You are on page 1of 18

PROJECTE PER UN NOU MODEL

DE FESTA MAJOR

1
PRESENTACIÓ

Hem plantejat aquest projecte com l’objectiu final al que volem arribar. Hem
volgut definir com ens agradaria que s’organitzés la Festa Major de Barberà, tot
i que som conscients que aquesta proposta no es pot aplicar en l’organització
d’aquest proper any, donat que ja no donaria temps a organitzar-ho amb un
mínim de condicions, a més de ser conscients que per arribar fins aquí cal un
petit rodatge del projecte a través d’una implantació progressiva.

Tot i això, hem cregut important definir primer la meta que volem aconseguir i
després dibuixar el camí que cal seguir per arribar-hi, per evitar perdre’ns pel
camí.

ELS TRES EIXOS DE REFERÈNCIA PER LA FESTA MAJOR DE BARBERÀ

Festa popular
Apostem per un model popular de Festa Major. El model comercial (de talonari)
resta protagonisme a la ciutadania i a les entitats, a més de limitar els seus
actes. La festa ha de ser el moment de l’expressió de la ciutadania.

Festa al centre
Apostem per una Festa Major al centre de Barberà. Volem recuperar l’ambient
de Festa que es vivia als carrers del centre com a espai de trobada i
convivència i que s’ha perdut amb la disgregació de les propostes.

Festa participativa
Apostem pel protagonisme de la ciutadania en la que ha de ser la seva Festa
Major. Volem que sigui el reflex de l’expressió ciutadana i per això cal la seva
implicació en la definició i organització de la Festa. Proposem la creació d’una
comissió de festes.

2
INTRODUCCIÓ

PREVI: EL CONCEPTE DE LA FESTA MAJOR


La Festa Major és el moment de l’expressió de la identitat d’un municipi.
Històricament és el moment en el que un municipi simbolitza la seva identitat
econòmica (la collita, la indústria representativa o l’espai d’intercanvi comercial)
o cultural (religiosa o folklòrica). La Festa Major representa un espai de trobada
de quasi obligat compliment en el que la gent aprofita per trobar-se amb els
altres membres de la comunitat, i en la que es realitzen diverses expressions
de la identitat del territori. És per tant, un element vinculat a l’expressió de la
comunitat, i per tant, els seus actes són representacions de les diverses
expressions que alberga el municipi.

És sobre aquest supòsit, que volem recuperar la Festa Major de Barberà del
Vallès, que a l’actualitat representa sobretot una mostra de la capacitat de
contractació de producte cultural que té el municipi, i no tant, un compendi
d’actes que representin l’expressió de la ciutadania.

Per altra banda, a l’hora de definir la Festa Major del municipi, cal considerar
l’àmbit competencial d’aquesta. Cal preguntar-se: a qui pertany la Festa Major?
Per a nosaltres, la resposta a aquesta pregunta és clara: al propi municipi, que
té en el consistori la delegació de la seva representació. L’Ajuntament de
Barberà, com a instrument que representa la voluntat dels seus ciutadans, és
qui té la potestat de la Festa Major. Ara bé, cal matitzar dos conceptes:

- És l’Ajuntament i no l’equip de govern. Per tant, s’espera el màxim de


consens per tal de generar un espai que sigui un vertader canal
d’expressió del total de la identitat del municipi. Per tant, s’han de trobar
fórmules per tal d’integrar el màxim de sensibilitats a l’hora de definir
l’estructura i contingut de la Festa Major.
- La pròpia idiosincràsia d’aquest acte, obliga a un tracte diferenciat sobre
la resta d’actes del municipi, ja que és la celebració de totes i cada una
de les activitats, sensibilitats i persones que conviuen a la ciutat. Per
tant, es fa necessària la recerca de fórmules per integrar-les a totes en la
seva organització.

És en resposta a aquests dos elements, que proposem, tal i com han fet altres
municipis referents en aquest tema (Vilafranca del Penedès, Granollers,
Berga....) una fórmula que combina les competències i la màxima
representativitat de la voluntat del municipi. És en aquest sentit que resumim
aquesta intenció en la següent frase:

L’Ajuntament de Barberà del Vallès és responsable de la Festa Major i de la


seva administració, tot i que delega aquesta responsabilitat en la Comissió de
Festes, integrada per diverses persones que representen la voluntat popular i
que es regula segons unes normes marcades en un protocol.

3
De la composició d’aquesta Comissió de Festes, de les seves funcions,
funcionament i estructura, al igual que dels elements considerats clau per tal
que la Festa Major s’adeqüi a aquesta proposta, entrem en detall seguidament.

DEFINICIÓ GENERAL
Si la Festa Major ha de ser l’element de l’expressió ciutadana, és lògic
encarregar la seva organització als agents que diàriament generen aquesta
expressió. Aquests agents, a part de l’ajuntament, són els diversos col·lectius
organitzats del municipi que diàriament realitzen una tasca (molt diversa) que
representa les diferents sensibilitats i voluntats culturals, polítiques,
econòmiques i socials. Són ells doncs, qui s’han d’encarregar de l’organització
de la Festa Major de Barberà, disposant de la capacitat suficient per tal de
definir-la i organitzar-la en tots i cada un dels aspectes que la integren.

És sobre aquest supòsit que proposem la creació d’un espai on estiguin


representades totes les entitats del municipi i que tingui com a principal finalitat,
l’organització de la Festa Major: El Plenari de Comissió de Festes. Per tal
d’optimitzar la seva organització, es plantegen dos estructures:

- La Comissió de Festes: La direcció executiva de la Festa Major.


Integrada per un número reduït de persones i que sigui representativa
dels diferents sectors existents (cultural, veïnal, juvenil, polític, comercial,
esportiu....). La seva funció és la direcció i coordinació dels diferents
espais sectorials de la Festa Major, i l’organització dels actes i aspectes
centrals o generals de la Festa.
- Els sectors: els espais organitzatius dels actes. Per tal de fer partícip al
màxim d’agents possibles, es delega l’organització d’actes (excloent els
centrals o generals) en les entitats i col·lectius existents. Cada col·lectiu,
per les seves característiques i finalitats, es pot agrupar en un sector
(cultural, veïnal, juvenil, polític, comercial, esportiu....)

A mode gràfic, es podria representar de la següent manera:

ENTITATS BARBERÀ

SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR


JUVENIL CULTURAL ESPORTIU VEÏNAL n

COMISSIÓ DE FESTES

4
Per altra banda, pel que respecta a l’expressió identitària que ha de representar
la Festa Major de Barberà, apostem per la generació d’una estructura i
programació de la festa que reflexi elements identificatius del municipi. Aquests
elements contemplen per igual tant la pròpia activitat dels diferents col·lectius
de la ciutat, com els elements tradicionals i històrics de Barberà. En el primer
dels casos, només cal que el programa integri les activitats que organitzen els
col·lectius del municipi. En el segon, caldrà un procés per tal de definir quin és
l’element que representa millor aquesta identitat tradicional i històrica.

5
ELS ELEMENTS ESTRUCTURALS DE LA FESTA MAJOR

EL PLENARI

Composició
El plenari és l’espai on estan representades totes les entitats i col·lectius de
Barberà del Vallès. En ell recau la màxima potestat per a la definició de la
Festa Major. Per una qüestió d’operativitat, delega en una comissió, la direcció
executiva i la coordinació de la Festa.

Competències
El Plenari d’entitats, que té com a objectius:

- Fer el seguiment del projecte de Festa Major i del seu Protocol.


- Fer el seguiment i acompanyament a la Comissió de Festa Major.
- Ratificar les decisions importants corresponents l’organització a la Festa
Major.
- Mentre no existeixi un Reglament de Funcionament i un protocol de la
Festa Major aprovat pel ple municipal, serà el Plenari d’entitats qui
disposi d’aquesta potestat. Per poder modificar aquesta normativa,
caldrà que la reforma sigui proposada per la comissió (amb una majoria
absoluta dels seus membres) o per 2 dels 6 sectors i ratificada pel
Plenari.

Funcionament
Dos vegades l’any, es convocarà a totes les entitats censades al Plenari
d’entitats.

El primer plenari es realitzarà la tercera setmana de setembre. Tindrà com a


funcions principals:

- Avaluar l’anterior Festa Major.


- Definir a mode general la propera Festa Major.
- Ratificar les persones que composaran la següent comissió de Festa
Major.

El segon plenari es realitzarà a l’abril, serà de caràcter informatiu, i tindrà com a


funcions principals:

- Fer el seguiment dels aspectes generals de Festa Major: espais, planin


general de la programació.
- Debatre els temes que la comissió consideri necessari per tal d’acabar
de tancar els temes principals organitzatius.
- Presentar un primer i provisional programa.

6
Per tal de facilitar el se funcionament, s’estableixen unes normes força flexibles
que ajudin al consens, però que no impedeixin un funcionament fluid:

- Quòrum: no existeix un mínim marcat.


- Presa de decisions: Es treballarà en base al consens, però en cas de no
poder-se donar, serà necessari la majoria absoluta de les entitats
assistents per tal de prendre una decisió.
- En aquest espai la representació s’exerceix a través del vot de les
entitats presents: Un vot per entitat.

ELS SECTORS

La comissió ha de vetllar per la màxima pluralitat i representativitat en la


composició del programa, és per això que promourà que totes les entitats
s’impliquin i participin activament en l’organització de la Festa Major. És per
això que es proposa la creació d’estructures de coordinació de les propostes
ciutadanes, els sectors.

Els sectors són espais on els col·lectius amb elements similars es coordinen
per tal de generar una programació d’actes. És la manera de promoure i
facilitar la realització d’actes populars, però també de generar un programa de
qualitat, representatiu i plural.

En relació a l’activitat i la vinculació històrica en l’organització de la Festa Major,


proposem la generació de 6 sectors, sens prejudici que en un futur es pugui
considerar la conveniència de modificar l’actual classificació. Els sectors són
els següents:

- Entitats veïnals.
- Entitats culturals.
- Entitats juvenils.
- Entitats esportives.
- Entitats comercials.
- La resta d’entitats.

Competències
El Sector té com a objectiu l’articulació del programa d’actes circumscrit al seu
àmbit d’actuació.

El Sector té com a funcions:

- Definir, coordinar i organitzar el programa d’activitats del seu àmbit


d’actuació segons els criteris generals marcats pel Plenari d’entitats i/o la
Comissió de Festes. Alguna d’aquestes activitats poden estar regulades
pel protocol de Festa Major.
- Escollir les persones representants del sector a la Comissió de Festes.

7
Tot i disposar d’autonomia plena en el seu funcionament, s’insta a cada sector
a que la seva proposta d’actes sigui aglutinadora i representativa de les
diverses propostes i sensibilitats a les que representa. Per això, caldrà una
actitud activa per tal que les entitats s’impliquin en el seu funcionament i
disposin de canals estables i democràtics per a la seva participació.
La persona o persones representants del Sector a la Comissió de Festes, són
les responsables del funcionament del Sector de referència. Per tant, els
pertoca a elles assegurar en última instància la seva existència i funcionament,
podent delegar en d’altres persones els aspectes executius com la direcció,
coordinació, organització del seu propi funcionament i dels projectes que
generi.

Funcionament
Entenem que per facilitar la participació i sota el principi d’autonomia, cada
sector ha de regular el seu funcionament i ha de generar el ritme que consideri
oportú davant de la seva capacitat i voluntat de treball. Per altra banda,
considerem l’existència d’aspectes comuns i que recauen directament en
aspectes clau, pel que creiem oportú reglamentar-los per mantenir els criteris
de transparència, pluralitat i representació que transversalment defineixen
aquest projecte:

- Quòrum: el que marqui el sector


- Presa de decisions: el sistema que marqui el propi sector.
- Per tal d’escollir la persona representant, ha d’existir una assemblea-
reunió a la que es convoqui a totes les entitats vinculades a aquell sector
i que constin al cens de l’Ajuntament. La convocatòria ha de ser pública i
s’ha de fer amb 20 dies d’antelació, ha de contemplar una relació de les
persones candidates i ha d’assegurar que els mitjans que es fan servir
per informar tenen en compte els diferents ritmes i sistemes de
funcionament de les diferents entitats.
- Per tal d’escollir la persona representat, ha d’existir un termini de 20 dies
per tal que les entitats presentin candidats.
- Per tal d’escollir la persona representat: L’elecció de la persona
representant d’aquell sector, ha de comptar com a mínim amb la majoria
absoluta dels assistents a la reunió. No es contempla el quòrum per tal
de facilitar la viabilitat de les decisions.
- En aquest espai la representació s’exerceix a través del vot de les
entitats presents: Un vot per entitat.

Es pren com a referència per a confeccionar els sectors la guia d’entitats de


Barberà, però s’acceptarà que una entitat esculli el sector amb el que vol
treballar, sempre que ho comuniqui a la Comissió de Festes i als dos Sectors
implicats, el de sortida (en el que no podrà participar de cap manera) i en el
d’entrada (en el que participarà plenament).

8
LA COMISSIÓ DE FESTA MAJOR

Composició
La comissió organitzadora de la Festa Major, està composada per
representants d’entitats, a més d’un representant de l’Ajuntament. Amb un total
d’11 membres.

Per tal d’escollir la representació de les entitats a la Comissió de Festa Major,


es farà servir com a referència el cens d’entitats de l’ajuntament, per prendre’ls
com a referència tant en el total d’entitats membres com en la tipologia
d’entitats existents. Amb la intenció que a la comissió estiguin representats
diversos interessos socials, els representants estaran vinculats a diferents
sectors, atenent amb especial atenció a les entitats que històricament han
disposat de més participació activa tant en l’organització de la Festa Major, com
en el desenvolupament de l’activitat civil de la ciutat, quedant repartits de la
següent manera:

- 1 representant de les entitats veïnals


- 2 representants de les entitats culturals
- 2 representants de les entitats juvenils
- 1 representant de les entitats esportives
- 1 representant de l’Ajuntament
- 1 representant dels comerciants
- 3 representants de la resta d’entitats.

Les persones a nivell individual no podran tenir representació directa a la


comissió, però es generaran espais per tal que facin arribar propostes.

Si un dels sectors genera una baixa i no té la voluntat o no pot aconseguir una


persona substituta, aquesta vacant serà coberta pel sector denominat “la resta
d’entitats”.

Mandats
Els càrrecs són unipersonals, i tot i ser representants de les entitats, els
exerciran exclusivament les persones que han estat escollides. Per tant, queda
descartada la possibilitat que puguin ser substituïts en absències temporals.

El mandat dels membres de la Comissió de Festa Major és per un any, sense


perjudici a la reelecció tantes vegades com les entitats l’escollin.

Per tal d’escollir a la persona que representa a cada sector, serà necessària un
procés intern en el si de cada un dels 6 sectors mencionats amb anterioritat.

Les persones representants de cada sector han de ser escollides abans del 31
de juliol. Aquestes persones seran ratificades en el plenari d’entitats.

La persona representant de l’Ajuntament, serà designada per la regidoria


competent en la matèria.

9
Competències
La comissió té com a objectius:

- Generar espais d’interlocució per tal de definir el projecte anual de la


Festa Major.
- Articular la voluntat civil en la definició del contingut de la Festa Major.
- Gestionar i organitzar el protocol de Festa Major.

La comissió té com a competències:

- Definició i gestió total del total del pressupost de la Festa Major.


- Definició dels espais on es realitzaran els actes de la Festa Major.
- Definició dels horaris dels actes de la Festa Major.
- Definició del programa d’activitats de Festa Major, delegant a les entitats
i sectors la realització de la proposta.

La Comissió té com a funcions:

- Gestionar el pressupost de Festa Major.


- Vetllar perquè els aspectes tècnics requerits tinguin una cobertura.
Seran els tècnics de l’ajuntament qui gestionarà la part administrativa
d’aquest aspecte.
- Gestionar tot el que tingui a veure amb la imatge de la Festa Major.
- Definir, coordinar i organitzar el programa d’activitats generals de la
Festa Major. Aquestes activitats estaran definides al protocol.
- Coordinar les activitats proposades pels sectors.
- Fer una memòria de la Festa Major.

La Comissió gestionarà directament el programa d’actes d’aquells sectors no


constituïts o sense representant.

La Comissió fomentarà l’autofinançament de les activitats organitzades, però


atendrà totes les demandes de pressupost i d’espai tot atenent a certs criteris:

- Correspondència amb els valors de la Festa Major descrits en aquest


projecte.
- Implantació i representativitat de l’entitat promotora.
- Diversitat de la proposta comparativament amb la resta del programa.
- Adequació al pressupost total.
- Innovació.
- Identificació amb la identitat municipal.
- Priorització de les activitats marcades al protocol de Festa Major.
- Es pren com a referència les activitats amb trajectòria històrica.

En cas de conflicte o incompatibilitat, la comissió es reserva la potestat


d’acceptar totalment o parcialment la proposta de programa d’un sector. Tot i
que sempre tindrà com a primera opció, el respecte dels interessos de cada un
dels sectors, el diàleg i la predisposició al consens de totes les parts
implicades.

10
La comissió sortint, tindrà la funció d’organitzar els processos i espais
necessaris per tal de crear la nova comissió. Fins que la següent comissió no
quedi escollida, l’anterior manté el seu mandat.

La Comissió de Festes estarà assistida per, com a mínim, un tècnic designat


per l’ajuntament i vinculat a la regidoria competent en la matèria.

Funcionament
- Quòrum: la meitat més un, dels seus membres.
- Presa de decisions: Es treballarà en base al consens, però en cas de no
poder-se donar, serà necessari la majoria absoluta de les persones
assistents per tal de prendre una decisió.
- Existiran responsabilitats unipersonals: economia i comunicació.

NORMATIVA

L’Ajuntament de Barberà del Vallès és responsable de la Festa Major i de la


seva administració, tot i que delega aquesta responsabilitat en la Comissió de
Festes.

Per tal de regular aquesta voluntat, es generen dos elements normatius:

Reglament de funcionament
El Reglament de funcionament és la normativa que regula l’aspecte orgànic i
funcional de la Festa Major, deixant els aspectes de contingut en una normativa
específica.

El Reglament de funcionament defineix els elements bàsics de la Festa Major i


els regula a través de la definició de les estructures que han d’assegurar la
seva organització. Aquest reglament defineix les diferents estructures de
participació en la definició i organització de la Festa, alhora que regula el seu
funcionament.

El Reglament de funcionament hauria d’estar aprovat pel ple municipal. Mentre


això no sigui possible, serà el Plenari d’entitats qui disposi d’aquesta potestat.
Per poder modificar aquesta normativa, caldrà que la reforma sigui proposada
per la comissió (amb una majoria absoluta dels seus membres) o per 2 dels 6
sectors i ratificada pel Plenari.

Protocol
Els protocols no pretenen altra cosa que fixar en un text escrit tot el conjunt de
coneixements i percepcions latents sobre la festa, que han esdevingut amb els
anys i per a molta gent, tradicions, i fer-los explícits.

Com que a Barberà hem perdut la gran majoria d’aquestes tradicions, caldrà
generar un procés tant per definir què considerem de l’actual Festa Major
susceptible de preservar i potenciar, com per fer memòria dels elements de la
nostra història oblidats i que considerem importants recuperar per tal
d’incorporar al programa de Festa Major. Alhora però, també existeix la

11
possibilitat de generar nous elements identificatius que considerem convenients
per donar força a la nostra Festa Major.

El procés de creació d’un protocol és llarg i ha de contemplar obligatòriament


un ampli consens. És per això que considerem que aquesta norma s’ha d’anar
construint amb el pas del temps i en base a una reflexió col·lectiva del que
considerem que millor ens identifica. Possiblement existeixi actualment alguns
elements de consens susceptibles de pertànyer a aquest futur Protocol, pel que
proposem que tot i considerar la confecció del Protocol definitiu de Festa Major
com a una projecte de futur, sí que es pot fer un Protocol transitori que vagi
incorporant els elements que generin consens i que vagi creixent i consolidant-
se amb el temps.

L’organisme responsable de la seva confecció haurà de ser el Plenari


d’Entitats, però serà la Comissió de Festes l’encarregada de dirigir aquest
procés de propostes i debats.

El Protocol de Festa Major disposarà del mateix tracte que el Reglament de


funcionament, hauria d’estar aprovat pel ple municipal. Mentre això no sigui
possible, serà el Plenari d’entitats qui disposi d’aquesta potestat. Per poder
modificar aquesta normativa caldrà que la reforma sigui proposada per la
comissió (amb una majoria absoluta dels seus membres) o per 2 dels 6 sectors
i ratificada pel Plenari.

EL PAPER DE L’AJUNTAMENT

Tal i com s’ha mencionat amb anterioritat l’Ajuntament de Barberà del Vallès és
responsable de la Festa Major i de la seva administració, tot i que delega
aquesta responsabilitat en la Comissió de Festes. D’aquí es desprèn el seu
paper, que tot i no ser protagonista, és essencial.

L’ajuntament representa la garantia tècnica de la Festa Major. I com a titular


d’aquest projecte, ha de garantir la seva viabilitat. En aquest sentit,
l’Ajuntament ha de dotar dels recursos mínims per a l’organització de la Festa
Major (pressupost, personal tècnic i infraestructures), facilitar l’assessorament
tècnic per al compliment de la normativa vigent o pels aspectes organitzatius i
donar suport i recolzar la comissió tant en el seu funcionament com en les
seves decisions.

EL PAPER DE LA POBLACIÓ

La ciutadania participa a través de les múltiples i diverses entitats. En el cas


que una persona estigui interessada a títol individual en participar d’alguna
manera en la Festa Major, se la derivarà a les entitats, tot i que es generaran
espais de comunicació amb la ciutadania en general per tal que puguin
expressar la seva opinió sobre el projecte concret de cada any.

12
La Comissió atendrà amb especial interès les propostes de col·lectius no
formals, als quals dotarà de capacitat semblant al d’una organització amb
personalitat jurídica pròpia, proposant que sigui reconegut com a membre amb
plena capacitat d’obrar en el sector que li correspongui. Tot i això, aquests
col·lectius sempre disposaran de l’atenció activa de la Comissió a l’hora de
proposar l’organització d’una activitat.

Per altra banda es generaran diferents espais de consulta i activitats de caire


propositiu per tal de recollir l’opinió sobre el que es fa o sobre el que es podria
fer.

Per a possibles conflictes (espais, soroll, horaris, incompatibilitats comercials...)


la comissió generarà espais de diàleg amb les parts implicades, però es
reserva la potestat, sempre que compleixi la normativa vigent, de tenir la última
paraula. L’Ajuntament ha de donar recolzament a la decisió de la comissió i
donarà les garanties per al seu compliment.

13
ELS ELEMENTS MATERIALS DE LA FESTA MAJOR

UBICACIÓ
Entenem que la Festa Major de Barberà ha d’estar situada al centre de la
ciutat, ja que això genera un espai delimitat que facilita l’intercanvi i la interacció
entre la ciutadania. Volem recuperar l’ambient de Festa que es vivia als carrers
del centre com a espai de trobada i convivència i que s’ha perdut amb la
disgregació de les propostes.

En aquest sentit considerem indispensable la delimitació d’un eix central de la


festa en el que es realitzin la majoria dels actes del programa, sempre
considerant que alguns d’ells, per motius diversos, es poden o s’han de
realitzar fora d’aquest perímetre. Aquests casos poden ser: el correfoc, el
castell de focs, els cercaviles o l’espai de firaires.

L’eix central de la festa estarà tallat al trànsit rodat, buscant solucions tècniques
a l’accés de vehicles d’emergència i a l’aparcament dels vehicles privats.

Delimitem l’eix central al Carrer Doctor Moragas, des de la biblioteca Esteve


Paluzie fins al parc de Can Serra. També contemplarà l’Avinguda Generalitat
entre la carretera Barcelona i l’avinguda de Montserrat.

Es delimita un perímetre secundari que contempla l’espai urbà residencial en el


que es podran realitzar en menor mesura activitats del programa.

L’encarregada de definir i delimitar els espais de Festa Major, serà la Comissió


de Festes. Aquesta acció es tindran en compte diversos factors:

- El que marqui el Protocol.


- Les propostes d’espai per albergar les activitats que generin els Sectors.
- Els condicionants tècnics com accés imprescindible de vehicles,
mobilitat general, obres...
- Les aportacions tècniques realitzades per l’equip tècnic de l’Ajuntament.

La potestat de definir els espais de la Festa Major recau en la Comissió de


Festes, però tindrà molt en compte les apreciacions que al respecte pugui fer
tant l’equip tècnic de l’Ajuntament com els veïns que puguin quedar afectats,
generant espais de mediació, però reservant-se el dret de prendre la última
paraula, sempre que aquesta estigui d’acord amb la normativa vigent. Serà
l’Ajuntament el responsable de fer-la complir, aportant els elements necessaris
per fer-ho possible.

Sistema de compensació als altres espais de la ciutat


Entenem que la Festa Major de Barberà s’ha de realitzar al centre de la ciutat, i
que al igual que des de fa anys, hi ha barris que organitzen la seva pròpia festa
de barri, s’hauria de promoure l’organització de festes de barri a tots els barris
de la ciutat.

14
FIANANÇAMENT
La Festa Major té com a un dels seus principis bàsics, la implicació i la
participació de la ciutadania com a vehicle per tal que sigui un vertader espai
d’expressió col·lectiva de la identitat de la ciutat. Aquesta construcció del
projecte comú ha de contemplar-se de manera integral, i en aquest sentit,
també ha de contemplar l’esforç per tal d’aconseguir els recursos que facin
possible la realització de les activitats que la pròpia ciutadania proposa. Cada
agent implicat en la Festa ha d’implicar-se per al seu sosteniment:

Funcions i responsabilitat de l’ajuntament de Barberà del Vallès


L’Ajuntament té un paper subsidiari en la responsabilitat de l’execució del
pressupost, ja que en cas que la Festa Major generi dèficit, aquest serà assumit
per l’Ajuntament.

L’Ajuntament haurà d’informar a la Comissió a l’octubre de la partida


pressupostaria que té previst destinar a la Festa Major.

Funcions i responsabilitatde la Comissió de Festes


La Comissió de Festa Major, té la potestat de gestionar la totalitat del
pressupost, independentment de la procedència de la partida econòmica. Serà
la Comissió qui decideixi les partides, planifiqui la seva execució, defineixi la
quantitat i tipologia d’ingressos necessaris, tenint en compte la partida que
aporta l’Ajuntament.

Serà responsabilitat de la Comissió, la recerca del finançament que resta entre


la partida aportada per l’Ajuntament i el total del pressupost del projecte anual,
que podrà ser assumit a través del patrocini per part d’empreses, aportacions
per part dels comerciants, la venda de productes de merchandaising, el
muntatge de barres de bar en alguns actes centrals o d’altres mitjans que la
Comissió consideri oportú.

Mecanismes de finançament
La Festa Major de Barberà podrà obtenir finançament a través de:

- La partida facilitada per l’Ajuntament


- Els patrocinis d’empreses i comerços
- La venda oficial de material: merchandaising, barres de bar que la
comissió pot organitzar en determinats actes...

Infraestructura i serveis que requereix la Festa Major


La infraestructura i serveis generals seran facilitats per l’Ajuntament en el casos
que en disposi: atenció mèdica, seguretat, tanques, condicionament de
subministrament elèctric i d’aigua, condicionament del servei de clavegueram,
etc.

15
SUPORT TÈCNIC
La Comissió de Festa Major, comptarà amb el suport del personal tècnic de
l’Ajuntament, quedant per entès que des de l’àrea de cultura es portarà un
seguiment i suport continuat i amb garanties per tal de facilitar al màxim la feina
de la Comissió. Tanmateix, la resta d’àrees de l’Ajuntament també atendran les
demandes de la Comissió i posaran a disposició el seu suport.

16
ELS ELEMENTS IDENTITARIS DE LA FESTA MAJOR

IDENTITAT
Considerem necessari l’existència d’un denominador comú o centre d’interès,
tot i que considerem que no és una cosa que es pugui ni imposar ni improvisar.
Es per això que instem a la Comissió de Festes a la generació d’espais per al
debat i definició sobre aquest aspecte, que sens dubte anirà adquirint
personalitat pròpia i rellevància amb el pas del temps.

Atenent als principis generals d’aquest projecte, volem iniciar un procés


participatiu on la ciutadania faci propostes al respecte i sota els següents
criteris:

- Vinculació amb la història i/o cultura de la ciutat.


- Que faci una proposta de fil narratiu.
- Que disposi d’elements que facilitin la identificació de la ciutadania amb
la Festa Major.
- Que disposi d’elements que facilitin la implicació i participació de la
ciutadania amb la Festa Major.
- Que duri els quatre dies de la Festa Major.
- Que contingui elements de fil conductor que pugui integrar els diferents
components del programa.

Instem tant al Plenari d’entitats com a la Comissió de Festes, a la redacció d’un


Protocol de Festa Major que entre d’altres coses vetlli per:

- El caràcter popular de la Festa Major.


- Que integri a la ciutadania en el projecte.

PROTOCOL
Considerem important que el protocol contempli des del principi alguns
elements:

- Ha de vetllar per l’existència de carpes d’entitats com manteniment d’un


element tradicional arrelat a la nostra Festa Major. S’ha d’assegurar la
possibilitat de disposar d’un espai propi per aquell sector d’entitats que
vulguin generar un espai sectorial, sempre que aquest estigui
relativament proper a la resta d’entitats per tal de no trencar la
interrelació. A més, l’organització garantirà un mínim de recursos per al
muntatge de carpes, tot i que no serà obligatori la uniformitat ni l’ús del
material cedit per l’organització.
- Ha de vetllar per un pregó més popular i que sigui el moment àlgid de
l’expressió del municipi.

17
CALENDARI MARC

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembr octubre novembr desemb
Convocatòria: obrir
termini
candidatures
Límit per presentar
candidatura
Reunió Sector:
escollir candidat
Plenari:
Ratifica membres
Comissió Festes
Segon plenari
FESTA MAJOR

18

You might also like