You are on page 1of 2

S:t Göran och draken, legend och historia

Anna-Johanna v Platen, Stockholms domkyrkoförsamling

Legenden nu, han såg redan staden vid horisonten, han hade varit
Det var på tvåhundratalet efter Kristus, i ett rikt och på väg länge och kände att detta var målet på färden.
välmående land som hette Lydien som låg någon stans i
mellanöstern. Landets huvudstad hette Silena. Till den Så snart han kom närmare såg han den lilla prinsessan
staden kom en dag en drake. Den kunde förmodligen utanför. Han red fram till henne, satt av och böjde knä
tala, för den gick upp till kungen och rådet och sa att den och frågade vad hon gjorde där – ensam och övergiven.
tänkte bosätta sig i ett träsk som låg utanför staden. Den Mellan tårarna berättade hon hela historien för honom,
ville inte jaga själv utan ville bli serverad mat varje dag, att hon skulle offras till draken för stadens skull. Hon bad
annars skulle den blåsa giftig rök och eld över hela honom också vända om – detta var en
staden så att alla dog. Den demonstrerade säkert sin överenskommelse mellan staden och draken. En
förmåga så att alla skulle förstå ordentligt. Draken ville främling hade ingenting med detta att göra, det var
ha två får som mat varje dag. bättre att han gav sig av, annars skulle draken äta upp
honom också och det ville inte prinsessan. Göran såg
Kungen och rådet var tvungna att gå med på drakens sig omkring på stranden. Alla rester av drakens offer
utpressning. Varje dag fick draken två får som man visade att det var en stor drake. Göran ville inte lämna
ledde ner till träskets strand, och som draken åt upp. prinsessan utan att ens ha försökt rädda henne men
Snart börjande man inse att draken åt i snabbare takt än han var säker på att han inte kunde besegra draken
fåren hann föröka sig, fåren började ta slut och man fick ensam och hans stridshingst var mycket nervös. Göran
lov att ta små lamm i stället. Draken blev mycket gjorde då något som ingen i staden kommit att tänka på
missnöjd. Den gick upp till kungen och rådet igen och sa – han bad om hjälp. Han knäppte händerna och bad en
att nu fick det vara slut på snålandet! Hade man inte bön till Gud om kraft och mod att stå ner monstret. När
tillräckligt med får fick man väl ta barn i stället… Med han bad bönen kände han hur hans rädsla försvann,
fasa insåg kungen och rådet att man kommit överens han blev lugn och hästen blev lugn och lydig så att
med draken om att den skulle få ett barn och ett får… Göran i lugn och ro kunde göra sig redo att möta
varje dag. draken.

Kungen proklamerade landssorg – rådet stängde in sig När draken dök upp ur träsket för att kasta sig över
för överläggningar. Stadens modiga män satt upp på prinsessan red Göran rakt på och stötte sin lans i
sida stridshingstar och red ut för att döda draken och drakens hals. Draken blev vansinnig och hostade och
sågs aldrig mer. Draken blåste bara sin giftiga rök och fräste – men den kunde inte blåsa ut sin eld för lansen
eld över dem och de dog omedelbart. Då bestämde satt i vägen. Draken bröt av lansen och trät splittrades
Kungen och rådet att man varje dag skulle dra lott om och flög. Göran lät draken kämpa tills den tröttnade och
vilket barn som skulle offras till draken. Varje dag skulle därpå bad han prinsessan knyta sitt rep (som hon hade
en person från varje familj komma till stora torget för att bundit om lammet) om drakens hals och så gick de alla
dra lott - det var säkert stadens alla stackars fäder som in i staden där folk hurrade och klappade händerna.
fick den tunga uppgiften. Göran ställde sig upp i stigbyglarna och frågade - ”Vill ni
tacka och tillbe Gud som hjälpt er genom mig att döda
Detta pågick ett tag men en dag var det Kungen som draken?” och alla i staden svarade JA. Då drog Göran
drog lotten. Han och hans drottning hade bara ett enda sitt svärd och högg huvudet av draken. Därpå döpte han
barn – en liten dotter – landets prinsessa. Kungen blev stadens invånare och hjälpte dem att bygga en kyrka till
förtvivlad och bad rådet att man skulle något annat barn Guds ära.
men folket i staden sade att lotterna skulle gälla lika för
alla. Till sist måste kungen gå med på att offra sin dotter Legenden om den gode riddar Göran slutar inte här, den
till draken. Prinsessan kläddes i sina finaste kläder och är mycket längre än så – en blodig historia som slutar
kronan på huvudet (hon skulle åtminstone dö med med att Göran dödas för sin tro på Gud. Efter sin död
värdighet, det skulle synas att hon var prinsessa) och så helgonförklaras han för alla sina hjältemodiga insatser
fick hon med sig det största lamm de hade. Hon fördes och kallas därefter allmänt S:t Göran.
ut ur staden och fick sitta på en sten vid träskets strand
och vänta på draken. Runt omkring sig hade hon de Monumentet är ett av Nordeuropas främsta
hemska resterna av drakens måltider. skulpturverk.
Skulpturen av S:t Göran och draken är tillverkad på
Under tiden som detta skedde var det en man som kom 1480-talet i trä, älghorn, järn målat och delvis förgyllt
ridande mot staden. Han var klädd i rustning, red en med bladguld av konstnären Berndt Notke. Han
vanlig ridhäst och ledde sin dyrbara stridshingst bredvid kallades hit till Stockholm från Lübeck, Tyskland, och
sig. Han hette Göran ( eller Örjan, Jörgen, George eller satte upp sin verkstad i Gamla Stan. Sveriges
Georgio). Alla han mötte var på väg från staden - de riksföreståndare Sten Sture bekostade arbetet med
flydde med allt sitt bohag. Alla försökte övertala Göran skulpturen till minne av slaget vid Brunkeberg 1471 och
om att vända, de berättade att staden var belägrad av donerade skulpturen till S:t Görans altare i Storkyrkan.
en hemsk drake som åt alla deras barn och dödade alla Statyn invigdes 1489 på nyårsdagen.
modiga män den kunde se. Men Göran ville inte vända
Den svenska historien bakom monumentet taggar. Skulpturgruppen är skapad för att kunna ses
1470 avlider Sveriges kung Karl Knutsson Bonde. från alla håll.
Genast ser danske kung Kristian I sin chans att
återbörda Sverige till unionen – som Sverige brutit sig 1489, den första dagen på året, på nyårsdagen sattes
ur, och inlemmats i, flera gånger sedan 1397. Kristian statyn upp i Storkyrkan med pompa och ståt. Detta
I samlar ihop 5000 man och avseglar mot Stockholm i skedde i samband med att Sten Sture skapat en fond
förhoppning att om han tar huvudstaden får han hela till ett altare helgat till S:t Göran. Detta altare låg
landet. Danskarna anlöper Kettingholmarna (nuv. troligen framme i koret och det var meningen att Sture
Blasieholmen) på sommaren 1471 och belägrar själv skulle gravsättas i altaret. Till invigningen hade
Brunkebergsåsen. det kommit brev från påven med tre små benbitar
inlindade i rött tyg. Dessa var reliker av S:t Göran och
I den allmänna villervalla som ett kungaval medförde de lades in innanför S:t Görans bröstharnesk. Statyn
lyckades Karl Knutsson Bondes systerson Sten Sture är alltså även ett relikvarium.
göra sig till riksföreståndare. Kristian rider runt i
Uppland för att värva stöd. Flera av de stora ätterna I samband med att man konserverade och
(bl. a Wasa och Oxenstierna) är redan på hans sida. restaurerade skulpturgruppen i början av 1900-talet
Däremot representerar Stureätten motståndet och de gjorde man även en bronskopia. Det var en
flesta ätter i Sverige vill se en svensk kung. församlingsbo som donerade kopian till Stockholms
Stad. Den ställdes upp 1912 på Köpmantorget och
Det blev nu Sten Stures uppgift att leda det nationella invigdes i närvaro av kung Gustav V samt medlemmar
motståndet och han samlar ihop en här i södra av kungahuset.
Sverige och rider mot Stockholm. Han rider runt
Mälaren för att komma på norra sidan och i Västerås
ansluter sig Nils Sture med en här från Bergslagen
och Dalarna. Vid Järva lägger Sten Sture fram ett Relieferna
ultimatum för Kristian I om att han måste lämna landet 8 st reliefer satt ursprungligen på den sockel S:t
med hela sin här – annars blir det krig. Kristian har Göran och draken stod på.
alls ingen tanke på detta utan håller ställningarna på
åsen. De 4 på södra sidan visar:
• S:t Göran inför kejsaren Diocletianus
I Sturekrönikan finns en beskrivning av en mässa som • Förstörelsen av hednatemplet
hölls i Storkyrkan innan slaget. Man celebrerade • S:t Göran mottager en förgiftad bägare
under triumfbågen och plötsligt föll en droppe blod ner • S:t Göran piskas
från triumfkrucifixet, rakt ner i vinkalken. Alla
närvarande tog det som ett järtecken, ett gott tecken. De 4 på norra sidan visar:
• S:t Göran , som fått händer och fötter avhuggna,
På senhösten drabbar härarna samman. Sten Sture helas av Kristus
gör tre anfallsförsök mot åsen och alla slås hårt • S:t Göran helar i fängelset (en gipskopia av den
tillbaka. Det fjärde försöket lyckas eftersom Nils Sture relief som sålts till Danderyd)
attackerar från Ladugårdslandet. Den danska hären
• S:t Göran delar ut allmosor till de fattiga
splittras och flyr mot sina skepp. Stockholmarna har
• S:t Göran tar emot vapen från Himlen
varit framme och sågat av alla stöttor till bron över till
Kättingholmarna och en stor del av den danska hären
På kortsidan åt väster sitter Sten Stures vapensköld,
drunknar. Halva styrkan når skeppen och avseglar för
tre näckrosblad på guldfält.
att inte återkomma så länge Kristian I lever.
Åt öster sitter Fru Ingerborg Totts vapensköld. Dessa
satt infattade på annat sätt från början.
Sten Sture skall ha bett en bön till soldaternas helgon
S:t Örjan: - ”Ge mig segern i striden mot Dansken så
3 st reliefer sitter på kastellet där prinsessan står. De
lovar jag att resa en enorm helgonstaty över dig i
fanns där från början – prinsessan flyttades dit
Storkyrkan”.
senare.
Svenska hären vann denna strid och Sten Sture • Mötet mellan S:t Göran och draken
mindes sitt löfte till helgonet och kallade hit en tysk • Prinsessan leder draken mot staden
konstnär som han hade goda vitsord, nämligen Bernt • Kungen leder bygget av en kyrka
Notke. Notke satte upp sin verkstad här i Gamla Stan
1483 och arbetade i drygt 6 år med statyn. Han hade
flera andra beställningar också men detta var nog
hans största uppdrag. Han stannar till 1497.
Skulpturen är huggen i ek, varje figur är ihålig för att
undvika sprickbildning. Träytan är belagd med en
kredering, en blandning av lim och krita, och sedan
målad och förgylld med bladguld. Dessutom finns
detaljer i andra material, bl a läder, tagel, järn i kedjor
och sadel och riktiga älghorn i drakens fasansfulla