona nalazi tek u stadiju formiranja i
organizacije pojedinih sekcija i ustanova. Zato se u ovom izvještaju
neće vidjeti rad te Komande.
Oba područja, i Moslavačko i Kalničko, osigurava se najvećim
dijelom operativnim borbenim jedinicama, jer je ljudstvo četa tih
Komanda, s jedne strane dosta slabo naoružano i obučeno, a s dru­
ge strane malobrojno i fizički ograničeno sposobno za veće napore,
koje iziskuje neprekidno vršenje dužnosti na položajima.

RAD KOMANDA
U vezi sa najnovijim direktivama G.Š.H., u ovom su mjesecu ob­
je Komande bile zaposlene reorganizacijom svojim otsjeka, ustano­
va i partizanskih straža, tako da su formirane razne sekcije prema
prirodi rada, a partizanske straže formirane su u čete. Dobri rezul­
tati te reorganizacije opažaju se odmah naročito kod novoformiranih četa, gdje je omogućen jači i vojnički, a napose politički rad sa
drugovima partizanima, a omogućena je i bolja kontrola kretanja
drugova iz tih četa, što je prije bilo skoro sasvim nemoguće. No,
potrebno je spomenuti, da obje Komande oskudjevaju na dobrom
rukovodećem vojnom i političkom kadru. Da bi se taj manjak na­
211

doknadio, obje Komande održat će, tokom slijedećeg mjeseca, kurs
za politdelegate i politkomesare i na taj način, barem djelomično,
riješiti pitanje boljeg rukovodstva.
Pored toga, nastojalo se obilaskom pojedinih sekcija i ustanova
ukloniti sve smetnje, koje koče pravilan rad. Komanda Kalničkog
područja je pored toga po naređenju bivši II. Op. Zone putem prog­
lasa pozvala narod, da prijavi sve vojničko i civilno oružje. Tom
zgodom povučeno je od civila sve vojničko oružje, dok je za nošenje
civilnog oružja data pojedincima dozvola nošenja. Taj rad još nije
završen, nego se po tome nastavlja radom.
POLITIČKI RAD KOMANDA
Obje Komande о tome radu imadu vrlo oskudne podatke. Mno­
go se govori međutim, о slaboj političkoj svijesti naroda sa njihovih
područja, i potrebi uskog povezivanja u radu svih odgovornih fakto­
ra, kako bi se to stanje što prije popravilo. No same Komande uči­
nile su po tome veoma malo ili gotovo ništa. Nešto bolji politički
rad je kod ljudstva u pozadinskim vlastima i u radionicama, iako i
tu nema naročitih rezultata. Reorganizacijom rada pozadinskih
vlasti i preformiranjem partizanskih straža u čete stvoreni su svi
preduslovi za bolji politički rad.
Komande mjesta bile su u svom političkom radu mnogo aktiv­
nije, naročito one s Kalničkog područja. Njihov rad opširnije je pri­
kazan na drugom mjestu ovog izvještaja.
RAD SEKCIJA
Zdravstvena sekcija. U svojem izvještaju spominje Komanda
Moslavačkog područja neke nepravilnosti u odnosu stručnog i po­
moćnog osoblja, prema ranjenim i bolesnim drugovima, konkret­
no, da stručno i pomoćno osoblje pije češće i slađi čaj od ranjenih i
bolesnih drugova, no ujedno naglašava, da se takovi slučajevi uzimlju najstrože u postupak. Izvještaj ne spominje nedostatak stručnog
i pomoćnog osoblja, te nedostatak sanitetskog materijala pa se
pretpostavlja, da u tome, za sada, ne osjećaju pomanjkanje.
Za slučaj neprijateljske reakcije, iskopane su dvije zemunice,
koje mogu primiti 50 drugova, dok je treća takova zemunica u radu,
i biće u najskorije vrijeme završena.
Zdravstvena sekcija Komande Kalničkog područja imala je jed­
nu konspirativnu bolnicu te ambulante i rekonvalescentno odjelje­
nje u Ivancu. Rad je tekao normalno do provale neprijatelja, pa je i
bolnica i ambulante morale biti evakuirane tako, da se sada lakši
ranjenici i bolesnici nalaze po drugim selima, dok se teži ranjenici i

bolesnici, kojima je potrebna operacija ili rentgenski pregledi, ot­
premaju u gradsku bolnicu u Koprivnici, koja je snabdjevena svim
potrebnim instrumentima i aparatima. Nedostatak stručnog osob­
lja i sanitetskog materijala ne osjeća se toliko, koliko nedostatak
zavojnog materijala. Isto tako osjeća se nedostatak rublja, pa je
zbog toga otežano održavanje čistoće. Zarazna oboljenja lokalizira­
na su. Jedanaest bolesnika od tifusa nalazi se pred ozdravljenjem.
Najčešća su gripozna i reumatična oboljenja.
Za osiguranje-bolesnih drugova imade ta Komanda jednu četu
sa dobrim naoružanjem. Moral ljudstva te čete je dobar.
Intendanture — Rad intendanture Komande Moslavačkog pod­
ručja ometan je mnogim nepravilnostima, koje su međutim takove
naravi, da će se uz malo volje, lako ukloniti. Tako se spominje, da
NOO-i šalju intendanturi mnoge civile sa dopisima, da im se izda
odjeća, obuća itd., da se mnogi materijal, upućen intendanturi, za­
drži na putu od koje operativne jedinice, zatim necentralizirana na­
ređenja od raznih ustanova zbog izdavanja materijala, nedostatak
administrativnog osoblja itd. Inače intendantura najjače osjeća ne­
dostatak kože. Imade slijedeće radionice: Pekarnu, mesarnu, postolarsku, krojačku i remenarsku radionicu. Brojna stanja ljudstva u
tim radionicama ne spominju se. Isto tako ne spominje se da li te
radionice zadovoljavaju potrebama vojske pozadine.
Intendantura Komande Kalničkog područja sredila je donekle
svoj rad. Potrebama vojske i pozadine najvećim dijelom zadovolja­
va, ne osjeća se da su rezerve masti, mesa i soli veoma male, pa se
nastoji, da se putem NOO-a dobrovoljnim prilozima, prikupe i upot­
pune zalihe mesa, a napose masti, dok je u pogledu soli, naređena
najveća štednja. Vidi se naprotiv, da su rezerve žita dosta velike.
Ta intendantura ima slijedeće radionice: Pekarnu, klaonicu, postolarsku, krojačku i kožarsku radionicu. Pekarna imade dvije peći
sa maksimalnim kapacitetom do 3000 kg kruha, ako radi besprekid­
no 24 sata. Zaposleno je 14 ljudi. Zadovoljava potrebama. Postolarske radione zaposluju 4 radnika. Kožnatim materijalom su za teku­
će poslove snabdjevene, no osjeća se nedostatak sitnog materijala.
Radi pomanjkanja stručnog osoblja, ne zadovoljavaju potrebama.
Krojačka radiona zaposluje 15 radnika. U materijalu obćenito oskudjevaju, pa ne zadovoljavaju potrebama. Inače svoj rad vrše mar­
ljivo i savjesno. Kožarska radiona zaposluje 5 radnika. Radi po­
manjkanja potrebnih kemikalija i tehničkih sprava, moraće obusta­
viti rad, tim više, što se na oslobođenom teritoriju nalaze dvije
kožarske tvornice: jedna u Novigradu, a druga u Đurđevcu.Klaoni­
ca. Uposluje 3 radnika, koji obzirom na potrebe i mogućnosti dogona stoke zadovoljavaju.

Sekcija za vezu — Sekcija za vezu Moslavačkog područja u svo­
jem vrlo oskudnom izvještaju, spominje, da su u gradnji dvije nove
telefonske linije i to za novo sjedište Komande područja u Samarici
i za Mikleuš. Pored toga tuži se nedostatak materijala, napose žice i
izolatora.
Sekcija za vezu Komande Kalničkog područja imade svoju četu,
koja broji 26 drugova. Njihova je zadaća izgradnje polustalne linije.
Svoju dužnost obavljali su do sada na zadovoljstvo, no treba spo­
menuti, da im je stručna sprema slaba. Cijelokupna mreža dosiže
do oko 85 km. Obzirom na slabi telefonski materijal i nedostatak
specijalnih djelova telefona, upotrebljivost te telefonske mreže nije
najbolja. Napose se osjeća nedostatak mikrofona, dok ostali mate­
rijal zadovoljava potrebama. Na telefonskoj mreži postavljeno je 9
nadziratelja linije, koji su odgovorni za ispravnost pojedinih djelo­
va linije. Radi neprekidnog proširavanja i nadograđivanja telefon­
skih linija, mreža imade 3 centrale. Sekcija imade 9 pošta, od kojih
se 5 nalazi na teritoriju Bjelovarskog područja. Prenašanje pošte
vrši se kuririma. Uspostavljene su stalne veze sa Slavonijom, Mos­
lavinom, Bilogorom i Hrvatskim Zagorjem.
Za što bolji rad i njegovo pravilnije odvijanje, sekciji je potreb­
no oko 30 drugova radi upotpunjavanja čete za vezu.
Mehaničarska sekcija — Izvještaj Komande Moslavačkog pod­
ručja ne spominje rad te sekcije.
Komanda Kalničkog područja izvještava, da se njena mehani­
čarska sekcija sastoji iz mehaničarske i kovačke radionice. Rad
ovih radionica zadovoljava. Drugovi u mehaničarskoj radioni uglav­
nom su zaposleni popravkama oružja. Zbog primitivnosti njihovih
strojeva i nedostatka kisika, ne mogu činiti veće već samo manje,
sitnije popravke. Radi većih popravaka odlaze u mehaničarske radi­
onice u Koprivnicu. Ručni alat imadu u dovoljnoj količini. Zaposle­
no je ukupno 10 radnika.
Kovačnica imade dosta alata i materijala te zadovoljava potre­
be. Zaposluje 4 radnika.
Građevinska sekcija Ni rad te sekcije ne spominje izvještaj Ko­
mande Moslavačkog područja.
U Komandi Kalničkog područja ne postoji formalno ta sekcija,
radi pomanjkanja stručnog rukovodstva. No ipak se vrše neki naj­
nužniji radovi, kao kopanje potrebnih bunkera za spremišta i obra­
ne od avionskih napadaja, a preuređuju se i pojedine gospodarske
zgrade u stambeno.

Rad vojnih islednika i vojnih sudova. — Komanda Moslavačkog
područja javlja samo о poteškoćama u radu i preopterećenosti is­
lednika i vojnog suda.
I Komanda Kalničkog područja javlja о preopterećenosti pos­
lom islednika i vojnog suda, koji je još otežan nepodnošenjem do­
kazanog materijala protiv uhapšenika. Tokom ovog mjeseca bilo je
ukupno preslušano i presuđeno 98 osoba, od kojih je strijeljano 18,
na prisilni rad upućen 24, mobilizirano 12, dok su ostali upućeni
svojim kućama.

RAD KOMANDA MJESTA
Komanda Moslavačkog područja imade Komande mjesta u
Dubravi, Bereku i Čazmi, te Vojnu komandu Garešnica sa sjediš­
tem u Dišniku. Podrobnih izvještaja о radu tih komanda nedostaje.
Obćenito se govori о slaboj političkoj svjesti naroda tih mjesta i
okoline, a imade konkretnih slučajeva rada neprijateljske pete ko­
lone. Tako je telefonska linija Dubrava — Čazma iskidana u dužini
od 1 km, zapaljen stog sijena pretsjedniku NOO-a u Dubravi, u Sta­
roj Ploščici premazali kuću pretsjednici AFŽ-a, izmetinama, a u
Ploščici precrtane naše parole i ispisane »Dole Tito — Živio Maček«. Isto tako govori se о slaboj političkoj svjesti drugova partiza­
na na dužnostima u četama Komanda mjesta, о njihovom slabom
naoružanju i lošoj odjeći i obući, te о dosta slabom postupku sa ci­
vilima i slabom njihovom djelovanju među narodom. О radu nacijonalnih manjina napose se spominju Česi, koji u dosta velikoj mje­
ri sudjeluju u NOB-i, i da imade mnogo izgleda, da će se kod njih
mobilizacija proširiti. Mađari i Nijemci koji su najvećim djelom ise­
ljeni, drže se potpuno pasivno.
Komanda Kalničkog područja imade slijedeće Komande mjes­
ta: Varaždinske Toplice, Ludbreg i Koprivnica. Momentalno Ko­
manda mjesta Varaždinske Toplice nije u Toplicama, jer je neprija­
telj, iskoristivši momentalnu otsutnost glavnine naših snaga, po­
novno okupirao to mjesto. Do evakuacije ta je Komanda formirala
svoju četu, koja broji 35 drugova. Naoružanje i odjeća slaba. Politič­
ki i vojni rad sa drugovima iz te čete također je bio slab, radi blizi­
ne neprijatelja u uporištu Varaždin, pa su drugovi morali biti skoro
neprestano na položajima. Inače je Komanda uspješno suzbijala
šverc i otpremu živežnih namirnica i ostalih potreba u Varaždinu,
priređivala kulturno-prosvjetne sastanke i političke mitinge i po
svim pitanjima surađivala sa NOO-ima. Držanje naroda nije prema

narodnoj vlasti bilo najbolje, no najviše zbog strahovanja pred po­
novnom okupacijom neprijatelja.
Komanda mjesta Ludbreg za sada nema pomoćnika komandan­
ta. Formirala je svoju četu, te je cijelokupno brojno stanje te Ko­
mande 38 ljudi. Vojnički i politički četa je dosta dobro sređena, a
jer je relativno najbolje naoružana i odjevena, može i vršiti svoju
dužnost veoma savjesno. Odnos mještana i vojnih vlasti je vrlo do­
bar. Kulturno-prosvjetne priredbe i mitinzi posjećuju se u velikom
broju. Radi električna centrala, koja je velikim djelom bila unište­
na, prigodom svojedobne provale neprijatelja, a radi i na popravci­
ma mlina, kojeg je neprijatelj zapalio prigodom jednog našeg fingiranog napada. Šverc se uspješno pobija, a u tom pomaže napose i
slobodna trgovina, koja je dala vrlo dobrih rezultata. Pekarne i
mesnice ponovno rade, a i sajmovi su otvoreni. Civilne straže po se­
lima vrše uredno svoju dužnost. Sve određene knjige Komanda vo­
di. Kod druga Komandanta mjesta osjeća se svojevoljnost u radu.
Komanda mjesta Koprivnica najmlađa je, jer je Koprivnica poslijednja oslobođena.2 Rad je u tome mjestu dosta otežan, jer je
Koprivnica važila kao stup reakcije u Podravini. No ipak stvari kre­
ću na bolje, jer je veliki dio neprijateljski raspoloženih elemenata
uklonjen. Prije kratkog vremena formirane su dvije čete, tako da ci­
jelokupno brojno stanje te Komande iznaša 127 ljudi. Jedna četa
nalazi se u Koprivnici za potrebe Komande mjesta, dok se druga
nalazi u sektoru Đelekovec —Drnje —Gola, jer neprijatelj osigura­
va most na Dravi. Vojno-politički rad čete u Koprivnici dobro nap­
reduje, dok u tome zaostaje ona četa, koja se nalazi izvan Koprivni­
ce. Politička svjest naroda nije na najboljoj visini radi već spome­
nutog razloga. U gradu se normalno živi, trgovine su otvorene, a ob­
rtnici, naročito pekari i mesari, rade svoj posao. U pogonu je i
veliki mlin i električna centrala. Osnovna škola i gimnazija vrše re­
dovitu obuku.
Komanda mjesta surađuje po svim tekućim pitanjima sa civil­
nim vlastima. Zajedno s njima i političkim forumima priređuje mi­
tinge te kulturno-prosvjetne priredbe. Organizirana je obavještajna
i informativna služba, a sve propisane knjige vode se.
Rad četa Komanda područja — Obje Komande područja formi­
rale su iz bivših partizanskih straža svoje čete. Komanda Moslavač­
kog područja formirala je tri čete. Prva četa nalazi se u Novom Selu
sa stražama u Podgariću, Gor. Garešnici i Novom Selu, druga četa
2

dok. br. 51.

Koprivnica je oslobođena 7. studenog 1943. godine. О tome vidi: Građa SZH, knj. VII,

u Bršljanici sa stražama u Dišniku, Rogoži i Čairama, a treća četa u
Jelenskoj, sa rasporedom straža u Selištu, Gor. Jelenskoj i Osekovu. Protivavionsko odjeljenje nalazi se u Gor. Garešnici.
Komanda Kalničkog područja formirala je također tri čete, od
kojih se jedna nalazi u Vel. Pogancu sa zadatkom, da osigurava Ko­
mandu, intendanturu te skladišta intendanture, dok se druga četa
nalazi u Mal. Pogancu sa zadatkom, da osigurava i kontrolira sek­
tor Lepavina —Apatovec, a treća četa nalazi se u Oseku, za zadat­
kom osiguranja sektora Osek —Sudovec.
Čete obih Komanda slabo su naoružane, a napose se osjeća po­
manjkanje municije za francuske trometke. Isto je tako veoma loša
odjeća i obuća tih drugova.
Zbog donošenja slabog vojničkog i političkog rada sa tim drugo­
vima, njihova politička svjest i vojničko znanje veoma je slabo. Ra­
di toga odnos tih drugova prema narodu među kojima vrše svoju
dužnost često je sasvim nepravilan. Isto tako nepravilno je i uredo­
vanje tih drugova, koje je često puta veoma grubo i surovo, što, da­
kako, u mnogome krnji ugled NOV-e. Za takovo stanje krivica je što
drugovi iz tih četa većinom nisu bili u borbenim jedinicama, već su,
iako dobrovoljci, zbog svoje ograničene sposobnosti odmah upuće­
ni u pozadinske jedinice. Drugovi borci, iako ranjeni, poslije svog
ozdravljenja traže da se ponovno vrate u svoju borbenu jedinicu, s
kojom su se saživjeli i u kojoj se bolje osjećaju, iako svoje dužnosti
vrše s najvećim naporom. Oni ne žele ostati u pozadini, makar bi
njihova prisutnost u mnogome popravila stanje u pozadinskim če­
tama.
Moral je dosta dobar, no disciplina vrlo slaba. Redovito se deša­
va, da se drugovi samovoljno udaljavaju i odlaze svojim kućama
pod izgovorom da si presvuku veš. Dezerterstva su rijetka, a dešava
se samo kod mobiliziranih drugova.
Formiranjem čete stvoreni su svi preduslovi, da se to stanje pop­
ravi.
Obavještajna služba organizirana je kod Komande Moslavačkog
područja i po svim Komandama mjesta, dok Komanda Kalničkog
područja nema organiziranu tu službu, pa je upućena, da tu službu
odmah organizira.
Odnos pozadine i operativnih jedinica nije najbolji, napose, u
Moslavačkom području. Tamo su se desili neki konkretni slučajevi,
koji se, međutim, ne smiju pripisati cijelini borbenih jedinica, već
samovolji. Takovih konkretnih slučajeva u Kalničkom području ni­
je bilo, iako se u izvještaju spominje, da se i tu osjeća izvjesno potcjenjivanje drugova u pozadini, od boraca iz operativnih jedinica.

Provale neprijatelja — Neprijatelj je u toku tog mjeseca češće
pokušavao prepade na naše oslobođene teritorije, napose na njiho­
vu periferiju. Cilj takovih prepada je pljačka živežnih namirnica,
hvatanja vojnih bjegunaca te suradnika i simpatizera NOB-e. Tako
je na teritoriju Moslavačkog područja učinio neprijatelj prepad na
sela Vel. Vukovje, Kanišku Ivu, Kapelicu, Graberje i Cugavac. U
Kalničkom području učinjen je također prepad na selo Ivanec, koje
je potpuno opljačkano, a zatim popaljeno. Popaljeno je oko 70 kuća
i stambenih zgrada. Taj prepad učinio je neprijatelj iz svojeg upo­
rišta u Varažd. Toplicama, koje je prethodno okupirao, iskoristivši
otsutnost glavnina naših snaga. Isto je tako neprijatelj iz svog upo­
rišta u Križevcima pokušavao manje ali bezuspješne prepade na se­
la u okolini Križevca.
Zbog oskudnih izvještaja obih Komanda područja ovaj je izvješ­
taj oskudan i nepotpun. Međutim pošto će Komande područja do­
biti točne upute za sastavljanje svojih mjesečnih izvještaja, biće iz­
vještaj za mjesec februar iscrpniji.

SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU!
Pomoćnik Načelnika:3

ŠefOtsjeka:
Horvat J. [v.r.]

Original, strojopis
Sign., AVI I, Fond NOB, k. 551 A, f.4, dok 1 (10- 15)

3

218

Milan Brunović

45
1944, siječanj 26.

Izvještaj Komande žumberačkoga područja Štabu Žumberačko-posavskoga sektora о političkoj situaciji te radu odsjeka komande za razdoblje
10 — 25. siječnja 1944. godine

KOMANDA
ŽUMBERAČKOG PODRUČJA
Dne, 26. I. 1944.
Broj: 13/44.
Predmet: Polumjesečni Izvještaj
od 10.-25.1. 1944.

Štabu Žumberačko — Posavskog sektora
POLITIČKA SITUACIJA: Opće stanje na ovome području je ne­
izmijenjeno. Narod stiče sve više povjerenja u N.O. Pokret i utvrđu­
je se u uvjerenju, da se bori za njegove interese. To se očituje u vra­
ćanju ljudi iz neprijateljske vojske, a vrlo su rijetki koji bi bježali
ispred narodno-oslobodilačkih vlasti. Neprijateljski ispadi i svinja­
rije koje tom prilikom neprijatelj pravi, izaziva sve veću mržnju kod
naroda. Uspjesi naših velikih saveznika na vojnom i političkom po­
lju imali su velikog odjeka a isto tako i zaključci II. Zasjedanja AVNOJ-a, prihvaćeni su sa zadovoljstvom. Reakcija i peta kolona a is­
to tako i sadašnji vlastodršci iz Zagreba i Karlovca ruju još uvijek.
Ne mogu se pohvaliti sa velikim uspjesima, ali im uspijeva tu i ta­
mo da prevare koga. Narod u većini prima njihovo pričanje sa ne­
povjerenjem, jer se već dovoljno puta uvjerio о njihovoj lažljivosti.
Svojim pričama ne mogu više imponirati, jer svakidašnji događaji u
borbama kod nas na velikim frontovima ne ulijevaju narodu puno
nade, u njihove prazne riječi. U zadnje vrijeme pokušava reakcija
da se uvlači u naše redove pod raznim maskama, ali im je glavni cilj
miniranje naših redova iznutra. Uspjeha nemaju i u tome jer ih na­
ši borci i drugovi na drugim dužnostima brzo otkriju i poduzmu pot­
rebne mjere da se spriječi njihov razorni rad.
EKONOMSKO STANJE: Velikih promjena od zadnjeg izvještaja
nema. Može se reći da se ono pogoršalo, što je i razumljivo, budući
219

da se rezerve svaki dan smanjuju, a njihovo popunjavanje je gotovo
nikakovo. Naročiti manjak se osjeća na odjevnim predmetima i na
obući. Osjeća se veliki manjak soli, što čini naročito poteškoća i na­
rodu i vojsci, koja se još uvijek hrani po kućama. U tom pogledu
ova komanda nije u stanju da poduzme potrebno da se to ukloni.
Manjak soli je tako velik da bi trebalo nekoliko vagona soli da se
dade narodu bar za neko vrijeme. Neka kućanstva jedu neslano već
dulje vrijeme. Ovdje se mora nešto poduzeti, jer će se iz dana u dan
nestašica povećavati. Ova komanda prima u svoju kožarsku radio­
nicu na obradbu kože od civila uz uvjet da mu vrati polovicu iste,
kada je gotova, a mi dajemo sve potrebne kemikalije. Tako će se do­
nekle izaći ususret narodu da mü se pribavi barem neka količina
najnužnije obuće. U zajednici sa KNOO-om Žumberak organizacio­
na je radionica za popravak cipela najsiromašnijih ljudi ovoga kota­
ra. Ako bude mogućnosti organizirati će se nekoliko takovih radio­
nica. Sa odjećom stoji isto slabo. Na očito slabo su obučena djeca,
što priječi redoviti polazak škola, koje rade po cijeloj oslobođenoj
teritoriji ove komande. Sa kruhom i masti stanje je isto vrlo slabo i
ne zadovoljava. Manjak u tima namirnicama biti će iz dana u dan
sve slabiji. Izmjena za vino kojega ima ovdje dosta za žito nije orga­
nizirana niti sa vojne strane a niti sa civilnih vlasti. To je bilo u pla­
nu no nije se ništa konkretnog učinilo.
EKONOMSKI ODSJEK ove komande vodi brigu о opskrbi jedi­
nica sa stalnim boravištem. Njegove zalihe su dosta malene i s nji­
ma ne bi se moglo pristupiti prehrani operativnih jedinica, bez pot­
pore N.O. Fondova. Fondovi NOO-a su tako maleni da se može reći
da ih gotovo i nema. Osnivaju se prehranbene komisije koje će pris­
tupiti sakupljanju hrane za našu vojsku. Kada to bude gotovo, on­
da će se moći da pristupi propisnoj ishrani naše vojske. Nabavke za
našu vojsku vrše se preko našeg nabavnog centra, koji je uspio da
organizira nabavku, ali nam manjka potrebni novac, jer se nabavke
vrše isključivo sa neoslobođene teritorije. Nabavila se lijepa količi­
na kože i pribora za izradu cipela tako, da nam je uspjelo obuti go­
tovo svu vojsku na teritoriju ove komande. Kada bi se raspolagalo
sa dovoljno novaca, moglo bi se nabaviti neke robe i za susjedne
komande i NOO-e. Drugovi u radu u tome odsjeku zadovoljavaju.
Nepravilnosti nije se primjetilo i imaju uslova za razvitak.
POLITIČKI ODSJEK u ovom periodu nije radio gotovo ništa.
Drug pomoćnik komandanta područja otišao je na kurs a u ovom
odsjeku nema niti jednog drugog druga, koji bi mogao nastaviti sa
radom u njegovom odsustvu, budući da taj odsjek nije još organizi­
ran uslijed pomankanja sposobnih drugova.
220

TEHNIČKI ODSJEK zadovoljio je i izvršio sve zadatke, koji su
se pred njega postavili u granicama svoje mogućnosti. Pomankanje
sredstava je glavna zapreka za povećanje potencijala njegovih radi­
onica. U okviru toga odsjeka osnovana je nova postolarska radioni­
ca, koja se bavi samo popravkom starih cipela, dok je postojeća ra­
dila samo novu obuću. Najmanje je mogla učiniti krojačka radioni­
ca, jer ona nema materijala. Njegov rad je vidljiv iz priloga.
VOJNO-SUDSKI ODSJEK. U zadnjem izvještaju spomenuti su
nedostaci toga odsjeka i u ovom periodu pokazalo se izvjesno po­
boljšanje u njegovom radu. Radom vojno-sudskih istražitelja kod
Vojnih komandi olakšan je rad ovoga odsjeka. Uklanjanjem nedos­
tataka zadovoljiti će u buduće. Glavni nedostatak je do sada bila
obavještajna služba, koja je počela raditi i tako će se ubuduće moći
lakše pronalaziti krivce i privoditi ih zasluženoj kazni.
ZDRAVSTVENI ODSJEK nije radio gotovo ništa. Dolaskom re­
ferenta nije se postiglo ništa, jer je dotični referent čovjek koji ne
pokazuje mnogo smisla za rad, a nema onog osnovnog, što je pot­
rebno za jednog prosječnog partizana. Osjećaj dužnosti prema
svom poslu je vrlo malen, osim toga se je razbolio i to u vrijeme i
na mjestu i na način koji je za osuditi. Ima izgleda da bi se mogla
pojaviti epidemija tifusa u ovome kraju. Sa strane ove komande
poduzete su mjere u koliko je moguće da se bolest lokalizira na
mjesta gdje se pojavila. Isto tako poduzeti će se sve da se i civilne
vlasti angažiraju u tome poslu i da se međusobno potpomažemo do
maksimuma, da se spriječi ta bolest koja bi mogla nanjeti mnogo
zla narodu i vojsci. Bolnica ima svoje oporavilište za drugove koji
su preboljeli a nisu sposobni još za jedinicu.
PARTIZANSKE STRAŽE su na svojim mjestima i kod njih se
pokazuje napredak i na vojničkom i na političkom polju. Pravilnim
rasporedom drugova stražara t.j. drugova koji su sposobni za bo­
račke jedinice da se upute u iste i njihovo nadomještanje starijim
drugovima i drugovima koji su tokom borbe onesposobljeni za bo­
račke jedinice znatno će se poboljšati stanje u tima stražama. Po­
treban je uporan rad da se podigne vojnički i politički nivo drugova
koji su tek nedavno mobilizirani u ove straže a nisu prošli kroz bo­
račke jedinice. Komandiri četa a isto tako i komesari zajedno sa
vodnicima i delegatima rade sa svojim jedinicama i zadovoljavaju i
imaju uslova za razvitak.
VOJNE
rade. Ima
nja. Inače
vi na tim

KOMANDE uživile su se u rad i počele samostalno da
još dosta nedostataka, ali oni dolaze uglavnom iz nezna­
imade sve osoblje tih komandi uslove za razvitak. Drugo­
dužnostima nisu ranije radili na tom poslu, pa moraju
221

učiti sve od početka. Drže se direktiva i savjetuju se ukoliko im nije
što jasno sa ovom komandom. Malobrojno stanje ovih komandi i
partizanskih straža velika je zapreka za obuhvaćanje svih poslova
koji zasijecaju u njihov djelokrug rada.
DJELATNOST
MASOVNIH
ORGANIZACIJA
na
ovome
terenu
je dosta živ, ali nije povezan sa vojskom. Mi imamo dosta slab preg­
led о njihovom radu. Njihove organizacije postoje u našim jedinica­
ma, ali osim SKOJ-a druge su vrlo malo aktivne. Na terenu nisu se
u dosta slučajeva dovoljno povezale sa narodom, nego se pojedini
drugovi ograničuju na uži krug ljudi.
NARODNO-OSLOBODILAČKI
ODBORI
nisu
još
uvijek
dosta
samostalni. Nisu obuhvatili cijeli djelokrug svog rada. Neki su go­
tovo samo na papiru. To vrijedi naročito za seoske NOO-e. Naša po­
vezanost s njima nije tako česta kako bi trebala da bude. Taj veliki
nedostatak dolazi najviše od tuda, što drugovi ne poznaju svoje
dužnosti N.O. Fondovi su vrlo slabi i njima se ne posvećuje dovolj­
no pažnje, što naročito osjeća naša vojska.
Političko prosvjetno počelo se raditi, te postoji jedna diletant­
ska grupa. Analfabetski tečaj se ne drži, ali su zaduženi pojedinici
da u svojim jedinicama uče nepismene. Odnos partizana prema na­
rodu nije pravilan, ali je sve bolji i upoznavanjem drugova to će se
stanje mnogo popraviti.

Smrt fašizmu — Sloboda narodu!
M.P.1

Komandant:
[v.r.]

J.2 Draušnik

Orginal, strojopis
Sign., AVI I, Fond NOB, k. 1780, f. 3, dok. br. 8 ( 1 - 2 )

1

Okrugli pečat: Komanda vojnoga područja Žumberak
(u sredini zvijezda petokraka)
2 Jurica

222

46
1944, siječanj 26.
Sisak

Izvještaj Zapovjedništva 1. oružničke pukovnije Ministarstvu unutraš­
njih poslova za razdoblje od 11. do 26. siječnja 1944. godine

ZAPOVJEDNIČTVO
1. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE
J.S.Br. 55/Taj.
U Sisku 26. siečnja 1944.
Predmet: Doglasno izvješće.

PREDSJEDNIČTVU
VLADE
NA
RUKE
POMOĆNIKA
PREDSJEDNIČTVA
VLADE
DRŽAVNOG
TAJNIKA
Dr.
VJEKOSLAVA
VRANČIĆA
ZAGREB
GLAVNOM
ZAPOVJEDNIĆTVU
ORUŽNIĆTVA
/SIG.
ODJEL/
ZAGREB
ZAPOVJEDNIĆTVU
1.
ZBORNOG
PODRUĆJA
/Izvještaj/
ZAGREB
RAVNATELJSTVU ZA JAVNI RED I SIGURNOST /Odsjek X./ZAGREB
ZAPOVJEDNIĆTVU
ZAPOVJEDNIĆTVU
ZAPOVJEDNIĆTVU
ZAPOVJEDNIĆTVU

SREDIŠNJE
ORUŽNIĆKE
ŠKOLE
2.
ORUŽNIČKE
PUKOVNIJE
3.
ORUŽNIĆKE
PUKOVNIJE
4.
ORUŽNIĆKE
PUKOVNIJE

ZAPOVJEDNIĆTVU
5.
ORUŽNIĆKE
PUKOVNIJE
ZAPOVJEDNIĆTVU
6.
ORUŽNIĆKE
PUKOVNIJE
ZAPOVJEDNIĆTVU 7. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE

BJELOVAR
GOSPIĆ
BANJA LUKA
BROD NA SAVI
SARAJEVO
MOSTAR
SPLIT

Prema uputu za organizaciju i rad izvještajne službe i zapoviedi
Vrhovnog oružničkog zapovjedničtva Taj. J.S. Br. 320 od 31. srpnja
1941. g . predlažem sliedeće izvješće za vrijeme od 11. do 26. siečnja
1944. godine.

I. OBĆA POLITIČKA SITUACIJA:
1.
Razpoloženje naroda obzirom na unutarnje i vanjske prilike i
događaje:
Hrvatski narod na području pukovnije, pod stalnim je pritis­
kom partizana i ostalih pljačkaških i odmetničkih bandi, te podlieže komunističkoj i ostaloj partizanskoj promičbi. Državne oblasti i
vojne postojbe pružaju narodu zaštitu samo po gradovima i većim
mjestima, gdje još nisu prodrli partizani, dok po selima i manjim
223

i.00 sata u selo Gračec (7 km. osim manjeg broja koji ak­ tivno sudjeluju u redovima partizana. 1943. Njemačke savezničke i naše vojne postrojbe u posljednje vrieme energično i uspješno gone partizanske bande. da se ne bi use­ lila njemačka vojska. 30. partizani i nadalje svakodnevno minama razaraju prugu.mjestima koja su pod vlašću partizana. 1 Na ovom je području djelovao Moslavački NOP odred. Pljačka i pokolji nad nedužnim hrvatskim življem po kozačkim postrojbama na području Velike župe Gora dovodi narod u tešku zabrinutost i očaj. XII. Ovi radnici zaposleni su radionici drž. Bjelovar —Zagreb i Novska —Dugo Selo —Zagreb. Ostale narodnostne skupine: Bez promjena. propuste i b. oko 23. linije. jer se željeznička pruga izvan že­ ljezničkih postaja nikako neosigurava. j.b. Gubitak Gline bez borbe nanieta je državi i posebnicima ne­ procjenjiva šteta. od Dugog Sela) došla je skupina oko 150 naoružanih partizana. XII. . 2. od Dugog Sela) partizani1 su zapalili školu. s. te je učinio veoma težak dojam na hrvatsko sta­ novništvo. Ovo su zapalili. državne oblasti nisu u sta­ nju da narod zaštiti. Izuzetak je mali broj koji se nalazi po gradovima i većim mjestima i ovi su za sada mirni. te je potrebno poduzeti mjere da se sadaš­ nje stanje popravi. 1943. Varaždin — Zag­ reb.00 sati u selu Oborovu (15 km. te se kod naroda osjeća bolje razpoloženje. Na željezničkim prugama Karlovac —Zagreb. od 13 željez. Pravoslavci: su skoro svi u partizanskim redovima. Da bi se područje pukovnije očistilo od odmetnika potrebno je poduzeti podhvate širokih razmjera od strane naših i savezničkih oružanih snaga. radnika oduzeli njihove izkaznice i odnieli. oko 20. željeznica u Zagrebu. tako i teretnom prometu. župni ured i posebničku zgradu Kaster Otona veterinara iz Oborova. pa manje skupine partizan­ skih rušilačkih odjela u svako doba dana i noći imaju slobodan i nesmetan pristup na željezničku prugu. Ovo donaša velike štete kako osobnom. Ovakovo stanje potrajati će i dalje. Na željezničkoj pruzi Sisak— Zagreb napadi i razaranje pruge popustilo usljed akcije naših i sa­ vezničkih snaga na tome području.Kao važnije iznosim sliedeće: KRILO ZAGREB: 28.

bojne. km. trgovaca opljačkali su razne ro15 Građa za povijest NOB-a 225 . od Samobora) odvedena su 3 mladića svi rođeni 1922 — 24. I.) i u selu Zelina (13 km.. te se za njihovu sudbinu ne zna. od Hrv. od Popovače) i između Popovače i Novoselec Križa (7 km.. I. Poginula su 4. 1944.31. da se ne bi u njih uselila njemačka vojska. ust. postaje Popovača — Ludi­ na (3. Žrtava nije bilo. oko 21. 1944. župni ured i Hrv. s. i od Dugog Sela) zapaljene su zgrade pučke škole. 1944. Leskovca) radnički vlak naišao je na minu. postaje Pušća Bistra —Selo Luka (9 km. j. I.5 km. od Dugog Sela) neutvrđeni broj partizana zapalio je školu. u noći iz sela Otoka (6. 7. od Dugog Sela) neutvrđeni broj partizana zapalio je školsku i obćinsku zgradu da ne bi u njih uselile njemačke oruž. z. Gorici koji su bili na dopustu. u 07.00 sati između željez. Leskovca) radnički vlak naišao je na minu koja je eks­ plodirala tek po odlasku vlaka.z. a ranjena 1 građan. od Zaprešića) minirana je željez. te sa Nadbiskupskog dobra odveli 3 konja. u noći iz sela Klokočevac (6 km. Promet se obavlja prelaženjem 8. 1944.i. j. 7.00 sati na željez.5 km. 1944. j. z. od Samobora) neutvrđe­ ni broj partizana odveo je 4 mladića rod. most. U selu Otoki ranili su ustašu Vit­ ka Josipa 13. Žrtava nije bilo.00 sat njemački pancer vlak (3. g. u 13. 1944. pruzi Zagreb — Karlovac (3.5 km.00 sat u selo Brezovicu (4 km. km. Ranjena su 3 njemačka vojnika. od Hrv. Pruga oštećena za 12 metara. od Hrv. XII. Promet se vrši prelaže­ njem. 2.1.00 sati na željez. 6. oko 23. j.i. 1944. 1944. s. 1944. u Posavskim Bregima (16. pruga. s. i. Pruga je oš­ tećena za 25 metara. 1924. 1944. a iz sela Otok (6 km. Istodobno u selu Opatincu (13 km. 8. pruzi Novska —Zagreb (8 km.30 sati na željez.00 sata u selu Dubrovšćak Lievi (19 km. u 06. Žrtava nije bilo. I. od Samobora) po neutvrđenom broju partizana odvedena su 3 mladića. Na oba mjesta pruga je oštećena 1 metar. I. Za njihovu sudbinu se nezna. Ovom prilikom pogođena je i srušena kuća Dvoržak Josipa. 5. snage. I. 6. 1943. te je na njih otvorio topničku i strojopuščanu vatru. I. I. pruzi Zagreb — Karlovac (2 km. Dom. svi domobranske častne radne službe u Vel. Pruga je pop­ ravljena. Istodobno od mjest. od Popovače) minirana je željeznička pruga. oko 20. u 18. od Kutine) neutvrđeni broj odmetnika minirao je i srušio željez. I.i. od Po­ povače) primjetio je kretanje odmetnika u pravcu G. s. j. Leskov­ ca) došao je neutvrđeni broj partizana. na 3.00 sati između željez. 7. z. 8. s. u 21. Vlahiničke i Ludina. z. osoba.

1944. Dr. I.00 sati iz sela Jazbine (9 km. teretni vlak naišao je na minu. a zatim otišli u pravcu Gor. Odra i M. 10. I. Žrtava nije bilo. 12.000 kn. z. Les­ kovca) došla je skupina partizana oko 40 ljudi. z. Odveli su ih u pravcu Sv. i. 17. Partizani se povukli prema Horčecu (s. 1944. 2 štitna vagona izbače­ na sa šinja. od Vel. 10. iz sela Brezja (3 km.00 sati kod sela Rakitje (7 km. od Hrv. od Zprešića) skupina partizana napala je 2 njemačka samo­ voza teretna. u 07. s. od Samobora) pronađena je mina na samoborskoj vicinalnoj željeznici. te je ods­ tranjena. a zatim se povukli u pravcu sela Građani (8 km. i. 17. 1944. I. 12.000 kuna. Jelenska.30 sati na željez. j. I. od Podsuseda). te se za njihovu sudbinu nezna. u 06. 12. 1944. u 19. od Samobora) neutvrđeni broj partizana zapalio je mašinsku zgradu tvornice šta­ pova. Ježić Josip. od Popovače) upala je skupina partizana. oko 18. od Sesvete) radnički vlak naišao je na minu. te odnieli 3 gunja i 2 bolesnička kaputa u vriednosti 50.z. te se za njihovu sudbi­ nu nezna. pruzi Sesvete —Dugo Selo (4 km. 1944. od Samobora). I. oko 04. koji su prije 2 mjeseca parti2 Odnosi se na dijelove jedinica Žumberačko-posavskoga sektora.53 sata na željez. Gorice). j. od Samobora) po partizanima odvedeni su: profes. Žrtava nije bilo.i. a od seljaka Bahorić Rudolfa 4 pera polovnih cipela. Marković i Janoš Štefica svi namještenici državne tvornice seruma u Kalinovici. 150. I.30 sati u selu Bregani2 (6 km. Žrtava nema. I. 1944. 1944. s. I. gdje im je stalno sjedište. 226 . pruga je oštećena za 30 metara. I. I. od Popovače) upala je skupina partizana i odniela 4 gunja za pokrivanje vriednost 40. te prisilila mještane da naprave most na potoku Lomnici. oko 20.00 sati u selo Grančari (5 km. oko 05.00 sati u duševnu bolnicu Moslavina —Popo­ vača (1 km. 9. Martina (8 km. I. Stroj i 13 vagona izbačeno je sa tračnica.z.000 kuna. Promet uspostavljen. s.be i cigareta u vried. u 06. 1944. 11. Mlaka (6 km.00 sata jače skupine partizana3 došle su u se­ la: Hrašće. a jedan samovoz oštećen. od Samobo­ ra) neutvrđeni broj partizana odveo je 3 građanske osobe u nepoz­ natom pravcu. j. Ranjen je jedan njemački dočastnik. pruzi Zagreb — Sesvete (2 km. Gorice).30 sati u državnom kamenolomu Bukova Rebra (3 km. 15. u 20. od Samo­ bora).00 sati u duševnu bolnicu Moslavina —Popo­ vača (1 km. 1944. oko 19. od Sesveta). 1944. i. s. 17. ’ Isto. od Vel. s.z. 1944.z. i. Sve mladiće sposobne za vojsku oko 200 pokupili i odveli u pravcu Dub ranca (15 km.

Leskovca.O Muić Josipa redarstvenog izvidnika i legionara Požgaj Minu i odnieli im svu odoru i samokrese. I. b. 1943.1. Žrtava nije bilo. pruge u pravcu Lupinjaka. Klara u šumu Obrež. te otišli u pravcu sela Sv. od Hrv. Ovu dvojicu na mjestu strieljali.z. na 25. XII. Žrtava nije bilo.30 sati u selo Podbrežja i naselja Kajzerica (11 km. stu­ pova. 20. u Krap. 17. j. postaje polupa­ la vrata i prozore. 1944.19 sati na željez. Pruga oštećena za 1 metar. XII. u 20. oko 18.b. Uhvatili i sobom odveli oružn. Službena kola i 2 vago­ na izbačena sa tračnica. koji se ni­ su htjeli predati. I. Istodobno zapalili su državnu pilanu Turopolje 24. 18. Leskov­ ca) došla je skupina partizana oko 200 ljudi. željez. Toplica pronađena ubijena. te posjekla 12 kom. KRILO VARAŽDIN: 24. s. oko 23.20 sati na željez. u mjesto Đurmanec (4 km.55 sati na željez. njegovog suhodnika i 1 žensku nepoznatog imena. I. za čiju se sudbinu nezna. Pruga oštećena 2 metra. i od Hrv. j. Sumnja se da je gradnja mosta poduzeta radi prebaci­ vanja partizana u okolinu Brezovica i Hrv. zapalila 3 vagona. 1944.00 sati na željez. z. Žrtava nema. od Sesveta) osobni vlak naišao je na minu.i. u 07. Sa dobra grada Zagreba odnieli 2 para radničkih cipela i 2 gunja. od Savskog Marofa) teretni vlak iz Njemačke naišao je na minu. 26.5 km. vodnika Pajtak Stjepana na službi u G. te je 25. pruzi Zagreb — Karlovac (2. od Krapine) skupina partizana neut­ 4 Napad su najvjerojatnije izvele jedinice Zagorskoga NOP odreda koje su u to vrijeme djelovale oko Krapine i Pregrade. te iz sela otjerali 35 muškaraca u dobi od 16 — 40 godina. 1944. 23. od Krapine) došla je skupina oko 80— 100 ljudi. 1943.zani srušili. pruzi Zagreb —Sutla (3 km. I. Gorice) došla je skupina oko 200 naoružanih parti­ zana. Pruga oštećena za 6 metara. 227 . 1944. Toplicama u kući seljakinje Jambrišek Ma­ rije partizani pronašli su jednog njemačkog častnika nepoznatog imena. s. oko 23. pruzi Zabok — Krapina u blizini sela Pristava (4 km. XII. Leskovca) stroj naišao na minu. narednika u Minorsu i Tkalčić Antuna na službi u krilu Zagreb odnieli su odoru. u 03. 1943.00 sata u selo Obrež (4 km.Z. z. Prilikom eksplozije stroj izkočio sa tračnice. XII. a upravitelju Feher Josipu prietili su zašto plaća radnicima malenu nadnicu. 1944. pruzi Novska —Zagreb (2 km. s. a od Hebrin Avgusta stož. a žensku odveli sobom. 18.z. Promet privremeno obustavljen.4 U zgradi željez. razorila jednu skretnicu i 200 met. u neposrednoj blizini Krap. od Vel.

Parti­ zani se povukli u pravcu D. a osiguravale su: u pravcu Zagreba NO brigada »Braća Radići«. I. da sa strojem izađe na prugu za 100 meta­ ra. a zatim ga izveli iz kuće i sa 2 naboja iz puške ubili. Čulo se je gdje partizani govore »Pa kako će­ mo mi ići u borbu kada nemamo naboja«. 6.i. i. 1943.iz. DOMOBRANA IMA JAKO MALO. do 22. Toplica. skupina partizana5 koja je 3. Semnice (7 km. 4. što je sestrić ubijenog logornika u Kra­ pini. 27Я .1944. Iz Veternice partizanima trebalo je doći pojačanje. j. 6. ali nije došlo zbog pomanjkanja streljiva. siječnja operira­ la u Hrvatskom zagorju. tekstilne industrije.6 Borba je trajala do 9. Osobnim pretresom kod nje pronađeno je jedno pismo koje je primila od jednog činovnika iz Varažd. od Zlatara) 83 ko­ la raznih živežnih namirnica. I. s. U vlaku bilo je 10 domobrana i ovi su odvedeni. DOClM IMA DOSTA USTAŠA. te je u 5 Odnosi se na jedinice Tridesetdruge divizije NOVJ koja je od 3. a zatim naredili strojovođi. s tim da ga izruči nekom Šafaru u Koprivnici kamo je ona i pošla. prema Krapini i Lepoglavi Zagorski NOP odred i na pravcu Zlatar-Varaždin je­ dan bataljon Brigade »Matija Gubec«. iztjerali iz njega putnike.T. obhodnja postaje Varaždin zaustavila je kao sumnjivu tvorničku radnicu Plohli Agatu stanujuću u Varaždinu Koprivnička ul. 1944. 20. XII. Stroj i službena kola podpuno su uništeni. ALI SU SVI JAKO MALI. U pismu između ostalog bilo je napisano »OVDJE PUCNJAVA SVAKI DAN PUSČANA. ustaške postojbe P. br. j. SVAKI ĆAS SE PO KOJI POHEPA I POKVARI. Gubitci: 1 ustaša poginuo. z. od Krapine). po zauzeću Varažd. što je ovaj morao učiniti 2 puta. 1944. 6 Napad na Zlatar izvela su dva bataljona NO brigade »Matije Gubec«.od Ivanca) vođena je bor­ ba između Angloameričkih zrakoplova i njemačkih lovaca. Toplica vješale su Mihajla Rakovac kupališnog električara iz Varaž. 1944. te da se najvećom brzinom povrati i udari u stojeću kompozici­ ju. 1. ALI NAJVIŠE SAMO VRLO MALIH«.00 sata u selo Benci (2 km. gdje se i zadržavaju. kada su partizani odbijeni i po­ vukli se prema Veternici (7 km. ojačana jednim bataljonom Zagrebačkoga NÒP odreda. GESTAPOVCI SU SVI OTIŠLI U NJEMAČKU. 6. 26. 1944. od Krapine). dovezla je u selo Budinščinu (10 km. oko 22.. jake skupine partizana napale su ustašku posadu u Zlataru.000 kuna. povukla se iz Varaž. na strani partizana ima više gubitaka.vrđene jačine zaustavila je osobni vlak. 6. 7. od Krapine) 4 naoružana partizana došla su u kuću seljaka Semenić Rudolfa odu­ zeli mu 5. I. STROJOPUŠČANA I TOPOVSKA — TENKOVA IMA OKO 50. I.z. Toplica i jednu osobu iz Tuhovca nepoznatog imena radi suradnje sa parti­ zanima. I. Razlog ubojstva je taj. Opširnije о tome vidi: Dok. km. iznad sela Bednje (10. I.

Između njih je došlo do borbe. Promet uzpostavljen. I.z. Toplica) partizani pripucali su na ustašku postrojbu u prolazu iz Varaždina u Varaždinske Toplice.od Zaboka) došla je veća skupina partizana i pod šinje posta­ vila 9 mina. ali je pos­ ljedak nepoznat. 1944. 10.30 sati na željez. I. novačke pukovnije iz Varaždina i partizanskih skupina. u selo Šijanec (7 km. kod Ludbrega7 došlo je do borbe između 1.s. dok jer braći Serini uspjelo Cafuka ubiti. Na istom mjestu posjekli su 3 kom. Partizani su drvenu građu složili u 2 hrpe i zapalili. a jedna se je spasila padobranom i ova je pa­ la u ruke partizana.stupa. od Zaboka) razorila je drveni most. Na strani partizana bilo je više gubi­ taka. 1 njemački lovac zbog pomanjkanja benzina spustio se je u blizini Ivanca. oko 03.Bednji srušen 1 četveromotorni američki zrakoplov u kojem su 3 člana posade izgorile. 229 . 7 Odnosi se na dijelove Kalničkoga NOP odreda. I. 11. a dru­ ga se je sama ugasila. 9.od Varažd. 8. 1944. 11. oko 21. 1944.Toplica). 1944. 1944. bojne 2. km. koje su eksplozijom napravile manje štete.od Varaždina) došao je svojoj kući partizan Cafuk Rok.z.j.00 sata na rieci Bednji kod sela Svibovca (3 km.s. te je jedna izgorila . kod sela Stažnjevca (5 km.s.i.1. Na na­ šoj strani 1 mrtav i 6 ranjenih. Gubitci partizana nepoznati.od Varažd. između Zlatara i Budinščine (11 km. partizani minirali su betonski most.i. a drugog u trbuh koji su preveženi na liečenje u građansku bolnicu u Varaždin. 1944. Tonimir (1 km. 7. I.b. a kod parti­ zana nije poznato.z. I. 10. Ustaš­ ke postrojbe su navodno te partizane pohvatale i strieljale. Na našoj strani 2 mrtva i 1 zarobljen. pruzi Zabok-Zagreb između že­ ljez. te je sa svojim bratom Fabijanom otišao kod njegove kuće da ga uhite. pruzi Zagreb — Zabok (10 km. I.s. srušen je i jedan tromotorni neprijateljski zrakoplov kod Đurmanca (5 km. na 11. 10. te je Cafuk braću Serini ranio i to: jednog u nogu. od Krapine). 7. 1944. koje su eksplodirale i naniele veća oštećenja. postaje Ključ i Luka. od Zlatara) iz­ među njemačkih postrojbi i partizana borbe su vođene. pod šinje partizani postavili 11 mina.b. 1944. 1944. oko 02. I. Za njegov dolazak doznao je obćinski stražar obćine Vidovec Rok Serini.j.5. Na našoj strani žrtava nije bilo. I.z. 1944.1.z. kod mjesta zv.i.00 sat na željez. ista skupina partizana na potoku Krapina kod sela Ključa (10. 10. od Ivanca) borbe su vođene između ustaških postrojbi i partizanskih skupina.

11. i 12. I. 1944. u selo Sv. Ilija, Doljan, Seketin, Lužan i Beletinec (7-12 km.j. od Varaždina) pridošle su skupine partizana8 jačine
oko 2000 ljudi, te raspolažu i sa konjanicima.
12. I. 1944. između sela Lužana i Novog Marofa (9. i 16 km.j. od
Varaždina) partizani preprečili su put sječenjem drveća pokraj puta
i navaljivanjem panjeva. Ove prepreke čuvala je straža od 7 partiza­
na cielog dana.
12. I. 1944. u selo Mađarevo (3 km.s.z. od Novog Marofa) došla
je partizanska brigada MATIJE GUPCA jačine oko 500 ljudi i sa so­
bom dovezli 9 kola ranjenika od Budinščine. U Varaždin Briegu (10
km.j. od Varaždina) nalaze se 2 partizanske brigade BRACE RADI­
CA. Očekuje se dolazak još jedne brigade od Ludbrega sa kojim
snagama imao bi usliediti napadaj na Varaždinske Toplice.
13.1.
1944. kroz selo Visoko (8 km.j. od Novog Marofa) partizani
provezli su 40 kola ranjenih partizana iz borbe kod Zlatara. U školi
u Breznič. Humu (8 km.j.z. od Novog Marofa) bilo je također mno­
go ranjenih partizana.
14.
I. 1944. obhodnja 30-40 partizana došla je u selo Maruševac
(8 km.s.i. od Ivanca), a odavde se prebacile u rudnik Ladanje (10
km.s.od Ivanca). Seljacima u Ladanju Donjem zabranila odvoz ug­
ljena u Varaždin jer da će u protivnom svaki izkusiti posljedice i po­
vukla se u Gor. Voću (12 km.s. od Ivanca).
13. na 14. I. 1944. kod sela Ključa na mostu na potoku Krapina
(2,5 km.s.i. od Vel. Trgovišća) skupina partizana nepoznate jačine
ljudskom snagom, razrušila je 36 metara željez. pruge i prevrnula
preko nasipa. Istodobno na istom mjestu prerezali su 1 b.b.stup.
14. I. 1944. u 01,20 sati između željez. postaje Vel. Trgovišće —

Zabok (1 km.s.od Vel. Trgovišća) na potoku Horvarska, skupina
partizana nepoznate jačine minom oštetila je željez. most. Promet
uzpostavljen.
17.
I. 1944. u selo Gor. Rieku (8 km.j .i. od Novog Marofa) došla
je skupina partizana oko 3.000 ljudi.
17. I. 1944. oko 15,00 sati ustaške postrojbe dotjerale su iz Va­
raždinskih Toplica u Varaždin 4 para konja i druge opreme koje je
oduzeto od partizana u selu Svibovcu (4 km. i.od Varažd.Toplica).
18. I. 1944. u selo Ključ i Oštrice (3 i 4 km.s.od Novog Marofa)
došle su skupine partizana jačine oko 2.000 ljudi. Ova skupina na­
vodno je došla od Gor. Rieke.
18.
I. 1944. skupine partizana koje se nalaze u Novom Marofu
prekopale su cestu ispred bivše oružn. postaje i od raznog drveta
napravili barikade. Na cesti Novi Marof — Mađarevo, ove skupine
srušile su drveni most.
8

230

Isto.

Među partizanima čuje se pogovoranje, da će u najskorije vrieme kroz 2-3 dana napasti Varažd. Toplice i tamošnju posadu.
KRILO PETRINJA:
4.
I. 1944. oko 18,00 sati u selo Gušće (18 km.j.i. od Siska) došlo
je veći broj odmetnika, pokupili 43 mladića u dobi od 18-20 god., te
odveli sobom u šumu.
8. I. 1944. oko 20,00 sati oko 1000 odmetnika napalo je kozačku
posadu u selu Prekopi (4 km.s.i. od Gline). Borba je vođena 5 sati,
te su odmetnici odbijeni. U borbi ranjeno je 5 kozaka, a odmetnici
svoje mrtvace i ranjene odvukli su sobom, osim jednog mrtvog Ta­
lijana.
9. I. 1944. između Gl. Novog Sela i Graberja (11. km.j.z.od Petri­
nje) nepoznati broj odmetnika, napao je kozačku postrojbu nepoz­
nate jačine. Borba je trajala 1 sat. Poginulo je 5 kozačkih konja. Gu­
bitci odmetnika nepoznati. Poginula je jedna žena.
12.1. 1944. u 18,10 sati između željez. postaje Lekenik — Pešćenica (18 km.s.z. od Siska) osobni vlak naišao je na minu. Mina je eks­
plodirala pod kolima za ugljen, te izbacila sa tračnice 3 putnička va­
gona i oštetivši i oko 60 met.pruge. Žrtava i napadaja na vlak nije
bilo.
12. I. 1944. oko 09,00 sati kod sela Župić (4 km.j.z. od Petrinje)
neutvrđeni broj odmetnika napao je kozačku postrojbu koja je pu­
tovala za Petrinju. Ranjen je 1 njemački vojnik. 1 konj ubijen i 1 ra­
njen. Gubitci odmetnika nepoznati.
13. 14. 15. i 16. I. 1944. iz pravca šume Biljeg (10. km.j.z. od Petri­
nje) odmetnici tukli su jednim topom mjesto Goru (8. km.j.z. od Pet­
rinje). 14. I. oko 17 sati jednom granatom pogođena je oružnička
postaja zgrada, te je teže ranjen oružnik Marko Marjanović. Pogi­
nula su 4 kozaka, a 1 kozak, 1 domobran i 1 Niemac ranjeni. Pogi­
nulo je 10 odmetnika.
14. I. 1944. oko 20,30 sati u selu Petrinjci (16 km.s.od Kostajni­
ce) zasjedu od 36 četnika pod njemačkim zapovjedništvom napalo
je oko 400 odmetnika. Borba je trajala 2,5 sata. Nestala su 3 četni­
ka, a iza odmetnika ostalo je mnogo tragova krvi. Za vrieme napa­
da odmetnici na 2 mjesta oštetili željez. prugu, koja je popravljena.
15. I. 1944. u 17,30 sati između željez. postaje Pešćenica — Leke­
nik (18 km.s.z. od Siska) osobni vlak naišao je na minu, koja je eks­
plodirala i sa tračnice izbacila 2 vagona. Pruga je oštećena za 1/2
metra. Žrtava i napadaja na vlak nije bilo.
15.1. 1944. u 16,00 sati kod sela Rakani na željez. pruzi Bihać-Sunja (9 km.j.z. od Bos.Novog) osobni vlak naišao je na minu koja je
eksplodirala pod petim vagonom i ovaj vagon podpuno uništila, oš­
231

tećen je mnogo još jedan vagon, a 7 teretnih vagona prevrnulo se je
niz nasip. Poginulo je 6 njemačkih i naših vojnika, a teže i lakše je
ranjeno 25 osoba. Promet se obavlja prelaženjem.
17.1. 1944. oko 05,00 sati iz pravca Kotar šume (6 km.j .i.od Petri­
nje) odmetnici iz bacača mina izpalili 2 mine koje su pale u blizini
njemačkih baraka u Petrinji, te je polupano nekoliko prozora na
barakama. Istodobno odmetnici napali su kozačku posadu u Mošćenici (6 km.i.od Petrinje) te je napad nakon kratke borbe odbijen.
Ranjen je 1 kozak. Gubitci odmetnika nisu poznati.
17.
I. 1944. kozačke postrojbe iz Petrinje i Gora od 06,00 — 15,00
sati izvršile su nasilna razviđanja u pravcu sela Mala Gora (6 km.j.z.
od Petrinje), Strašnik (7 km.j.z. od Petrinje), Križ (4 km.j.z. od Pet­
rinje) pred kojima su se odmetnici povukli ostavivši nekoliko
mrtvih, a među njima i jednog komesara sa torbom spisa. Zaplienjen je 1 konj i oko 2000 met.b.b. žice. Na strani kozaka gubitaka ni­
je bilo. Odmetnici razmještaju svoje snage po selima: Slana (11
km.z. od Petrinje), Graberju (10 km.j.za od Petrinje), Glinskoj Po­
ljani (10 km.s.z. od Petrinje), te se predmjeva da ih ima oko 2000
ljudi.
21.
I. 1944. u 21,15 sati na željez. pruzi Sisak —Novska (2 km.j.i.
od Sunje) pod teretnim vlakom eksplodirala je mina. Od eksplozije
izbačena su 2 štitna vagona iza stroja. Žrtava ni napadaja na vlak
nije bilo. Pruga je oštećena u duljini oko 5 metara.
22.1. 1944. u 08,00 sati iz Gore (8 km.j.z. od Petrinje) kozačka po­
sada sa odjelom našeg topničtva povukla se je i momčad oružničke
postaje 11 momaka sa svom opremom i oružjem. Napuštanjem Gli­
ne, a sada i Gore, Petrinja je neposredno ugrožena od odmetnika.
KRILO BJELOVAR:
25. XII. 1943. u Ivanovo Selo (7 km.j.i.od Grub.Polja) došlo je
oko 30 partizana,9 te od mlinara Rajzl Ivana oduzeli 300 kg.pšenice
od ušura i 1 kožni remen od motora i otišli prema Turčević Polju
(12 km.i.od G. Polja).
26. XII. 1943. oko 20 sati u Gor.Rašenicu (4 km.j .i. od Grub. Po­
lja) došla su 4 partizana i sobom odvezli Novačić Ivana pisara obćine Ivanovo Selo, za čiju se sudbinu ne zna.
26. XII. 1943. oko 23,00 sata u selo Palešnik (8 km.s.i.od Garešni­
ce) došla je skupina oko 40 partizana i odvezli sobom 3 seljaka u
Vel.Bršljanicu (8 km.z.od Garešnice) za čiju se sudbinu ne zna.
27. XII. 1943. oko 00,30 sati ova skupina prilikom povratka iz
Palešnika porušila je željezničku prugu u šumi Pašijanski Gaj u du­
ljini 100 metara. Pruga je popravljena 28. XII.
4 Odnosi se na dijelove Bilogorskoga NOP odreda.

232

29. XII. 1943. u selo Kapelica (4 km.z.od Garešnice) došlo je oko
100 partizana, uhvatili i nasilno odveli 18 seljaka Hrvata koji nisu
bili simpatizeri partizana. Odveli ih u Vel.Bršljanicu, a odatle u No­
vo Selo (13 km.s.z.od Garešnice) gdje se nalazi njihova komanda.
Za njihovu sudbinu se ne zna.
30. na 31. XII. 1943. u selo Poljana (2 km.j. od Grub. Polja) došla
je skupina partizana neutvrđene jačine. Od Arsuze Antona odnieli 2
dugačka zimska kaputa i 1 par odiela. Od Novak Josipa otjerali je­
dan par konja sa ormom i kolima, 150 kg. pšeničnog brašna i 18 kg.
slanine i mesa. Sa plienom otišli su u pravcu sela Donja Rašenica
j.i.od Grub.Polja.
5. I. 1944. oko 22,30 sati u selo Brestovac (4 km.s.od Garešnice)
došlo je oko 40 partizana, te sa pilane D.D.Bilogora odvezli oko 12
kubika bukovih i jelovih dasaka za gradnju baraka u pravcu sela
Podgarić. Osim dasaka skinuli su i odvezli sa vodovodni stupova
bakarnu žicu.
6. na 7.1. 1944. na drž. cesti Križevci — Sv. Ivan Zabno, partizani
su zapalili 2 drvena mosta, radi čega je cestovni promet bio preki­
nut.
7. I. 1944. oko 09,00 sati na željez. pruzi Križevci — Zagreb izme­
đu željez. postaje Vrbovec i Prikraj, osobni vlak naišao je na minu.
Mina je eksplodirala pod trećim vagonom i razniela ga, a 4 vagona
prevrnuta. Poginulo je 14 i oko 30-50 građanskih osoba ranjeno.
10.
I. 1944. oko 22,00 sata u selo Brestovec (4 km.s.od Garešnice)
došlo je oko 40 partizana, po selu pokupili oko 40 kola, te sa pilane
D.D. Bilogora odvezli u Podgarić i Novo Selo (10 km.s.z. od Gareš­
nice) oko 28 kb građevnog drva za gradnju nastambi i skladišta.
12. I. 1944. u 17,30 sati do 13. I. u jutro, između sela Rovišća i
Markovac (12 km.s.z. od Bjelovara) prolazila je velika skupina par­
tizana10 sa oko 120 natovarenih kola. Ovi partizani došli su od sela
Kraljeva i Kovačevca sjeverno od Rovišća, a otišli u pravcu sela
Hrsovo i Kenđelovac prema Hrv.Kapeli. Iz razgovora partizana
moglo se je doznati, da su dobili zapoviedi od vrhovnog partizan­
skog zapovjedničtva, da se imaju povlačiti u Bosnu, a neki prema
Daruvaru u pomoć Drugovima, jer su tamo velike borbe.
12. I. 1944. na željez. pruzi Zagreb — Križevci između željez. pos­
taje Vrbovac i Prikraj, naišao je čuvar pruge na 2 građanske osobe,
gdje kopaju između šinja, koje su na njega pripucale. Kada je u
16,25 sati od Zagreba naišao osobni vlak, ovaj čuvar ga je zaustavio,
te je vlakopratno osoblje pretražilo prugu i našlo ukopano jednu
vreću eksploziva težine 17 kg. montirano na bateriju sa kapislom
koji je odstranjen i vlak bez smetnje produžio.
10

Dijelovi Bjelovarskoga NOP odreda.

233

12. I. 1944. u Pitomači (16 km.j.i.od Đurđevca) partizani su došli
u
posebnički
stan
oružn.
narednika
Marijana
Marojevića
i
oružn.vodnika Švaganović Marka koji su po zauzeću Pitomače po
partizanima došli u Bjelovar, te su njihove žene i djecu iztjerali iz
stana, sve stvari i pokućstvo zaplienili, stan zaključali, a žene i dje­
cu snabdijeli sa propustnicama i bez igdje ičega prepratili u Bjelo­
var.
15.1. 1944. oko 09,00 sati na željez.pruzi Zagreb — Križevci izme­
đu željez.postaje Vrbovec i Gradec, osobni vlak naišao je na 3 mine,
koje su pod vlakom eksplodirale. Jedan vagon III razreda podpuno
je uništen. Ovom prilikom bilo je 6 mrtvih i 7 teže i lakše ranjenih.
Kada je vlak stao oko 50 partizana11 napalo je na vlak i nakon kraće
borbe je uspjelo im je vlak zauzeti. Putnike iz vlaka iztjerali, a so­
bom u obližnju šumu odveli 19 putnika, jednog ustašu, 1 njemač­
kog oružnika i nekoliko domobrana. Ustašu su odmah u šumi ubili,
putnike opljačkali i pustili, a domobrane i njemačkog oružnika od­
veli, te se za njihovu sudbinu ne zna. Kod partizana bilo je navodno
u borbi nekoliko ranjenih, među kojima i njihov komandant.
18.
I. 1944. oko 16,00 sati na željez. pruzi Križevci — Bjelovar iz­
među željez.postaje Sv.Ivan Zabno i Crkvena, veća skupina partiza­
na čekala je u zasjedi vlak osobni koji je imao doći od Križevaca.
Vlakovođa bio je na ovo pravodobno upozoren, te je vlak vratio nat­
rag u Križevce.
19.1. 1944. oko 21,00 sat u selu Vel.Trojstvo (8 km.s.i.od Bjelova­
ra) jača skupina partizana napala je posadu njemačkih oružnika,
koji su partizane dočekali iz busije. U borbi ubijena su 4 partizana,
a 1 je živ uhvaćen. Iste noći druga skupina partizana kod sela Grginac (5 km.s.i.od Bjelovara) razrušila željez.prugu, da napadnutim
oružnicima ne bi mogla doći pomoć iz Bjelovara, ali su i ovi partiza­
ni razpršeni.
22.
I. 1944. oko 07,00 sati kod sela Zdralovi (4 km.j.i.od Bjelova­
ra) viđena je jedna skupina partizana koja se je prebacivala u prav­
cu sela Kokinac (7. km.j.i.od Bjelovara). Istog dana oko 09,00 sati
ova skupina kod sela Kokinac napala je izvidnički vlak od Bjelova­
ra prema Garešnici. Ustaška posada koja se je nalazila u ovom vla­
ku prihvatila je borbu, ali zbog nadmoćnosti partizana morali su se
povući. Gubitci: 4 ustaše mrtvi i 7 ranjenih. Gubitci kod partizana
nepoznati. Osobni vlak čuvši borbu povratio se je sa putnicima u
Bjelovar.
Neutvrđenog dana oružnička postaja sa momčadi i svima nadleštvima iz Grubišnog Polja povukla se je u Daruvar po zapovijedi
4. Gorske pukovnije.
" Napad je izveo Treći diverzantski bataljon Glavnoga štaba NOV i POH.

234

KRILO KARLOVAC:
7.
I. 1944. sa područja oružničke postaje Ozalj partizani12 odveli
su nasilno 35 seljaka. Prema saznanju ove seljake odveli su u selo
Hrašće (13 km.s.z. od Karlovca) i tamo sa njima izvode svakodnev­
ne vježbe.
9. I. 1944. u selo Podbrežje i Zaječko Selo (2 km.s.i.od Ozlja) od­
metnici pretresli su sve seoske kuće i oduzeli svu odjeću i obuću
vojničkog podrietla, a od trgovca Šoster Josipa u Zaječkom Selu
svu robu iz dućana.
9. I. 1944. u 17,20 sati na željez.pruzi Karlovac — Zagreb između
željez. postaje Horvati — Zdenčina teretni vlak naišao je na minu,
od koje eksplozije stroj i 2 vagona izbačeni sa tračnica. Žrtava nije
bilo.
9. I. 1944. u 18,10 sati na željez.pruzi Karlovac — Zagreb između
željez.postaje Desinac Zdenčina (1 km.j.z. od Zdenčine) oklopni
vlak naišao je na minu. 2 vagona izbačena sa tračnica. Žrtava nije
bilo.
10. I. 1944. oko 02,00 sata na željez.pruzi Karlovac — Zagreb iz­
među željez.postaje Zdenčina — Horvati (3 km.s.i.od Zdenčine) sa 4
mine razorena je željez.pruga. Promet istog dana uzpostavljen.
9. na 10. I. 1944. između željez.postaje Karlovac — Draganić (4
km.s.i.od Karlovca) na jednom mjestu odmetnici razorili su željez.prugu. Na istom mjestu pod željez.šinjama nađeno je još 6 ne­
eksplodiranih mina, koje su uklonjene.
9. na 10. I. 1944. između željez. postaje Mahično — Zorkovac na
željez. pruzi Karlovac — Ozalj, odmetnici eksplozivom razorili su
željez. prugu sa 2 propusta. Promet uzpostavljen treći dan.
10. I. 1944. u 06,00 sati u selu Čagljina (2 km.s.z. od Draganića)
odmetnici napali su jednu samovoznu njemačku kolonu, odnosno
eksplozivom razorili su cestovni most na potoku Kupčina. Promet
prekinut.
10.1.
1944. u 08,30 sati u Mrzljaki (2 km.j.z.od Draganića) na ces­
ti odmetnici napali su jednu njemačku samovoznu kolonu, te jednog vojnika upravljača samovoza ubili, jednome se za sudbinu ne
zna, dočim je jednom koji je vozi najzadnji sa samovozom uspjelo
pobjeći u Karlovac. 2 kamiona na cesti su po odmetnicima zapalje­
na.
10.
I. 1944. u 08,30 sati u Draganiću zaselak Budrovci odmetnici
napali su oružničku obhodnju od 10 momaka. Borba je trajala do
12,30 sati kada je napad uz dobivenu pomoć pridošlu iz Jastrebarskog odbijen bez vlastitih gubitaka. Gubitci odmetnika nepoznati.
12

Na ovom području djelovalo je Omladinska NO brigada »Joža Vlahović«.

235

11.
I. 1944. oko 05,30 sati između željez.postaje Duga Resa — Belavići (4 km.j.z. od Duge Rese) eksplozivom razorena je željez.pruga. Na istom mjestu je pod šinjama još jedna neeksplodirana mina.
11.
I. 1944. u 06,30 sati između sela Čeglji i Izimlje (3 km.s.od
Draganića) partizani na cesti iz busije napali su puščanom i stroj opuščanom vatrom legionarsku kolonu. Legionari borbu prihvatili i
odmetnike razpršili, te produžili u Karlovac. Ranjena su 2 vojnika i
1 konj. Gubitci odmetnika nepoznati.
11. I. 1944. u 07,30 sati kod sela Breznik (1 km.s.i.od Jastrebarskog) odmetnici na cesti napali su njemački povoz. Poginuo je 1 nje­
mački vojnik.
12. I. 1944. u 22,20 sati između željez.postaje Desinec — Jastrebarsko (3 km.i.od Jastrebarskog) njemački transportni vlak naišao
je na minu. Od eksplozije stzroj sa tenderom i 7 vagona oštećeno i
izbačeno sa tračnica, a pruga za 60 metara razorena. Žrtava nije bi­
lo. Promet drugi dan uzpostavljen.
12.
I. 1944. posada 5. ustaške bojne i oružnici iz Donjih Stativa
vršila je pretres sela: Brajak Brda, Donjeg Vinskog Vrha i Vinskog
Vrha (10 km.s.z.od Karlovca). Ovom prilikom sukobili se partizani­
ma13 jačine oko 350 ljudi koji su se bili ukopali. Prilikom borbe ra­
njena su 4 vojničara, a gubitci kod partizana nepoznati.
12.
I. 1944. oko 22,30 sati u selo Vodostaj (2,5 km.s.i. od Karlov­
ca) došla je skupina oko 100 partizana i od tamošnjih 17 seljaka odnieli svu robu odjeću, obuću, krugovalnike, gume za koture i druge
vriednostne stvari.
15.
I. 1944. u 08,30 sati između željez.postaje Karlovac — Rečica
(7 km.s.i. od Karlovca) osobni vlak naišao je na minu, od čije eks­
plozije stroj i 1 vagon oštećen. Žrtava nije bilo, osim što je ložač
ofuren vodom. Na istom dielu pruga, no prije dolaska vlaka, odmet­
nici zarobili su 4 radnika željeznička, od kojih je jedan pobjegao.
15.
I. 1944. u 09,30 sati ustaše i domobrani posade Ozalj oko 300
ljudi prilikom pretresa područja kod sela Krnežići (5 km.s.i. od Ozlja) sukobila se sa partizanima. Borba je trajala 1/2 sata, kada su se
naše snage pred nadmoćnijim neprijateljem morale povući do Sv.
Roka (1,5 km.s.i.od Ozlja). Za vrieme borbe i kod povlačenja ranje­
no je 5, a zarobljeno 2 domobrana. Gubitci odmetnika nepoznati.
15.
I. 1944. naše i savezničke oružane snage pod zapovjedničtvom zapovjednika I. sektora generala g. Tomaševića14 vršile su
podhvat na području Zdenčine — Okić (9 km.s.z.od Zdenčine). Kod
sela Sv. Marije (7,5 km.i od Zdenčine) i kod Kozlikova (4 km.s.z.od
Zdenčine) odmetnici dali su odpor, ali su na oba mjesta brzo raz13
14

236

Odnosi se na 15. slovenačku NO brigadu i Karlovački NOP odred.
Ivan

pršeni. U selu Beter (6 km.s.z.od Zdenčine) partizani pri bjegu osta­
vili su 10 mula natovarenih strjeljivom i ostalom raznovrstnom ro­
bom. Ranjen je 1 domobran. Kod partizana bilo je više gubitaka
nije utvrđeno koliko. Poginula su 2, a ranjena 1 građanska osoba.
16.
I. 1944. u 03,00 sata između željez.postaje Dugaresa — Karlo­
vac (1 km.od Dugerese) eksplodirala su 3 mine i razorile 6 met.pruge

'

16.
I. 1944. u 07,30 sati između željez.postaje Duga Resa — Kar­
lovac (2 km.od Duge Rese) radnički vlak naišao je na minu od čije
eksplozije 3 vagona natovarena raznovrstnom robom izbačena iz šinja. Žrtava nije bilo. Promet uzpostavljen.
16.
I. 1944. u 06,00 sati grupa od 25 ustaša stožerne sati 30. ustaš­
ke bojne iz Zdenčine upala je u Pisarovinu koju drže partizani. U
brzini su ubili 2 partizanska stražara kod poštanske zgrade i jednog
teško ranili, te uhitili stolara Tratnik Stanka iz Pisarovine koji je na
glasu da stoji u vezi sa partizanima, a zatim se brzo povukli za
Zdenčinu bez vlastitih gubitaka. Uhićeni Tratnik priznao je da se u
Pisarovini u podrumu poštanske zgrade nalazi oko 54 zarobljenika,
među kojima Niemaca, ustaša i željezničara koji su 14. I. doprem­
ljeni iz Korduna navodno radi zamjene о čemu su vođeni pregovori
sa Niemcima.
18.
I. 1944. u 01,00 sat oko 500 odmetnika15 napalo je njemačke
postave u selu Draganiću. Borba je trajala do 6 sati, kada su odmet­
nici odbijeni, u pravcu Krašića. Poginula su 2 njemačka vojnika, a 1
legionar ranjen. Poginulo je 10 konja, a 3 konje odmetnici su odve­
li. Odmetnicima pala je u ruke i njemačka ambulanta koja je bila
smještena u jednoj kući. Gubitci odmetnika nepoznati. Na mjestu
borbe nađen je samo jedan mrtav odmetnik.
20. I. 1944. u 08,40 sati na željez.pruzi (3 km.s.i. od Zdenčina) ok­
lopni vlak naišao je na minu. Izbačena su 3 štitna vagona. Žrtava ni­
je bilo.
21.1.
1944. u 00,45 sati između željez.postaje Duga Resa — Kar­
lovac (2 km.s.i.od Duga Rese) eksplodirale su 4 postavljene mine i
oštetile prugu u duljini 30 metara.
21. I. 1944. naše oružane snage iz Netretića izvršile su podhvat u
samoj okolini (14 km.s.z.od Karlovca). Ubijeno je 8 odmetnika, a 4
zarobljena. Zaplienjeno je 8 karabina, 2 samokretne puške i 1 od­
metnička kuhinja. Na našoj strani 2 vojničara lakše ranjena.
23.
I. 1944. u 08,15 sati na željez. pruzi Karlovac — Ozalj (3
km.j.i. od Ozlja) osobni vlak naišao je na minu i čije eksplozije ten­
der i službena kola izbačena sa tračnica. Žrtava nije bilo.
15

Napad je izvršila Omladinska NO brigada »Joža Vlahović«

23.
I. 1944. u 09,00 sati između željez.postaje Horvati — Leskovac (2 km.i.od Horvata) oklopni vlak naišao je na minu. Stroj sa 2
vagona izbačeni sa tračnice. Žrtava nije bilo.
U zadnje dane u Zdenčinu, Jastrebarsko i Draganić došlo je oko
3.500 kozaka16 sa konjima. Siena za konje nemaju, već ga oduzima­
ju od naroda koji i sam oskudan, te je među seljacima zavladalo ne­
raspoloženje.
3. Razni događaji:
27.
XII. 1943. do 3. I. 1944. izvršili su više razbojstava i pljački
Milošević Stjepan iz Kopčevca, kotara Dugo Selo, Krtak Đuro iz
Ivanić Kloštra, kotara Čazma, Hrlić Mato iz Šušnjara, kotara Bjelo­
var, Grginić Florijan djelatni ustaški vojničar 11.sati posadne ustaš­
ke bojne u Zagrebu i ustaša vojničar Vampi Josip 5. sati 2. bojne že­
ljezničkog prometnog zdruga u Bjelovaru. Od strane oružničke obhodnje u Dugom Selu uhićeni su: Hrlić Mato, Grginić Florijan i
Vampi Josip i predati ratnom sudu u Zagrebu , a ostala dvojica na­
laze se u bjegstvu.
31.
XII. 1943. oko 10,00 sati u Grubišno Polje spustio je se jedan
njemački vojni zrakoplov koji je donio poštu za njemačko oružničtvo. Nakon kratkog zadržavanja prilikom uzletanja nastupio je
kvar u motoru, zrakoplov se srušio na zemlju i zdrobio. U zrakoplo­
vu bila su 2 njemačka častnika koji su manje povrijeđeni, te su prenieti u bolnicu u Bjelovar.
4. О akciji, radu, kretanju sumnjivih osoba tuđinskih i neprija­
teljskih agenata, provokatora i antidržavnih elemenata:
Akcije, rad i kretanje antidržavnih elemenata napred je opisa­
na.
5. О stranoj propagandi u narodu:
Strana i neprijateljska promičba vrši se širenjem lažnih viesti,
radio viesti i letaka. Promičbu šire među narodom partizanski te­
renci i nepoćudne osobe slušanjem zabranjenih i neprijateljskih
krugovala London, Moskvu i Zrinjski, te ove viesti razprostiru me­
đu narodom, koji im nasjeda.
6. О prilikama prehrane i prometa:
reb

Željeznički promet
poduzetim jačim
16

i rušenje željez.pruge na relaciji Sisak-Zagosiguranjem od strane savezničke njemačke

Odnosi se na pripadnike Prve kozačke konjičke divizije.

vojske malo je popustio, dočim na ostalim dielovima glavne pruge i
dalje se vrši razaranje, a na vicinalnim željez.prugama, cestama i
b.b.linijama stanje je neprimienjeno, te se promet obavlja sa veli­
kim poteškoćama. Prehrana je dobra.
7. Odnosi vojske sa ustaškim organizacijama i građanskim vlas­
tima: Dobri.
8. Odnosi sa savezničkim vojskom čiji se dielovi nalaze na našem
području:
Sa njemačkom vojskom obćenito dobri, dok sa kozačkim pos­
trojbama nisu zbog iznietih postupaka.
12.
I. 1944. postrojbe I. kozačke divizije iz Vel. Gorice vršile su
uhićenja muškaraca u selu Dragonožec, Markuševac i Trputec (12.
km.j.z.od Vel. Gorice). Uhićeno je bilo oko 130-150 osoba. Od uhiće­
nih 15. I trojica su obješena, a 19 strieljano. Razlog uhićenja i strieljanja je nepoznat.
18.
I. 1944. oko 11,00 sati naišle su kozačke postrojbe od Kostaj­
nice u selo Budičinu i Taborište (8,5 km.j.i. od Petrinje), gdje su bez
ikakovog razloga ubili 16 osoba što muških, što ženskih, zapalili 1
kuću i 1 štalu, izvršili nekoliko silovanja, te mnoge kuće opljačkali
u stoci, robi i živežnim namirnicima.

II. AKCIJA NAŠIH I SAVEZNIČKIH ORUŽANIH SNAGA:
Akcije koje su poduzete u Kordunu nisu se mogli prikupiti nikakovi podatci.
Ostale poduzimane akcije od strane naših i savezničkih oruža­
nih snaga nap red je opisana.

III. STANJE U VOJSCI:
Kod oružničtva:
1. Raspoloženje, duh i disciplina: Kod starijih oružnika obćeni­
to dobra, dok kod pomoćnih oružnika i prič. domobrana sla­
bo, jer mnogi bježe i pridružuju se odmetnicima.
2. Incidenti, nereda i izgreda većeg značaja: Nije bilo.
3. Bjegstva iz oružničtva:
11. IX. 1943. prič.domobran Lugar Mijo postaje Zlatar.
3. X. 1943. prič.domobran Kuharić Josip postaje Ludbreg.
17. X. 1943. prič.domobran Carinski Juraj, Bešenić Franjo i
Milek Pavao postaja Lepoglava.
239

17. X. 1943. prič.domobran Mraz Ivan postaje Ivanec.
17. XI. 1943. pomoć oružnik Cikač Mirko postaje Vinica.
20. XI. 1943. prič.domobran Bajzek Stjepan, Božak Ivan i Furak Ranko postaje Vinica.
13. XII. 1943. prič.domobran Korotaj Ivan postaje Varaždin.
30. XII. 1943. proč.domobran Petrovečki Franjo postaje Vini­
ca.
3. I. 1944. oružnik naslov, vodnik Mojič Mato postaje Bjelo­
var.
6. I. 1944. pomoć, oružnik Banjan Stjepan postaje Bjelovar.
4. Ponašanje častnika, dočastnika i momčadi: Po propisu.

IV. VANJSKA SITUACIJA:
1. Prilike u pograničnim oblastima susjednih država:
Nema podataka, jer se državna granica prema mađarskoj nalazi
pod vlašću partizana, a također i ostali dio državne granice područ­
ja ove pukovnije je ugrožen po partizanima, te se nigdje ne mogu
dobiti potrebni podatci.
2. О stranim vojnim bjeguncima: Nema ih.
3. О nedozvoljenim prelazima na granici, švercu i tome slično:
Nisu primljena topogledna izvješća.
4. Odnosi sa pograničnim oblastima susjednih država: Korektni.

V. DJELATNOST ANGLO AMERIČKIH ZRAKOPLOVA:
Dne 23. I. 1944. u 21,00 sat leteći visoko iz smjera sjevero istoka
prema jugo zapadu preletjelo je manje jato neprijateljskih zrakop­
lova Sisak. U razmaku od 35 minuta iz istog smjera sliedilo je veće
jato neprijateljskih zrakoplova, leteći preko Siska u smjeru jugoza­
pada. Misli se, da su zrakoplovi Angloamerikanski.

VI. OBĆI ZAKLJUČAK:
Javna sigurnost na području pukovnije ugrožena je. Željeznički
promet ugrožen je osobito na glavnim prugama: Sisak — Zagreb,
240

Novska — Dugo Selo — Zagreb, Karlovac — Zagreb, Varaždin — Zag­
reb i Bjelovar — Zagreb.
Grad Koprivnica kao i područje sjeverno, sjeverno istočno i ju­
goistočno od Koprivnice s onu stranu Drave i preko Drave sve do
Mađarske granice i sada je u partizanskim rukama. Dne 11. siečnja
1944. kozačke postrojbe bez borbe napustile su Glinu, te se je mora­
la i momčad postaje Glina povući u Petrinju. Dne 22. siečnja 1944.
napuštena je po našim i savezničkim postrojbama Gora (8
km.j.z.od Petrinje). Usljed nastale situacije momčad oružničke pos­
taje Gora povukla se je u Petrinju.

VII. ORUŽNIČKE POSTAJE KOJE PRIVREMENO NE DJELUJU:
Krilo Bjelovar: postaja Đurđevac od 31. XII. 1943.
Krilo Petrinja: postaja Gora od 22. I. 1944.

VIII.

ORUŽNIČKE POSTAJE KOJE SU PRIVREMENO PRESE­
LJENE U DRUGO MJESTO:

Krilo Bjelovar: postaja Grub. Polje povučena u Daruvar 21. I.
1944. područje 3. oružničke pukovnije.

IX. ORUŽNIČKE POSTAJE KOJE SU OBNOVLJENE:
Krilo Varaždin: postaja Varaždinske Toplice 13. I. 1944.

ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!
(M.P.)17

Zastupa zapovjednika,
bojnik Franjo Ghiraldi
Ghiraldi [v.r.]

Original, strojopis
Sign., AIHRPH, Fond NG, Inv. br. 34001

17

Okrugli pečat: Nezavisna Država Hrvatska
Zapovjedničtvo 1. oružničke pukovnije

16 Građa za povijest NOB-a

241

47
1944, siječanj 26.
Donja Stubica
Izvještaj Kotarske oblasti Donja Stubica Velikoj župi Prigorje о strije­
ljanju i hapšenju stanovništva u općinama Gornja Stubica i Zelina

NEZAVISNA

DRŽAVA

Broj Taj. 59/1944.

HRVATSKA - KOTARSKA OBLAST DONJA STUBICA_____________________________
Donja Stubica, dne 26. siečnja 1944.

PREDMET: Kuhta Leopold i dr. prilikom
sukoba sa pripadnicima P.T.S-a
ubijeni.

1) GLAVNOM RAVNATELJSTVU ZA JAVNI RED I SIGUR­
NOST
2) VELIKOJ ŽUPI PRIGORJE oba
ZAGREB

Dana 23. siečnja 1944. god. oko 12 sati о podne napredujuč sa
područja obćine Kašina, kotar Sv. Ivan Zelina prema Gornjoj Stubici, kotar Donja Stubica stigao je jedan veći odred Ustaških pos­
trojba u mjesto Gornja Stubica. Prema dobivenim podacima taj od­
red sastojao se od kojih sedam stotina momaka sastojeć se iz 2 i
pol satnije ustaša vojničara prometnih zdrugova pod zapovjedničtvom bojnika Ivanovića i 3 satnije konjaničkog sklopa P.T.S-a pod
zapovjedničtvom satnika Stanarevića.
Pomenuta skupina Ustaških vojnih postrojba imala je zadaću,
da pročisti jedan dio kotara Sv. Ivan Zelina i Dolnja Stubica od od­
metnika i njihovih suradnika te da usput pokupi sve vojne neposlušnike, koji se budu na tom području u času pretresa našli.
Ušavši sa više strana u Gornju Stubicu pomenuto odjeljenje vo­
dilo je sa sobom oko 140 osoba, koji su prema gore pomenutom za­
datku sakupljeni i pronađeni na pomenutom području.
Odmah po ulasku u Gornju Stubicu započelo se sa pretresom
samog mjesta odnosno hvatanjem sumnjivaca i vojnih neposlušnika.
Veći dio odjela smjestio se sa podhvatnim ljudima na sajmište
u Gornjoj Stubici u namjeri, da se odmori i istovremeno izvrši na242

mijenjeni joj zadatak, pa da nakon toga proslijedi put u pravcu Dolnje Stubice.
Neposredno nakon samog ulaska pomenutog odjela ustaša u
Gornju Stubicu neko1 je iz skupine sakupljenih i uhićenih osoba is­
palio iz samokresa nekoliko metaka u pravcu, gdje je stajao bojnik
Ivanović. Tom prilikom napadač je teže ranio jednim metkom u
glavu bojnika Ivanovića, dok je istovremeno na mjestu ranio jed­
nog vojnika i ubio jednog čarkara.
Vjerojatno smatrajuć, da se radi о smišljenom napadaju odmet­
nika i njihovih pomagača, a izazvani mučkim napadajem na svojeg
zapovjednika bojnika Ivanovića ustaše su otvorili vatru na sve one,
koji su u nastaloj pomutnji iz skupine pohvatanih pokušali, da se
spase biegom.
Istovremeno je na licu mjesta izvršeno streljanje, a zatim vješanje na zapaljenu zgradu obćine Gornja Stubica i okolno drveće ne­
kih osoba iz Gornje Stubice za koje je vodstvo pomenutog odreda
raspolagalo sa podacima, da su surađivali sa partizanima, te još ne­
koliko osoba, koje su bile u skupini uhićenih i u Gornju Stubicu dot­
jeranih.
Po tom su se pomenuti odredi ustaških postrojba nakon zadrža­
vanja od kojih sat i pol vremena u Gornjoj Stubici uputili prema
Dolnjoj Stubici gdje su stigli oko 4 sata poslije podne dana 24. siečnja 1944. god. ukrcali na vlak u postaji Donja Stubica u namjeri, da
se povrate u Zagreb.
Dana 25. siečnja 1944. god. rano u jutro uputilo se povjerenstvo
sastavljeno od činovnika ove oblasti i kotarskog suda u Dolnjoj
Stubici zajedno s jednom obhodnjom oružničke postaje iz Dolnje
Stubice na licu mjesta u Gornju Stubicu, da bi se obavila identifika­
cija poginulih osoba i odredilo potrebno radi pokopa istih.
Kada je pomenuto povjerenstvo stiglo u Gornju Stubicu još uviek su neki od poginulih ležali na mjestu, gdje su ubijeni, dok su
dvojica još visjela na drveću nedaleko zgrade bivše obćine, dok je
jedan od obješenih visio na vratima zapaljene zgrade obćine.
Nakon djelomično obavljene identifikacije određeno je, da se
leševi obješenih i ubijenih smjesta pokupe i predaju ili rodbini ili
kratkim putem sahrane, što je odmah i učinjeno.
Na taj način nađeno je na licu mjesta ukupno 9 muških i dva
ženska leša. Od tih su prepoznati odnosno utvrđen je identitet njih
devetorica, dok se za dvojicu nije moglo utvrditi tko su i odkuda su.
1
Napad je izveo Ciglenečki Ignac, sekretar Općinskoga komiteta KPH Gornja Stubica.
On je pucao na Ivanovića nakon što mu je bilo saopćeno da će biti streljan.

Jedan dio leševa poginulih i obješenih skinula je odnosno odni­
jela njihova rodbina i ako je dan nalog, da se do dolaska povjerens­
tva leševi imadu ostaviti na mjestu, gdje su obješeni ili poginuli.
Ispitivanjem očevidaca, te po sabranim podacima iz osobnih is­
prava pronađenih kod poginulih, zatim prema dobivenim podaci­
ma od njemačke mjesne posade utvrđeno je, da je povodom napred
opisanog slučaja poginulo pored navedenog ustaškog rojnika još
sliedeće osobe:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
244

Brezak Slavko pomoćnik činovnik u odvjetničkom uredu Dr.
Bačića iz Dolnje Stubice sa stanom u Gornjoj Stubici, star 45
god. otac troje djece rkt.
Grbić Marija supruga kot. pristava Grbića stara 23 god. majka
jednog djeteta sa stanom Gornjoj Stubici.
Kuhta Leopold limar, oženjen, otac jednog djeteta iz Gornje
Stubice.
Kuhta Jelka, učiteljica na pučkoj školi u Gornjoj Stubici žena
pod 3/ navedenog.
Novosel Mijo star 45 god. rkt. oženjen, otac troje djece iz Orehove Gorice, ratar, obćina Gornja Stubica.
Ciglenečki Ignac star 30 god. rkt. neoženjen, iz Orehove Gorice,
obćina Gornja Stubica.
Mucak Stjepan ratar, oženjen, rkt. navodno bez djece, iz Sla­
nog Potoka obćina Gornja Stubica.
Filip Đurđević ratar rkt. star 25 god. otac jednog djeteta iz Sla­
nog Potoka, obćine Gornja Stubica.
Josip Mištak ratar star 35 god. oženjen, rkt. iz Dubovca, obćine
Gornja Stubica.
Janko Petrović ratni invalid, star 55 god. neoženjen, iz Brezja,
obćine Gornja Stubica.
Karabin Zlatko dijete staro 13 godina, sin Stjepana ratar iz Sla­
nog Potoka, obćina Gornja Stubica.
Hrenović Mirko rođen 1912. godine ratar rkt. bračno stanje ne­
poznato iz Kučanaca, obćine Kašina, kotar Sv. Ivan Zelina.
Kovač Josip ratar rođen god. 1926. bračno stanje nepoznato iz
Planine obćina Kašina, kotar Sv. Ivan Zelina.
Vujnović Ivan ratar rkt. rođen 1925. god. neoženjen, iz Gajca
obćine Kašina kotar Sv. Ivan Zelina.
Stjepan Komin ratar rkt. iz Pasanske Gorice, obćine Kašina,
kotar Sv. Ivan Zelina.
Ožbolt Milan star oko 35 god. trgova, rkt. oženjen iz Vugrovca,
obćine Kašina, kotar Sv. Ivan Zelina.
Sumpor Leopold (podaci daljnji nepoznati).

18) Vojnović Mato rođen 1920 god. ratar, rkt. iz Karivaroša, obćina
Gornja Stubica.
Dok se nije moglo utvrditi identitet trojice ubijenih, jer se za is­
te nije moglo dobiti nikakove podatke.
Prema tome imade ukupno 21 poginulih, od toga 16 muških i 5
ženskih i to sa područja ovog kotara ukupno 11 osoba, sa područja
kotara Sv. Ivan Zelina vjerojatno svih 10 osoba.
Uz ove tvrde neki od očevidaca, da je navodno poginulo još ne­
koliko osoba, te još daljnjih nekoliko ranjeno, no to se nikako nije
moglo provjeriti, osim jednog slučaja ranjavanja.
Uz gore navedene uhićeno je i sprovedeno u Zagreb još 152 oso­
be i to 43 osobe sa područja ovog kotara te 109 sa područja kotara
Sv. Ivan Zelina čiji se iskaz u prilogu pod ./. predlaže naslovu zna­
nja i eventualno daljnjeg postupka radi.
Za neke od uhićenih zanimale se kod ove oblasti njihove porodi­
ce i rođaci dokazujući njihovu navodnu nekrivnju, no ova oblast ni­
je u pravcu njihovog možebitnog oslobađanja do sada ništa poduze­
la čekajuć od naslova daljnje upute u tom smislu.
Za pogibiju od gore navedenih ljudi isključivo je krivac napadač
na bojnika Ivanovića, te sami uhićeni, koji su nastalu pometnju
htjeli iskoristiti i pobjeći, na što su ustaše bili prisiljeni na njih ot­
voriti vatru bojeći se valjda daljnjeg napadaja, a ujedno na taj na­
čin spriečilo se, da i ostali uhićeni ne bi umakli.
Prema saznanju na takav način gornji čin prosuđuju svi ozbiljni
i triezni građani iz mjesta Gornja Stubica i okolice, što je prema
razvoju događaja točno i opravdano.
Racijom pak protiv vojnih neposlušnika uspjelo se, da se već u
ovih par dana dobrovoljno javilo veći broj takovih kod ove oblasti i
područnih oružničkih postaja.
Da ne bi neprijatelj u svoje pročimbene svrhe iskoristio gornji
slučaj ova je oblast sa svoje strane poduzela sve potrebno kako bi
pučanstvo ovog kotara dobilo stvarnu i istinitu sliku gornjeg doga­
đaja, te da bi se na taj način u ovaj kraj ponovno unio potrebni mir
i spokoj stvo.

Kako je već napred spomenuto svi ubijeni pokupljeni su i već
pokopani uz ostale potrebne formalnosti.
Prednje se moli primiti na znanje.—
ZA DOM SPREMNI!
(M.P.) KOTARSKI PREDSTOJNIK
Delak [v.r.]

Original, strojopis
Sign., AIHRRH, NG, Inv. br. 10739
245

48
1944, siječanj 27.
Bjelovar

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Oblasnome komitetu
KPH za zagrebačku oblast о preseljenju Okružnoga komiteta u Borovljane
te о političkoj situaciji u kotarima Križevci i Đurđevac

O.K. K.P.H.
Bjelovar
27.1. 1944.

Oblasnom Komitetu K.P.H. za Zagrebačku oblast.
Dragi drugovi!
Kako smo se dogovorili potrebno je, da vam se češće javljamo
osim redovitih izvještaja. U tom smislu izvještavamo Vas da smo
preselili našu bazu u Borovljane, općina Novigrad. To je učinjeno
zbog ispada bande iz Bjelovara, te smo se pred njom povukli u Bo-,
rovljane i tamo ostali. To je bilo 23. I.
25.
I. je održano savjetovanje K. NOO-a za Đurđevac i Križevac.
Savjetovanje za Đurđevac je uspjelo, dok je Križevačko bilo slabije,
jer odbornici sa dviju općina nisu zbog reakcije mogli doći. Prisut­
ne su bile 3 općine.
Politička situacija na tim kotarevima bila bi slijedeća. Na Križevačkom se ne samo osjeća nego i vidljivo ćuti rad reakcije. Postoji
puna suradnja ustaša, četnika i raznih pristaša bivše HSS. Kao
primjer Papa,1 narodni zastupnik iz Gaja izvlači svoje suseljane
iz vojske, njihove puške zadržava u selu, a njih same otpravlja u po­
liciju u Zagreb tj. u službu policije. Imade veze sa tobornikom mjes­
ta Gaj, koji živi u Križevcu, a zove se Rečnik. Sela su puna petokolonaša koji su aktivni, jer im dosada još nije onemogućena veza s
Križevcem niti se šta poduzimalo protiv njih. Mjere koje će se uči­
niti u saglasnosti sa Štabom novo formirane brigade2 unutar 33. di­
vizije mnogo će koristiti, jer će se najzad ta peta kolona otjerati. Ta­
mo smo poslali zbog održavanja zborova druga Vontu.3
1 Andrija
2
3

246

Odnosi se na Drugu moslavačku brigadu, formiranu 19. siječnja 1944. godine.
Zvonko Ivanković

Na đurđevačkom kotaru je politička situacija bolja. Karakterizi­
ra je previranje koje je nastalo poslije mobilizacije. Mobilizacija ni­
je posvema uspjela, jer su naše organizacije bile preslabe da je pri­
preme. Pojedini ispadi kao n.pr. u općini Pitomači dokazuju to.
Tamo su naime od vojnih bjegunaca mislim naših, ubijena dva od­
bornika.
Mi održavamo 28. o.m. sastanak O.K. na kojem ćemo о tome
raspravljati, te vas detaljno izvijestiti.
U vezi s dopisom druga Mike4 о održavanju kotarskih konferen­
cija partije za kotar Đurđevac i Koprivnicu to su sve pripreme u to­
ku. Možda ćemo morati sastanak okružnog NOO-a odgoditi s obzi­
rom na to da je za isti dan određena konferencija u Koprivnici.
S drugarskim pozdravom

SMRT FAŠIZMU- SLOBODA NARODU!
Zvonko5 [v.r.]

P.S. Šaljemo Vam prepis pisma,6 koje je danas upućeno Božidaru
Magovcu, uredniku Doma.
Original, strojopis
Sign., AIHRPH, KP-56/60

49
1944, siječanj 28.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu
KPH Krapina о političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a, NOO, AFŽ, te о vojsci, akcijama i agitpropu

Kotarski Komitet
K.P.H.
Krapina
28./I. 1944.

Drugarskom Okružnom Komitetu K.P.H.
Krapina.
4
5
6

Špiljak
Franjo Zajšek
Navedeni prijepis nedostaje.

247

Izvještaj.
Dragi drugovi!

I. Politička situacija:
Narod u našem kotaru je svakim danom sve aktivniji u N.O.B.
U toku ovog mjeseca naši politički radnici pristupali su к narodu u
svim općinama i održavali mitinge, jer je banda u ovom mjesecu bi­
la mirna i nije krstarila po selima u tolikoj mjeri, koliko u zadnja 3
mjeseca.
Još nam je jako težak rad u općinama Sv. Križ i Zabok, jer svi
oni odbori koji su bili u tim općinama formirani, prestali su sa ra­
dom. Radi toga smo u te dvije općine poslali 8 članova K.P., da pro­
diru na terenu i omoguće rad ovih odbora, te da održavaju mitinge
po selima. Od ove osmorice drugova trojica su članovi Kotarskog
Komiteta.
Politička situacija po pojedinim općinama je slijedeća:
1./ Općina Zabok. U ovome mjesecu politička situacija se popra­
vila za toliko, da žiteljstvo prima naše političke radnike. U toj opći­
ni postoji i peta kolona, to je drugovima dat zadatak, koji su upuće­
ni na rad u tu općinu, da detaljno istraže njihov rad i ako će biti
moguće da sprovedu likvidaciju peto-kolonaša. U toj općini imade
još i ustaški nastrojenih, imade i kulturbundaša, ali ove se uglav­
nom nalazi u središtu mjestu, gdje se nalazi uporište bande. К na­
rodu po selima se može pristupiti i narod simpatizira N.O.B. Proce­
dura po selima te općine u ovome mjesecu nije pravila nikakovih
reakcija, već je jedino naredila seljacima, da joj mora dostavljati ži­
vežne namirnice, a osobito mliječne proizvode, pa seljaci od straha
to i čine.
2./ Općina Sv. Križ. Banda u toj općini pravi dosta teror nad na­
rodom, to se narod povukao i ne sudjeluje u N.O.B.-i onako kako bi
trebao. Pristaše N.O.B. jesu. Odbori koji su bili prije formirani isto
ne rade ništa i kao da upće ne postoje. Političkih stranaka i rad re­
akcionarne klike nije zapažen. U toj općini 1. ovog mjeseca likvidi­
ran je opasni banditski agent Viktor Cvetko. Radi toga slučaja, ban­
da je napravila reakciju, te je pohapsila 25 ljudi iz iste općine, koje
je nakon par dana pustila, jedino je nastradao drug Kos Julijus, ko­
jeg je najprije ustrijelila, a zatim objesila u samom mjestu ispred
stare škole.
Dana 4. ov. mjeseca banda je došla u selo Dukovec. Vojni bje­
gunci iz tog sela su opazili bandu, počeli su bježati, a banda je za
njima pucala i tako ubila Bakližu Stjepana i Sirovec Julijusa. Isti
nisu bili simpatizeri N.O.B., već obični šverceri.
248

likvidiran je revolucionarac 5/XII. ali trpi veliki strah pred bandom. iz same Krapine predavaju fond drugovima susjednih općina gdje tko stigne. 1919—1941. jer se u ta sela zaletava banda. О tome opširnije vidi: Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919 — 1979. Dana 26. ali se osjeća njihov utjecaj na granici te i Zabočke općine.O. Politička situacija u toj općini je isto vrlo Narod je sve aktivniji u N. sin Karla. Jurec Mirko. Općina Radoboj. Dao je lijep broj boraca za Rad reakcionara HSS i drugih organizacija u toj općini ne se. mj.B. Osim toga došlo je i do oružane demonstracije vojnika. 2 249 . te ova uz pomoć Švabske bande drži u strahu sav narod.U toj općini pojavile su se pljačkaške bande.O. Lesičak N.65 m/m. svu robu iz dućana i jedan pištolj 7. str. koje pljačkaju na­ rodnu imovinu i ime N.000 Kuna. dobra. Jurec Petar. nešto suhog mesa i masti. Narod aktivno sudjeluje u N. jedino ona sela koja graniče sa općinom Krapina malo su labavija. Hoblak Joža. jedino što je ustaška organizacija u samom centru koju vode Pažuri. Ovih dana je Švabska i ustaška banda u Krapini bacala neke brošure i letke u propagandne svrhe. Sopina Petar i neki legionar Fernažir.V. ov. dočim narod je teško odmah uvjeriti о protivnom. 5. da su pripadnici N. Reakcionera HSS u toj općini nema. Isti pljačkaši su iz sela Kebel kotar Zla­ tar i to: Skepener Ljudva. kojem su uzeli 250. Isti su opljačkali Sente Stjepana. koje Vam prilažemo1 ovom iz­ vještaju.O. Kod Merkaša seoskog trgovca u selu Kozjak.O.V. Politička situacija u toj općini je vrlo dobra.. da nosi izvješ­ 1 Navedene brošure i leci nedostaju./ Općina Krapina..O. Pojedi­ ne domobrane i ustaše koji dolaze na dopust Pažuri odmah mobili­ ziraju za ustašku vojnicu Krapine i odmah je zadržavaju za odbranu Krapine. Toga dana u Zagrebu je održano niz manifestacija povodom ujedinjenja koje je uglav­ nom organizirala omladina. N.2 Općina Petrovsko.B. veš i gotovog novca.B.O. uzeli su robu iz dućana. jer narod sa nepovjerenjem gle­ da naše političke radnike.B. 61-62.O.. Stjepanu Kranjčiću uzeli su dvije civilne puške i sav veš. koje graniče sa Krapinom. Tom I. Iz pojedinih sela ljudi se povezuju sa okolnim općinama. Svečnjak Stanko za kojeg smo dobili podatke. Jambrek Ljudva. Simpatizeri N. Radi ovih pljačkaških bandi teško je pristu­ piti к političkom radu u toj općini. zapaža 1918.V. 4. Rad reakcionarne klike HSS u toj općini ne zapaža se. Narod u toj općini je pristaša N. 3. otišlo je 7 mladića u banditsku vojsku. pošto pljačkaši govore. U toku ovoga mjeseca iz ovih sela koja graniče sa Krapinom.

da oni ne dopuštaju. što vrlo loše djeluje i na ostale još u vojsku neupućene drugove. U pogledu mobilizacije isto je napravljena zbrka na području kotara Pregrade radi toga. dopremao kući živežne namirnice./ Općina Đurmanec. pojedine borce. da neko­ ga odpusti uopće iz vojske i ako to nije potrebno.O. da su drugovi politički rad­ nici iz našeg kotara bili pozivani da dođu na teritorij kotara Pregra­ de i to drug Dragutin Krog. da pojedini borci koji dolaze svojim kućama sa oružjem. 6. Pošto je ovaj rad bio nepravilan sa strane drugova iz .O. iz kotara Pregrada protiv toga bunili i govorili. koju bi vrlo rado primio i pružio sve što je vojsci potrebno. te jedva očekuje. Primjećeno je.P. Događa se i to. jer da njihova sela nisu još masovno obuhvaćena organizacij­ ski. da komandujuće i političko osoblje naše vojske previše pušta na dopust. svinje i druge predmete koje je opljačkao kod reakcija na Kordunu. da gornji drugarski Naslov uputi u ovome smislu dopis u Štab ZNOPOH. U području općine Začretje narod imade prilično dosta hrane. kako se slični slučajevi ne bi više događali. ali su se pojedini članovi K.O. On se je tome pozivu i odazvao i održa­ vao je mitinge po tim selima i odborima je davao direktive za rad.. iz susjednih kotara Pregrada pozivaju političke radnike iz našega kotara da dođu к njima da ih upute u rad. da pojedini mještani kuda dođe naša voj­ ska dolaze u Štabove i mole. Narod je svakim danom aktivniji i aktivniji. te nuđaju hranu i sve što je vojsci potrebno. kao i uspjehe Crvene Armije. U cijelom našem kotaru Narod objeručke prima našu vojsku i sa simpatijom prati njezine uspjehe. da dolaze iz kotara Krapine politički radnici u njihov kotar. To se događalo i prije mjesec dana. a ima i slučajeva. Neophodno je potrebno. Sa područja ove općine u toku ovog mjeseca dato je procentualno najviše boraca u N. da ne bi vojska iz njihovog mjesta brzo otišla. napiju se kod svojih kuća. Radi ovih slučajeva otežan je i politički rad i rad na sprovođenju mobilizacije. Članovi seoskih N. Događaju se slučajevi.taje bandi u Krapinu о kretanju naše vojske po toj općini i о radu političkih radnika. da bi u tu općinu došla naša vojska. a mi smo u našem kotaru mobilizirali sve što je sposobno. Mi imademo dosta posla i muke da pošaljemo po­ jedine borce u odred. pucaju po selima i vraćaju se natrag u jedinice u pija­ nom stanju. Isti je za vrijeme služenja kod bande. Politička situacija u toj općini je najbolja. što su tamo počeli pozivati u vojsku go­ dišta od 1910— 1925.V. a pojedino komandno i političko osoblje iste pušta kući.

Organizaciono stanje. a i politički više nego u svome selu.K.900 Kuna.K.750 Kuna i 3400 Kuna šaljemo Vam od zapljene prigodom jedne akcije koju je izvršio član K. bio je štetan za njihovu mobilizaciju. Općina Petrovsko imade 4 Skojevske grupe od 36 članova. da se mobilizira sve što je za vojsku sposobno. Prilog od simpatizera partije 10. poslali smo u vojsku. da rade po primljenim di­ rektivama. Općina Zabok imade 3 seoska odbora od 18 članova i sa 50 obuhvaćenih. 3 Ivan Katalenić 251 . U kotaru imademo 7 partijskih jedinica sa 26 članova. Trebalo bi pismeno upozoriti drugove iz Pregrade. SKOJ I USAOH. Opći­ na Radoboj imade općinski komitet Skoja od 4 članova i jednu skojevsku grupu od 5 članova. II. pa smatramo. Općina Petrovsko imade općinski odbor od 6 članova. pošto su se pojedini bunili na našem pod­ ručju što su pozvani u vojsku. USAOH. III.P.H. Za sada je odsutan pol. a pogoto­ vo na našem području. a rođeni su ispod 1910. sekre­ tar drug Pero. kao i to. Općina Zabok imade jednu skojevsku grupu od 5 članova. Kotarski odbor USAOH-a još nije formiran. Općina Đurmanec imade općinski komitet Skoj-a. da su u vojskci bolje i potrebni. dakle sveukupno 17. Slati ćemo i dalje drugove članove K. koji se sastoji od 6 članova i u općini Đurmanec imade 5 Skojevskih grupa od 18 članova. u vojsku i to što više radi toga. Skoja imade 5 članova. K.Pregradskog kotara. Općina Radoboj imade 8 seoskih odbora od 33 člana sa 370 obuhvaćenih. 17 seos­ kih sa 126 članova i 600 obuhvaćenih. i prilog od drugova parti­ jaca 2500 kn. Jedanaest članova K. a ne na svoju ruku. jer će se voj­ nički izobraziti. Općina Sveti Križ ima jedan seoski odbor sa 3 člana.3 koji se nalazi na kursu. Ovome izvještaju prilažemo partijsku članarinu i partijski pri­ log i to: članarinu za 25 članova i 1250 Kn. K.P. Kotarski komitet broji 8 članova.P. g.. Općina Krapina imade mjesni odbor od 7 članova sa 50 obuhva­ ćenih.

. Ostaje čisti fond............. organiziraju omladi­ nu. 32..... Opominjemo ih i ispravljamo ih koliko naj­ više možemo.O.530........... ali taj plijen ne predaju na ono mjesto kuda bi trebalo........ Kako je AFŽ pred reorganizacijom i pod rukovodstvom naše partije........ da će AFŽ za kratko vrijeme izgledati bolje nego do sada i da će biti veći uspjeh nego do sada. iz općine Krapina drug Barilar Franjo i Piskrec Viktor.... Općina Radoboj imade 1 odbor sa 3 članice... Dato je u zadatak svim članovima ovog Komiteta i ostalim čla­ novima K. da pojedini Skojevci vrše ak­ cije.Kn. ali nailazimo na poteškoće u tome što su im drugovi iz viših foruma dali direktive rada onako kako nebi smjeli....... imade 29 članova. Općina Petrovsko imade 11 odbora sa 54 članice.F. da podučavaju omladinu i da ih is­ pravljaju u njihovim greškama....O.O... unišlo je od prodanih pokretnina likvidirane obitelji Kletečki iz Prigorja svota.....776... to si je cijeli partijski kadar uzeo zadatak da poradi na orga­ niziranju žena. od. Kn...O. ... A.......... u cijelom kotaru.O. Kn... U ovom mjesecu sakupljeno je N. 42.......Ž..... ne ispunjavaju svoje dužnosti onako kako bi trebali... 240.. Od toga je utrošeno za razne potrebe.... 229..O............. SKOJ i USAOH radiju među omaldinom..O.P...O. 197. N..O. Općina Đurmanec imade 14 odbora sa 48 članica............. Ostaje čista svota za O.....O.... i N. love švercere i imadu plijena.... Kn....Kn.862....... te se nadamo. ali pojedini drugovi i drugarice koji sa omladinom rade.N..... IV.Kn...... Inače je stanje N.N....... Primjećuje se vani na terenu.F... Općina Krapina imade 1 odbor sa 5 članica. K.910...... nepromjenjeno od prošlog mjeseca.F. Dobiva­ mo pritužbe protiv pojedinih Skojevaca i Skojevki radi nepravilnog rada i nepravilnog ponašanja...........O...........086............ V. Isključeni su iz K.754. omladina dobiva štampu..............Skoj i Usaoh sakupili su članarine i fonda u ovom mjesecu 16...O................. Povrh sakupljenih novaca. U zamjenu tih ušli su Bajcer Mirko i Puljko Dragutin.....N.....

Popis zaplijenjene robe nalazi se kod gornjeg durgarskog Naslo­ va./ U općini Krapina. 3 kom. Isti je priznao čin i dao je pismenu obavezu. Is­ ti je priznao na saslušanju da je odnio neke stvari. mj. da nas do konca ovog mjeseca izvjeste točno koliko je boraca iz pojedinog sela otišlo u vojsku. što je posjekao 73 jelova stabla u narodnoj šumi bez dozvole. Po našoj udarnoj desetini uhapšen je 26. Likvidiran je Miljan Branko radi toga. Nadalje je rušena željeznička pruga na Hlevnici. ali je potrebno. Točan broj za sada nemamo.O. Povrh gornjih akcija a na prijavu šumskog lugara Pavla Pracajića iz Maclja uhapšen je Ferčec Adolf iz Gornjeg Mraclja radi toga. 2. »Politička situaci­ ja«. a avijatičar poginuo. Kuna. mjeseca Kunštek Janko protiv kojeg je stigla prijava. te se obvezao. da je prili­ kom palenja sela Petrovsko po bandi pljačkao narodnu imovinu. jer je bio kao pljačkaš i pljačkao je narodnu imovinu. Avijatičar pokopan je na groblju u Jesenju po seoskom N. da se učini predloženo u tom pogledu pod točkom I. Izvršena je akcija na dućan Mije Šlibara. Vojska i akcije. ov. narod je prekopao cestu ispod samog Đurmanca na teritoriju općine Krapi­ na. Ostali dijelovi aviona su uništeni. 12. U toku ovog mjeseca vršene su slijedeće akcije: 1.O. veća količina municije. U toku ovog mjeseca mobilizirano je na teritoriju našeg kotara za ZNOPOH preko 800 boraca. ov.O. 1 pištolj. koji predmeti predani su u Štab ZNOPOH-a.O. te prema tome taj rudnik vi­ še ne radi.O. 4.F.. naša udarna desetina uništila je kompresor kod rudnika u Strahinju. Postoji i daljnja mogućnosti za sprovođenje mobilizacije. da će platiti u roku od 8 dana globu na koju ga je kaznio organizacioni sektor ovoga Komiteta u iznosu od 150. U selu Koprivnica pao je jedan avion. jer se zapaža da još imade po selima sposobnih boraca. mj. Isto tako oduzeto je na državnoj pilani Đurmanec pokuštvo i posteljina.O. to je stavljeno u zadatak svim seoskim N.000. i 22. a 24.VI./ U općini Radoboj. 3./ U općini Đurmanec. avijonskih strojnica.O. zaplijenila je kod rudnika u Strahinju sav rudarski alat. Od unište­ nog aviona oduzet je padobran. koji je pobjegao ban­ di. ov./ U općini Petrovsko. mj. U noći između 21. kao i prekopa­ na cesta između Hlevnice i Lupinjaka u blizini same granice. da će te stvari u roku od 24 sata povratiti u pohranu seoskom N. . a ova svota će ići u korist N. ov.

gdje je prisustvovalo 100 ljudi. u Stuparju. 1944. u Šemnici kotar Zlatar. 1944. koje je zaklao i pojeo. u Škarićevu. Kuna. Povrh toga su naše udarne desetine izvršile akcije na području općine Bednja i to: Dana 10/1. gdje je prisustvovalo 200 ljudi. 1944.000. 16. 15./I. gdje je prisustvovalo 205 ljudi./I. gdje je prisustvovalo oko 400 lju­ di. Dana 22/1. gdje je prisustvovalo 50 ljudi./I. u Jesenju Gornjem. gdje je prisustvovalo 40 ljudi. gdje je prisustvovalo 80 lju­ di./I./I. gdje je prisustvovalo 85 ljudi. Agit-prop i dopisna služba. gdje je prisustvovalo 100 ljudi. 1944. gdje je prisustvovalo 70 ljudi. Prilikom pada Ame­ ričkog avijona. gdje je prisustvovalo 400 ljudi. VII. 1944. 15. 1944. u Radoboju /Brozi/./I. 14./I. uhapšena su dva financa u civilu i odpremljena u odred. u Maclju. te je avijatičar sa padobranom odpremljen u Štab ZNOPOH. spašen je po našoj udarnoj desetini avijatičar i pa­ dobran.Isti je priznao. 13./I. 15. gdje je prisustvovalo 60 ljudi./I. 7. u Lužanima. gdje je prisustvovalo 120 ljudi. gdje je prisustvovalo 50 lju­ di. 9. mitinga. 1944. 1944. zaplijenjeno je 58 kg mesa. gdje je prisustvovalo 130 ljudi./I. 1944. u Plemenišćini./I./I. 1944. Oduševljenja naroda na tim mitinzima bilo je odlično. u Radoboju. a u ro­ ku od 8 dana. 14. 1944. u Krapinskom Vidovcu. Strahinju. 1944.K. 15. 5. 1944./I. 1944. Na njima je prisustvovalo 4. U toku ovoga mjeseca održano je u našem kotaru 30. gdje je prisustvovalo 30 ljudi. Dana 21/1. 1944./I. što drugu Titi. u Petrovskom. 1944. Odaslano je 13 pozdravnih te­ legrama. l. u Podbrezovici. 100 kg mesa. u Pašniku kotar Ivanec. 1944. u Đurmancu. gdje je prisustvovalo 50 ljudi. Da­ na 19/1. 1944.395 ljudi. a koja svota će ići u korist pogorelaca općine Petrovsko. 1944. Mitinzi održavali su se u slijedećim selima i na slijedeće dane: l. u Rad./I. u Škarićevu./I. 14. da je tom prilikom ulovio i jedno tuđe prase. 15. 4./I./I. 1944. zaplijenjena je jedna lovačka puška. 8. u Jesenju. ZAVNOH-u i N. gdje je prisustvovalo 270 lju­ di. 14. 1944. gdje je prisustvovalo 75 ljudi. 1944./I. 254 . 1944. zaplijenjeno je 21 kg mesa. u Goričanovcu. 18. u Donjem Radoboju. Obvezao se je da će za to prase platiti kaznu na koju ga je sudio sekretar ovog Komiteta u iznosu od 25.

tj. da organiziraju skupno čitanje po selima. Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Varaždin Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast о političkoj situaciji među omladinom. gdje je prisustvovalo 200 ljudi. u Goričanovcu. u Prigorju.. organizacijskome stanju SKOJ-a i USAOH-a te о vojsci i radu agitpropa O. 28.900. 23./I. Pa­ role ispisivala je naša vojska i omladina. 1944. gdje je prisustvovalo 200 ljudi.19. 50 1944./I.P. na tome polju. AIHRPH. gdje je prisustvovalo 200 ljudi. jako teško je iz­ graditi članove K. Kuna. u Ravninskom. u Plemenšćini kotar Pregrada. gdje ie prisustvovalo 400 ljudi.S./I. gdje je prisustvovalo 250 ljudi. . 1944. u Đurmancu.O./I.] Prilog 17. u Svedruži. Zagorja. siječanj 28. 19. podijeljujemo što najbolje može. 24. Jezerišće i Hlevnicu. Parole bile su ispisivane u ovom mjesecu po cijelom kotaru. 24. u Hlevnici za sela Hromec. 1944. 1944./I. U pogledu pisanja članaka za Glas Hrv. gdje je prisustvovalo 40 ljudi. 22./I. sekretar: Drago Broz [v.O./I. 20. 23. 21. Original. 1944. gdje je prisustvovalo 80 ljudi. i članove N. 1944. I.K. 1944. dati su zadaci članovima K. 1944./I. 1944.K. Smrt Fašizmu — Sloboda Narodu! Uz drugarski pozdrav: org.J-a Varaždin. u Podgaju./I. Štampu koju dobivamo.O.P. strojopis Sign. 1944. gdje je prisustvovalo oko 200 ljudi.82/3190. u Koprivnici Zagorskoj.r. gdje je prisustvovalo 200 ljudi. partijska članarina i partijski prilog i partijski prilog od simpatizera. KP.

Zato su jednog od istih poslali u njegovo se­ lo da mobilizira još ljudi za ustaše i da vrati iz partizana preko nji­ hovih familija nekoliko ljudi iz partizana. Sa­ mim dolaskom u Varaždinske Toplice neprijatelj je počeo novim zvjerstvima (vješanje ljudi. Istome nije uspjelo više mobolizirati ni jed­ nog čovjeka. Ovaj pokušaj neprijatelja je ostao bezuspješan. Tako su ustaše došavši u jedno selo govorili vojnim bjeguncima »da nemoraju ići ni u ustaše. To je došlo do izražaja da je narod u nekim selima kotara Varaždin počeo sam da zatvara prekope na cestama na proširenu vijest da dolaze ustaše. vrati njihove sinove iz partiza­ na. Glavni uzrok te promjene je dolazak neprija­ telja u Varaždinske Toplice i u Novi Marof. a za­ to da neidu u partizane. da im ustaše neće ništa učiniti. već da će ići u domobrane kad to bude pot­ rebno«. Dolaskom neprijatelj je počeo novom taktikom da djeluje kako bi pasivizirao narod. Ustaše su preko raznih svojih špijuna koji su preplavili ko­ tar Varaždin. a također mu nije uspjelo da preko roditelja kojima je pričao nek se vrate njihovi sinovi kući. a za­ tim je obukao »jagnječu kožu« i zauzeo pomirljiv stav prema naro­ du. Ustaše su se potrudili svim silama da što više politič­ ki iskoriste ovaj slučaj. Opazilo se je da naro­ čito pomirljiv stav ustaše imaju prema onim selima gdje postoji ja­ či utjecaj agenata pokvarene gospode iz vodstva HSS-a (Črnile. pronešena je vijest kako partizani se nalaze u raspa­ danju i kako nikad neće moći da povrate Toplice i Novi Marof. dapače da će ih lijepo primiti. Neprijatelj pokušava da na raz­ ne načine zapriječi odlazak naroda u partizane. jer su ga isti roditelji s gnušanjem odbili.K.OJ-a za Zagrebačku oblast Izvještaj Politička situacija na našem terenu u zadnjih petnaest dana dos­ ta se je promijenila. ubijanje kočijaša koji su vozili za divizi­ ju hranu) da bi zaplašio narod i da ga na taj način pasivizira. pa i da vrši demobi­ lizaciju iz redova samih partizana. Pet256 . pa i samo lagano zauzimanje Va­ raždinskih Toplica dovelo je do depresije kod naroda i omladine. pa i preko ostalih petokolonaša о masovnom uništenju brigade »Matije Gubca« i masovnom predava­ nju partizana. i kotar Novi Marof. ali da treba da promjene svoj stav. Takovo stanje je došlo do izražaja u odlasku petorice ljudi u ustaše.Drugarskom Oblasnom Komitetu S. Ovakova pričanja о porazu partizana. Kako je karakteristično da su ustaše pustili nekoliko članova NOO-a i odbora USAOH-a izjavivši im da su do sada bili zavedeni.

Druga desetorica omladinaca nabavila si je sama oružje i htjela da osnuje četu koja će braniti sela općine Gornja Rijeka. koje je on ubacio masovno na naš teren da špijuniraju i da šire alarmantne vi­ jesti i nezadovoljstvo u narodu prema Narodno oslobodilačkoj bor­ bi. ostali uz narod i omladinu na svojim terenima. kojeg također kontroli­ raju. Naše organizacije nisu mogle da u takovim prilika­ ma mnogo promjene na stvari. sol i obuću. i priča se da su ustaše u tim selima i susjednim dijelili narodu šećer. ustašama je uspjelo da uhvate 43 vojna bjegunca u lovu koje­ ga su na njih priredili. rekavši im da se njihova sela ne mogu braniti na taj način. Raspoloženje omladine u ta­ kovim prilikama u kotaru Novi Marof i u kotaru Varaždin ostalo je i dalje antifašističko. U zadnjih par dana ta je veza prekinuta i pojedini članovi kotarskih komiteta ostali su nepovezani na terenu. da svi preostali vojni bjegunci sakrivaju se po šumama od ustaša. U takovim prili­ kama pao nam je jedan član (Perica1). jer sada mogu slobodno odlaziti u Varaždin i prodavati sve. To nam se je sada osvetilo. već su razoružali svu desetoricu. pa i na kotaru Ivanec. jer na to nisu još bi­ li spremni. Dapače. To je dovelo do zaoštrenja odnosa između naroda i neprijatelja. Me­ đutim drugovi iz KK. Roditelji su pojačali svoj uticaj na omladinu govoreći joj »ti vrag neda mira dok si kod kuće. Dok su tako postupali u tim seli­ ma na drugom kraju kotara Novog Marofa. a čak bi se moglo reći i protivnici naše borbe.kovec. Na raspoloženje naroda i omladi­ ne imao je utjecaj silni razmah šverca na kotaru Novi Marof i Va­ raždin. a 20 ih je otišlo u partizane. a za nekoje se još sada ne zna kako su prošli. Sada je upravo nemoguće odmah poduzeti ' Priređivači nisu utvrdili na koga se to odnosi. jer su šverceri nepristupačni. Među masom švercera sakrivaju se razni špijuni neprijatelja. već hoćeš da te us­ taše otjeraju«. da su poje­ dini članovi kotarskih komiteta držali vezu međusobno i slali kuri­ re do nas. već da su ostali kod kuće. Partije Novi Marof nisu iskoristili ovo da mo­ biliziraju još više ljudi u tu četu i da je kasnije uklope u sastav ko­ jeg bataljona. drugi je ranjen. ali pokazalo se je da je omladina uplašena i da na nju je pojačano djelovanje njezinih roditelja i zbog toga se slabi­ je odaziva na sastanke. Tako šverceri pričaju da je sada dolaskom ustaša nastala prava sloboda. 17 Građa /a povijest NOB-a 257 . ali su se ovdje istakli kotarski ko­ miteti. Remetinec). Bilo je nepravilno sa naše strane vođenje pomirljivog stava pre­ ma švercerima i onima koji su odlazili u neprijateljska uporišta. već da moraju ići u briga­ du. Rezultat toga zaoštrenja je. jer su usprkos patroliranju neprijatelja po danu i po noći. Sada ljudi masovno švercaju i to je je­ dan od glavnih problema koji se postavlja pred nas. Jasno je da omladinci nisu otišli u brigadu.

Narod se okupio oko ustaša kao oko »bijele vrane« i pitao je što znači taj »U« na kapi? Drugi su smijući dobacivali da taj »U« znači ubojica. Tako­ đer je i omladina Međimurja sve aktivnije antimađarski raspolože­ na usprkos pojačanog rada mađarona. Prije nego što pređe­ mo na oštrije mjere nastojimo da zaoštrimo odnose naroda i omla­ dine pojedinih sela prema tim glavnim švercerima i žigošemo ih kao narodne neprijatelje. Do sada nismo u tom uspjeli u većoj mje­ ri zbog straha koji je nastao zbog dnevnog krstarenja ustaša po seli­ ma. koji bi pospješili njihov rad na šire­ nju nezadovoljstva prema Narodno oslobodilačkom pokretu. Dok je takovo raspoloženje kod naroda i omladine izvan nepri­ jateljskih uporišta vidimo da se raspoloženje omladine u samom Varaždinu popravilo. Raspoloženje omladine na kotaru Ludbreg nije se pogoršalo zbog pada Toplica i zbog opas­ nosti da ustaše prođu i u sam kotar Ludbreg. i jer sada je oslabljena naša kontrola toga terena. osim njih nekoli­ ko. koje su između ostaloga špijunskog karaktera. Ta dvojica ustaša su im pričali kako »U« označava ljude koji su se digli u borbu za slobodu svoje domovine. To raspoloženje naročito se popravlja kod srednjoškolske a donekle i kod radničke omladine. Šverceri su ti koji po Međimurju šire alarmantne vijesti i kako izgleda da preko njih djeluju agenti pokvarene gospode iz vodstva HSS-a i u samom Međimurju. Švercem se mogu baviti samo oni ljudi koji na bilo koji način podržava­ ju vezu sa Mađarima ili njihovim slugama i kojima prave razne protusluge. jer to narod radi masovno i na taj bi način samo išli na ruku našim neprijateljima. Narod im se smijao i go­ vorio da su izdajnici svoga naroda i da su ih prodali Mađarima. Međutim likvidiranje toga problema bi­ 258 . Tu prvi put možemo reći da su naše organizacije uspjele da razbiju širenje alarmantnih vijesti i da sve jače zainteresiraju omladinu za kotarski zbor. koji su proširili vijest da su poginuli svi Međimurci koji su preši u partizane.oštrije mjere prema onima koji švercaju i koji odlaze u neprijatelj­ ska uporišta. u sve većoj po­ tražnji štampe. To sve aktivnije raspoloženje omladine dolazi do izražaja u svakodnevnom prelazu Međimuraca u Partizane. Isti dalje pričaju da nema dosta pušaka i da se ne može goloruk boriti. To raspoloženje dolazi do izražaja u sve ve­ ćoj potražnji naše štampe za sam Varaždin. povećanoj narodnoj pomoći i izrugivanju naroda i omladine od ustaša koji su prešli granicu i zašli u jedno selo. Po pričanju dru­ ga koji radi u Varaždinu spremaju se omladinci da ubiju neke špiju­ ne koji im ometaju rad. I u Međimurju pred naše organizacije stavlja se problem šverca. jer se opaža da su počele u Međimurju nicati iste paro­ le kao i kod nas. To je vjerojatnije s tim više jer šverceri podržava­ ju vezu sa onim selima u kojima je jači uticaj agenata pokvarene gospode iz vodstva HSS-a.

jer nije tako masovan. To se je najprije dogodilo na kotaru Ludbreg. Njihov rad se osjeća izvan i u samim našim organi­ zacijama. Međutim da to više nije ni pot­ rebno zbog njihove čvrste povezanosti i upravo ta povezanost daje nam mogućnost jačeg raskrinkavanja tih agenata i njihovog rada pred narodom. Ali se osje­ ća da oni sve više pristupaju aktivnijim oblicima borbe. svega obuhvaća tri sela i jer ostala se­ la a i ljudi iz istih sela koji ne švercaju ne vole ih pošto surađuju sa Mađarima. jer imamo nekoliko činjenica koje nam omogućuju pravilno traganje. 259 . Karakteristično je za taj kotar da su baš ti agen­ ti. Omla­ dina sve aktivnije učestvuje u svlačenju domobrana i ustaša koji dolaze na odsustvo i u vršenju sličnih manjih akcija. Ovaj način rada još za sada nije pokazao da je imao jači uticaj na omladinu. Također su pokušali da prova­ le (isti kotar) u kuću jednog simpatizera gdje se nalazili malo prije naši politički radnici.će mnogo lakše u Međimurju nego u ostalim dijelovima našega te­ rena. iste alarmantne vijesti koje šire i ustaše i njihovi špijuni. Oni šire iste parole. Također je sakupljeno za narodnu pomoć tri hiljade kuna u općini Bednji u kojoj je narod vrlo siroma­ šan i u kojoj do kratkog vremena nismo imali obuhvaćeno niti jed­ no selo. Tako su se pojavila prijeteća pisma upućena aktivnijim omladincima ili stariji­ ma u kojim se prijeti i piše da paze što rade i da će stradati kada dođu ustaše. izazivajući ih u noći i vičući im »Partizan idi van. Još uvijek glavna karaktiristika njihovog djelovanja jeste u širenju raznih parola. 64. Vidi se da se reakcija udružuje i da dje­ luje umnogome na isti način. a kasni­ je i na kotaru Ivanec. Također su se pisale po nekim selima parole. gdje si«. br. Zbog toga je često dosta teško razlučiti rad i utjecaj ustaša od rada i utjecaja tih agenata pok­ varene gospode iz vodstva HSS-a. I na ovom terenu su se ti agenti povezali sa ustašama i planski su pripravili ubistvo jednog našeg kurira. Poduzete su i druge mjere kako bi se uhvatili oni koji su organizira­ li to zvjerstvo. već traže oružje kako bi se mogli braniti. demoralizirati i na taj način pasivizirati narod. alarmantnih vijesti sa kojima nastoje zas­ trašiti. Rad agenata pokvarene gospode iz vodstva HSS-a dolas­ kom ustaša u Varaždinske Toplice i zbog neuspješnih borbi oko njih također se je pojačao. Omladinci se nijesu prestraši­ li. već je naprotiv došlo do jačih zaoštrenja između tih agenata i omladinaca. Politička situacija popravlja se na kotaru Ivanec.2 I ovaj gest je još više pooštrio odnose omladine pre­ ma svima izdajicama našega naroda i omogućio je lakše raskrinka­ vanje onih koji se još uvijek okupljaju oko izdajničke klike Mačeka. Zatim se je pokušalo zastrašiti pojedine omla­ dince koji su se jače aktivizirali (kotar Ivanec). koji se okupljaju oko grofice Bombeles. čijeg smo muža ranije 2 Vidi: Dok.

osim što daju. Ti omla­ dinci sabotiraju naše sastanke i prave zabune u selu. Upravo na tim pitanjima počeli smo da aktiviziramo omla­ dinu u borbi protiv tih petokolonaša. Omladi­ na je iz tih sela masovno raspoložena protiv njih što se vidi da om­ ladina čitave noći stražari potajno i prati njihovo kretanje. Poduzete su potrebne mjere kako bi se ti petokolonaši uhvatili na jednom takovom sastanku. Na tim i sličnim pitanjima oni pokušavaju da kompromitiraju u očima na­ roda i omladine novu narodnu vlast i čitav Narodno oslobodilački pokret. i koji se regrutuju iz trgovaca. zatim krivo vršenje davanja foringa. U kotaru Novi Marof agenti pokvarene gospode počeli su da nagovaraju pojedine političke rad­ nike. Na taj način omladina je odkrila u selu Hrženici sastanke takozvane »Bije­ le Garde«. već naprotiv svojim splektarenjem i nas­ tojanjem da svojim pričanjem stvore što više samozvanih partiza­ na. Oni pokušavaju da prošire nezadovoljstvo nepravilno i nepravedno vršeći svoje dužnosti.ubili. već je naprotiv istih nestalo. Kongresom da je sma­ njen utjecaj i rad tih petokolonaša. da se vrate kući ili da prestanu raditi. Pokazalo se je da je omladina spremna u većini sela da pređe na taj oblik borbe. Ti agenti pošli su i dalje i počeli su sa osnivanjem omladinskih grupica iz kojih omladinci odbijaju da sudjeluju u našem pokretu. Do sada smo te i slične stvari riješavali intervencijom sa strane političkih radnika ili komande mjesta. Do sada nisu imali uspjeha. a i partizane. Tako su pljačkali u ime narodnih boraca i čija su djela ti agenti uveličavali i pričali о njima kako se na taj način lako živi. Jedan od tih agenata održao je govor nekolicini omladinaca u selu Otoku (kotar Koprivnica) i izjavio da će sve biti dobro kada dođu ustaše. tako da čitavo selo 260 . kojeg je bio pun stol. točno se znade u kojoj kući se ti sastanci održavaju i ко je na tim sastancima nešto čitao iz nekog materijala. nešto novaca za pomoć. Postoje u svakom kotaru po ne­ koliko sela u kojima je taj utjecaj prilično jak. Tako na primjer u mnogim selima odbornici nedaju omladini da si osnuje »omladinske domove« premda ima puna mogućnost za to. Tako imamo takovu grupicu od tri om­ ladinaca od kojih su dva dezertirala iz partizana (selo Hrženica) i grupicu od 5 omladinaca u selu Župancu. da nam zamažu oči. a sada smo počeli širiti zaoštrenje odnosa čitavog naroda i omladine prama tim izdajicama i vodimo kurs da ih narod i omla­ dina sami osude. kotar Ludbreg. a nekoji od njih su i uhapšeni. koji pljačkaju u ime partizana. prave velikim prijateljima naše borbe i ništa ne rade u našu korist. Vidi se da kada su naše or­ ganizacije aktivnije proradile u vezi sa II. Vidi se da su se mnogi od njih uvukli u NOO-e da iznutra sabotiraju našu borbu. Međutim na taj način i uz rad današnjih na­ ših organizacija nije im uspjela njihova namjera da prošire broj tih pljačkaša.

a niti na mitinge. Črnile. Petkovec. Takova su sela Novo Selo. a to su gore nave­ dena sela. kotar Varaž­ din. Također smo uspjeli da stvorimo jedinstvo sa omladi­ nom organizacije »Srca Isusovog« i u župi Bartolovec. Ta greška je uočena i sada se nastoji da se taj postupak ispravi. To je omogućilo pojačani rad petokolonaša.K.stoji po strani naše borbe. da istrgne »poglavnika« ona se je plakala govoreći da će glavna sestra istući za to i dati joj drugi red.S. Tako smo uspjeli da ostvarimo jedinstvo sa organizacijom »Srca Isuso­ vog« iz Velikog Bukovca (kotar Ludbreg). Kada se je postavilo jednoj pionirki koja inače svo­ jom ljubavlju prema partizanima vezana za našu borbu. Kelemen (kotar Varaždin). nakon prvog neuspje­ ha i da su ih ostavili po strani. Dali smo konkretni zadatak jednom drugu iz KK. Još uvijek djeca koja polaze u školu к tima opaticama imaju u knjizi »poglavnika«. Kape­ la. Remeti­ nec (na kotaru Novi Marof). Sudovčina. Hrastovljani (na kotaru Ludbreg). Pokazalo se je da pojačanim radom uspjeli smo u stvaranju jedinstva sa omladinom onih organizacija sa kojima smo mislili da će biti vrlo teško. One su go­ vorile da ni jedna poštena djevojka ne ide na takove sastanke i da se ne može služiti u isto vrijeme dvije organizacije. dočim ga okolna sela optužuju i sprem­ na su da zaoštre odnose sa istima.J-a da posjeti tu omladinu za vrijeme časa i da im priđe na način koji će toj omladini najbolje odgovarati i da tamo na nje­ govu inicijativu omladina istrga sliku »poglavnika« iz knjiga. davanje vremena istim da prošire svoj uticaj u tim seli­ ma.O. gdje je i ravnateljica te organizacije povezana uz našu borbu. To im nije uspjelo da učine u svim drugim selima. Ti agenti tu su upravo iskoristili te organizacije da što čvršće povežu omladinu uz njih i da ih tako pasiviziraju od naše borbe. Tako­ đer smo postavili da se malo više posveti pažnja kontroli tih opati­ ca u njihovom učenju i odgajanju te omladine. 261 . Pogreške naše organizacije bile su te što su napustile pokušaj probijanja u ta sela. Gor­ nja Poljana. To će­ mo iskoristiti još aktivnije da proradimo sa tima opaticama. a nisu dopuš­ tale ni da se vežu na bilo koji drugi način uz našu borbu. Vrbanovec. Pred kratko vrijeme opet je pojačan rad sa omladinom iz vjerskih organizacija koji je jedno vrijeme bio popustio nakon prvih uspje­ ha u stvaranje jedinstva sa tom organizacijom. Uloživši truda mi smo uspjeli da preko naših organizacija razbijemo i samo jedins­ tvo opatica i da nekoje od njih pridobijemo za našu borbu. Opaža se da su te organizacije najčvršće u onim selima gdje je utje­ caj pokvarene gospode iz vodstva HSS-a najjači. Za sada smo toliko uspjeli da će ta omladina uz znanje opatica štrikati za partizane ča­ rape i maje. Do sada glavna zapreka u radu sa omladinom bile su »časne sestre« koje nisu dopuštale da omladinke dolaze na naše sastanke.

Još uvijek postoji utjecaj Jugoslavenske vlade i kralja Petra u Srpskim selima našeg okruga. ali brzim. osobito od kako je popaljen Ivanec.Na populariziranju ZAVNOH-a i AVNOJ-a radilo se je premalo i omladina osim kotara Ludbreg prilično je slabo upoznata sa isti­ ma. možda po prvi puta. dok će Tito biti glavni ministar. Taj utjecaj osobito kod starijih i to bo­ gatijih Srba izražava se u pripovjedanju sa njihove strane pomirlji­ vog stava prema ustašama. Četnički elementi pokušali su i poku­ šavaju da razviju kod Srba nepovjerenje prema toj našoj borbi. a isto tako nestalo je i te pasivnosti. koja je sa njime bila izazvana kod Srpske omladine. već kao neki predstavnik naše omladine. Narod je upoznat sa Partijom kao rukovodiocem narodno oslobodilačke borbe. Osobito to se tiče od kako je AVNOJ na drugom zasjedanju is­ toga prerastao u vrhovno predstavništvo našega naroda koji u sebi sadrži zakonodavnu i izvršnu vlast. Naše orga­ nizacije po populariziranju drugog zasjedanja AVNOJ-a a i odluka na tom zasjedanju donošenih učinile su najviše na kotaru Ludbreg. U ve­ ćini omladina drži Narodno oslobodilačke odbore kao nešto izvan nje i da ima samo pravo da se žali ili da međusobno kritiziraju poje­ dine članove Narodno oslobodilačkih odbora. Ova parola uspjela je pasivizirati Srpsku omladinu. Isto ta­ ko stoji stvar i sa Nacionalnim komitetom. Naše su organizacije počele da aktiviziraju i da politiziraju omladinu baš po tim pitanjima. On nije smatran kao pravi član Narodno oslobodilačkog odbora. Upravo zbog toga ne­ poznavanja AVNOJ-a i odluka na drugom zasjedanju AVNOJ-a na­ rod se boji stvaranja Jugoslavije starog tipa i postavlja pitanje zašto se u našim parolama nigdje ne piše »Živjela Hrvatska«. ali postoji još na dosta mjesta krivo shvaćanje toga ruko­ 262 . Da bi raskrinkali i razjasnili ulogu kralja Petra i Jugosla­ venske vlade pozvat ćemo na savjetovanje sve Srbe Skojevc-e. koja je okupirala ostale kotareve našega okruga. Narodno-oslobodilački odbori su sa strane omladine posmatrani kao narodna vlast. a i Hrvate iz mješanih sela. U zadnje vrijeme ubačena je parola da se je Tito pomirio sa kraljem Petrom i da će kralj Petar ostati kralj. U mnogim Narodno oslobodilačkim odborima nalazi se i po koji omladinac. jer svakim danom ulazi sve više Hrvata u nju oni su iskoristili našu grešku koju smo učinili smanjivši rad u tim selima od kako smo se preselili na kotar Ludbreg. To popularisanje ometala nam je i banda. i pravilnim djelo­ vanjem naših organizacija ta se je parola raskrinkala. Drugovi iz Kotarskog komiteta dobili su zadatak da pos­ vete što više pažnje Srpskim selima. ali omladina ne uviđa još dovoljno što je već postigla svojom borbom to jest da i ona ima pravo da bira preds­ tavnike narodne vlasti i da sudjeluju i kontrolira njihov rad.

Do sa­ da drugovi iz plenuma su bili vezani kao sekretari za pojedine kota­ re. neprijateljskim parolama i prema tim parolama i raspoloženju om­ ladine njezinom spremnošću vezivanja na raznim pitanjima uz našu borbu. kod ko­ jih se stalno nalazi po jedan član našeg komiteta. Ovaj komitet brojio je 4 člana. kotarskim komitetima. Postoji mišljenje da se Partija i Partizani bore za komuni­ zam. To se vidjelo po tome kad smo pred njih postavili da imaju svaka tri dana slati kurira u svoju bazu radi 3 Skupnjak Vlado 5 Višnjić —Crneka 4 263 . sekretara K. a ostali će biti na slijedećem. Kotarski komitet Novi Marof. davati direktive i konkretne zadatke i oblik vezivanja omla­ dine uz našu borbu. Članovi tog komiteta su svi legalni osim sekretara komiteta.K. Organizacioni izvještaj: Okružni komitet broji 7 članova. Pronašli smo zamjenu za njih i u najskorije će vrijeme da se ri­ ješe dužnosti sekretara kotarskih komiteta. međutim pokazalo se je na našem zadnjem sastanku Partijske ćelije. SKOJ-a Novi Marof. Po tim pitanjima bilo je oštro kritikovano. a i samokri­ tika bila je na visini. da se brzo ojača. Po zadnjem iz­ vještaju vidjelo se da karakteristična crta u radu pojedinih članova odnosno svih članova našeg komiteta bila je neodgovornost i labavost u radu. a ima uvjeta. Pet biroa. Ok­ ružni komitet počeo se je aktivnije baviti raspoloženjem omladine. Do sada nismo u dovoljnoj mjeri popularizirali zbog če­ ga i zašto je Sovjetski Savez tako složan i jak i zašto upravo Crvena Armija jeste jedina Armija. koju su Mađari proveli širom cijele granice. a za zamjenu drugarici Pau­ li5. pošto su dvojica drugova bila na kur­ su. Osjećaj odgovornosti u radu pojačao se je kod svih članova toga komiteta.vodstva. Komitet pokazuje prilično odgovornos­ ti u svome radu. koja može uništiti fašizam i koja želi da pomogne nama u toj borbi. Rudovodstvo iz centra onemogućeno nam je još zbog slabosti kotarskih komiteta. Za sekretara kotarskog komiteta mjesto druga Vlade3 postavit ćemo druga Kuhara4. Predviđeni su drugovi omladinci sa kojima ćemo upotpuniti taj komitet. koja je u stanju da tuče fašizam. da premda su se te greške smanjivale os­ talo je još ostataka tih grešaka. međutim jedan je već poginuo od struje. u kotarski komitet SKOJ-a za Ludbreg kao sekretara druga Antu­ na Vargu. dva plenuma. koji je sada na srednjem SKOJ-evskom kursu. sadanjeg organ. Sovjetski Savez i Crvena Armija smatrani su od omladine kao jedina sila. Od zadnjeg izvještaja formirali smo Kotarski komitet za kotar Prelog (Međimurje). To je bio naš najbolji komitet i brojio je 6 članova.

7 264 . Glavna krivnja zbog labavosti toga komiteta bila je nedovolj­ na kontrola njihovog rada koja je bila otežana velikom udaljenoš­ ću toga kotara i njegovom razbacanošću. Kotarski komitet Varaždin borji 6 članova. Sekretar komiteta drug Anđel6 nalazi se na Srednjem SKOJ-evskom kursu. Greška je bila što smo u taj komitet poslali sve bivše sekretare iz drugih komiteta. Zbog nerazvijenih naših organizacija u komitetu postoji samo raspodjela rada po terenu. Komitet se je popravio kad smo u njega poslali iz vojske druga Pištu7 i jednog dobrog Sko­ jevca koji je bio na nižem SKOJ-evskom kursu. U ko­ tarskom odboru Ujedinjenog Saveza nalaze se trojica drugova iz komiteta. ko­ ji je bio na nižem SKOJ-evskom kursu. Tako da je tu. Mesto njega upotpunit ćemo komitet sa jednim dobrim Skoj-evcem koji je do sada bio u općinskom komitetu. koji ni­ su zadovoljili kao sekretari. zbog toga bila najmanja. Kotarski komitet Ivanec. Iz toga komiteta izbacit ćemo jednog druga (Tomaša)8 koji se ne osjeća nimalo odgovornim i voli da se opija. što se vidi i po razvitku naše organizacije na njegovom terenu. Tako da taj komitet nije bio čvrst. U ovaj komitet smo stavili drugaricu Seku. Ostali članovi su na terenu. a ne po sektori­ ma.pojačanja kontrole njihova rada oni su to izvršili. Sada se taj komitet učvršćuje. Jedan drug je uhvaćen od bande i još ne zna­ mo što je s njim. Suviše se mnogo vremena gubi na putu do njih. Sada nam je taj komitet os­ labljen. Sada se je to popravilo i na svaku op­ 6 Antun Stjepan Novak 8 Priređivači nisu utvrdili na koga se to odnosi. već su radili po više njih na jednoj općini. ima 5 članova. Ne osjeća se njegovo djelovanje kao cjeline. već se pojedini članovi zabiju u svoje općine i utope se u njima. gdje se je pokazao prilično aktivan. 9 Isto.9 koja je došla к nama iz Slavonije za rukovodioca kursa i gdje se nije pokazala kao sposob­ na. Također smo ga upotpunili i sa drugom (Titi Grah) iz vojske. gdje je bila pomoć najpotrebnija. Svoju čvrstinu taj komitet pokazao je nakon zauzimanja Toplica i Novog Marofa sa strane neprijatelja. gdje se pokazao dobar. Do sada članovi toga komiteta nisu obuhvaćali sve općine. U komitetu postoji raspodjela rada i postoji dobra odgovornost kod drugova za rad po njihovom sektoru. a trećeg je ranila u nogu jedna drugarica. kada je njihov kotar postao sasvim neoslobo­ đen i kada je neprijatelj krstario dan i noć po njihovom terenu. Po­ kazao je s time što su svi članovi usprkos takovog stanja ostali na svojem terenu i održavali vezu s nama. a niti je imao dovoljno odgovornosti za svoj rad. Taj komitet je prilič­ no slab i premalo čvrst.

koja je bila premrtva. Novi Marof (za njega imamo tamo zamjenu u jednom dobrom drugu. Taj komitet prilično je labav i nema odgo­ vornosti za svoj rad. a ima­ la je i nesposobnost da priđe omladini i da im kaže barem ono što zna. Ovaj komitet održava kao i ostali redovito prosvjetne sas­ tanke. Kako je omladina о njoj pričala »što nam šaljete toga kmeta«. Ovu jedinicu ćemo upotpuniti sa drugom Varga Zvonkom. rukovodioc omladine. U komitetu postoji raspodjela rada po sektorima. Tako da su općinski komiteti bi­ li sastavljeni kao od nekih predstavnika pojedinih sela. Međutim sada poslije svakog sas­ tanka komiteta imaju ijedan prosvjetni sastanak.ćinu poslan je jedan drug. on to nije i pojedini članovi komiteta nalaze se još uvijek na istim općinama. Krivnja je u to­ me bila što poslije kursa nisu posvetili pažnju proučavanju materi­ jala ni pojedinačno ni kao cjelina. Raspodjela rada u općin­ skim komitetima je bila po terenu. Na terenu okruga imamo 9 općinskih komiteta. Kod ovoga komiteta formirana je Partij­ ska jedinica od tri člana. pomoću koje bi se mogli približiti masama omladine. Ovaj ko­ mitet premda ima mogućnosti da djeluje kao cjelina. koji je bio najbolji na nižem SKOJ-evskom kursu). što oni dosad nisu učinili usprkos postojanja tih ko­ miteta. Zato što se u njoj nalazi i najslabiji član toga ko­ miteta koji je bio primit bez našeg znanja u Partiju od Partije. Ti komiteti su prilično slabi. Kotarski komitet Ludbreg broji 6 članova. Da bi komitet postao čvrst za sekretara tog komiteta postavit ćemo druga Vargu iz K. U ovom komitetu ne postoji kod drugova mladenač­ ka živahnost. Glavni nedostatk zbog njihovog slabog rada bio je taj što kotarski komiteti prvenstveno nisu preko njih sprovađali direktive. što ih ni­ su na tim direktivama učili i učvršćavali. a u isto vri­ jeme. sekretarom istoga komiteta. da bi poboljšali kontrolu nad istima postavit ćemo im da se mjenjaju po općinama i da provađaju direktive u život preko općin­ skih komiteta. za svoj sektor rada. koji proizlazi iz nesposobnosti da prenesu di­ rektive u djelo. 2AS . Iz komitata je ispala drugarica Jelka10. dosadanjim org. dočim se pokazuje kod njih da imaju volju za rad i da sprovađaju u djelo direktive koje im se objasne i koje mogu izvršiti. preko općinskih komiteta. a nisu bili i osjećali se kao cjelina u rukovodstvu i bavljenju sa problemima na 10 Isto. Članovi komiteta premda su prošli svi niži SKOJ-evski kurs pokazali su nisko teoretsko znanje. koji je pokazao i disciplinu i lju­ bav prema Partiji. Ova jedinica još nije pokazala svoj utjecaj u radu komiteta. Da bi razbili zamorenost i jednoličnost u radu članova toga komiteta.K. ali ne os­ jeća se odgovornost pojednih članova.

kao »Ulogu proleterske omladine« od Lenjina. rad tih odbora je slab. Polovica članova op­ ćinskih komiteta nalazi se u općinskim odborima. Imamo 33 SKOJ-evske grupe. Pošto u okružnom odboru imamo dva člana Partije.S. Većina tih SKOJ-evskih grupa su sasvim mlade jer su sve stare grupe gotovo otišle u vojsku. koju oni sami na sastanku SKOJ-evskih grupa odrede prema mogućnostima. a u kotarskom odboru Varaždin ima i predstav­ nik »Vatrogasnog podmlatka«. a imaju sposobnost da rade po SKOJ-u uzet ćemo ih kao ins­ truktore pri O. a i umnožit ćemo о 27-godišnjici velike oktobarske revolucije. koji su članovi Patije. koji nisu iz O.A. jer nemaju ni dovoljno znanja. SKOJ-a i radit će po SKOJ-a.O. Drugove iz okružnog odbora. nekog športaša i jednog omla­ dinca iz vatrogasnog podmlatka. Pokazalo se je da su odmah one SKO­ J-evske grupe koje su bile labave postale čvršće. Ovi odbori ne osjećaju se kao rukovodioci omladi­ ne na svom sektoru i ne djeluju dovoljno preko općinskih odbora. Od ovih članova ne možemo a i ne­ će se tražiti da aktivnije rade. SKOJ-evci do sada nisu plaćali člana­ rine.K. Ti odbori predstavljaju . Postavljeno je pravilno da glavni sektor rada SKOJ-evaca jesu od­ bori USAOH-a i osnovne organizacije. kotar Ludbreg.H Okružni odbor Ujedinjenog Saveza broji 8 članova. Sada počinjemo praktikovati da SKOJ-evci plaćaju redovito članarinu. formirat ćemo jednu je­ dinicu u koju će ući svi članovi okružnog komiteta i članovi Partije iz okružnog odbora. Da bi okružni odbor predstavljao zaista jedinstvo omladine uzet ćemo u njega predstavnike vjerskih organizacija. Te gru­ pe u većini slučajeva nisu rukovodioci omladine u svojim selima. odnosno Partijci i jedan SKOJ-evac. Jedino se taj rad osjeća u općini Rasinji. Sve više SKOJ-evskih grupa održava prosvjetne sastanke. To nam omogućuje i dobivanje SKOJ-evskih materijala. kada im se je dao konkretni sadržaj njihovoga rada.K. već su davali samo za pomoć. Imamo 9 općinskih odbora. Zbog toga njihova teoretska izgrađenost bila je vrlo slaba što im je najviše kočilo rad. Za sada imamo tri kotarska odbora. To međutim do sada još nije svagdje sprovedeno u djelo. Nedostatak je bio taj što ti općinski komiteti nisu imali prosvjetne sastanke. U. Teoretska izgradnja SKOJ-evaca bila je slaba. Svi su ti čla­ novi SKOJ-evci.čitavoj općini. U svim ovim odborima osim SKOJ-evaca postoje predstavnici vjers­ kih organizacija. već će se njihova imena a i njih upotrebljavati za manifestacije jedinstva naše omladine i za izdavanje proglasa. sa odborima Ujedinjenog Saveza i osnovnim organizacijama.

a da sami neznaju što bi toliki radili. po mogućnosti i načinu aktiviziranja omladine. hrana se je dobivala i od petokolonaša. Do sada su naši odbori rukovodili radom samo kod sakup­ ljanja hrane. a većina podpuno neoslobođenim. to jest da omladina sama preko odbora od svojih kuća donosi hranu u om­ ladinske domove. nekoje su od njih već davale nekoliko komada. omladina se češće sastaje. Imademo 8 diletanskih grupa. Na oslobođenom dijelu našega okruga. pisanja parola. Te pjevačke horove i diletanske grupe upotrijebit ćemo kod otvaranja novih omladinskih domo­ va. Nekoliko će tih pjevačkih zborova nastu­ piti na kotarskom zboru. kao i na poluoslobođenom nisu iskorištavani širi sastan­ ci pa da odbor preko njih rukovodi sa postavljanjem zadataka pred omladinu i životom omladine. . a ne i kulturno prosvjetnim radom i aktiviziranjem omladine po političkim pitanjima. koje su organizirane i razlikuju se svojim učenjem pjevanja od pjevanja ostale omladine. gdje je razvijen kulturno >rosvjetni rad. U kotaru Ludbreg zadovoljilo se time da odbori skupljaju hranu od kuće do kuće i mislili su da je to dovoljno. Baš zbog nepostojanja tih osnovnih organizacija i neokupljanja omladi­ ne aktivno po raznim konkretnim pitanjima ti odbori ne rukovode sa životom omladine. Uvidjevši to postavili smo tu novi način sakupljavanja hrane. Do sada nije postojao način kako da ti odbori postanu rukovodioci omladine a i kod samih odbora to jest na nji­ hovim sastancima nije se tako stvar postavljala. negdje os­ lobođenim. Samo u nekim omladinskim domovima. Na okrugu imamo 84 mjesna odbora Ujedinjenog Saveza. rukovodioci omladine. kako na oslobođenom terenu. tako i na neoslobođenom terenu. Odbori nisu. Ne možemo podpunoma reći koliko ti odbori okupljaju om­ ladine oko sebe. U takovom skupljanju hrane. Na oslobođenom teritoriju. i na konkretnim zadacima je aktivizirali. Naše organizacije do sada nisu omladinu politički uzdizale u dovoljnoj mjeri. U tim odborima također postoji raspodje­ la rada po terenu. samo na kotaru Ludbreg imamo 25 omladinskih domova. koji se je smanjio. Rad se u formiranju tih odbora i ras­ podjeli rada postavljao šablonski za cijeli okrug iako su nam kotari različiti. Tako ti izvršni odbori koji broje po 10 čla­ nova. a da i kod istih podignemo jaču volju za rad. Opet u drugim odbori­ ma postoji pravilna raspodjela rada. ali ne postoje osnovne organi­ zacije po kojima su pojedini članovi toga odbora zaduženi. tako da podignemo interes za njih u onim selima gdje ih još ne­ mamo.jedinstvo naše omladine. a ima općina gdje se priča о nekim iz­ vršnim i širim odborima. Još se uvijek gri­ ješi u postavljanju tih odbora. Imamo 11 pjevačkih gru­ pa. da se ta omladina na taj način veže uz našu borbu. Na kotaru Ivanec do sada se najviše omladinaca okuplja u sitnim akcijama i u pitanju štampe.

a izašle su u svakoj četi četne đepne novine. Agit-prop Čitava agitacija i propaganda vodi se u popularisanju II. Politička izgradnja i aktiv­ nost tih članova dosta je slaba. na položajima i kada dolazi masa novaka. Bataljonski komite­ ti su mladi i neosjećaju se rukovodioci omladine u bataljonu. SKOJ u pozadini U jedinicama pri komandi područja imade 8 SKOJ-evskih grupa sa 78 članova. Taj drug ne zadovoljava i izgleda da malo previše filozofira. Pioniri su uglavnom okupljeni samo oko vojničkog vježbanja. Program je pripravljen sa omladinskim pjevačkim grupama.Rad sa pionirima je još uvijek slab. Štampano je dvije hi­ . te gurpama pionira. Nekoliko pioni­ ra će nastupiti na kotarskom zboru. pošto se ove jedinice ne na­ laze na našem okrugu javite nam što bi sa njima učinili. U tu svrhu ispisano je 2. me­ đutim razvija se i kod njih kulturno prosvjetni rad. О radu ovih SKOJ-evskih grupa nemamo stvarne podatke osim izvještaja. Zbog takvog raspoloženja dezertiralo je nekoliko boraca u zadnje vrijeme iz vojske. SKOJ u odredu radi kada se bataljoni odmaraju. sekretara SKOJ-a pri Komandi područja. Komandni kadar smetao je i nije pomagao rad SKOJ-a. njegova pomoć komitetima je vrlo slaba. Sve ove jedinice odnosno njihove pročelnike trebalo bi vezati sa op­ ćinskim komitetima SKOJ-a. Postoje 3 bataljonska komiteta sa 9 članova. Međutim. U ludbreškom kotaru većina sela su iskićena parola­ ma. diletanskim sekcijama. Kon­ gresa. već svaki član brine se samo о svojoj četi. SKOJ-evske grupe ne osjećaju se ru­ kovodioci rada i života omladine u četi. Glavni problem koji naše organizacije u vojsci nisu još svladale jeste rad u pokretu. 2. Imamo 20 odbora pionira. Sekretari bataljonskih biroa Partije uopće do sada nisu išli na sas­ tanke bataljonskih komiteta SKOJ-a.220 parola. a ne radi onda ka­ da je taj rad najpotrebniji to jest u pokretu. Samo raspoloženje boraca nije na visini. na »Sviječnicu« održat će se kotarski zbor za kotar Lud­ breg. Vojska Rad sa vojskom donekle se je pojačao. Pomoć Partije u radu SKOJ-a vrlo je mala. AVNOJ-a i Nacionalnog Komiteta. II. Do sada se je najviše radilo po vojničkom pitanju. To raspoloženje kvare pojedini vodnici komandiri i desetari koji se međusobno svađaju i to pred borcima. Postoji sekretar odreda. 11 SKOJ-evskih grupa sa 80 članova. a u dva bataljona i bataljonske đepne novine.

U grad šaljemo redovito materijal. što se tiče prodiranja neprijatelja na naš teritorij. Tako­ đer izašli su radio vijesnici sa populariziranjem II. I. strojopis Sing. siječanj 28. Nepovezano s njime imamo jednu drugaricu koja je obuhvatila 15 omladinaca. о tomu smo mi svemu upoznati i mi s kak­ vim materijalom sada 11 momentano raspolažemo. 1944. poduzeli smo dos­ Roje "?AQ .] P.ljade manjih i dvije hiljade većih letaka о drugom kongresu. pljačkanje se­ la. Primili smo Vaš dopis od 28. U »Odjeci borbe« također će izaći nešto о drugom kongresu. s. Pismo Štaba Turopoljsko-posavskoga NOP odreda Okružnome komite­ tu KPH Pokuplje о mjerama koje se poduzimaju za sprečavanje pljačke i prodiranje neprijatelja te о teškoćama u postavljanju zasjeda ŠTAB TUROPOUSKO-POSAVSKOG ODREDA Dne 28. I. POKUPLJE.P. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Za komitet: Božo" [v.d. Original. AIHRPH. U gradu Varaždinu nemamo još formiranog niti jednog odbora. 1944. Međutim imamo jednog SKOJ-evca koji je već obuhvatio nekoliko omladinaca. a niti jedne SKOJ-evske grupe. Kongresa. SKOJ-11/1178 51 1944. Nepove­ zano s njime imamo jednu drugaricu koja je obuhvatila 15 omladi­ naca. odvođenje ljudi i t. Drugarskom OKRUŽNOM KOMITETU K.r.

] M. a savjete uvjek primamo i milo nam je kad nas neko savjetuje i opominje. ali naš teritorij jeste od Siska do Zagreba. Original. kakav imamo materijal i koliki terito­ rij.d.r. Više puta neprijatelj ne naiđe. naš odred nije imao vremena skoro ni da si ošuri odijelo. da se ne može više ni raditi.d. da su mladi borci. U ovo nekoliko da­ na od kako je formirana Brigada i kako su ostala samo 2 bataljona u našem odredu. da mi nismo u stanju spriječiti pljačke ne­ prijatelja.P. pa niz Kupu opet do Siska. A što se tiče uspješnih zasjeda. Karlovca. Što se tiče prebaciva­ nja hrane iz Posavine prije nekoliko dana trebala je novoformirana Brigada »Franje Ogulinca (Selje)«. da je zasjeda uspješna. AIHRPH. strojopis Sign. (u sredini petokraka zvijezda) 2 .. KP-169-347 1 Franjo Milan Radović 3 Okrugli pečat: Štab Turopoljsko-Posavskog NOP odreda Hrvatske. da spriječimo pljačku i u svim pogledima izaći u susret što se tiče prebacivanja hrane i t. Naš jedan bataljon krenut će za Posavinu. ili neki opali prije metak ili nastane kolebanje prilikom dolaska konjice ili zataji mit­ raljez i t. nekada peta kolo­ na izda zasjedu. da ne postavljamo zasjede ili vršimo neke napade ili pratimo transporte i t. s obzirom. da je jako teško polit. tako da je 15% zasjeda uspješno. Mi imamo izvještaj gdje su se nalazile svakog dana naše jedinice. Primite drugarski pozdrav Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Komesar: Šnobl1 [v. da Vam je poznato. da smo mi mladi rukovodioci i da nam tre­ ba pomoći.] Komandant: Čokara2 [v. radnicima na terenu radi­ ti i objašnjavati narodu. Borbe. ali joj nije uspjelo. a mnogo puta se desi greška sa same naše strane na samoj zasjedi.d. S obzirom.ta dobre mjere za sprečavanje njihovih namjera u vezi s pljačkom. to se rijetko kada desi. pak ćemo doći do zaključka. prugi i t. da su sada zasjede po cesti. ali uzmimo u obzir. a koliko god bude moguće mi ćemo nastojati. jer nama je jasno. Rijetko koji dan prođe. jedan je otišao za Kupčinu a jedan se nalazi u Hasan brijegu.d..S.3 P. vjeru­ jem. — Znamo i to.r. da sve ide u korist N.O. da prebaci transport za Posavi­ nu.

bataljon sada I. s time da je držao osiguranje i zas­ jedu kod Golubovca i Kuzmincu. II. četa zauzele su sli­ jedeće položaje: u mjestu Loboru iznad crkve Marije Gorske. četa u seu Vrlcu. te istog dana ne­ prijatelja nije također bilo. Štabu II. akcije nije bilo. Prekopali su cestu na jednom mjestu i postavili barikade. a poslije izvršio je pokret sa cijelim bataljonom i zauzeo nove baze sa rasporedom: jedna četa u mjestu Lobor ispod groblja. 14. Broj : 9/44. ceta bila je na položaju kao i prvi dan. bataljon se nalazio na istim položajima kao i prije. 11. Neprijatelja nije bilo. I 1944. bataljon se nalazio također na starim položajima do 12 sati. Operativne Zone NOV i PO Hrvatske. Labaši. HRVATSKE Op. vršio je slijedeće akcije i zasjede: 7.O. a jedna četa u Loboru iznad crkve Marija Gors­ ka. bio je smješten u selu Veternica. Dana 8.52 1944. I. siječanj 28. godine ŠTAB ZAGORSKOG N.1 I. četa u selu Čret kod Lepoglave i tamo postavili zasjede. istog dana neprijatelja nije bilo. 9. OPERATIVNI IZVJEŠTAJ U posljednje vrijeme naši bataljoni tj. II. te je cijeli bataljon zauzeo slijedeće baze: I. a II. od zadnjeg izvještaja vrši­ li su slijedeće akcije: Bivši II.P. i III. I. I bio je pokret. s time da su prekopali cestu na dva mjesta Lobor — Zlatar i pos­ tavili barikade. Operativni izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge opera­ tivne zone NOV i PO Hrvatske za siječanj 1944. I 1944. jedino je treća četa rušila prugu Lepogla271 .O. I bataljon se je nalazio na istim polo­ žajima kao i prvi dan. bio je isti bataljon na starim položajima kao i prvi dan do 2 sata. i III. 13. a treća četa u Veternici. četa zauzela je položaj u Starom Golubovcu u selu G. četa u Petrovoj Gori. I 1944. bataljon bio je na istim položajima kao prvi dan. Dne 28. poslije izvršen je pokret sa cijelim bataljonom na nove položaje sa rasporedom: I. a neprijatelja nije bilo. 12. 10. I. neprijatelja nije bilo.

četa bila je na položaju u selu Fijački. 23. Neprijatelja nije bilo. četa bila je na istim položajima kao i prije. Navečer je krenuo cijeli bataljon za pratnju ranjenika. Istog dana nave­ čer I. četa u zaselku Puklini. Istog dana neprijatelja nije bi­ lo. 15. četa navečer krenula je na rušenje pruge i prekapanje ceste. a treća na Veter­ nici. te je navečer krenula u akci­ ju u selo Tenšeki gdje su rekvirirale bandite i doveli 40 kola raznog plena. četa otišla u sastav III. četa sa Štabom bataljona i ranjenicima u selu Vrlici. dok je druga četa bila na osiguranju kod sela Biškupi jer je Okružni N. I jedan vod I. četa. Porušena je pruga od 500 m. neprijatelja nije bilo. a oni su se povukli. dok se je II. Jedan vod ove čete krenuo je u zasjedu u Polje ispod Krapine i naišao je na neprijateljsku zasjedu te je prih­ vatio borbu sa istim. 22. 16. četa nalazila se je na položaju u se­ lu Slukan. bataljon. Pruge je porušeno 200 m i miniran jedan most. četu koja je otišla u novi III. četa tog bataljona istog večera otišla je na rušenje pruge Oču­ ra— Lepoglava.1 1944. Treća četa bila je na položaju na Veternici. četa se nalazila u mjestu Rado­ boj. bataljona ujutro u 7 sati. dok je II.1 I. te je krenula iz Veternice u Radoboj gdje je zamjenila II. Od naše strane gubitaka nije bi­ lo. 20. Po završetku akci­ je bataljon se vratio na baze kao i prvi dan. 19. Na istu zasjedu naišla su jedna oklopna kola na koje su zapucali i u koliko smo saznali ubijeno je 6 neprijatelja. Križ —Krapina. četa u Novom Golubovcu. koja je porušena u dužini 600 m. neprijatelja nije bilo. četom. četa bila je u zasjedi u Ve­ likoj Vesi. četa nalazila u Radoboju na odmaranju. četa imenovana je II. Neprijatelj nije naišao. četa se nalazila u Radoboju. sa njima je neprijatelju uspjelo da pobjegne. a III. 24. a jedan vod nalazio se na položaju u selu Slukan. I zauzeli smo baze u Selnici gor. dok se je II. četa sa Štabom na Veternici. III. Gubitak bande nismo mogli ustanoviti pošto je bila već noć. tom je prilikom prekopala cestu na tri mjesta i po­ rušila prugu u duljini 350 m. a cesta prekopana na tri mjesta. prva četa sa Štabom u Rado­ boju. a II. četa u donjim Sambolićima. I. a II. 21. a II. četa odmarala. 18. a treća četa ostala je na položaju na Veternici. I.O. I. I krenuo je cijeli bataljon i zauzeo nove položaje: I. II. Križ —Krapina. I 1944.O. 17. Istog da­ na neprijatelja nije bilo. kada je krenuo u nove baze i to: prva i druga četa u mjesto Radoboj. čete nalazio se je u zasjedi kod Velike Vesi.va —Očura i porušila u dužini 600 m. četa izvršila je akciju na rušenju pruge i kopanje ceste Sv. Tu smo odmarali cijeli dan 272 . druga u selu Slukani. Od naše strane lakše je ranjen jedan drug. I 1944. a posli­ je podne formirana je III. bataljon je bio na istim položajima do 2 sata. imao konferenciju u školi Šemnica. prva četa nalazila se na položaju u Radoboju.1 I.1 I. I. III. Istog dana navečer cijeli bataljon krenuo je na rušenje pruge i kopanje ceste Sv.

Neprijatelj međutim nije naišao. Isti nije potpuno poru­ šen. Izvidnička desetina bila je na izviđanju prema Krapinskim Toplicama. Na istim položaji­ ma bio je cijeli bataljon kroz 3 dana. ali su dobivene informacije da su kanali zatvoreni te da se ne može napred. Toga dana bataljon se je odmarao. te su stigli do Budinščine. 11. I. neprijatelja nije bilo. četa u zasjedi na cesti Klanjec— Veliko Trgovišće i na cesti Klanjec —Tuhelj. I. Tako se je cijeli bataljon zajedno sa ranjeni­ cima povratio natrag te zauzeo položaj na Veternici dana 27. Tokom noći porušena je pruga u dužini od 200 metara te porušen jedan drveni most na cesti Ključ —Oroslavlje. Bilo je oko 60 bandita. a jedna četa rušila je prugu Luka —Trgovišće. Bataljon je imao položaje u selu Strmcu. i II.1. 8. Međutim.Građa za novi i est NOB-a 273 . Borbe toga dana nije bilo. Uništeno je 300 m pruge.1. 10. Borci bili su zadovoljni što su natjerali neprijate- 18 . I bataljon zajedno sa ranjenicima krenuo je na put i to za Donji dio Zagorja. Dvije čete toga bataljona držale su zasjedu u Gredicama. dok je jedna desetina sa minerskom grupom išla minirati jedan že­ ljeznički most između Zaboka —Trgovišća.te su navečer krenuli sa ranjenicima za Kalnik. Toga dana bio je bataljon sa jedinicama na istim položaji­ ma. Neprijatelj nije naišao. Neprijatelja nije bilo. II. Ostatak bataljona bio je na položaju kod Tri Kralja. Jedna četa je odmah otišla u zasjedu i bila u zas­ jedi do 9 sati navečer od 3 sata. Jedna četa imala je položaj na Mrzlom Polju. pošto nije bilo dovoljno eksploziva. 12. 28. I. Toga dana bataljon je bio na istim položajima te je nave­ čer krenuo na nove položaje prema Trim Kraljima. bataljon. Toga dana bila je I. ali ne­ prijatelj nije naišao. Ustanovila je da se neprijatelj ukopava na brdu iznad Krapinskih Toplica. 9. I. Dobiveni su podaci da će neprijatelj krenuti iz Klanjca pre­ ma Tuhlju. 13. I. Jedna četa zauzela je položaj u Ravnicama (selo Tišljari). Banda je natjerana u bijeg. I. čekajući informacije da spro­ vede ranjenika za Kalnik. dobiveni su ponovno podaci da to nije nikako moguće. Neprijatelja nije bilo. Dobiveni su podaci da je neprijatelj krenuo sa municijom iz V. Opet su se vratili u stare baze. Iste noći išla je jedna četa u akciju na prugu Luka —Veliko Trgovišće. Jedna desetina koja je bila u svom poseb­ nom zadatku nalazila se je u Ravnicama. 14. Pruga je porušena 100 m. gdje će smjestiti ranjeni­ ke i ostati u akcijama. Poslana je jedna četa u zasjedu i čekala cijeli dan. Trgovišća za Krapinske Toplice. gdje je zapucala na bandu koja je došla iz Krapinskih Toplica.

2 bluze. Na sektoru Sv. Ovom vodu pošao je na pomoć jedan vod od II. Toga dana također je upućena I. Od ovih troje jednoga je naša patrola ubila. četa u Mrzlom Polju. Jedan vod od prve čete išao je u zasjedu kod Krapin­ skih Toplica. pošto je isti htio patroli pobjeći. jer nismo mogli preći granicu u ono određeno vrijeme i na onom mjestu. 18. Pošto je neprijatelj odmah zapucao sa brda i iz bunkera iz Toplica sa bacačima i mitraljezima. jedna na mostu kod Rogača. a jedan vod je imao položaj kod Tri Kralja. 2 para cipela i jedan šinjel. da nije neprijatelju pre­ pustio da se približi našim bazama. i II. Ista . bataljona. I Bataljon je imao položaj u selu Mrzlom Polju i toga dana se je odmarao. četa svršila je svoj zadatak u potpunosti. 15. Međutim. četa na Lupinjak. Kod samog napada bile su dvije desetine u zasjedi. četa u Štab Odreda radi formiranja III. U samom tom uporištu bilo je svega 16 bandita. Jurajski Vrh išla je naša patrola po dezer­ tere koji su dezertirali iz raznih bataljona sa zadatkom da ih pohapse. Istu akciju ostavili smo za drugi dan. a jedna preko granice na Sutli tamo gdje je banda imala posebni izlaz po iskopanoj grabi u slučaju napada za sam bijeg.1 Bataljon je zauzeo položaj u Plemenščini. ali nije bilo uspjeha. ta­ ko je pucao samo jedan mitraljez. Nepri­ jatelja toga dana nije bilo. 80 koma­ da municije. I Bataljon je imao položaj u staroj bazi u selu Flegari od ku­ da je navečer išao u akciju u Sveti Rok Lupinjak i u tvornicu stakla. nije se mo­ gao vod održati već je odstupio prema Trim Kraljima. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i dva ranjena. Ta ista patrola donesla je dvije puške. 19. Vod se je povukao i zauzeo položaje s time. Po pričanju seljaka imao je neprijatelj jednog ranjenog. a III. četa išla je na banditsko uporište u tvornici stakla. Plen je uzet od dezertiranih drugova koji se nisu pronašli kod kuće. 16. Municije je utrošeno oko 60 kom. dvoje hlače. Bataljon nije imao gubitaka. Tome vodu zatajio je mitraljez baš u momentu kada je trebao otvoriti vatru. od kuda je išao u predvi­ đenu akciju. Ispucali su oko 100 komada municije. Raspored je bio slijedeći: I. četa išla je na zadatak da likvidira neprijateljsko uporište Sveti Rok Lupinjak. četa imala je položaje u Ravnicama. Navečer u 19 sati bataljon je izvršio pokret pravac Flegari.1 I. I. Borci su se dobro držali i nisu odstupali. a II.lja u bijeg. I Bataljon je izvršio pokret pravac Sveto Jurajski Vrh i Plemenščina. Vod koji je bio u zasjedi kod Krapinskih Toplica zapucao je na neprijatelja koji je bio postrojen na sajmištu. nisu bili svi kod kuće nego je naša patrola našla samo trojicu. i II. čete. 17. gdje smo to trebali. I. ali je isti malo zakasnio te je već neprijatelj nastupao prema Ravnicama.

. Kada su borci jurišali prema zgradama i do samih zgrada gdje bi imala biti banda. četa koja je imala zadatak da likvidira banditsko uporište Sveti Rok Lupinjak. Banda se u glavnom nije borila osim par njih koji su pucali i istim uspjelo je pobjeći. četa je išla u Pregradu na sprovod poginulim dru­ govima. Koliko je imala ranjenih nije poznato. II. Neprijatelj nije naišao. i to opletenom jakom žicom kako i kod granice.zasjeda je za vrijeme borbe jurišala. a koju je od­ bila naša zasjeda koja se je tamo nalazila. a koje nije bilo jedino bila je u bunkeru. Pri tom je neprijatelj otvorio jaku vatru i ta četa imala je 3 teško ranjena od kojih su 2 odmah umrli i 6 lakše ranjenih i prema tome četa se je povukla u bazu. Novo­ ga nije bilo ništa. Pri tom neprijatelj je imao 6 mrtvih. a navečer išao je jedan vod u akciju na prekapanje ceste Trgovišće — — Toplice i Trgovišće — Dubrovčan. I 1944. 250 komada municije. Za tu žicu nismo dobili podatke da ista postoji i nije se znalo za nju dok nisu borci na nju naletjeli. Jedna četa rušila je prugu Lu­ ka— Trgovišće. 9 šinjela. Toga dana bataljon se nalazio na istim položajima. nije joj uspjela akcija. 24. Poslije izvršene akcije vratila se je u ugovore­ nu bazu u Brišlinu. 23. Toga dana bataljon je zauzeo baze oko Kraljevačkog Strmca. Toga dana bataljon je ujedno formirao III. Ova je četa izvršila nakon akcije pokret u pravcu Plemenščine. 8 karabina. a mi nijesmo dobili točne podatke gdje i kako je bila utvrđena. 22. Gubita­ ka ta četa nije imala. I 1944. II. koji su uzeti u toj tvornici kod raznih mašinerija. 11 odjela. 11 para cipela. 20. 4 remena. Osim toga banda se je skoncentrirala sva na položaju i nekoji od njih bili su čak na drvećima i nisu tako dugo pucali dok nisu došli sasvim blizu njihovih ba­ za. četu i rušio ko­ munikacije oko Zaprešića i Klanjca. Toga dana bataljon se je odmarao na istim položaji­ ma. I 1944. Plijena svega bilo je: od te čete: 9 Švaba živih i dva mrtva. a ostali bili su u bazi i likvidirali onih 9 neprijatelja koje su zarobili u akciji na uporište Glažutu. Neprijatelja nije bilo. U toj borbi borci su se dobro držali. Iste noći izvršen je pokret pre­ ma Tuhlju i Dubrovčanu te Mrzlom Polju. Porušena je u duljini od 450-500 metara. I 1944. I 1944. Za vri­ jeme napada pokušala je banda iz Rogača ići u pomoć. 21. gdje se je sastala i sa drugom četom. Bataljon je na istim položajima u Plemenščini. pošto je banda bila obavještena da će se izvršiti napad. 6 šaržera punih sa Nje­ mačkom municijom za mitraljez. dok su ostale jedinice te čete bile raspoređene po manjim grupicama koje su u isto vrijeme napa­ le bandu također na ovakovim grupicama. Neprijate­ lja nije bilo.

I 1944. Neprijatelj se je odupro. Taj dan bio je bataljon na položaju u selu Smrečki. Izviđačka de­ setina krstarila je pravcem iznad Krapine. Druga četa bila je u zasjedi na cesti Krapina — Zutnica u selu Dolići i jedan vod bio je u zasjedi iznad sela Dolići prema Žutnici. U toj borbi potrošeno je 150 meta­ . Ubijeno je 4 ustaše i 7 ranjeno. I 1944. Toga dana 1. Istog dana neprijate­ lja nije bilo. I 1944. Isto tako izvršen je fingirani napad na Krapinu i jedan vod na Zutnicu. a jedna četa čekala je neprijatelja u zasjedi kod Kra­ ljevca.dok je jedna četa bila na Veternici. U Đurmancu je jedan vod držao zas­ jedu iznad ceste kod pilane prema Žutnici. I 1944. Naišla je jedna ustaška kolona u jačini od 30 ustaša. četa bila je na položaju u Jesenju Gor­ njem. Za taj dan pa nadalje nismo primili izvještaje od tog bataljona. 18. I. ofenzivne. četa dala je 1. 26. ali neprijatelj nije naišao. ali neprijatelj se nije htio predati. jer je bio dobro utvrđen. 23. 22. a jedna četa bila je na položaju u selu Bohmeci. četa navečer je krenula na bunker koji se nalazi između Krapine i Zutnice i natrag. Utrošeno je 200 meta­ ka i 3 ofenzivne bombe. naša zasjeda otvorila je vatru na njih. I 1944. I. 21. Istoga dana neprijatelja nije bilo. a jedna četa u Đurmancu. Zutnice i natrag. I. Taj bataljon formiran je 17. Istog dana bio je bataljon na slijedećim položajima: jedna četa u Novom Golubovcu. Toga dana bataljon još se je zadržao u Đurmancu. odakle je dala jedan vod za Očuru. 19. gdje su otvorili vatru na naše zasjede. U 11 sa­ ti došao je neprijatelj iz Krapine prema Žutnici u jačini od 40 gesta­ po koji su se šuljali iznad naših zasjeda i privukli se u blizinu. dok je jedan vod bio u zasjedi. 24. godine četa bila je na položaju u mjestu Đurmanec. I 1944. 20. 4 strelca povukli su se blizu bunkera i bacili 3 bombe i zapucali na bunker. Municije je utrošeno 120 komada. a os­ tatak bataljona bio je smješten u selu Gornji Benkovci. tom prilikom bio je jedan drug lakše ranjen i jedan drug nestao. Neprijatelja nije bilo. III. Neprijatelja nije bilo. vod u zasjedu kod crkve Sveta Tri Kralja i jednu desetinu ostavila u zasjedi u mjestu Đurmanec. Sa jednom desetinom lijevo i sa jednom desetinom desno kod bunkera. a zarobljeno 135 komada metaka i 4 bombe. Bataljon bio je na istim položajima.25. Tom prilikom vodila se borba 30 minuta. Prekapao je cestu i rušio prugu. Izviđačka desetina krstarila je bodom sela Gornji Benkovci iznad Krapine. I Toga dana imao je cijeli bataljon pokret za nove baze pre­ ma Dubravici. . I 1944. Bataljon. I 1944. gdje je rušio komunikacije.

1200 komada. 3 kišne kabanice. a •gdje seje trebala nalaziti neprijateljska vojska. 4 šatorska krila. u njoj ni­ je bilo nikoga. 4 šinjela. Vodič pokazao je krivu kuću. Istog dana izvršena je akcija. I pa nadalje nije primljen izvještaj. dok je još glavna ostala. NOV-9/1136 1 2 Josip Okrugli pečat: Štab Zagorskoga narodnooslobodilačkog partizanskog odreda Hrvatske (u sredini zvijezda petokraka) . sa 600 naboja.ka. sa 150 metaka. Jedna desetina rušila je prugu Žutnica —Đurmanec i porušila 80 m. 1 šmajser. Kod ove akcije bio je sa naše strane jedan lakše ranjen.r. nepri­ jatelj je uspio pobjeći.] M. na koju smo mi počeli tući.G. Od 26.1 Vidiček [v. Za to vrijeme se je neprijatelj pripremio za napad. Iz zgrade u kojoj smo zaplenili slijedeći plen.r. Komandanta: Družinec Ivica [v. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! V. Međutim. 2 opasača. na neprijateljsko upo­ rište preko granice na Sloveniji u Žetalju kod Macelja. 5 komada ćebadi. jer kako je navedeno neprijatelj se je očajno branio a povrh toga bile su na prozorima iste zgrade rešetke te se nije moglo baca­ ti bombe u nju. a razlog je tome obavještajna služba.] Politkomesar: J. Zaplenjeno je slijedeće: Jedan mitreljez M. I 1944.. 1 paket sa­ nitetskog materijala. 2 para cipela. 3 para čizama. Ova akcija nije uspjela onako'kako bi trebala.2 Original. AIHRPH. jedan dale­ kozor. 3 komada ranaca. strojopis Sign. P. Jedna neprijateljska baza uspjela se ipak zauzeti. 25.D. 2 karabina sa sandukom municije. jedna kotlića sa priborom. prsni mitraljez. 34 hant granata.

G. mitraljez Haubice konja 12 defenzivne 1250 ofenzivne 550 revolveri 1430 Njemački mitraljez z.« Šmajser В reda Kočkis Sontiljeri Švarzloza Paralele Protukolsko civilno Vojničko T .8607 30 1442 152 2357 145 >97 2880 30 600 1320 250 150 1505502930 1460 Šoša Belgijski Talijanski 380 82 25 15 2 sedla 2 500 40 18 19 4 sedla 4 580 30 25 13 5 sedla 3 i samara 2 11 11 21 10 100 4 273 94 57 40 2 40 2 2 10 2 4 Brojno stanje od dne Dvogleda dinamitskih upaljača nagazne mine Bombe Kapsla Bacači samarni sedala Topovi mula M u n i c i j e teški laki Protukolski Brdski p. z a Eksploziv . Brno »M.b.

kuriri. bataljon Na licu drugova drugova Jedinica N a o r u ž a n j e U rashodu drugarica po spisku 2 1 4 17112310112 8 1 5 10 7 25 . str. radionica 59 3 Stab Odr.b. bataljon manliker talijanske francuske 3 Ukupno šmajsera 13 mauzer 7. kolske 161 ruske razne vojn.Brojno stanje 6 5 120 6 Vod za vezu 19 - 1 18 Štab. bataljon Belgijski 37 39 33 4 topova Šoša Haubica 16 Njemački Talijanski 158 puško mitraljez breda lanci z. Brno 16 Kočkis 158 parabele 2 62 43 32 4 teški mitraljez švarcloze sortiljen 13 civilne prot. amb.9 cm drugova 164 p—u—š—а—к—a drugarica drugarica I. 9 1 534 39 59 1 48 21 24 3 1 3 1 3 3 8 2 3 2 3 3 3 2 3 9 7 22 11 5 2 1 9 9 1 525 39 bacača laki teški revolvera 125 brdski Protiv kolski III. II.

O.r. PRIPAD.. br.O. Nijemaca - Madžara 1 Ceha intelektualaca 34 Ukrajinaca voj. i intedant.1 14 2 - III bataljon 138 33 75 25 1 - 4 - - Vod za vezu 22 5 10 5 1 - 1 - - Stab. radiona.] M.3 3 Okrugli pečat: Štab Zagorskoga N.OJ. ambul.-a 61 - članova K. 45 4 27 9 2 145 269 128 6 UKUPNO: 562 Politkomesar s. 180 - kandidata K.P. 8/44. Dne 28 I 1944 1 3 — — — 17 11 - 1 - 7 34 121 — 19 5 30 126 - I 3 16 105 - 1944 - - 15 179 137 čl. lica 96 Židova namještenika 42 Muslimana zanatlija 177 Slovenaca seljaka I bataljon Jedinica Srba radnika Broj­ no stanje NACIONALNI SASTAV Hrvata SOCIJALNI SASTAV 3 - 2 2 — 3 _ 2 6 _ 28 54 15 84 360 — Komandanta Družinec Ivica [v. kuriri. II bataljon 177 - Talijana 4 — - I — POLIT.P. Op.. str.K. о. ost. polit. (u sredini petokraka zvijezda) Primjedba . partija 55 — - - - — — — 14 22 — — — - - —■ — — - 45 — — — — _ _ _ _ 1 560 1 Po stanju dne simpatizera 61 - S.P.P.

saznali smo da neprijatelj namjerava izaći iz svojih baza i na­ pasti naše snage sa 3 strane. Neprijatelj je. nastupao sa jačinom od oko 3-4 kompanije gestapovaca i oko 100 ustaša. o.53 1944. 44 Štabu Žumberačkog Partizanskog N. a jedna neprijateljska kolona naišla je kasnije na položaje II čete od kojih seje odmah povukla i usmjerila svoje kretanje ka položajima I čete.O. II četa na položaju Draganja Selo i III četa Slani Dol. i to: sa strane Mokrica. siječanj 28. Sve su čete bile zauzele položaje ispod sela na najdominantnijim tačkama. I. Odreda Hrvatske Predmet: Operativni izvještaj od 28. Izvještaj Štaba Prvoga bataljona Štabu Žumberačko pokupskoga NOP odreda о borbi s ustašama i Nijemcima kod Vratnika Štab I Bataljona ŽPO 28. Neprijatelj nastupavši u gore navedenim pravcima naišao je najprije na položaje I čete. Cjela snaga neprijatelja usredo­ 281 . Ta informacija pokazala se točna jer je neprija­ telj stvarno izišao danas u jutro iz svojih baza u jačini od 3 — 4 kom­ panije i nastupao sa 4 strane na položaje koje su držali naši borci. sa strane Luga i sa strana Kozlaka. Naše jedinice nalazile su se od jutra na položajima i to: I četa na položaju Vratnik. dobro se na njima spre­ me da dočekaju neprijatelja. mj. kako smo gore naveli. I. On se kretao u 3 gore navedena pravca i od Gregurić brega. protjerati ujedno nas sa položaja koje držimo i time kontroliramo ovaj položaj te na taj način spriječiti mobilizaci­ ju koju vršimo jer je о njoj preko svoje obavještanje službe svakako obavješten. Neprijatelj je vjerojatno imao namjeru da izvrši pljačku ovih se­ la u većem obimu. Sa strane ovoga štaba u vezi sa gore navedenom informacijom koja je dobijena tokom ranog jutra izdata je oko 7 sati zapovjest svim jednicama da iziđu na svoje položaje. 44 Prema dobivenim informacijama koje smo dobili u jutro 28.

Prilikom borbe utrošeno je 2250 puščanih i mitraljeskih meta­ ka. čete. mj. vd1 vodnik I čete i vd politdelegat Gabriša Slavko. kolo­ na neprijatelja koje je nasrnula na položaje I čete bila je dočekana našom žestokom vatrom na brisanom prostoru i prisiljena na pov­ lačenje.točila je svoje djelovanje uglavnom na položaje naše I. On se je tokom borbe u jednom mo­ mentu nalazio u blizini zamjenika komandanta bataljona i drug zam­ jenik misli da je isti pao u probijanju kroz gestapovske redove u selu Vratniku. Od ranjenih drugova koji su upućeni u bolnicu dva su rukovodioci i to Badovinac Jure. To je drug Strahinić Dako. Jedan civil koji je vozio izjavio je da je bilo 17 mrtvih bandita. Tokom borbe naše snage postigle su djelomično pred njih pos­ tavljene zadatke. Spriječile su paljenje i pljačkanje istih sela. Tokom borbe mi smo imali 6 ranjenih drugova od kojih je jedan pao u ruke bande. Gubitci neprijatelja u ovoj borbi bili su znatni. Partizan I čete. Banda je prilikom boravka u selu zapalila nekoliko stanja i izgleda popljačkala selo. a naša četa zauzela je ponovo svoje položaje. discipliniranim i odlučnim držanjem: drug politdelegat Žokalj Alojz koji je ostao sam kod ranjenog druga i ako je neprijatelj ugrožavao svojom blizi­ 1 282 Vršilac dužnosti . Tokom borbe naročito su se istakli hrabrim. Banda se povukla u svoje baze. službe. I. i nisu uspjele zarobiti plijena niti živih bandita. dočim nisu uspjele spriječiti ulazak neprijatelja u selo Vratnik. Drug koji je nestao i о čijoj sudbini se do sada ne zna ništa pozitivno je drug pročelnik SKOJ-a u bataljonu Kranjčec Miško. Ostali su vidni tragovi krvi i pozna se na zemlji trag kuda su izvlačili svoje gubitke. 13 mina za teški bacač. 62 metka za teški mitreljez Fiat. Oružja je izgubljeno 2 karabina od druga Kranjčeca i druga Strahinića. Uspjele su neprijatelja protjerati. One su uspjele spriječiti neprijatelja da dođe u sela u kojima se nalaze sadašnje baze naših jedinica. U međuvremenu počeo je da dejstvuje naš teški bacač i pod njegovom vatrom banda se povukla iz sela. ali se može pretpostavljati sigurno da je barem dva puta veći. Osta­ lih 5 drugova je otpremljeno u bolnicu. Borba je prestala oko 16 sati dne 28. dok broj ranje­ nih nije poznat. o. ali njih ćemo moći saznati preko svoje inf. a i po pričanju civila može se zaključiti da su im gubitci iznosili nekoliko desetaka mrtvih i ranjenih. ali je u tom naišla njihova druga kolona od Grdanjca koja je udarila bočno na naše snage tako da su se naši morali povući.

42 mužkarca pod pratnjom njemačke oružane snage. dne 28. Zagreb Izvještaj Ministarstva zdravstva i u družbe Ministarstvu vanjskih poslo­ va NDH о odvođenju stanovništva na rad u Njemačku od strane njemačke vojske NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA .. 1604. СД 1944. 1. Fond NOB. Od novodošlih drugova bila je nekolicina koji se nisu pokazali u prvoj borbi hrabrim. f. siječanj 28...r. k. Zagreb.MINISTARSTVO ZDRAV­ STVA I UDRUŽBE GLAVNO RAVNATELJSTVO ZA UDRUŽBU I DRUŽTVOVNU SKRB ODJEL ZA DRZVNU IZSELJENIČKU SLUŽBU R. strojopis Sign.... .. čete Vukovinski Juraj koji je nedavno došao sa puškom u naše redove iz domobranstva istakao se hrabrošću i discipliniranošću prilikom juriša na neprijatelja kada su ga naše snage protje­ rale iz Vratnika. 2 Potpis nečitak. dovedena su u Zagreb. Drug Žokalj uspio je spasti ranjenog druga.. ali općenito drugovi su se vrlo dobro držali i izvršavali su naređenja pretpostavljenih stariješina bez zamjerke... Predmet: Njemačka — odvođenje na rad. 1.nom njegov život. g. 6/II. AVI I... Broj Tajni 3-I-I-1944..D.2 [v. siečnja1944.. na Kanal — Radnička cesta br. Smrt Fašizmu — Sloboda Narodu! [v. također hrabrošću istakli su se drugovi koji su učestvovali u jurišu na neprijatelja pod vodstvom druga zamj...] Politkomesar: .r. drug desetar I.] Original.. br. ko­ mandanta koji je sa petnaestak drugova jurišao na daleko nadmoć­ nijeg neprijatelja i uspio ga potisnuti zadavši mu gubitke. dok. siečnja o.. UREDOVNO IZVJEŠĆE GOSPODINE MINISTRE! Dne 26.] Komandant: Tarbuk Đorđe1 [v. u barake za snubljenje i odpremu radnika na rad u Nje­ mačku.r.

Prema izjavi žena gore označenih 42 osoba iz kotara Velike Go­ rice. 284 . Prema redovnom postupku vjerojatno će i ove osobe biti za­ držane u radničkom prolaznom logoru u Marburgu radi liečničkog pregleda i razkuživanja. Svi ovi su navodno odpremljeni njemačkim prievoznim kar­ tama »Wermachtschein«-om. od kojih su neki izkazali da su pripad­ nici narodne zaštite. predvedeni su ti ljudi na liečnički pregled. ali da uredovati t. te prema tome označenih 47 osoba nije ni liečnički preg­ ledano.Dopraćene osobe potiču iz sela Bukovje i Orle.j. te mužkarci odmah odvedeni. koje potiču od nepoznato kuda.15 sati u tri zatvorena vagona redovnim putničkim vlakom za Njemačku. jer im je pratnja njemačkih oružanih snaga odgovorila da se radi о partizanima i da oni nemaju ništa s time posla. bila su njihova sela obkoljena po njemačkim oružanim snaga­ ma. dopraćeno je u barake dalnjih 47 osoba. koji inače i prati redovne transporte radnika za Nje­ mačku i na kolodvoru obavlja sa njemačke strane poslove potrebne oko odpreme. te susjednih se­ la. Za sve ove naveo je njemački upravitelj baraka g. 27. U barakama je navodno prije njihovog odlazka izdana sa strane g. te su trebale biti liečnički pregledane tek sutradan. Pressinger. Ovih 89 osoba odpućeni su toga dana sa Glavnog kolodvora u 16. pregledati transport nisu mogli. da neće biti snubljeni na rad u Njemačku. a koje podatke izpunjavaju hrvatski službenici mješovitog hrvatsko-njemačkog povje­ renstva za snubljenje radnika. g. siečnja o. Bjelice tih tiska­ nica nisu uručene tim osobama sa strane hrvatskih označenih služ­ benika. 1943. propisane po Hrvatsko-njemačkom utanačenju о hrvatskim radnim snagama od 3. Sutradan dne 27. g. II.j. Željezničko i pogranično redarstvo na hrvatskoj državnoj grani­ ci u Savskom Marofu potvrdilo je prolazak tih oko 90 osoba u tri zatvorena vagona. proviđena njegovim podpisom i žigom. pa bi se žurnim posredovanjem vjerojatno moglo utrvrditi potankosti о spomenutim osobama. a na postaju Glavni kolodvor ih je uz pratnju njemačkih oružanih snaga sprovodio i činovnik ovdaš­ njeg ureda Glavnog njemačkog opunomoćenika za radni ulog g. koji se tamo nalaze. siečnja o. Kuhle-a potvrda za odpremu tih ljudi na rad u Njemačku. Kuhle. Istoga dana t. kao što je to redovito postupano. izpisani po nepoznatoj osobi. vatrogasci i domobrani na dopustu. na kojim tiskanicama su već bili izpunjeni osobni podatci.. sve kotara Velika Gorica. a svaki je od njih imao u ruci tiskanicu liečničke potvrde. jer da ti spadaju pod njemačke oružane snage.

toč. 1944.« Čl.« Čl. o.r.: »Snubljenje. I. III. 2. 7-1944. ZAGREB Čast je dostaviti prednje u smislu okružnice Predsjedničtva vla­ de broj Tajni 49-1944. na ruke. toč. od 22.Čast je spomenuti. 1. ZA DOM SPREMNI! . posredovanje i unajmljivanje hrvatskih radnih sna­ ga. Dospiju li unatoč toga takovi radnici na područja Njemačkog Reicha.. od 22. 1943.] 1. a radnicima dozvo­ lu za rad. g. na ruke. IV./ g. od 26. MINISTRU ORUŽANIH SNAGA. o.1. suglasno okružnici Predsjedničtva vlade broj Tajni 49-1944.: »Snubljenje i unajmljivanje hrvatskih radnika obavlja izključivo i zajednički hrvatska državna izseljenička služba Glavnog ravnateljs­ tva za udružbu i društvovnu skrb i ovlašćenik Glavnog opunomoće­ nika za radni ulog. Emil Orozović [v. da će radnike. I. ZA DOM SPREMNI! NADSTOJNIK OPĆE-UPRAVNOG ODSJEKA: ODJELA ZA DRŽAVNU IZSELJENIČKU SLUŽBU: Dr.« — Ovo izvješće dostavlja se prema nalogu broj Taj. čiji radni ugovori ne odgovaraju ovim uvjetima. MINISTRU VANJSKIH POSLOVA. izključiti iz transporta./ g. Putovanje rad­ nika u Njemački Reich i njihovo zaposlivanje na području Njemač­ kog Reicha protvino odredbama ovog utanačenja ima se sprečava­ ti. zadnji stavak: »Njemačka se strana obvezuje. III. da je u međunarodnom hrvatsko-njemačkom utanačenju о radnim snagama od 3. predviđeno izriči­ to sliedeće: Čl. g. 4. uzkratit će uredi rada poslodavcu dozvolu za uposlenje. smije usliediti jedino u okviru ovog utanačenja. II.

o.P. Emil Orozović Dr.z. Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast okružnim komi­ tetima na teritoriju oblasti о značenju formiranja i potrebi populariziranja Desetoga korpusa »Zagrebačkog« NOV i POJ Oblasni Komitet K. Formiranje ovog Korpusa od velikog je kako vojničkog. Dr. Okružnim Komitetima na teritoriju Oblasnog Komiteta za zagrebačku oblast Dragi drugovi.P. Inv. po Naredbi Glavnog Štaba Narodno-oslobodilačke Vojske i Partizanskih Odreda Hrvatske. Korpus »Zag­ rebački« NOV i POJ.. tako i političkog značaja za Sjev.1 PO NALOGU MINISTRA PROČELNIK ODJELA: u.] Original. 29. mj.H. br. siječanj 29. Fond NG. I. AIHRPH. U sastav toga Korpusa ušle su XXXII i XXXIII. Hrvatsku. formiranje X. pa i za Jugoslaviju. Emil Orozović [v. 1944. 376 55 1944.r. On je re­ 1 Okrugli pečat: Nezavisna Država Hrvatska Ministarstvo zdravstva i udružbe Glavno ravnateljstvo za udružbu i družtvovnu skrb Odjel za državnu izseljeničku službu . za zagrabačku oblast Dne. strojopis Sign. 19. Divizija i Za­ padna Grupa Partizanskih Odreda Hrvatske.M.

i to u prvom redu u Zagrebu i ostalim gradovima. Napominjemo Vam.zultat rada naše Partije. pa i onih.r. Božičević2 [v.000. br. t. treba ispisivati paro­ le »Živio X. Od naročitog je značenja da je ovaj Korpus dobio naziv »Zagre­ bački«. V. a naročito u Slavoniju. da nas pomažu politički i materijalno. koje pomažu dinastiju Karađorđevića i jugoslovensku izbjegličku »vladu« još će jače spoznati. to će naši prijatelji i suradnici i naša braća iseljenici. da Hrvati još uvijek stoje u većini po strani od borbe.] Original. Formiranje ovako krupne vojne jedinice tim je značajnije. koji su ga htjeli održati vezanog uz reakcionar­ nu kliku iz bivše HSS na čelu s dr Mačekom. na mitinzima i zborovima populari­ ziraju X. strojopis Sign. kojoj je uspjelo. Kako je Zagreb glavni grad Hrvatske i kao takav poznat i u međunarodnom svijetu. za posljednjih 6 mjeseci porastao od 7001 na 7. Korpus »Zagrebački« i objasne narodu značenje njegovog formiranja. 2 Ivan 287 .. KP-82/3192 1 Sudjelovanje naroda u NOV u ovim krajevima bilo je znatno brojnije ali je veliki dio. AIHRPH. da je broj boraca Narodno-oslobodilačke Vojske u sjevernim krajevima Hrvatske. to je znak krahiranja politike čekanja. da su im pokušaji sprečava­ nja naše NOB i vraćanja starog stanja. uzaludni. odlazio u druge krajeve. dobiti još više potstreka. zasjedanja AVNOJ-a i stvaranja Nacionalnog Komiteta. Ovim će se još jače učvrstiti jedinstvo između hrvatskog i srpskog naroda i uništiti neprijateljska rabota među Srbima.. da do velike mjere proširi narodni ustanak u sjevernim krajevima Hrvatske. Dužnost je svih partijskih organizacija i članova Partije. II. dobili su snažan udarac. Možemo reći da i u ovim krajevima velika većina hrvatskog naroda učestvuje u Narodno-oslobodilačkoj borbi. Opširnije vidi: Građa SZH. što je ono došlo kratko vrijeme poslije zasjedanja. Korpus ’Zagrebački’ NOV i POJ«. a naročito oni u uporištima. j. To je znak da hrvatski na­ rod svuda prihvaća liniju naše Partije i gazi preko svih narodnih ne­ prijatelja. SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU! Za komitet: „. a naročito na neoslobođenom. bilo pojedinačno ili u sastavu jedinica. a reakcionarne klike Engles­ ke i Amerike. dok. Na oslobođenom teritoriju. 125 i 179. knj. da pre­ ko antifašističkih organizacija. Otvoreni i prikri­ veni neprijatelji Narodno-oslobodilačke borbe.

I. u mjestu Bedekovčina pojavila se je reakcionarna klika »Zaštita Narodne Obrane« i to iz mjesta Stubice došla su dvojica te su u Bedekovčini predobili Čorko Viiima i Tkalec Vilima. Od tih dvojice uhapšen je Tkalec Vilim.56 1944. dok je Čor­ ko Vilim istog dana otišao u Zagreb po nove direktive za banditski rad. 1944. Isti t. jedino je opaženo da je Gabro Petanjek iz opć. siječanj 29. Na opomenu koju im je dao naš drug kazali su. Na ostalom području kotara Zlatar do sada se ne opaža rad re­ akcionarnih klika. tjerati mladiće u banditsku vojsku.H. u narodu se opaža prepla288 . POLITIČKA SITUACIJA: Na području kotara Zlatar. Mače sa nekim svojim pristašama pobjegao u Zagreb i da dolazi iz Zagreba do Bedekovčine i da njihove obitelji donose njima hranu do Bedekovčine. Taj Petanjek je bio predsjednik Kotarske organi­ zacije HSS i zastupnik. ali nakon neuspjeha. kada se opažalo u narodu neko veselje da će se skršiti banda u uporištu Zlatar. a to se opažalo prigodom napa­ daja na Zlatar. odnosno nakon što su se naše jedinice vratile sa opsjede Zlatara. Počeli su legitimirati. u selu Špičkovini dali su uhapsiti po banditskoj vojsci dvojicu.P.j. odveli ih sa sobom sa namjerom da će ih odvesti na kurs u Njemačku. Krapina.H. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina о političkom stanju u kotaru i organizacijskom stanju komiteta Kotarski komitet K. obojica mladića. Izvještaj. te je narod u svemu rado pomagao na­ šoj vojsci u svemu. Zlatar 29. Drugarskom Okružnom Komitetu K. da se njima ne može ništa dogoditi da je u Brežicama i njima kuhala partizanka jesti. ali su ovi imali rudarske isprave i banda ih je pustila kući.P. Čorko i Tkalec vratila su se nakon 8 dana svojim kućama i poče­ li sa svojim radom da povećaju grupu. Narod simpatizira našu borbu.

U selo Čički došla je banda iz Bedekovčine i to četvorica da piju kod seljaka. Uroić Magdu opljačkali su i to jedan prsten. dok domaći kažu da će samo braniti Zlatar.O. Istog dana uhvatila je 4 mladića i sa sobom odvela u Zlatar. Izgleda da se ovdje radi о nekom paničaru i о tom se provađa istraga. Lobor. Donja i Gor.O. jednu naušnicu i lančić sve od zlata. Dana 22. a na putu kad su se vraćali poslije te pljačke razbili su vrata na kleti seljakinje Line Glumpak i ukrali iz kleti sve vino. opljačkala je cijelo selo. i da kod sječe tih stabala imade prisustvovati muško i žensko. Tukli su Turčin Amaliju i Uroić Slavu i pitali su ih gdje su im sinovi. uputili su se odmah ti seljaci. Seoskom N. da će se ga kazniti smrću. Prema dobivenim podatcima u Zlataru imade oko 350 ustaških bandita. u Klimen. među kojima dolazi do svađe. pr. ov. ali su ga prije pokušaja bije­ ga uhvatili i ubili. Batina. jer je to banditski nalog da prikažu parti­ zane u lošem svjetlu. mj. jer ustaše Bosanci hoću da idu u akciju po selima. koji im je rekao da ne trebaju sjeći ta stabla. Dana 22. vina. Kruhak Alojzu zapalili su štalu sa dum-dum metcima kao i razbili klet i pustili sve vino. Prema izjavi naroda sada u Bedekovčini imade oko 200 bandita Švaba. U selu Poznanovec. vina. tri staje i tri kleti. U selu Veliki Komar kod Čehulića. upala je banda iz uporišta u Zlataru u selo Brle­ kovo gdje je pretražila svaku kuću. Posarić Stjepana. iš­ la je banda u patrolu u Mače i Sutinsko gdje su izviđali zgrade u ko­ je bi se imali naseliti i to u Maču u školu Čehulić. Podpis je bio »par­ tizan«. uzeli su jedna kola i došli ponovno u isto selo i tamo na selu oduzeli Ban Petru 60 lit. vršeći pljačku. pa se ovdje možda radi о djelovanju reakcionarne klike. mj. a u Sutinskom u zgradu toplica i Riterovu štalu. Banda je u Poznanovečkom Lugu zapalila tri kuće. dobili su četiri gospodara pismeno naređenje od nepozna­ tih lica. kao n. Banda lovi muškarce i sve tjera u Zlatar. da u roku od 5 dana imadu posjeći trideset stabala u svojim dvorištima. U tom pismenom naređenju je navedeno tko u ro­ ku od pet dana ne posječe. Brlekovo selo. hapšenje i zlostavljanje naših simpatizera.genost — strah — od bande. 19 Grada za povijest NOB-a 289 . Jedan ustaša je htio pobjeći iz Zlatara. a narod im je dao samo da ih se čim prije riješi i kad su oni otišli u svoje uporište Bedekovčinu. da je na­ rod zatvarao prozore pred njima iz straha. Petrovečki Antunu 10 lit. te je na istim stablima oguljeno 8 kora i na stablu ozna­ čeno slovo »N«. Kad se je ista ban­ da vraćala u svoj garnizon bila je pijana i pucala je tako. koja upada svaki dan u obližnja sela Zlatara. ov. Lug i Bukovec banda je ubila 6 ljudi kada su pred bandom trčali.

godišta u ustašku uniformu. s time što u briga­ di ne postoji drugarstvo. jer Engleska i Amerika još do danas nisu otvorile drugu frontu i time dale izdašnu pomoć 290 . opć. Bisag i Sveti Ivan Zelina. ali se isti narod također ništa ne odaziva u banditsku vojsku. Opaža se u narodu da sa nepovjerenjem gleda na savez između Sovjetske. krstareći po danu. naročito se to doga­ đalo među rukovodećim drugovima. dok se ostali narod nalazi pred velikim strahom od pljač­ ke. Na području općine Budinšćina i Hrašćina Trgovišće prigodom posljednjih akcija na banditsko uporište Zlatar. oko 12 sati stiglo je 50 ustaških bandita u mjesto Hrašćina uz prethodnu pucnjavu i na brzo banda se je povukla u Breznički Hum. ali sada je nastao zastoj u tome i narod nestrpljivo očekuje dalji razvitak događaja. Na narod puno djeluju svađe. I. t. Prema dobivenim podacima banda se nalazi uzduž drž. da će slijedećeg dana doći opet u Hrašćinu i Budinšćinu i da će tamo uspostaviti svoju vlast i dati popraviti prugu. Do sada se je u općinama kuda nije krstarila banda opažalo da narod sve više ulazi u naše organizacije. Dana 27. kao i nediscipliniranost jer ru­ kovodioci ne pokazuju nikakovu brigu za borce kao drugove. Iz kotara Zlatar. U narodu kolaju vijesti da banda pravi pozi­ ve za u vojsku od 1909. koji se je ta­ da nalazio kod svoje kuće. narod se slabo odaziva našoj mobilizaciji iako simpatizira našu borbu. i ostalih nasilja koja banda provađa. do 1926. kod te brigade. ne vodeći dovoljno brige i ne poka­ zujući nikakovo drugarstvo. ostavila je cijela brigada Matija Gubec.Dana 27. dok se na ve­ čer povuče u uporišta Novi Marof. Prigodom svih tih upada opaženo je da se mladići pred bandom posakriju. Breznički Hum. već međusobne svađe. banda ima nakanu uspostaviti promet na toj asfalti­ ranoj cesti. I. kao kurir iz brigade »Braće Radić« i svu petoricu odveli sa sobom u Novi Marof. gdje se nalazi oko 200 ban­ dita ustaških i gdje uspostavljaju vlast općinsku i kotarsku. u jutro oko 6 sati upala je iz Novog Marofa ustaška banda u jačini od 100 bandita u selo Pece. Engleske i Američke države. ceste Sveti Ivan Zelina do Novog Marofa. te pri­ silno provađaju mobilizaciju do 1926. kao i prugu Zagreb-Varaždin. jako slab dojam u narodu. Na­ rod također govori о lošim postupcima saniteta kod ranjenika pre­ ma kojima su surovo postupali. među kojima jednog partizana. Banda je u Hrašćini izjavila. jer banda već tjera narod u Novom Marofu koji gradi prugu i cestu. već jedini što banda prisilno uhvati po okolišnim selima svojeg uporišta. Budinšćina i tamo je uhapsila 5 naših ljudi. Također banda tamo pljačka i uništava kuće naših simpatizera. psovke neposluh i si.j. g.

Dana 21. ali su djeca počela bježati na sve strane a ustaše vikali za njima da će pucati po njima ako se ne vrate. Mihovljan uhapšena su dva pljačkaša koji su u ime partizana pljačkali i predani štabu Odreda. novaca koji je bio ubran u narodu na N.J.H. U općini Budinšćina postoje 2 P.J. 1 Partijska jedinica. Potrebna im je veća pomoć O. odpočeti sa dobrim radom. te su istome uzeli 920 Kn. upala je banda iz Zlatara u Lobor i tamo uhapsila naših 11 ljudi. Narod sa zado­ voljstvom i veseljem prima vijesti о uspjesima naše N. i na njih su prenešene sve direktive.B. sastoji se od 7 članova.bratskom Sovjetskom Savezu kao i našoj N. jer da se neće nikome ništa dogoditi. u pogledu političke svijesti. sa kojima je održan sastanak 22. mj. Kad je banda stigla pred školu. sa kojima je održan sas­ tanak 23. ov. 1944. pa je narod i ovaj puta uvjerio.K. I.H. ali djeca su pobjegla. a omladina i pio­ niri razbježali su se na sve strane pred bandom. i na njih su prenešene sve direktive.O.O.J.P. Općina Hrašćina Trgovišće imade 2 P. Općina Zlatar imade 2 P. Održan je sas­ tanak sa obim P. ORGANIZACIONO STANJE: Kotarski komitet K. K. ov. 291 .000 kuna novaca što su oteli ti pljačkaši. koji radi u toj op­ ćini po N. Banda je upala u kuću Brlečić Petra u selu Završje i pravila mu u čivatom stanu premetačinu. Narod bje­ ži pred bandom u šumu i kopa zemunice i zakloništa. sa 5 članova. i prenešeni su direktivi na njih. upala je banda u Mihovljane.K.F. ov. da partizani hoće pra­ vednost. sa 9 članova. Rad K. Banda je unapred poslala vijest da se neka ne plaše i da neka nikud ne bježe.P. I. i na koje su prenešene sve direktive. se.-i. ali narod nije htio kupovati. Banda je tom prilikom po selima nudala kutije šibica šverc po 50 kuna. mj. Dana 23.1 od 10 članova. Vraćeno je — oštećenima iznos od 40.J. Općina Mihovljan.O. sa 10 članova. ali ih je odmah pustila s time. U opć.O. sa kojima je održan sastanak 15. te su pozvani u vojsku.d. imade 2 partijca od kojih se ne pokazuje ni­ kakav rad. skidala je naše ispisane parole i bacila ih na cestu i kad su izlazila djeca iz škole pozivali su djecu da gaze po tim našim parolama i da pjevaju ustaške pjesme. Općina Bedekovčina imade jednu P.V. da se imadu drugi dan javiti u Zlataru. pošto se pojedini drugovi ne snalaze u radu na svakom mjestu. mj.J. je dosta slab. i t. U općini Lobor imade jedan drug član partije.-e kao i о uspjesima Crvene Armije. te ima izgleda da će te P.J.

Skoja ne postoji. VOJSKA: Mobilizirano je 97 drugova. bilo je zaključeno da će se formirati 27. do danas nije pokazala ništa u radu i 2 člana te P. kao ni Opć. USAOH odbora.O. a novi još do danas nije formiran. K. kao i da vrše sve zadat­ ke i direktive koje su na njih prenesene. Rad svih tih N.O.F. Ista P J.V. K. pa čak ni narod od toga straha neće posjećivati skupštine.Ž. previše uplašeni od bande. 1944. N. već su uvijek čekale da dođe koji član iz K. 1944.F. na cesti i pruzi stvarane su barikade dok su se ovdje nalazile jedinice N. jedinicu od 3 člana u selu Orehovica. II.K. pošto su neki drugovi članovi N.O. nisu dovoljno shvatile i pokazale inicijativu u radu. 1944.F.K. sa 29 članova. Bedekovčina postoji 2 člana partije.O. pokazali su se dobro po svim pitanjima. međutim. opć.Ž.O. N. Na sjednici 14.K. Sjednice K. drugovi koji su bili predviđeni za K.K. poz­ vana su u vojsku.H.K. se je u posljednje vrijeme pokazao dosta dobar. sa 364 člana. rad od istih je slab.K. SKOJ. U selu Poznanovec.O. Sve ove P. USAOH odbora. I. K.P.Ž.O. N.J. imade 1 part.K. predviđeno je da se formira K. Postoji 27 USAOH odbora sa 149 članova i nema formi­ ranog K. održavaju se neredovito.O.O.O.K. Srušeno je 6 mostova.O.O. Na sjednici K. Prema direkti­ vama O.1. U kotaru Zlatar imade 8 Skoj. 1944. jer se drugovi izgovaraju da ne mogu održavati skupštine ni organizirati narod. grupa sa 37 članova. da više ne postoji više rukovodstvo A.J. SKOJ-a dana 1. koja dnevno krstari po našim selima i vrši zlostavljanje i pljačku nad našim drugovima osobito članovima na­ ših organizacija.H. održanoj 28. U kotaru imade 29 odbora sa 164 članica.Ž.P. plenuma K. USAOH. .K. Radi se na tome da se stalno posjećivaju sastanci i proučava temeljito sav materijal. i se­ oskih N. Skoja. Potrebna im je veća politička svijest. SKOJ-a.-a dosta je slab.Općina Mače. K. Postoji 1 K. pošto je narod preplašen od bande. sa 44 članova i 72 seoska N. SKOJ-a nisu došli na formiranje. dok sjednice Opć.O.O. I.F. pošto je prijašnji rasformiran radi slabog rada. U selu Bukovec postoje 2 člana partije.O.O. 7 opć. isti su do danas pokazali slab rad i pozvani su u vojsku. održavaju se redovito. i stoga raz­ loga nije formiran K. A.-e. naročito dok su se naše jedinice nalazile u našem kotaru odbori A. N N. pa nisu ni održavale radne ni prosvjetne sastanke redovito i skoro nikako.O. rad A.

O.2 izvršile su akciju kod Tenšeka Petra.000 Kn. Za mjesec siječanj 1944. Formirana je ekipa od 22 člana za održavanje skupština po ko­ taru i ti svi drugovi bacili su se na rad sa zadatkom kojeg su dobili. OBRAČUN: Part. dok je August uspio pobjeći bandi u Sveti Križ Začretje. Budinšćina.P.U brigadu Braće Radića odaslano 8 vojnih dezerteraca iz općina Mihovljani. Petra uhapsili. о čemu ne­ mamo točnih podataka.H. a narod se također vrlo zanima za našu štampu. Za druga koji je postradao od 2 su muževi u lugoru požara. koje je uspostavila P. VEZA I OBAVJEŠTAJNA SLUŽBA: Do sada veze i obavještajna služba slabo funkcionira pošto drugovi koji su odgovorni po veza­ ma i obavj.H.V. Isto su naši polit. 8 bandita između njih 2 Nijemca i svi predani Štabu Z.000 25.930 Kuna ali imade pojedinih općina koje još nisu ubrale fond. Pisane su parole i zidne novine. Od novca utrošeno je: Pomoć drugari čama od kojih Utrošeno u bazi K. Part.J. ubili na brijegu Rudu.O. uzeli im sve što je potrebno za njih. Za pisanje tih člana­ ka prenijeli smo direktive na sve P.O. Zagorja poslali smo 7 članaka. priloga 850 kn.000 1.350 Kn. pa ćemo ovaj ostatak priložiti u obračunu za drugi mjesec. 293 . Ovu akciju je narod primio sa velikim oduševljenjem. kao i na N.P. od bande Ukupno: 5. službi polažu malo važnosti tome radu i ako je taj rad vrlo važan. U naravi prikupljeno je 17 kg masti i 100 kom jaja.O. Zaplijenjeno je 20 sanduka jabuka (oko 700 kg).O. Jedinice Z.-e. Kn. Šemnici. radnici uhapsili tokom ov.O. Za Glas Hrv. Kn. ubrano je Narodnog fonda 92. N.000 31. Zagorski NOP odred. u D. kao i 25 dkg duhana. AGITPROP: U kotaru održano je 15 mitinga prosječan posjet od 35 do 400 ljudi. Ukupno: 2.O. mj. Rude i Augusta. Kn. članarine 1500 Kn. 2 gunja i 1 šatorsko krilo. Sav materijal podijelio se je ispravno i organizirano je čitanje skupno.J. ali do sada vrlo malo se je pokazao rad u tom pravcu. Narod voli čitati naše parole pogotovo zidne novine. Akcije i rekviracije izvršene po jedinicama N.

N. za to je odgovoran drug iz N. pošto je u tim općinama na naj­ nižem stupnju organizaciono stanje Partije.H. 1944. Da se formira 1. K. AIHRPH.H. Da se organizira po selima skupno čitanje.P. 1944.K. I. siječanj 30.J. K.-a.O. Da se organizira jedna desetina za kopanje zemunica i da se u najskorije vrijeme iskopaju tri velike zemunice. Da se dadu direktive svim P. i da u svakoj općini bude jedan partijac odgovoran za kopanje zemunica. strojopis Sign. posvete naročitu pažnju na organizaciono sta­ nje u opč. plenuma.r. Dragutin Novosel. te da se u svakoj općini is­ kopaju barem tri zemunice. Da se čisti teren od bandita. о čemu smo i napred na­ pomenuli. t.O.3— Smrt fašizmu — sloboda narodu! Uz drugarski pozdrav: Kos4 [v. i to: Da drugovi K.] Original. KP-82/3196 57 1944. ali ih je na putu banda pojurila. K. 1944. a ple­ numa 14. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka kotarskoga komiteta 3 Vjerojatno se odnosi na veljaču jer je datum pisma 29. I. 28. I. Da se u svakom selu pronađu 2 do 3 dobrovoljca za u vojsku pa da oni obiđu ostale u svom selu i da ih tjeraju u vojsku. da se na tim sastan­ cima proučava brošura »Drugo zasjedanje Zavnoha« koju smo do­ bili prije nekoliko dana..K. Slijedeća biro sjednica K. II.O.j. od špijuna i izdajica. ZAKLJUČCI: Zaključeno je na sjednici K.P. Mače. siječanj.K. 1944. 4 294 . SKOJ-a.O.K. sekretar KK KPH Zlatar. Mihovljan i Lobor. drugovi su predali u bataljon koji se nalazio u Budinšćini. će se održati 6.Gore navednih 17 kg masti i 100 kom jaja što su drugovi nosili u bazu K.

ima 14 članova.P.Ž. N. Martin ima jednu partijsku jedinicu od 5 članova. od 3 člana. Na sastanku pretresali smo sav rad о pojedinim drugovima iz ko­ tarskog Komiteta kako bi izbegla raznim nedostacima koje nailazi­ mo u radu. 5 kandidata i predviđeno općin.H.Ž. 2 skojevske grupe od 9 članova. broji 6 članova koje pokažeju volju za rad samo im tre­ ba pružati više pomoći od strane partije. 2 skojevske grupe od 10 članova i deset odbora 1 Priređivači nisu utvrdili prezime. Kotarski komitet Skoja broji 6 članova kojima treba dati punu pomoć. K.F.K.H. rukovodstvo od 3. 8 odbora USAOH od 39 članova. 1/ Izvještaj о radu. Dana 30/1/44. dnevnim re­ dom: 1/ Izvještaj о radu 2/ Agit prop 3/ Politička situacija 4/ Mobilizacija 5/ Konferencija i dopisi 6/ Razno i kritika Na sastanku su prisustvovali svih 7 drugova i drugarica Savka1.N. Predvidili smo druga Veseloga2 za kandidata K.P.O.O. Dalje povećati odbor i stvoriti gospodarsku komi­ siju. A.K.O. Komitet od 3 člana. zato je potrebno da se što više povežu sa partijskim organizacijama na terenu. Postoji opć. jer se teško snalaze u radu.KOTARSKI KOMITET KOM. K. dvije partijske jedinice od 6 člana. 6 selskih od 21 člana. 2 Ivan Herceg 295 . Pokuplje Drugarski drugovi.K. Stup­ niku postoji opć. PARTIJE HRVATSKE SAMOBOR Drugarskom O. K. odbor A. opć. od toga 4 su u užem plenumu a ostali u širem plenumu.F. održali smo sastanak K.O. U opć. Sv. od 6 članova. 7 selskih od 30 člana. Opć. 7 kandidata. K.

H. 3 odbora A. Narod dijelom se odaziva na masovne sastanke i upoznao sa linijom narodno-oslob. Prop. A drugi dio na­ roda se boji šta neprijatelj širi propagandu kako se budu Njemačka i Engleska složile i da unište N. Opć. jedinice od 6 člana i 2 kandidata. 30 člana.S. Opć. 2 odbora U. 7 članova. Opć. I ova klika počela je širiti kako se je Nje­ mačka i Engleska složila da unište najprije Sovjetski Savez a onda partizane.O. a to je zato šta u jednim općinama pojavljuje se zaostala klika oko Mačeka.O.H. u ovoj općini slab rad zato jer se stalno nalazi neprijateljska vojska više od pola općine. 296 . Peta kolona počela je raditi. od 9 čla­ na.O. do 20 člana.V.F. obukli su neke ljude u razne uniforme i sa part. 6 odbora A. tako da bi stvarno narod mislio da se partizani predavaju. za­ to se narod boji jer mi nismo uspjeli raskrinkati tu kliku. 2/ Agit.О. Bregana 4 N. Brezovica 2 N. Sv. Nedelja ima 2 par. i Sovjetski Savez. 5 odbora U. kako predaju (se) partizani u Bosni na hiljade.Ž.A. od 46 člana. 18 članova. kapama i crvenom petokrakom zvijezdom.O.O. Širimo najviše preko naše štampe i sa masovnim sastancima pojedinačno i preko naših organizacija.F.O.Ž.S. širi kako ide deset hiljada belo-gardista iz Jadrana koje šalje Engleska da unište partizane.H. To se najviše čuje u selima oko Samobora. u Zag­ rebu je stvoren logor od partizanskih izbjeglica. 3/ Politička situacija. Samobor 4 N. Da im bi uspjela propagn.S. širiju da nema narod ne ide u partizane jer da tu vode komunisti i da oni nećeju nikada pobjediti.O. 27 člana. 5 odbora A.Ž.O. od 12 člana. U samom našem Kotaru jednog narod se drži pasivno i čeka neš­ to.F. od 9 člana. Dalje šire.O. kada vidi da nema drugog spasa jedino što može pisati. Svakim danom sa raznim letkima poziva­ ju one koji su zavedni u šumama. Tako je neprijatelj širio propagandu u poslednje vrijeme. Vn.U.O. borbe i sa Nacionalnim komitetom oslobođenja Jugoslavije. U čitavom kotaru održano je 12 masovnih sastanaka od 1075 muškaraca i žena. od 21 člana. da bi na­ rod sav znao da je svako čekanje štetno za narod i narodnu borbu. da im se neće ništa dogoditi.O.H. opć.O. grupu od 5 člana i 7 odbora U. Opć. 1 skojev. 1 odbor pionira 10 člana. neka se vraćaju svojim kućama. II N. 22 člana. »oni vam lijepo pripovjedaju ali ne bude tako kako se to narodu kaže«.S.

j. Prvo narod se buni. Šta ako [se] vrši prisilna mobilizacija od reda sve mlađe godine ко je god spo­ soban. upadnu u kuću i uhvate samo onoga koji nije oženjen. a pošto se radi dnevno i to cijeli 3 Stjepan Kos ' Obrazovni bataljon bio je formiran radi privikavanja novomobiliziranih boraca. 44. mobilizira od reda tako ne bi imali prigovarati da ne ide to po svom pravilu. .r. dođe u selo 10 partizana kao da love vojne bjegunce. AIHRPH. strojopis Sign. a ostale puste. na rušenju pruge. Smrt fašizmu — sloboda narodu __________________ Uz drugarski pozdrav Šimun3 [v. najviše je mobilizirano u opć.4/ Mobilizacija. Drugovi naša vojska počela je vršiti prisilnu mobilizaciju ali nije u suglasnosti sa nama. KP-169/349 58 1944. I. Ovaj mjesec mobilizirano je oko 56 partizana i to uz pomoć vojske. onda bi narod shvatio i pokori[o] bi se to­ me. bio on oženjen ili ne. Broj: 7/43 Štabu X korpusa »Zagrebačkog« Izvještavamo Vas. U našem kotaru je dosta slaba. postupaju kao žandari tako je narod bio ogorčen protiv njih i protiv takovog postupanja.] Original. a ne ovako kako to radi naša vojska. Izvještaj Štaba Obrazovnoga bataljona Štabu Desetoga korpusa »Zagre­ bačkog« NOVJ о akcijama tog bataljona te о uočenim slabostima u politič­ kom radu s novomobiliziranim borcima Štab Obrazovnog bataljona1 31. siječanj 31. Bregani.. Naš bi bio predlog da se odredi sve mlađe godine ко je god sposoban. da od kad se nalazimo na izvršavanju dobive­ nog zadatka t.

6.VI. Bratković Vlado rod.. 12.. dok. ” 18. Seretni Andrija 9. Dolenec Ivan 4. srez Koprivnica srez Koprivnica srez Koprivnica srez Koprivnica srez Koprivnica Hlebine Koprivnica Peternec Koprivnica Koprivnica Koprivnica Smatramo da sprečavanje dezerterstva jest jedino moguće po­ lit. 1. Hadak Pavao 5. ” 25.X. 1 2 Potpis nečitak. AVI I.1. Mi smo skrenuli pažnju na te dezertere pred svim drugovima i objasnili im posljedice. u 1918.. ” 5... ” 12. 1923. Dosada smo potpuno uništili prugu tj. pa molimo da nam se to omogući time da ne radimo ci­ jeli dan nego od 8-2 sata po podne tako bi jedino bilo moguće razvi­ ti potreban polit. no to nije dovoljno. Rad se bolje ne može razvijati jer imamo slabu potporu od civi­ la pošto su oni zaposleni na drugim mjestima. ” 6. 554..u 1928. 2 [v. 3 Svetozar ЛЛП Komandant: S. tako da je do sada dezertiralo 9 omladinaca i to svi iz kotara Koprivnice kojima je jedina obrana. XI. ” l. rad koji je itekako potreban za naš bataljon. Mikulan Slavko 3..] . u 1919.3 Veričević[v. 1921. Iako se radi svaki dan malo. rukopis Sign. Varović Marijan 2.. 1925. 1924. Struad Drago 7..1. k.1.r. br. šlipere popalili a šinje na vatri savili od sela Rijeka pa do Sokolovca što je dužina oko 3.. ” 16. Uslijed takovog slabijeg rada na pol.500 metara. radom. XII. onemogućeno je vojno polit.. Osim toga molimo da nam se pošalje nešto materijala koji bi se mogao prorađivati u našem bataljonu. u 1924. " 18. VIII. I.dan. Posavec Dragutin 6..r. Fond NOB. polju a napornog rada na pruzi pojavljuje se dezerterstvo.. f.] Original. Perić Ljudevit 8... Smrt fašizmu — sloboda narodu! Politkomesar: . rad.u 1907. da pošto još nisu svi otišli iz njihovih sela..

redova. tom V. i knj. 33752 1 Napad je izveo jedan bataljon Druge brigade Trideset treće divizije NOVJ. « (M. 1944. knj. Bjelovara: Po još neprovjerenom izvješću part. umnožen na šapirografu Sign. Fond NG. Siska) i oslobođeni iz zarobljeništva 7 ko­ zaka. « »Podr.] Original. (po podatcima primljenim 31. siječanj 31. . 59 Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobrans­ tva NDH о napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Žabno i о borbama kod Čazme i Siska --------------------------------------------------------»DNEVNO IZVJEŠĆE BROJ 31/44. oružnička posada Sv.. protunapadajem odbačeni su part.z. Križevaca) napadnuta od znatno nadmoćnijih part. Po izjavama pučanstva vodili su port.i. Čazme). Čazme). br. kuhinja i promičbeno tvorivo. AIHRPH.. Riječ je о prikupljanju jedinica Tridesettreće divizije NOVJ s namjerom da se uništi že­ ljeznička pruga na relaciji Zabno-Bjelovar. Bosiljeva (3 km j. Bjelovara) sa vjerojatnom namjerom napadaja na Bjelovar.P. i. vrše pri­ kupljanje u području 15 km s. Siska: Noću 29/30. 23. i. godine do 9 sati) Podr. odmeće iz part. spisa vidi se da se veći broj part. br. 17 nestalih oružnika. Podr. bilj. Podr. I.z. u podhvatu razviđanja južno od s.3Pučanstvo je sretno i veoma radostno dočekalo naše čete. Dužice (12 km s. 24.i. Iz jednog zaplienjenog part. Neprijatelj odstupio prema Štefanju (10 km s. . 115. I. dok. z. Ivan Zabno (10 km j. 27.1944. 182. dok.)4 Po nalogu Glavara glavnostožernog odjela glavnostožerni podpukovnik (HELBICH)5 Helbich [v. Križevaca: 28.r.s. Đurđić (4 km j. I. Čazme: Poslie slomljenog neprijateljskog odpora kod s. Križevaca) naišlo se na neprijatelja u utvrđenim postavama. 3 Vidi: Zbornik VII. . Miklouš (6 km j. snaga1 mo­ rala se poslije jake borbe povući u Križevce. 4. međusobnu borbu kod s. Inv. 4 Okrugli pečat: Nezavisna Država Hrvatska Operativni odjel — Glavni stožer domobranstva 5 Dragutin 2 299 . br. Bjelovara2 i kod Kapele (9 km s. kod s. I. Čazme) i Čazme zauzeta je Čazma. Vlastiti gubitci: 1 za­ robljen. Plien: 1 puška.

svoju uzdanicu i 300 . Like. koje su zabranile povratak u zemlju kralju Petru i prokla­ mirale stvaranje nove Jugoslavije na demokratskim i federativnim načelima — te odluke zatalasale su orkanskom snagom narodne mase Jugoslavije i našoj borbi dale novi neviđeni zamah. Te odluke — koje su našoj zemlji dale prvi narodni parlament i narod­ nu vladu. Srbije. Četničke bande su razbijene. na­ ša je Narodno-oslobodilačka borba okupila oko sebe sve što je poš­ teno i čestito u našoj zemlji. izbjeglička »vlada« i reakcionarna klinika oko dr. Oslobođena je gotovo sva Moslavina i Podravina.60 1944. sina Gubčevog Zagorja Josipa Broza — Tite. Slovence. jer u njoj gleda svog jedinog osloboditelja. I u našim krajevi­ ma narod sve čvršće zbija svoje redove oko Narodno-oslobodilačke fronte i šalje svoje najbolje sinove u slavnu Narodno-oslobodilačku vojsku. raskrin­ kani su izdajnički kralj. Banije. Crnogorce i Muslimane. sve Hrvate. Srbe. a ustaše i okupatori stjerani su u nekoliko uporišta. U narodu i pred svjetskom javnošću. Zasjedanja AVNOJ-a. Hrvati i Srbi Sjeverne Hrvatske! I na našem terenu. Sve neprijateljske ofenzive su slomljene. Sla­ vonije. Mačeka. Korduna. Oslobođeni su ogromni predjeli Bosne. Hrvatskog Primorja. sve koji ljube svoju napaćenu domovinu. ljepšu i sretniju budućnost. velik dio Bilogore. Pod rukovodstvom našeg omiljenog junaka i genijalnog vođe. Dalmacije. Osobito snažan polet zabilježila je naša borba nakon kapitulaci­ je Italije i donošenja historijskih odluka II. kraj siječnja Proglas Štaba Desetoga korpusa NOV i POJ narodu sjeverne Hrvatske prilikom osnivanja korpusa SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU! Hrvatskom i Srpskom narodu Sjeverne Hrvatske U toku dosadašnjih teških. Prigorja i Posavine. upravo nadčovječanskih bojeva. Slovenije i Crne Gore. koji vole svoj izmučeni narod i žele mu osigurati slobodnu. Zagorja. naša je borba za­ bilježila niz veličanstvenih uspjeha. postigla je Narodno-oslobodilačka borba značajne uspjehe.

dalmatin­ skih i ostalih brigada. do izbjegličke »vlade«. 301 . Kao sastav­ ni dio Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Zagorje. dok s druge stra­ ne Velika Britanija i Amerika vrše posljednje pripreme za otvaranje II. to je veće. Sa­ mo posljednjih nekoliko mjeseci. Korpusa »Zagrebačkog« predstavlja novi ogromni korak naprijed u razvoju naše borbe u ovim krajevima. dužnost je svakog Hrvata i Srbina. kada naša bratska Crvena Armija mrvi pred sobom sve Hitlerove »obrambene« linije i snažnim se na­ letom približava granicama Rumunjske i Balkana. on je garancija. Hrvati i Srbi Sjeverne Hrvatske! Osnivanje X. fronte. Značenje osnivanja X. da se hvata oružja i da se redo­ vima Narodno-oslobodilačke Vojske. banijskih. koji će se zvati X. Ovo snažno razgaranje narodnog ustanka u našim krajevima pokazuje. (Zagrebački) Korpus NOV i POJ. Zbog sve snažnijeg razgaranja Narodno-oslobodilačke borbe u ovim krajevima. da je i Sjeverna Hrvatska — Podravina. kada stojimo pred konačnim jurišem na Hitlerovu tvrđavu. Bilogora i Posavina — prošla putem ostalih krajeva Hrvatske i Jugoslavije — putem Narodno-oslobodilačke borbe. slavonskih. naredbom Glavnog Štaba Hrvatske. Korpusa »Zagrebačkog«. U takvoj situaciji. kao ni planovi ostalih izdajnika. kada velika borba na svjetskim fronatama ulazi u svo­ ju odlučnu i završnu fazu: u doba. bori za oslobođenje svoga na­ roda. da su dostojni su­ borci junačkih ličkih. niklo je na našem terenu više bri­ gada i divizija.zaštitnika pred zulumom pobješnjelih njemačkih krvnika i njihovih ustaških slugu. ustaša i četnika. No istov­ remeno Zagrebački Korpus je garancija naših daljnjih uspjeha i pob­ jeda nad omraženim tuđincima i domaćim izdajnicima. On je okru­ nio dosadašnje naše uspjehe u borbi protiv svih narodnih neprijate­ lja: počam od njemačkih okupatora. osnovan je i ovdje kod nas korpus. da se u našu izmučenu domovinu nikada više neće vratiti izdajnički kralj ni iz­ bjeglička »vlada«. dužnost je svakog poštenog čovjeka. da neće uspjeti podla spletkarenja reakcionarne klike oko Mačeka. kada stojimo pred obračunom s Hitlerovim zvjerima i njihovim satelitima. kralja Petra i reakcionarne klike oko dr. Mačeka. Moslavi­ na Prigorje. koje su se u borbama za oslobođenje Koprivnice i Čazme ovjenčale neprolaznom slavom i pokazale. što pada u doba. da se našem narodu nikada više neće vratiti staro stanje. kordunaških.

zove nas sav naš napaćeni narod. Mačeka! Svi na oružje! Zovu nas naša popaljena sela. seljaci i građani! U ovim sudbonosnim vremenima. naše žene i djeca: zove nas mučenička krv palih drugova. PREDVODNIK U borbi protiv Fašizma! 302 . Posavci. DOČASNICI I ČASNICI! Ne prolijevajte više svo­ je krvi za švapske razbojnike i njihove ustaške sluge! Prelazite s oružjem u jedinice Zagrebačkog Korpusa. DRUG JOSIP BROZ-TITO! ŽIVJELO BRATSTVO I ORUŽANO JEDINSTVO HRVATSKOG I SRPSKOG NARODA! ŽIVJELA SLOBODNA HRVATSKA U FEDERATIVNOJ DE­ MOKRATSKOJ JUGOSLAVIJI! ŽIVIO AVNOJ PRVI PRAVI PARLAMENAT NARODA JUGOS­ LAVIJE! ŽIVJELA HEROJSKA CRVENA ARMIJA. Podravci. treba nam dati novi podstrek za mobili­ zaciju u Narodno-oslobodilačku Vojsku. Zagrebački Korpus je čedo našega kraja. ustaških krvoloka i četničkih ubojica. da se zajedno s proslavlje­ nim junacima Narodno-oslobodilačke Vojske borite za slobodu svog napaćenog naroda! Hrvati i Srbi Sjeverne Hrvatske! Svi u borbu za konačno zbacivanje fašističkog jarma! Svi u bor­ bu za ostvarenje našeg vjekovnog sna: za Slobodnu Hrvatsku u fede­ rativnoj demokratskoj Jugoslaviji! Svi u borbu protiv njemačkih pa­ likuća. Prigorci i Zagrebčani! Radnici. protiv agenata izdaj­ ničkog kralja Petra i reakcionarne klike oko dr. bilogoskih i posavskih seljaka.Zagorci. da se priključite našoj borbi i da izvršite svoju dužnost prema narodu i domovini! Ustajte stoga svi listom! Stupajte u redove Narodno-oslobodilačke Vojske! Stupajte u slavne brigade svog Zagrebačkog Korpusa! DOMOBRANI. PREDSJEDNIK PRIV­ REMENE VLADE I MARŠAL JUGOSLAVIJE. naše majke i očevi. osniva­ nje Zagrebačkog Korpusa. Bilogorci. moslavač­ kih. Moslavčani. koji se divnom požrtvovnošću bore za slobodu i bolji život cijelog našeg naroda! Pridružite im se i vi svi. koje proživljavamo. U njemu se nalaze hiljade zagrebačkih radnika i intelektualaca. krv naše krvi. koji još stojite kod svojih kuća! Krajnji je čas. hiljade zagorskih podravskih. zove nas naša okrvavljena domovina Hrvats­ ka! ŽIVJELA NARODNO-OSLOBODILAČKA VOJSKA! ŽIVJELA PRIVREMENA VLADA JUGOSLAVIJE! ŽIVIO VRHOVNI KOMANDANT NOV.

j. Drugarice su otvorile konferenciju.. Konferencija je završena sa narodnom himnom. Korpusa »Zagrebačkog« NOV i POJ Original. t. onda smo prešli na sam rad. Sa naše općinske konferencije.ŽIVJELI NAŠI SAVEZNICI. kada je sa ovim završeno. poslana je brzojavka i topli poz­ dravi drugu Titu. S.F. strojopis Sign. U izvršni odbor je birano 5 drugarica.F. AIHRPH. __________________ Napisala drugarica Zorka1 izSrdinca Original. a ostalo je plenum. AIHRPH.Ž.N. Drugarice su vrlo rado slušale govor kao i sve osta­ lo što se govorilo. Naša općina Plavšinac je vrlo čvrsta organizacija A. opći. AFŽ-9/1141 ' Usorac 303 . Zapisnik s Prve konferencije AFŽ općine Plavšinec Sa prve konferencije A. NOV-6/650. izvršnoga odbora i plenum. Drugarice su iznašale izveštaje о svome selu. osim se­ la Novigrada i Delova. Ali nadalje drugarice obeća/va/ju da će se ovo sve popraviti i bolje učvrstiti..F.Ž. — S. najprvo sa politič­ kom situacijom. . veljača 2. drugarice su dale loše izveštaje о svome selu da su većinom peto-kolonaši i da se drugovi nisu odazvali mobiliza­ ciji. Kada je sa ovim bilo dovršeno. rukopis Sign. Štab X. 61 1944. A iz moga sela drage drugarice ako je i dosta maleno drugovi se odazivaju za Narodnu borbu tako danas ima 12 boraca iz našega se­ la. Plavšinac Konferencija je održana 2-II-1944. zatim nam je jedan drug govorio о Kumunističkoj partiji. VELIKA BRITANIJA I AMERIKA! BRATSKI SOVJETSKI SAVEZ. biranje općinske predsjednice. na kojoj je prisustvovalo 50 delegatica.

jer je sanitetska služba u Zagorskom i Zagrebačkom Odredu dosta slabo organizovana. broj 2. II. Komesar Grupe drug Štef1 nalazi se oko Krapinskih Toplica i još se nije sastao s nama.1. III. Za organizaciju bolnice potrebno je stručno osoblje koje u ovim jedinicama nedostaje. bataljon Zagorskog Odreda vodio je uspješnu borbu sa Njemcima i gestapovcima koji su u jačini od 450 vojnika krenuli iz Sv. stigli smo u Zagorje. dok bi teže i nepokretne ranjeni­ ka slali za Kalnik. Divizije za vrijeme svog boravka u Zagorju po­ vukao bolničarku drugaricu Ljerku Štampar. о popuni komandnog kadra i mobilizaciji u Zagorju ŠTAB ZAPADNE GRUPE PARTIZANSKIH ODREDA HRVATSKE Op. Križa i Krapine prema Radoboju. 1944. Neznamo zbog kojih je razloga Štab XXXII. Mi smo mišljenja da bi trebali organizovati bolnicu u koju bi smještali lako ranjene i pokretne bolesnike. Pojačanom aktivnošću jedinica na ovom sektoru. povećat će se broj ranjenika i nužno se nameće pitanje organizacije bolnice. ŠTABU X. 31. Primjećujemo da su bor­ ci Zagorskog Odreda borbeni i gubitci od 6 mrtvih koji su u glav­ nom stradali od bacača. Izvještaj Štaba Zapadne grupe partizanskih odreda Hrvatske Štabu De­ setoga korpusa »Zagrebačkog« NOV i PO Hrvatske о borbama i rasporedu snaga odreda. Na putu nije bilo nikakovih smetnji. I. Naši gu­ bitci 6 mrtvih i 8 ranjenih od kojih tri teže. pa Vas molimo da se ista i po mogućnosti i nekoliko drugih bolničara pošalje do našeg Štaba. Naš Štab se smjestio i odpočeo sa radom. KORPUSA »ZAGREBAČKOG« 29. nisu djelovali na moral boraca. veljača 2. 2. U borbi koja je trajala 5 sati neprijatelj je pretrpio gubitke od 80 što mrtvih i ranjenih.62 1944. Molimo Vas da nam odmah odgovorite dali se slažete sa predlogom za organizaciju bolnice na ovom tere­ 1 304 Stjepan Iveković .

Ustaše i dalje drže cestu Varaždin — Zagreb sa istim osigura­ njem i popravljaju prugu Varaždin —Zagreb. Doznali smo da je pru­ ga do Marofa popravljena od Varaždina i da je želj. Naše je mišljenje da se za komandanta Zagrebačkog Odre­ da postavi druga Kovačić Alojza zamjenika komandanta Moslavač­ ke Brigade. jer je bilo nekoliko 2 3 20 Vladimir О tome opširnije vidi: Dok. Kad završimo formiranje Udarnog bataljo­ na isti ćemo poslati na sektor između Zaboka —Bedekovčine —Budinščine sa zadatkom da uništi prugu i cestu. Javite nam dali bi se ovakav raspo­ red poklapao sa Vašim operativnim planom i u koliko se s time sla­ žete molimo Vas da izdate naređenje Štabu Kalničkog P. pa Vas molimo da po ovom bataljonu koji prate ranjenike pošaljete radio-stanicu. Drugovi Slovenci3 krenuli su iznad Rogaške Slatine u Štajersku 1 predhodno su se malo zamjerili Zagorcima. Mobilizacija u Zagorju uspješno se sprovodi i dnevno dolazi po 20-30 dobrovoljaca. br. Isto tako trebali bi za Zagorski Odred 5. Održavanje veze sa Vašim Štabom dosta je otežano usled nepri­ jateljskih koncentracija na pruzi i cesti Zagreb —Varaždin. Osim toga ustaše poduzimaju iz Novog Marofa i Huma dnevna patroliranja prema Budinščini i pru­ zi Novi Marof — Bedekovčina što je očigledno da neprijatelj namje­ rava popravljati prugu. potrebno je da se bar dva člana Štaba zadržavaju stalno po terenu. 67. Neznamo koji će se vojni rukovodioc nalaziti u Štabu kada se ukinu zamjenici Komandanata. Trebali bi oko 300-500 pušaka. Raspored ostalih snaga naših Odreda biće raspoređen kao što je dogovoreno. Odreda da rokira bataljone i Štab gdje označite. most na Bednji podignut i sposoban za promet. 2. Građa 7. a za Operativnog oficira našeg Štaba druga Kobala2. Smat­ ramo da bi aktivnost naših jedinica na cesti i pruzi Zagreb— Varaž­ din bila veća i uspješnija kada bi Kalnički Odred sa dva bataljona djelovao na cesti Novi Marof—Bisag ili se prebacio na sektor Cerje Tužno —Varaždin — Novi Marof.000 mauzer meta­ ka.000 manliher i talijanske municije. a česta prat­ nja ranjenika za Kalnik dosta će zakočiti aktivnost jedinice na ovom sektoru.a povijest NOB-a 305 .nu gdje terenske prilike omogućuju podržavanje iste. Za popunu naših Štabova Odreda potrebno je da nam pošaljete jednog Komandanta za Zagrebački Odred i jednog druga za opera­ tivnog oficira u naš Štab koji da bi mogao što uspješnije i bolje ru­ kovoditi Štabovima Odreda koji su na širokom sektoru raspodjeleni. pa nam javite dali će postojati operativni oficiri.

slučajeva pečenja kokoši po naređenju. Smrt fašizmu — Sloboda narodu ! Politkomesar: S. a zbog otežane ve­ ze bilo bi zgodno kad bi znake raspoznavanja dobili za mjesec dana unapred. strojopis Sign. Korpusa »Zagrebačkog«1 Dne 30.] P. pr. I. f. br. Šaljemo nekoliko raznih sekcija. Za vrijeme napada na Zlatar ustaše su imali 2 mrtva i 11 ranjenih. napose postolarska radionica. 2-6. a čak su partizani ubijali ko­ koši kao što su radili Talijani. i 31. veljača 2. 63 1944. mj. II. postolarsku i remenarsku radionicu.O. A VII. Fond NOB. 1944 Pomoćniku Načelnika X. Za Vaš Štab naručili smo žigove. dok. Sve tri radionice osjeća­ ju manjak potrebnog materijala. obišao sam Komandu Bjelovarskog područ­ ja i ustanovio slijedeće: Rad Komande još se uvijek nalazi u organizaciji sekcija i usta­ nova. Budući da su znaci raspoznavanja na isteku. dok donje kože imade u dovoljnoj količi­ 1 306 Milan Brunović . ko­ joj nedostaje gornje kože. kut.r. Komandant — major: Bulat Rade [v. В 17/44 Dne 2. Kopija. i u tome vidi se već i napredak. Izvještaj Odsjeka za vojne vlasti u pozadini Desetog korpusa »Zagre­ bačkog« NOV i PO Jugoslavije pomoćniku načelnika Desetoga korpusa о radu Komande Bjelovarskog područja i odnosu komande i Bjelovarskoga NOP odreda Štab X.S. 551 A. Korpusa »Zagrebačkog« NOV i POJ Otsjek za Vojne vlasti u pozadini Br. Intendantura je osnovala kro­ jačku.

Ta­ ko n. koja se dijeli na mehaničarsku radionicu i potkivačnicu također je započela raditi. U Komandi Bjelovarskog područja osjeća se naročito nedosta­ tak ljudstva.ni. a osjeća se i rad pete kolone. a drugovi iz Bjelovarskog partizan­ skog odreda vraćaju te živežne namirnice natrag prekršiteljima. Naoru­ žanje im je slabo. Pored toga fizički je slabo. Tako je na telefonskoj liniji Virje-Đurđevac već nekoliko puta bilo prekida telefonskih žica. straža Komande područja u svrhu pobijanja šverca i zabra­ ne nošenja živežnih namirnica u neprijateljsko uporište opominje. spremišta za prikupljano žito i ostale živežne namirnice. a napose se osjeća nedostatak municije za fran­ cuske i talijanske puške. Jednim dopisom zamolio je vojno-sudski islednik naše pos­ ljednje straže pred neprijateljskim uporištem u Bjelovaru. bivšeg suca. a u ponovnim pokušajima oduzimlje živežne namirnice od onih. za slučaj pot­ rebe može peći dnevno do 1. a među njima imade mnogo drugarica. Zdravstvena sekcija i gra­ đevinarska sekcija u formiranju su. Isto tako radi i klaonica. koje je došlo iz borbenih jedinica na služ­ bu toj Komandi. Dvanaest ljudi zaposleno je na kopanju bunkera. Isto tako osjeća se nedostatak vojnog. da se dvije žene. Sve ljudstvo.pr. (ŽAP) Odnos između Komande područja i Bjelovarskog partizanskog odreda nije drugarski. ali imade pored sebe svog pomoćnika. odn. te razni materijal. Pekarna u Novigradu. Politička svijest naroda veoma je slaba. koji ih nastoje prenjeti neprijatelju. Takav rad samo krnji ugled vojnih vlasti u pozadini. Međutim vojno-sudski islednik je nestručnjak u radu. Komanda mjesta u Đurđevcu dosta seje dobro sredila. Zbog toga mu Komandant odreda drug Vo­ lan2 na poleđini tog dopisa crvenom olovkom odgovara veoma ne2 Andrija Bartovčak 307 .000 kg kruga. Mehaničarska sekcija. poš­ to su ih oduzeli od straže Komande područja. Iz neupućenosti drug islednik je dopis naslo­ vio partizanskoj straži. U to­ me radu mnogo volje i marljivosti pokazuje zamjenik Komandanta drug Kezele Slavko. po­ litičkog i stručnog kadra. ali se os­ jeća da između cililne vlasti i te Komande nije puna suradnja u ra­ du ili pak je ta suradnja nepravilna. a po zidovima ispisuju se nepri­ jateljske parole. Vojno-sudski islednik također je započeo rad kao i vojni sud Komande područja. a napose je štetan za našu borbu uobće. potpuno je neizgrađeno i vojnički i politički. koje su neprijateljski raspoložene prema našoj borbi. vlasništvo jdnog privatnika. tek je osnovana pa se za sada о njezinom radu ne može ništa reći. prebace u to uporište. Komanda mjesta u Virju. Isto tako ne postoji zajedničke suradnje.

i zajedno s dopisom vraća i te žene. Varaždin Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast о političkoj situaciji. U tome napose ističem druga Zamjenika i druga Pomoćnika Komandanta područja.H.P. 1 64 1944. i da se na taj način naoružaju straže Komande Bjelo­ varskog područja. dok.] Original.K. f. koji su zbog svojeg sumljivog držanja pod našom paskom on ponovno grubo odgovara. SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU ! Šef Otsjeka: Horvat J. Kod svih odgovornih drugova vidio sam. SKOJ-a.r. radu i organizacijskom stanju partijske organizacije. Varaždin 4. 1944. da se druga Volana opomene i uputi kakove su kompeten­ cije vojnih vlasti u pozadini. NOO. Mišljenja sam. USAOH-a. da se jednim raspisom pozovu svi stanovnici na prijavu vojničkog i ci­ vilnog oružja. 551 A. da ne šalje u ne­ prijateljska uporišta ljude. Isto tako drugarski opomenut od Komande područja.. AVI I. da oni nisu nikakva partizanska straža već Bje­ lovarski partizanski odred. da bi i toj Komandi područja trebalo narediti. K.drugarskim tonom. da se mnogo interesi­ raju i da rade sa voljom i požrtvovanjem. da valjda neće sla­ ti u Bjelovar partizana s partizanskom kapom na glavi. 3 308 Josip . Da bi se spriječio dalji razvitak takvih nezdravih odnosa.3 [v. AFŽ u kotarima. u Komandi područja i u Kalničkome partizanskom odredu O. II. veljača 4. strojopis Sign. Fond NOB. mišlje­ nja sam. K.14/4.

jer mora stalno da bježi i da se sak­ riva pred neprijateljem. Neprijatelj vješto iskorišćava svako hapšenje. Najbolje se je pokazao naš rad i utjecaj na radništvo u samom gradu Varaždinu. traži članove NOO-a i vojne bjegunce. koji su sada na dopustu i zbog toga simpatije za našu Narodno-os lobodilačku borbu rastu. Mi smo uspjeli radništvo uvjeriti za koga ono radi i da je to štetno za Narodno-oslobodilačku borbu. kada bi tamo imali čvrstu organizaciju. 71. da ne bi tre­ bao ići u vojsku. Dragi drugovi! Politička situacija na našem okrugu od zadnjeg izvještaja nije se naročito promjenila. br. Kod sprovođenja mobilizacije u zadnje vrijeme nismo uspjeli. to se radništvo. za zagrebačku oblast Položaj. jer neprija­ telj kontrolira okolišna sela i gradove. tako da ga moraju sada nabavljati iz Njemačke preko Čakovca. narod je ostao prepušten sam sebi i vjeruje tim parolama i zastrašivanjima. te patrolira po selima. dao bi zabravo za borbu sve samo da bi ostao doma na miru. gdje je u tvornici »Tivar« obustavljen sav rad osim jednog odjelenja (predione). a niti nemamo točnog pregleda. Pošto se ne mogu politički radnici tako kretati po terenu. Sam narod na našem okrugu jest dobar. Tim više nam ne uspjeva rad u Varaždinu zbog toga. a pošto iste nemamo. koliko je ljudi otišlo dobrovoljno u našu vojsku. Izgleda da kani neprijatelj mobilizirati gradske radnike. bavi sa švercom. Još je više 1 Opširnije о tome vidi: Dok. Ta situacija u Varaždinu bi se mogla dob­ ro iskoristiti. 309 .H. jer se sada neprijateljska voj­ ska nalazi i u Varaždinskim Toplicama i Novi Marofu. bataljonom Brigade »Matija Gubca«. a s druge strane onemogućili smo im dobavu ugljena iz naše okoli­ ce (Zagorja). koje­ ga im i sama neprijateljska vlast dozvoljava. To im naročito uspjeva posle slu­ čaja u Svibovcu1 sa II. ne osjećaju radnici potrebe borbe i do sada se još nisu ja­ vili u Narodno-oslobodilačku vojsku. simpatizira Narodno-oslobodilačku borbu. kako će partizane uništiti i kako će pročistiti Kalnik. Jer kroz šverc dobro zarađuju.P..Oblasnom Komitetu K. Prema tome narod je zastrašen. Neprijateljska vojska kontrolira pet cijelih kotara našeg okru­ ga. Petokolonaši ubacuju razne parole. naročito klika oko Mačeka. te istu pomaže. koje sada ne radi.

Kotar Varaždin: Političko djelovanje na tom kotaru jest ograničeno radom ne­ prijateljskog zaletavanja i pljačkanja po selima. među njima i jedan predsjednik mjesnog NOO-a iz Greščevine. skriva se. koji će Vam oduzeti oltare?« Klika oko Mačeka — petokolonaši. Švercanje se nemože uništiti i zbog toga. počeli su sa otvorenim radom. a tamo gdje se to može. gdje se već dvije godine zadržava naša vojska. Još više nego neprijateljske vojske se narod boji domaćih izdajica.: »Kako je ružno viditi omladinu. Uz Dravu smo uspjeli donekle sprečiti šverc i kontrolirati prelaze. koji su do sada govorili. što narod danas teško dolazi do novaca i ne može se uživjeti u to da bi bio bez novaca. koji je u toj okolici poznat i to Habek Đuro. a kamoli na održavanje širih seoskih sastanaka. da neće jedan ni drugi pobjediti nego treći. da nije vrijeme za borbu. A ima slučajeva da i sami izdavaju propusnice. pogotovo to vrijedi za ludbreški kotar i pogotovo za srbska sela. koje neprijatelj kontrolira. Popovi u crkvama otvoreno i organizirano rade protiv naše bor­ be sa raznim parolama. a kretanje i političko djelovanje naše ograničeno je. Uspostavljaju vezu. Sama partijska organizacija još uvijek nije toliko jaka. Kod nas na terenu imade mnogo ustaša. oko Varaždina je to mnogo teže. tamo je bio uhapšen i javno se odrekao Narodno-oslobodilačke borbe i obećao. i starog sindikalnog bor­ ca. Šverc duž Drave i okolice Varaždina je uzeo dosta veliki mah. koji još uvjek nisu na svom mjestu toli­ ko dorasli.pridonelo tom stanju ponašanje člana K. On se sada nalazi u Vojnosudskom odsjeku i partijska konferencija ko­ tara Varaždin osudila ga je na smrt. pa je narod iscrpljen. da tako organizovano i jedinstveno djeluju po svim kotarevima. koji se je pred 310 . jer naši simpatizeri i svi. teško se ih skupi na sastanke. na pr. a i da sami švercaju. koji je dezertirao od nas kući. Krivnja je na NOO-ima. da bi mogli ukazati na štetnost toga. no. koji su se istakli na bilo kakovom javnom radu u Narodno-oslobodilačkom Pokretu u većini bježi. gdje im je data još veća mogućnost raditi za neprijatelja. dok petokolonaši slobodno rade pod zaštitom neprijatelja. a nepravilno smo postupili pošto smo ih ostavili kod svojih kuća ili ih čak primili na rad po specijalnim zadaćama u našoj borbi (ROC). da će i druge povući iz naše vojske kući. da bi mogla da svoje zadatke sprovede u život. da nosi prokleto oružje! Kakovi su Vam to narodni prijatelji. Prilikom dolaska neprijateljske vojske uhvaćeno je oko 17 ljudi.P. spreča­ va. kojima smo omogućili bijeg iz Pavelićeve vojske. Naročito im to uspjeva na ovim našim kotarevima.

što se je moglo unovčiti u samom gradu obveznice Zajma Narodnog Oslobođenja za cca 300. К Jugoviću do­ laze i neki špekulanti iz našeg oslobođenog teritorija. Jedinstveni slučaj u našem okrugu jest. koji su zaduženi da uč­ vrste veze i proširuju iste. poš­ to od članova Kotarskog Komiteta. Da interes i simpatija za našu borbu rastu.000. koji dolaze u ime švercera. A jedan od njihovih starih saradnika Ban6.P. I. otišli na teren. Kotar Ivanec: Kako smo mogli saznati preko omladinaca. da se dalje ne može pokušao je samoubistvo. manji dio drži se klike oko Mačeka. rezanjem žila na vratu. Oni održavaju sastanke u Varaždinu. 4 Tomislav 5 Krunoslav 6 Ljudevit 3 . da je član K. koju su ustaši ba­ cili u letcima među narod. te ima izgleda za daljnji uspješni rad. do danas još nismo dobili nikakvog glasa. Preko njih šaljemo u grad i našu štampu.— — Kuna. To su poznati: Jugović2. U samom Varaždinu simpatije naroda su na našoj strani. a naročito iz zapadnog dijela tog kotara (Zagorja) po upute za rad. Neprijatelj u zadnje vrijeme baca к nama na teren mnogo špiju­ na. Imaju utje­ caj i među domobranskim oficirima i sam taj Jugović jest zbog to­ ga u vojsci na Komandi mjesta. kojega sprovađaju. da može raditi među oficirima i podoficirima. a i od ostalih je većina puštena svojim kućama. Tačnih podataka sa tog kotara u stanju političke situacije nema­ mo iz gore navedenih razloga. koji je je­ dan od svih drugih uvidio. Jedino vezu imademo preko par drugova. koji su 9. koji su se vratili iz tog kotara. vidi se i po tome. ali mu nije baš uspjelo. Detaljnih podataka nemamo. Habek Đuro pribjegao iz naše vojske i dao javnu izjavu. političko se stanje u tom kotaru mnogo popravilo. Do sada još nismo uspjeli u samom Varaždinu da šaljemo nekoga. Dok veći dio inteligencije i bolje stojećeg građanstva je neutralno za sa­ da. koji bi tamo stalno boravio i djelovao i to zbog velikog terora. Batušić5 i još neki drugi ustaši. Košić4. gdje se odriče Narodno-oslobodilačke Borbe. koju se stalno sve više i više traži. Petrović3. 1944. koji su se baš na taj način raskrinkali.neprijateljem dobro držao i bio je pušten. 2 Tomislav Priređivači nisu utvrdili ime.

gdje su ih tukli. da ga čekaju drugovi. da je njihov kurir iz K. ali nakon preslušavanja su ih vratili. podvorniku klaonice u Toplicama tom prlikom oduzeto 15. da ga uopće nitko nije tukao. na vratima bio je zaklan. Ivan Zelina. Isto. da je isto imao udjela u tom ubojstvu druga Roka. Taj isti drug Rok i neki Reiner8 koji izgleda. a imao je sigurno veze sa ustašama u Varaždinu. pa živi u neizvjesnosti. da izađe. koji je bio zadnja četiri mjeseca ustaša. došao je svojoj kući. Naši drugovi su vidili u Toplicama ljude. te tako kontrolira i ostala sela. radili su sa groficom Bombeles. Neprijatelj ubacuje laž­ ne parole. Taj isti je pušten. Po na­ govaranju Đure Radelića sina trgovca iz Gornje Voće — ivanečki ko­ tar. zašto su ga tukli. Ustaši su u okolici Varaždinskih Toplica provaljivali kleti.000. 14.9 Kotar Novi Marof: U tom kotaru je narod zastrašen uslijed toga. a sada se nalaze u ustaškoj vojsci i oni su vodili ustašku vojsku u Toplice. 3. što je neprijatelj­ ska vojska u Varaždinskim Toplicama i Novom Marofu. Neprijatelj je vršio premetačine po selima po kućama bez ikakovih razloga. 1944. a odgovorili su mu. S druge strane partizanske patrole i izviđa­ či pripucavaju na neprijateljsku vojsku.Od omladine smo dobili vijest. . Toplice. to je narod neobavješten. kako su mučili ostale drugove.— Kn. koju je imao u kući. Po selima su pljačkali i stoku. da su oni već natrag zauzeli Ludbreg. I. Vidi se da mu je postavljena zasjeda. Koprivnicu itd. Je­ dan od uhapšenih išao je na Komandu ustaša u Sv. ali je pričao što je vidio. U Tuhovcu su pohvatali nešto ljudi. Zbog te neizvjesnos­ ti. neprijatelj je iznenadio u Svibovcu naše drugove i hapsio 6 drugova. Isto.K. pa se narod boji te ne dola­ zi na sastanke. nego da je on valjda bio pijan. koji su radili još preko božičnih praznika kao partizani. Ivanca drug Rok7 bio tamo prošli mjesec zaklan. Pošto se tamo teško ili uopće ne kreću naši politički radnici. to jest. Ivan Zelini. u Draškovcu je nepri­ jatelj hvatao ljude i tako uhapsio i 2 člana NOO-a. a 20 minuta nakon toga zvao ga je susjed. 7 8 9 312 Kao bilj. proljevali vino. a tražili su članove NOO-a. tra­ žio objašnjenje. Čim je izla­ zio. odnosno u Var. a niti se može bilo šta raditi. g. Tako je na pr. koja tamo vlada 25 omladinaca otišlo je u neprijateljsku vojsku. i to kod svoje kuće. te je sve skupa odveo u Sv. a to je žito bilo od Narodno-oslobodilačke vojske. opljačkali su žito u mlinu od Soša. Kanešiću Andriji pobrali su zlatninu.

a i njima smo već u tra­ gu. gdje su više na udaru neprijatelja. koji su počeli otvoreno raditi sa omladinom. tako se je samo u jednoj općini do sada sakupilo 800 kg masti. Grabaševac i tu se oni obraćaju na ustaše i razne ovakove tipove (tabornike i td. a članovi NOO-a su se razbježali. te Gornja Rijeka —Novi Marof. koja je postojala u Draškovcu. Pop iz Duge Rijeke je u crkvi uskratio. koji su bježali i uhapšenike na­ pustili. Formirana je koliko do sada znademo u Gornjoj Rijeci udarna grupa od 12 omladinaca. Dugu Rijeku i Batinu i naredi­ li. Ustaši su okupirali sela Sudovec. narod je više preplašen. Ovoga mjeseca srušeno je 600 m pruge i prekopana cesta Zag­ reb—Novi Marof. U sjevernom dijelu Ludbreškog kotara to jest prema Varaždinu. Sada je u toku široka kampanja za sakupljanje masti za Liku i postradale kra­ jeve. mimo našeg pokreta i SKOJ-a.). Narod učestvuje u akcijama: pili pragove na pruzi i prekopava ceste. Kada je neprijatelj bacao let­ ke iz aviona. neki u voj­ ski. jer se je narod uvjerio. Kotar Ludbreg: U tom kotaru situacija se sređuje i sve više se osjećaju simpatije naroda prema NOB. To se može zaključiti i po tome. Hrženica. Sadašnje raspoloženje naroda na ćelom kotaru prema Narodno-oslobodilačkoj Borbi je sasvim drugačije. da se kreću. To jest ona prva grupa udarnika. te letke su petokolonaši podmećivali na prozore člano­ vima NOO-a. a kad ga je zapitala zašto. Ta ista bila je prije opatica. da svi vojni obveznici imaju u roku par sati da se jave i tako im je uspjelo u Batini da uhvate dva partizana — Slovenca. rekao je neka pita biskupa. Te akcije su vrše­ ne na tri puta. koji dolaze iz Varaždina. Osjeća se življi rad petokolonaša u pojedinim selima. Međutim bile su slovenske jedi­ nice u blizini i pripucale na ustaše. Tu se i stalno šetaju špijuni. Čak su se i pojavili. 1 drugarica i 1 član Kotarskog Komiteta SKOJ-a. narod se je već dobro odazvao tome. a na drugim djelovima i općinama ne mogu za sada politički radnici. Od njih su trojica streljani. Ali se sada i tu stanje 313 . kakvi su ustaše. a ostali još u zatvoru. članici NOO-a.Konačno samo saznali za sudbinu ovih 14 udarnika. a pet drugova iz Gornje Rijeke otišlo je u Narodno-oslobodilačku vojsku. gdje je sudjelovalo 25-30 drugova. koje su us­ taše na trik pokupili i odveli. kao što su: Subotica. da daje pričest Tereziji Žugec. što narod stvarno hoće da pomaže Narodno-oslobodilačku vojsku.

P. od kojih su dvojica bi­ li uhapšeni.O. Svakako to je loše djelovalo na narod. nakon reorganizacije samog Odreda. Provaljeni su nam tri seoska NOO-a i to: Vidovec. kada je nosio materijal. ali imade izgleda. 11 Vidi: 314 . koji je hapšen na ces­ ti. koja još uvijek nije definitivno završena. a slažu se s time. koje izgleda da još uvijek traje. kojemu su ispostavljeni posle izvršenja par akci­ ja sa naše strane. Organizaciono stanje Partije: Organizaciono stanje partijske organizacije od poslednjeg našeg izvještaja nije se promjenilo. da ćemo u kratko vrijeme i tamo proraditi. pogotovo u kotaru Prelogu. dok u kotaru Čakovcu za sada još nije postignuto skoro ništa. О samoj mobilizaciji još do sada nismo dobili izvještaja. jer smo mu uspjeli to prikazati. Narod jedva čeka partizane i našu štampu i ako neprijatelj podu­ zima sve mjere kako bi ocrnio NOB. brojčano oslabila. Do sada još nismo dobili toč­ ne podatke. jer se time omogućuje neprijateljska propaganda protov Narodno-oslobodilačkog Pokre­ ta.. Pošto im svi bunkeri i zasjede nisu ništa pomogle. ka­ ko međimurski bataljon polovica nema pušaka.popravlja. 25. i da je bio jako po­ tučen. a u K. da djeca pletu ča­ rape za partizane. br. gdje je broj­ čano poraslo. Pa čak u Rasinju opatice u školi znadu. da je hapšeno oko 20 ljudi. Hodošan i Domašinec. da spriječi veze. ali izgleda.10 iz KK Prelog. a broj kandidata pao je na 10 Stjepan Kedmenec Dok. pa ne znamo broj mobiliziranih. Ovo hapšenje prouzrokovali su dezerteri. ali je zato bacio veći broj špijuna. Jedan od njih izjavio je. Narod znade ciljeve naše bor­ be.P. htjeli su odstraniti blokiranje granica.P. u koji broj su uračunati i dva člana iz Varaždina. Strah od naših prepada. Međimurje: U poslednje vrijeme situacija u Međimurju se povoljno razvija na NOB i ako okupator poduzima sve mjere. a dvojica su još u ilegalstvu. Tako je radi te električke žice nastradao jedan SKOJ-evac. Okupator povukao je vojsku iz nekih sela. Koliko nam je poznato među hapšenima je i jedan član K. Kotar Varaždin: pojačao se za 18 članova K. osim u kotaru Varaždin. U zadnje vrijeme nastalo je opet hapšenje11 u kotaru Prelog i Ča­ kovec. sada su postavili na grani­ cu električku mrežu.

a naročito u kotaru Varaždin i Ludbreg. davanjem veće pomoći komitetima i ostalim par­ tijskim jedinicama. manje i to sekretar Kotarskog Komiteta. Razlog tome leži u jakoj i neprestanoj reakciji u tome kotaru. pa prema tome nismo u stanju da­ ti pregled part. sastanke isključeni iz K. Međutim. koja je došla iz logora. koje još uvijek nisu shvatile način rukovođenja vanpartijskim organizacijama. nego je upućen na rad u sanitetsku ekipu kod O. a u svaki komitet je izabrano po šest drugova. komiteta. što smo u taj kotar poslali jed­ nog druga člana K. jedino međusobni odnosi donekle se 315 . postignut će se veće osamostaljenje i aktiviziranje čitave par­ tijske organizacije. sa čišćenjem i učvršćavanjem partijske organi­ zacije. Još uvijek se nije potpuno prišlo redovnom sas­ tajanju.. U kotaru Prelog: stanje je također nepromijenjeno.P. da bi mogli biti potpuni rukovodioci čitavog Narodno-oslobodilačkog Pok­ reta u kotarevima. kojeg smo dobili iz vojske na politički rad. NOO-a. nismo primili nikakovi izvještaj. je jedan član K. koje će mnogo doprinjeti jačanju i aktiviziranju partij­ skih organizacija.P. Jedino se u toliko promjenilo u kotaru Čakovec. za trojicu. Is­ to ćemo tamo slati za nekoliko dana i jednu drugaricu člana K. Koncem prošloga mjeseca i početkom ovog održane su dvije ko­ tarske partijske konferencije i to za kotar Ludbreg i kotar Varaž­ din. nije se prebro­ dilo sektaštvo u pogledu primanja novih drugova u Partiju. Rad kotarskih komiteta još uvijek nije toliko samostalan. još uvijek ima­ de neozbiljnosti kod drugova. organizacije u tom kotaru. labavosti i nedolaženja na part. zbog čega su i drugovi koji su služili kao veza za prebacivanje pošte i materijala morali otići od kuće. koji su zbog svog oportunističkog stava. Također se nije dovoljno posvetilo pažnje i dalo pu­ nu pomoć partijskim jedinicama.P. Na tim konferencijama izabrani su kotarski komiteti. SKOJ-a još se nije naročito popravio. Kotar Novi Marof: stanje je nepromijenjeno. koji nije zadovoljavao i nije ostao na radu u istom kota­ ru. redovnom proučavanju partijske literature.P. Svi su se ovi nedostaci u radu naročito opazili na samim konfe­ rencijama. U kotaru Ludbreg: smanjio se broj članova K. Sa popunjenjem komiteta. Organizaciono stanje SKOJ-a: Okružni K.P. Kotar Ivanec: od poslednjeg sastanka sekretara kot. a naro­ čito drugarica.osam.

da su se snašli da se sam rad sa omladinom popravlja. Samo još nisu dorasli. Od kako dobivaju redovitu i punu pomoć od nas i od Oblasnog K.K. jer se boje. da rade. Po tome se vidi i rad sa pionirima. 1944. da su došli i pi­ oniri sa puškama. šmajserima i sa topom. dalje imade 11 pjevačkih gru­ pa i 8 diletantskih. Točan pregled о stanju NOO-a nemamo za sada. da su uvidili što omladinu zanima i oko čega se može omladina okupiti. koje kontrolira neprijatelj. koje kontrolira neprijatelj neki članovi uhapšeni. Kotarski odbori i općinski su slabi i mladi. vidjelo se. . jer drugovi iz ivanačkog kotara nisu još stigli ovamo. Kotarski komiteti još ne zadovoljavaju. Omladin­ skih domova imade 22. a općinski još su slabiji i ne mogu se tako lako snaći.popravljaju. Još se uvijek sektaši po primanju u SKOJ. a neki neće da rade. Svega imade 5 K. koji su počeli sa svojim radom. Kotarski NOO Ludbrega donekle se snalaze i počeli su aktivnije da rade prema raspodjeli rada. koja imade zadatak. II. — Pionira imade svega 20 grupa. a omladina koja je borbena odlazi u našu vojsku. Za sada najbolje radi Gospodarski otsjek. pa prema tome trebaju uvijek aktivizirati novu omladinu. 9 općinskih. da pretrese sva pitanja. SKOJ-a. tako da sami ne mo­ gu ništa. Svega imade 3 kotarska odbora. da je omladina došla. Organizaciono stanje USAOH-a: Okružni odbor Ujedinjenog Saveza omladine imade 8 članova. vidi se da je O. da tu omladinu dovoljno učvrste i aktiviziraju. SKOJ-a sa 51 članom — 34 SKOJ-evske grupe sa ukupno 208 SKOJ-evaca. SKOJ-a sa 26 člana — 9 općinskih K. Organizaciono stanje NOO-a: Okružni NOO se još uvijek nije u cijelosti sastao. jer su mladi i ne mogu da obuhvate svu omladinu. ali slabo rade. dok su drugi u razvitku. jer su iz onih kotareva. Sada je u formiranju zdravstvena ekipa. kako bi trebali. a zato treba više vremena. da ide od sela do sela i da podiže higijenu i zdravstvo sela. da se ono što postoji učvršćuje.K. Najveća zapreka u radu za sada jest. 84 seoskih odbora USAOH-a sa 335 odbornika i 1500 obuhvaćene omladine. Po dosadašnjim rezultatima se vidi. što se teško prilazi к omla­ dini na kotarevima. već trebaju stalnu pomoć. SKOJ-a stvarno počeo saživljavati se sa omladinom uopće. on je donekle samostalan. U Ludbregu na zboru omladine kotara Ludbreg 2.

P. plašljiviji od pojedinih običnih boraca. Organizaciono stanje AFŽ-a: Rad sa ženama još uvijek ne zadovoljava. 59 seoskih odbora. to oni sprovađaju preko bubnjara. 3 općinska odbora (javno birane na konferencija­ ma). Na ludbreškom kotaru obuhvaćeni je cijeli kotar osim 16 sela.O.: Štab našeg Kalničkog Partizanskog Odreda se je u ovo kratko vrijeme dva puta reformirao. mladi i neprovjereni u borbi. Rad Partije u Komandi Područja: Stanje organizaciono Partije u Komandi područja jest nepromi­ jenjeno. . obišao je sve bataljone i poslao nam je izvještaj. Kome­ sari rade bez volje. a jedanput mjesečno »Od­ jeci borbe«. koje su došle iz logora к nama na rad i to trojica njih. Dobro pomoć će nam pružiti drugarice. Sada izgleda da će ovakav i ostati i mogao bi zadovoljiti. a kamoli da mogu dati pouke svojim borcima. Do sada se nisu ni redovito držali sastanci ćelija. ne zadovoljava. Agitacija i propaganda: Narod sve više traži štampu. ali ipak smo na putu sređenja. Sveukupno sada imademo 1 kotarski inicijativni odbor AFŽ-a. odmah čim je primio dužnost. niti se prorađi­ vala štampa.P. osim pojedinaca. sa 42 odbornice. Naročito dobro se primaju »Odjeci borbe«. Dva puta tjedno izlaze Radio-vijesti. One izgleda da će na poslu zadovoljiti. Rad Partije u K. a to zbog toga što se narodu nije davao »Naprijed«. Zamjenik komesara izgleda da će zadovoljiti. još ni sami ne shvaćaju svoje dužnosti. da se to ukine. Zbog toga disciplina članova K. sa 7 odbornica. Poduzete su sve mjere. narod ih traži i ako se ne bave baš sa svakodnevnim problemima. Sami rukovodioci su slabi. gdje još nema nikakovog uspjeha. već samo »Dom«. Tako na pr. naročito »Slobodni dom«. kako bi trebalo. da bi se sve odvijalo preko jih i teško se rešavaju starih tradicija. ako se hoće neš­ n to narodu javiti. jer vidimo da ima­ de volju za rad. Zadnji mjesec održavale su se u ludbreškom kotaru tri konferencije gdje se je javno birao općinski odbor.NOO-i još uvijek nisu samostalni. kako bi trebao.

a svih prisutnih oko 800. koji brišu parole sa svog zida.— Kn 107.P. Partijska članarina Partijski prilog Doprinos za štampu NOF Kn 5. naročito iz ludbreškog kotara.100.642. boraca 88. K.— 47.700 — Kn 108. postavljana su razna pitanja i vršila se diskusija. U Ludbregu je održan širi sastanak sa javnom diskusijom po političkim problemi­ ma i odlukama AVNOJ-a. Narod dobro prima odluke AVNOJ-a pogotovo u hrvatskim selima. 1954. čl. Isto tako je u Ludbregu održan Omladinski Zbor.427.468. 1944.869. 1943.P. čl.813. koji žele cjepati jedinstvo. Pojedinci brišu parole sa svojih kuća. II.P. II.50 Stanje blagajne dne 5.P. 1944.— Kn 43. II.- Ukupni primitak Kn 199. K. a ima i članova NOO-a. K. — 5. K. 79.— Ostatak Saldo prema poslednjem obračunu Kn 152. Po selima se pišu parole. 61 i SKOJ-a 84 BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ od 15. ali to su samo pojedinci. boraca 132.Održalo se je prilično seoskih širih sastanaka.056. A i to se već poprav­ lja. na tom Zbo­ ru bilo je i puno pionira. tako kažu. a iza toga su čak i sami pisali parole.P. K. Izdatak za isto vrijeme Kn Kn 199. 12 13 21 15 i i i i SKOJ-a15 SKOJ-a23 SKOJ-a17 SKOJ-a29 boraca 403. bataljon brojno II.— Kn 42. — 5. čl. čl. naročito tamo gdje smo održali savjetovanja sa općinskim NOO-ima i ukazali na štetnost toga. navađamo Vam tu: I.P.281. dok u srpskim selima nisu primljene najiskrenije. čl. ali ni to nije još tako kako bi trebalo. a nešto i po Ludbregu. XII. Kn 260. Pošto smo zaboravili navesti podatke о broju članova K.50 . »Nemaju povjerenja u Šokce«. bataljon brojno III. XII 1943.869Primitak od 15. Poslato je do sada prilično telegrama. na ko­ jem je bilo oko 600 omladine. bataljon brojno Štab odreda i ostalo stanje stanje stanje Ukupno: boraca 104.

/ Izvještaj sudskog odsjeka. Kn II./ Izvještaj tajništva о organizacionom stanju.K. .— Kn 65.756. Dne 4. priloga Kn 5. 3. organizacijskom stanju i radu tajništva.r.Šaljemo Vam patijsku članarinu 60 % part.2 rv r i 1944.700. komisija i odjela OKRUŽNI N.50 Kn 70.O./ Izvještaj gospodarske i prehrambene komisije.525.: Jura . Original. 4.. 8. .50 189. ZEMALJSKOM ANTIFAŠISTIČKOM VIJEĆU NARODNOG OSLOBOĐENJA HRVATSKE U prilogu šaljemo izvještaj о radu okružnog NOO-a Bjelovar. veljača 4. .- Izdatki nisu specificirani.O. AIHRPH.50 Saldo 5. U glavnom su to izdaci za tehniku.K./ Izvještaj tajništva о političkoj situaciji. Kn 70. KP-56/72 ---------------------- Uz drugarski pozdrav za O.P. strojopis Sign. SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU! ZA OKRUŽNI NOO: Mpi Milan Poliak [v./ Izvještaj socijalnog odsjeka.056. 5.756./ Izvještaj propagandnog odjela. kako slijedi: 1. K.H. BJELOVAR Broj: 176/1944. iz­ daci kotarskih komiteta i sitne potrebe O. 6./ Izvještaj prosvjetnog odjela./ Izvještaj zdravstvenog odsjeka. Smrt fašizmu — sloboda narodu! . Izvještaj Okružnoga NOO Bjelovar ZAVNOH-u о političkoj situaciji. veljače 1944.] 12 1 Stjepan Puklek Okrugli pečat: Okružni NOO Bjelovar (u sredini petokraka zvijezda) 319 . 2. 7. 44.

a koji avioni bacaju letke о tzv. naime reakcionarni elementi počeli su baš povodom mobilizacije pojačavati svoj protunarodni rad. neprijatelj po­ kušavao je organizirati manje grupe.IZVJEŠTAJ о političkoj situaciji okruga BJELOVAR Politička situacija na bjelovarskom okrugu počela se u posljed­ nje vrijeme razvijati vrlo povoljno. Ovu poli­ tičku akciju neprijatelj je još povezao uz upade bande na naše pod­ ručje i terorističkim akcijama protiv organa narodne vlasti te je po­ kušao stvarati oružane formacije u vidu »bele garde« kojoj je bio cilj. zašto bi išli siromašni. mj. idemo u vojsku kada idu svi. u Virju ovih dana proširena vješt da će velika ofenziva sa svih strana započeti dana 6. Tako je na pr. Reakcionarni elementi. uslijed pojačanog političkog ra­ da na terenu. pa i pojedince za spremanje atentata. Povodom tih upada poginulo je i odvedeno po neprijatelju u uporišta oko 120 odbornika NOO-a. Pavelićevom pomilovanju svima partizanima koji se povrate »mirnom i poštenom životu«. koji su još i danas usko povezani sa kli­ kom oko dr. Tako je izvršen atentat sa bombom na jednog odbornika u Peterancu. a naročito na kotarima Bjelovar i Križevac. da u jednom određenom momentu poubija sve članove NOO-a u koprivničkom kotaru. naročito sa kota­ ra Križevačkog i Bjelovarskog. ov. Osim toga ti elementi šire uporno vijesti među narodom о predsto­ jećoj velikoj ofenzivi. povodom mobilizacije. koje baš opet pomoću tih elemenata ubacivao u narod oslo­ bođenih i poluoslobođenih krajeva razorne parole i istovremeno pokušavao. kome je bomba bačena u kuću. u velike potpomažu rad neprijatelja širenjem po njemu ubačenih parola. kad ne idu bogataši«. a u Hlebinama je pokušan napad na partizansku stražu. a i uslijed organiziranja NOO-a u velikom broju. što mu je djelomično i uspjelo. Međutim. kao npr. situacija se na cijelom terenu okruga bjelovarskog nešto pogoršala. U Pitomači je bačena bomba na kuću jednog odbornika i pucano je iz 320 . Osim te akcije većega stila. Mačeka i koji još i danas propovijedaju tobožnju neut­ ralnost i pasivnost. Iz svega toga vidi se da je neprijatelj u savezu s tim reakcionar­ nim elementima poveo direktnu političku ofenzivu koja je još i po­ jačana prelijetanjem neprijateljskih aviona nad našim područjem. te čak naznačuju dan i sat početka te ofenzive na Podravinu i tako stvaraju paniku među narodom i odvraćaju ga od suradnje sa narodno oslobodilačkim pokretom. »Zašto bi brat klao brata. a mjestimice i provađao mnogobrojne oružane upade na oslobođeno i poluoslobođeno područje. U tom djelovanju imali su ti elementi i direktnu pomoć nepri­ jatelja.

Rad na našem terenu vodi se u znaku teških oružanih borbi. odnosno koji su se stavili u direktnu službu okupatora. Osim toga na žalost neprijateljsku propagandu potpomažu i bivši vidni pristaše HSS. Ivan Trnski iz Narte zove partizane Srbe u uporište Narta i obećaje im slobodan život. koji su tek po nekim pojedinim selima iz čisto ličnih razloga nešto napetiji. nego koji tu pasivnost preporučuje i drugima i tako sistematski slabi našu borbu i usporuje priliv na­ rodnih snaga u aktivnu borbu. Iz svega gornjega vidi se. vrše prepade na drugove na spavanju itd. Isti ti pasivistički elementi u vezi sa neprijateljem ubacuju i parole о razjedinjavanju Srba i Hrvata. te odanle vabi partiza­ ne u Križevce. što svakako otežava djelovanje tih odbora. zastupnik kotara virovitičkog. oduzimlje im oružje. U bjelovarskom kotaru učestali su upadi manjih neprija­ teljskih odreda. koji napadaju odbornike. kao i onaj koji ne sa­ mo da je pasivan sam za sebe. a pucano je iz revolvera u kuću učitelja našeg' pristašu. Na pr. Sve te okolnosti dakako otežavaju politički rad u narodu. da će poslije rata doći do novog klanja Srba. postavljaju zasjede kuri­ rima. povukao se к bandi u Viroviticu i odanle upada sa oružanim neprijateljskim od­ redima na oslobođeno područje i daje upute za ubijanje i odvajanje pristaša narodno oslobodilačkog pokreta. ali nikako zabrinjavaju- . bivši narodni zastup­ nik Martin Mesarov. a Hrvatima da partizane vode Srbi i da će se ti kad tad Hrvatima os­ vetiti za pokolj Srba.pušaka u zgradu komande mjesta. U takovoj situaciji mora se doći do zaključka. Narodni zastupnik An­ drija Papa povukao se s bandom u Križevce. jer u većini slučajeva vladaju srdačni međusobni odnosi. U Sedlarici ubijen je odbornik i njegova drugarica. na kojim kotarevima i same baze kotarskih NOO-a mora­ ju uslijed učestali napadaja bandi često mjenjati svoje sjedište. Sr­ bima se douškuje. da nam je isti ne­ prijatelj onaj koji se bori oružjem protiv nas. Mačeka. da neprijatelj osjeća opasnost koja mu prijeti našom mobilizacijom. Najžešća je ta borba i najteži je rad na kotarevima Bjelovar i Križevci. da sada još nije vrijeme oru­ žane borbe. koji se još i danas povezuju sa klikom dr. baš u redovima pasivista i gore navedenih izroda. te da svim silama nastoji spriječiti njen uspjeh ili da ju koliko je god moguće razvodni i zavuče. koji neprestano čekaju i koji još uvjek propovijedaju. Unatoč toga nemogu se odnosi Hrvata i Srba na našem području smatrati nepovoljnima. U toj borbi izgubili smo kako smo napred naveli 120 odbor­ nika. a njih šalje na zagrebačku poli­ ciju da ih tamo uvrste u ustaše. U to­ me nalazi neprijatelj svoje najbolje pomagače. te u redovima onih.

Rad kotarskih NOO-a je zadovoljavajući. . u razgovorima s njima dolaze i oni do uvjerenja da je njihova najpreča dužnost. da će propagandni materijal najkraćim putem u dovolj­ nim količinama stizavati odborima koji su upućeni da ga što više ši­ re bilo djeljenjem. tajnik općinskog NOO-a Mala Mučna razaslao je pozive za mobilizaciju i pozvao pismenim putem da se narod odazove u voj­ sku. pa će i oni svoj poli­ tički rad usmjeriti u tom pravcu. Tako na pr. Zahvalni smo za upućivanje izaslanika ZAVNOH-a u naš okrug. a u toku su pripreme za ponovno održavanje konferencija kao i političkih kurseva na svim kotarevima. a ni prijatelji svom vlastitom naro­ du.O.Istini za volju moramo priznati. Unatoč toga održana su savjeto­ vanja i na ovim kotarevima. kao čak i to. da su u odbore ušli i neki pojedinci. rad NOO-a nije potpuno zado­ voljavajući. Sa strane ovog NOO-a poduzete su međutim protumjere i u toku su provađanja re­ organizacija NOO-a putem izbora u koju svrhu su na teren izaslani svi raspoloživi članovi okružnog NOO-a kao i članovi kotarskih NOO-a. Međutim.P. koji su nam mnogo pripomogli u reorganizaciji propagandnog. posto­ ji kod nas veliki manjak na stručnjacima. čija organizaci­ ja i uvođenje u intenzivni rad nam je zadavala velike brige. ali je pojedinačno čak i same odbornike nagovarao neka ne idu u našu vojsku i da im se za to neće ništa dogoditi. pro­ 2 322 Priređivači nisu utvrdili ime. koji bi mogli bez pomoći provoditi organizaciju mlinarske. da obrazlože narodu. Dakako taj rad mnogo otežava mnogobrojno kretanje neprijatelja naročito na kotarevima Bjelovar i Križevci. zdravstvenog i prosvjetnog te ekonomskog odsjeka. Održana su savjetovanja sa svim NOO-ima na pojedinim kotarevima koja su uspješno i provedena. kojima su prilike na terenu poznate i koji će nastojati da iz­ borom uđu u NOO-e ljudi narodnog povjerenja i pouzdani i odlučni pristaše N. Mnogo je pojačan propagandni rad i to putem usmene i pismene propagande koja posljednja se sada orga­ nizira tako. trgovine i rudarstva na našem području. bilo čitanjem na zajedničkim sastancima sa dis­ kusijom. Još uvijek se opaža da neki pristaše bivše HSS koji iskreno su­ rađuju u redovima NOP ne posvećuju dovoljno pažnje raskrinkava­ nju onih bivših pristaša HSS koji još i danas stoje u stavu pasiviteta i taj stav propovjedaju narodu. Janušek2. koji onamo nikako ne spadaju i otežavaju ili čak sabotiraju rad tih mjesnih NOO-a. već da su to direktni agenti reakcije i okupatora. da ti pasivisti nisu ni iskreni pristaše HSS. jer kraj razvijene industrije. rudarske i ostale industrije. da su isti u mnogo slučajeva dosta labavi. da u naro­ du raskrinkavaju licemjerni stav tih pasivista.

Luka 5 Tomo ‘Luka 4 323 . a poduzeti će se naročito unapred sve. Starčević4. da se političko i organizaciono stanje dovede na području ovoga okruga na onu visinu koju razmah NOB-e zahtjeva. veljače 1944. ne može se tvrditi. To vrijedi osobito za kliku oko Mačeka. na­ ročito u pravcu opskrbe pasivnih krajeva. U posljednje vrijeme osjeća se pojačani rad reakcije.vesti u punom opsegu. koji nisu dovoljno budni nad radom neprijatelja i koji nemaju dovoljno samostalnosti i 3 Isto. ZA OKRUŽNI NOO: Milan Pollak [v. NOO Bjelovar Propodjel 6. Prema svemu izloženom. U križevačkom kotaru stup te reakcije predstavljaju Papa i Kukolj3. dok danas otvoreno odvraća narod od borbe. Neprijatelj je pojačao i svoju pismenu propagandu koju najus­ pješnije može rasturivati putem aviona. koji za Jüdin novac prenose fašističku štampu na naš oslobođeni te­ ritorij. te će u najkraćem vremenu i pokazati vidne uspjehe. naročito NOO-a. Uspjeh neprijateljskog rada uslovljen je slabošću naših antifa­ šističkih organizacija. da je ista loša. a sa strane ovog okružnog NOO-a. veljače 1944. Posavec5. koja se nalaze u neposrednoj blizini neprijateljskih uporišta — Bjelovara i Križevca. dok u bje­ lovarskom kotaru. osobito je jak u mjestima.] О. poduzima se već sada.r. Sada međutim. IZVJEŠTAJ Politička situacija. SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU! U Bazi Okružnog NOO-a 4. provedena je ta organizacija u cjelosti. za koju se sada poduzimlje kako se vidi iz ekonomskog izvještaja široka akcija. Ileković6 i drugi vodeći političari bivše HSS-a. to je Dr. koja je do sada vo­ dila borbu na taj način što je hrvatskom narodu preporučivala poli­ tiku »čekanja«. Rad te reakcije. iako politička organizacija na okrugu bjelovarskom još ne zadovoljava potpuno. dok rijetki su oni bijednici.

Ne samo u pitanju izlaženja naše štampe. Zbog naprijed spomenutih činje­ nica naši listovi nisu do sada uspjeli da budu na jednoj većoj kvali­ tativnoj visini. koje treba­ ju dalje raspačati našu štampu po svim selima i zaseocima. matrica. Po pitanju političkog sektora. Pomanjkanje kazališnog materijala 324 . te usmjeravajući svoje napore za što širju mobilizaciju narodnih snaga. kako bi na taj način onemogućili pravilan rad naše pismene propa­ gande. kojega smo na ovaj način slali u naša sela nije zbog izvjesnih razloga stizavao na svoje pravo odredište. Što više odbori u mnogo slučajeva interveniraju za neprijatelja. razvila je svu svoju djelatnost za raskrinkavanje narod­ nih neprijatelja. a ni plana po kojem bi ta propa­ ganda bila jedinstveno usmjerena. koja se borila s nizom čisto tehničkih poteškoća (pomanjkanje boja. stajala nas je mnogo vremena. ili da su ga nesavjesni pojedinci upotrijebili kao papir za zamatanje ili pušenje. Pomanj­ kanje jakih izgrađenih kadrova i nedostatna primjena iskustva u organizaciji drugih propodjela. naišao je u svom radu na zaprijeke tehničke i organizacione prirode.). a sve to opet zbog pomanjkanja kadrova. NOO-a. Svakako. Sav rad po pitanju propagande obavljao je jedino propodjel O.smjelosti da izbace kolebljivce iz svojih redova. Naša propaganda imajući u vidu takovu političku situaciju u na­ šem kraju. a ovi su imali dužnost da ga raspačaju po općinama. osobito Hrvata. jedan od razloga toga stanja jeste. Mitinzi su se održavali kad je bilo za to prilike i kad je bilo govornika. Mi smo do sada direktnim kuririma slali naš pismeni materijal na kotareve. jer do sada nije bilo moguće osposobiti propodjele kod ko­ tarskih NOO-a. XI 1943. Naš propodjel koji je formiran 19. već i samo raspačavanje materijala zadavalo nam je velike poteškoće. godine. Materi­ jal. što nismo imali dovoljnu su­ radnju političkih i stručnih radnika. te zbog toga nismo imali mo­ gućnost dublje i širje obuhvatiti život u našem Okrugu. Glumačka grupa vodila je veliku borbu učvršćujući disciplinu i političku svijest svojih članova. a što je najglavnije nisu mogli postići svoju redovi­ tost u izlaženju. Po pitanju kulturno umjetničkog rada. osobito klike oko Mačeka. Naš propodjel izdaje glasila O. Bilo je čak slučajeva da su pojedini elementi u NOO-ima hotimično zadržavali i uništavali poslani im materijal. Naša usmena propaganda razvijala se više po sreći nego po planu. rotatora itd. što nismo imali organizirano dopisništvo. uspjeh nije bio onakav kao što bi mo­ rao biti. NOO-a »Narodni Glas« i »Vijesti«. mi smo bolje i potpunije riješili pismenu propagandu od usmene. Dakle nije bilo sistema. Bilo je slučajeva da se pismeni materijal pobacivao po klupama i stolovima pojedinih od­ bornika.

Jasno je da bi nam u tom pogle­ du dobro došla svaka moguća pomoć. te je od svoga osnutka do danas održala oko 60 kazališnih predstava. god. ov. veljače o. Na kulturno umjetničkom polju glumačka sekcija radi u dvije grupe. siječnja do 1. Na neprijatelj­ sku propagandu mi smo s više budnosti putem štampe pojačali ak­ tivnost u raskrinkavanju narodnih neprijatelja. kako Maček gleda na Narodno-oslobodilačku borbu. Na mitinzima. zas­ jedanja AVNOJ-a naša pismena i usmena propaganda ima jaku pod­ logu za mobilizaciju širokih narodnih masa. što su bjelogardijci. Prije izvjesnog vremena naš propodjel postavljen je na nove bo­ lje temelje. Predstave su dobro primljene kod naroda. koja se sastoji od 2 člana.1. koji su održani od 1. do 5. . a opet potpomažu kralja Pet­ ra. ožujka o. II. bilo je prisutno oko 60. g. njihov rad nije onakav kakav bi morao biti. zašto su Englezi naši saveznici. zašto se mi borimo za Jugoslaviju kad bivša Jugosla­ vija nije bila dobra. U odlukama II. Raspačavanje materijala vršimo uz popratnicu. da li će u budućoj Jugoslaviji biti nadglasavanja naroda po naro­ du? Da bi se što više popularizovale odluke AVNOJ-a naš propodjel izazvao je na drugarsko natjecanje moslavački propodjel. kako bismo bili u stanju pronaći i primiti na odgovornost krivce u prenošenju materijala na određeno mjesto. Da bismo pojačali dopisivanje. vrši u tom smislu natjecanje iz­ među okruga Bjelovar i okruga Moslavine. Pismena propaganda postavljena je na čvršću osnovu. Propodjel izdao je 3 broja zidnih novina s 15 primjeraka po bro­ ju.za učenje. Ostvare­ na je redakcija »Narodnog Glasa« i »Vijesti«. ali pomanjkanje kadrova i sada onemogućava pravilan rad. Zidne novine izdane su pod naslovima: 1) Borba u riječi i slici 2) Mi se borimo 3) Dokumenti о zločinima okupatora. koji su čvrsto manifestovali svoju odlučnost za Narodno-oslobodilački Pokret poslavši svoje pozdrave AVNOJ-u. dopisnički kurs kojem su prisus­ tvovali 12 kursista iz svih kotareva našega Okruga. za »Narodni Glas« održan je od 30. Domovi kulture nisu planski organizirani. kakovo će pravo imati že­ ne poslije rata. Privremenoj Vladi i drugu Titu. te u koliko postoje. kako bismo mogli pronaći gdje zastajkuje materijal. Pomanjkanje dobrih komada ometa da ne možemo rad naših gumačkih grupa podignuti na viši umjetnički nivo.000 ljudi. stavilo joj je zadatak da osposobi za pisanje svoje najbo­ lje članove. g. Na tim mitinzima narod je postavljao govornici­ ma razna pitanja kao što su: da li će narod poslije rata sam odluči­ vati о svojoj sudbini. veljače do 10. tako da se od 10. Unutar samog našeg ok­ ruga vrši se također kotarsko natjecanje po istom pitanju.

.... Razglasne stanice...... a Nove Vijesti br..... 26/11...... U Pitomači bila su ta­ kođer dva prikazivanja 28..... do 1. Na drugom tečaju bilo je oko 80 učitelja i profesora..... a Deklaracija AVNOJ-a............. I. a Narodni Glas br.. primjer...... 29 .. Glazba.... ii Nove Vijesti br.............. ti Odluka AVNOJ-a . 28/11....... а Nove Vijesti br.... ............. s ukupno 450 ljudi..... U Đurđevcu su bila dva prikazivanja 26....... 27 ............... g........ ii Svi u narodnu vojsku.............. ii Nove Vijesti br......... Na prvom tečaju prisustvovalo je 8 učenika iz svih kotareva našeg Ok­ ruga....1.................... I.. 9/II....... U Koprivnici su održana dva petodnevna tečaja................. Dana 25.. a u Virju i Đurđevcu po jedan........... ii Nove Vijesti br. 8 ..... Od 1........ Osvetimo Đurđevac... 1 akomulator......... U Koprivnici su održana dva prikazivanja 24...... a Drugarski poziv........ 9 .................. a Nove Vijesti br............. II............ Osnova­ na su 4 pjevačka društva i to u Koprivnici 2.. a Izjava о ciljevima NOB....... ov... g. 1 radio apa­ rat........ ov............... 2 ciklostila............... koje su uglavnom upotrebljene za zidne novine........ Epidiaskop......................... održan je sastanak fotografa i tom prilikom razdijeljen je rad fotografa po kotarevima........................... U samom prikazi­ vanju dobri govornici objašnjavaju značaj pojedinih slika........... 27/II... s ukupno 180 ljudi. Za sada omogućen je rad razglasnih stanica u Koprivnici i Đurđevcu.. g........... 28 .. 326 1220 980 1010 371 820 720 1010 780 1100 700 920 1000 850 890 750 980 980 950 1800 1100 ..... Naša tehnika posjeduje jedan rotator... ii Narodni Glas br................ Fotografi su dobili zadatak da slikaju sve ono što je u vezi s NOB-om........ 25 ........................... a Nove Vijesti br.............. I.... a Proglas Srpskog Kluba.... a Narodni Glas br........ One prenose članke iz naše štampe.... naša tehnika izdala je i raspačala ova izdanja: Nove Vijesti br............... .............................. ........ 26 ........... ov......... te ra­ dio emislije »Slobodne Jugoslavije«.... a Nove Vijesti br.............. na kojima je prisustvovalo ukupno oko 800 ljudi...... 25/II.. Drugarski pozdrav srednjoškolske omladine ii Koprivnice.....1........Fotosekcija izradila je do sada oko 500 slika......

.....O......... Nove Vijesti br... Nove Vijesti br..................... Nove Vijesti br......... do 31. Izvještaj о radu Prosvjetnog odjela Okružnog Narodno-oslobodilačkog od­ bora Bjelovar za vrijeme od 15............. član ZAVNOH-a. 32 .......... zasjedanja AVNOJ-a......... 31 .... Rezultat kampanje о odlukama AVNOJ-a Ustaška motorizacija................... a i broj pos­ lanih primjeraka je malen........................... a naročito po javnim zgradama.. Prema potrebama.... Narodni Glas br........................................ 327 ...... Tom prilikom date su nastavnicima upute za pravilniji rad škola............ članovi okružnih. 29/11........ Propusnice i lični list.... koji su razbacani u samom gradu.. 31/II........ 4.............. a po saslušanju N........... 30 .......... ako uzmemo da naš okrug broji oko 300.......Antifašistkinja br.................. Nove Vijesti br. Došao je čas..... Na mitinzima govornici će osobitu pažnju posvetiti raskrin­ kavanju reakcionarne klike iz bivše HSS-e......... dok su drugarice raspoređene u selima.. Centralna štampa stiže do nas s velikim zakašnjenjem....... Odluka II..O-a izvršen je raspored nekih učitelja.... koje uopće nemaju učitelja i napredovao je... kotarskih i općinskih NOO-a.................................... U tom razdoblju Prosvjetni odjel ovoga Okruga izvršio je slije­ deće poslove: Obavljen je pregled nekih škola u kotaru koprivničkom i đurđe­ vačkom.000 stanovnika....... Održavan je tečaj za učitelje u onim selima........... ...... koji je i sam održao ovdje niz mitinga.....000 letaka »Ciljevi NOB-e«.... Narodni Glas br............. Propodjel je stvorio plan о održavanju mitinga na kojima će govoriti istak­ nuti javni i politički radnici.... Za održavanje mitinga dao nam je dragocjena uputstva drug Rubčić7.... 10/11........................... popratnice za raspačavanje materijala . 650 ’ 1260 ’ 2000 ’ 2000 450 ’ 1280 ’ 1000 ’ 1000 900 622 320 621 ’ 2000 ’ 1242 U Bjelovaru je štampano 5...... gdje nije bilo učitelja........ ali je uslijed mobilizacije prekinut....... 10... te samog Mačeka.... Nove Vijesti br........ Većina tečaj аса otišla je u vojsku....................................... siječnja 1944..........

о ulozi K. da se održi tečaj za učitelje kotara ludbreškog. g. Održano je jedno vijećanje sa nastavnicima i rukovodiocima Okruga Varaždin. održana je u Koprivnici konferencija sa od­ bornicima zaduženim po prosvjeti i čitavom kotaru koprivničkom. g.B-e. da dok je ovako dobro ekonomsko stanje Podravine. ogrje­ vu i neku sitnicu u novcu. Odbornicima su date upute za prosvjetni rad u N.O. do 30. prema kojima će se čitanke izraditi. da nas­ tavnik. može podići lijek u ljekarni. što je komunizam. Smatra se. Pomoć će se dati u hrani. о ciljevima N. ali samo u hitnim slučajevima. Poslije svake teme održala se živa diskusija. a prirod da se os­ tavi u korist N. Nađen je način. Riješeno je. a najviše о tome.Takvi tečajevi pokazali su se korisnim i oni će se ponoviti. о fašizmu. da se ta zemljišta obrade. da će sada organizacija pros­ vjete krenuti snažnije naprijed.O.O. jer tamo školstvo još nije dobro organizirano. Jedan drug iz Okružnog N.P. koji ne­ maju nikakovih sredstava za život. da mnogim učiteljima nije poznata Narodno-oslobodilačka borba. о SSSR-u. о uzrocima kapitulacije Jugoslavije.O-a Bjelovar održao je učenicima III. razreda realne gimnazije u Koprivnici predavanja: О ži­ votu našeg naroda za vrijeme bivše Jugoslavije. Na tečaj će Okrug Bjelovar poslati dvojicu svojih predavača. učitelje i podvornike. ali samo one.O-ima kotara koprivničkog. Zaključeno je. poka­ zalo se.B-e. da je to najhitnija potreba. siječnja o. о razvitku N. Što se tiče opskrbe nastavnika.B-i. Istodobno je sporazumno sa drugovima iz Okruga Varaždin zaključeno.O. riješeno je dogovorno sa odbor­ nicima. da od­ bori izdržavaju škole. U pogledu izdavanja čitanaka za osnovne i srednje škole.O.O. Isto tako nađeno je rješenje po pitanju lijekova u onim slučaje­ vima kada nastavnici nemaju novaca da ih kupe.B-e. S tečaja poslani su brzojavni pozdravi maršalu Jugoslavije drugu Titu. 328 . U tom pravcu date su smjernice. da su ova predavanja uspjela. jer se pokazalo. Slijedeći tečaj održat će se za nastavnike kotara đurđevačkog. u N. do VIII.O. AVNOJ-u i ZAVNOH-u. održan je pedagoško-politički tečaj za sve nas­ tavnike kotara koprivničkog. Omla­ dina se zanimala naročito о »bijeloj gardi«. Tom zgodom razmotrena je mogućnost izdavanja čitanaka za škole. о položaju žena.O-i će iz svog fonda taj lijek platiti. siječnja o. Dne 31. Na konferenciji sa učiteljima raspravljano je pitanje školskih zemljišta. kako će se rad ovih odbornika sa ra­ dom učitelja nadopunjivati i smatra se. Od 25. a N.

tehnika ne zadovoljava. Rad ovoga odsjeka jedan je od najvažnijih u smislu Narodno-oslobodilačke Borbe radi toga. IZVJEŠTAJ (Zdravstvenog odsjeka) U ovome okrugu zdravstveni odsjek nije do sada uopće posto­ jao te je tek formiran prije dva dana. da se učenicima srednjih škola koncem II-tromjesečja izdaju ukusne svjedodžbe.O. izgleda. naročito u kotaru koprivničkom. da će po osvještenju prilaziti sve to više u Narodnooslobodilačku borbu. a isto tako i većina os­ novnih. Vinko . Stanje prosvjete u Okrugu. Prilaže se zapisnik8 о toku tečaja za nastavnike kotara kopriv­ ničkog. od toga dvije niže (građanske škole pretvorene u niže srednje škole).O-om Varaždin i stvar je dostavljena na rješenje X.O. pa su poduzeti koraci. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Za Prosvjetni odjel: Ožeg9 [v. Zaključeno je. Podrobniji podaci о broju djece i nastavnika te polasku škole upravo se prikupljaju. znatno se poboljšava. II. Bjelovar 3.r. Polazak osnovne škole općenito je dosta slab uslijed pomanjka­ nja obuće i odjeće.N. jer sadašnja rop. poduzeti su koraci u suradnji sa Okružnim N. da se to i iz­ vrši. da spriječi u glavnome i poduzme sve mjere za sprečavanje zaraznih bolesti u ovome okrugu.] О. Drugovi učitelji. Stanje higijene i stručnoga osoblja je zado­ 8 9 Navedeni zapisnik nedostaje. svjedodžaba i ostalih tiskanica. Korpusu Zagrebačkom. Po pitanju izdavanja čitanaka. Na području ovog Okruga postoje: četiri srednje škole. osnov­ nih škola ima u čitavom Okrugu oko 120.O. pa će se navesti u slijedećem izvještaju.Potaknuto je pitanje posebne tehnike za rješavanje hitnih pita­ nja prosvjete. 1944. Pred ovim odjelom stoji zamašit rad. Srednje škole rade u vlastitim zgradama.

O-a prema dobivenim uputama i direktivama zdravstvene sekcije ZAVNOH-a. Okrug imade jednu gradsku bolnicu u Koprivnici gdje sada ra­ de 4 liječnika i jedan liječnik od X. Korpusa. U svaku od ovakovih ambulanta staviti će se po jedna bolničarka sa svršenim kursom. 4. Na oslobođenom te­ ritoriju imade 9 apoteka od kojih svaka raspolaže sa jednom struč­ no obrazovanom silom. 2. koji će se hitno rješavati su slijedeći: 1. a kapacitet bolnice je oko 200 kreveta. te ostalo zdravstveno osoblje. Svi suvišni lijekovi i droge pohraniti će se na sigurna mjesta i izdavati apotekama prema potrebi. a neke od njih imadu i prilične zalihe lije­ kova. u Bjelovar i Križevce.O. Prvi zadatak ovoga odsjeka biti će hitno organiziranje zdravs­ tvene službe preko kotarskih. Svi ostali liječnici i zdravstveno osoblje. koji se nalaze još kod svojih kuća većinom su reakcionarni elementi ili su nastrojeni ustaški. a 330 . tako da neće biti odviše velikih teškoća na organizaciji zdravstvene službe prema uputama ZAVNOH-a. Ostali. Popisati će se sve zalihe raspoloživih lijekova u apotekama i о tome poslu zadužiti će se jedan apotekar sklon narodno-oslobodilačkoj borbi. AFŽ-a i USAOH-a. 5. koji su se nalazili u ova dva pos­ ljednja kotara povukli su se u neprijateljska uporišta tj. Osnivanje besplatnih ambulanta za siromašne i postradale na kojima će se davati po mogućnosti i besplatni lijekovi. Ovaj okrug raspo­ laže sa 22 liječnika od kojih se 8 već sada nalazi u Narodno-oslobodilačkoj Borbi.O. koje spada u ovaj odsjek imade okrug 5 zubotehničara i jednu sestru pomoćnicu.voljavajuće. a u kotaru Križevci ni jedan.O-a u koji će se dirigirati pouzdani i spremni članovi N. dok u kotaru Bjelovar imade svega jedan li­ ječnik na oslobođenom teritoriju. Sve ovo zdravstveno osoblje nalazi se na teritoriju kotareva Koprivnica i Đurđevac. Problemi. Do sada je sve osoblje bolnice primalo plaću u novcu i nastojati će se to stanje svakako likvidirati.O. Održati će se kursevi sa članovima zdravstvenih sekcija kod svih NOO-a i dati im detaljne usmene i pismene upute za rad na suzbijanju zaraznih bolesti i osposobiti ih za pružanje prve pomoći. 3. Ujedno će im se dostavljati zdravstveni materijal za propagandu zdravstvenih odsjeka.O. a čitav rad bolnice usmjeriti prema ciljevima N.B-e. gdje će se rješiti aktuelni problemi bolnice. da vodi nadzor nad postupkom i radom liječnika. općinskih i mjesnih N. Osnivanje zdravstvenih sekcija kod svih N. Od tih lijekova namiriti će se u prvom redu potrebe za narodno oslobodilačku vojsku.O-a. Od ostalog osoblja. U najkraće vrijeme održati će se u gradskoj bolnici Koprivni­ ca konferencija sa čitavim osobljem bolnice.

Održavati će se najtjesnija veza sa ostalim odsjecima. u kojem je u sedam zbijenih točaka formuliran osnovni zadatak socijalne skrbi i ukazano na hitno organiziranje socijalnih odsjeka kod svih kotarskih. Prvi raspis. g. da bi se spriječilo odlaženje bolesnika u neprijateljska uporišta.r. 8. Istražiti će se moguć­ nost dobave cijepiva i najpotrebnijih lijekova iz Mađarske. Vršiti će se pismena i usmena zdravstvena propaganda pu­ tem »Narodnog glasa«.10 Beneković [v. Bjelovar i Križevci. Prosuđivanje onih koji su siromašni i koji imadu prvenstveno pravo na besplatno liječenje i besplatno dobivanje lijekova. Formirati će se jedna ili dvije zdravstvene ekipe koje će raditi prema potrebi na terenu osobito u kotarevima Bjelovar i Križevci. siječnja t. 9. a oso­ bito sa socijalnim odsjekom. te na gradske NOO-e Koprivnica i Đurđevac. općinskih i mjesnih NOO-a. U tome raspisu formuliran je osnovni zadatak socijalne skrbi u slije­ dećim točkama: 1. prepus­ titi će se mjesnim NOO-ima od kojih će takova lica zatražiti pisme­ ne potvrde za liječenje i lijekove. 10. 11. Održavati će se veza i kolaboracija rada sa ostalim susjed­ nim okruzima kao i vojničkim sanitetskim ustanovama. letaka. Đurđevac. razaslao je ovaj odsjek na kotarske NOO-e Koprivnica. 7. koji su stupili u NOV.] IZVJEŠTAJ О RADU SOCIJALNOG ODSJEKA OKRUŽNOG NOO-a BJE­ LOVAR 19. 6. 10 Stjepan 331 ./ Organiziranje pomoći potrebnim porodicama boraca. Popisati će se svi medicinari.apotekarima izdati će se kao pokriće bonovi. SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU! Referent zdravstvenog odsjeka: Dr. zubari i ostalo stručno zdravs­ tveno osoblje te će se oni koji nisu neophodno potrebni staviti na raspolaganje NOV i ZAVNOH-u. brošura i konferencija. Zatražiti će se karakteristike о čitavom stručnom zdravstve­ nom osoblju ovog okruga i na temelju toga moći će se najpravilnije u smislu narodno oslobodilačke borbe organizirati zdravstvena služba. formiran je socijalni odsjek kod ovog okružnog NOO-a. 12. S.

koji su poginuli u NOV. 6. veljaču t.] . Za dan 8. Nakon tih konferen­ cija pristupiti će se u ta dva kotara odmah radu. dne 2. te da se po toj stvari donesu zaključci. о potrebi osniva­ nja socijalnih odsjeka. bila je ovom odsjeku namjera tek obavjestiti imenovane kotarske i gradske NOO-e. 4. 7. u sporazumu sa izvršnim odborom okruž­ nog NOO-a. SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU! U BAZI okružnog NOO-a. dok će se paralelno vršiti pripreme za organizaciju socijalne skrbi u poluoslobođenim kotarevima Bjelovar i Križevci. 3.r. gradskog i općinskih u Koprivnici u svrhu raspravljanja svih pitanja socijalne naravi./ Organiziranje pomoći potrebnim porodicama u ustaškim lo­ gorima izginulih drugova. veljače t. Original. NV-9/691 332 Za socijalni odsjek Pročelnik: Josip Belčić [v.2. Ovim raspisom. AIHRPH. a i to. u kotaru đurđevačkom za grad i kotar Đurđevac. koje nemaju od čega živjeti. g. kako da se isti što bolje i što efikasni­ je sprovedu u život. te je nakon toga izvršeno organiziranje soci­ jalnih odsjeka kod kotarskih i gradskih NOO-a u Koprivnici i Đur­ đevcu. koji nemaju od čega živjeti (pitanje »Doma nemoćnika«)./ Organiziranje pomoći porodicama koje su gospodarski uniš­ tene po neprijatelju. Na spomenutim NOO-ima osnovani su socijalni odsjeci. za koju svrhu treba da pronađu sposobne drugove i drugo: da tim drugovima stave u zadatak osnivanje socijalnih odsjeka kod svih mjesnih NOO-a./ Organiziranje pomoći svima neopskrbljenim porodicama. koja se mjesta nalaze na oslobođenom teritoriju i gdje je organiziranju socijalnih odsjeka moguće pristupiti u punom opse­ gu. 5. Kotarskim i gradskim NOO-ima u Koprivnici i Đurđevcu stavlje­ no je u zadatak prvo: da kod svih općinskih NOO-a osnuje socijalne odsjeke. 1944./ Organiziranje skrbi za djecu iz postradalih krajeva. g. II.. obraz­ ložene su im potanko smjernice rada./ Organiziranje pomoći potrebnim porodicama boraca. osim toga ovaj odsjek dao im je i pismeni opširnije razrađeni plan о organizaciji socijalne skrbi. strojopis -----------------------------------Sign./ Organiziranje skrbi za sve nemoćnike u okrugu. međutim. koja su smještena po selima ovoga okruga. sazvao je ovaj odsjek konferenciju svih pročelnika soci­ jalnih odsjeka kotarskog. Isto tako konferenciju sazvao je ovaj odsjek za 9.

6. 333 . Zagreb u NOB-u. 7.2 5. 91./ Brže reagiranje na dogođaje u Zagrebu: npr.j. godine IZVJEŠTAJ ZA MJESEC JANUAR 1944. mobilizacija i štrajkovi.66 1944.)./ Obzirom na činjenicu. 107. godine. 3. veljača 5. ofenzive i Pavelićeve tobožnje amnestije i si. 4. 126 i 148. Zagreb Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku о izvršavanju postavljenih zadataka i organizacijskom stanju partijskih organizacija u siječnju 1944. 2. za sa­ da ga vrše samo rajoni i ćelije partorge. kućnim konferencijama i Usmenim novina­ ma. pristupanje poštenim pojedincima i njihovo aktiviziranje u smjeru NOB prema stupnju njihove gotovosti za rad./ Aktiviziranje masa za borbu: sabotaže. ZAVNOH itd./ Raskrinkavanje reakcionarnog dijela vodstva HSS-a i obuhvatanje HSS-ovih masa: raskrinkavanje reakcionarnog dijela vods­ tva.) 1 »Politički pregled« — glasilo MNOO Zagreb počeo je izlaziti u studenom 1943. AVNOJ. da fašistička štampa imade uticaja na javno mišljenje: prenos našeg političkog stava na mase preko štam­ pe (Politički pregled1). 2 Misli se na ofenzivu na oslobođenom teritoriju sjeverozapadne Hrvatske./ Po pitanju II fronte objasniti masama da međunarodna re­ akcija želi produženje rata i odugovlačenje otvaranja II fronte radi ratnih profita i jer se nada da će time oslabiti narodno-oslobodilačke pokrete u Evropi./ Davanje konkretnih zadataka о ekonomskim akcijama pod rukovodstvom naših partijskih i vanpartijskih organizacija (ras­ podjela namirnica. A./ Aktivizacija vanpartijskih organizacija za politički rad. poboljšice plaća itd. zahvat HSS-ovih masa preko naših NOO-a. decembra i to: 1. 121. 120. 92. 85. protesti./POLITIČKO STANJE. Opširnije о tome vidi: Dok br. 84. Zagreb 1980. Opširnije о tome vidi: dr Narcisa Lengel Krizman. popularizacija fede­ rativnog i republikanskog uređenja (NKOJ. sakupljanje za NOV. Globus. ne dozvoliti da fašistička štampa natura verzije о zarobljavanju i predaji velikog broja partizana nakon 6. Za mjesec januar ostali su prošireni politički zadaci iz prošlog mjeseca t. 106.

/ Jače aktiviziranje masa za zajam. RAJON: Održane su konferencije za 120 antifašista po N00-ima i sa 40 antifašistkinja po AOŽ-ima. nego je to do sada bilo. Po svim tim pitanjima učinjeno je u toku mjeseca januara slije­ deće po rajonima. Najviše oduševljenja po­ buđuje republikansko uređenje federativne Jugoslavije. na kojima je obuhvaće3 4 5 6 Simens Ciglana Rasica Tramva[j] 7 Bobek . II./ Kritika dosadanje mobilizacije i direktive. a mačekovci će preuzeti vlast. U tvornici 1016492920103 raskrinka­ ni su i izolirani špijuni (kojih imade 10). pa kako će onda partizani propasti. Govoreno je na tim sastancima о NKOJ-u i uopće о zasijedanju AVNOJ-a u Jajcu (o republikanskom uređenju. 9. III. ako mogu za sobom povući stanoviti broj antifa­ šista.). U tvornicama 371618262720274 i 5627571637275 provede­ no je zakašnjavanje i ne dolaženje na posao od strane naših aktivis­ ta. RAJON: Održano je 8 konferencija sa ukupno 44 antifašista i 1 sastanak sa 20 pristalica HSS-a. Po pitanju sabotaže izveden je kod 585627492827-a6 kvar na motoru i mjenjanje rednih brojeva tako da nastaje zakašnjenje u ra­ du od cca 1 pol sata dnevno. U NOV otišlo je tokom mjeseca 7 antifašista. U istom poduzeću raskrinkano je 12 špijuna. pa u cijeloj tvornici ni­ tko s njima ne govori. IV. V. Na tim sastancima objaš­ njene su odluke sa zasijedanja AVNOJ-a u Jajcu. Naši antifašisti na tom terenu proveli su sabotažu u poduzeću 36193629487 isporukom krive narudžbe za okupatorsku vojsku. NKOJ. iako su samo aktivisti u odborima. Mačekovci na tome terenu proturaju vijesti о zaključenju mira između Nje­ mačke i Engleske. RAJON: (Ova 2 rajona su spojena-detaljnije u org-izvještaju!) Održano je 10 konferencija. da pojedinci iz NOO-a idu u NOV. federaciji itd. U NOV otišlo je 4 antifašista po redovnoj vezi i 7 po privatnim vezama. HSS-ovci su tražili više »Slobodnog Do­ ma« i saglasili su se sa svim ciljevima NOB. kojih se klone svi — čak i mačekovci. RAJON.8. federativno i republikansko uređenje itd. Ima izgleda za jači prodor i za osnivanje NOO-a kod njih. kojih imade u poduze­ ću manji broj. a preko njih na vanpartijske organizacije i na mase: I.i odlukama AVNOJ-a i ZAVNOH-a. Tokom mjeseca primljena su u naše NOO-e 4 HSS-ovca. RAJON: Održane su 24 konferencije sa 83 antifašista sa ob­ jašnjenjem najnovijih odluka AVNOJ-a itd.

Zbog toga bio je obustavljen rad na 1 sat. Konferencije nisu održane tokom mjeseca radi nezgodnih prilika u domobranstvu: vojna služba. dok. Zene su navalile na ustašu i on je morao pobjeći. Na ovom terenu još uvijek se nije isko­ rijenila krađa radnika u vlastite svrhe. Provedena je 1 ekonomska akcija za napla­ tu namirnica po maksimiranoj cijeni. a i preko štampe se kritikuje taj postupak rad­ nika. pristaše HSS-a. koji su obećali da će sarađivati. dežurstva itd. Odluke u Jajcu izazvale su kod antifašista veliko odu­ ševljenje. da će domobranstvo aktivizirati. Uspjeh tokom ovog mjeseca je prodor među oficire. koja protura mišljenje. a mase su naročito oduševljeno primale republiku i federaciju. Zbornik VII. tom II. podoficiri i domobrani u kasarnama raskrinkavani su tokom 8 Kožara Ivančica 10 Željeznica 11 Vidi. Drugarice po AFZ sa tog terena izve­ le su također jednu akciju: jedna drugarica stala je u »rep« i povuk­ la žene za sobom da izbace nekog ustašu koji je trebao dobiti više jaja nego ostali. a mnogi kažu da će otići u proljeće u NOV. a Upozorenje11 druga Tita mislimo.no 50 ljudi. U NOV otišlo je tokom mjeseca 6 antifašista. U tvornicama 4819502756278 i 16282720381637279 povukla je krađa za sobom padove 6 naših antifašista. VI. U NOV otišlo je tokom mjeseca 6 antifašista. 9 335 . Javno se krtikuje stanje u domobranstvu. podoficire i vojnike. Dani su politički zadaci kao i na osta­ lim sektorima. da partizani ula­ ze u mirna hrvatska sela i da time izazivaju okupatore da ta naša sela pale itd. koji su bili vezani na NOO-e. To je učinjeno još u 2 poduzeća. Svi poznati reakcionarni ofici­ ri. Po raskrinkavanju špijuna. Po tom ra­ jonu obuhvaćeno je nešto antifašista sa VII Rajona (5029261629592016372710). i tu je izolirano i raskrinkano 14 špijuna. a naročito stav prema kralju. Dane su direktive. 183. I tu postoji grupa mačekovaca. Govoreno je о postavljenim političkim zadacima. 11. RAJON: Održano je 10 konferencija i obaviješteno je 165 an­ tifašista. Govoreno je о postavljenim političkim zadacima. po sabotaži i po obuhvatanju HSS-a nije tokom mjeseca ništa učinjeno. о kojoj smo prije izvještava­ li. a ne da se prodaje radnicima po krijumčarskim cijenama. Govoreno je sa nekoliko HSS-ovaca. kako je to htio poslodavac. STANJE U DOMOBRANSTVU: Sada je još politički slabo. br. Pokvarena su 3 stroja i puklo je ne­ koliko osovina mašina. jer do sada je vladala pasivnost. Poslije upozorenja druga Ti­ ta nastalo je komešanje i izgleda da ćemo uvjeriti mase о potrebi odilaska u NOV. knj.

.000. Tokom mjeseca otišlo je preko naših veza 4 druga u NOV.000. Rajon VI. Rajon IV.Kn. ZAJAM NARODNOG OSLOBOĐENJA: Tokom ovog mjeseca plasirano je obveznica za 1.Kn. ćelija: Kandid: Ukupno: — __ __ 3 3 6 3 1 8 9 18 10 5 3 7 4 7 3 7 12 13 20 13 5 16 50 24 70 — _ — 1 1 — — _ _ __ 20 — __ 3 5 — 1 1 3 3 — __ 1 - - 21 3 67 - 1 11 5 1 3 3 2 3 1 26 100 — — 2 — __ __ __ __ Tokom mjeseca januara primljeno je novih 19 članova partije.500. 37 namještenika i 8 intelektualaca. a. Rajon II. Član.-. grupe MAOŽ SKOJ Tehnika Obslužba Spec. Oni se dobro drže i 336 . kom: Mjesni komitet I. Od toga poslano je ZAVNOH-u 2. Rajon Ukupno: Agit-prop MNOO MVO Partiz. ali uzroci njiho­ vog pada nisu do sada mogli biti ustanovljeni.(kurir) SVEUKUPNO: 7 4 4 2 3 3 20 Broj ćelija: Član. B. jer je toliko do sada po tere­ nima od unovčenoga ušlo. labavosti. a po socijalnom sastavu imade: 55 radnika. Tokom mjeseca apšena su 2 člana. pa prema tome je stanje koncem mjeseca januara 5.000.776. kukavičlu­ ka i krijumčarenja i to nakon svih prethodnih mjera da se dotične slabosti otklone. Partorga broji ukupno 100 članova partije./ Partijska organizacija. Po spolu imade 73 druga i 27 drugarica. koji su po nacional­ nom sastavu svi Hrvati.mjeseca. Isključena su 2 člana partije zbog nediscipline.000. Po sabotažnim akcijama onesposobljeno je nekoliko auto­ mobila. duž./ ORGANIZACIONO STANJE. Rajon III. i V.

12 tajnik MNOO-a. Titin govor: »Razvitak oslobodi­ lačke borbe naroda Jugoslavije«. Od 3 kandidata popunit ćemo ovu ćeliju. Članovi ove ćelije discipli12 Ivan Darević Rajonski komitet. Članovi su mladi i neiskusni i kod njih se po­ javljuje skeretanje u lijevo. ne gube se veze. 27 i br. ali se pokazla potre­ ba. Rajon imade ukupno 12 članova partije. Obavljao je funkciju sekretara ćelije. U kratko vrijeme organizirala je u tvornici AOŽ i 1 odbor Usaoh-a. ćelija: u ovoj ćeliji pala su 2 člana. nenavik­ li su partijskoj disciplini. i »Slobod­ ni dom« br. upućen je na rad u MNOO za tajnika. Stvarno povećanje članstva prema prošlom mjesecu je do 93 na 100 članova partije t.niko nije po njima pao. i br. 2. ćelija: je tvornička 10164929201014 i imade 3 člana. 18-19. 28.j. 7 novih članova partije. da se formira plenum MK. Vijesnik JNOFH br. Svi su članovi partije radnici. koji je dobar. MJESNI KOMITET: Sastav MK je isti kao i u prošlom mjesecu. Pred kratko vrijeme povučeni su iz masovnih organizacija. »Glas Slavonije« br. U toku ovog mjeseca osjeća se napredak kod članova foruma. Zbog ugroženosti poslano je 8 članova parti­ je u NOV. koje MK održava svakog tjedna slijedeći materijal: Upute Zavnoha kako tre­ ba vršiti kampanju odluka u Jajcu. 21 i br. činovnik. Za sada ušao je u plenum drug An­ drija. naročito kod sekretara ćelije Vicka. 3.15 Ćelija imade lijepe razultate u radu. 30. a i političke zadatke rješava /sabotaža itd/. a sastoji se od 4 člana. 14 Simens 15 Đuro Lisak 13 22 Građa za povijest NOB-a 337 . Politički je forum napredavao. početkom 1943. ušao je u rajkom. a 1 je vojnik i bit će premješten na rad u VK. Tokom mjeseca proučen je na teoretskim sastancima. 12 i br. 21. RAJON: sastoji se od 4 člana. Politički su ne­ izgrađeni i gube se u sitničarenju. i to 2 dru­ ga i jednu drugaricu. »Naprijed« br. ali su odani i požrtvovani. održavaju se sastanci itd. 3 člana su radnici. To je ulična ćelija. ćelija : je ulična. 13. ali bolestan i momentano politički ne djeluje.13 a nakon kratkog vremena postao je sekretar rajkoma. a političko skretanje ćemo ot­ kloniti. inteligentan i politički prilično iz­ građen. I. a i organizaciono je rad solidni. a dijele se na 3 ćelije i to: 1. Koncem 1943. a postao je član partije u junu 1942. Na svim tim dužnostima pokazao se je dobrim. dok je RK popunjen s jed­ nom drugaricom iz te ćelije tako da je ćelija ostala na jednom čla­ nu. Požrtvovan je i odan partiji.

Na sastancima rajkoma i ćelija prorađen je slijedeći materijal: »Proleter«. a sve troje su radnici. Iz obuhvaćenih masovnih organizacija uvučeni su novi kadrovi u par­ tiju i od takvog kadra formirane su ćelije i rajkom. Izgleda da će se razvi­ ti u vrlo dobrog rukovodioca. ćeliji (2 člana partije i 3 člana NOO-a) obus­ tavili su na rajonu sastajanje u stanovima kroz 14 dana.17 imade 4 člana.nirani su i požrtvovni. ali neizgrađeni i neiskusni. No provale se nisu proširile i rad se je normalno nastavio. II. formiranje kotarskih odbora i aktiviranje obuhvaćenih masovnih organizacija na sprovođenje političkih zada­ taka. pa će se u kratkom vremenu popuniti. RAJON: Rajonski komitet sastoji se od 4 člana. ćelija : je ulična. Sastanci se ove ćelije nisu redovno održavali (sa­ mo 2 puta u ovom mjesecu!) zbog poteškoća sa stanovima. a pogotovo nedostaje poznavanje organizacionih proble­ ma partije. a 1 je namještenik. ćelije upućeni su na niži partijski kurs. ali partijski mlad. Postavljeni su bili zadaci: povezivanje izgubljenih ma­ sovnih organizacija. Snalaženje u rukovođenju masovnim organizacijama je dosta slabo. Sastanci se održavaju redovno. ćelija: je tvornička i to 58562749282716. Uslijed padova na 1.16 koji je požrtvovan i discipliniran. jer je 1 član upućen u NOV. 3. Za uzdizanje kadro­ va na ovom rajonu učinjeno je slijedeće: sekretar raj koma i sekre­ tar 2. Uvedena je kritika i samokritika na ćelijama i na raj komu i to je doprinijelo otstranjenju mnogih slabosti i nedostataka kod dru­ 16 Josip Duda 17 Tramvaj. Svi članovi su radnici. imade 3 člana. Ćelija ima 4 kandidata. U to­ ku mjeseca se je popunila za 2 nova člana. Sastanci se ni ovdje nisu redovno odr­ žavali radi poteškoće sa stanovima. »Nacionalno pitanje u Jugoslaviji« i iz »Naprijed« — »Borimo se za čistoću partij­ ske linije«. od kojih su 2 drugarice. Na rajonu imade ukupno 13 članova partije u 3 ćelije i to: 1. Partijski kadar bio je sveden na sve­ ga nekoliko članova. ćelija : je ulična i imade samo 2 člana. U toku ovog mjeseca popunjen je rajkom sa četvrtim članom Petrom. a čitavi masovni sektori bili su otsječeni. 2. Ovaj rajon pretrpio je velike gubitke zbog padova u partorgi i u vanpartijskim organizacijama. Imadu uslova za razvitak. Politička izgradnja nije gotovo nikakva. a 1 je bolestan i ne radi. Odanost i dis­ ciplina su na dosta visokom stupnju. Po socijalnom sastavu 3 su člana rad­ nici. 338 .

Ona priznaje svoje greške i nastoji da ih otkloni. pa je zbog toga iz rajkoma izvađena i ušla je u ovu će­ liju. Ostali članovi raspo­ ređeni su u 6 ćelija i to: 1. Imade izgleda da ćemo u slije­ dećem mjesecu srediti ovaj važni tvornički rajon. Ankica Kovačić 20 Gec 21 Božo Zalković 19 . osim drugarice Šonje19 koja je prilično svojeg­ lava i sektaš. Sastanci ćelije odr­ žavaju se redovno. Sektašenje koje je postojalo (skretanje u lijevo) otklonjeno je. Na cijelom rajonu imade 7 kandidata. ali se događaju manje greške u pogledu konspi­ racije. ćelija : je tvornička 182937. jer im je do sada bilo posvećeno premalo paž­ 18 Priređivači nisu utvrdili na koga se to odnosi.gova. a 1 je radnik. a takođe ni konspiracija. Imade 11 drugo­ va i 9 drugarica. 2 su druga i 2 su drugarice. ali je ćelija odmah popunjena sa nova 2 člana. a disciplina. od kojih su 2 člana upućena na rad van. 4. Pre­ ostala dvojica drugova pokazuju se dobri. Neizgrađeni su i teško se snalaze u rukovođenju vanpartijskim organizacijama. Ćelija je ulična. jer je 1 član (Augus­ tin18) isključen iz partije zbog kukavičluka. ćelija : imade 3 člana. U rukovođenju masovnim organizacijama drugovi pokazuju prilične sposobnosti. RAJON: imade ukupno 20 članova partije. ali su svi odani. od toga 2 žene. Sastanci se održavaju redovno. Disciplina nije osobita. 2 studenta i 2 slobodne profesije. Oba člana ćelije su radnici. (Ulič­ na ćelija). ali im dis­ ciplina nije naročita. Politički su slabi i to otežava prenošenje direktiva. U raj­ kom ulazi novi (treći) član kvalificirani radnik. od kojih su 9 rad­ nici. ali je bolja ne­ go li je kod ostalih ćelija ovog rajona. III. konspiracija i odanost su na visini.21 koji je veoma sposoban. Ćelija je ulična. 2 su intelektualci i 1 radnik. ćelija: sastoji se od 4 člana. Disciplina je na priličnoj visini. Drugovi su odani i požrtvovni. Za uzdizanje kadrova učinjeno je slijedeće: 1 član RK i 1 član ćelije upućeni su na niži par­ tijski kurs. jer je 1 član isključen iz partije zbog krijumčarenja i labavosti.20 a smanjila se je od 3 na 2 člana. 7 činovnici. 3. 3 su člana či­ novnici. ali im je slaba politička izgradnja. naročito Jurica. 2. ćelija : imade 3 člana od kojih su 2 činovnice i 1 intelektualka. Odani su. a četvrti član (drugarica) je upućen na rad u MAOZ. a na sastancima nije se prolazio nikakav materijal radi opsežnih organizacionih problema. Politička izgradnja nije osobita. Rajkom imade samo 2 člana. Preostali članovi su po­ žrtvovni i disciplinirani.

od ko­ jih je 1 drugarica i ta je sekretar. ali slabo izgrađeni i ne snalaze se na radu u masovnim organizacijama. ćelija : je tvornička 4026162027561622 i imade 3 člana. ostaju djelovati podijeljeno na IV. nego su stambeni predjeli nastanjeni srednjim i siromašnim slojevima i predjel vila.nje. rajon imade uslova da se razvije. ali nema par­ tijskog kadra. i V. ćelija : je tvornička 181956163727. zadržat će dosadašnju podjelu tako. koji su radnici. Glas Slavonije br. Svi su članovi rajkoma radnici. na IV. požrtvovni i dis­ ciplinirani. bez reorganizacije. a na sastancima RK prorađen je slijedeći materijal: »Udarimo po sektaštvu«. 5. da ma­ sovne organizacije. Ukupno imade 13 članova partije. Na čitavom rajonu imade 7 kandidata za partiju. 21 i 22. Političko-pravni značaj NKOJ-a. od toga 1 drugarica. IV. rajonu. Drugovi su disciplinirani i odani. Sekretarica je sposobna. Sas­ tanci ćelije održavaju se redovno. Politička izgradnja im je slaba. »Više organizacije i reda« (oboje iz Naprijed). niti da se znatno proširi: tu nema tvornica. U rukovođenju masovnim organizacijama dosta se dobro sna­ laze. 2. ćelija : je ulična. što se nastoji ukloniti. nego će se dati slijedeći mjesec. a isto tako i organizacije koje će se stvarati. a razdijeljeni su u 3 ćelije i to: 1. ali nekonspirativni. od kojih je 1 žena. koje postoje. i V. te se о drugovima još ne može dati sud. — V.24 a pred kratko vrijeme je formirana iz članova tvorničkog aktiva. Rajkom za IV. da kada budu za to uslovi. imade 3 člana i to 1 radnik i 2 činovnika. 22 Plinara Vodovod 24 Gorica 23 340 . Svi su radnici. Odani su. ali nisu naročito konspirativni. Drugovi su požrtvovni i discipli­ nirani. a imade 4 člana. 3. 2 su radni­ ce. Odani su. 6. dok V. i V. rajon. ćelija: je ulična. bude moguće opet rajone odijeliti. a 2 su činovnici. ćelija: je tvornička 2819391928193923 i imade 2 člana. a i ostali članovi pokazali su se do sada dobri. Za uzdizanje kadrova na ovom je rajonu učinjeno slijedeće: 2 člana rajkoma upućeni su na niži partijski kurs. Sastanci se održavaju redovito. i Politički pregled. koji je padovima sveden na svega 2 člana. RAJON: IV rajon po svome terenu nema puno uslova da se razvije. zajednički rajon sastoji se od 3 člana. ali su slabo iz­ građeni i teško se snalaze na radu. ali je krajem mjeseca popunjena sa trećim članom. Ponukani takvim stanjem odlučio je MK da spoji oba komiteta s time.

koji su spomenuti pod I. RK tako. Često se gube na vezama. 1 član drži III-а. Politička izgradnja. kotar i 1 član drži Prop-odjel (gdje rade 3 člana partije). 1 član drži VIII kotar./ NARODNO-OSLOBODILAČKI ODBORI: obuhvaćeni su pre­ ko MNOO za Zagreb u kojem je tokom ovog mjeseca provedena re­ organizacija. III-Ь i V kotar. Zadaci jesu: učvršćenje partorge i njeno ojačanje. Rezultati rada ove ćelije ne zadovoljavaju. Opće slabosti cijele partijske organizacije jesu: neizgrađenost kadra. a kontrolirani su preko II. 1 član drži I. odnosno III. rajonom. ali im još nedostaje iskustvo. b. 1 član ove ćelije upućen je u NOV radi opasnosti od apšenja. a po socijalnom sastavu 4 su radnici. jer oni do kojih se je došlo nisu bili spremni da uđu u odbor. a u rukovođenju masovnim organizacijama su svi slabi. ali baš nisu naročito požrtvovni. više pažnje primanju žena u par­ tiju i omasovljenje partije. III-а i III-Ь. Sastanci KNOO nisu se odr­ žavali radi padova. Il-b. Postoje 3 kandidata. pa su oni razdijeljeni na kotare II-а. Il-b./ VANPARTIJSKE ORGANIZACIJE: 1. uzdizanje kadrova. Ras­ podjela dužnosti je slijedeća: tajnik drži ostale članove i poštu. Ukupno radi pri MNOO-u 11 članova partije. IV i mobilizaciju (gdje rade 2 člana parti­ je). 1 član drži kotare II-а. NOF i na­ bavke (gdje rade 2 člana partije). Kotari su ostali terenizirani kao i rajoni partorge.VI. već samo ćelija koja vrši fukciju rajonskog komiteta. ali na II i III kotaru nije se moglo rukovoditi preko jednog kotara. koji su dobri i po­ žrtvovni. je slaba. Drugovi su odani. KOTAR: Kotarski NOO imade 3 člana. Sama ćelija broji 5 članova. KNOO obuh­ vaća: 341 . a 1 je namještenik. I. nedovoljno razvijen osjećaj odgovor­ nosti i pomanjkanje plana u radu. da je u svakom po 1 član RK član kotara. i VI. osim kod sekretara. MNOO: imade 6 članova od kojih su 4 članovi partije. nedovoljna disciplina. a i zbog aljkavosti u izvršavanju ostalih zadataka. RAJON: na ovom rajonu ne postoji RK. od kojih su 4 Hrvata i 1 Sr­ bin. Nažalost nije bilo moguće kooptirati HSS-ovce. a i disciplina nije na naroči­ toj visini tako. da je cijela ćelija kažnjena partijskom opomenom zbog neodržanih i aljkavo organiziranih sastanaka ćelije. a ostala 2 su simpatizeri KP. U toku slijedećeg mjeseca formirat će se RK.

U pogledu sprovođenja političkih zadataka NOO-i su još slabi. NOO: je tvornički 1016492920102S. a sastavljen je 3 d obrtnika i radnika i obuhvaća 17 antifašista. NOO: tvorn. Do ada je postojao samo kotarski NOO II.1.-.29 koji se je uslijed padova *aspao. 1050 komada šmajser-metaka. a I-b KNOO imade 7 NOO-a i 5 NOO-a koje mora predati drugim te­ čnima. ali od toga trebao je da preda Irugim kotarima 5 NOO-a sa 17 članova NOO-a i sa 67 antifašista. te im je u toku mjeseca isplaćeno ukupno 41. Sada NOO ima za sobom 27 antifašista iz tvornice. ali ima izgleda. pa su tokom mjeseca predani kuda spadaju. razdijeljen je te­ en na 2 kotara II-а i Il-b. II-а KOTAR: formiran je KNOO od bivših članova matičnih odюга. NOO: je ulični 185649195738163727. tako da II-а KNOO imade 11 NOO-a. koji su u ovom sastavu kratko vrijeme i zgleda da će odgovarati i moći svladavati zadatke.28 to je novoformirani odэог od 3 člana. a za NOV je pos­ ano: 26 pari cipela. U oku mjeseca otpremljeno je u NOV 11 antifašista. Sastanci se održavaju redovito. a obuhvaća 19 antifašista. koji su svi radlici. 3. koji nisu spadali u tvornicu. 4. a za božić m je podijeljeno 80 kg brašna i 10 litara ulja. a imade 4 člana.000. da će se formirati novi. koji je obuhvaćao 18 NOO-a a 68 članova NOO-a i 455 antifašista. NOO: tvorn.27 ima 3 člana. KNOO II-а je obuhvatio: 1. 3. NOO: je tvornički 562757163727. 5 vrećica baruta. i manja količina saniteta i odjevnih predmeta. Sastoji se od 4 člana. 'bog prevelikog broja NOO-a na terenu II rajona. Koar pomaže 20 obitelji boraca koji su stradali od terora okupatora i lstaša. NOO: je ulični 40272329261638. Držao je i antifašiste. U toku mjeseca zvršeno je povezivanje KNOO-a sa svim izgubljenim NOO-ima. Obuhvaća 17 antifašista. 5. 4. NOO: ulični 25 Simens Pavelić 27 Kranjec 28 Grmošćica 29 Rasica 30 Selska 31 Viktorija 32 Čizmek 33 Nehajgr[adska] 26 »102926104827-cesta«30 ima 281648581956162731 ima 38165049294832 ima 2029472716185633 ima 4 člana i 4 člana i 3 člana i 3 člana i 64 antifašista 17 antifašista 6 antifašista 13 antifašista .26 ima 4 člana. NOO: je ulični 48562720162937. 15 kg sapuna. 2. NOO: ulični 2.

N00: ulični 7. 5819402819162756202745 ima 7. N00: tvorn. 57294638164846 ima 4 člana 9 antifašista 3 člana 4 antifašista 3 člana 18 antifašista 3 člana 9 antifašista 3 člana 5 antifašista 3 člana 25 antifašista 3 člana i 45 antifašista Obim kotarima i II-а i Il-b postavljen je kao najhitniji zadatak. Kotar III-а i III-Ь. N00: ulični 40192018562738281934 28175619283816372735 16261938482736 372956201638482737 391950162010482738 592739275610482739 »591858«40 ima 3 člana ima 4 člana ima 4 člana ima 4 člana ima 4 člana ima 4 člana i ima 16 člana i (3 grupe) 8 antifašista 20 antifašista 26 antifašista 15 antifašista 15 antifašista 52 antifašista 135 antifašista Il. KNOO imade 4 člana. N00: ulični 5. N00: ulični 9.j.b KOTAR: KNOO imade 7 NOO-a i 5 NOO-a koje mora preda­ ti drugim kotarima. NOO: ulični 8. ali su nekonspirativni. NOO: ulični 3919201627162616372743 ima 4. a sam kotar obuhvaća: 1. N00: ulični 11. N00: tvornički 4727565849173942 ima 3. N00: »484010«41 imade 2.48 Mobilizirano je 3 antifašista. N00: ulični 405616282027491650 ima 3 člana i 9 antifašista 34 Pongračev[o] 35 Vurovčica 36 Iločka 37 Cernička 38 Dožinska 39 Zadarska 40 ZGT 41 KPS Hartman 43 Donja Ilica 44 Vojna odjeća 45 Top[nička] vojarna 46 Sefčik 47 Pivovara 48 Frank. Stanje je slijedeće: 1. 49 Bobek 50 Priv[atni] nam ještenici] 42 . a preko mjeseca bilo je slijedeće sta­ nje: KNOO za zajednički III kotar imao je 4 člana. N00: tvorn. NOO: tvorn. 281916202719391629382744 ima 6. N00: ulični 10. N00: ulični 6. a sami drugovi su savjesni. N00: tvornički 361936294849 ima 3 člana i 4 antifašista 2. a izdano je za pomoć 51. kao 401628192827562747 i 4656272048. disciplinirani i oda­ ni.5.IH-a i III-Ь KOTAR: Kotar je koncem mjeseca razdijeljen na 2 kotara t. Sastanci su se održavali redovito. da se povežu sa NOO-ima s kojima je prekinuta veza.726. Kotar je obuhvatio 24 NOO-a sa 84 člana i 576 antifašista.

. 17. 20. N00: ulični »47393627204827«53 i »4019562959«54 ima 3 člana i 37 antifašista 6.C. N00: tvornički 2819391928193963 ima 16 člana i 55 antifašista 22..3. N00: tvornički »182937« ima 11 člana i 132 antifašista 18. N00: tvornički 56273916191058272016372760 ima 3 člana i 22 antifašista 13. Preostalo nije predano. 62 G. jer je predsjednik KNOO u vojnom zatvoru...-. N00: tvornički »56165920163727«59 ima 2 člana i 25 antifašista 12. N00: ulični »4019575857582939«52 ima 4 člana i 34 antifašista 5.. 23. N00: tvornički »2710585627« ima 4 člana i 28 antifašista 8. N00: ulični »5927162939-5927-48195017«51 ima 3 člana i 24 antifašista 4. N00: tvornički 4026162027561664 ima 10 člana i 56 antifašista Kotarski N00 sakupio je 251. i 21.500. 19. a izdao je za pomoć i nabav­ ku saniteta i ostalog materijala 193. N00: tvornički 56273916191058272016372760 ima 4 člana i — antifašista 14. 63 Vodovod 64 Plinara 52 . 16. i 24. banka 54 Porez 55 Astra 56 Vatrogasci 57 PAG 58 Hipot[etska] banka 59 Riznica 60 Radiostanica 61 Privatni namještenici. N00: tvornički »47164019583627204827«58 ima 3 člana i 7 antifašista 11. N00: tvornički »402736«57 ima 3 člana i 23 antifašista 10.720. 51 Zajed[nica] za kožu Poštanska] šted[ionica] 53 H.E. N00: tvornički »2710585627«55 ima 4 člana i 69 antifašista 55 7. N00: tvornički »28275856191827103716«56 ima 4 člana i 39 antifašista 9. N00: tvornički 405616282027491661 ima 4 člana i 10 antifašista 62 15.-. D.

da organizira VII kotar. KNOO obuhvaća 6 NOO-a sa 24 aktivista i sa 2 povjerenika. špiju­ na i stalnih apšenja. osig[uranje] 66 . da je sa 4 NOO-a izgubljena veza. Preko obuhvaćenih antifašista nastojimo dalje prodrijeti. VII. Novi NOO-i su u institucijama 36192620163729. VI. ali je rad veoma težak radi jakog terora. Klaonica 67 Pilot 68 Konzum 69 Željeznica 70 Bolnica 71 Zdravstvo i soc[ialno]. Uslijed padova izgub­ ljena su 2 NOO-a. Uglavnom su ovdje obuhvaćeni intelektualci. KOTAR: sastoji se od 2 člana. disciplinirani. U NOV su poslana 4 antifašista tokom mje­ seca. 65 Kao bilj. ali su politički nezreli i to im pravi poteš­ koće u radu. 18. KNOO organizirao je svoj otpremni odbor za otpremu materijala u NOV. a pomoć je isplaćena na 6 famili­ ja boraca i žrtava fašizma. a imade i svoj kanal za mobilizaciju. KOTAR: KNOO imade 3 člana. Sastanci ostalih 6 NOO-a nisu se radi provala re­ dovno održavali. a poslana je i manja količina tehničkog pribora i odjevnih predmeta.65 dobrog člana parti­ je da se pokrene rad. U NOV upućena su sa ovog sektora 2 doktora medicine. dakle je stanje obuhvaćenih odbora kao i prošli mjesec s time. V. jer su ostala 2 člana pala. KNOO obuhvaća 8 NOO-a i 152 antifašista. savjesni i konspirativni. KOTAR: KNOO ostao je u istom sastavu kao i prošli mje­ sec. KNOO obuhvaća 4 NOO-a sa 24 člana i sa 75 antifašista koji imaju uticaja još na cca 70 ljudi.67 48592059174968 i 1 ulični NOO. Obuhvaćeni NOO-i jesu: 4826271920163727. Pod konac mjeseca smo dali u KNOO druga Ivana.70 593956272810582819 i 71 101937-19101618. a drugovi su dobri. VI. koji su odani. KOTAR: 50292616295920163727. Sastanci se održavaju redovito.69 obuhvaćena su 3 NOO-a i neki pojedinci. 1 veterinar i 2 studenta medicine. a imadu ukupno 153 antifašista. kotar je zadužen preko jednog člana partije. U slijedećem izvještaju dati ćemo tačno stanje sa brojem obuhvaćenih antifašista.IV. VIII. Otpremljena je omanja količina saniteta 1 nešto pisaćeg materijala u NOV. a broj samih NOO-a povećao se je od 5 NOO-a iz prošlog mjese­ ca na 17 NOO-a tokom ovog mjeseca.66 4016261958. Tokom mje­ seca mobilizirano je 5 antifašista. KOTAR: KNOO sastoji se od 3 člana.

30 i 31. Za političko uzdizanje žena formirat će se to­ kom idućeg mjeseca 2 grupe za kurs i pojačati će se rad sa ženama prorađivanjem materijala na sastancima. član drži daktilografkinju i stenotipisticu. 2 kg lijekova. Drugarice su dobre. 1 zamotak geogr.5 kg). MAOŽ: ima 4 člana. slijedeće: 1. part. karata (sekcija). 4 para cipela. PROP-ODJEL: Tokom mjeseca organiziran je prop-odjel. koji čine partijsku ćeliju. član drži kanal za vanjsku štampu./ Za Pokuplje: 12 kg lijeko­ va i 180 injekcija protiv pjegavca. 2 daktilografkinje i vezan je na člana MNOO. KAOŽ drži 5 AOŽ-a i to: 72 Zlata Bognar-Kunstić . ko­ ji su otišli u NOV. 480 cigareta. koje hvataju Moskvu.Tokom mjeseca poslano je ukupno sa ovih terena. centralnu raspodjelu materijala i tehničara koji umnaža. 1 odijelo. Pročelnik drži ostala 2 člana. izdan je materijal za kurs za žene. 1 rola geogr./ ANTIFAŠISTIČKA FRONTA ŽENA: Preko MAOŽ-a obuhvaćeni su kotari u cijelom Zagrebu. 1. Slabosti AFŽ-a jesu: premalo se politički radi sa ženama. Dosadašnja pretsjednica (Branka)72 je upu­ ćena na rad van radi ugroženosti. osim onoga što je navedeno po kotarima. 40 kg boje za štampu. kanali­ ma kotara i privatnim vezama. da AFŽ ne može obuhvatiti više žena u Zagrebu. KOTAR: imade 3 članice od kojih su 2 radnice a 1 domaćica. koji je zadužen za prop-odjel. London i Slobodnu Jugoslavi­ ju i zadužen je za dopisnu službu. Upozorenje druga Tita i članci iz Naprijed iz broja 29. List je dobro primljen kod masa. 2. »Poli­ tički pregled« povećao se je od 2 strane na 6 strana normalnog for­ mata. 2 crtača. 2. 1 kg telefonske žice 4 fotoaparata. a isto tako još jedna članica. 1. 500 fotopapira. i zimski kaput. 63 filma. 2. Tokom mjeseca izdavan je »Politički pregled« svake nedelje i u nje­ mu su stavovi i lokalne vijesti. karata (sekcija. MAOŽ obuhvaća 6 kotar­ skih odbora i to: I. Tokom ovog mjeseca mobilizirano je ukupno: 50 antifašista. a posljedi­ ca toga je neshvaćanje linije NOB tako. Sve je to sakupio i otpremio Ot­ premni odbor pri MNOO-u. na čiji rad su dana 3 člana partije. odred i za Kalnik: 1 par ženskih cipela./ Za Zagr. 1 štof za odijelo. i 125 kg cyklopapira. ali su neizgrađene i premalo konspirativne. Oni su otišli putem Otprema pri MNOO-u. Na njihova mjesta ušla je članica MK i jedna članica partije iz ćelije. 22 pa­ ra čarapa.

5. AOŽ: ulični 4856271657482786 4. požrtvovne i konspirativne. AOŽ: ulični 6. KAOŽ obuhvaća 7 odbora i to: AOŽ: tvornički »Dom. AOŽ: tvornički 402749174877 ima 4 članice i 13 antifaš. KOTAR: KAOŽ ima 4 članice i to 2 radnice i 2 domaćice.84 III. Drugarice su sklone fraziranju. U formiranju je 1 AOŽ u tvornici 391747272027. 58281956561736«78 ima 8 članica i 63 antifaš. AOŽ: ulični 261617362616272016372773 ima 3 članice i — 2. AOŽ: tvornički1856274616382756482985 2. AOŽ: tvornički 472756584917205883 ima 4 članice i18 antifaš. 7. AOŽ: ulični 185619593980 ima 4 članice i30 antifaš. AOŽ: ulični 362956294875 ima 4 članice i 15 antifaš 4. ima 4 članice i — antifaš. 4. AOŽ: ” ” /dano zajednički sa 1. AOŽ: tvornički 1656151087 73 Ljubljanska 74 Gajeva 75 Berek 76 Miler breg 77 Pamuk 78 Tvor[nica] 79 Mirim 80 Grozd 81 Zvijezda 82 Iris 83 Hartmunt 84 Duhana 85 Grafičarke 86 Kraiška 87 Iris rub[lja] ima 3 članice i 43 antifaš. AOŽ se momentano izgubio. AOŽ: tvornički 1610161082 ima 4 članice i 5 antifaš. ima 4 članice i — antifaš.1. ima 3 članice i 7 antifaš. AOŽ: ulični 9. ima 4 članice i — antifaš. ali nastojimo da to suzbijemo. . AOŽ: ulični 5928162959392781 ima 3 članice i15 antifaš. AOŽ: ulični 5. ima 3 članice i 33antifaš. osim jedne koja će oti­ ći van. ima 4 članice i 1 antifaš. 1. Obuhvaćaju 9 odbora i to: 1. 6. AOŽ: tvornički 3. KOTAR: KAOŽ ima 4 članice i to 3 intelektualke i domaćicu. ima 2 članice i 7 antifaš. ima 4 članice i —antifaš.AOŽ/ 3. AOŽ: ulični 18271629281974 ima 4 članice i — 3. ali ima mogućnosti da se pronađe. AOŽ: tvornički 491656164979 ima 2 članice i 7 antifaš. AOŽ: ulični 8. 2. AOŽ: ulični 7. 5. AOŽ: ulični 49162629563656291876 ima 4 članice i 15 antifaš 5. Dru­ garice su dobre. II.

Obuhvaćeno je: 1. AOŽ: ulični 3. AOŽ: ulični 4. 5. izgubila se jedna članica. AOŽ: tvornički 381620 i 391949101 3919492738163729102 mješani 18561638103 ima 3 članice i 5 antifaš. АО2: ulični 162058292629485890 ima 3 članice i 9 antifaš. KOTAR: KAOŽ ima 4 članice koje su sklone filozofiranju.. pa se ne može dati sud о njemu. To je novo formirani kotarski odbor. ima 4 članice i 8 antifaš. Obuhvaća slijedeće: 1. AOŽ: ulični 3917363627282792 ima 4 članice i 12antifaš. Ukupno je obuhvaćeno po AFŽ-u 124 aktivistkinje i 396 antifa­ šistkinja. AOŽ: tvornički 101639192691 ima 4 članice i 3 antifaš. 1 je činovnica i 1 radnica. AOŽ: ulični 5. Ubacit ćemo jednu dobru drugaricu sa zadatkom da oživi rad i ukloni nedostatke. AOŽ: nema podataka. 7. ima 3 članice i — antifaš. 2. ima 4 članice i 3 antifaš. nekonspirativne i boležljive. 4. 6. KOTAR: KAOŽ sastoji se od 4 članice od koji su 2 domaćice. AOŽ: ulični 391949273816372994 ima 2 članice i — antifaš. AOŽ: ulični 401939101710293993 ima 4 članice i — antifaš. Oni obuhvaćaju: 1. ima 3 članice i 1 antifaš. dakle u svemu oko 600 žena. ima 5 članica i 17 antifaš. a obuhvaćaju tvornice 1610485627. ima 3 članice i 16 antifaš. i 8. V.95 18195616372796 i 1827192097 i ulični 485619162738163729. Novi KAOŽ je u formiranju.100 VI. 88 Činovnice Domaćice 90 Intelektualke] 91 Sidol 92 Dubrava 93 Podsused 94 Domaćice 95 Iskra 96 Gorica 97 Gaon 98 Krojačice 99 Kontakt 100 Meba 101 Čin[ovnice] i dom[aćice] 102 Domaćice 103 Grič 89 348 . KOTAR: padom jedne drugarice. AOŽ: ulični 2.98 Izgubljeni su odbori 48192058274858" i 49293627.. 3. AOŽ: ulični 3. AOŽ: ulični 38162019282016272988 2.IV. AOŽ: ulični 391949273816372989 4. ima 4 članice i 2 antifaš. tako da je ostala u KAOŽ-u samo jedna drugarica.

a tko član USAOH-a./ 4. 4. MVO drži: Istočni dobor: 1. Studentsko rukovodstvo: 112 ima 3 člana koji obuhvaćaju 7 odbora USAOH-a sa 27 članova. U NOV poslana su 3 antifašista./ 182627593627595627382016471020271827106 4. 108 Glavna vojna bolnica 109 Minors 110 Prv[o]-zbor[no] — podr[učje] 105 349 . niti je pohvatan bivši radnički sektor. točno fiksiranje tko je skojevac. Po socijalnom sastavu jesu članovi: 1 činovnica. Dobri su i požrtvovni./ SKOJ: MK SKOJ-a imade 3 člana. Radnička omladina: nakon pada sekretara MK SKOJ-a nije još formirano rukovodstvo. a za NOV je sakupljeno 20 torbi.109 donji grad 2. koji imade 4 člana i svi su novoprimljeni članovi partije./ 491620195610. Sabotažom onesposobljeno je 5 automobila./ VOJNI KOMITETI: Vojnim komitetima rukovodi Mjesni vojni odbor. kako je to dano u izvještaju za novembar 43./ 4056 28 ./ 2729561939561949 ./ 182627282027281916202736192620163727108 Centar: 1./ 59562738202726174827104 2. No­ voformiran je 1 odbor USAOH-a. 10 šinjela i 12 kg saniteta. poletan i dobar.59361956 — 40193956110 104 Zračna luka Aerodrom Borongaj 106 Glazba zračnih snaga 107 Zapovjedništvo] zrakoplovstva. a u radu na proširenju organizacije imali su znatnih uspjeha. SKOJ drži slijedeće sektore: Srednjoškolsko rukovodstvo: ima 3 člana koji obuhvaćaju omladinaca./ " gornji grad 3.3619561920182716105 3./ 5927401928 — 59562748194026192810582827107 5. Zadaci SKOJ-a jesu: formiranje SKOJ-evskih grupa i odbora USAOH-a. od kojih je novi student. 1 srednjoškolka i 1 student. organiziranje radničke omladine po rajonima /partij­ skim/. Sada se radi na organizaciji prelaza nekih jedinica oružjem.3. Politič­ ki su neizgrađeni i nisu izvršili političke zadatke.

i 34. On je borben i nadamo se da će odgovarati../ 102749192819595748192627114 Prema prošlom mjesecu vidi se povećanje od 3 VO-a t./ OBAVJEŠTAJNA SLUŽBA: Organiziran je ROC. Tokom mjeseca podijeljena je po organizaciji i na vanpartijske organizacije slijedeći materijal: Vjesnik 25-26 500 kom. Poš­ to smo propagandni rad prebacili na propodjel MNOO-a to za sada ne popunjavamo Agitprop. a dat im je za sekretara ROC-a /t. ali je uvećano za 6 članova partije. Pripravljen je za štampu materijal iz »Napri­ jed« br. Glas Slavonije od decembra 100 kom. a pomažu daljnjih 12 oficira. koji su se međutim pokazali nedoraslim postav­ ljenim zadacima. jer i onako nemamo više za taj posao podesnih drugova . Vjesnik 29 100 kom. Prema starom stanju obuhvaćeno je još 19 oficira. Od sada svaki rajon mora dati jednog člana parti­ je koji će ući u PG.1 Zapovjedništvo] — pos[adne] — bojne Protuavionci 113 Samovoz[na] bojna 114 Samovoz[na] škola 112 350 ./ AGITPROP: U Agitpropkomisiji ostao je samo 1 član koji ima za zadaću da drži kurseve.401910 — 3619162029111 2. 31 podoficir i 101 domobran./ PARTIZANSKE GRUPE: Za organizaciju partizanskih grupa bila su upućena na taj sek­ tor 2 člana partije./ 102749192819593619162027113 4. 31. svaki sa jednog rajona. 5. 7.j. a dosadašnji sekretar I. sabotaža i skupljanje oružja. član partije. rajkoma određen je za rukovodioca PG-a. Ze1. od 10 VK na 13 VK. 6.. koji je sastavljen od 2 dosadašnjih članova obslužbe.Zapadni odbor: 1.j. 32. a mreža obavj. Zadaci su im slijedeći: pojačati rad na mobilizaciji. Svi kursisti su članovi partije i to sekretari rajona i ćelija. Brojčano stanje je kao i prošli mjesec. 27 podoficira i 6 domobrana. službe ista je kao u prošlom mjesecu. prelaz većih formacija к NOV./ 592740 ./ 405619581727281619203716112 3. Sastavljene su 2 grupe od 4 člana i te su počele sa ra­ dom. Nakon ove reorganizacije u zagrebač­ kom ROC-u su 3 člana partije. za šefa/ jedan dobar i spretan drug.

476.580. siječnja 1944.680.881. Original. 12 500 kom.2 1. siječanj 1-veljača 6.456.229.680. 3. Žena danas 50 kom.21. Dragan Carić 1 Po naređenju Glavnoga štaba NOV i PO Slovenije divizija je upućena na sektor Štajers­ ke da ojača borbu na toj teritoriji./ NOVČANO STANJE. C. 115 u Suhoru. Borba u Čazmi 1000 kom.390. 2.980.35. Omladinska borba 30 kom..- U svoti izdataka za NOO otpada na isplaćene pomoći 474. knj. 7.- 408.— 1. januara 1944. 67 Iz ratnog dnevnika Toneta Vidmara о pokretu Četrnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije preko Žumberka. a za nabavku Gestetnera i ostalog tehničkog materijala i oružja 428. Ustav SSSR 100 kom. AIHRPH. Politsekretar MK Zagreb: Ozren115 [vr] /Ozren/ Zagreb. 8 i 9. članarina: Part. Slobodni dom br./ Part.- 69. prilog: N00: AFZ: SKOJ: Primitak: Izdatak: 20. Prema potvrdama primljeno je u NOV 40 kg saniteta i ostalog materijala u toku ovog mjesaca — za ostali poslani materi­ jal nismo još primili potvrde.na u borbi br. 5.966.417. Letak om­ ladini Jugoslavije 3000 kom. L ЯЧ1 .84.980. .866.700. 4.780. 5. 6. — . 160. tom VI.- — Razlika: 20. Moslavine i Hrvatskog zagorja na sektor Štajerske1 »1944. /za mjesec decembar 1943. obavljen je u Zborniku VII. 2. na starom mestu.35. KP-48/518 1944. —. Rezolucija u Plaškom 100 kom.164.143.220. pokret na Jugorje.700.- 1.920.416. 2 Dio dnevnika za period do 1. Srpska riječ 20 kom. 12 Uslova 100 kom. 5-6 120 kom. strojopis Sign.190.780. januar. Proglas CK KPJ 500 kom. гл • ■ .008.550. januar.

u Škremljevec. pokret brigada. D r a g o n o ž e c i G u d с i . pokret cele divizije preko sela K r a v a r s k o . P o d v o r n i c a .B.1 ujutro u 7. poginuo komandant II U. O g u l i n a c . neprijatelj se odmah povlači.B. trojica mrtvi. januar.1 Od 3. ujutro stižemo u selo M a č k i gde se smestili sa II U.B. 10. Anu. pokret na Sv. preko Prilipja. gde čamcima pređemo Savu i zaustavi­ mo se na levom bregu u selima: I U. u Dubrovac3. preko pruge Zagreb — Sisak između stanica T u r o p o l j e — P e š č e n i c a . V e l e š e v a c . januar. U. pokret cele divizije. II U. G o r . I l i XIII brigadu zauzimaju položaje. u D u b r o v č a k .B. naVivodini. Produ­ žujemo pokret. XIII u L i p n i c i .B. Štab XIV divizije u Vivodinu. januar. K o z j a č a . ujutro pokret 1. . 1 civil. i U. posle podne pokret u Žumberak: I udarna brigada u Dvorišće. II U.B. preko pruge Z a g r e b — K a r l o v a c . Ujutro dolaze ustaše i Čerkezi u Š i l j a k o v i n u . XIII i štab divizije u P r e r o v e c . XIII. II U. 12. Kuća srušena.B. u P r ečn о . ostaje u selu S t a r j a k .B. Jaka R i h a r . Poslednje trupe su se iskrcale 14. 9. iz nepoznatih razloga eksplodi­ ralo 15 kg eksploziva. I U. i D o l . 11. 6. D o l . pa je nestao 1 mitraljezac. januar.B. Sa I U. u Prekrižje.B. B. preko reke Odre u selu G o r . Naša tri mrtva. Galgovo. u К lj u čić brdo. 3 352 Pravi naziv mjesta je Dubranec. 16 ranje­ nih. XIII ga­ đa bacačem. u 12 č.B. XIII U. januar. II udarna brigada u Vivodinu. i D o l . januar. januar. Posle tročasovne borbe obe zasede razbijene. 7. 10 ranjenih. U. Prilikom prelaza ces­ te i na pruzi nailazimo na zasede.. Prilikom prelaza preko pruge bila je napadnuta zaštit­ nica XIII U. januara na starom mestu. januar. R a č a .B. 8. I I u M a č k i .45 minuta. u Lokvicu — Dragomlju Vas.B. u Vranov Dol. 13. U I U. do 5.

I v a n Z a b n o . januar. pruge Zagreb — V i r o v i t i c a .januar.a povijest NOB-a 353 . zbor za pokret. I U. 20. 22. 21.B. 18.B. kreće iz D u b r a v e u S r p s k u K a p e l u . januar. P e t a r do sela: I U.B. ujutro se II U. u K o m p a t o r . Uveče pokret. 4 također i štab divizije.januar. gde stižemo u 13 časova. nakon prelaska preko pruge brigade se razmeštaju po selima: I i XIII B. G l o g o v n i c u i M a r i n o v a c . Muzika. D o n j a G l o g o v n i c a . II se premešta u K a m e š n i c u . Pokret odlo­ žen zbog velikog kretanja nemačkih četa i motorizacije cestom i železnicom od Beograda prema Zagrebu. januar. 24. na istom mestu. januar. Sve naše jedinice se nastanjuju u D u b r o v a č k u i T o polcu. odmor. I i XIII za­ ustavljaju se u selu S r p s k a K a p e l a .B. XIII u P r o k l j u v a n i . Drugog 16.B. januar. XIII u G o r . Grada. u 13 časova svi krećemo iz S r p s k e K a p e l e preko H a g e n j a — S v . XIII u A p a t o v a c .14. pokret preko kod K r i ž a . ujutro u 5. sa štabom divizije u R e č i c a .B. brigade se razmeštaju po selima: I u С e r i n a . R a š ć a n i. sukobila se sa nemačkom jom prilikom je teško ranjen komandir dana je podlegao. XIII u B u š i ć i . 15 . odmor. U. /. ujutro u 8 časova pokret preko D u b r a v e . ko­ čete. januar.B. U 23 časa II U. preko pruge i ceste K r i ž e v c i — B j e l o v a r . I l i štab divizije u Č a z m i .30 pokret kroz šumu u selo V e z i š ć e . u 13 časova pokret preko pruge Križevci — Koprivnica do sela: I U. patrolom. I I u D u b r a ­ v i . 19. u 23 časa. 4 23 Osijek Vojakovački. uveče kod II U. II Ivanec. januar. II u R u š e v a c . januar. premešta u G l o g o v n i c u . 23. Uveče. II 17. u O s i j e k . Prelazimo bez borbe i pro­ dužujemo preko Sv. januar. Prelaz zaseda XIII B. Ustaše zaposedaju cestu Varaždin-Zagreb.

Zaplenjeno nešto svetleće municije i raketnih pištolja. 1. januar. odmor. u K a m e š n i c u . u K a l n i k . U Donjoj R i j e c i ustaše hvataju 2 naša kurira iz O. gde stižemo 29. Uveče pokret: II U. preko pruge Zagreb — Varaždin kod sela Sv. u G o r n j u R i j e k u . В e 1 e с. 29.B.B. u selo P e t r o v a G o r a . kod S e 1 n i с e odbija ustaše i nateruje ih u bekstvo. 26.B. Ubijeno 5 ustaša i više ranjeno. zajedno sa odrednim bataljonom.B. J e s e n j e . XIII prešao jeu R a d o b o j .B. II u Margečan. II i štab. u 24 časa zbor za pokret u selu B e l a . jedan bataljon XIII sukobio se sa ustašama kod Radoboja i poterao ih prema K r a p i n i . 30.. februar. I U. XIII i štab div. II Donja Poljana. 27. XIII u Rep n о . januar. Kalničko gorje . januar.B. u S v i b o v e c . XIII U. 28. M a r t i n š č i n a .B. januar. odmor na istim položajima.C. ujutro u 10 časova stižemo u H r v a t s k o z a g o r j e i razmeštamo se u selima: I U. V e t e r n i č k a G o r a . uveče pokret kroz selo К e 1 e m e n . ujutro pokret II U. I i XIII gone ustaše do Z l a t a r a . u S v i b o v e c . XIII i štab div. Od na­ ših 1 mrtav i 2 ranjena iz I U. Štab divizije u G. Cesta Zagreb — Varaždin snažno zaposednuta.B.1 ujutro u 7 časova. 2. 31. februar. I l i j a . 354 šumu II u Kalnik. ujutro pokret XIII birgade u O s i j e k . preko ceste Varaž­ dinske Toplice — Varaždin kod J a k o p o v e c preko glavne ceste Zagreb — Varaždin kod sela S e к e t i n . Nakon kratke borbe neprijatelj nateran u bekstvo pre­ ma Z l a t a r u . Ranjena 2 civila. I U.25. Posle podne u 14 časova 500 ustaša napalo I i XIII B. januar. div. div. posle podne pokret kroz (Kalnička gora): I U. I u P e c e . prelaz nemo­ guć. Jedan bataljon II U. štab divizije u J a l š e v e c . u G o l u b o v a c .B. u sela: XIII i štab divizije u Z a v r š j e . januar. januar.

. Zbog toga smo se povuk­ li natrag na stare položaje.B. br. I U. br. vodi se kao dnevnik) Zbornik VII. i štab divizije. J e s e n j e . na istim položajima. u D.B.B. II U. je u pokretu kroz B u č e napadnuta od nemač­ ke patrole. zaplenili smo jedan au­ tomat i 4 puške. Reku S u t l u i granicu prešli kod Sv. 10. februar. XIII D u b r a v i c a .B.II U. Poginula 4 Nemca. u В u ča ma zaplenila od Kočevara 5 pušaka.B. . naš 1 mrtav. I U. J e l e n j a k .B.« Original (bez u Arhivu Muzeja narodnog oslobođenja u Mariboru broja. 461-464.B. K r i v i c a — J a v o r š č i c a . K a t a r i n e . 3. U. Odmarali se. II.B. 296-297.B.B. u Đ u r m a n e c . u P r e g r a d u . str. u 17 uveče krećemo ka granici. 199. dok. 4. a XIII 3 puške. u S о p о t. dok. februar. II U. februar. U. knj. uveče u 17 časova pokret iz S o p o t a preko Horvatske u Ravnice. na cesti S o p o t — D e s i n i ć . str. tom VI. R a v n i c a — H r a s t j e . XIII na cesti H o r v a t s k a — R a v n i c e . Na položaje stižemo u 5 časova ujutro. 107. XIII vodi borbe sa ustašama kod R a d o b o j a . XIII B. 5. most izgradili Hrvati. J e s e n j e . II U. П. S t a r a G l a ž u t a . uveče pokret: I. Imali smo nameru da pređemo granicu kod K l a n j e c — Z e l e n j a k a ali su se tamo nalazile jake nemačke zasede. februar. Uveče prelazi uG. i knj. odmor. I U. 6. Krećemo preko S e d l a r j e v o — B u č e — P e n k o v o S e l o — G u b n o i razmeštamo se u selima: I U.

Iz priloženog izvještaja М.68 1944. Br. To smo u zadnje vrijeme stalno forsirali. Cijela organizacija donekle svladava svoju osnovnu slabost. jedino drug Ernest3 sporo napredu­ je i još se uvijek gubi u sitnicama. te vam odgovaram na ne­ ka pitanja. K. Zagreb Pismo Milana Miškovića Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku о radu Mjesnoga komiteta KPH Zagreb u siječnju 1944. koja ste u njemu postavili. ali mislim da će se to ispraviti. te upravo sada i njemu jav­ ljamo da nam ih ne šalje. Iz izvještaja se vidi /iz političke situacije/ da su drugovi iz М. Pismo koje ste nam poslali preko Zeta još do danas nismo pri­ mili. a džepni će format za nas svakako biti prik­ ladniji. ipak shvatili da nije naš zadatak da samo promatramo do­ gađaje i da konstatujemo šta je rekao ovaj ili onaj. Što se tiče špijuna stvar ćemo ispitati. Potvrđujem primitak pisma od 1-II-44. 1 OK KPH Zagreb Vidi: Dok. a to je gubljenje u čisto organizacionim problemima i politička pasivnost. već da treba na mišljenje masa i na njihove akcije i uticati i mijenjati ih. Brošure od Zeta1 još nismo primili. Sam М. premda politički nije najslabiji. О traženju HSS-ovaca nismo nikoga nikojim drugim putem obavijestili. se dobro razvija. K. godine 7-II-44. veljača 7. br. 66. K. pa je u izvještaju to donekle i pretje­ rano to jest nije u dovoljnoj mjeri iznešeno šta mase misle о pojedi­ nim političkim događajima i kako na njih reagiraju. 3 Marko Miličić 2 356 .2 vidjet ćete stanje koncem mjese­ ca januara. 4 Dragi drugovi. pa ćemo vam javiti rezul­ tat. a ako za koji dan ne do­ bijemo od vas ništa po tom pitanju mi ćemo im odgovoriti onako kako ste vi u pismu naveli.

Kako sam već ranije pisao nalaze se sada u kot. Postoje doduše kursevi.Možemo reći da je M. a trebao je ući u MNOO. tako da ima dosta odbora. Za sada obilazi jedinice. te će to biti polazna toč­ ka za prodiranje među radničku omladinu. ali će se preko R. a tko su članovi toga Odbora to se da­ nas i onako pod ilegalnim uslovima rada ne može objavljivati. odborima neki HSS-ovci sa izvjesnim autoritetom pa ćemo ih ukoliko se pokažu aktivnim u radu naknadno primiti u MNOO. i većina R. ukoliko nam stvarno bude koristio. ja mislim da je danas najvažni­ je kako će taj MNOO raditi tj. Sastav MOAFŽ-a daje garancije da će organizacija svladati novnu zapreku koja je sprečava da se omasovi. to moći uskoro postići. vjeruju u boga i sličnih pojava. Međutim. Ne­ ma sumnje da bi bilo bolje kad bi već danas imali u njemu ljude ko­ ji imaju u građanstvu autoritet. Isto tako MNOO održava vezu s ljudima kao što je onaj HSS-ovac koji nije dolazio na sastanke. NOO-i su sada or­ ganizaciono prilično sređeni pa se njihovo aktiviziranje postavlja pred nas kao najvažniji polit. ali je činjenica da su takovi ljudi ili vani ili se boje raditi. kao i formiranjem solidne SKOJ-evske organizacije. što smo međutim sada ispravili. pa naravno ne može dati kursistima ono što im je najviše potrebno. koji neće prilaziti ženama. a što se tiče linije borbe i tu je pravio greš­ ke tako da smo zapazili da su svi kursisti počeli tumačiti kako je NOB isto što i februarska revolucija iz 1917. K. a to je kako konkretno treba da se radi u organizaciji. a izgleda da hoće. jer ljudi koji su u njemu nemaju političkog autoriteta kao što bi to trebalo biti. a bavimo se mišlju da njega za­ držimo ovdje izvjesno vrijeme. formirani su kod radničke omladine neki odbori USAOH-a. Jasno je da kada partijci nisu shvaćali važnost političkog rada da su NOO-i shvaćali još u manjoj mjeri. Što se tiče NOO-a oni se još uvijek vrte oko organizacionih problema. koja je 357 . koliko će uspjeti okupiti i aktivizirati mase u borbi protiv fašizma. koji će se sada pove­ zivati sa МО-om. Uz pomoć part. Izgradnja drugova također je težak problem. Novoformirani MNOO mogli bi nazvati »radnim«. Mislimo da će se na taj način.K. Osim toga razlog je tome i činjenica da MNOO do sada nije zapravo ni djelovao pa su kotarski visili u zraku. K. Dok se provjere neke drugarice kako će se odbor morati povećati još za dva člana. zadatak. a to je strašno taštvo. premda je za njegovo održavanje prilično teško. os­ sekkoje sva­ Kod omladine su provale stale. tu slabost u priličnoj mjeri svladala dok kod mnogih ćelija to još nije slučaj. koji je sada u formiranju. ali drug koji ih drži sam je u ak­ tivnom radu vrlo malo učestvovao. Mislim da će nam i drug koji je nedavno došao donekle pomoći.

VII. Toliko po izvještaju. Gradiški. AIHRPH. kurirka isto u St.] P. nalazi se već 2 g. jer bi na pr. Što se tiče političke situacija ovdje treba napomenuti i to da iako se sa interesom prate dnevni događaji kod nas i u svijetu ipak vlada momentalno izvjesno političko mrtvilo za razliku od silne napetosti koja je bila nastala povodom vješanja u Dubravi /iza eksplozije u Sesvetama4/. koji se navodno nalazi kod »n«. strojopis Sign.6 zapravo par dana prije odlas­ ka dobila je od druga Ozrena7 obveznicu od 500. Original. 2/ Politički pregled br.-II 5/ Pregled strane štampe Za zamjenu predlažemo: 1/ Đuro Bartolović. pa ako je drugarica blizu neka mi to što prije javi. 2/ Ivanka Ivankov. S.000 Kuna. 165 i 169. Prilozi: 1/ Izvještaj za mjesec siječanj. dok.630 Kuna. Drugarski pozdrav Tomo5 [v. u Gradiški. cipelar. grupa pos­ tavlja kao neobično važno. Ni toga se ne sjećam. Zato se pitanje ud. Prilikom odlaska drugarice Zine. KP-48/519 4 Vidi: Građa SZH. knj.do sada bila tako rekuć pomiješana s USAOH-om rad ubrzo pokre­ nuti. 23 3/ Vojni izvještaj od 3.-II 4/ Politički izvještaj od 3. ali se ne sjećam kome je uručena. možda mi je rečeno. u tom momentu svaka naša akcija bila naišla na opće simpatije građanstva. Isto tako ne znam gdje se nalazi naš novac u iznosu od 131. br.. r. Milan Mišković 6 Lepa Perović 7 Dragan Carić 5 358 .

1944. zasjedanja AVNOJ-a. Veći broj partijskih jedinica. Oni te izvještaje uglavnom ni­ su slali.69 1944.P. dužni su svakih sedam da­ na slati izvještaj ZAVNOH-u. Sve partijske organizacije moraju to pismo temeljito proučiti na svojim sastancima. Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast okružnim komi­ tetima KPH о potrebi popularizacije odluke II zasjedanja A VNOJ-a i oba­ vezi okružnih NOO da о tome informiraju ZAVNOH Oblasni Komitet K. Ponovno Vam dostavljamo prepis1 pisma ZAVNOH-a. Okružni NOO-i. kako se imaju iste popularizirati. kojeg um­ nožite i dostavite svim partijskim komitetima i ćelijama. veljača 7. da i pretežan dio partijskog članstva nije dovoljno upoznat sa značenjem tih odluka. direktivno pismo ZAVNOH-a о značaju tih odluka i о načinu. 359 . 7. održanih posljednjih dana. nisu uopće dobili. pa čak i neki kotarski komiteti. Odmah nas izvjestite. ukoliko to niste već ranije učinili. о tome šta su učinili na popularizaciji odluka i о uspjehu te popularizacije. mi do danas nemamo skoro nikakovih podataka о kampanji za popularizaciju Odluka II. Što se tiče iz­ vještaja ZAVNOH-u Okružni NOO-i moraju odmah postupiti prema tom pismu. a zatim ga proučiti na sas­ tancima NOO-a i drugih antifašističkih organizacija. za zagrebačku oblast Dne. Okružnim Komitetima Oblasnog Komiteta zagrebačke oblasti Dragi drugovi. ili »Održali smo veći broj mitigna« i tome slično. pa prema tome niti proradili. prema tomu pismu. II. 2 Navedeni formular nedostaje. U izvještajima Ok­ ružnih komiteta obično se kaže: »Narod je dobro primio odluke AVNOJ-a«. šta ste do sada sve uradili na populariza­ ciji tih odluka i prema priloženom formularu2 dostavite nam podat1 Navedeni prilog nedostaje.H. Na nekoli­ ko partijskih konferencija. ustanovili smo.

AIHRPH. Ujedno nas izvjestite za koje zbo­ rove i sastanke su Okružni NOO-i izvjestili ZAVNOH. radi bolesti. dok dva člana nisu bili prisutni. u pri­ sustvu od 15 članova. Dnevni red je bio slijedeći: 1. Mislimo da nije ponovno Vam potrebno naglašavati od kolike je važnosti da se sav narod. veljače 1944. r.. veljače 1944. Ove odluke možemo i morao iskoristiti za još jače učvršćenje i proširenje Narodno-oslobodilačke borbe.ke о do sada održanim zborovima i sastancima./ Predlog i prijem novih članova 3 360 Ivan . dana 3. da su takove i takove odlu­ ke donijete. zasjedanja AVNOJ-a i to ne samo formalno. da se narodu reče. One su nam u ovom mo­ mentu najbolje sredstvo za široku mobilizaciju novih boraca u re­ dove Narodno-oslobodilačke vojske. već da se narodu objasni stvarni značaj i suština tih od­ luka. veljača 7. koje ćete u buduće održavati po tom pitanju. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Za Komitet: Božičević3 [v. g. g ZAPISNIK sa plenarne sjednice Okružnog NOO-a za Pokuplje. strojopis Sign. održane u Po­ kupskom Gradecu kotara Pisarovina. kako na oslobođenom. tako i na neoslo­ bođenom teritoriju upozna sa odlukama II. Zapisnik sa plenarne sjednice Okružnoga NOO Pokuplje OKRUŽNI NARODNO OSLOBODILAČKI ODBOR POKUPLJE Broj: 130/7.] Original./ Politička situacija 2. KP-56/75 70 1944. redovno nas izvještavajte svakih sedam dana. а о zborovima i sas­ tancima.

........ Nakon toga polaže račune о vo­ đenju blagajne kao i stanje iste...... diskusija po izvještajima i zaključci 4.... Po točci 2............ Kn — 801..... da pojačaju svoj rad za što prije uništenje okupatora i njihovih pomagača......... koja se nalazi na terenu./ Novi raspored rada i 5....215 — Prihodi od 1.... te poziva sve prisutne......./ Razno..........626 — Stanje blagajne dana 31.. I 1944... Drug koji je zadužen po gospodarskom odsjeku.....1 1944....Kn................j... da se vodi stroga kontrola nad gospodars­ kom komisijom... se nalazi već na terenu... 1...... te da ista sa terena šalje redovne izvještaje gospodarskom odsjeku ovog okruga. 5. siječnja 1944....221......007...... do 31.....355 — b/ Trošarina na vino i kiselu vodu....100 — с/Zajam narodnog oslobođenja............... — 72. 1.. Kn.. a i po pojedi­ nim općinama urediti potrebno knjigovodstvo iz kojeg će biti lakši pregled po gospodarskom odsjeku.. bilo je u novcu.. kao i za civil­ nu sirotinju...... daje referat о svom radu...482 — e/ Prilog za štampu.... 1............ koja Zaključuje se.......649. godine iznosi.510 — Cjelokupni izdatak u toku mjeseca siječnja. da se što prije formira prehrambena komisija... U izvještaji­ ...... Isto tako...884 — Nadalje izvještava.. da će u što kraće vrijeme srediti unovčenje obveznica narodnog Zajma.............. Kn. jer da mu do sada nije uspje­ lo iz svih kotarskih NOO-a dobiti točne podatke.. Kn.......275... te primitke i izdatke.... Predsjednik otvara sjendnicu. te govori о političkoj situaciji u kojoj je u kratkim crtama prikazao istu u našem okrugu........ siječnja 1944...658— Ukupni prihod do 31. g....... godine./ Izvještaj članova odbora о dosadašnjem radu po odsjecima............... — 4... Po točci 3. kao i da se sazovu kotarske konferencije na kojima će se objasniti način kampanje za sakupljanje hrane za našu vojsku.. —357............. t....... da je formirana gospodarska komisija. te izvještava.632. godine....... kako slijedi: Stanje blagajne 1.3... siječnja ove godine jesu slijedeći: a/Narodno oslobilački Fond............. Kn. Po točci 1. Predsjednik predlaže nove drugove da se prime za članove ovog odbora. Nadalje izvještava da se je po gospodarskom odsjeku do sada prilično poradilo tako da je ipak uspjelo u tom pogledu po svim kotarevima....700 — d/ Za sol koja je razdjeljena za novac Kn.. Kn.. 4... Kn... nakon čega su svi jednoglasno i primljeni...

tako. Do sada je izrečeno oko 20 osuda koje je sud ovog okružnog NOO-a izrekao. Da se hitno pronađu medicineri ili tom poslu vješte osobe. bavio se zadnje vrijeme mnogo sa sudskim stvarima. Upravno administrativni odsjek. dok svakih 15 dana. a uspjeh istog javit će se kada bude završen. li­ jekova. da se u krajevima gdje vladaju takove bolesti za neko vrijeme zatvore škole. bile su potpuno zadovoljne. pa čak i po selima (u koliko to bude moguće). Drugarica koje je po tom pitanju zadužena izjavljuje. Da se osnuju ambulante po kotarevima. koje su tužbu iz­ gubile. a od kojih je neko­ liko primjeraka poslato ZAVNOH-u na uvid. u kojima bi se liječili bolesni­ ci koji boluju od zaraznih bolesti. kako je to do sada bio slučaj. Narod dnevno dolazi tražiti uputstva i savjete kao i predlaže razne tužbe — većim dijelom u privatno pravnim stvarima. koje su do sada kod nas bile izrečene. Mnoge stranke uspjelo nam je nagoditi. da su se davala predavanja po selima u pogledu zaraznih bolesti.ma treba uvijek navesti uspjehe svog rada kao i poteškoće i zapreke u istom. te navada pomanjkanje liječnika. koje bi se rasporedile na rad po bolnicama i am­ bulantama. Ovakove izvještaje treba slati svakih 7 dana. Svrab se je isto pojavio u dosta velikoj mjeri. da se odmah uputi dopis ZAVNOH-u. na kojem će se pretresti sva važ­ nija pitanja gospodarstva i dati smjernice za daljnji rad. kako bi se barem donekle moglo zadovoljiti higijenskim zahtjevima. Da se strogo pazi na izolaciju bolesnika u krajevima gdje to vladaju zarazne bolesti. tako. pojavama i spriječavanju istih. Do sada se je radilo prilično u pogledu zdravstva. treba gospodarska komisija imati sastanak sa drugom zadu­ ženim po gospodarskom odsjeku. . a to radi toga jer nismo mogli da pronađemo stručna lica. tako. da se nebi bolesnici koji bo­ luju od zaraze trebale prevažati u bolnicu kroz sela i to više puta daleko 40-50 kilometara. te da se pristupi što većoj nabavki lijekova i sa­ nitetskog materijala. Drug zadužen po tom odsjeku izvještava da uza ostalu prepisku i poštu koja se dnevno riješava. bolničarki. većinom stranaka pa i onih. Zdravstveni odsjek. Zaključuje se. da nam po­ šalje dva liječnika. Sada se održaje kurs za bolničare u kotaru Žumberak. Narod već sada sa punim povje­ renjem glada na naš sud о kojem se mnogo govori kako je brz i pra­ vedan. da i jedna i druga odustale su od tužbe i poš­ le zadovoljne kući. Do sada nam nije uspjelo uspostaviti sudove po svim kotare­ vima. općinama. da se je u kotaru Žumberak pojavila zarazna bolest tr­ bušni tifus. te uopće sanitetskog materijala kao i pomanjkanja veša za bolesnike. Isto tako kod izricanja odluka. sestara. te ako se smatra za potrebno. kao i da se pronađu sestre bolničarke i to u što kraćem roku.

Upute о sudovanju koje smo dobili još prošle godine proradili smo i poslali svim kotarskim NOO-ima. U posljednje vrijeme naro­ 363 . Od sada će Rodoljub izlaziti svakih 15 dana. Jedan drug je pročelnik odjela i član ONOO-a. I. nisu zadovolja­ vali u potpunosti. Formirana je samostal­ na tehnika pri propagandnom odjelu. u nekim dijelovima okruga i narod. da se u buduće obuhvati čitavi djelokrug upravno administrativnog odsjeka točno prema poslovniku. a radio vijesti više ne izlaze kao prije. Svi ostali listovi ukinuti su. osobito u polu-oslobođenim krajevima je pod utjecajem te propagande. U posljednje vrijeme propagandni odjel je popunjen novim lju­ dima i načinjen je raspored rada i konkretni plan za rad. ali pokazalo se u praksi da ti sastanci i zborovi nisu imali naročitog uspjeha. Usmena propaganda. da se prema istima formira sud. Jedan takav primjerak prerađenih sudskih uputa poslali smo ZAVNOH-u na uvid. jedan je zadužen politič­ kim. jer nisu bili dovoljno prip­ remljeni. Kod toga se osobito ističu izdajnici oko Mačeka. kozaci uđu u selo. te о izvršenju da se obavjesti sudski odjel ZAV­ NOH-a Propagandi odsjek. koje nad­ ležnosti spadaju na kotarski. masovnih sastanaka. a nije bi­ lo rasporeda po pojedinim sektorima. a onda dolaze ustaše ko­ je »zaštite« narod. Do sada je održan veliki broj zborova i tzv. a jedan kulturno-umjetničkim radom. Uticaj te ne­ prijateljske propagande je dosta jak. a s druge strane i ako su bili pripremljeni. a koje na sud okružnog NOO-a. Re­ cimo. Neprija­ teljska štampa širi se u dosta velikoj mjeri na terenu. koje smo dobili od ZAVNOH-a. U njima smo označili. NOO-i kako kotarski tako i općinski u pogledu administracije još uvijek nisu sa­ mostalni i rade dosta slabo te prema tome potrebna im je pomoć. koji govore narodu neka čeka Švabe. Kod toga se neprijatelj služi sa raznim metodama. te da se način sudovanja bude vršio po novo dobivenim Uputama. Od posljednjeg izvještaja izdana su dva broja Rodo­ ljuba. Budući da su ovih dana stigle ponovo nove upute о sudovanju. Drug zadužen po tome odsjeku izjavljuje da do sada u propagandnom odjelu nije bilo temeljitog rada. Nove Upute treba dobro proučiti. koji polag su­ ca i sekretara mora imati i predsjednika suda. II. dok za ovaj put općinski NOO-i nisu došli u obzir. nego su proširene na 4 strane i izlaze svaki drugi dan. Štampa. Radi toga date su direktive svim nižim NOO-ima da se zborovi održavaju na važnije datume. opljačkaju ga. postupit ćemo odmah po istima. i to u što kraćem ro­ ku da se isti biraju. jer oni neće ništa. Zaključuje se. a da se priđe sastanci­ ma sa diskusijom i usmenim novinama. tzv.

radi prodaje vina. Rade tri analfabetska tečaja. Postotak djece u školama je 60-70%. Kao glavne poteškoće pojavljuju se kod vinog­ rada. Zidne novine još nisu obuhvatile čitav sektor. da još narod u nekim krajevima nije dovoljno obavješten о gore spomenutim odlukama. Da­ 364 . Hitno je potrebno nabaviti soli za narod kotara Zumberak. Zaključuje se. da tumače odluke II. Pod razno. Osim toga nisu se paralelno sa odlukama AVNOJ-a tu­ mačile i odluke drugog zasjedanja ZAVNOH-a. Glumačka družina koja se do sada nalazila pod vojnim rukovodstvom. Ostali članovi ovog odbora dali su izvještaje po kotarevima ka­ ko slijedi: Kotar Žumberak. Prodavanje vina na neoslobođeni teritorij za novac nije dozvoljeno. Zasjedanja AVNOJ-a. Još uvijek se vrši kam­ panja za mobilizaciju i ako je već mnogo veći broj mobilizirano. koji će odmah otići u mjesta gdje to još narodu nije poznato. što je jednoglasno zaključeno i odobreno. da je predsjednik koji je bio do sada kao i tajnik ostali i dalje na svojim položajima. U nekim kotarevi­ ma izlazi veliki broj seoskih zidnih novina. da spomenute odluke stave istom do znanja i da ih protumače. ali do sada nije bilo do­ voljno posvećeno pažnje tome. Po kulturno umjet­ ničkom radu nisu postignuti vidniji uspjesi. jer se prema izvještajima pojedinih članova ovog odbora zaključilo. Novi raspored rada izvršio se tako. Dosadanje stanje školstva u okrugu je slijedeće: Rade 32 škole. a zamjena istog za žito je dosta teška radi prevoza. Na posljednjoj sjednici ONOO-a formiran je prosvjetni odio i to: drugi iz NOO-a je pročelnik i uz njega je jedan referent. Održane su do sada 4 konferencije učitelja i dva učiteljska kursa. a 20 škola ne radi. Dok po nekojim odsjecima učinjene su izmene. Nedostaci u sprovođenju su ti. jer isti dulje vremena oskudjeva na soli. Po točci 4. komu­ nizma itd. Ima 47 nastavnika. Sada se održava treći kurs. što široke mase naroda još uvijek nisu upoznate sa bitnim stvarima iz tih odluka i često se postavljaju pitanje stare Jugoslavije.čito pažnju posvetili smo popularizaciji odnosno objašanjavanju odluka drugog zasjedanja AVNOJ-a. predlaže se da se izaberu dva druga koji će biti speci­ jalno zaduženi po tome. da se po tom pitanju zaduži drug predsjednik ovog odbora sa još jednim članom istog. Prosvjetni odjel. Sredićemo repertoar te grupe i pos­ lati ga Vam na uvid. pripala je propagan­ dnom odjelu ONOO-a.

Isto tako oni koji su bili za vrijeme zadnje ofenzive na Žumberak pobjegli na neoslobođeni te­ ritorij (od nekog straha). Kotar Samobor. tako da će Njemci imati priliku sa partizanima i dalje rato­ vati sve dok ih ne unište. jer više neće trebati sa Rusima da ratuju. odazvalo se jedva 15%. Ista se je provađala u smislu hapšenja. U ovom kotaru osjeća se isto rad pete kolone (Mačekovaca). ali ne može da dođe do jačeg izražaja. koja je prije izvjesnog vremena provađana u ovom kotaru nije uspjela. U pojedinim mjestima postavlja­ ju još nekoji ljudi pitanja. đa li će se povratiti kralj Petar II Karađorđević. da što više budu proučavali našu štampu. Da se i dalje vodi kampanja za mobilizaciju na dobrovoljnoj bazi. Treba im pomoći. a od istih nekoji pobjegli su i u Pavelićevu vojsku. Plaše se istupiti javno pred na­ rod jer se boje da nebi slučajno u govoru pogriješili. Potrebno je da se tuma­ če odluke II. većinom se vraćaju sada natrag. Zaključuje se. Stanje se popravlja. da se u tom kotaru više poradi politički. da se u buduće mobilizacije provađa tek onda ka­ da je prije za to pripremljen teren. No ovi se iz šume sada vraćaju kući. kada ni­ 365 . Zasjedanja AVNOJ-a. kao i da se više poli­ tički poradi među narodom u tom kotaru. i da se ide za potpunim uništenjem fašizma. a to se je vršilo većinom od domaćih partizana koji su ih silom natje­ rali u vojsku. Odbori rade dosta slabo. Od onih koji su bili mobili­ sani pobjegli su neki u šume. da se pronađe jedan centar gdje bi se mogla vršiti zamjena vina za žito i ostalu robu. Narod govori da kad se nisu htjeli odazvati Pavelićevoj vojsci. Zaključuje se. te da se narodu prikaže prava politička situacija. Mobilizacija koja se je vršila u našem kotaru nije bila pravilno provedena. Kotar Jaska. Mobilizacija. Odbori nisu samostalni. Da se po mogućnosti što prije pošalje sol za kotar Žumberak. da zašto da idu u partizane. Od onih koji su dobili pozi­ ve da se odazovu mobilizaciji. Kotar Pisarovina.lja mobilizacija vrši se na dobrovoljnoj bazi te svakog dana po ne­ koliko dolazi u redove naše vojske. da se posveti malo više pažnje nad odborima ta­ ko. a ista da se nabavi od ZAVNOH-a. U samom Samoboru predviđa se formiranje NOO-a koji će za kratko vrijeme biti formiran. a isto tako vraćaju se nekoji koji su bili u Pavelićevoj vojsci. Isto tako sami odbornici nisu se odazvali pozivu. Zaključuje se. Zaključuje se. Čuje se čak i to da Rusi neće ići dalje od svojih granica. Treba stalno i neumorno objaš­ njavati potrebe stupanja u redove NOV-e i da nije svjedno. U mjestima se osjeća rad klike oko Mačeka koji koče rad NOO Pokreta.

Pojedinci se izgovaraju da trebaju i odbornici da idu u vojsku i da će onda ići i ostali.3 Original. nije onako uspjela kao što se je to očekivalo. Za ovaj puta izostali smo sa redovnim izvještajem uslijed seobe i nesređenosti. ali mu nisu ništa.] M. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Tajnik: Predsjednik: Japa1 [v. Naročito treba objašnja­ vati i tumačiti narodu odluke prilikom II zasjedanja AVNOJ-a. pa Vam šaljemo naš sjednički zapisnik. U pogledu odbornika trebaju objasniti narodu. Kotar Velika Gorica. Izgleda da je isti u vezi sa okupatorima. Treba više političkog rada. jer isti nismo ni vodili i to uslijed toga što ovaj odbor nije bio potpun. jer je tome bila kriva ofenziva koja je prolazila kroz ovaj kraj. r. a isto tako treba objašnjavati liniju naše borbe i treba da više čitaju našu štampu. Ipak se svakim danom javlja po nekoliko u redove naše vojske. Mobilizacija koja se prije izvjesnog vre­ mena provađala. Narod je dosta dobar.. da su odbornici i onako već mobilisani sa strane naroda koji ih je birao. da se pojača politički rad među narodom u ovom kotaru i da se povede malo više nadzora nad Kovačević Stjepanom iz Buševca. te nakon održanog sastanka razišli su se drugovi po terenu. Sada ovaj odbor ima 17 članova i nadamo se da će u buduće moći bolje da zadovoljava svim zadacima koji se pred njega postav­ ljaju. P. Isto tako do sada Vam nismo nikada slali prepis naših sjedničkih zapis­ nika. AIHRPH. r. U selu Buševac ovog kotara našli su »Čerkezi« neku količinu oružja kod Kovačević Stjepana.je otišao u Pavelićevu vojsku da onda ne ide i u partizane. U ovom kotaru nalazi se veći dio obvezni­ ka u redovima naše vojske.] Pavić2 [v. Zaključuje se. U pogledu mobilizacije treba ista da se provađa na dobrovoljnoj ba­ zi sa neumornim objašnjavanjem narodu. strojopis Sign. NV-9/696 Stjepan Fabijanić Janko 3 Okrugli pečat: Okružni NOO Žumberak Pokuplje (u sredini petokraka zvijezda) ' 2 366 . iz koga ćete moći ipak imati neki mali pregled nad radom u našem okrugu.

' Predmet: Politički izvještaj redovni. 55. 367 . br. 1. POLITKOMESARU GLAVNOG ŠTABA NOV I PO HRVATSKE POVJERENIŠTVU CK KPH ZA SLAVONIJU I ZAGREBAČKU OBLAST 1. tako da je brojno stanje našeg Korpusa danas doseglo 8. bilj. godine. 1944. Zapadna Grupa Odreda. Divizija. 3 4 Bjelovarsko područje formirano je 8. dne 2. 2 О tome vidi: Dok.000 boraca. 44. О tome vidi: Dok. dok je unazad 6 mjeseci bilo na čitavom našem teritoriju sve­ ga 700 boraca.000 bo­ raca. nalaze se XXXII. Izvještaj Štaba Desetoga korpusa »Zagrebačkoga« NOV i PO Jugoslavi­ je politkomesaru Glavnoga Štaba NOV i PO Hrvatske о stanju i političkom radu u jedinicama. Opći pregled. P.71 1944. II.3 Naše operativne jedinice mlade su i nemaju dovoljno čvrstine. br. Bjelovarsko i Moslavačko Područje. М.4 I ako imademo 8. a isto tako pred kratko vrijeme formirano je i Bje­ lovarsko Područje. Korpusa »Zagrebačkog« NOV i POJ Broj 40 Dne. veljača 7. 37. 7. Štabovi Divizija i Štab Zapadne Grupe Odreda pred kratko vrijeme formirani2 i tek su za­ počeli s radom. XXXIII. te Kal­ ničko. О tome vidi: Dok. posjedujemo svega 1 Zaprimni pečat: Glavni štab NOV i POH Broj 664. komandama područja i u štabovima Štab X. Divizija. Priliv novih boraca u te jedinice bio je posljednjih mjeseci vrlo ve­ lik. siječnja 1944. br. Pod neposrednim rukovodstvom Štaba Korpusa. 1944.

О njenoj slabosti svjedoči nam ovaj primjer: IV. a nađe se i bivših legionera i ustaša. ustaše i legioneri unose u naše redove tuđe i štetne utjecaje. 1 ranjenih i 46 zarobljenih. te tako svi ti novaci nisu bili u vojničkom ni u političkom pogledu obuhva­ ćeni. koja nikako ne uspjeva da se sredi. razvrata. U toku noći. paralelno sa prilivom novih boraca u jedinice. te je zaista potreban so­ lidan politički rad i solidno rukovodstvo. U pogledu političke svijesti Brigada je također nadvisila ostale jedinice. Prilično su izoštreni i prekaljeni u borbama. u selu Svibovcu. prilično su česte po našim jedinicama. Dio krivice snosi i sam štab Brigade. U našim jedinicama ogroman postotak boraca su bivši domobrani. kod nas se do sada posvećivala mala pažnja. kako se bataljon na svom kantonovanju osi­ . a najbolje svjedočanstvo koje potvrđuje njihovu krivnju jest činjenica. Krivnja za poraz leži u samim rukovodiocima toga bataljona. Potreba oruž­ ja kod nas je zaista goruće pitanje. kakovoga u ovim krajevima još ni­ smo doživjeli. Ti domobrani. Osim toga. privukao se pored svih patrola i straža u neposrednu blizinu sela. pa je došlo do niza sitnijih i krupnijih nedostataka i štetnih pojava. u snazi jedne bojne ustaše. koji je za nas završio porazom.000 pušaka. pljačke. Bataljon je imao 27 mrtvih. slabe discipline i slično. Mnogo do­ mobrana imade i među rukovodiocima. Najbolja i najsolidnija naša jedinica jest Udarna Brigada »Bra­ će Radića«. a isto tako pojavljuje se ne­ odlučnost i nedovoljna borbenost kod boraca i rukovodioca. te oko 6 sati ujutro izvršio napad. neprija­ telj. što jedinice uvelike razvodnjuje. ali na svom prolazu terenom još uvijek postavlja po gdjegdje za sobom trag nepravilnog odnosa prema civilnom pučans­ tvu. tako da je veći broj boraca u našim jedi­ nicama nenaoružan.nešto preko 4. da od desetara. Vrlo slaba jedinica jest Brigada »Matija Gubec«. Bataljon i njegovi rukovodioci uopće se nisu snašli. Ta Brigada sređena je i sposobna za izvršenje svakog zadatka. pa do komandanta bataljona niti je­ dan od rukovodioca /osim jednog komesara čete/ nije niti ranjen niti poginuo. prili­ kom izvršavanja vojničkih zadataka. za vrijeme ove borbe. Štab Brigade i Štabovi Bataljona u ovoj Brigadi dobri su i za­ dovoljavaju. nije se razvijao komandni kadar. da bi se ti utjecaji odstra­ nili odnosno sveli na minimum. Sve to svjedoči о slaboj politič­ koj svijesti boraca. koji nije posvetio do­ voljno pažnje kontroli. Pojave dezerterstva. Taj slučaj svjedoči о kukavičkom držanju rukovodio­ ca cijelog Bataljona. Izboru kadrova. Bataljon Brigade »Matija Gubec« bio je na položajima pre­ ma Varaždinskim Toplicama. Izgubljeno je desetak pušaka i 2 puškomitraljeza. osim toga nekoliko izuzetaka. koje su se očitovale u akcijama i uopće u životu naših jedi­ nica. te su ih ustaše u selu upravo masakrirali.

Osim toga slabost i razvodnjenost jedi­ nice sa mnogo nenaoružanih boraca.gurao. Međutim i pored krivnje rukovodioca. Taj Bataljon je razformiran. te nisu prošli nikakovo jače vatreno krštenje. Ludbreg. Veliki priliv ljudstva u naše redove došao je kao posljedica po­ voljne političke situacije u svijetu i kod nas. a borci toga bataljona bit će upućeni u II. koje se zaista pokrenulo i počelo dizati na ustanak. tako da je narod u ovim krajevima stekao povjere­ nje u snagu NO Vojske. još uvijek nisu u potpunosti sređeni. te su i sami rukovodioci tom panikom bili ponijeti i nisu je znali zapriječiti. te premoći i snage neprijatelja. u našim se rukama nalazi Koprivnica. Divizije prilično su dobre. Novigrad i mnoga druga veća mjesta. koji su nam dali mogućnost formiranja novih jedinica. te je donijeta odluka о kazni za Štab Bataljona i sve komande četa u bataljonu. U podravskim krajevima osjeća se jak utjecaj reakcije. Borci poraženog Ba­ taljona skloni su vjerovati da je poraz uslijedio kao posljedica ne­ budnosti patrola i straža. budući da se je uzelo u obzir. Đurđevac. a veliku ulogu odigrale su veliki vojnički uspjesi. Još danas. S naše strane stvar je temeljito ispitana. za što se upravo vrši politička priprema. a naročito se osjeća u Podravini. Virje. Ta reakcija postala je na­ ročito aktivna nakon mobilizacije u tim krajevima. Utjecaj klike oko Mačeka još uvijek je u naših krajevima jak. što naročito vrijedi za Hrvatsko Za­ gorje. Ostale dvije Brigade iz XXXIII. seljaci su se organizirali i prišli akciji razoružavanja naše parti- . Čaz­ ma. a našu vlast počeo priznavati legalnom vlas­ ti. Stanje u Brigadi »Matija Gubec». Odre­ di osim Zagorskog. Kazna je blaga. činjenica da je 46 bo­ raca Brigade zarobljeno. Priliv novaka još uvijek ne jenjava. gdje osim toga imade i utjecaja ustaša. nije se mnogo izmijenilo. kraj Koprivni­ ce. doprinijela je tome da je jedi­ nicom zavladala panika. svjedoči о slabosti cijele jedinice. Brigadu XXXIII. U selu Hlebinama. Dobro­ voljci iz Zagorja često na stižu. za koju držim da je preuranjena. isključeni iz Partije i poslani za borce. Svi ti rukovodioci lišeni su dužnosti. osim izuze­ taka iz četnih komandi koji su se dobro ponijeli. Zarob­ ljenici su u glavnom novaci bez oružja. nakon ovoga poraza. koliko se do sada vidi. Divizije. što su i borci i rukovodioci toga bataljona gotovo posve neprekaljeni u borbama. koja je počela da diže glavu u cilju ometanja podizanja masovnog ustanka u Podravini. Mi ćemo sa svoje strane učiniti sve da borcima objasnimo koji je razlog po­ razu i da im ukažemo na stvarne prilike. koji su se vjerojatno u kri­ tičnom momentu predavali. tim više što mi u svojim jedinicama imademo ve­ lik broj nenaoružanih boraca. Također ćemo povučeno iskustvo prenijeti na sve borce i rukovodioce.

na većim di­ verzijama. za izvršenje kojih su iste bile sposobne. a ostatak je pušten. Kod srpskog dijela pučanstva oko Kalnika još uvijek se osjeća nezadovoljstvo i nepovjerenje prema našoj borbi i našem pokretu. U tim mjestima neprijatelj je uspostavio ponovo svoje garnizone. koji su upravo smijenjeni. Sve presude su obnarodovane. Ta su mjesta cilj naših budućih operacija koje će uslije­ diti za nekoliko dana. Stanje se je očito pogoršalo nakon palenja Ivanca po ustašama. što je kod srpskog na­ roda u ovim selima izazvalo opravdano ogorčenje. koja je omogućila reakciji da djeluje. 5 370 О tome vidi: Dok. j. Napad je vršila Brigada »Matija Gubec« koja je bila nedorasla to­ me zadatku. 20. U nekim našim selima koja su na granici os­ lobođenog teritorija. Čišćenje je popraćeno po­ trebnim skupovima na kojima je narodu objašnjeno zbog čega se pristupilo iseljavanju porodice i konfiskaciji njihove imovine. neiskusne. br. dosta slabo naoružane i razvođene velikim brojem novo mobilisanih boraca. U tom razdoblju izvršena je akcija na Zlatar. tako da ih je narod upravo zamrzio. manji krivci na prisilan rad. Divizije sa našeg sektora. Razlog tome jest zalijetavanje ustaša u ta sela.zanske straže. tim više što su sve naše jedinice bile mlade. još uvijek su zaposjednute po ustašama. a imovina im konfiscirana. zasjedama i slično. u našem radu osjetila se je stagnacija. Petra Čvrsteca.5 koja nije uspjela. jer im akcija nije uspjela. Tako komanda područja dopustila je da se oko njih okuplja kojekakav ološ kao što su bivši ustaše. te Habdija. Osim toga odnos Komande Područja prema narodu bio bahat i birokratski. od kojih je veći dio nenaoružan. Varaždinske Toplice i Novi Marof. Prilikom te akcije pohapšeni su gotovo svi sudionici i organizatori. . što nismo znali jedinice aktivizirati na onim zadatcima. Naša je greška u tome. Razlog tome jest nepravilan rad i nepravilno držanje prema stanov­ ništvu tih sela. da bi mogli s njima vrši­ ti napade na pojedine garnizone. Mi smo tu stvar uočili i poduzet ćemo sve mjere da se jedinstvo i bratstvo srpskog i hrvatskog naroda uč­ vrsti. Jedni od glavnih krivaca za takovo stanje jesu člano­ vi komande Kalničkog Područja. odnos­ no prognano u Križevce. započeli smo sa čišćenjem pete kolone. Na području oko Sv. izvjestan broj mladića otišao je u neprijatelj­ sku vojsku. Glavni krivci osuđeni su na smrt. Akt čišćenja naišao je kod naroda na dobar dojam. Od odlaska XXVIII. tako da je narod izgubio povjerenje u našu vojsku i osim toga mobilizacija. Oko 30 porodica ustaša iseljeno je. t. žandari i slično. Razlog tome jest taj što smo mi nakon od­ laska te Divizije ostali ovdje sa malo snaga.

a pretjesne i nesigurne bolni­ ce. dok su nam jedinice za sve to vrijeme na određenim položajima mirovale. mi smo uočili i poduzimamo sve da započnemo s akci­ jama. Udarna Brigada »Braće Radića« dobra je i sređena jedinica. Ludbreg — Varaždin. koji je zahvatio i po neke rukovodioce. Također je isključen iz Partije. Razlog našoj neodlučnosti pristupanju većim akcijama bio je i taj što smo imali veći broj ranjenika. s tim što su zaista te­ meljito pristupile uništavanju već porušenih pruga. S druge strane. Da bi tu pojavu spriječili izmješat ćemo rukovodioce iz Bri­ gade »Braće Radića« i rukovodioce iz Brigade »Matije Gupca«. da se osjeća ne­ pravilnost u izdizanju kadrova. dok se intelektualci koji umiju lijepo govoriti i koji su politički i teoretski jači prerano udzižu. što za sada nije bilo uzrokom nekih većih nedostataka. u tom pogledu. U našim jedinicama primjećuje se dosta nezdravih pojava to se odnosi na pljačku i razvrat. Divizi­ je. Primjećeno je da su svi politički rukovodioci u Štabovima Bataljona i u samom Štabu Brigade intelektualci. aktivizirali smo ih na pruzi Bjelovar — Križevci. Nekoliko dana mi smo vršili pripreme za ofanzivu. koja je nastupila kao posljedica lažnih inforamtivnih izvještaja о koncentracijama neprijatelja u okolnim neprijateljskim uporištima. U političkom pogledu naše su jedinice na dosta slabom nivou.U posljednje vrijeme. u kojoj su opet većinom radnici. Koprivnica — Ludbreg. Isti drug inače je u svome radu u potpunosti zadovoljavao. Josipa Jurakovića.j. 2. Isti je smjenjen sa dužnosti i poslan za borca. XXXII. Svoje greške. Stanje u jedinicama. radnici i seljaci ne izdižu se u onoj mjeri kako bi to mogli i trebalo da bude. t. Tako imademo pokušaj silovanja referenta saniteta XXXII. ali se je ipak primjetilo. nakon što smo donekle sredili jedinice. tako da borci od njih ne mogu mnogo da dobiju. Divizija. Osim toga u posljednje vrijeme zavladala je kod nas psihoza predstojeće ofanzive na naš oslobođeni teritorij. nad jednom bolničarkom. te na temeljitomu uništavanju pruge Koprivnica — Đekenješ. Naši politički rukovodioci slabi su i nemamo ih dovoljno. priliv no­ vaka velik je i teško ga je obuhvatiti. 371 . Pojave razvrata i pljačke uočene su i mi nastojimo da ih spriječimo svim mogućim mjerama.

Zbog njihova neispravnog postupka sa strankama i uopće zbog grubog odnosa prema narodu. Komanda Kalničkog Područja. Ta komanda uopće nije preko svoga ljudstva imala pregleda. I. II. XXXIII. daje naslućivati da će se vrlo dob­ ro razviti. Za dan 10. Drugovi ko­ mandant i njegov zamjenik posvema su se zabirokratizirali. Brigada /novo formirana/. koji je bio trn u oko stanovništva srpskih sela Kalničkog Područja. nismo primili iz­ vještaja od Grupe Odreda. Zbog momentalno slabih veza sa Zagorjem. Divizija. U tu grupu ulaze Kalnički. većim dijelom srp­ ski živalj. Štab Brigade je potpuno izmjenjen i nadamo se da će zadovoljavati. dok su Štabovi Bataljona slabi i neiskusni. a nji­ hov odnos prema narodu bio je nepravilan. Sastav Štaba dobar. U pogledu organizacije pojedinih sekcija. Bjelovarski Odred. mj. o. Štab Brigade dobar. Zbog svih tih grešaka. Moslavački Odred je osrednji.Brigada »Matija Gubec« nije još uvijek čvrsta niti sređena. zakazano je savjetovanje sa svim rukovodiocima toga Odreda. te radionica i intendature područja je donekle sređeno i ako se i tu dešavao čitav niz nep­ ravilnosti. Taj ološ dao je četničkim elemen­ tima dobar materijal za propagandu. a bilo je čak i manjih slučajeva korupcije. a drugovi u Štabu rade sa mnogo elana i volje. Brigada je dobra i solidna. žandari i sličan ološ. Vjerujemo da će Odred poći nabolje. mi smo smjenili cijelu komandu područ­ ja i postavili nove ljude koji su po svojim ličnim kvalitetama i zaslu­ 372 . dok je Zagor­ ski Odred dobar i aktivan. Zagorski i Zag­ rebački Odred. Kalnički i Zagrebački Odred slabi su. slab i nesređen. Prije nekoliko dana s tim Odredom održano je savje­ tovanje. Pomoćnik ko­ mandanta nije mogao nikako da se snađe na svojoj dužnosti. U Kalničkom odredu postavljen je novi komandant. te je dopustila da se oko njih okupljaju biv­ ši ustaše. svakako naš najbolji Odred. te se nadamo da ćemo srediti stanje i u tom odredu. te mu ukazujemo premalo pomoć i premalo ga kontroliramo. stanovnici okolnih sela. grub. Zapadna Grupa Odreda. upravo ih je zamrzio. Ta komanda u svom radu uopće nije zadovoljavala. Nalazi se daleko od nas. Štabovi Bata­ ljona osrednji.

Komanda Moslavačkog Područja. kon­ trolirali smo ih u radu koliko god je bilo moguće. tako­ đer se dešava dosta nepravilnosti. Ra­ dionice i intendantura na tom području. prilično su sređene. III. U samu komandu postavljeni su drugovi za koje smo vjerovali da će na svojim dužnostima zadovoljavati. uč­ vršćivanju bratstva srpskog i hrvatskog naroda. zas­ 6 7 Blaž Berus 373 . pogotovo da će odnos prema narodu biti pravilan i da će ih narod zavoliti. organizovane su radionice i intendantu­ ra.7 zbog grešaka počinjenih na Kordunu s kojima mi nismo upoznati. starije su i bolje od radionice u Kalničkom Području. U cilju sređivanja i učvršćivanja jedinica podu­ zeli smo sve. fronte. u tom području. samo zbog svoje mladosti nije posao još toliko uveden kao u Kalničkom i Moslavačkom Području. Ta komanda manje je pod našom kontrolom zbog svoje udalje­ nosti od našeg Štaba. о kojima nas izvještavaju drugo­ vi iz Moslavine. davali smo im i pismene i usmene upute za politički rad. Rad u toj komandi odvija se dob­ ro i sastav komande je dobar. održavali smo savjetovanje sa rukovodiocima. naročito po pitanju bolničkog osoblja i bolnice. Inače u toj komandi. Jedinicama je naročito ukazano da posvete pažnju raskrinkavanju klike oko Mačeka. Međutim pomoćnik komandanta. To je naše najmlađe područje. drug Mesarić. Naročita pažnja posvećana je upoznavanju boraca i rukovodioca sa historijskim odlukama II. Drugovi su poletni i marljivi u radu. te upoznavanje bo­ raca sa najnovijim političkim događajima kao što su moskovska i teheranska konferencija. Prije od prilike mjesec i pol dana ta je ko­ manda također smjenjena. koje smo dobili na savjetovanju prilikom formiranja Korpusa. da će se stanje u području popraviti i da će rad krenuti na bolje. te s tim u vezi otvorenje II. Politički rad.gama koje su stekli u borbama garancija. Sav naš rad bio je usmjeren u cilju sprovođenja u život općeni­ tih i konkretnih zadataka.j. kao i našeg odnosa prema saveznicima. Bjelovarsko Područje.6 ponovno je smjenjen prema traženju drugarice Anke. t. Do sada.

a većina ih je bez šinjela i toplije odje­ će. Komiteta.H. Imademo slučaje­ ve influence. Sve te direktive nisu u našim jedinicama još u potpunosti spro­ vedene u život i sve to još nije postavljeno u potpunosti onako kako se traži i kako je zamišljeno. borci se upoznavaju sa linijom i ciljevima N. ali se započelo s radom u duhu tih di­ rektiva.jedanja AVNOJ-a. Problem ishrane u ovim krajevima ne postoji. te se nadamo da će list izići još ovoga mjeseca. odjeli i formirani odbori koji će raditi na kulturno-prosvjetnom po­ lju pod rukovodstvom i kontrolom Partije. Potpuno bosih boraca imade 5-6%. itd. Velika pažnja posvećena je popularizaciji Zagrebačkog Korpusa. Osim toga./ Ishrana. odjeća. 374 . prilič­ na nam je kočnica u pogledu poduzimanja većih operacija. Povodom formiranja Korpusa izdan je letak u 10.O. to jest ukinuti su Prop. Propa C.P. teren je još uvijek dosta nesigu­ ran. obuća i zdravlje boraca. te je prema tim direktivama postupljeno.000 prim­ jeraka. Odborima i uopće Antifašističkim organizacijama na terenu. Odjeća i obuća u jedinicama nije zadovoljavajuća. bilo po kućama. U tom smislu jedinice su dobile direktive i za rad na terenu. Sve jedinice dobile su nove direktive za kulturno-prosvjetni rad. te se nadam da će se u najskorije vrijeme pokazati rezultati takovoga rada. kao i sa Partij­ skom organizacijom na terenu. U pogledu zdravlja. Zarazne bolesti u ve­ ćem opsegu nisu se pojavljivale. uvijek dobro.K.O.. Pitanje saniteta prilično je bolno pitanje na području našega Korpusa. tako da naši ranjenici žive manje više uvijek u psihozi selenja. reume i 2 slučaja trbušnog tifusa. Osim toga. IV. Pitanje ranjenika. ali ih imade mnogo veći broj sa potpuno lošom obućom. Teren je apsolutno neprikladan za izgradnju konspirativ­ nih bolnica i ambulanti. U svim jedinicama ukinuti su kursevi za politdelegate. Borci se hrane bi­ lo na kazanima. Borbe. to jest održavanju nižih partijskih kurseva pri štabovi­ ma Divizija. Mnogo bora­ ca odjeveno je u civilnu robu. Započeto je s radom oko izdavanja lista »Zagrebački Korpus«. te ćemo ovih dana pristupiti radu prema direktivama Agit.K. pod rukovodstvom Div. Naše su jedinice dobile upute za suradnju sa N. iako do selenja u stvari vrlo rijetko dolazi. stanje je zadovoljavajuće.

Do sada rad se je odvijao harmonično i pravilno. pomoćnika ko­ mesara. Divizije sastoji se od komandanta. ali sudeći po drugovima koji će sačinjavati taj štab. Naš štab sastoji se od komandanta. da bi mogli donijeti sud о svom radu. Rad im se odvija harmonično i zaista rade kao cjelina. Divizije. dok komandant još uvijek nije stigao. dok informativnog oficira moramo da pronađemo. a inače njegovo je ponaša­ nje korektno i pravilno. budući da je Divizija tek for­ mirana. U svom radu nemaju nekog većeg iskustva. Otsjeka. komesara i na­ čelnika. Štab nam je nepotpun. Načelnik štaba. komesara. jer su na ovim dužnostima tek kratko vrijeme. Snosimo krivnju za to što smo pali pod utjecaj psihoze očekivanje ofanzive do koje sve do današnjeg dana nije došlo. Potrebno je popuniti ga obavještajnim i informativnim oficirom. Uslova za daljnji razvitak imaju./ Rad štabova. Do sada je taj štab u svom radu zadovoljio. Divizije sastoji se od komesara i načelnika. politički svijesni i partijni. Komandant i komesar vrlo su odgovorni. Štab XXXII. načelnika i načelnika II. Do sada još nismo imali prilike da se provjerimo u većim operacijama. Osjeća se potreba nekog većeg uspjeha. U budućem izvještaju moći ću se već na rad i sastav našeg štaba osvrnuti opširnije. ali vjerujem da će naš rad biti svakim danom sve bo­ lji i uspješniji. Naš Štab. Manjka nam obavještajni oficir i informativni oficir. koji je potre­ ban i nama i našim nižim štabovima i našim borcima. a prekratko vrijeme djelujemo kao Štab Korpusa. . odgovoran ali manje svijestan i manje partijan. sabrani i promišljeni. U potpunosti se još nismo snašli u radu. Novi načelnik štaba došao je prije nekoliko dana. ne možemo za sada da kažemo još ništa. О radu nepopunjenog štaba.V. U svom odnosu jedan nap­ rama drugom vladamo se drugarski i korektno. Po svemu su­ deći. može se vjerovati da će zadovoljiti čak u većoj mjeri nego li štab XXXII. Drugovi su hrabri. Obavještajnog oficira očekujemo da ćemo dobiti od Vas. on će na svojoj dužnosti zadovoljiti. Štab XXXIII. Familijarnosti u našem štabu nema.

veljača 8.] Ivan A. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Politkomesar.5 ) 72 1944. Otsjek za Vojne Vlasti u pozadini. Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Okružnome ko­ mitetu KPH Krapina s uputama za dalji rad Oblasni Komitet KPH za zagrebačku oblast Dne. U Korpusu su formirani otsjeci: Sudski. k. utiče na razvitak pokreta u ok­ rugu ali to se nebi moglo reći u cjelosti. Otsjeci se sređuju. Fond NOB. 1944. [v. Rad u otsjecima započeo je. Šibi Original. i da ona djeluje samo u uporištima. Kažete da se narod neprijateljski odnosi prema ustaškim vlasti­ ma. strojopis Sign. Okružnom Komitetu Krapina Dragi drugovi. mj. da je neprijatelj sa hiljadu konaca vezan prikriveno sa selima. intendantura i Tehnički otsjek.r. 6 ( 1 . Vi izgleda ispustili ste iz vi­ da.ll4C.4. Vi imate sve uslove da to u najskorije vrijeme postignete. Imademo također i Sekciju za vezu. II. primili smo 7. Vidi se da par­ tijska organizacija.VI. a obzirom na njihov sastav možemo očekivati da će raditi uspješno./ Naročite napomene. 8. 1944. Sanitetski. II. U izvještaju ste dosta pravilno ocjenili stanje na Vašem okrugu. dobrim dijelom.. . dok. AVI I. Vaš izvještaj1 od 19. pr. f.

kojoj moramo u zad­ nje vrijeme dodati i pojačano djelovanje klera nije se momentalno snašla. kao da je uopće nema. su se mase naglo uzgibale što se neprijatelj nije nadao. pjevao pjesme. Da bi to postigli moramo učvrstiti partijsku organizaciju. Varaždin. Situacija je kod Vas takova da. koji radi na našem terito­ riju. ne uočiti na vrijeme. sve više počela zavađati kontrolu nad do­ sada oslobođenim područjem. značilo bi zanijeti se postignutim uspjesima.Svi državni službenici. čitav narod bio je za nas. gdje smo potpuno blokirali uporišta. zemprovce a pogotovo reakcionere iz Mačekove klike. To je potrebno zato što smatramo da će drug Rok čvršće stegnuti čitavu Skojevsku organizaciju. Treba ih zvati ustaše ili peto­ kolonaši. masovno odlazi na mitinge. No upravo to je uspavalo budnost organizacije. a ne samo Skojevci. Marića stavite na raspoloženje Štabu Grupe od­ 2 3 4 Mrkoci-Jurin Dragutin Rafaj Boris Majer 377 . Dok iz nekih potpuno oslobođenih kotareva nose hranu čak u uporišta drugih kotareva i protivu nas sve otvorenije istupaju. Pogotovo da će se pod njegovim ne­ posrednim rukovodstvom odgajati zdravi kadrovi kao komunisti. Drug Rok3 neka pre­ uzme dužnost Sekretara OK SKOJ-a mjesto Marića. koje su u takvom raspoloženju upravo oduševljeno. onda vidimo. zaoštriti do krajnosti odnose sa okupatorom staviti organizacije na čelo toga. hvaleći se širinom borbe. u koje se pred nekoliko mjeseci nije ništa unosilo danas idu čitava sela unoseći sve vrsti hrane. i ta udružena reakcija. sačinjavaju neprijateljski državni aparat. Tako danas u gradove Zagreb. već sada. da je danas ta udružena reakcija uz po­ moć ustaša iz garnizona. Kad mu pri­ dodamo kliku oko Mačeka. koja se u zadnje vrijeme prilično razvija. a prima platu od neprijatelja. koju ste Vi apsolutno podcjenili. Voditi narod u sve moguće akcije. Takovo stanje imali smo i na drugim okruzima. koji su kod Vas zaista postignuti. da to predstavlja udruženu reakciju koju nepravilno nazivaju bela garda. bilježnike. Ton­ ka2 Vam je otišla i vjerojatno je stigla do Vas. neprijatelja uopće nismo vidjeli oko sebe. Vrtoglavica od postignutih uspjeha izazvala je tako neodgovornu nebudnost. To je politički zadatak koji danas stoji pred Vama.4 i dalje ostaje član biroa Vašeg Komiteta. stvoriti ćemo uvje­ te za daljnji razvitak ustanka i očistiti organizacije od svih mogućih neprijatelja. počam od učitelja. sproveli bojkot unošenja i odnošenja u gradove. preko bivših bilježnika do prikri­ venih ustaša. Podcjeniti sve to. a još neoslobođen stvara dvovlašče. poprimali u organi­ zacije bivše ustaše. koji su se uvukli čak u Partiju (slučaj Pregrada).

Pravilno ste primjetili da je potrebno držati češća savjetovanja u odredu. jer je prema njihovom pismu koje su pisali nji­ hov stav potpuno neprijateljski prema Partiji. Ne smije se dogoditi da ih pobijete mučki. Ovo je potrebno i ako izdajete radio vi­ jesti. To se treba tuma­ čiti kao najveći događaj. Gdje god se tako radilo. jer komunisti što čine. Narodno-oslobodilački odbori zadatke su si dobro postavili. a dobije list. Letak okom nam pišete štampajte ga uglavnom za uporišta. »Glas Hrvats­ kog Zagorja« dosta je dobar. a opće­ nito greške. koja treba da bude kod SKOJ-a. Upotpunite ga sa kratkim izvještajima sa Istočnog i našeg ratišta a također i sa ratišta u Italiji. čine javno. a niti od terena. a kad god je prilika sastanke četnih ćelija. To se vidi i po tome kako je srazmjerno mali broj članova Partije primljen iz SKOJ-a u odno­ su na NOO i AFŽ. su se naši Komiteti i partijske jedinice malo zanima­ le za rad SKOJ-a. Rad sa SKOJ-em bio je prepušten isključivo Skojevskim forumima. i takovi često završa­ vaju u neprijateljskom taboru. sa­ da treba Partija da se založi da bude do kraja izvedeno. jer donosi događaje iz Vašega terena. Pitanja zamjenika komesara odreda riješite za­ jedno sa Štabom Grupe odreda. da ga uposli kao komesara bataljona. pa prema tome nije bilo ni one ljubavi ni težnje za Partijom. Uporno raditi na tumačenju odluka AVNOJ-a dok i posljednjeg stanovnika ne upoznate s njima. 378 . već i po bataljonima. samo nas obavještavajte prema onoj tabeli koju smo Vam poslali. kako će narod to primiti. Drugo. Tako se čitava organizacija odgajala bez pomoći kontrole Partije. što su njihove greške velike narod će osuditi i nas. tamo su odredi bili dobri i nikad se nisu otuđili od Partije. Poznato nam je da su odluke AV­ NOJ-a primljene kao obična pobjeda. a nikako po partijskom ili skojevskom radu. Gore je napomenuto kako promijeniti Okružni SKOJ-a. samo treba odabrati najvažnije momente i događaje na ratištima i to obraditi u malom članku. Dob­ ro je ovakovo slanje telegrama i tako treba nastaviti. čak ni tako jer se često puta više priča о porazu nad nekom ustaškom četom. Dosadanji članovi KK Pregrade zas­ lužuju streljanje. jer su oni nama pripadali. jer netko ne dobije radio vijesti. pobje­ da nad čitavom reakcijom ne samo domaćom nego i svjetskom.reda. jer su one kruna dosadašnje borbe. Nama šaljite prijepis izvještaja koga Okruž­ ni NOO šalje ZAVNOH-u. Komunisti i tu trebaju biti najbolji. Vodite strogo ra­ čuna о tome i dobro razmislite. koje su do sada gotovo svuda činjene u radu sa SKOJ-em jesu te da. A od velike je važnosti ako Vi budete što češće odilazili ne samo na sastanke odredske ćelije. jer to su naše akademije.

Za svakoga druga zna se kakvu on funkciju vrši u anti­ fašističkim organizacijama i partijskim organizacijama. Svi su oni politički radnici. tako i u radio izvješta­ jima.Manjak u listu. okupatoru. a i u radio izvještajima što se vrlo malo ili skoro ništa ne govori о borbama koju vode Englezi i Amerikanci u Italiji i nad Njemačkom. član Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast. 379 . Izjave Londonske radio stanice о našoj Narodno-oslobodilačkoj borbi (razumljivo one značajnije i povoljne) kao i pomoć koju Englezi pružaju našoj vojsci u ratnom materijalu i op­ remi treba također objavljivati. Ovaj Korpus treba popularizirati. kako su saveznici naši protivnici i kako će oni protiv partiza­ na postaviti nekoga drugoga na vlast u našoj zemlji po svršetku ra­ ta. njihovim direktnim slugama i kliki iz bivše HSS. Kako naša štampa vrlo malo ili ništa о tome ne piše. na čemu Vam se zahvaljujemo.000 kom cigareta i šibice. Također smo primili i pošiljku linoleuma. strojopis Sign.r. 2. Time ćemo onemogućit naše protivnike da plaše i zavaravaju narod.] Original. Narod treba da zna. pruža se mogućnost našim neprijateljima. da prikazuju našu borbu kao nekom komunističkom revolucijom i na taj nam način čine izvjesne poteš­ koće. AIHRPH. Potvrđujemo primitak pošiljke od 10. KP-83/3209 5 Špiljak. kako u listu. da i Englezi i Amerikanci priznaju našu Narodno-oslobodilačku borbu pod vodstvom Tita i da tu borbu po­ mažu. Izbjegavajte pismeno i usmeno nazivati drugove »političkim radnicima«. Smrt fašizmu — Sloboda narodu! Primite drugarski pozdrav Mika5 [v.. netko manje netko više profesionalan. Parole »Stvarajmo Zagorsku Diviziju« i »Stupajmo u Zagorski Partizanski Odred« treba postepeno zamjenjivati sa parolom »Stu­ pajmo u redove Narodno-oslobodilačke Vojske« »Pojačajmo naš X Korpus Zagrebački«. kao i Glas Hrvatskoga Zagorja br.

da poduzme sve potrebno. bilo na obća ili na posebna stavljena pitanja. veljače 1944.« Nalažem. onda u priepisu. 8. 43/44 Zagreb. te će u tom poslu biti upotrebljeni najbolji poznavaoci ovoga pitanja. a nama je potreban. Zagreb Dopis Zapovjedništva postrojnika Glavnoga ustaškog stana Zapovjed­ ništvu upravnog savezničara u kojem obavještava da je Ministarstvo unut­ rašnjih poslova osnovalo Institut za partizansko pitanje u Hrvatskoj USTAŠA HRVATSKI OSLOBODILAČKI POKRET GLAVNI USTAŠKI STAN ZAPOVJEDNIČTVO POSTROJNIKA Broj: V. zapoviedi i uobće svako pismeno gradivo izdano po partizanima. Ministarstvo unutarnjih poslova srediti će ovo gradivo tako. da se sve ovakvo gradivo stavi na raspolaganje Ravnateljstva za javni red i sigurnost. Ministarstvo će biti pripravno izraditi zanimanim ministarstvima izvješće о ovom pred­ metu.T. ZAPOVJEDNIĆTVU UPRAVNOG SAVEZNIČARA na ruke državnom savezničaru Od ministarstva unutarnjih poslova primio sam sliedeći dopis: »Ministarstvo unutarnjih poslova osnovalo je unutar Ravnateljs­ tva za javni red i sigurnost institut za partizansko pitanje u Hrvats­ koj. da unutar svoga djelokruga izda naloge. brošure. prikupljeni sa strane naših ureda i ustanova. ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI! 380 . kao i podatke о njihovoj organizaciji. ukoliko nema više primjeraka. veljača 8. da se gore navedeno gradivo prijašnje i buduće dosta­ vi na raspoloženje Glavnom ravnateljstvu za red i sigrunost. da ovo ministarstvo dobije za­ ista čitavo partizansko gradivo. pa se Naslov umoljava.73 1944. Ovaj institut bit će vođen na naučno-političkoj osnovi. da će ga svakoj našoj ustanovi staviti na uporabu. i to. pa se umoljava Naslov. U tu svrhu bilo bi potrebno prikupiti sve letke.

VI-4/1309-10 74 1944. II pa do 9. do 10. Lovro Sušić/ Dr Lovro Sušić [v. Izvještaj Štaba Tridesettreće divizije NOVJ Štabu Desetoga korpusa »Zagrebačkog« NOV i POJ о operativnome djelovanju od 1.r. veljače 1944.P.. Predmet: Operativni izvještaj ŠTABU X KORPUSA »ZAGREBAČKOG« NOV I POJ U vezi naređenja Štaba X Korpusa »Zagrebačkog« NOV i POJ dostavljamo operativni izvještaj ove divizije za vrijeme od 1. 1944 godine Oper.S. II. strojopis Sign. godine Štab XXXIII Divizije X Korpusa »Zagrebačkog« NOV i POJ Dne 9. godine.U. Izvještaj je sastavljen prema podatcima iz knjige operativnog dnevnika i izvještaja naših jedinica. 1944. RSUP SR Hrvatske. za odgoj i promičbu Odjelnom upravitelju za veze Original.)1 POSTROJNIK /Dr. 1 Okrugli pečat: Glavni ustaški stan Zapovjedničtvo postrojnika 381 .(M.] DRŽAVNI MINISTAR Dostavljeno: Zapovjedničtvu Ustaša Glavnog ustaškog stana blagajne Ustaške mladeži Povjereniku G. Broj 17/44. veljača 9. II.

Ankica Marjanović. 3. zamjenik komandira I čete I. II. Bojne IV. Glavni proboj vršio se cestom koja vodi iz Hercegovca. godina brigada se također nalazila u Čazmi. U uporištu nala­ zila se 7. 1944. Jači­ na 150 vojnika. Zdenci. II.mitraljeza. II. neprijateljski gubitci nisu poznati. 4. Od ra­ njenih drugova bili su komesar I čete I bataljona Gašparović Vitomir. satnija II. koji se je smjestio na želj. i M. većinom ravno isprijesjecano živi­ cama i grabama. bat. Mijo Havran. II bataljon postavio je zasjedu s jednom če­ tom na cesti koja vodi u pravcu Daruvara. Odreda koji je postavio zasjedu prema Grubišnom Polju kod rijeke Šavarice. Grđevcu i to ispred sela Pavlovac. Na mostu i cesti prema V. Gorskog Zdruga. II. izvršen je pokret preko Ivanjske za Berek. brigada je izvršila pokret iz Dubrave u Čazmu gdje se otpočelo sa sređivanjem jedinica. sa drugom četom pos­ tavio je zasjedu na cesti između Hercegovca i V.mitraljeza. Treća četa nalazila se kao rezerva kod Šta­ ba brigade. 6. Zdenci. Isti bataljon bio je pojačan s pratećom četom: dva topa i jednim bacačom. 2 t. 2. Ista je is­ turila predstražu na kotu 155. komesar II čete I bat. 1944. bat. ostalo puške. Uređenje gdje se je neprijatelj na­ lazio bili su bunkeri i zidane zgrade. 5. gdje je održan miting i prikupljali su se dezer­ teri i zaostali drugovi iz naših jedinica. Zdenci. 1944. brigada je nastavila put za V. Dabo Emil i komesar III čete I. Zemljište je bilo valovito. 1944. Naoružanje bilo je slijedeće: 12 p. II. Pašijan gdje su se vršile pripreme za predviđenu akciju. stanici Zden­ ci. Brigada je dobila u sastav III bataljon Moslavač­ kog P. Josip Čizmek. 1944. zamjenik komandira III čete I. 1944. bat. II. Akcija nije uspjela. noću u 21 sat brigada izvršila prepad na neprijateljsko uporište V.I brigada: 382 1. Zgrade opletene žicom. Na­ ši gubitci su slijedeći: 19 ranjenih i 1 mrtav. Raspored snaga u napadu bio je slijedeći: I Udarni bataljon imao je zadatak da zauzme i uništi neprija­ teljsko uporište V. Ostalo su borci među njima jedan vodnik i jedan . brigada se nalazila na odmaranju u Dub­ ravi.

delegat. Zdenaca kroz Zdenački Gaj na Trnavu. Odmah u prvom naletu odnosno za kratko vrijeme borbe bilo je više ranjenih. već se kretao nevojnički i kao rulja. Trnoviticu. i 7 gra­ nata od 47 mm. Dok se je jedinica snašla razbila i izvršila juriš na neprijatelja i istog rastjerala. Pri nailas­ ku na rub šume Zdenački Gaj neprijatelj je otvorio vatru. Utrošeno je 12 top. Zdenaca za Trnavu. Isti ba­ cač izgubljen pri nailasku I bataljona kod povlače­ nja na neprijateljsku zasjedu na rubu šume Zdenački Gaj. ali je bilo kasno. ko­ 383 . Štab bri­ gade upozorio je bataljon na opasnost koja prijeti pri povlačenju putem od V. odluke i izdane zapovijedi koje je izdao Štab Divizije nisu bile sprovedene već su bile i izmjenite samovoljno po Štabu brigade. Nastala je zabuna i komešanje. pa čak tukla je bacačkim minama jedna po drugoj. na to su se rukovodioci trgnuli i prihvatili jedinice čvršće. granata 37 mm. mina. Upravljanje i rukovo­ đenje borbom odnosno akcijom bilo je od strane Štaba brigade i uopće rukovodioca slabo. Kritika akcije: Pripreme boraca za akciju su bile slabe. Tako da je bilo nemoguće se privući zgradama u koje se neprijatelj povukao. minobacač sa 6. U povlačenju izgubljen je t. Neprijatelj je iskoristio zabunu kod naših boraca i za to vrijeme zapalio pomoću raketa više okolnih zgrada iz slame. 3200 ko­ mada puščane municije. pošto je u blizini neprijateljsko upo­ rište Hercegovac. Štab bri­ gade koji je istu akciju rukovodio samoinicijativno i samostalno nije imao dovoljan pregled za vrijeme borbe i nad njezinim razvitkom. mina za teški bacač. te 13. to je stoga proizašlo da sadejstvo jedinica je bilo takovo da su iste je­ dinice pucale iz raznih vrsta oružja u neodređeni cilj i bez potrebe. Bata­ ljon da skrati put. te mu naredio da se povlači uz stanicu Zdenci na Pavlovac te V. U 4 sata ujutro izdato je naređenje za povlačenje. 3 konja i 3 samara. tom prilikom poplašili su se konji teškog bacača otrgli se vodiči­ ma i počeli bježati. ali tako da nije isturio nikakve predhodnice. a pirio je jak vjetar tako se je vatra širila velikom brzinom i vjetar ju raznosio po cije­ lom prostoru. krenuo je onim prvoznačenim pravcem. Na putu koji vodi iz V.

misli se da je tom prilikom nešto oružja izgubljeno. ubijena su dva konja.nji su odmakli dublje u šumu i zbog mraka nisu ih mogle pronaći patrole koje su bile upućene da ih traže. Toga dana odnosno noći uspjelo se prebaciti jedan dio oružja. bataljon Kloštar. 9. sati primjećen je ne­ prijatelj kako se prebacuje u koloni šumom Maglenik. Te noći prebačena su samo troja kola. jer je isto palo u vodu. Trnoviticu. II. Brigada nalazila se u Mikloušu i održala sastanke sa Štabom bataljona koji je vršio napad. II. dok je sve ostalo vraćeno u Okole gdje je čekalo 10. Jedan bataljon brigade upućen je na prugu Vidrenjak sa zadatkom da osigura prelaz Moslavačkom Odredu koji je prebacivao oružje. preturena su jedna kola sa oružjem. dok se sve oružje ne prebaci. pošto neprijatelj uporno i sa jačim snagama drži položaje duž pruge na tom sektoru po čitavu noć i brani prelaz preko iste. Prije podne oko 11. Brigada se nalazi na odmaranju u V. Tom prilikom ranjeno je 15 drugova Moslavačkog Odreda. Tom prilikom bataljon pri osiguravanju naišao na neprijateljsku patrolu sa kojom se vodila borba — — iz tih razloga onemogućeno je postavljanje mina. jer sa kolima prolaz je bio nemo­ guć. bat. II. dok je drugi dio ostao u šumi Žutici zakonspirisan. 8. Neprijatelj je stalno napadao iz Hercegovca i održavao pretragu šume. onda će se moći točno ustanoviti šta fali. II. II. Isti ba­ taljon brigade je osiguravao ponovo prelaz Mosla­ vačkom Odredu. Trnovitici za sređivanju jedinica. i S. Petar Čvrstec. držala je slijedeće položaje. I. Štab Divizije održao vojni sastanak sa Štabom bri­ gade о akciji. Kolona je zapažena na samoj čistini između slova K. što još nije provjereno. II brigada: 384 1. 1944. II. ali . Jedi­ nice su se povukle u V. procjenjeno je da ih imade oko 300. Odmah u isto vrijeme naišao je pancer koji je otvo­ rio vatru iz brzometnog topa po koloni koja je pre­ lazila prugu. 1944. tako su konji lutajući prib­ ližili se uporištu gdje ih je neprijatelj uhvatio. Brigada je izvršila pokret za Miklouš. gdje su ostale na odmaranju. Sv. 1944. Sve oružje nije se moglo prebaciti. 1944. III bataljon selo Raščane. 7.

6. Koja je pre­ trpjela tada gubitke. Vodnik Starčić Stjepan. Odred: 1 25 Za sve vrijeme kako se isti Odred nalazi pod našom Komandom t. mrtvih i nes­ talih. Bila je upućena jedna patrola da provjeri tu kolonu. Isti Odred se sada vratio t. Tada je utrošeno municije 400 komada. koji je usprkos žestokoj neprijateljskoj vat­ ri. Za sve to vrijeme do borbe nije došlo. 6 mitraljeskih kutija. na­ kon kratkog vremena patrola se vraća i javlja da je neprijatelj da se prebacuje preko ceste i pruge Kri­ ževci — Koprivnica. de­ setar Farkaš Josip i bolničar Cauzini Hasan. 4. 3. 7 i 8. Naro­ čito se istakao u borbi puškomitraljezac Terihaj Franjo. bat.zbog velike udaljenosti nije se sa sigurnošću nije moglo primjetiti daje ta kolona neprijateljska. Pokazali su se hrabri. II. 2 samara.j. jedno mitraljesko pos­ tolje. ali ta četa se mimoišla sa neprijateljem i tako omogući neprijatelju da udari jednu četu iznenadno iza leđa. 1 sed­ lo i dva konja. 1944 god. Poganac. Za to raz­ doblje došlo 110 boraca iz brigade »Matije Gubca«. 1 pištolj. a iz­ gubljen slijedeći materijal: 1400 metaka. 2 deke. 6 nestalih. II. 2 ranjena. brigada je držala gore navedene položaje. Navedeni prilozi ne nalaze se uz dokument. ali taj puta nije uspio prebaciti oružje. 1944.j. zamjenik komandira Klišanić Stjepan. Isto za to vrijeme. 2. Moslavački P. U vezi naređenja Štaba X Korpusa brigada je zauzela slijedeće položaje: I bataljon M. II.. Podaci se vide iz priloženih spiskova.1 ranjenih. III bataljon grad Koprivnica. i 5. Tom prilikom bili su slijedeći gubitci: 12 mrtvih. II. Sređivale su se jedinice i održavali sas­ tanci sa Štabovima i komandama četa. informativac te brigade zarobio je tri ustaše koji su bili sprovedeni Štabu Korpusa. [s] ciljem da nam dođe iza leđa. Štab ovog Odreda bio je na putu sa zadatkom prebacivanja oružja. Ususret njima bila je upućena jedna četa koja je trebala da izvrši iznenađenje. vatrom svoga puškomitraljeza omogućio pov­ lačenje i prebacivanje svojih drugova iz klopke. jedna askerica. 9. Građa za povijest NOB-a 385 . 7 karabina. Donjara.

te i mi svakodnevno šaljemo borce koji dolaze iz pozadine i traže se u brigade te ih dajemo nji­ ma da se brojčano izravna sa I brigadom i omogući formiranje IV. kirurška ekipa pri kojoj se održavaju sanitetski kursevi. Odred: Rad za sve razdoblje od 1. Kvalitet tih bataljona je dobar. 1944. Tom prili­ kom uspio je prebaciti jedan dio. Ta brigada imade uslova za pun vojnički razvitak. OPĆE VOJNO STANJE DIVIZIJE Sam Štab Divizije popunjen je osim Komandanta i obavještaj­ ca. Taj Štab do sada slabo je izvršavao naređenja Štaba Divizije i voli da mnogo diskutira. te je s time ista popunjena. II brigada popunjena je i sastoji se od 3. je­ dan bataljon tog Odreda angažiran je za prevoz ra­ njenika za Slavoniju.10. Taj Odred ostao je sada sa jednim bata386 . Štab brigade još uvjek ne zadovoljava i premalo se lično zalaže. Bjelovarski P. Postoji mogućnost da i ona u najkraće vrijeme brojčano se pojača. Jedan bataljon drži položaje u selu Kapeli kod Bjelovara sa zadatkom da kontroliše cijeli taj sektor i ruši prugu. bataljona. Borbenost i disciplina tih bataljona je dobra. U tom Štabu izgleda da svako radi na svoju ruku. Komesar nastupa previše komandantski. Ta brigada je još brojčano dosta slaba. pošto raspolaže većim dje­ lom sa starijim i dobrim borcima. II. U istoj brigadi nema komesara. tako da broji svega 600 boraca. stanje se popravlja. Komandant je inače dobar borac i rukovodioc ali u tom Štabu tako nesretno složenom slabo se snalaze. Između komandanta i komesara ne postoji najbolja saglasnost. Isto tako referent za vezu drži kurs za vezu. Nakon održanog sastanka sa tim Štabom gdje su im uočene greške. Isti bataljoni preformiravaju se sa ona dva stara bataljona kako bi se što više učvrstili. Moslavački Odred koji je sa dva bataljona učestvovao kod pre­ bacivanja oružja pokazao je u tom poslu veliku neodgovornost. II pa do 10. Sla­ bo držanje ne samo da je pokazao Štab Odreda nego i Štabovi nji­ hovih bataljona. To sve ostavilo je traga i u akcijama kojima je ru­ kovodio taj Štab. 1944. bataljona. dok ostatak zakonspirisan istog će se prebaciti u najkraće vrije­ me. koji se još nije vratio. Na taj način propao je jedan dio oružja zajedno sa protutenkovskom puškom. Formiran je izviđački vod pri Štabu Divizije. II. I brigadi dodijeljena su dva bataljona Moslavačkog Odreda. ponovio je sa prebacivanjem.

-a KRAPINA. siječnja 1944.F. 10.] Kušec Božidar [v. Bjelovarski Odred. Kotarskome komitetu KPH Krapina о radu od 28.] Original strojopis Sign. dok. br. Taj odred imade mogućnosti da se u najkra­ ćem vremenu razvije opet u veću jedinicu pošto imade stalan priliv novih boraca.F. Na sastanku sam .12) 75 1944.Ž. veljače 1944. godine KOTARSKI ODBOR A. Izvještaj Milke Katalenić.ljonom od oko 200 boraca od čega će se formirati dva bataljona. veljače 1944. imala sam sastanak u selu Putkovcu i ta­ mo sam učvrstila odbor A. f. veljača 10. AVI I.Z.-a od 5 odbornica.. jedino pomanjkanje oružja ih koči. 4. siječnja 1944. k. Sam Štab tog Odreda je dobar. Dana 28. Fond NOB. Da bi to lakše mogli izvesti dati ćemo im oko 70 pušaka. do 10. člana Kotarskog odbora AFŽ Krapina. i dolas­ kom novog dobrog komesara može se očekivati od toga Odreda mnogo.r. februara 1944.SLOBODA NARODU! Za komandanta: (Načelnik Štaba) Politkomesar: Mutak Vlado [v. IZVJEŠTAJ: KOTARSKOM KOMITETU KRAPINA Dragi drugovi! Šaljem Vam izvještaj о svome radu od 28. Stoga ćemo im mi dati izvjestan broj oružja prema našim mogućnostima kako bi se i taj Odred mogao učvrstiti. siječnja do 10. 2(10.r. 551a. SMRT FAŠIZMU .

O.F.Ž.-a od 7 odbornica. veljače ov. u selu Jesenju Gornjem održala sam sjedni­ cu odbora A.Ž.g.1. 6) Da organiziraju prehranu N. koja su isto od velikog znača­ ja Narodno-oslobodilačke borbe. da postanu tako čvrsti kao K.F.K. Dana 8. uputila sam se u općinu Radoboj da tamo nas­ tavim sa radom. 4) Da formiraju analfabetske tečajeve. g.F. veljače ov.V. veljače o. 3) Da formiraju zdravstvenu grupu žena.O.V.g. Dana 29.-a općine Petrovsko i Đurmanec u prisutnosti od 19 odbornica. za suzbijanje nepisme­ nosti.-a u selu Koprivni­ ci opć. Na toj konferenciji о političkoj situaciji govorio je drug zamjenik sekretara K. 5) Da formiraju pjevačka društva.O.g.F. veljače ov. ov.Ž.g. 7) Da organiziraju pisanje članaka za »Glas Hrvatskog Zagorja«. Izvještaj о održanoj sjednici odposlat je Kotarskom Komi­ tetu preko partijske jedinice.B.1 Drago Broz.B. koja se je sastala od 5 seoskih odbora od 19 od­ bornica. održala sam širi sastanak u selu Jesenju Gornjem. Na tom sastanku uputila sam drugarice u rad N.Ž.-a u N. održala sam sastanak u selu Jezerišću gdje sam formirala seoski odbor A.O. održala sam konferenciju kotarskog i op­ ćinskog odbora A. važnost i dužnosti A.B. 2) Da formiraju radnu grupu žena.F. Dana 7. siječnja 1944.g. Dana 1.-a.F. Istog dana upala je banda u Radoboj i spriječila je moj rad.Ž. Isto tako na toj konferenciji zadužila sam drugarice po sledećem sektoru rada: 1) Učvrstiti sve seoske odbore A. Dana 31.. koje će svojim radom sprečavati zarazne bolesti. do 6. proširila sam odbor A. koje će svojim radom pružiti znatnu pomoć N.Ž. 1 388 Krapina . Đurmanec od 3 odbornice na 5 odbornica A.F.P. Opaska: Od 2. Za zada­ tak stavila sam im da pružaju svestranu pomoć Narodno-oslobodilačkoj vojsci te da tumače ostalim drugaricama ciljeve Narodno-os­ lobodilačke borbe. siječnja o. i važnost žene u borbi za narodno oslobođenje. Teška bolest mog oca spriječila mi je udaljiti se od kuće. nijesam učinila ništa zbog bo­ lesti oca.O.Ž.-a.drugaricama prikazala ciljeve N. Dana 30.

] ------------------------------------------------------------------------------- 1 Okrugli pečat: Nezavisna Država Hrvatska Velika župa Prigorje Zagreb 389 . veljača 10.A. 10. SMRT FAŠIZMU .O. rekviriranje stoke po Kozacima 9.F. da se obustavi svako nepovlasno rekviriranje stoke. NG Inv. Vrančića ZAGREB Obćinsko poglavarstvo Sv. — Našto se seljaci bune. veljače1944. AIHRPH. II. o. strojopis Katalenić Milka[v. Original.] .- ZA DOM SPREMNI! (MP-} Original. KP-88/3733 /0 1944. 1944. .g. .r. strojopis Sign. br.« Gornje se izviešćuje s molbom za žurno posredovanje kod nad­ ležnih vojnih vlasti. Klara dana 9. II. brzoglasno izviešćuje sliedeće: »Dana 9. došlo je oko 20 kamiona Čerkeza u sela Čehi Dolnji i Gornji te uzimaju od seljaka marvu i svinje bez da plaćaju. kotar Zagreb.-a. MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA Ured državnog ministra gosp.r. PREDMET: Čehi Dolnji i Gornji. Zagreb.g.Z.. _____________ K. AIHRPH. 7094 PO NALOGU VELIKOG ŽUPANA PODŽUPAN: (Bošnjak) Bošnjak [v. II..što i još sada traje i zbog toga se nemogu udaljiti ni sada od kuće dok neće biti rezultat zdravlja njegovog. Sign. o. Zagreb Izvještaj Velike župe Prigorje Ministarstvu unutrašnjih poslova о rekviriranju stoke od strane Kozaka u Klari NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA .VELIKA ŽUPA PRIGORJE — T-Broj 282/1944.SLOBODA NARODU. Dr.

i tako su pozvali na­ rod: zašto da bježimo a ustaše vam neće ništa. da im se garantira da im se ne bude ništa dogo­ dilo. za Pavelićevu vojsku se javilo nešto u domobrane u Stubičkom kotaru.P.H. koji su bili uvučeni u N.V. narod prima i prati sa velikim oduševlje­ njem. ali u pojedinim dijelovima našeg Okruga. skoro čisto kapitu1 390 Današnja Zelina. ZAGREB ZA MJESEC SIJEČANJ OBLASNOM KOMITETU K. a u ustaše u Sv. dok razni petokolonaši im dosta u tome i pomažu. Ivanskom je vrlo malen broj.O. dok u nekim dijelo­ vima se uopće ne polaže važnost. Za našu vojsku javilo se priličan broj ljudi u Dugoselskom i Stubičkom kao i Zagrebačkom kotaru dok u kotaru Sv. . Ako ćemo tjerati par­ tizane iz naših sela. a i domaćim izdajicama koji su se ispoljili. dok tero­ ru koje vrše neprijatelji.B. narod odgovara negdje sa pojačanom mo­ bilizacijom. Pobjede naše N. zato je bila i podloga ustaške odredbe da se svi partizani neka jave. reakcija koja sve više zahvata naš Okrug. ZA ZAGREBAČKU OBLAST POLITIČKA SITUACIJA Stanje na našem Okrugu je dosta napeto.O. dok u nekim dijelovima narod je od straha pred ban­ dom. Ivanskom1 kotaru gdje reakci­ ja od strane ustaša velika. a sa druge strane peta kolona se digla i banda ih je naoružala.77 1944.P. AFŽ. Najkritičnije stanje je u Sv. Bilo je i slučajeva gdje su bili i u N.H. a političke radnike osobito. Neprijatelj je iskoristio naše vojske odsutnost. tako da narod je zaprepašten tako da u mnogim mjestima narod uopće nè prima našu vojsku. a povezali su se sa raznim tipovima — bivšim ustašama. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast о političkoj situaciji na okrugu i organizacijskom sta­ nju partijskih i skojevskih organizacija. Ivanskom. NOO. tako da oni krstare naoružani po selima i na taj način je nemoguć svaki rad. Narod je čisto zamoren. a iz Dugoselskog kotara ih je otišlo oko 13.O. о mobilizaciji i Agit­ propu IZVJEŠTAJ OKRUŽNOG KOMITETA K.O. veljača 11. i to dosta veliki broj.

V.O. među njima organizatora iz Zagreba. a ujedno da se time razbija A.lirao. a isti je ustaša.O. To se najviše osjetilo u Sv. prvenstveno žene. a i ima jasnije poglede što se tiče same izbjegličke vlade kao о novom uređenju Ju­ goslavije. našto su 4 likvidirana. da se pojavila neka nova vjera i mi smo iste pohvatali njih 5.S. koji nisu bili naučeni u N. Dok ostali narod. Tako se u Sv. a čiji organizator je bio Židov Marks. uopće ne postavlja pitanje. da bi mogli doći odnos­ no vratiti u našu zemlju. dok oni koji su bili ustaše.B.O.V. Narod sve više negoduje zbog neotvaranja druge fronte i sve više negoduje protiv Engleske i Amerike zbog ne­ otvaranja istog. Ustaških organizacija nekih kao formacija gotovo nema.O.N. Banda izlazi sa raznim metodama. a prikrili su se.-a. a na ruka­ vima nose bijele trake. a peti se javio u N.J. »živa krunica«.O. iako se ne može nikako zaključiti da je narod protiv naše N. i N. iako je sav narod protiv te izdajničke klike na čelu sa Pericom. dok u Pavelićevu se javilo svega 2 — 3 i to iz općine Sesvete. о izbjegličkoj vladi na­ rod u mjestima gdje je naš utjecaj jak. a povezuju se sa raznim petokolonašima i vrše razne izdaje. U Zagrebačkom kotaru. da se mi borimo za Jugoslaviju pod vods­ tvom Komunizma. a sada su opet podigli glave i zajednički se fuzionirali.O. u općini Sesvete. pale kuće članovima N. kako smo vam već javili. a osjeća se i petokolonaški rad i onih koji su ušli u N. a pogotovo sada nakon odluka A. gdje kada je došla banda su se povezali za bivšim ustašama. U najnovije vrijeme se osjeća neko ispoljavanje raznih ljudi iz redova H. reakcija je svakodnev­ na.O. a koju organizira pop. osuđiva ih za njihov izdajnički rad.B. kao i na druge objekte od strane diverzantske desetine u zajednici sa nekim našim drugovi­ 391 .V. Cilj im je bio hvatati vojne bjegunce i upućivati ih da ne primaju oružja i da neka ne idu u vojsku. dok u mjestima gdje je utjecaj slabiji. Po seli­ ma vode ustaše po noći. Ujedno su izjavili da neće prestati sa svojim radom ili ih neka ubijemo.O.F.V. ti isti se sada pojavljuju.S. Na preslušavanju su izjavili. KOTAR ZAGREB U tome kotaru stanje je nepromijenjeno. Ivanskom kotaru.O. Cilj toj organizaciji je okupljati ljude. a sve više se govori о špekulaciji istih. dok narod još uvijek nato odgovara sa odlaženjem u N. iako je zaplašen od tih bandita. odnosno onima koji su prve dane okupacije bili u ustašama poslije su se priv­ remeno povukli.Ž. Posljednji mjesec je vršeno više akcija na pruge. i špijuniraju kretanje naše vojske. na­ rod gdje je upoznat sa tim odlukama je oduševljen. Ivanskom kotaru pojavila organizacija. pod okrilje te organizacije. a petokolonaši gdje imaju svoga utjecaja postavlja se pitanje i govori. Banda im je dala oružje i sada patroliraju po selima.O.

S. U općini Brdovec poapšeno je više ljudi.S.. Ujed­ no smo popularizirali odluku donešenu na drugom zasjedanju A.000. Tako je izvršena akci­ ja na tvornicu cementa u Podsusedu.P.N. Tako je kod same mobilizacije izjavio predsjed­ nik mjesnog N.2 gdje su uništene sprave za dovoz materijala u samu tvornicu. S.. Dotični ima2 3 4 392 Vidi: Građa SZH. О iz­ bjegličkoj vladi se ne postavlja pitanje.O. dok domaćih formacija nema. počelo je to pomalo splahivat. ali takovi brzo ide za XIII bataljon.K.N. koje su raspačane u svoti preko 2. da se mi uzalud borimo i proli­ jevamo krv. se počelo osjećati i to baš u mobilizaciji. Mirko Letinčić Đuro . KtfTAR DUGO SELO U tom kotaru stanje početkom mjeseca siječnja bilo je kritično. Banda je počela upadati.V.-a i tako je to i uspjelo uglavnom na samoj toj kampanji. tako da je obustavljen rad same tvornice u kojoj je radilo oko 600 radnika. br.O.-.J. političkim radicima kao i sa omladinom. a najviše se vidi odanost naroda po prodanim obveznicama.O. većinom staraca kao taoci zbog miniranja pruge.O. Dok u neprijateljsku vojsku ih je otišlo oko 13 i to iz jedne općine. Dok nekog političkog previranja gotovo se ni ne osjeća rad H.N. VII.J. a koji su bili nastrojeni ustaški ili su bili ustaše prvih dana. ali pošto nije stigla vojska koja bi bila iste prebacila i osigurala put.K.ma. da je to nepravilno.O. Previranje između raznih reakcionarnih tipova iz redova H. i na taj način su se sukobili — tako su prema izjavi druga koji je bio isto u tome sukobu: oni su likvidirali oko 10 bandita me­ đu njima ustaškog satnika i zastavnika.O.O. Ustaš­ kih banda gotovo i nema. a gdje se moglo popularizi­ rati odluke A. a to je bio povod takove njegove izjave zbog dvojice bandita koji su prebjegli bandi. mislimo domaćih. narod je dosta pasivan.500. tako je narod počeo kolebati i mi smo izrabili momenat i bili smo načinili kampanju za mobilizaciju. a dosta su i imućni. 192 i 196.d. dok. nego da se zbog mobilizacije prebjegnu bandi pa da onda stra­ daju naša sela.J. knj. a i 4 ranjena druga išli su loviti ne­ ke opasne agente i tako su se sastali sa grupom ustaša kojih je bilo oko 40. a od istih u koliko se tko pojavi nema nikakovog oslonca kao i upliva kod naroda.-a3. dok u općini Stenjevec je ubijen jedan mladi član K. i nije mobilizacija uspjela u onom broju kako bi bila da je bila vojska.V. a da će i onako pobijediti i odlučiti veliki.S. dok po selima se nađe tu i tamo koji izdajnik.-a narod ih prima sa velikim oduševljenjem. dok sa druge strane je Predavec4 iz­ javio pred jednim članom O. da je bolje da su ljudi do­ ma.S. osim u uporištima i to kakovi tabornik i t. i član K.

O. — od mjesnog do općinskog kao i je­ dan član K.-a i A. dok slična situacija je u cijelom kotaru.-a. iako je velika većina naroda na strani naše borbe. ali po svemu izgleda da su i oni digli glave i fuzionirali sa ustašama i zajedno vrše patrole. IVAN ZELINA U tom kotaru se situacija naglo pogoršala.S. Naše vojske nije bilo i na taj način je došlo do kapitulacije svih naših organizacija u općini Kašina. da peru i t.O. radnicima je nemoguće zbog krstarenja bande po cijelome kota­ ru. jer da su pravi saveznici da bi otvorili drugi front. 12 je ubijeno dok su 2 ranjena.de novčanicu dolar i na njemu napisano sitnim slovima. a vrijedi kao propusnica za predaju bandi. dok svrha toj orga­ nizaciji je da kupi muško i žensko. Sv. gdje su se predali bandi svi N. tako da kretanje po­ lit. Ivan Zelina kao i blagajnik K. Što se tiče ugovora između Rusije i Engleske i Amerike. koji su se kukavički predali.S. Reakcija koja je bila u tom kotaru prema do sada dobivenim vijestima uhapšeno je 106 ljudi. a ovaj drugi je izašao van i nakon 2 dana se predao bandi gdje je održao i govor i po svemu izgleda da je on izašao van i da organizira kapitulaciju svih organizacija. tako da za sada nema izgleda nikakovog za rad u toj općini. To potvrđuje činjenica što žene koje su u toj organizaciji neće da hrane partizane. a specijalno žene.Ž.P. na­ kon toga se sve pokolebalo. da li bi se mogao vratiti kralj Petar.A.N. stariji koji krstare po svojim selima.O. dok se velika većina javila u ustaše i tamo su dobili oružje. i da na taj na­ čin spriječi širenje A. znači da prego­ vara sa bandom.N.O. Dalje je govorio da naša partija ne radi dobro. U jednom nevezanom razgovoru govorio je da se radi da ovaj kotar bude pošteđen od reakcija. U istom kotaru je organizirao pop iz Kašine organizaciju »Ziva krunica«. a da u Zagrebu imade posla sa jednim velikim gospodinom. dok mlađi su još u Zag­ rebu.O J.d. dok se javilo za našu vojsku 30 — 40 ljudi kao i neki članovi N. U istoj reakciji je uhapšen i sekretar K.H.N. a isti je ustaša. da u partizanima ima 50% nezadovoljnih i da će se još oni među so­ bom tući.F. i tako banda ima uporište u toj općini i krstare po se­ lima kako hoće. a pokaziva ju i govori da je to dob­ ro imati za svaki slučaj.V. nema podataka. Ustaških organizacija nema osim pojedinaca u selima koji su bili ustaše i ti su najveća kočnica mobi­ lizacije u tom kotaru. 393 .O.V.. Što se tiče i previranja između reakcionarnih ti­ pova iz redova H. a u tome ih pomažu ustaški banditi po selima koji su u najnovi­ joj reakciji podigli glave.K. Dalje govori da je on član Z. KOTAR SV. a na rukavu nose bijele trake. Dok о iz­ bjegličkoj vladi u Kairu se i ne govori ali se postavlja pitanje.O. dok se sekretar javio u domobrane.O. narod govori da ovi špekuliraju.

7 radnika. Od reakcionaraca iz redova H.8 Mile9 u birou.11 Ivica12 i Čedo13 u plenumu.6 Posavac. se ne osjeća do sada nikakav rad.16 Mrak. »Predajem se«.7 Brko. Prišlin I Ivan Skubić 8 Rudolf Gluhak 9 Đuro Ban . Narod u tome ko­ taru prima našu vojsku sa oduševljenjem i stalno traže vojsku neka dođe. о kralju Petru. a druga koja je došla ne pravi toliku reakciju i kretanje našim drugovima se poboljšava.5 Ima još dijelo­ va tog kotara gdje je jači politički rad nemoguć i tu narod postavlja pitanja о izbjegličkoj vladi.18 Štef.10 Iskra. 1 seljak i 1 intelektualac. 108. Zagreb bio je na kursu u Lici poslije kojeg se vratio na svoju dužnost u Sv. radnici potukli oko 14 bandita.0 Milan Kuren II Ivan Vranić 12 Dragutin Plašć 13 Zivko Gregurić 14 Cifrek 15 Lakuš-Plašć 16 Stjepan Pušec 17 Mato Cobović 18 Stjepan Papa 19 Stjepan Pernar 20 Stjepan Barilić 21 Đuro Srac 6 ЗОЛ . ali se ipak osjeća rad pete kolone koja stvara paniku među narodom.S.K. Postoji bojazan pred domaćim izdajicama.KOTAR STUBICA U tom kotaru situacija se popravlja time što se banda koja je krstarila u kotaru promjenila. kao i rad iako je narod preplašen od reakcije. a Gubec. Vera.19 Vago20 i Pero. KOTARSKI KOMITET — DUGO SELO Ovaj Komitet ima 8 članova i to: Iskra. Ivanski kotar. Narod se prilično odaziva za našu vojsku tako je mobilizira­ no oko 100 ljudi u prošlom odnosno u siječnju mjesecu. koji je bio kooptiran na zadnjem sastanku Oblasnog Komiteta za člana O.K.21 Od ovih drugova najmanje se snalaze 5 Vidi: Dok.B.17 Mika. ali se nije odalečio od N. Drug Mato14 bivši sekretar K.O. Ivan Zelina. Isti se predao sa riječima »Ne pucaj«. dok za Pavelićevu vojsku se javilo nekoliko u domobrane. ORGANIZACIONO STANJE Ovaj Komitet ima za sada članova i to: Vlado.K. a koji su se dosta povukli nakon što su naši polit. Za sada ostaje 9 članova O. te je u prvoj reakciji bio uhapšen od bande.15 Žaco.S. br. a dosta su i u strahu da se ne bi stvorila opet stara Jugoslavija. Sv.

drug Mato. Iza kursa kojega su drugovi svršili. Na zadnjem plenumu Ob­ lasnog Komiteta zaključeno je.26 Drug Rudo nalazi se na srednjem partijskom kur­ su. Sada je nastala promjena i u ovom kotaru uslijed toga što su dva člana ovog Komiteta premještena za Sv.K.22 Ilić. Sv.30 Danica.K. Odlučili smo druga Miku slati u vojsku ili na koju dru­ gu dužnost. Iz ovog Komiteta 1 član prošao je niži partijski kurs. ali ne mogu udovoljiti svojim zadacima. U ovom Komitetu ima znatnih promjena i to s tih razloga što je taj Komitet bio preodviše slab.24 Šalter25 i Rudo. U tom vreme­ nu je drug Mato bivši sekretar K.K. KOTAR ZAGREB U ovom Komitetu bilo je 8 članova: 7 drugova i jedna drugarica. 22 Juraj Mareković Juraj Filipčić 24 Martin Popović 25 Drago Bjelanović 26 Josip Markulinčić 27 Drago Domitrović 28 Josip Hadelan 29 Belinić 30 Kefeček 31 Rušec 32 Đuro Tucman 33 Priređivači nisu utvrdili prezime. kako se vidi. dok ostali članovi kao i sam sekretar su prilično aktiv­ ni. Ivanski Kotar i na taj način se mislilo popraviti stanje u forumu. KOTAR SV. IVAN ZELINA Ovaj Komitet ima 5 članova i to drugovi: Matek.23 Mrki. opaža se neka razli­ ka. Tako je taj Komitet ostao bez sekretara. Sv. Ostali članovi su: Jakob.29 člana C. Ivan Zelina i za sada ostaje 5 članova i to drugovi: Golub27 koji privremeno zamjenjuje sekreta­ ra pošto je drug Joža28 koji je došao iz Like u Zagrebački kotar za sekretara K. 23 . Ivan Zelina otišao na kurs.33 Ukoliko ima u samom forumu. Ivan Zelina i da drug Ilić ode isto u Sv. nekih promje­ na ipak rad partije u ovom kotaru nije nešto naročito osjetio.K. U ovom Komitetu su svi članovi svršili niži partijski kurs osim druga Mike. a koji je morao otići na poziv druga Marka.31 Brković32 i Joža. za neku brigadu. dok su dvo­ jica prošli srednji kurs. da se druga Mateka metne za sekre­ tara K. da ode u zagrebački kotar i to za sekre­ tara. a bivši sekretar ovoga Komiteta.Pero i Mika.

40 Iz ovog foruma se nalazi drug Vilko na srednjem partijskom kursu. do danas još nije sastao.38 Nacek39 i Dugi. iako pod teškim uslovima pod kojima radi.42 N.O.43 Spiro. 48 Đuro Ivančan 35 396 .K. a naročito u Sv.48 Sam rad SKOJ-a u ovom okrugu još ne zadovoljava svojim zadacima koji se pred njega postavljaju.J. Ivanskom kotaru. a raz­ log je bio taj što je bilo nemoguće ga održati iako je bio sazvan.44 Jurek.O. gdje su neki mjesni kao i općinski otišli u neprijateljsku vojsku.O. K.P. 37 Stjepan Muhek 38 Mijo Hunjak 39 Dragutin Forjan 40 Mika Poljak 41 Kao bilj.J. Razlog je taj što se ista udala i nalazi se u drugom stanju.O. Čapajev i Gavran. Kod O. Tako je u posljednje vrijeme pao i drug Iglić.-a je formiran Propodjel.H. Zagreb.35 Mirko.K. a kod ekonomskog odsjeka djeluju 2 druga stručnjaka. S.O.K. a neki su opet prim­ ljeni i sada ima u tom forumu i nadalje 6 članova i to drugovi: Vilko. Sam rad toga foruma. zbog toga što se od konferencije Okružnog N.O. 16. 42 Dragutin Birač 43 Mato Vranek 44 Ivan Cimaš 45 Slavko Stančir 46 Jurin 47 Kao bilj.O. S. U plenumu O. ran. isti se ipak pri­ lično dobro snalazi to se vidi i po samoj mobilizaciji u prošlom mje­ secu. Tu je razlog opet jaka reakcija koja vlada u našem Okrugu.KOTAR DONJA STUBICA U ovom forumu imade isto nekih promjena i to što je u ovom forumu bila i drugarica Strina. Ovaj fo­ rum u posljednje vrijeme se izmijenio znatno sa novim drugovima na mjesto onih koji su pali.45 Gašo46 i Žaco47 a u birou je Ivica koji je ujedno i član O.-i se nisu ojačali.O.O.O. 34 Bara Đakman-Glavač Mijo Krošelj 36 Vjerojatno Franjo Cecerko.41 Gav­ Čapajev.K.36 Podgorec. Od posljednjeg izvještaja N.N.34 koja je otpala iz foruma.37 Brzi. 12.-a imade 7 članova i to: Ivica.

među kojima ima raznih ljudi kao ustaša. I na taj način je i samo kreta­ nje dosta onemogućeno. 50 397 .51 a za stražu kod Vojno-sudskog odsjeka 20. I oni uživaju slab autoritet kod vojske. neiskusan. dok sa druge strane mladi borci. Isti slučaj je i sa Štabovima Bataljona. Komesar Gubec50 koji se vratio sa kursa. a od N. Brojčano stanje Odreda nam nije točno poznato a prema dobi­ venim podacima — oko 200 ljudi a i od toga je poslano 60 za formi­ ranje Udarnog Bataljona. jer banda izlazi u velikim snagama van. Politički rad u samim vojnim jedinicama je vrlo slab a razlozi su što se stal­ no mijenja kadar a i prilaze novi borci.O.O. Ivanjskom kotaru. tu i tamo prekopana cesta. br. isto tako u Sv.F. razlozi su isto što se slabo radi sa vojskom politički. i naoružanje mu je slabo.O. a raz­ lozi su nedovoljno spreman komandni kadar. Kako je jaka reakcija oslabila N. gdje jedva raspolažu sa 6 puškomitraljeza i oko 150 pušaka po najnovijem izvještaju. Iz Zag­ reba nemamo točne podatke ali oko 30 ih je sigurno. već se više izlazi sa nekim naređenjima.Ž. Borbena sposobnost je vrlo slaba.-a da i ne govorimo.F. a ipak se sam rad žena osjeća na više mjesta bolje nego N. koje će čistiti teren od pe­ te kolone. 10. dok u Stubičkom 100.A. 49 Zagrebački partizanski odred. mlad.O. jer Odred49 koji je formiran uopće ne djeluje na našem Okrugu. prema mišljenju našem. Sam Štab Odreda prema našim zapažanjima ima slab autoritet. bez da se politički pripremi. od toga oko 190 u Dugoselskom kotaru. dok sve što je bolje odmah se uzima za brigadu. tako da je disciplina vrlo na niskom stupnju.-e u ovom okrugu tako isto i rad A. a najvažnije je i to što je slabo naoružanje samog Odreda. a najviše se svelo na suzbijanje šverca. od kojih je većina francuskih na 3 metka. VOJNI IZVJEŠTAJ U mjesecu siječnju je mobilizirano oko 350 ljudi svi Hrvati. Zbog situacije koja je nastala na našem Okrugu počeli smo formirati male udarne grupe. 51 Vidi: Dok. 83. sa našom pomoći će se stanje popraviti. sklon na uzmicanje. a i mogao.O. bivših legionara. a što je i bilo to je vrlo malo. Kao bilj.O.Ž.Ž. da neće zadovoljiti u samoj vojsci kako bi on to trebao. Sektaštva ima još uvijek kod A. о tome ćemo još i vidjeti. i od strane nekih članova partije. tako da ima vrlo malen broj ljudi.F. a akcije koje su izvršili su skoro nikakove. a brojno je vrlo slab.

prop.g. ili S. Na mitin­ zima se predlagalo da se šalju pozdravi Maršalu Titi i Nac. Kom.-a — — N.A. ali smo odredili 13 najmla­ đih godišta. odjelu su na dužnosti 2 člana Agit. članstvom u tom kotaru kao i sa ostalim masovnim organizacijama podijeljeni u 7 grupa obišli 15 sela i prikazali političku situaciji.P. Što se tiče dopisničke službe. iako su ovi bogatiji sa dogođajima. u kojem izražavate nezado­ voljstvo na naš izvještaj.O.O. odjelu O. a pošto kod njih još nije formiran Agit-prop. mi smo ju za sada provađali samo u Dugoselskom kotaru. Mi smo tada zaključili da sprovedemo mobilizaciju na dobrovoljnoj bazi. NOO-i su u svim selima napravili popis svih onih koji su obuhvaćeni tim godištima. direktive da osnivaju agitacione grupe sastavljene od po jednog člana K.Ž. Imade nekoliko drugova. 398 . jer naš redoviti izvještaj šaljemo na Obi.K. Na mitinzima kojima su osim obezanika prisustvo­ vale i ostale mase. koje bi imale stalni zadatak da vo­ de razgovore sa narodom. bili su prozivani pojedinci i pitani da li idu dob­ rovoljno u N..O. to smo imali za­ datak da izvještaj о agitaciji i propagandi šaljemo Vama. U najnovije vrijeme dobili su Kot. Kom. pa što nam do­ nekle uspjeva u Dugoselskom kotaru. Kom.F. — i A. Mi smo sa naše strane dali gotovo sve članove O. ali se iz njih razabire raspoloženje na­ roda. komisije. da su obveznici masovno govorili. a mi stalno po­ mažemo savjetima. Manje je bilo takovih koji su samostalno odgova­ rali da idu. koji su u zajednici sa svim part.K. a veći broj je odgovarao: »Kako svi tako i ja«. da se stvori šira mreža dopisnika. Teren je bio tako prip­ remljen politički. da organiziraju dopis­ nu službu.O. Što se mobilizacije tiče. Ovdje Vam šaljemo veći broj pjesama i dopisa. Radi se na tome. koji su otišli u ostale kotareve sa zadatkom.S. ne uspjeva u ostalim kotare­ vima. jer je održavanje mitinga skoro nemogu­ će radi reakcija koje vladaju u čitavom Okrugu.O... pa se nadamo da ćemo Vam što dalje moći slati sve bolje dopise. koji još uvi­ jek nemaju punu vrijednost. Sada vam šaljemo i politički izvještaj. postepeno uklanjamo poteškoće. Što se tiče pomoći pro. Sve te grupe predbodno su se točno dogovorile о svim pitanjima tako da je nastup bio jedinstven. nakon što je taj odjel uspostavljen. U prop.J.H. da neka im se šalju pozivi.AGITACIJA I PROPAGANDA Primili smo Vaš dopis od 24/1 o. dali sve drugove tamo na rad.O.-a mi smo. Što se tiče političkog izvještaja mi nismo znali da to trebamo slati.O.V. — U.N. našto je narod sa dobrim raspoloženjem pristao. da će tada ići svi. a za nas smo ostavili samo tehniku koja umnožava partijski materijal.

Ovdje Vam prilažemo po­ pis53 sitnije pljačke u Dugoselskom kotaru. posudili drugu »Bertašu«54 10.346.820. OBRAČUN ZA MJESEC PROSINAC I SIJEČANJ Primljeno Part. koji može poslužiti kao dopis za štampu.52 Podatke о popaljenoj i uništenoj narodnoj imovini poslali smo Vam do sada iz Dugoselskog i Stubičkog kotara.K. »Plakati za zajam« 1600 ” Raznih parola po 2000 kom. brošura »Vrtoglavica od uspjeha« 150 ” ” »Imperijalizam. Šaljemo Vam i jednu novčanicu (Dolar) koja služi kao neka propusnica za bandu.546. jedino su u Dugoselskom kota­ ru počele raditi Pučke škole u selima koja se nalaze pod našom kontrolom a to su: Preseka. drugovima koji su išli na kurs za put. 450 kom. imperijalistički rato­ vi« 150 ” ” »Materijal za kurs« 250 ” ” »Upute za podizanje kulturno-prosvjetnog ra­ da« 100 ” brošura »Nastavni plan i program za osnovne le« 1000 kom.za mje­ sec prosinac. 11. »Radio vijesti« br.. 9.. Škole rade po novom nastavnom planu.Kn isto koji je išao na kurs svega izdano 57.Kn. part. U ostalim kotari­ ma nije bilo paleža osim sitnije pljačke. Dubrovčak i Prečno. III. 12 i 13. 8. Isto. Kod nas je u partijskoj tehnici i Prop. fašizam. jedi­ no je Koprivnica poslala 500 komada brošura sa drugog zasjedanja AVNOJ-a. članarine Kn.726. Poziv za konferenciju stručnjaka u Moslavini 500 ” Proglas sa konferencije stručnjaka u Moslavini ško­ U prošlom mjesecu održan je kod ovog O.. odjelu izdan slije­ deći materijal: Što 150 kom.Izdano za part. priloga Kn 96. Oborovo. niži partijski kurs sa 11 učesnika čiji popis Vam prilažemo.se tiče neprijateljske propagande šaljemo Vam neke letke na uvid. 10. 52 53 54 Navedeni popis nedostaje. ostalo 46..200. za hranu. Centralne štampe u prošlom mjesecu nismo primili ništa. Mi sa naše strane nismo protiv nje poduzeli ništa konkret­ nog. Marko Mrkoci 399 . pomoć. Rad na kulturno-prosvjetnom polju nije se u prošlom mjesecu mnogo izmijenio.ukupno Kn 104.000.

-. C. no niti ovaj puta ne­ ćemo vam moći dati puni pregled sa terena.346. 1944. Sisak 12/11. pomoći 7. Pridržani novac je od obračuna od mjeseca siječnja. part. K. stanju niti о radu Partije.. Vlado55 [v. od toga pridržajemo kod nas 10.Kn. jedino reakcija. niti to ne uspijemo tako da sada raspolažemo samo sa dva 55 400 Kao bilj. i koliko sam sam bio na terenu opć.920. ZaO. strojopis Sign..Izdano part.K. KP-56/80 78 1944.U siječnju primljeno Part.Kn i tako šaljemo Vama 123.940. Političko stanje je nepromijenjeno. Sisak Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Pokuplje о političkoj situaciji i о radu partijske organizacije K. ukupni izda­ tak 65.700.Kn ostaje 87.K.] Original.K. veljače 1944. K.920.-. Za mobilizaciju kod nas uvjeti su vrlo slabi. veljača 12.000. jedino je to slabo što narod ne pridaje nikakove važnosti za izdajničku rabotu Mačeka i klike. Pokuplje Dragi drugovi.. mi bi trebali za sebe mobilizirati kurire i stražu. pletu svoju mrežu.H. Sela i Letovanić.r. već dulje vremena nijesmo vam poslali nikakovog izvještaja о pol. Koliko smo dobili oko tri izvještaja.Ukupno primitak za obadva mjeseca Kn 199. SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU! Dne 11.100..ostaje 133. AIHRPH.P.P. 6..H. na rečima naro­ da i ne pita za Mačeka.800. Mačekovci zajedno sa ustašama. Izdaja Mačeka interesira narod.Kn. .426. Glavni pokretači jesu Martinčić i Jakopović sa svojim sitnim žbirovima. još uvijek vlada strah i pani­ ka u narodu. priloga 94... članarine 4.

baš radi nesposob­ nosti i neodgovornosti.O. 33 i 34. inače vidi se malo gibanje u masama.d. br. kako sam i napred naznačio vrlo su slabe. Opć. Dok bi bilo nužno da smognemo barem nekoliko konja. Mart.K. vrlo je mlado i neiskusno. Kad bi uspjeli onako kako treba i pol. nije se sastao od kako je drug Duka2 bio kod nas.C. Socijalno stanje u narodu još uvijek nije najgore pošto je kotar bogat. Org.P. još uvijek se sektaši. dok konkretno ne može se donesti za one koji su optuženi. dva i to u Letovanskoj opć. pošto su se drugovi razišli van. Naši partijci većim dijelom nijesu svatili pravilno liniju K. i u Selskoj. U okupiranim dijelovima našeg kotara dosta cvate šverc. ali. kao ni liniju N. Narod se jako interesira za uspjehe Crvene Armije i za us­ pjehe N. partijsko članstvo.. Kumir3 i Perlić4 otišli su u opć.O. šta bi poslali u uništene kraje­ ve.kurira.O. prodaje živež i šverca se sa solju. manja sela stoje gospodarski slabo pošto su opljačkana. Vidi se raspoloženje u narodu od kada su naše jedini­ ce dva puta uspjele Čerkezima nanesti gubitke1 kod Kravarskog. Gašparić6 se bavi za­ datkom kod R. Baniju ili Kordun. svakog dana izlazi djelo na vidjelo. nego šta nema dovoljno savjesti kod na­ ših drugova po općinama i u kotaru.V. ži­ vu vrlo slabo. te sam bio dva puta na terenu po dan. sta­ nje bi se vidno popravilo. ne zato da ne bi bilo mogućnosti. Ves i Tišinu. član Okružnoga komiteta KPH Pokuplje. Gospodarsko stanje je različito kao i socijalno. samo se zahtijeva uništiti iz­ dajice i to direktno ih likvidirati. kojima treba pru­ žiti pomoć koju ćemo mi moći dati tek u neznatnoj mjeri. Martin5 je na kursu. Ovo gospodars­ ko i socijalno pitanje riješiti ćemo vrlo teško. Većim dijelom. posvetili pažnju iako bi ih se sada tu i ta­ mo moglo kazniti. stanje Naše organizacije. te se hvataju uskogrudnog prakticizma i t. 3 Andrija Juhović 4 Antun 5 Hajčić 6 Mato 2 26 Grada za povijest NOB-a 401 . no pojedina sela i porodice koji su do temelja opljačkani. Imade i švercera po zanatu no opć.J. odbori nijesu tome. Sam K. neka tj. Vasić. Komitet 1 Vidi: Dok. imade čak i na neokupiranom dijelu da narod odlazi u grad.B. dok sam ja sam ovdje. unatoč opomena. Mi ćemo uložiti sve šta ćemo moći da se šta više pomogne narodu kod ishrane i obradbe. a nema bogzna kak­ vih izgleda da bi se moglo izvući nešto naprednog tek tu i tamo ko­ ji.

dok ja imadem dužnost pred N. već kad im se dade usmena ili pismena opomena a da i ne govorimo о jedi­ nicama. kad bi se pitalo tko će dobrovoljno u vojsku.Lekenik. kod mene je go­ tovo zaglavilo i ne mogu se snaći pred veličinom zadatka koji su se pred mene postavili.O. KP-169/395 7 8 402 Okrugli pečat: Kotarski komitet KPH Sisak (u sredini zvijezda sa srpom i čekićem) Klarić . Sekretar opć. a kad se prikaže da imade mogućnosti. Komitetu Sela nema niti jednog sposobnog druga za rukovodstvo. jedva bi ih se našlo nekolicina. a kako da ti drugovi onda nadziru rad svoj i jedan dru­ goga.P. U samom komitetu je takvo stanje da nema odre­ đeno sektori rada. M. Ja smatram da je Kumir pol. pa to je skroz slabo.O. jer partija je vrlo slaba.O. a i dužnost bi mi bi­ la da budem i to više na terenu. Možete si zamisliti kad moja jedinica pri kot.O. sekretar. N. AIHRPH. ne drže se toga već počinje po starom. no sad odpada na mene rad org. već i svih nas nikako se još nijesmo prilagodili prilika­ ma. a nikakva se kontrola ne vodi tko i koliko naroda ga čita.. a kakvo je tek stanje u drugim jedinicama i komi­ tetima. U opć. sekretar. Martin org. stoga po­ trebno je da se rad podijeli prema sposobnosti i mogućnosti.7 Štefek8 [v. K. koji je dosta blizu. unatoč opomena ne održaje sastanaka nego bi zapravo trebalo batinom urediti disciplinu. Ja tome svemu ne mogu ništa. rukopis Sign. a još manje о njihovom radu.r. Naše je članstvo tako­ vo. Sela ispada ко bijela vrana. kao i Sela. ne šalje izvještaje. — S. sekretara i tajnika Kot. Agitacija i propaganda razumijeće da ne ide kako bi trebalo. i svim Antifašis­ tičkim organizacijama.f. N. uvijek samo čujemo nemogućnosti.O. о kojima na sva traženja znamo malo ili ništa.O.n. glavno je većini naših partijaca da ga nekome preda. stoga još do danas najviše sam neznam za kancelariju što prirodno za mene ne odgovara. To se ne tiče sa­ mo nekih. S.] Original.

Br. a osobito na područjima koja se nalaze pod njihovom privremenom 403 . OBĆA POLITIČKA SITUACIJA: 1. ODJEL ZAGREB ZAPOVJEDNIČTVU I. 113/Taj. Br. pod stalnim pritiskom partizanskih bandi i njihovih vlasti podlieži njihovoj promičbi. ZBORNOG PODRUČJA (Izvješ. oružničke pukovnije J. veljača 12. ve­ ljače 1944. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE SARAJEVO ZAPOVJEDNIČTVU 6. srpnja 1941. veljače 1944. predlažem sliedeće izvješće za vrieme od 26. oružničke pukovnije Ministarstvu unutraš­ njih poslova za razdoblje od 26. 320 od 31. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE BROD NA SAVI ZAPOVJEDNIČTVU 5.S. Razpoloženje naroda obzirom na unutarnje i vanjske prilike i događaje: Hrvatski narod na području pukovnije. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE GOSPIĆ ZAPOVJEDNIČTVU 3. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE MOSTAR ZAPOVJEDNIČTVU 7.S. J. veljače 1944. Predmet: Doglasno izvješće PREDSJEDNIČTVU VLADE NA RUKE POMOĆNIKA PREDSJEDNIČTVA VLADE DRŽAVNOG TAJNIKA Dr. U Sisku 12. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE SPLIT Prema uputu za organizaciju i rad izvještajne službe i zapoviedi Vrhovnog oružničkog zapovjedničtva Taj.79 1944. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE BANJA LUKA ZAPOVJEDNIČTVU 4. VJEKOSLAVA VRANČIĆA ZAGREB GLAVNOM ZAPOVJEDNIĆTVU ORUŽNIČTVA SIG. siječnja do 11. godine. siečnja do 11. Sisak Izvještaj Zapovjedništva 1. ZAPOVJEDNIČTVO I.) ZAGREB RAVNATELJSTVU ZA JAVNI RED I SIGURNOST (Odsjek X) ZAGREB ZAPOVJEDNIČTVU SREDIŠTNJE ORUŽNIČKE ŠKOLE BJELOVAR ZAPOVJEDNIČTVU 2.

osim kod manjeg broja onih koji aktivno sudjeluju u redovima partizana. jer je samo na ovaj način moguće uništiti i likvidirati partizansku vladavinu. Državne oblasti i vojne postrojbe pružaju narodu zaš­ titu samo po gradovima i većim mjestima. te oružničkim posta­ jama. Unatoč toga on nije klonuo duhom. Njemačke savezničke i naše vojne postrojbe u posljednje vrieme enregično i uspješno progone i uništavaju partizanske ban­ de. Pokupje. Ovo je zasluga neprekidna djelatnost naših i savezničkih postrojba. te se kod naroda osjeća bolje razpoloženje. te na južnom. koja drže partizani. Zagreb — Varaž­ din. koje vrše razna bezako­ nja kao ubijanja. Zabok — Krapina i Križevci — Bjelovar.b. državne oblasti nisu u stanju narod zaštititi. propuste i b. voli svoju državu i za nju svakodnevno dop­ rinosi žrtve u krvi i imetku. . linije.vlašću. dok po selima i manjim mjestima. Na području velike župe Gora. U obće. te pruža odpor partizanskim obhodnjama ili pred nasilnim odvođenjem bježi od kuća i stupa dobrovoljno u redove naše vojske. U zadnje vrieme u Ludbregu je osnovan novi partizanski odred u koji svakodnevno pridolaze stanovnici Međimurja sa područja kotara Ćakovac i Prelog (Mađarsko područje). U onim mjestima koja su pod našom državnom vlašću parti­ zani imaju među našim sunarodnjacima svoje simpatizere koji ih podpomažu. naš narod mno­ go je izložen nasiljima kozačkih postrojba. Ovi su za sada mirni. osim malog broja koji se nalazi u gradovima i većim mjestima pod našom državnom vlašću. Pravoslavci: skoro svi su u partizanskim redovima. Na željezničkim prugama Karlovac —Zagreb. Zakonskim odredbama Poglavnika о pomilovanju pokolebani su donekle partizanski redovi. te se veći broj partizana. Na vicinalnim željezničkim prugama promet je skoro svugdje u pre­ kidu. njemačkim i našim vojnim postrojbama. koje svakodnevno razbijaju partizanske žive sile i nigdje im ne daju odahnuti. Ostale narodnostne skupine: bez promjena. Ovo je osobito zapaženo na području kotara Čazma. jugois­ točnom i jugozapadnom dielu velike župe Prigorje. pljačke i silovanja žena i djevojaka. vojnih bje­ gunaca i neposlušnika predao ili se još uviek predaje našim oblasti­ ma. Ovako treba nastaviti. koje su partizani nasilno odveli. Na željeznič­ koj prugi Sisak —Zagreb i Zagreb — Križevci razaranje pruge popus­ tilo je uslied akcije i djelovanja naših i savezničkih oružanih snaga. Mjesti­ mično se je narod udružio. partizani i nadalje mina­ ma razaraju željezničku prugu. opaža se kriza u partizanskim pos­ trojbama koje napuštaju oni.

od Vel. u 19.00 sati u Donjem Stenjevcu (3 km. Ivan Zelina) vođena je borba između ustaških postrojbi i partizana. od Vel.i. od Podsuse­ da) teretni vlak naišao je na minu. Gorice) transportni vlak naišao je na minu 2 vagona izbače­ na sa tračnica. 1944. 25. Ovom prilikom njemačko oružničtvo strieljalo je seljaka Grgos Miju. z. partizani2 su zarobili 2 častnika. U borbi poginuo je 1 častnik i 3 oružnika. I. Žrtava nije bilo. 26. od Sv. j. 24. 1944. Jedan va­ gon izbačen sa tračnica. vjerojatno. I 1944. 1944. pruzi Sisak —Zagreb (7 km. a predhodno mu zapalili sjenik. s. u selu Vratnik (4 km. 1944. I. prugi Novska —Zagreb između željez. jer nije htio voziti na kolima poginule i ranjene oružnike. Željez. izvela brigada »Franjo Ogulinac —Seljo«. postaje Mraclin— Turopo­ lje (7 km. 2 405 . 24.Da bi se područje pukovnije očistilo do odmetnika potrebno je poduzeti podhvate širokih razmjera od strane naših i savezničkih oružanih snaga. Gubitci kod partizana nepoznati. j. j. j. Nakon kraće borbe. Stroj sa jednim kolima izbačen iz tračnica. 3 Napad je. 28. na gradskom dobru Kajzerica (4 km. od Popovače) brzi vlak naišao je na minu. I.1 Na našoj strani 7 mrtvih i 20 ranjenih. Kao važnije iznosim sliedeće: KRILO ZAGREB: 21. I. u 19. Pruga oštećena za 2 metra. I. u 00. s.30 sati veća skupina partizana napala je stražu na željez. 29. 105 domobrana i 1 ustašu. Napad je izvela brigada »Franjo Ogulinac —Seljo«. Ostali po­ datci nepoznati. u 02. Pruga oštećena za 2 metra. posatoji Horvati (13 km. Stroj manje oštećen.z. Sa sobom su odveli krčmara Buti Dragutina. 1944. pos­ taju zapalili koja je izgorila. Zarobljeno je 9 partizana.15 sati na željez. 2. a jedna šinja za 2 metra odkinuta. 29. Žrta­ va nije bilo. Lakše je povrieđen strojovođa. a 1 ustaša poginuo.16 sati između željez. od Odre) napadnuta je ustaška postrojba od neutvrđenog broja partizana3 sa 1 Na ovom području tada se nalazila Udarna brigada »Braća Radić«. a 4 oružnika su ranjena. I. ojačana jednim bataljonom Turopoljsko-posavskoga NOP odreda. od Samobora) jačine 120 do­ mobrana i 20 ustaša. i. 1944. u 20. od Samobora) njemačko oružničtvo vršilo je podhvat protiv partizana. Prugu na 2 mjesta razorili u duljini od po 2 metra. I. u selu Breznički Hum (15 km. 1944. Gorice) teretni vlak naišao je na minu. postaje Voloder — Popovača (2 km.15 sati na željez.

1944. Gorice) došla je u sukob sa partizanima.45 sati u mjestu Odra (5. U borbi je poginula jedna par­ tizanka.z. II. pruzi Novska —Zagreb (4 km. Upravljač je u toku noći pobjegao. Plien 2 šmajserice. od Donje Stubice) eksplodirala je jedna mina. u 14. od Popovače) osobni vlak naišao je na minu. 1944. Ranjeno je 6 osoba među njima i pratilac vlaka oružnik Šimun Babić kojem je lieva ruka u laktu pre­ lomljena. Pruga oštećena za 50 metara.i. Službena kola i 1 va­ gon izbačeni sa tračnica.z. 2. 1944. j. 2. Gori­ ce prilikom akcija kod sela Markuševac i Dragonožac (11 km s. te je umro. Gorice) došla je jedna skupina partizana. pruzi Novska —Zagreb (3 km. j. od Vel.00 sati u transformatoru javna rasveta eksplodi­ rala je jedna. Partizani su odvezli 25 kola razne robe i cipela. Dom je zapaljen. u 07. te zarobila jedan njemački teretni samovoz sa upravljačem i otjerali u južnom pravcu. 4 406 Odnosi se na Zagrebački NOP odred. u 09. 1944. 31. 30. Žrtava nije bilo. km. kozačke divizije iz Vel. 4. ali nije oštećen. II.00 sati u selu Zelin (7 km. od Vel. Žrta­ va nije bilo. u 22. u 19.i. Istodobno partizani u istom mjestu srušili su most na po­ toku Ribnica.30 sati na željez. Nestala su 2 nje­ mačka vojnika. s. s. j. od Vel. 8 strojnica i 1 bacač mina. u 23. Promet uzpostavljen. U borbi teško je ranjen ustaški zastavnik Zlatko Esapović. Jedan vagon I i II razre­ da dignut u zrak. pruzi Sisak —Zagreb (8 km. u 08. 1944. 4. 5. Poginuo je jedan kozački častnik. Gorice) par­ tizani napali su jednu kozačku obhodnju. od Vel. a 1 partizan nađen je mrtav. 2 štitna vagona izba­ čena sa tračnica. Lakše je povrieđen strojovođa. II.00 sati u selo Ščitarjevo (8 km s. a u transformatoru pogona tvornice Zagorka u Oroslavlju (4 km. i. 6.3 strane puščanom vatrom. II. od Kutine) brzi vlak naišao je na minu. 1944.z.45 sati na željez. od Zagreba) sukobi­ la se je skupina od 15 partizana4 sa ustaškom obhodnjom iz Vrapca. 1944. Napad odbijen bez gubitaka.i. 2. II. I. od Vel.30 sati u Stenjevcu (5 km. Gubitci odmetnika nepoznati.00 sati postrojbe 1. II. Pruga oštećena za 1 metar. Gorice) od veće skupine partizana napadnuta je njemačka posada koja je bila smještena u Domu Milosrđa. te je kolski promet obustavljen. u 18. u 07. z. Borba je trajala krat­ ko vrieme jer su se partizani povukli. 1944. Gorice) osobni vlak naišao je na minu. Poslije borbe Kozaci su zapalili navedena sela. . Predpostavlja se da je uzrok u odkazu 300 radnika ove tvornice.1. 1 puška i 1 bomba.50 sati na željez.i. II. 1944. Ubijen je partizan Mirko Letinčić iz Vrapca.

na 16. a drugi je pobjegao. od Varažd. 1944. od Varažd. Od zarobljenih 3 puš­ 5 6 7 Na ovom području operirao je Zagorski NOP odred. i. I. 7. 1944. 1944. j. stajališta Vel. oko 01. Nakon pola sata iz Zagreba došla je pomoć. divizije NOVJ. te je jedan ranjen.00 sati jedan njemački zrakoplov pored sela Ščitarjevo bacio je 2 bombe koje su pale na polje. Ves (5 km. 1944. te je straža nova postavljena.z. u Golubovcu (4 km. Toplica) pred gos­ tionom Zorman Ivana ubijena su 3 partizana po ustaškom bojniku Krunislavu Devčić i oružniku naslovnom naredniku Horvat Josipu. 1944. a 2 su poginu­ la. Utvrđeno je da je izgorjeli vojni bjegunac Vinković Ivan. Na ovaj rad tjerali su silom i okolno stanovničtvo.70 m.6.i. Trgovišću pošle su u pretres terena u obližnja mjesta. Na istom dielu pruge razorili su jedan betonski most dužine 5. a mi­ nom porušila jedan propust. 1944. oko 17. (Župskom zapovjedničtvu Varaždin naređeno. pruge. II. od Krapine) fizičkim snagama razorila 400 m željez. Kod partizana 15 mrtvih i 6 ranjenih od kojih jedna ženska. I. 8 se spasilo bjegstvom. od 6 do 8 sati kod sela Svibovca (4 km. II. KRILO VARAŽDIN: 15. od Lepoglave) razorila je skupina partizana5 željez. Trgovišću pobjegla su 2 muškarca koji na poziv nisu htjeli stati.7 Naši gubitci: nije bilo. j. j. te kod željez. Ovom prilikom iz kuće Šćukanec Marka u Vel. 15 pušaka i 1 strojopuška pala je u ruke partizana. i. 16. skupina oko 100 partizana6 došla je na željez. Ranjeni se je sakrio u sieno u štali seljaka Šipek Pavla koja je po njemačkoj vojski zapa­ ljena u kojoj je i ranjeni izgorio. Riječ je о jedinicama 32. oko 17. Štete i žrtava ne­ ma. od Lepoglave) u dužini 800 metara. j. 15 domobrana je zarobljeno. u selu Jalševcu (5 km. Toplica) vođena je borba između ustaških postrojbi iz Varažd. vojska je pripucala. prugu Zabok —Krapina. 15. Top­ lica i partizanskih skupina. . da dostavi izcrpno izvješće po ovome slučaju). 16.00 sat jača skupina partizana napala je do­ mobransku stražu od 25 momaka kod mosta Jakuševac (6 km. a pobjegli se zove Jurina Viktor.00 sati njemačka policija i ostale postrojbe ko­ je se nalaze u Vel. Nakon kratke borbe straža je svladana i razoružana. 1944. Šinje i pragove bacili niz nasip. Isto. 15.1. prugu Lepoglava —Golubovec kod mjesta Očure (5 km. od Zagreba). na 16. I.z. obojica su već godinu dana među partizanima i rodom su iz istog mjesta. I.

Ves (5 km. Toplica) došlo je do borbe između ustaških postrojbi i partizanskih skupina. od Krapi­ ne). Kod partizana 1 ubijen. Trgovišća) došla je skupina partizana neutvrđene jačine. od Varažd. na željez. 20. pragove složili na hrpu i zapalili. Posječene stupove i željez. ostali se nalaze u zatvoru. Istodobno pripucano je i na tvornicu Žut408 . Sliku Poglavnika poderali i spalili. a pis­ mohranu spalili. jedna vod ustaša na osiguranju tvornice »Zutnica« kod Krapine pošao je prema selu Đurmancu (4 km. Straža je prihvatila borbu. 1944. od Va­ raždina) partizani napali su samovoz crvenog križa koji je išao u pravcu Varažd. stajališta Vel. Naše i njemačko oružničtvo iz Kra­ pine pošlo je istog dana u podhvat i ovu skupinu razpršili bez vlasti­ tih gubitaka. I. 21. I. Poginulo je 5 građan­ skih osoba. 19. oko 10.z. Ves. s. 1944.1. Gu­ bitci: 2 mrtva i 2 ranjena.00 sati kod sela Vrtlinovca (10 km. Ista skupina iz obćine odniela je 1 pisaći stroj. u selu Leskovcu (7 km. strjeljivo. j. oko 04. te kod željez. 23. Cestica (5 km s. a 1 nadporučnik i 1 vojničar ranjeni. Gubitci kod partizana nepoznati. j. 20. odoru.z. Prema potvrdi očevidaca kod partizana bilo je 1 mrtav 1 7 ranjenih. Oružje. I. j. 1944.b. prugu u duljini 400 m. od Krapine) razorila željez. Gubitci: 2 mrtva. 1 ranjen. 1944. te posjekla b. 1944.i. prugu Zabok —Zagreb izme­ đu željez. stu­ pove. i. od Vinice) jačine 5 moma­ ka.00 sata na željez. postaje Vel. 24. I. a 11 za­ robljeno. Na istom dielu posjekli su b. kod sela Vrtlinovca (10 km. od Varaždina) došlo je do borbe između ustaških postrojbi i partizanskih skupina.100 kuna odnieli. Žrtava nije bilo. I. svučena i ostavljena na slobodi. I. Toplica. Trgovišće i stajališta Ključ (2 km.tena su na slobodu. 1944.b. 1944. prugu Zabok —Krapina došla je skupina oko 100 partizana. a pismohranu spalila. Samovoz došao je u Varaždin sa manjim oštećenjem. od Vel. skupina partizana neutvrđene jačine sa četiri strane pripucala je na Krapinu. ali je zbog nadmoćnosti partizana svladana i razoružana. I. te fizičkim snagama razorili oko 300 m željez. 1 ustaša poginuo i 3 ranjena. jer nema tvoriva.000 kn. I. j. službene žigove i 5. Na strani partizana ima više mrtvih i 8 zarobljenih. a ranjeno jedno diete. službene žigove i 30.z. žice. ista skupina došla je u selo Vel. oko 15. pruge.i. te je na ulazu u selo napadnut od partizana.b. Ves. tako da se ovaj dio pruge nemože opraviti. 1944. 21. 20. 1944. stupove i pokidali b. bombe. 21.00 sati skupina oko 30 partizana napala je rizničku stražu u Križev. te zauzela polo­ žaj duž ceste Krapina —Vel.

nica kod Krapine. Na našoj strani gubitaka nije bilo. oko 23. 1. Pripuckavanje je trajalo oko 1 sat kada su parti­ zani odbijeni. druga skupina oko 00. j. 28.z. 28. od 9 do 10 sati u selu Ljubeščici (4 km s. a odavle u pravcu sela Radova­ na. 31.30 sati probudila je umirovljenog oružn. j. I. Partizana je bilo oko 80— 100 ljudi. 1944. 1944. Partiza­ ni su tamo razorili željez. 24. otjerali 2 konja i kola na koji­ ma su odvezli opljačkanu robu. 1944. Rezultat borbe nepoznat. Partizana je bilo navodno 3 ra­ njena. Za vrieme dok je vršen napadaj na oružničku postaju. 409 .00 do 22 sata u blizini željez. oko 13. od Varažd. koji im je otvorio od kojeg su oduzeli i odnieli neš­ to živežnih namirnica. od Krapine). 8 Isto. obuće. Prema nesi­ gurnim podatcima ova skupina pripada nekoj slovenskoj partizan­ skoj brigadi. Gubitaka nije bilo ni na jednoj strani.z. i. u 22. od Budinščine) vođena je borba između ustaških postrojbi i partizanskih skupina. od Varaž­ dina) skupina partizana oko 1000 ljudi8 sa 100 konja povukla se je u selo sv.000 Kn.00 sati u selo Klenovnik (6 km s. od Ivanca) došlo je 10 partizana.i. Matu Rupčića. 1944. Toplica) došlo je do borbe između ustaških postrojbi i partizana. Napad je trajao jedan sat kada je uspješno odbijen.00 sata između sela Tuhovca i Svibovca (4 km. pukovnika g. Iliju (7 km. Na našoj strani gubitaka nije bilo. 1944. od Varaždina) između ustaških postrojbi i partizana vođena je bor­ ba. 29. Žrtava nije bilo. Borba je trajala do 11 sati. a zatim pribili na zid vatrogasnog doma. j. te 5 zarobljeno. Na strani partizana bilo je više mrtvih i 47 zarob­ ljeno.00 sata neutvrđeni broj partizana izvršio je na­ padaj na oružničku postaju Vinica (14 km s. od Varaždina). Na našoj strani 4 ranjena od kojih su 2 umrla. s. 2 sedla. te 2 konja. II. od Varaždina).. odiela. Marofa) vođena je borba između ustaških postrojbi i partizana. Partizani su se povukli u pravcu Jesenja (9 km.z. 1944. od 11 do 12 sati u selo Knegincu Gornjem (7 km j. I. prugu.00 sata iz sela Jakopovca (9 km. Bele i Margečana (11 do 14 km j. I. una­ kazili ju. Na strani partizana bilo je više mrtvih i ranjenih. Ova skupina napala je zgradu obćine i kotarskog suda. od Varaždina). II. 5. Iz pučke škole iznieli Poglavnikovu sliku.i. 1944. više puša­ ka. a slugu su pustili. samokresa i strjeljiva i 10. I. dočim je važnija pismohrana ranije evakuirana u Varaždin. te svu pismohranu iznieli i spalili.i. postaje Hrašćina Trgovišće (3 km. od 14. više pušaka i 8 strojnica. od Nov. I. oko 04. preobuke. Na strani partizana bilo je 6 mrtvih i 2 zarobljena.

na 30. Uhićeno je 45 vojnih bjegunaca i neposlušnika. 29. II.z. postaje Vel.z. Do napadaja nije došlo.z. Trgovišća. 1944. uputio je jedno pismo posadi u Ivancu u kojem javlja: da će on sa partizanima 6. 22 I. Na našoj strani nije bilo gubitaka. 45 vojnih bjegunaca odvedeno je u Njemačku u logor i na rad. te su mu odveli i jednu kobilu.00 sata između željez. Ovom prilikom došlo je do kratke borbe. j. I. 1944. 29. a ranje­ no 9 domobrana. j. te su odmetnici odbijeni. II.i. 6. Vel. 2 strojnice i 2 strojopuške. Prim­ 4 Na ovom području djelovao je Drugi diverzantski bataljon Glavnoga štaba NOV i . 1 par­ tizan i 1 bjegunac legionar Vuk Stjepan.00 sata njemačka posadna zapovjedničtva iz Vel. u 04.Ustaški satnik Deželić Adam koji je prije nekoliko dana pobje­ gao iz Krap. 1944. Trgo­ višće poduzela je podhvat u selima u pravcu Tuhelja. a ranjeno 7 partizana. Toplica priključio se partizanima i sada se nalazi u Golubovcu (6 km.00 sat oko 100 odmetnika napalo je domob­ ransku posadu u Dobrljinu jačine oko 100 domobrana. Ubijena su 4. Žrtava nije bilo. Erpenji i dio područja oružn. Borba je tra­ jala 5 sati. od Lepoglave). a što su učinili sa legionarom nisu se mogli prikupiti podatci. od Gline) odmetnici u jednoj drvenoj kući imaju bolnicu sa jednim liečnikom Talijanom. U bolnici navodno ima mnogo bolesnika najviše od pjegavca. odmetnici imali su 19 mrtvih i više ranjenih. Zaboka i Oroslavlja i momčad oružn. zato što je poznavajući njemački jezik davao njemačkim jedinicama prilikom zalaza u selo razne podatke о kretanju odmetnika. odmetnici pokušali su ući u selo Križ (3. vjerovatno radi napada na Petrinju. 1944. oko 21. Isti je bio zapovjednik posade u Ivancu. postaje Greda —Leke9 nik (13 km s.5 km. 1944. 1944. Ubijena su 2 njemačka konja. 1. Poginula su 3 seljaka. II. u selu Marin Brodu (12 km. od Petrinje) dvojica nepoznatih odmetnika ubili su seljaka Matu Žinića starog 66 god. te ujedno poziva vojničare da se protivu njega i skupine koju će on voditi ne bore. j. te su mu prilike dobro poznate. KRILO PETRINJA: 14. a 1 je ranjen. s. Po pričanju seljaka. I. od Petrinje) ali su od ustaške zasjede odbijeni. od Siska) odmetnici su odšrafili 3 šinje i oštetili oko 30 m pruge. I. oko 03. postaje Klanjec. 1944. Imali su 2 topa. Poginuo je 1 narednik. Na području južno od Petrinje odmetnici vrše razna razviđanja i razmještaj svojih snaga.z. izvršiti napadaj. Po prikupljenim podatcima u selu Rovišću (7 km.

Promet se vrši prelazom. 7. 31. s. a ženu mu Katu ubili sa nekim tvrdim predme­ tom po glavi. pruge Sisak — Sunja. koji su sutra dan pronađeni mrtvi. Trgovine poznatijih pripadnika ustaškog pokreta su potpuno opljačkali. II. te nasilno sobom odveli 8 ženskih i 14 muš­ karaca u dobi od 14 do 42 godine. od Siska) na rieci Savi došlo je do borbe između kozačkih postrojbi i jednog voda 2 sati 1 obkoparske bojne sa jedne i partizana s druge strane. stroj. Žrtava nije bilo. od Siska) govoreći da je ovo prva mobilizacija. oko 20. jedna skupina odmetnika došla je od Kupčine preko Kravarskog. u noći u selo Hrastelnicu (4 km. od Siska) došlo je oko 200 odmetnika. bataljona BRAĆE RADIĆA. Izdali su proglas da se građanstvo koje je iz Gline izbjeglo ima povratiti u roku 8 dana u protivnom da će njiho­ va imovina biti zaplienjena. Zaplienjena je i jedna strojnica. Prema primljenim podatcima odmetnici su u Glini zapalili zgra­ du kotarske oblasti.30 sati u selu Drenčini (5 km j. prema prikupljenim podatcima u selo Komogovina (16 km. Ove osobe odveli su u pravcu Brezovice (12 km. službeni vagon i 2 osobna vagona izbačeni sa tračnica. s. Odmetnika je bilo oko 600 pripadnici 2. 1944. 2. 5. a na zgradi obćinskog poglavarstva izvjesili su crvenu zastavu. I. 1944. II. Poljane (5. a od seljaka Josipa Šimta odveli 2 konja.i. 411 . ali se nije moglo utvrditi zbog nastupa noći.z. prugu između Mraclina i Turopo­ lja. te da je održao govor pred oko 5.i. 1944. oko 17. a 15 ih je zarobljeno sa oružjem. te na 2 mjesta porušili željez. s. a često drže promičbene govore. postaje Lekenik osobni vlak naišao je na minu. prugu. a zatim otišli preko sela Rakitovac. II. bombu i cipele.i. 1944.000 partizana svi iz okolnih pravoslavnih sela. oko 08.z. Broj mrtvih mogao je biti 70— 100 ljudi. 7. od Kostajnice) dovezao se je osobnim samovozom Rade Pribičević bivši odvjetnik iz Petrinje praćen višim dužnostnicima partizanske vlade. Poginulo je 15 partizana.ljeni su podatci.00 sati u selu Dubrovčaku Lievom (18 km.1. Dvoja štitna kola. 1944.50 sati u blizini željez. da se odmetnici prikupljaju južno od željez. a u drugoj da će pokupiti sve od 14 do 60 godina. 30. prešla željez. II. na 8. od Turopolja) i dalje prema Po­ savini. 1944. te ga iz puške ubili. s. radi napada i prekida prometa. Od Kuštreba odu­ zeli su pušku. Kuće.5 km s. od Siska) od­ metnici u busiji sačekali su ustašu Kuštreba Ivana i njegovu ženu. Dva puta tjedno održavaju zabave.

a partizanima pala su u ruke 2 mala topa koje su prilikom odstupanja ostavili. 1944. u 09.30 sati na cesti kod Gornjih Dubrava (7 km j. a 1 nestao. u 23. I.00 sata u selu Ribniku (18 km. domobr. I. 1944. U Karlovac dovezena je 21 lešina po­ ginulih domobrana i građanskih osoba. 1944. od General Stola) partizani11 napali su domobransko ustašku preselicu od 6 teretnih samovoza koji su vozili iz Karlovca za Ogulin hranu. te su sva četvorica ubijeni. gdje se je obavljalo veselje. a 15 je ranjeno. 1944. satnika Peričića. od Barilovića) jed­ na ustaška obhodnja od 20 momaka nalazila se u jednoj seoskoj ku­ ći. 26.z. Preselicu je osiguravalo 40 domobrana Slunjske sati iz Karlovca pod zapovjed.00 sati na cesti (1 km.i. od Zdenčine) jedna skupina partizana napala je jednu kozačku obhodnju od 4 momka. Ovom prilikom napadnuti su od par­ tizana. I. Kuća iz koje se vodila borba iz­ gorila je. Jedan kozak i 1 konj ubijeni. 26. a trojica zarobljeni. 25. Poginulo je 7 građanskih osoba. a 2 su žive uhvaćene. od Karlov­ ca) partizani su napali jednu ustašku obhodnju. te su se partizani razbježali. 25. s. 412 . 11 Riječ je о Drugoj NO brigadi Osme divizije NOVJ.KRILO KARLOVAC: 23. 27. I. od Ozlja) u biegu. u 08. j. s. j.1.z. s. Poginula su 2 vojnika.00 sati u šumi zv.i.1. od Draganića) partizani10 napali su jedna kozački odred. I. Po saznanju poginulo je 5. 1944.1. ranjeno 5 ustaša. 1944. 26. 1 ranjen.30 stati na cesti kod sela Izimlje (5 km s. a 20 zarobljeno. te je 1 ustaša pogi­ nuo. 1944. ubijeno je 5 parti­ zana. Osim ovoga preselicom su putovala još 3 častnika. tako da je u preselici bilo svega oko 70 osoba.i. 5 sa­ movoza zapaljeno je i izgorilo. Štrekovac (7 km.z. prilikom vršenja podhvata od naših oružanih snaga u pravcu Vivodine (10 km. ali je na pucnja­ vu pravovremeno došla pomoć ustaša i kozaka iz Jastrebarskog. 1944. više domobrana i gra­ đanskih osoba.i. a ranjeno 12 partizana. Ubijeno je 8 konja. Borba je tra­ jala oko 1 sat.z. u 07. Poginula 2 partizana. 27. od Karlovca) jedna ustaška obhodnja naišla je u jednoj seoskoj kući gostioni 4 partizana koji su se sa ustašama pri ispitivanju oduprli bombama. u 08. od Jastrebarskog) sku­ pina partizana napala je jedan njemački samovoz.00 sati u mjestu Kupincu (5 km. u 09. te je u borbi poginulo 4. Gubitci partizana nepoznati. u večer u selu Leskovcu (3 km. 2 partizanke same se ustrielile. s. a mnogo više izgorilo je na 10 Dva bataljona Omladinske brigade »Joža Vlahović« napali su dijelove Prve kozačke konjičke divizije. odielo i novac.

U koliko nije izgorio novac za posadu Ogulin i od pošte Karlovac za Ogulin palo je u ru­ ke partizana i novca oko 12. s. 1944. u selo Vodostaj (2 km. Istodobno otvorila se je borba u selu Šipek (3 km. 1944. s. 1944. j. Zarobljene do­ mobrane odveli su šumom u pravcu Crne Mlake. jer su se domobrani po pozivu predali. 30. 28. od Zdenči­ ne) napali su partizani jedan kozački odred. od Karlovca) skupina oko 150 partizana napala je bombama kuću u kojoj se je obavljala svadba jednog ustaškog vojničara. postaje Horvati — Zdenčina oklopni vlak naišao je na minu. 2 strojnice. od Karlovca) i G. stajališta Desinac. u 21. Kupčini (5 km.000. Jane i Petrovine. Izhod borbe nepoznat. 31.z. u selo Zadobarje (7 km i. pruzi Karlovac —Zagreb između željez. Kuća u kojoj se je obavljala svadba izgorila je. 1944. te se za njihovu sudbinu ne zna. 1944. I. pruga.mjestu napada. j. I. od Karlovca) došla je skupina partizana i sa sobom vodili jednog ustaškog poručnika za kojeg su seljacima govorili da je to Poglavnik Pavelić.i. 5 domobrana i zapovjednik preselice ranjeni su koji su se spasili. između željez. Poginula su 2 partizana i 1 konj. 29. I. a 1 domobran skriven ostao je. od Draganića).30 sati u selu Brođani (8 km. a ranjena su 4 ustaše i 2 seljanke. oko 21. osim jednog samovoza. od Draganića) skupina partizana napala je kozačke postrojbe.1.00 sati u selu Petkov Brieg (4 km. u 11. Poginule su 2 ustaše i jedna seljanka. od Jastrebarskog) sukobili se sa skupinom partizana. z.00 sat partizani napali su domobransku stra­ žu na osiguranju željez. Partizanima palo je u ruke sve što je preselica vozila u koliko nije izgorilo. a stroj sa još 3 vagona izbačen sa šinja.000 Kn. u 09. 2 strojopuške i 1 pušku. Borba je trajala kratko vrieme. s.00 sati u selu Izimlju (3 km. Zarobljeno je 1 konj. s. Zarobljen je 1 vod­ nik i 18 domobrana.z. na 1. Ustaška posada na mostu rieke Kupe (300 m udaljeno) bacačima mina razpršila je na­ padače. 29. postaje Jastrebarsko — Domagović (1 km j. Borba je traja­ la cieli dan. Kod sela Petrovine (6 km. 1944. 31. 1944. 413 . 1944. I. 31. od Karlovca) došla je skupina oko 80 partizana. s. Jedan štitni vagon izbačen iz šinja u grabu.00 sati na željez. Žrtava nije bilo. od Draganića). u 08. I. II. 29. od Jastrebarskog) sa 5 mina razorena je željez.i. od Draganića) i G. s. I. Kod partizana nepoznati. Pokupje (8 km. 1944. 10 domobrana iz zadnjeg samovoza spasilo se je bjegstvom. te opljačkali pučku školu i više seljaka. I. na 30. 1 kozak poginuo.i. 31. kozačke postrojbe iz Jastrebarskog vršeći pretres područja obćine Sv.z. I. Gucima (2 km.

z. 288 i 289 kao i stražu na stajalištu Desinec. kozačke postrojbe iz Jastrebarskog i 10 ustaša vršeći pretres područja Jastrebarsko —Plešivica. 5. osobito meso.i. j. s. Žrtava nije bilo.i.i. Ranjeni su nadporučnik Bedeneković. s.31. straže na istom dielu pruge kod stražare Br. da svaki koji u buduće bude išao u Hrvatsku vojsku povede sa sobom i porodicu. jer da će je oni u tom slučaju kao i imovinu uništiti. postaje Zdenčina — Horvati (3. 3 do­ mobrana i 1 ustaša. naše oružane snage iz Karlovca vršile su podhvat u pravcu sela Vukmanić (12 km. 1944.i. ostali su se razbježali. a 1 ustaša poginuo je i na mjestu borbe ostao. 1944. Navod­ no su odvedeni u Sloveniju na izobrazbu. 6. postaje Zdenčina — Horva­ ti (5. 1944. u 07. I. 4. II.00 sata između željez. Ranjen je 1 ustaša i 2 kozaka. te se je morala povući u Ozalj od nad­ moćnog neprijatelja.00 sati u selo Gor. 1. stražari Br. 3. Istodobno na­ pale su 2 domobr. 1944. od Ozlja) sukobila se sa partizani­ ma. kada su se naše pos­ trojbe povratile u Jastrebarsko. skupina oko 40 partizana napala je ustašku stra­ žu na željez. 1944. Ovom prilikom kazali su partizani. Na istom dijelu pruge pronađena jedna neeksplodirana mi­ na i odklonjena. od Karlovca). u 09. od Zdenčine) eksplozijom jedne mine razorena je željez. pruga. 3. 5. U sukobu sa parti­ zanima 3 ustaše i 1 domobran ranjeni. Rieka (5 km. Na stražari 288 zarobili su 14.5 km s. od Zdenčine) eksplodirala je jedna mina i razorila prugu u duljini 15 metara. na 7. 1944. 1944.z.5 km s. s. Iznad sela Gornja Rieka (5 km. II. Kada im se mladić Jagunić Nikola uzprotivio ubili su ga. od Jastrebarskog) napadnuta je od partizana. Gu­ bitci partizana nepoznati.00 sat između željez. od Karlovca). iz sela Jaškova (10 km s. oko 15. s. postaje Jastrebarsko Desinec eksplodirale su 2 mine i razorile željez. kod Grandelić Brda (6 km. 6. II. prugu. Pri povratku kozaci od seljaka opljačkali su sve do čega su došli. u 22. Borba je trajala 1 sat. od Jas­ trebarskog) gdje je vođena borba do pred večer. od Karlovca) partizani si­ lom su odveli 20 mlađih seljaka i 1 domobrana na dopustu. od Jastrebar­ skog) došla je skupina partizana u namjeri da vrbuje mladiće za nji­ hove redove. a na stražari 289. vino i rakiju. 1944. Borba je traja­ la oko 15 minuta kada su partizani odbijeni i otišli šumom u selo 414 . II. Gubitci partizana nepoznati. II. II. 4 domobrana.00 sati ustaška i domobranska posada iz Ozlja ja­ čine oko 300 ljudi vršeći pretres područja od Ozlja u pravcu Krašića. 503 (4 km. Nakon krat­ ke borbe partizani su odbijeni iznad sela Plešivica (8 km. oko 01. II.00 sati između željez. 1944. Na stajalištu Desinec vođena je borba do 5 sati u jutro kada su partizani odbije­ ni. II.

I. Petar Čvrstec (10 km. stajalištu Klokočevac (5 km. Velika (18 km. j. . od Križevaca) minirali željez. 13 Odnosi se na jedinice 33.00 sata na željez. od Karlovca). od Bjelovara) partizani su otjerali oko 30 kola živežnih namirnica u pravcu sela G. Sredice i Lipovo Brdo (10 i 15 km. II. zadržali se 1 sat i otišli 12 Na ovom području prikupljale su se jedinice 33. 1944. Promet prekinut. Divizije NOVJ sa zadatkom da unište željezničku prugu na relaciji Žabno —Bjelovar. I. Istodobno minirali kolski most na cesti Križevci —Bjelovar na Tremskom potoku (10 km. Straže ove brigade izturene su na glavnim putevima prema Bjelovaru i ne puštaju seljake u grad već ih vraćaju. od Bjelovara) skupina partizana minirala je željez. divizije NOVJ. te njega i još 3 vojnika raznesla. Sredice (15 km. U selima G. a 2 ranila koji su nakon 2 sata umrli. Kod željez. lovački sat ustaške vojnice iz Križevaca krenuo je za Sv. našla jače pod tračni­ com jednu neeksplodiranu minu. te otjerali. Ivan Zabno — Rovišće. I. u 08. od Križevaca). j. oko 23.00 sati u mjesto Ivanjska (13 km.i. od Bjelovara) i dalje u nepoznatom pravcu. a na druga 3 mjesta razrušili željez. Opravka pruge se vrši. te su se morali povući zbog nadmoćnosti odmetnika13 kojih je bilo oko 1800 ljudi. Kupčinu. 1944. pruzi Križevci —Bjelovar12 kod sela Poljana (5 km. oko 15. prugu između željez. j.i. 1944. 8. pruge Zdenčina —Horvati. od Križevaca) u jačini 200 momaka. stražaru gdje je ležao bolestan jedan ustaša kojeg su odveli i razbili brzoglas. postaje Sv. izvadili je i ponieli sa sobom u Zdenčinu. Za vrieme borbe nekoliko partizana ušli su u željez. KRILO BJELOVAR: 23. s. i. 1944. 30. 31. Opravka pruge se vrši. oko 04. jer se izvjestan broj nije povratio u svoju postrojbu.Rečicu (9 km s. Istotodobno oduzeli su od seljaka 6 volova i 1 konja. U Rečici uhvatili su jednog seljaka koji im je morao voziti 2 ranjena partizana u D. s. partizanska brigada.00 sati jedna kozačka obhodnja vraćajući se sa osiguranja željez.i. s. prugu. 1944. II. z.00 sata na željez. ali se broj mrtvih i ranjenih nije mogao točno utvrditi. Ranjena su 2 ustaše. most. prugu. 4. postaje Sv. od Bjelovara) nalazi se po kućama razmještena 17. I. te su oko 10 sati napadnuti na ulazu u selo. Kod dolaska u Zdenčinu mina je u rukama vojnika koji ju je nosio eksplodirala. od Bjelova­ ra) došla je skupina partizana oko 500 ljudi. Ivan Zabno minirali skretnice i mjestimično po­ rušili željez. 1944. Iste noći prekopali su cestu i poljske puteve između sela Klokočevac i Bjelovar. 1. iz sela G. 30. ali mosta ne.

00 sati nepoznate osobe bacale su po gradu Sisku letke u veličini bloka 12 x 15 cm pisane rukom štampana slo­ va u kojima su se pozivali domobrani 2. I. 2 neeksplodirane bombe. 31. Razni događaji: Od početka mjeseca siečnja 1944. Prevršca. u Vel. Ovaj bataljon pripada SAMOZAŠTITNOJ BRIGADI BANIJE sa sjedištem u Sunji. jer je stajala u vezi sa partizanima. a komandant ove brigade je jedan njemački častnik u Sunji. i. a komandant je seljak Stanković Stevan iz sela Bjelovca kojeg su sami seljaci izabrali. Babine Rieke. Predana je sa pismom redarstvenom ravna­ teljstvu za grad Zagreb. Ovi seljaci navodno su bili kod svojih kuća i uviek bili protiv parti­ zana. Velešnje. Papića i Memske. a krili se od naše i njemačke vojske i partizana. 23. Također se u dvorištu kaznione Lepoglava nalaze od mjeseca listo­ pada 1943. Za sada su u građanskom odielu i hrane se od svojih kuća dok ne dobiju odoru i hranu od njemačke vojske. kotara Ivanec. Kostajnici prijavilo se je do sada 280 stanovnika pravoslavne vjere u dobi od 18 do 47 godina starosti. Ovi pravoslavci sada su smješteni kod Njemaca u barakama u Hrv. I. od Lepoglave) 2 16 godišnja dječaka našla su 2 neeksplodirane zrakoplovne bombe. Utolice. lovačkog zdruga. Trgovišću po oružnicima uhićena je Šoštar Rezika iz Mačkovca. već da idu u šumu. da ne idu u Njemačku. Jedinica ovih pravoslavaca nosi naziv: II BATALJON SAMOZAŠTITNE BRIGADE BANIJE. I. 3. 416 . Kostajnici i do sada ih je naoružano 150. Sa njima bila je i glazba koja je cielo vrieme svira­ la. Kod nje je pronađeno jedno pismo upućeno nekom Ivici koji se na­ lazi među partizanima. te da su se sa­ da odlučili da se sa njemačkom vojskom bore protiv partizana. Potočnik koji je u Kapeli zarobljen. Letak završava sa: »DOLJE RAT«. njemačkim vojnim vlastima u Hrv. Mečenčana. Kostajnica.u pravcu Bereka. 26. Domobrani koji su ove letke našli predali su ih svojim nadređeni­ ma. te igrajući se sa njima jedna je eksplodirala i obojicu na mjestu ubila. svi kotara Hrv. a i drugi da će biti na­ oružani. 1944. 1944. Bjelovca. nadporuč. Sa ovom skupinom viđen je i dom. Hrastovca. u selu Lepoglavskoj Vesi (2 km. Ovi seljaci su svi iz sela Kukuruzara. 1944. oko 08.

linija­ ma stanje je nepromienjeno. prugama. 6. 8. s. od Sunje) došla je jedna kozačka postrojba.z. Istog dana druga skupina kozaka oduzela je od seljaka Mije Kulundžića iz G. 27 Građa za povijest NOB-a 417 .1. 1944. za čiju se sudbinu ne zna. žena i djevojaka. te se promet obavlja sa velikim poteš­ koćama. ovi vrše nad građanima razna nasi­ lja. pljačke i silovanja. 5. 24. Od dana dolaska kozačkih jedinica na područje kotara Jastrebarsko. od Sunje) jednu svinju tešku oko 130 kg. te ove vies­ ti razprostiru među narodom. s. Letine (7 km. Moskvu i tajnu radio stanicu Zrinjski.b. te od seljaka Kišurića Stjepana silom oduzeli troje svinja teško oko 200 kg. О stranoj propagandi u narodu: Strana i neprijateljska promičba vrši se širenjem lažnih viesti. 1944. 31. provokatora i antidržavnih elemenata: teljskih Akcija. О prilikama prehrane i prometa: Prehrana je dobra. Gorica. cestama i b. radi sumnje da su održavali vezu sa partizanima od­ vedeni su po kozacima: 8 seljaka iz sela Obrež. 7. О akciji. Odnosi sa savezničkom vojskom čiji se dielovi nalaze na na­ šem području: Sa njemačkom vojskom obćenito dobri. a na vicinalnim željez. kotara Vel. a jedno svinjče ubili u dvorištu. Pisarovina i Karlovac. Željeznički promet na relaciji Sisak —Zagreb i Zagreb — Križevci poduzetim jačim osiguranjem od strane naše i savezničke vojske malo je bolji. koji im nasjeda.4. dok sa kozačkim pos­ trojbama nisu zbog iznietih postupaka. radio viesti i letaka. Promičbu šire među narodom partizanski te­ renci i nepoćudne osobe slušanjem zabranjenih i neprijateljskih krugova: London. I. radu i kretanju sumnjivih osoba tuđinskih i neprija­ agenata. dočim na ostalim dielovima glavne pruge i dalje se vrši razaranje. rad i kretanje antidržavnih elemenata napred je opisa­ na. u selo Gradusu (6 km. Odnosi vojske sa ustaškim organizacijama i građanskim vlas­ tima: Dobro i srdačni.

118 . Leskovca u Rakov Potok (10 km. 4. 1944. te opljačkali 18 kuća oduzimajući stočnu i ljudsku hranu. jer nnogi bježe i pridružuju se odmetnicima. 7. j. gdje ih je iz zasjede napala partizanska obhodnja i ubila 2 kozaka. j. a sve drugo zadržali za sebe. te na intervenciju naših vlasti vrlo malo stoke su povrati­ li. j. oko 10.000 Kn. j. suho meso. od Samobora) došla je jedna kozačka obhodnja od 20 mo­ maka. a zatim im oduzeli svu kućnu robu i gotovog novca preko 800. od Velike Gorice) vojnici 1 kozačke divizije sukobili se sa partizanima. II.00 sati u selu Markuševac. oko 09. te ubijene kozake prevezli u Zagreb. Druga skupina upala je u kuću Jandre Ercegović.z. II. te odnieli razne robe u vriednosti 300.i. vino i rakiju. 4.00 sati jedna skupina kozaka iz Bi. Sliedećeg dana došla je grupa kozaka u Rakov Po­ tok i uhitili seljaka Težak Vladimira i gostioničara Babić Marka i Josipa. a kod partizana poginula jed­ na partizanka. II. Komareva (9 km. Kod kozaka gubitaka nije bilo.000 Kn. te zapalili 76 domova sa nuzgradnim prostorijama i pokupili svu stoku. Po privatnim kućama tražili jaja. od Sunje) od seljaka opljačkali su suho meso. II. 5. od Siska) došle su u selo Mađare (3 km. kozačke postrojbe iz Gor. dok kod pomoćnih oružnika i prič. 1944.i. mast i druge razne stvari i odjeću.00 sati iz Hrv. 1944. a zatim otišli u krčmu Iva­ na i Marka Babić. a od seljaka Mate Marića odvezli 2 svinje vriednosti 60. duh i disciplina: kod starijih oružnika obćenio dobra. ali su u odnošenju od pridošlih susjeda spriečeni. od Komarova) nastanjeno hrvatskim pučanstvom. 1944. te su partizani nakon kratke borbe od­ stupili.i. domobrana slabo. Kuta došla je na konjima u selo Gradusu (6 km. s. STANJE U VOJSCI: Kod oružničtva: 1.000 Kn.3. AKCIJA NAŠIH I SAVEZNIČKIH ORUŽANIH SNAGA: Akcije poduzete napred je opisana. Po završetku borbe kozaci povratili su u navedena sela. Dragonožac i Trputec (11. II. od strane naših i savezničkih oružanih snaga III. kozačke postrojbe iz Sunje prolazeći kroz selo Bistrać (7 km. II. oko 20.z. s. 12 i 13 km. od Sunje) upala u kuću Đu­ re Hrastovski i natrpali u vreću 60 kg suhog svinjskog mesa. Razpoloženje. 1944.

1943. nereda i izgreda većeg značaja: Nije bilo. 13. 25. Ožbold Josip. Simić Kri­ žan. XII. domobran Posarić Andrò postaje Varaždin. Jug Mijo. domobran Zlatić Ivan. koji se i sada tamo nalaze. oružnik Magić Dragutin postaje Vinica. 28. 30. Incidenti. 17. 1944. prič. X. 4. 12. u jutro mađarske vojne vlasti na Dravski most kod Varaždina dopremile su 2 protutenkovska topa. X. VANJSKA SITUACIJA: 1. 1943. 1943. domobran Sever Franjo postaje Vinice. 1943. prič. pomoć. prič. Husajina Đuro. 28. prič. domobran Koprek Pavao postaje Zabok. 1943. 1944. prič. Bjegstva iz oružničtva: 3. domobran Komes Marko postaje Krapina. Curić Stjepan. oružnik Rožman Ivan postaje Krapina. 1943. XII. 17. Ponašanje častnika. prič. О stranim vojnim bjeguncima: Nema ih. Toplice. prič. 3. 1943. pomoć. X 1943. IV. 21. 23. Puškarić Svetozar. oružnik Džaja Ivan. 1943. XII. 1. pokusni oružnik Fruk Stanko postaje Zlatar. Prilike u pograničnim oblastima susjednih država: 5. oružnik Radošić Valent i Vađan Josip postaje Varaždin. I. domobran Borović Dragutin i pomoć. XII. XII. domobran Heligonja Dragutin postaje Varaž­ din. 419 . 18. Baljek Zvonimir. Područje kotara Koprivnica i Đurđevac i ciela Podravina nalazi pod vlašću partizana uzduž mađarske granice. Drvar Alojz. 1943. dočastnika i momčadi: Po propisu. Lazar Josip svi postaje Ivanec. domobran Ljeljak Stjepan postaje Ludbreg. pomoć. X. Kišun Vinko. 3. prič. II. I. Marušić Mi­ lan. Bol­ din Josip. X. domobran Hostić Josip i Hohnjec Josip postaja Varažd. oružnik Sumiga Ivan. te se nema podata­ ka. narednik Ćosić Šimun. prič. prič. 1943. Višak Marijan. 2. XII. te Presečki An­ ton iste postaje. Juraj Ivan. domobran Plemeniti Jakob. 1943. narednik Mladinov Josip postaje Pregrada. pomoć. 1944. X. Razlog dopreme ovih topova nije poznat. Marijić Stanko i Macan Mi­ jo svi postaje Ludbreg. oružnik Presnički Slavko.2.

Izgleda da su htje­ li bombardirati izvor nafte u Goilu. 23.3. Odnosi sa pograničnim oblastima susjednih država: Korektni. oko 24. 1944.15 sati neutvrđeni broj neprijateljskih zrakoplo­ va kružili su nad Kutinom oko 25 minuta. Nisu bacali nikakovog eksploziva. a osobito na prugi: Karlovac— Zagreb.i. Toplica i se­ la Jalžabeta (7 km. DJELATNOST ANGLOAMERIČKIH ZRAKOPLOVA: 23. s. Zabok —Krapina i Križevci — Bjelo­ var. Ovom prilikom izbačeno je 6 crvenih raketa.20 sati iz smjera sjeveroistoka leteći u smjeru ju­ gozapada sa zapadne strane Siska u visini oko 1000 m preletio je je­ dan neprijateljskih zrakopl