You are on page 1of 5

B XY DNG

-------

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
---------------

S: 01/2015/TT-BXD

H Ni, ngy 20 thng 03 nm 2015

THNG T
HNG DN XC NH N GI NHN CNG TRONG QUN L CHI PH U T XY
DNG
Cn c Ngh nh s 62/2013/N-CP ngy 25/06/2013 ca Chnh ph quy nh chc nng,
nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Xy dng;
Cn c kin ch o ca Th tng Chnh ph ti thng bo s 5724/VPCP-KTTH ngy
29/7/2014 ca Vn phng Chnh ph v h thng cp bc cng nhn trc tip sn xut, xc nh
n gi nhn cng p dng trong qun l chi ph u t xy dng theo quy nh ca B Lut lao
ng nm 2012 v cc vn bn hng dn thi hnh Lut;
Xt ngh ca V trng V Kinh t xy dng v Vin trng Vin Kinh t xy dng;
B trng B Xy dng ban hnh Thng t hng dn xc nh n gi nhn cng trong qun l
chi ph u t xy dng.
iu 1. Phm vi iu chnh
Thng t ny hng dn xc nh n gi nhn cng trong qun l chi ph u t xy dng.
iu 2. i tng p dng
1. Cc c quan, t chc, c nhn c lin quan n qun l chi ph u t xy dng ca d n
u t xy dng s dng vn ngn sch nh nc v vn nh nc ngoi ngn sch; d n
thc hin theo hnh thc: Hp ng xy dng - Kinh doanh - Chuyn giao (BOT), Hp ng xy
dng - Chuyn giao - Kinh doanh (BTO), Hp ng xy dng - Chuyn giao (BT), Hp ng theo
hnh thc i tc cng t (PPP) do c quan qun l nh nc qun l p dng cc quy nh ca
Thng t ny.
2. Khuyn khch cc c quan, t chc, c nhn c lin quan n vic qun l chi ph u t xy
dng s dng cc ngun vn khc p dng cc quy nh ca Thng t ny.
iu 3. Nguyn tc xc nh v iu chnh n gi nhn cng
1. n gi nhn cng xc nh theo hng dn ti Thng t ny m bo cc nguyn tc sau:
a) Ph hp vi trnh tay ngh theo cp bc nhn cng trong h thng nh mc d ton xy
dng cng trnh.
b) Ph hp vi mt bng gi nhn cng xy dng trn th trng lao ng ca tng a phng,
nhng khng thp hn mc lng ti thiu vng do Chnh ph quy nh.
c) Ph hp vi c im, tnh cht cng vic ca nhn cng xy dng.
d) p ng yu cu chi tr mt s khon chi ph thuc trch nhim ca ngi lao ng phi tr
theo quy nh (bo him x hi, bo him y t, bo him tht nghip v mt s khon phi tr
khc).
2. n gi nhn cng theo hng dn ti Thng t ny s dng xc nh tng mc u t
xy dng, d ton xy dng, ... cp c thm quyn ph duyt lm c s xc nh gi gi
thu, t chc la chn nh thu trong hot ng u t xy dng theo quy nh ca php lut v
u thu v qun l chi ph u t xy dng.
3. n gi nhn cng theo hng dn ti Thng t ny c iu chnh khi mt bng gi nhn
cng xy dng trn th trng lao ng c s bin ng.

iu 4. Xc nh n gi nhn cng
n gi nhn cng c xc nh theo cng thc sau:

GNC LNC H CB

1
t

Trong :
- GNC: n gi nhn cng tnh cho mt ngy cng trc tip sn xut xy dng.
- LNC: mc lng u vo xc nh n gi nhn cng cho mt ngy cng trc tip sn xut
xy dng. Mc lng ny bao gm cc khon lng ph, cc khon ph cp lu ng, ph
cp khu vc, ph cp khng n nh sn xut v tnh n cc yu t th trng cng b ti
Ph lc s 1 km theo Thng t ny.
- HCB: h s lng theo cp bc ca nhn cng trc tip sn xut xy dng cng b ti Ph lc
s 2 km theo Thng t ny.
- t: 26 ngy lm vic trong thng.
iu 5. T chc thc hin
1. y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng cn c hng dn ca Thng t ny
ch o vic t chc, xc nh n gi nhn cng, cng b lm c s lp, qun l chi ph u t
xy dng.
2. Mc lng u vo (LNC) cng b ti Ph lc s 1 ca Thng t ny s c B Xy dng
cng b iu chnh khi mt bng gi nhn cng trong xy dng trn th trng lao ng c s
bin ng so vi n gi nhn cng xc nh theo hng dn ti Thng t ny.
iu 6. X l chuyn tip
1. n gi nhn cng trong tng mc u t xy dng, d ton xy dng c ph duyt
trc thi im c hiu lc ca Thng t th ngi quyt nh u t quyt nh vic p dng
quy nh ca Thng t ny. Cc gi thu k hp ng xy dng trc thi im c hiu lc
ca Thng t th thc hin theo ni dung hp ng k kt.
2. i vi mt s d n u t xy dng ang p dng mc lng v mt s khon ph cp c
tnh c th ring do c quan c thm quyn cho php th tip tc thc hin cho n khi kt thc
u t xy dng a d n vo khai thc s dng.
iu 7. Hiu lc thi hnh
1. Thng t ny c hiu lc k t ngy 15/5/2015.
2. Trong qu trnh thc hin nu c vng mc ngh cc c quan, t chc, c nhn phn nh
v B Xy dng xem xt gii quyt./.

Ni nhn:
- Th tng, cc PTT Chnh ph;
- Cc B, c quan ngang B; c quan thuc Chnh ph;
- HND, UBND cc tnh, TP trc thuc TW;
- Vn phng TW ng v cc Ban ca ng;
- Vn phng Quc hi;
- Vn phng Chnh ph;
- Vn phng Ch tch nc;
- Ta n nhn dn ti cao;
- Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao;
- C quan TW ca cc on th;
- Cc Kim tra vn bn QPPL - B T php;
- Hi ng Dn tc v cc y ban ca Quc hi;
- Cc Tng cng ty nh nc;

KT. B TRNG
TH TRNG

Bi Phm Khnh

- S Xy dng cc tnh, thnh ph trc thuc TW;


- Cng bo, Website Chnh ph, Website B Xy dng;
- Lu: VP, PC, V KTXD, Vin KTXD (300b).

PH LC 1
(Cng b km theo Thng t s 01/2015/TT-BXD ngy 20/3/2015 ca B Xy dng)
Mc lng u vo xc nh n gi nhn cng xy dng (L NC)
n v tnh: ng/thng
Vng I

Vng II

Vng III

Vng IV

2.350.000

2.150.000

2.000.000

1.900.000

Ghi ch: a bn p dng mc lng u vo theo quy nh hin hnh ca Chnh ph v mc


lng ti thiu vng.

PH LC 2
(Cng b km theo Thng t s 01/2015/TT-BXD ngy 20/3/2015 ca B Xy dng)
Cp bc, h s lng nhn cng trc tip sn xut xy dng
Bng s 1: Cp bc, h s lng cng nhn xy dng
Cp bc cng nhn xy dng

II

III

IV

VI

VII

1,55

1,83

2,16

2,55

3,01

3,56

4,20

1,76

2,07

2,44

2,86

3,37

3,96

4,65

Nhm I
H s lng
Nhm II
H s lng
Ghi ch:
1) Nhm I:
- Mc, n, st, b tng, cp pha, hon thin, o t, p t;
- Kho st xy dng (bao gm c o c xy dng);
- Vn hnh cc loi my xy dng (my lm t, my m, my nng h, my khoan, my ng
p cc, my bm, my hn)
2) Nhm II:
- Cc cng tc khng thuc nhm I
Bng s 2: Cp bc, h s lng k s trc tip
Cp bc k s

II

III

IV

VI

VII

VIII

H s lng

2,34

2,65

2,96

3,27

3,58

3,89

4,20

4,51

Ghi ch:
i vi k s trc tip thc hin mt s cng tc nh kho st, th nghim,... c xc nh
trong h thng nh mc d ton hin hnh, cp bc, h s lng p dng theo bng s 2.
Bng s 3: Cp bc, h s lng ngh nhn
Cp bc ngh nhn

II

H s lng

6,25

6,73

Ghi ch:
i vi ngh nhn trc tip thc hin mt s cng tc trong xy dng, c xc nh trong h
thng nh mc d ton hin hnh th p dng theo cp bc, h s lng ti bng s 3.
Bng s 4: Cp bc, h s lng cng nhn li xe
I

Cp bc cng nhn

II

Nhm xe

III

IV

H s lng
Nhm 1

2,18

2,57

3,05

3,60

Nhm 2

2,51

2,94

3,44

4,05

Nhm 3

2,99

3,50

4,11

4,82

Ghi ch:
1. Nhm 1: t vn ti thng, t t , r moc, t ti nc, t ti c gn cn trc ti
trng di 7,5T; cn trc t sc nng di 7,5T; xe ht mn khoan; t bn ti; xe t 7 ch
dng trong cng tc kho st; xe ht chn khng di 10 tn; my nn th ng ng cng sut
170CV.
2. Nhm 2: t vn ti thng, t t , t ti nc, r moc ti trng t 7,5T n di 25T;
t ti c gn cn trc ti trng t 7,5T n di 25T; cn trc t sc nng t 7,5T n di
25T; t u ko di 200CV: t chuyn trn b tng dung tch thng di 14,5m3; xe bm b
tng; my phun nha ng.
3. Nhm 3: t t , r moc ti trng t 25T tr ln; t u ko t 200CV tr ln; t
chuyn trn b tng dung tch thng t 14,5m3 tr ln; cn trc t sc nng t 25T tr ln.
Bng s 5. Cp bc, h s lng ca th iu khin tu, thuyn, thit b khc
Bng s 5.1: Cp bc, h s lng thuyn trng, thuyn ph, my 1, my 2 ca tu, ca n,
cn cu ni, ba ng cc ni v tu ng cc
Nhm 1
Chc danh

Nhm 2
Cp bc th

II

II

H s lng
1. Thuyn trng

3,73

3,91

4,14

4,36

2. Thuyn ph 1, my 1

3,17

3,30

3,55

3,76

3. Thuyn ph 2, my 2

2,66

2,81

2,93

3,10

Ghi ch:
1. Nhm 1: Tu, ca n c cng sut my chnh t 5CV n 150CV.
2. Nhm 2: Tu, ca n c cng sut my chnh trn 150CV; cn cu ni; tu ng cc.
Bng s 5.2: Cp bc, h s lng thy th, th my, th in
Cp bc th
Chc danh

II

III

IV

H s lng
1. Thy th

1,93

2,18

2,51

2,83

2. Th my, th in

2,05

2,35

2,66

2,99

Bng s 5.3: Cp bc, h s lng th iu khin tu ht, tu cuc no vt sng


Tu ht di
150m/h

Tu ht t
150m/h n
300m/h

Chc danh theo nhm tu

Tu ht trn 300m/h,
tu cuc di 300m/h

Cp bc th
I

II

II

II

H s lng
1. Thuyn trng

3,91

4,16

4,37

4,68

4,88

5,19

2. My trng

3,50

3,73

4,16

4,37

4,71

5,07

4,16

4,36

3. in trng
4. My 2, k thut vin cuc 1,
thuyn ph

3,48

3,71

4,09

4,30

4,68

4,92

5. K thut vin cuc 2

3,17

3,50

3,73

3,91

4,37

4,68

Bng s 5.4: Cp bc, h s lng th iu khin tu ht, tu cuc, tu o gu ngom no vt


bin
T 300m/h n
800m/h

T 800m/h tr ln

Cp bc th

Chc danh theo nhm tu


I

II

II

H s lng
1. Thuyn trng tu ht bng

5,19

5,41

5,41

5,75

2. My trng, thuyn trng tu cuc, tu ht


phun, tu o gu ngom

4,92

5,19

5,19

5,41

3. in trng tu ht, tu cuc; k thut vin


cuc 1, thuyn ph 2 tu ht bng; k thut vin
cuc 2 tu cuc, tu ht phun, tu o gu ngom

4,37

4,68

4,68

4,92

4. My 2; k thut vin cuc 1 tu cuc, tu ht


phun, tu o gu ngom

4,68

4,92

4,92

5,19

5. Thuyn ph tu cuc, k thut vin cuc 2 tu


ht;

4,16

4,37

4,37

4,68

Bng s 6: Cp bc, h s lng th ln


Cp bc th
Chc danh

II

III

IV

H s lng
1. Th ln

2,99

3,28

2. Th ln cp I

4,67

5,27

3. Th ln cp II

5,75

3,72

4,15