You are on page 1of 22

CHNH PH

--------

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
---------------

S: 32/2015/N-CP

H Ni, ngy 25 thng 03 nm 2015

NGH NH
V QUN L CHI PH U T XY DNG
Cn c Lut T chc Chnh ph ngy 25 thng 12 nm 2001;
Cn c Lut Xy dng ngy 18 thng 6 nm 2014;
Theo ngh ca B trng B Xy dng;
Chnh ph ban hnh Ngh nh v qun l chi ph u t xy dng.
Chng I
NHNG QUY NH CHUNG
iu 1. Phm vi iu chnh
1. Ngh nh ny quy nh v qun l chi ph u t xy dng gm tng mc u t xy dng, d ton
xy dng, d ton gi thu xy dng, nh mc xy dng, gi xy dng, ch s gi xy dng, chi ph
qun l d n v t vn u t xy dng, thanh ton v quyt ton hp ng xy dng; thanh ton v
quyt ton vn u t xy dng cng trnh; quyn v ngha v ca ngi quyt nh u t, ch u t,
nh thu xy dng v nh thu t vn trong qun l chi ph u t xy dng.
2. i vi cc d n u t xy dng s dng ngun vn h tr pht trin chnh thc (gi tt l ODA),
nu iu c quc t m nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam l thnh vin c quy nh khc vi
quy nh ca Ngh nh ny th p dng quy nh ca iu c quc t .
iu 2. i tng p dng
1. Ngh nh ny p dng i vi c quan, t chc, c nhn c lin quan n qun l chi ph u t xy
dng cc d n s dng vn ngn sch nh nc v vn nh nc ngoi ngn sch quy nh ti Khon
1 v Khon 2 iu 60 Lut Xy dng.
2. Cc t chc, c nhn c th p dng cc quy nh ca Ngh nh ny thc hin qun l chi ph u
t xy dng ca cc d n s dng vn khc.
iu 3. Nguyn tc qun l chi ph u t xy dng
1. Qun l chi ph u t xy dng phi bo m mc tiu u t, hiu qu d n c ph duyt,
ph hp vi trnh t u t xy dng theo quy nh ti khon 1 iu 50 Lut Xy dng v ngun vn

s dng. Chi ph u t xy dng phi c tnh ng, tnh cho tng d n, cng trnh, gi thu xy
dng, ph hp vi yu cu thit k, ch dn k thut, iu kin xy dng, mt bng gi th trng ti
thi im xc nh chi ph v khu vc xy dng cng trnh.
2. Nh nc thc hin qun l chi ph u t xy dng thng qua vic ban hnh, hng dn, kim tra
vic thc hin cc quy nh php lut; hng dn phng php lp v qun l chi ph u t xy dng.
3. Ch u t chu trch nhim qun l chi ph u t xy dng t giai on chun b d n n khi kt
thc xy dng a cng trnh ca d n vo khai thc s dng trong phm vi tng mc u t ca d
n c ph duyt gm c trng hp tng mc u t c iu chnh theo quy nh ti iu 7 Ngh
nh ny. Ch u t c thu t chc, c nhn t vn qun l chi ph iu kin nng lc theo quy
nh ti Ngh nh v qun l d n u t xy dng lp, thm tra, kim sot v qun l chi ph u
t xy dng.
4. Vic thanh tra, kim tra, kim ton chi ph u t xy dng phi c thc hin theo cc cn c, ni
dung, cch thc, thi im xc nh tng mc u t xy dng, d ton xy dng, d ton gi thu xy
dng, nh mc xy dng, gi xy dng, ch s gi xy dng ca cng trnh c ngi quyt nh
u t, ch u t thng nht s dng ph hp vi cc giai on ca qu trnh hnh thnh chi ph theo
quy nh v qun l chi ph u t xy dng ti Ngh nh ny.
Chng II
TNG MC U T XY DNG
iu 4. Ni dung s b tng mc u t v tng mc u t xy dng
1. S b tng mc u t xy dng l c tnh chi ph u t xy dng ca d n c xc nh ph
hp vi phng n thit k s b v cc ni dung khc ca Bo co nghin cu tin kh thi u t xy
dng. Ni dung s b tng mc u t xy dng gm cc khon mc chi ph quy nh ti Khon 2
iu ny.
2. Tng mc u t xy dng l ton b chi ph u t xy dng ca d n c xc nh ph hp vi
thit k c s v cc ni dung khc ca Bo co nghin cu kh thi u t xy dng. Ni dung tng
mc u t xy dng gm chi ph bi thng, h tr v ti nh c (nu c); chi ph xy dng; chi ph
thit b; chi ph qun l d n; chi ph t vn u t xy dng; chi ph khc v chi ph d phng cho
khi lng pht sinh v trt gi.
3. i vi d n ch yu cu lp Bo co kinh t - k thut u t xy dng, tng mc u t xy dng
l d ton xy dng cng trnh theo quy nh ti iu 8 ca Ngh nh ny v chi ph bi thng, h
tr, ti nh c (nu c).
4. Cc chi ph ca tng mc u t xy dng c quy nh c th nh sau:
a) Chi ph bi thng, h tr v ti nh c gm chi ph bi thng v t, nh, cng trnh trn t, cc
ti sn gn lin vi t, trn mt nc v chi ph bi thng khc theo quy nh; cc khon h tr khi
nh nc thu hi t; chi ph ti nh c; chi ph t chc bi thng, h tr v ti nh c; chi ph s
dng t trong thi gian xy dng (nu c); chi ph chi tr cho phn h tng k thut c u t
xy dng (nu c) v cc chi ph c lin quan khc;

b) Chi ph xy dng gm chi ph ph d cc cng trnh xy dng, chi ph san lp mt bng xy dng,
chi ph xy dng cc cng trnh, hng mc cng trnh, xy dng cng trnh tm, cng trnh ph tr
phc v thi cng;
c) Chi ph thit b gm chi ph mua sm thit b cng trnh v thit b cng ngh; chi ph o to v
chuyn giao cng ngh (nu c); chi ph lp t, th nghim, hiu chnh; chi ph vn chuyn, bo him;
thu v cc loi ph, chi ph lin quan khc;
d) Chi ph qun l d n gm cc chi ph t chc thc hin cc cng vic qun l d n t giai on
chun b d n, thc hin d n v kt thc xy dng a cng trnh ca d n vo khai thc s dng;
) Chi ph t vn u t xy dng gm chi ph t vn kho st, lp Bo co nghin cu tin kh thi
(nu c), lp Bo co nghin cu kh thi, lp Bo co kinh t - k thut, chi ph thit k, chi ph t vn
gim st xy dng cng trnh v cc chi ph t vn khc lin quan;
e) Chi ph khc gm chi ph hng mc chung nh quy nh ti im Khon 2 iu 8 Ngh nh ny
v cc chi ph khng thuc cc ni dung quy nh ti cc im a, b, c, d v Khon ny;
g) Chi ph d phng gm chi ph d phng cho khi lng cng vic pht sinh v chi ph d phng cho
yu t trt gi trong thi gian thc hin d n.
iu 5. Xc nh s b tng mc u t xy dng, tng mc u t xy dng
1. S b tng mc u t xy dng ca d n c c tnh trn c s quy m, cng sut hoc nng
lc phc v theo phng n thit k s b ca d n v sut vn u t hoc d liu chi ph ca cc d
n tng t v loi, quy m, tnh cht d n hoc ang thc hin c iu chnh, b sung nhng chi
ph cn thit khc.
2. Tng mc u t xy dng c xc nh theo mt trong cc phng php sau:
a) Xc nh t khi lng xy dng tnh theo thit k c s v cc yu cu cn thit khc ca d n,
trong :
- Chi ph bi thng, h tr v ti nh c c xc nh trn c s khi lng phi bi thng h tr,
ti nh c ca d n v cc ch , chnh sch ca nh nc c lin quan;
- Chi ph xy dng c xc nh trn c s khi lng nhm, loi cng tc xy dng, n v kt cu
hoc b phn cng trnh v gi xy dng tng hp tng ng vi nhm, loi cng tc xy dng, n v
kt cu hoc b phn cng trnh c o bc, tnh ton v mt s chi ph c lin quan d tnh khc;
- Chi ph thit b c xc nh trn c s s lng, loi thit b hoc h thng thit b theo phng n
cng ngh, k thut v thit b c la chn, gi mua sm ph hp gi th trng v cc chi ph khc
c lin quan;
- Chi ph qun l d n v chi ph t vn u t xy dng gm cc ni dung v c xc nh theo quy
nh ti iu 23 v 25 Ngh nh ny;

- Chi ph khc c xc nh bng nh mc t l phn trm (%) hoc bng d ton hoc c tnh hoc
s dng c s d liu cc d n tng t thc hin;
- Chi ph d phng cho cng vic pht sinh c xc nh bng t l phn trm (%) ca tng cc thnh
phn chi ph xc nh nu trn. Chi ph d phng cho yu t trt gi c xc nh trn c s
di thi gian thc hin d n, k hoch b tr vn v ch s gi xy dng hng nm ph hp vi loi
cng trnh xy dng c tnh n cc kh nng bin ng gi trong nc v quc t;
b) Xc nh theo sut vn u t xy dng cng trnh:
Tng mc u t xy dng xc nh trn c s khi lng, din tch, cng sut hoc nng lc phc v
theo thit k c s v sut vn u t tng ng c cng b ph hp vi loi v cp cng trnh, thi
im lp tng mc u t, khu vc u t xy dng cng trnh v cc chi ph khc ph hp yu cu c
th ca d n;
c) Xc nh t d liu v chi ph cc cng trnh tng t hoc ang thc hin:
Tng mc u t xy dng c xc nh trn c s quy m din tch sn xy dng, cng sut hoc
nng lc phc v theo thit k ca cng trnh, b phn kt cu cng trnh v d liu v chi ph ca cc
cng trnh tng t hoc ang thc hin c cng loi, cp cng trnh, quy m, cng sut hoc nng
lc phc v. Cc d liu v chi ph s dng cn thc hin quy i, tnh ton v thi im lp tng mc
u t, khu vc u t xy dng cng trnh v iu chnh, b sung cc chi ph khc ph hp vi iu
kin c th ca d n, cng trnh;
d) Kt hp cc phng php quy nh ti im a, b v c Khon 2 iu ny.
3. i vi d n ch yu cu lp Bo co kinh t - k thut u t xy dng th phn d ton xy dng
cng trnh thuc tng mc u t xy dng c xc nh theo quy nh ti iu 9 Ngh nh ny.
iu 6. Thm nh, ph duyt tng mc u t xy dng
1. Thm nh tng mc u t xy dng c thc hin cng vi vic thm nh d n u t xy
dng. Ni dung thm nh tng mc u t xy dng gm:
a) S ph hp ca phng php xc nh tng mc u t xy dng vi c im, tnh cht, yu cu k
thut, cng ngh ca d n;
b) Kim tra s y ca cc khi lng s dng xc nh tng mc u t xy dng; s hp l,
ph hp vi quy nh, hng dn ca nh nc i vi cc chi ph s dng tnh ton, xc nh cc
chi ph trong tng mc u t xy dng;
c) Xc nh gi tr tng mc u t xy dng sau khi thc hin thm nh. Phn tch nguyn nhn tng,
gim v nh gi vic bo m hiu qu u t ca d n theo gi tr tng mc u t xy dng xc
nh sau thm nh;
2. i vi d n ch yu cu lp Bo co kinh t - k thut u t xy dng, ni dung thm nh thc
hin nh quy nh ti Khon 2 iu 10 Ngh nh ny.

3. Thm quyn thm nh tng mc u t xy dng:


a) D n quan trng quc gia th Hi ng thm nh nh nc do Th tng Chnh ph thnh lp ch
tr t chc thm nh;
b) D n s dng vn ngn sch nh nc do c quan chuyn mn v xy dng theo phn cp ch tr
t chc thm nh;
c) i vi d n s dng vn nh nc ngoi ngn sch do c quan chuyn mn trc thuc ngi
quyt nh u t ch tr t chc thm nh;
d) i vi d n thc hin theo hnh thc hp ng d n, hp ng i tc cng t c phn gp vn
ca nh nc do c quan nh nc c thm quyn t chc thm nh.
4. Thm quyn thm nh tng mc u t xy dng i vi d n ch cn lp Bo co kinh t - k
thut u t xy dng:
a) D n s dng vn ngn sch nh nc do c quan chuyn mn v xy dng theo phn cp ch tr t
chc thm nh;
b) i vi d n s dng vn nh nc ngoi ngn sch do c quan chuyn mn trc thuc ngi
quyt nh u t ch tr t chc thm nh.
5. C quan chuyn mn v xy dng theo phn cp, ngi quyt nh u t c mi cc t chc, c
nhn c chuyn mn, kinh nghim tham gia thm nh tng mc u t xy dng hoc yu cu ch u
t la chn t chc, c nhn c iu kin nng lc qun l chi ph u t xy dng theo quy nh ti
Ngh nh v qun l d n u t xy dng thc hin thm tra tng mc u t xy dng lm c s
cho vic thm nh, ph duyt. i vi cc d n nhm A hoc cc d n thuc nhm B, C c k thut
phc tp hoc p dng cng ngh cao, ch u t t chc thc hin thm tra tng mc u t xy dng
lm c s cho vic thm nh, ph duyt.
6. Ngi quyt nh u t ph duyt tng mc u t xy dng cng vi vic ph duyt d n. Tng
mc u t xy dng c ph duyt l chi ph ti a ch u t c php s dng thc hin d n
u t xy dng.
7. H s trnh thm nh tng mc u t xy dng thuc ni dung h s trnh thm nh d n u t
xy dng theo quy nh ti Khon 2 iu 56 Lut Xy dng v Ngh nh v qun l d n u t xy
dng i vi cc d n ch yu cu lp Bo co kinh t - k thut. Kt qu thm nh, thm tra tng
mc u t c lp theo mu quy nh ca B Xy dng.
iu 7. iu chnh tng mc u t xy dng
1. Tng mc u t xy dng c ph duyt c iu chnh theo quy nh ti Khon 5 iu 134
Lut Xy dng. Ngi quyt nh u t ph duyt tng mc u t xy dng iu chnh.
2. Tng mc u t xy dng iu chnh gm tng mc u t xy dng ph duyt cng (hoc tr)
phn gi tr tng (hoc gim). Phn gi tr tng (hoc gim) phi c thm tra, thm nh lm c s
ph duyt tng mc u t iu chnh.

3. Trng hp ch iu chnh c cu cc khon mc chi ph gm c chi ph d phng nhng khng lm


thay i gi tr tng mc u t xy dng ph duyt th ch u t t chc iu chnh, bo co
ngi quyt nh u t v chu trch nhim v vic iu chnh ca mnh.
4. Trng hp s dng ht chi ph d phng trong tng mc u t xy dng ph duyt gm c
chi ph d phng cho yu t trt gi, ch u t t chc xc nh b sung khon chi ph d phng do
yu t trt gi khi ch s gi xy dng do c quan nh nc c thm quyn cng b t khi thc hin
d n n thi im iu chnh ln hn ch s gi xy dng s dng trong tng mc u t ph
duyt.
5. Trng hp tng mc u t xy dng iu chnh theo quy nh ti Khon 1 iu ny lm tng,
gim quy m (nhm) d n th vic qun l d n vn thc hin theo quy m (nhm) d n c
ph duyt trc khi iu chnh.
Chng III
D TON XY DNG
Mc 1. D TON XY DNG CNG TRNH
iu 8. Ni dung d ton xy dng cng trnh
1. D ton xy dng cng trnh l ton b chi ph cn thit xy dng cng trnh c xc nh giai
on thc hin d n ph hp vi thit k k thut, thit k bn v thi cng v cc yu cu cng vic
phi thc hin ca cng trnh.
2. Ni dung d ton xy dng cng trnh gm chi ph xy dng, chi ph thit b, chi ph qun l d n,
chi ph t vn u t xy dng, chi ph khc v chi ph d phng c quy nh c th nh sau:
a) Chi ph xy dng gm chi ph trc tip, chi ph chung, thu nhp chu thu tnh trc, thu gi tr gia
tng;
b) Chi ph thit b gm chi ph mua sm thit b cng trnh v thit b cng ngh, chi ph o to,
chuyn giao cng ngh, chi ph lp t, th nghim, hiu chnh v cc chi ph khc c lin quan;
c) Chi ph qun l d n gm cc chi ph quy nh ti Khon 2 iu 23 Ngh nh ny t chc thc
hin qun l d n i vi cng trnh k t giai on chun b d n, thc hin d n v kt thc xy
dng a cng trnh vo khai thc s dng;
d) Chi ph t vn u t xy dng ca cng trnh gm chi ph kho st, thit k, gim st xy dng v
cc chi ph t vn khc lin quan;
) Chi ph khc ca cng trnh gm chi ph hng mc chung v cc chi ph khng thuc cc ni dung
quy nh ti cc im a, b, c, v d Khon ny. Chi ph hng mc chung gm chi ph xy dng nh tm
v iu hnh thi cng ti hin trng, chi ph di chuyn thit b thi cng v lc lng lao ng n
v ra khi cng trng, chi ph an ton lao ng, chi ph bo m an ton giao thng phc v thi cng
(nu c), chi ph bo v mi trng cho ngi lao ng trn cng trng v mi trng xung quanh,

chi ph hon tr mt bng v h tng k thut do b nh hng khi thi cng cng trnh (nu c), chi ph
th nghim vt liu ca nh thu v mt s chi ph c lin quan khc lin quan n cng trnh;
e) Chi ph d phng ca cng trnh gm chi ph d phng cho khi lng cng vic pht sinh v chi
ph d phng cho yu t trt gi trong thi gian xy dng cng trnh.
3. i vi d n c nhiu cng trnh xy dng, ch u t c th xc nh tng d ton xy dng cng
trnh qun l chi ph. Tng d ton xy dng cng trnh c xc nh bng cch cng cc d ton
xy dng cng trnh v cc chi ph khc c lin quan ca d n.
iu 9. Xc nh d ton xy dng cng trnh
1. D ton xy dng cng trnh c xc nh trn c s khi lng tnh ton t thit k k thut, thit
k bn v thi cng, ch dn k thut, cc yu cu cng vic phi thc hin ca cng trnh v nh mc
xy dng, gi xy dng ca cng trnh.
2. Cc chi ph trong d ton xy dng cng trnh c xc nh nh sau:
a) Chi ph xy dng gm chi ph trc tip v vt liu, nhn cng, my thi cng c xc nh trn c s
khi lng cc cng tc, cng vic xy dng c o bc, tnh ton t bn v thit k k thut, thit k
bn v thi cng, ch dn k thut, yu cu cng vic phi thc hin ca cng trnh, gi xy dng ca
cng trnh v chi ph chung, thu nhp chu thu tnh trc, thu gi tr gia tng c xc nh cn c
nh mc chi ph do c quan nh nc c thm quyn ban hnh hoc cng b;
b) Chi ph thit b c xc nh trn c s khi lng, s lng, chng loi thit b t thit k cng
ngh, xy dng v gi mua thit b tng ng. Chi ph o to, chuyn giao cng ngh, chi ph lp t,
th nghim, hiu chnh v cc chi ph khc c lin quan c xc nh bng d ton hoc c tnh chi
ph;
c) Chi ph qun l d n c xc nh theo quy nh ti Khon 3 iu 23 Ngh nh ny;
d) Chi ph t vn u t xy dng c xc nh theo quy nh ti Khon 3 iu 25 Ngh nh ny;
) Chi ph khc c xc nh trn c s nh mc t l phn trm (%) hoc c tnh hoc bng d
ton hoc gi tr hp ng k kt;
e) Chi ph d phng cho khi lng cng vic pht sinh c tnh bng t l phn trm (%) trn tng
cc chi ph quy nh ti cc im a, b, c, d v Khon ny. Chi ph d phng cho yu t trt gi c
tnh trn c s di thi gian xy dng cng trnh, k hoch b tr vn v ch s gi xy dng ph
hp vi loi cng trnh xy dng c tnh n cc kh nng bin ng gi trong nc v quc t.
iu 10. Thm nh, ph duyt d ton xy dng cng trnh
1. Thm nh d ton xy dng cng trnh c thc hin ng thi vi vic thm nh thit k k
thut, thit k bn v thi cng.
2. Ni dung thm nh d ton xy dng cng trnh gm:

a) Kim tra s ph hp khi lng cng tc xy dng, chng loi v s lng thit b trong d ton so
vi khi lng, chng loi v s lng thit b tnh ton t thit k xy dng, cng ngh;
b) Kim tra tnh ng n, hp l ca vic p dng, vn dng nh mc d ton, gi xy dng ca cng
trnh v quy nh khc c lin quan trong vic xc nh cc khon mc chi ph ca d ton xy dng
cng trnh;
c) Xc nh gi tr d ton xy dng cng trnh sau thm nh v kin ngh gi tr d ton xy dng
cp c thm quyn xem xt, ph duyt. nh gi mc tng, gim ca cc khon mc chi ph, phn
tch nguyn nhn tng, gim so vi gi tr d ton xy dng cng trnh ngh thm nh.
3. Thm quyn thm nh, ph duyt d ton xy dng cng trnh thc hin theo quy nh ti Ngh nh
v qun l d n u t xy dng.
4. i vi cc cng trnh thuc d n quan trng quc gia, d n nhm A, B v C c k thut phc tp
hoc p dng cng ngh cao, c quan chuyn mn v xy dng theo phn cp, ngi quyt nh u t
yu cu ch u t la chn t chc t vn qun l chi ph iu kin nng lc theo quy nh ti
Ngh nh v qun l d n u t xy dng thc hin thm tra d ton xy dng cng trnh lm c s
cho vic thm nh trc khi trnh cp c thm quyn ph duyt.
5. D ton xy dng cng trnh c ph duyt l c s xc nh gi gi thu trong k hoch la chn
nh thu v m phn, k kt hp ng xy dng trong trng hp ch nh thu, nu c. Trng hp
gi gi thu trong k hoch la chn nh thu xc nh trn c s tng mc u t th gi gi thu c
cp nht theo d ton xy dng cng trnh ph duyt.
6. H s thm nh d ton thuc ni dung h s thm nh thit k k thut, thit k bn v thi cng
v d ton xy dng quy nh ti Ngh nh v qun l d n u t xy dng. Kt qu thm nh,
thm tra d ton xy dng cng trnh c lp theo mu quy nh ca B Xy dng.
iu 11. iu chnh d ton xy dng cng trnh
1. D ton xy dng cng trnh ph duyt ch c iu chnh trong cc trng hp:
a) iu chnh tng mc u t xy dng theo quy nh ti iu 7 Ngh nh ny;
b) Thay i, b sung thit k nhng khng tri vi thit k c s hoc thay i c cu chi ph trong d
ton k c chi ph d phng nhng khng vt tng mc u t xy dng c ph duyt;
2. D ton xy dng cng trnh iu chnh gm d ton xy dng cng trnh c ph duyt cng
(hoc tr) phn gi tr tng (hoc gim). Phn gi tr tng (hoc gim) phi c thm tra, thm nh
lm c s ph duyt d ton xy dng cng trnh iu chnh.
3. Ch u t t chc xc nh d ton xy dng cng trnh iu chnh lm c s iu chnh gi hp
ng, gi gi thu v iu chnh tng mc u t.
4. Trng hp ch iu chnh c cu cc khon mc chi ph nhng khng lm thay i gi tr d ton
xy dng c ph duyt bao gm c chi ph d phng th ch u t t chc iu chnh.

5. Thm quyn thm nh, ph duyt d ton xy dng cng trnh iu chnh thc hin theo quy nh
ti Ngh nh v qun l d n u t xy dng.
Mc 2. D TON GI THU XY DNG
iu 12. Quy nh chung v d ton gi thu xy dng
1. D ton gi thu xy dng xc nh theo tng gi thu, ph hp vi k hoch la chn nh thu, d
ton xy dng cng trnh c ph duyt v c thc hin trc khi t chc la chn nh thu xy
dng.
2. D ton gi thu xy dng gm d ton gi thu thi cng xy dng; d ton gi thu mua sm vt
t, thit b lp t vo cng trnh; d ton gi thu t vn u t xy dng v d ton gi thu hn hp.
3. Ch u t t chc xc nh, cp nht d ton gi thu xy dng, thc hin thm nh, ph duyt
thay th gi gi thu xy dng ghi trong k hoch la chn nh thu ph duyt, lm c s lp H
s mi thu hoc H s yu cu v nh gi la chn nh thu xy dng.
4. Ch u t c thu cc t chc, c nhn t vn qun l chi ph iu kin nng lc theo quy
nh ti Ngh nh v qun l d n u t xy dng thc hin xc nh, cp nht, thm tra d ton gi
thu xy dng trc khi ph duyt.
iu 13. D ton gi thu thi cng xy dng
1. D ton gi thu thi cng xy dng l ton b chi ph cn thit thc hin thi cng xy dng cc
cng tc, cng vic, hng mc, cng trnh xy dng ph hp vi phm vi thc hin ca gi thu thi
cng xy dng. Ni dung d ton gi thu thi cng xy dng gm chi ph xy dng, chi ph hng mc
chung v chi ph d phng.
2. Chi ph xy dng c xc nh trn c s khi lng cn thc hin ca gi thu v n gi xy
dng c quy nh nh sau:
a) Khi lng cn thc hin ca gi thu gm khi lng cc cng tc xy dng c o bc, tnh
ton khi xc nh chi ph xy dng trong d ton xy dng cng trnh v cc khi lng cp nht, b
sung khc (nu c) c xc nh t bn v thit k, bin php thi cng i vi nhng cng trnh, cng
tc ring bit phi lp thit k bin php thi cng, cc ch dn k thut, yu cu k thut lin quan ca
gi thu.
b) n gi xy dng l ton b chi ph cn thit (gm chi ph trc tip, chi ph chung, thu nhp chu
thu tnh trc, thu gi tr gia tng) thc hin mt n v khi lng cng tc xy dng tng ng
ca khi lng cn thc hin ca gi thu. n gi xy dng c cp nht trn c s n gi trong d
ton xy dng, ph hp vi mt bng gi th trng khu vc xy dng cng trnh, cc ch chnh
sch ca nh nc c lin quan ti thi im xc nh d ton gi thu, cc ch dn k thut v yu cu
k thut lin quan ca gi thu.
3. Chi ph hng mc chung c xc nh cn c nh mc chi ph do c quan nh nc c thm quyn
cng b hoc c tnh chi ph hoc bng d ton.

4. Chi ph d phng trong d ton gi thu thi cng xy dng c xc nh theo t l % ca cc chi
ph xc nh trong d ton gi thu v thi gian thc hin gi thu nhng khng vt mc t l
phn trm (%) chi ph d phng ca d ton xy dng cng trnh c ph duyt.
iu 14. D ton gi thu mua sm vt t, thit b lp t vo cng trnh
1. D ton gi thu mua sm vt t, thit b lp t vo cng trnh gm chi ph mua sm thit b cng
trnh v thit b cng ngh; chi ph o to v chuyn giao cng ngh (nu c); chi ph lp t, th
nghim, hiu chnh; chi ph vn chuyn, bo him; thu v cc loi ph, chi ph lin quan khc v chi
ph d phng.
2. Chi ph mua sm vt t, thit b c xc nh trn c s cc khi lng, s lng vt t, thit b ca
gi thu cn mua sm v n gi ca vt t, thit b c quy nh nh sau:
a) Khi lng, s lng vt t, thit b ca gi thu cn mua sm gm khi lng, s lng vt t, thit
b cn mua sm c o bc, tnh ton khi xc nh chi ph thit b trong d ton xy dng cng
trnh v khi lng, s lng vt t, thit b c cp nht, b sung (nu c) t thit k xy dng, cng
ngh, cc ch dn k thut v yu cu k thut lin quan ca gi thu;
b) n gi vt t, thit b gm gi mua vt t, thit b, chi ph vn chuyn, chi ph bo him v cc loi
thu, ph c lin quan. n gi mua vt t, thit b xc nh trn c s n gi trong d ton xy dng,
ph hp vi mt bng gi th trng khu vc xy dng cng trnh, cc ch chnh sch ca nh nc
c lin quan ti thi im xc nh d ton gi thu, cc ch dn k thut v yu cu k thut lin quan
ca gi thu.
3. Chi ph lp t, th nghim, hiu chnh thit b gm cc khon mc chi ph xc nh nh d ton gi
thu thi cng xy dng.
4. Chi ph d phng trong d ton gi thu c xc nh theo t l phn trm (%) ca cc chi ph
xc nh trong d ton gi thu v thi gian thc hin gi thu nhng khng vt mc t l phn trm
(%) chi ph d phng ca d ton xy dng cng trnh c ph duyt.
iu 15. D ton gi thu t vn u t xy dng
1. D ton gi thu t vn u t xy dng l cc chi ph thc hin mt hoc mt s cng vic t
vn u t xy dng ph hp vi phm vi cng vic cn thc hin ca gi thu.
2. Ni dung d ton gi thu t vn u t xy dng gm chi ph chuyn gia, chi ph qun l, chi ph
khc, thu nhp chu thu tnh trc, thu v chi ph d phng. i vi cc gi thu t vn kho st xy
dng; th nghim chuyn ngnh xy dng th ni dung d ton gi thu gm cc khon mc chi ph
nh d ton gi thu thi cng xy dng.
3. D ton gi thu t vn u t xy dng c xc nh trn c s chi ph t vn trong d ton xy
dng cng trnh v cp nht, b sung cc khi lng, cc ch chnh sch ca nh nc c lin quan
n chi ph (nu c) ti thi im lp d ton gi thu.
4. Chi ph d phng ca d ton gi thu xc nh trn c s c im, tnh cht ca loi cng vic t
vn, tin thc hin nhng khng vt qu mc t l phn trm (%) chi ph d phng xc nh
trong d ton xy dng cng trnh.

5. i vi cc gi thu kho st xy dng, thit k xy dng ca cng trnh xy dng t cp II tr ln,


d ton gi thu cn gm chi ph mua bo him ngh nghip trch nhim t vn u t xy dng.
6. i vi cc gi thu t vn phi thc hin trc khi ph duyt tng mc u t xy dng, d ton
xy dng cng trnh th xc nh d ton gi thu trn c s phm vi cng vic thc hin.
iu 16. D ton gi thu hn hp
1. D ton gi thu thit k v thi cng xy dng (gi tt l EC) gm d ton cc cng vic theo quy
nh ti iu 15 v iu 13 Ngh nh ny.
2. D ton gi thu mua sm vt t, thit b v thi cng xy dng (gi tt l PC) gm d ton cc cng
vic theo quy nh ti iu 14 v iu 13 Ngh nh ny.
3. D ton gi thu thit k - mua sm vt t, thit b - thi cng xy dng (gi tt l EPC) gm cc
khon mc chi ph thit k, mua sm vt t, thit b v thi cng xy dng trong tng mc u t xy
dng ca d n u t xy dng c ph duyt.
4. D ton gi thu lp d n - thit k - mua sm vt t, thit b - thi cng xy dng (cha kha trao
tay) gm cc khon mc chi ph trong tng mc u t xy dng ca d n u t xy dng quy nh
ti mc b, c, d, , e v g Khon 4 iu 4 Ngh nh ny.
Chng IV
NH MC, GI XY DNG CNG TRNH V CH S GI XY DNG
Mc 1. NH MC XY DNG
iu 17. nh mc kinh t - k thut
1. nh mc kinh t - k thut gm nh mc c s v nh mc d ton xy dng cng trnh.
2. nh mc c s gm nh mc s dng vt liu, nh mc lao ng, nh mc nng sut my v
thit b thi cng. nh mc c s xc nh nh mc d ton xy dng cng trnh.
3. nh mc d ton xy dng cng trnh l mc hao ph cn thit v vt liu, nhn cng, my v thit
b thi cng c xc nh ph hp vi yu cu k thut, iu kin thi cng v bin php thi cng c th
hon thnh mt n v khi lng cng tc xy dng cng trnh.
4. nh mc kinh t - k thut l c s qun l chi ph u t xy dng.
iu 18. nh mc chi ph
1. nh mc chi ph gm nh mc tnh bng t l phn trm (%) v nh mc tnh bng gi tr.
2. nh mc chi ph l c s xc nh gi xy dng, d ton chi ph ca mt s loi cng vic, chi
ph trong u t xy dng gm chi ph qun l d n, chi ph t vn u t xy dng, chi ph chung,
thu nhp chu thu tnh trc, chi ph hng mc chung v mt s cng vic, chi ph khc.

iu 19. Qun l nh mc xy dng


1. B Xy dng hng dn phng php lp nh mc d ton xy dng v cng b nh mc xy
dng.
2. Trn c s phng php lp nh mc d ton xy dng theo quy nh ti Khon 1 iu ny, cc B
qun l cng trnh xy dng chuyn ngnh, y ban nhn dn cp tnh t chc lp v cng b nh mc
xy dng cho cc cng vic c th chuyn ngnh ca ngnh v a phng sau khi c kin thng
nht ca B Xy dng. nh k hng nm gi nhng nh mc xy dng cng b v B Xy dng
theo di, qun l.
3. nh mc xy dng c cng b quy nh ti Khon 1, 2 iu ny l c s ch u t s dng,
vn dng, tham kho khi xc nh tng mc u t xy dng, d ton xy dng v qun l chi ph u
t xy dng.
4. i vi cc cng vic xy dng cha c trong h thng nh mc d ton xy dng c cng b
hoc c trong h thng nh mc d ton xy dng c cng b nhng cha ph hp vi yu cu
k thut, iu kin thi cng, bin php thi cng c th ca cng trnh c thc hin nh sau:
a) Ch u t t chc xc nh cc nh mc d ton xy dng mi, nh mc d ton xy dng iu
chnh hoc vn dng nh mc d ton tng t cc cng trnh v ang thc hin, lm c s qun
l chi ph u t xy dng cng trnh;
b) i vi cc gi thu xy dng s dng vn ngn sch nh nc thc hin hnh thc ch nh thu th
ch u t phi bo co ngi quyt nh u t xem xt quyt nh trc khi p dng. Ring i vi
cng trnh xy dng thuc d n u t do Th tng Chnh ph quyt nh u t th B trng B
qun l ngnh, Ch tch y ban nhn dn cp tnh quyt nh.
5. Ch u t c thu t chc t vn qun l chi ph iu kin nng lc theo quy nh ti Ngh
nh v qun l d n u t xy dng lp, iu chnh, thm tra cc nh mc d ton xy dng ti
Khon 4 iu ny.
Mc 2. GI XY DNG CNG TRNH V CH S GI XY DNG
iu 20. Gi xy dng cng trnh
1. Gi xy dng cng trnh gm:
a) n gi xy dng chi tit ca cng trnh c xc nh cho cc cng tc xy dng c th ca cng
trnh, lm c s xc nh d ton xy dng;
b) Gi xy dng tng hp c xc nh cho nhm, loi cng tc xy dng, n v kt cu hoc b
phn cng trnh, cng trnh lm c s xc nh d ton xy dng, tng mc u t xy dng.
2. n gi xy dng chi tit ca cng trnh c xc nh t nh mc xy dng ca cng trnh, gi vt
t, vt liu, cu kin xy dng, gi nhn cng, gi ca my v thit b thi cng v cc yu t chi ph cn
thit khc ph hp vi mt bng gi th trng khu vc xy dng cng trnh ti thi im xc nh v
cc quy nh khc c lin quan hoc c xc nh trn c s gi th trng.

3. Gi xy dng tng hp c xc nh trn c s tng hp t cc n gi xy dng chi tit ca cng


trnh.
iu 21. Qun l gi xy dng cng trnh
1. Ch u t cn c phng php xc nh gi xy dng cng trnh theo hng dn ca B Xy dng,
yu cu k thut, iu kin v bin php thi cng c th ca cng trnh t chc xc nh n gi xy
dng chi tit ca cng trnh, gi xy dng tng hp ca cng trnh lm c s xc nh d ton xy
dng, tng mc u t v qun l chi ph u t xy dng.
2. Ch u t c thu cc t chc, c nhn t vn qun l chi ph u t xy dng c iu kin
nng lc theo quy nh ti Ngh nh v qun l d n u t xy dng thc hin cc cng vic hoc
phn cng vic lin quan ti vic xc nh, thm tra gi xy dng cng trnh.
iu 22. Ch s gi xy dng
1. Ch s gi xy dng l ch tiu phn nh mc bin ng ca gi xy dng cng trnh theo thi
gian, lm c s xc nh, iu chnh tng mc u t xy dng, gi xy dng cng trnh, d ton xy
dng cng trnh, d ton gi thu xy dng, gi hp ng xy dng, quy i vn u t xy dng cng
trnh v qun l chi ph u t xy dng.
2. Ch s gi xy dng gm ch s gi xy dng theo loi cng trnh, theo c cu chi ph (gm ch s
gi phn xy dng, ch s gi phn thit b, ch s gi phn chi ph khc), yu t chi ph (gm ch s gi
vt liu xy dng cng trnh, ch s gi nhn cng xy dng, ch s gi my v thit b thi cng xy
dng).
3. B Xy dng hng dn phng php xc nh ch s gi xy dng v cng b ch s gi xy dng
quc gia. y ban nhn dn cp tnh giao S Xy dng cn c vo phng php xc nh ch s gi xy
dng do B Xy dng hng dn xc nh cc loi ch s gi xy dng quy nh ti Khon 2 iu ny,
nh k cng b theo thng, qu, nm v gi v B Xy dng theo di, qun l. Kinh ph cho vic
thu thp s liu, tnh ton v cng b cc ch s gi xy dng trn a bn cc tnh, thnh ph trc
thuc Trung ng c b tr t ngun ngn sch hng nm ca a phng.
4. i vi cc cng trnh cha c trong danh mc ch s gi xy dng do S Xy dng cng b v
cng trnh xy dng theo tuyn i qua a bn nhiu tnh, thnh ph trc thuc Trung ng th ch u
t cn c phng php xc nh ch s gi xy dng do B Xy dng hng dn t chc xc nh
cc ch s gi xy dng v quyt nh vic p dng cho cng trnh.
5. Ch u t c thu t chc t vn qun l chi ph iu kin nng lc theo quy nh ti Ngh
nh v qun l d n u t xy dng thu thp s liu, tnh ton ch s gi xy dng ti Khon 4
iu ny lm c s xc nh v qun l chi ph u t xy dng.
Chng V
CHI PH QUN L D N V T VN U T XY DNG
iu 23. Chi ph qun l d n

1. Chi ph qun l d n l chi ph cn thit t chc thc hin cc cng vic qun l d n t giai
on chun b d n, thc hin d n v kt thc xy dng a cng trnh ca d n vo khai thc s
dng.
2. Ni dung chi ph qun l d n gm tin lng ca cn b qun l d n; tin cng tr cho ngi lao
ng theo hp ng; cc khon ph cp lng; tin thng; phc li tp th; cc khon ng gp (bo
him x hi; bo him y t; bo him tht nghip; kinh ph cng on, trch np khc theo quy nh ca
php lut i vi c nhn c hng lng t d n); ng dng khoa hc cng ngh, qun l h thng
thng tin cng trnh, o to nng cao nng lc cn b qun l d n; thanh ton cc dch v cng
cng; vt t vn phng phm; thng tin, tuyn truyn, lin lc; t chc hi ngh c lin quan n d n;
cng tc ph; thu mn; sa cha, mua sm ti sn phc v qun l d n; chi ph khc v chi ph d
phng.
3. Chi ph qun l d n xc nh trn c s nh mc t l phn trm (%) do B Xy dng cng b
hoc bng d ton hoc s dng c s d liu cc d n tng t thc hin ph hp vi hnh thc t
chc qun l d n, thi gian thc hin d n, quy m v c im cng vic qun l d n.
4. Trng hp ch u t thu t vn qun l d n i vi cc d n s dng vn nh nc ngoi
ngn sch v d n c tnh cht c th, ring l th chi ph t vn qun l d n xc nh bng d ton
trn c s ni dung, khi lng cng vic qun l d n c ch u t v t chc t vn tha thun
trong hp ng qun l d n.
5. i vi cc d n ci to, sa cha quy m nh theo quy nh ti Ngh nh v qun l d n u t
xy dng, d n c s tham gia ca cng ng th ch u t c s dng b my chuyn mn trc
thuc qun l th chi ph qun l d n xc nh bng d ton theo quy nh ti Khon 3 iu ny.
iu 24. Qun l chi ph qun l d n
1. i vi cc d n s dng vn nh nc, chi ph qun l d n xc nh theo Khon 3 iu 23 Ngh
nh ny l chi ph ti a qun l d n. Chi ph qun l d n c qun l trn c s d ton c
xc nh hng nm ph hp vi nhim v, cng vic qun l d n thc hin v cc ch chnh sch
c lin quan.
2. Trng hp thc hin trc mt s cng vic giai on chun b d n th chi ph qun l cc cng
vic ny xc nh bng d ton v c b sung vo chi ph qun l d n.
3. Chi ph qun l d n c iu chnh trong cc trng hp c php iu chnh d n theo quy
nh ti Khon 1 iu 61 Lut Xy dng.
iu 25. Chi ph t vn u t xy dng
1. Chi ph t vn u t xy dng l chi ph cn thit thc hin cc cng vic t vn u t xy dng
t giai on chun b d n, thc hin d n v kt thc xy dng a cng trnh ca d n vo khai
thc s dng.
2. Ni dung chi ph cng vic t vn u t xy dng gm chi ph chuyn gia, chi ph qun l ca t
chc t vn, chi ph khc gm c chi ph s dng h thng thng tin cng trnh, bo him trch nhim
ngh nghip i vi cng vic kho st xy dng, thit k xy dng cng trnh t cp II tr ln, li
nhun chu thu tnh trc, thu v chi ph d phng. Ring cc cng vic t vn kho st xy dng, th

nghim chuyn ngnh xy dng th chi ph t vn gm cc khon mc chi ph nh chi ph xy dng


trong d ton xy dng cng trnh.
3. Chi ph cng vic t vn u t xy dng c xc nh trn c s nh mc t l phn trm (%) do
B Xy dng cng b hoc c tnh chi ph theo cng vic t vn ca d n, cng trnh tng t
thc hin hoc xc nh bng d ton.
4. Chi ph thu chuyn gia t vn nc ngoi thc hin mt s loi cng vic t vn xc nh bng d
ton ph hp vi cc quy nh ca cp c thm quyn v thng l quc t.
iu 26. Qun l chi ph t vn u t xy dng
1. Chi ph t vn u t xy dng xc nh theo Khon 3 iu 25 Ngh nh ny l c s xc nh
chi ph t vn u t xy dng trong tng mc u t xy dng, d ton xy dng cng trnh, xc nh
gi gi thu v qun l chi ph u t xy dng. Trc khi t chc la chn nh thu thc hin cng
vic t vn u t xy dng ch u t phi t chc xc nh d ton gi thu t vn u t xy dng
theo quy nh ti iu 15 Ngh nh ny lm c s la chn nh thu.
2. D ton chi ph t vn u t xy dng ph duyt l chi ph ti a thc hin cng tc t vn
u t xy dng v ch c iu chnh khi thay i v phm vi cng vic v tin thc hin cng tc
t vn u t xy dng. Chi ph t vn u t xy dng c qun l thng qua hp ng t vn xy
dng.
3. Trng hp ch u t, cc Ban qun l d n u t xy dng c iu kin nng lc theo quy
nh thc hin mt s cng vic t vn u t xy dng th c b sung chi ph thc hin cc cng
vic t vn vo chi ph qun l d n.
Chng VI
THANH TON, QUYT TON VN U T XY DNG CNG TRNH
iu 27. Thanh ton hp ng xy dng
Vic tm ng, thanh ton, h s thanh ton hp ng xy dng thc hin theo cc quy nh ti Ngh
nh quy nh chi tit v hp ng xy dng.
iu 28. Thanh ton vn u t xy dng cng trnh
1. Trong thi hn 7 ngy lm vic k t ngy nhn h s thanh ton theo quy nh, c quan thanh
ton vn u t c trch nhim thanh ton vn u t theo ngh thanh ton ca ch u t hoc i
din hp php ca ch u t trn c s k hoch vn c giao.
2. Ch u t hoc i din hp php ca ch u t chu trch nhim v n gi, khi lng v gi tr
ngh thanh ton trong h s ngh thanh ton; c quan thanh ton vn u t khng chu trch
nhim v n gi, khi lng v gi tr ngh thanh ton trong h s ngh thanh ton ca ch u
t hoc i din hp php ca ch u t. Trong qu trnh thanh ton, trng hp pht hin nhng sai
st trong h s ngh thanh ton, c quan thanh ton vn u t thng bo bng vn bn ch u
t hoc i din hp php ca ch u t b sung, hon chnh h s.

3. Nghim cm cc c quan thanh ton vn u t v ch u t t t ra cc quy nh tri php lut


trong vic thanh ton vn u t xy dng.
iu 29. Quyt ton vn u t xy dng cng trnh
1. Cc cng trnh xy dng s dng vn ngn sch nh nc v vn nh nc ngoi ngn sch sau khi
hon thnh u phi thc hin quyt ton vn u t xy dng cng trnh.
2. Chi ph u t c quyt ton l ton b chi ph hp php thc hin trong qu trnh u t xy dng
a cng trnh ca d n vo khai thc, s dng. Chi ph hp php l ton b cc khon chi ph thc
hin trong phm vi d n, thit k, d ton c ph duyt; hp ng k kt; k c phn iu chnh,
b sung c duyt theo quy nh v ng thm quyn. i vi cc d n s dng vn ngn sch nh
nc, chi ph u t c quyt ton phi nm trong gii hn tng mc u t c duyt hoc c
iu chnh theo quy nh ca php lut.
3. Ch u t c trch nhim lp H s quyt ton vn u t xy dng cng trnh v quy i vn u
t cng trnh xy dng sau khi hon thnh c nghim thu bn giao a vo s dng trnh ngi
quyt nh u t ph duyt chm nht l 9 thng i vi cc d n quan trng quc gia v d n nhm
A, 6 thng i vi d n nhm B v 3 thng i vi d n nhm C k t ngy cng trnh hon thnh,
a vo khai thc, s dng. Sau 6 thng k t khi c quyt nh ph duyt quyt ton vn u t d n
hon thnh, ch u t c trch nhim gii quyt cng n, tt ton ti khon d n ti c quan thanh
ton vn u t.
i vi cng trnh, hng mc cng trnh c lp hon thnh a vo s dng thuc d n u t xy
dng, trng hp cn thit phi quyt ton ngay th ch u t bo co ngi quyt nh u t xem
xt, quyt nh.
4. i vi cc d n u t xy dng s dng vn ngn sch nh nc, sau khi kt thc nin ngn
sch, ch u t thc hin vic quyt ton, s dng vn u t theo nin theo quy nh ca B Ti
chnh.
5. Ch u t chm thc hin quyt ton theo quy nh ti Khon 3 iu ny b x l theo quy nh ti
Ngh nh v x pht vi phm hnh chnh trong hot ng xy dng; kinh doanh bt ng sn; sn
xut, khai khc, kinh doanh vt liu xy dng; qun l cng trnh h tng k thut; qun l pht trin
nh v cng s.
6. Thm quyn ph duyt quyt ton vn u t:
a) i vi cc d n quan trng quc gia v cc d n quan trng khc do Th tng Chnh ph quyt
nh u t:
- Giao c quan qun l cp trn ca Ch u t ph duyt quyt ton cc d n thnh phn s dng vn
ngn sch nh nc;
- Ch u t ph duyt quyt ton cc d n thnh phn khng s dng vn ngn sch nh nc.
b) i vi cc d n cn li, ngi quyt nh u t l ngi c thm quyn ph duyt quyt ton vn
u t.

Chng VII
QUYN V NGHA V CA NGI QUYT NH U T, CH U T, NH THU
XY DNG TRONG QUN L CHI PH U T XY DNG
iu 30. Quyn v ngha v ca ngi quyt nh u t
1. Ngi quyt nh u t c cc quyn sau y:
a) Ph duyt hoc y quyn ph duyt tng mc u t, d ton xy dng cng trnh, tng mc u t
iu chnh v d ton xy dng cng trnh iu chnh;
b) Quyt nh gi gi thu trong k hoch la chn nh thu, loi hp ng, hnh thc hp ng;
c) Chp thun thc hin la chn t chc t vn qun l chi ph u t xy dng iu kin nng lc
theo quy nh ti Ngh nh v qun l d n u t xy dng thc hin thm tra tng mc u t,
d ton xy dng cng trnh lm c s cho vic thm nh, ph duyt;
d) Cc quyn khc lin quan n qun l chi ph theo quy nh khc ca php lut c lin quan.
2. Ngi quyt nh u t c ngha v sau y:
a) m bo ngun vn u t thanh ton cho d n, cng trnh theo thi gian, tin c
ph duyt;
b) Ph duyt quyt ton vn u t theo ng thi hn quy nh;
c) Cc ngha v khc lin quan n qun l chi ph theo quy nh khc ca php lut c lin quan.
iu 31. Quyn v ngha v ca ch u t
1. Ch u t c cc quyn sau y:
a) Quyt nh phng php xc nh tng mc u t. iu chnh c cu cc khon mc chi ph trong
tng mc u t nhng khng lm vt tng mc u t c ph duyt;
b) iu chnh v ph duyt d ton xy dng cng trnh iu chnh khng lm vt d ton xy dng
cng trnh ph duyt;
c) T chc thm nh hoc thm tra, ph duyt d ton gi thu xy dng lm c s lp H s mi thu
hoc H s yu cu la chn nh thu;
d) Quyt nh vic p dng, s dng nh mc xy dng, gi xy dng cng trnh khi xc nh d ton
xy dng, ch s gi xy dng cho cng trnh, gi thu xy dng;
) Thu cc t chc t vn qun l chi ph u t xy dng iu kin nng lc theo quy nh ti
Ngh nh v qun l d n u t xy dng thc hin lp, thm tra, kim sot, qun l chi ph u
t xy dng;

e) c quyn i bi thng hoc khi kin ra ta n theo quy nh ca php lut i bi thng cc
thit hi do vic chm tr ca c quan thanh ton vn u t;
g) Chp thun cc thay i bin php thi cng, yu cu k thut do nh thu xut nhng phi m
bo cht lng, tin , an ton, bo v mi trng v khng lm thay i gi tr hp ng k kt.
Kim sot cc thay i trong qu trnh thi cng xy dng cng trnh c lin quan n thay i chi ph
u t xy dng cng trnh hoc y nhanh tin xy dng cng trnh;
h) Chp thun cc xut v thay i vt t, vt liu xy dng theo xut ca t vn thit k hoc
nh thu thi cng xy dng nhng phi m bo v mt k thut, m thut, cht lng, tin xy
dng trn c s gi tr trong hp ng k kt;
i) c thc hin mt s cng vic t vn u t xy dng khi c iu kin nng lc theo quy nh;
k) Cc quyn khc lin quan n qun l chi ph theo quy nh khc ca php lut c lin quan.
2. Ch u t c cc ngha v sau y:
a) T chc lp d n u t xy dng cng trnh; trnh cp c thm quyn thm nh, ph duyt tng
mc u t, tng mc u t iu chnh;
b) T chc lp d ton xy dng cng trnh, d ton xy dng cng trnh iu chnh trnh cp c thm
quyn thm nh, ph duyt;
c) T chc xc nh cc nh mc d ton xy dng mi hoc iu chnh ca cng trnh lm c s
qun l chi ph u t xy dng;
d) T chc xc nh gi xy dng cng trnh; ch s gi xy dng cho cng trnh, gi thu xy dng;
) Tm ng, thanh ton v quyt ton hp ng theo cc quy nh trong hp ng k kt vi nh
thu;
e) T chc kim sot chi ph u t xy dng cng trnh theo quy nh;
g) Quyt nh v chu trch nhim v tnh chnh xc, hp l ca gi tr ngh c quan thanh ton vn
u t thanh ton vn cho nh thu;
h) T chc lp Bo co quyt ton vn u t xy dng cng trnh hon thnh theo ng quy nh ti
iu 29 Ngh nh ny;
i) Mua bo him cng trnh i vi cc cng trnh c quy nh phi mua bo him;
k) Cc ngha v khc lin quan n qun l chi ph theo quy nh khc ca php lut c lin quan.
iu 32. Quyn v ngha v ca nh thu t vn qun l chi ph u t xy dng
1. Nh thu t vn qun l chi ph u t xy dng c cc quyn sau y:

a) Thc hin t vn cc cng vic qun l chi ph ph hp vi iu kin nng lc v phm vi hot ng
theo quy nh ti Ngh nh v qun l d n u t xy dng cng trnh;
b) Yu cu ch u t v cc bn lin quan cung cp cc thng tin, ti liu phc v cho cng vic t
vn qun l chi ph;
c) T chi thc hin cc yu cu ngoi nhim v t vn qun l chi ph theo hp ng k kt;
d) Yu cu ch u t thanh ton cc khon chi ph theo hp ng k kt; c thanh ton cc
khon li vay do chm thanh ton;
) Cc quyn khc theo quy nh hp ng t vn qun l chi ph v quy nh khc ca php lut c
lin quan.
2. Nh thu t vn qun l chi ph u t xy dng c cc ngha v sau y:
a) Thc hin cc cng vic t vn qun l chi ph theo hp ng k kt;
b) Chu trch nhim trc php lut v ch u t v kt qu thc hin t vn qun l chi ph v bi
thng thit hi gy ra cho ch u t (nu c) theo quy nh ca php lut v hp ng v php lut
c lin quan;
c) Khng c tit l cc thng tin, ti liu c lin quan n hot ng qun l chi ph do mnh thc
hin khi cha c php ca ch u t hoc cp c thm quyn;
d) Cc ngha v khc theo quy nh hp ng v quy nh khc ca php lut c lin quan.
iu 33. Quyn v ngha v ca nh thu thi cng xy dng
1. Nh thu thi cng xy dng c cc quyn sau y:
a) Quyt nh nh mc xy dng, gi xy dng v cc chi ph khc c lin quan khi xc nh gi d
thu tham gia u thu;
b) Trong giai on thi cng xy dng c thay i bin php thi cng nhng vn bo m cht lng,
tin , an ton, bo v mi trng sau khi c ch u t hoc i din hp php ca ch u t
chp thun v khng thay i gi tr hp ng k kt;
c) Ch ng s dng cc khon tm ng, thanh ton khi lng xy dng phc v thi cng xy dng
cng trnh;
d) c xut v tha thun vi ch u t v nh mc xy dng, n gi xy dng cho cc cng
vic pht sinh trong qu trnh thc hin hp ng;
) Yu cu thanh ton cc khon li vay do chm thanh ton; c bi thng v nhng thit hi do
vic chm bn giao mt bng v cc thit hi khc khng do li ca nh thu;
e) Cc quyn khc theo quy nh ca hp ng v quy nh khc ca php lut c lin quan.

2. Nh thu thi cng xy dng c cc ngha v sau y:


a) Mua bo him i vi ngi lao ng thi cng trn cng trng;
b) Bi thng cho ch u t v cc bn c lin quan nhng thit hi gy ra do li ca nh thu (nu
c) theo quy nh ca php lut v hp ng v php lut c lin quan;
c) Cc ngha v khc theo quy nh ca hp ng v quy nh khc ca php lut c lin quan.
Chng VIII
QUN L NH NC V CHI PH U T XY DNG
iu 34. B Xy dng
B Xy dng l c quan chu trch nhim thng nht qun l nh nc v chi ph u t xy dng v
c trch nhim:
1. Hng dn chi tit v ni dung, phng php xc nh v qun l chi ph u t xy dng gm s b
tng mc u t xy dng, tng mc u t xy dng, d ton xy dng, nh mc xy dng, gi xy
dng cng trnh, chi ph qun l d n v t vn u t xy dng, ch s gi xy dng, o bc khi
lng xy dng cng trnh, gi ca my v thit b thi cng, iu chnh tng mc u t, iu chnh d
ton xy dng, xc nh n gi nhn cng xy dng, quy i vn u t xy dng v kim sot chi
ph trong u t xy dng.
2. Cng b nh mc xy dng, nh mc cc hao ph tnh gi ca my v thit b thi cng xy dng,
nh mc chi ph qun l d n v t vn u t xy dng, gi xy dng, sut vn u t xy dng
cng trnh, ch s gi xy dng quc gia v cc ch tiu kinh t - k thut khc.
3. Thanh tra, kim tra vic thc hin cc quy nh v qun l chi ph u t xy dng.
iu 35. B Ti chnh
1. Hng dn vic thanh ton, quyt ton vn u t xy dng cng trnh. Quy nh v qun l, s
dng cc khon thu t hot ng qun l d n ca cc ch u t, ban qun l d n s dng vn ngn
sch nh nc.
2. Quy nh mc thu ph v hng dn vic qun l s dng ph thm nh d n u t, thit k, d
ton xy dng v cc ph khc (nu c).
3. Thanh tra, kim tra vic thanh ton, quyt ton vn u t xy dng cc d n s dng vn ngn
sch nh nc v vn nh nc ngoi ngn sch.
iu 36. Cc B v y ban nhn dn cp tnh
1. Cc B, y ban nhn dn cp tnh cn c phng php lp nh mc d ton xy dng do B Xy
dng hng dn, t chc xy dng v cng b cc nh mc d ton xy dng cho cc cng vic
chuyn ngnh, c th ca B, a phng sau khi thng nht vi B Xy dng.

2. y ban nhn dn cp tnh hng dn lp v qun l chi ph u t xy dng; cng b gi vt liu xy


dng, n gi nhn cng xy dng, gi ca my v thit b thi cng, ch s gi xy dng v n gi xy
dng cng trnh ph hp vi mt bng gi th trng ti a phng v kim tra vic thc hin cc quy
nh v qun l chi ph u t xy dng trn a bn.
Chng IX
IU KHON THI HNH
iu 37. X l chuyn tip
1. D n u t xy dng ph duyt trc ngy Ngh nh ny c hiu lc nhng cha trin khai hoc
ang trin khai th cc cng vic v qun l chi ph thc hin theo cc quy nh ca Ngh nh s
112/2009/N-CP ngy 14 thng 12 nm 2009 ca Chnh ph v qun l chi ph u t xy dng cng
trnh.
2. D n u t xy dng lp, thm nh nhng cha c ph duyt trc ngy Ngh nh ny c
hiu lc thi hnh th cc cng vic v qun l chi ph u t xy dng thc hin iu chnh, b sung
ph hp vi quy nh ti Ngh nh ny.
iu 38. T chc thc hin
1. Ngh nh ny c hiu lc thi hnh k t ngy 10 thng 5 nm 2015 v thay th Ngh nh s
112/2009/N-CP ngy 14 thng 12 nm 2009 ca Chnh ph v qun l chi ph u t xy dng cng
trnh.
2. Cc B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan thuc Chnh ph, Ch tch y
ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, Th trng cc t chc chnh tr, chnh tr - x
hi, t chc chnh tr - x hi ngh nghip v cc t chc, c nhn c lin quan chu trch nhim thi
hnh Ngh nh ny.
3. B Xy dng ch tr, phi hp vi cc B, ngnh lin quan chu trch nhim hng dn thc hin
Ngh nh ny./.

TM. CHNH PH
TH TNG
Ni nhn:
- Ban B th Trung ng ng;
- Th tng, cc Ph Th tng Chnh ph;
- Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph;
- HND, UBND cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng;
- Vn phng Trung ng v cc Ban ca ng;
- Vn phng Tng B th;
- Vn phng Ch tch nc;
- Hi ng Dn tc v cc y ban ca Quc hi;
- Vn phng Quc hi;
- Ta n nhn dn ti cao;
- Vin kim st nhn dn ti cao;
- Kim ton Nh nc;
- y ban Gim st ti chnh Quc gia;
- Ngn hng Chnh sch x hi;

Nguyn Tn Dng

- Ngn hng Pht trin Vit Nam;


- y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam;
- C quan Trung ng ca cc on th;
- VPCP: BTCN, cc PCN, Tr l TTg, TG Cng TTT, cc
V, Cc, n v trc thuc, Cng bo;
- Lu: Vn th, KTN (3b).