You are on page 1of 1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( SAINS )

JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


TEMA/BIDANG /
HASIL
PEMBELAJARA
N

JUMLAH SOALAN MENGIKUT ARAS KOGNITIF DAN ARAS KESUKARAN


FAKTA
M

A
B
C
D
E

M: MUDAH
S: SEDERHANA
T: TINGGI

ISTILAH
T

PENGELASAN
T

URUTAN
M

PENG
KAEDAHAN
M

PRINSIP
M

PENTER
JEMAHAN
M

PENTAFSIRAN
M

EKSTRA
POLASI
M

APLIKASI
M

JUMLAH
BESAR
M