You are on page 1of 123

Karakteristike maloljetnih

uinilaca KD i prekraja

specifina kategorija uinilaca kaznenih


delikata koja se po svojim biolokim i
biopsihikim osobinama toliko razlikuje od
punoljetnih lica da se suzbijanje injenja KD i
prekraja ne moe postii istim sankcijama i
mjerama i po istom postupku koji se koriste
kod punoljetnih lica.

Karakteristike maloljetnih
uinilaca

s obzirom na stepen njihovog biolokog i


psihikog razvoja, maloljetnici nisu potpuno
sposobni da shvate realni i drut. znaaj
svog djela, da pravilno prosuuju svoje
postupke i da upravljaju svojim post.
njihovi kazneni delikti, po pravilu, nisu rezultat
zrelog razmiljanja i vrste volje za izvrenje
radnje KD, odn. prekraja.

Karakteristike maloljetnih
uinilaca
zbog toga se njihova vinost i uraunljivost
manifestuju u posebnoj formi razliitoj od
uraunljivosti i vinosti odraslih lica.
s druge strane, uzrok maloljetnike
delinkvencije najee je vaspitna
zaputenost malolj., nedovoljna briga
roditelja, odn. staratelja o njihovom ponaanju
i problematina porodina ili drutvena sredina
u kojoj se oni razvijaju.

Pojam djeteta i maloljetnika

l. 2 ZOM - dijete je svako lice koje nije


navrilo 18 godina ivota.
maloljetnik je dijete koje je u vrijeme izvrenja
KD navrilo 14 godina, a nije navrilo 18
godina ivota i prema kome se mogu izrei
krivine sankcije i dr. mjere predviene
zakonom.

Neodgovornost djeteta

l. 2 st. 2 dijete je krivino neodgovorno.


prema djetetu koje u vrijeme izvrenja KD,
odn. prekraja (l. 23 st 2 Zakona o
prekrajima RS) nije navrilo 14 godina ne
mogu se izrei krivine ili prekr. sankcije niti
primijeniti druge mjere, odn. protiv djeteta se
ne moe pokrenuti niti voditi krivini, odn.
prekrajni postupak.

Dvije kategorije kazneno


odgovornih maloljetnika

1. mlai - to su oni maloljetnici koji su u vrijeme


izvrenja KD, odn. prekraja navrili 14, a nisu
navrili 16 godina ivota, i
2. stariji to su oni maloljetnici koji su u vrijeme
izvrenja KD, odn. prekraja navrili 16, a nisu
navrili 18 godina ivota.

Kaznenopravni poloaj malolj.


uinilaca kaznenih delikata
drugaiji od statusa punoljetnih uinilaca:
1. posebna kategorija uinilaca kaznenih
delikata ija se linost odlikuje posebnim
psihofizikim karakteristikama koje trae
sasvim drugaiji oblik drut. reagovanja.
2. obaveza posebne i specifine reakcije dru
na nedoputena ponaanja malolj. predmet je
niza meunarodnopravnih dokumenata.

Posebnost odredaba Zakona o


maloljetnicima

odredbe ZOM sadre znaajna odstupanja od


optih pravila o kanjavanju uinilaca KD
kojima se obezbjeuje da dobrobit malolj.
uinilaca KD bude osnov i cilj krivinopr.
reakcije prema njima; reakcija treba da bude
u skladu sa teinom i okolnostima uinjenog
KD te sa linim svojstvima i linim, porodinim
i socijalnim prilikama maloljetnog uinioca KD.

Posebnost odredaba Zakona o


maloljetnicima

proizilazi da odredbe Zakona o maloljet.


koje se odnose na maloljetne uinioce KD
imaju karakter specijalnih odredaba, a
ostale krivinopr. odredbe su supsidijarnog
karaktera i primjenjuju se samo ako nisu u
suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Organi maloljetnikog
krivinog pravosua

sudovi,
tuilatva,
policijski organi, odn. prije svih, Ministarstvo
unutranjih poslova RS i
organi starateljstva, odn., u pravilu nadleni
centri za socijalni rad.

Organi maloljetnikog
krivinog pravosua

kada su ove kategorije graana u pitanju, ne


treba zaboraviti ni ulogu porodice, kole,
drugih institucija na svim nivoima drutvene
zajednice, te drugih uesnika ukljuenih u
krivinu i drugu proceduru prema malolj. u
sukobu sa zakonom.

Sudovi

zakonodavstvo Republike Srpske moe se


svrstati u zakonodavstva veine evropskih
drava u kojima su za postupanje prema
maloljetnim uiniocima KD nadleni sudovi.

Sudovi u krivinim
predmetima maloljetnika
u kriv. predmetima malolj. postupak vode
sudovi opte nadlenosti odreeni ZOM.
u sudovima prvog stepena postoje
odjeljenja za malolj. koja se sastoje od
jednog ili vie sudija i strunih savjetnika.
u sudovima prvog i drugog stepena postoje
vijea za maloljetnike sastavljena od trojice
sudija (vanpretresna vijea).

Pred kim se vodi postupak


prema maloljetniku?

postupak prema maloljetniku vodi se:


1. u pravilu, pred sudijom za maloljetnike
prvostepenog (osnovnog) suda,
2. pred vijeem za maloljetnike drugostepenog
(okrunog) suda,
3. samo izuzetno, pred vijeem Vrhovnog suda
Republike Srpske.

Sud prvog stepena

za sva KD uinjena od strane maloljetnika, u


pravilu je nadlean da odluuje sud prvog
stepena (nadleni osnovni sud) i to tako da
za sva KD uinjena u vrijeme malolj., bez
obzira na propisanu kaznu, sudi sudija suda
prvog stepena kao pojedinac.

Sud drugog stepena

prvenstveno je nadlean da odluuje o


albama protiv odluka osnovnih sudova.
ovaj sud je nadlean da sudi i u prvom
stepenu, i to u sluajevima iz l. 79 st. 2 ZOM
(radi se o postupku prema malolj. koji se
nakon okonanog pripremnog postupka, a na
obrazloen prijedlog tuioca spaja s
postupkom protiv punoljetnog lica i
sprovodi po odredbama ZOM).

Ko sudi punoljetnim
uiniocima za KD propisana
l.184 ZOM

sudija za malolj., odn. vijee kojim


predsjedava sudija za malolj. ili sudija koji
ima posebna znanja sudi i punoljetnim
uiniocima za krivina djela propisana l. 184
ZOM kada se u kriv. postupku kao oteeni
pojavljuje dijete i malolj. lice.

Posebna znanja...

sudija za malolj. mora posjedovati posebna


znanja i izraene skolonosti za vaspitanje
mladih.
vijee za malolj. u drugostepenom sudu
sastavljeno je od troje sudija koji imaju
posebna znanja iz oblasti prava djeteta i
prestupnitva mladih odreenih rasporedom
poslova u tom sudu.

Sud treeg stepena

sud treeg stepena (Vrhovni sud RS), u


vijeu sastavljenom od troje sudija odreenih
rasporedom poslova u tom sudu koji imaju
posebna znanja iz oblasti prava djeteta i
prestupnitva mladih odluuje povodom albe
izjavljene protiv odluke drugostepenog
suda (l. 118 ZOM).

Posebna znanja...

ako nije mogue sastaviti vijee od troje


sudija sa posebnim znanjima iz oblasti prava
djeteta i prestupnitva mladih, mora se
obezbijediti da najmanje jedan sudija ima
traena posebna znanja i on e biti
predsjednik vijea za malolj.
sastav vijea ine sudije razliitog pola.

Sudija za maloljetnike ko
moe biti?

l 12 - orjentacioni kriteriji po kojima se


odreuje sudija za maloljetnike.
onaj sudija koji posjeduje afinitet za rad sa
djecom i specijalna znanja iz oblasti prava
djeteta i prestup. mladih, kao i druga znanja i
vjetine koje ga ine kompetent. za rad na
sluajevima malolj. prestupnitva.

Sudija za maloljetnike na
koji period se postavlja?
sudija mora imati izraenu sklonost za
vaspitanje, potrebe i interese mladih i
posebna znanja iz oblasti prava djeteta i
prestupnitva mladih.
sudiju za malolj. postavlja na vrijeme od pet
godina opta sjednica suda, uz mogunost
ponovnog postavljenja sudije i nakon isteka
pet godina, po istom postupku.

Pravila za odreivanje mjesne


nadlenosti

osnovno-mjesno je nadl. sud prebiv. malolj


dopunsko pravilo - sud boravita malolj. ili
sud mjesta izvrenja KD ili sud na ijem se
podruju nalazi zavod ili ustanova za izvrenje
krivinih sankcija - ako je oigledno da e
se pred tim sudom postupak lake
provesti.

Prestanak nadlenosti sudova

nadlenost sudova za suenje maloljetniku i


mlaem punoljetnom licu prestaje s
navrenom 23 godinom ivota.

Struni savjetnici
u sudovima prvog stepena i tuilatvima odjeljenja za malolj. koja se sastoje od
jednog ili vie sudija i strunih savjetnika, odn.
jednog ili vie tuilaca i jednog ili vie strunih
savjetnika.
uvodi se nova kategorija zaposlenih.
sudovi i tuila. imaju strune savjetnike struni konsultanti - socijalni pedagozi
defektolozi, specijalni pedagozi, socijalni
radnici i psiholozi.

Ko moe biti tuilac za


maloljetnike, posebna znanja?
tuilac koji postupa prema malolj. mora imati
izraenu sklonost za vaspitanje, potrebe i
interese mladih i posebna znanja iz oblasti
prava djeteta i prestup. mladih.
onaj tuilac koji posjeduje afinitet za rad sa
djecom i specijalna znanja o pravima djeteta i
prestupnitvu mladih, kao i druga znanja i
vjetine koje ga ine kompetent. za rad na
sluajevima malolj prestupnitva.

Tuilac za maloljetnike postavljenje

tuioca za maloljetnike postavlja na vrijeme


od pet godina kolegij tuilaca, uz mogunost
ponovnog postavljenja tuioca na istu funkciju i
nakon isteka pet godina, a po istom postupku.

Uloga policije i PS u postupku


prema maloljetnicima

posebno je znaajna.
pored neformalnih opomena maloljetnih
uinilaca KD koje preduzmaju PS policijskih
organa i drugih ovlaenja PS u postupku
prema malolj. ZOM je propisana i posebna
mjera upozorenja: policijsko upozorenje.

Policijsko upozorenje

formalnija opomena, odn. posebno


upozorenje koje izrie policija maloljetnom
uiniocu KD za koje je propisana novana
kazna ili kazna zatvora do tri godine (tzv.
bagatelni kriminalitet).

Organ starateljstva i socijalne


zatite

u pravilu, nadleni centar za socijalni rad.


izuzetak - optine u kojima nisu formirani
centri za socijalni rad; u njima se organom
starat. smatraju odgovarajue optinske
slube socijalne zatite koje imaju ista prava
i dunosti prema djeci u sukobu sa zakonom
kao centar za socijalni rad.

lan 81- procesni poloaj


organa starateljstva
specifian, samostalan subjekt, odn.
poseban organ u postupku prema malolj.
nije stranka u postupku, ali je organ koji
raspolae veoma znaajnim ovlaenjima i
procesnim mogunostima, kao i brojnim i
vanim procesnim obavezama, odn. organ
starat. je organ koji aktivno uestvuje u
postupku i pomae sudu prilikom donoenja
odluke.

Ovlaenja organa
starateljstva

1. pravo da se upozna s tokom postupka,


2. pravo da u toku postupka prema maloljetniku
stavlja odreene prijedloge i
3. da ukazuje na injenice i dokaze koji su od
vanosti za donoenje pravilne odluke.

Obaveze tuioca i suda prema


organu starateljstva
tuiocu se nalae da o svakom pokretanju
postupka prema malolj. neizostavno
obavijesti nadleni organ starateljstva.
l.81 st.3 - dopunska odredba - tuilatvo i
sud su duni izvijestiti organ starat. u svim
onim sluajevima kada su u postupku prema
malolj utvrene injenice i okolnosti koje
upuuju na potrebu preduzimanja mjera radi
zatite prava i dobrobiti malolj.

Specijalizacija svih slubenih


uesnika u postupku prema
maloljetnika
sudije i tuioci moraju biti lica koja su
stekla posebna znanja iz oblasti prava
djeteta i prestup. mladih.
o sticanju posebnih znanja i kontinuiranom
strunom osposoblj. i usavravanju sudija i
tuilaca brine Centar za edukaciju sudija i
tuilaca RS pod nadzorom VSTS BiH.

Edukacija ostalih slubenih


uesnika

edukaciju PS policijskih organa, socijalnih


radnika, medijatora, advokata i radnika
zaposlenih u KPU, prema Programu
edukacije mogu vriti CEST RS, naune
ustanove, profesionalna udruenja i
nevladine organizacije kroz organizaciju
strunih savjetovanja, seminara, provjera
znanja i drugih oblika dodatnog osposoblj.

Savjet za praenje i
unapreenje rada organa kriv
post. i izvrenje kriv sankcija
ZOM - posebno struno tijelo koje je
savjetodavnog karaktera.
ministar pravde RS osniva Savjet za
praenje i unapreenje rada organa kriv.
postupka i izvrenje krivinih sankcija prema
maloljetnicima koji je duan u roku od est
mjeseci od dana stupanja na snagu ZOM
donijeti svoj Poslovnik o radu.

lanovi Savjeta
imenuju se iz reda istaknutih sudija, tuilaca,
OSL, advokata i strunih lica organa starat. koja
su u duem vremenskom periodu radila ili rade
na krivinim predmetima djece i malolj., kao i
lica koja se bave naukom i koja su priznati
strunjaci u oblasti prestup. mladih i
krivinopravne zatite djece i malolj.
u izboru lanova Savjeta vodi se rauna o
ravnopravnoj zastupljenosti oba pola.

Ovlaenja Savjeta

iskljuivo savjetodavne prirode.


podnoenje Ministarstvu pravde RS
inicijativa, prijedloga, miljenja i analiza
koje se odnose na prestupnitvo mladih i
krivinopravnu zatitu djece i malolj., zatim
stavova Savjeta koji se odnose na probleme
u postupanju sa djecom i malolj. prema
odredbama zakona, te na na druge pravce
rada sa malolj. populacijom.

Uopte o maloljetnikim
mjerama i sankcijama
malolj. krivina prava veine savremenih
zemalja razlikuju dva osnovna oblika
reakcije drutva na kriminalitet malolj:
1. kao sasvim novi oblik reagovanja drutva na
izvrenje KD od strane maloljetnog lica koji je
u krivina zakonodavstva veine savremenih
zemalja uveden u posljednjih desetak godina
(u RS tek od 2003) javljaju se vaspitni nalozi
ili vaspitne preporuke.

Uopte o maloljetnikim
mjerama i sankcijama

2. posebne krivine sankcije za malolj. koje se


razlikuju od kr. sankcija za punoljetne uin.
KD po svojoj sutini i po svojoj svrsi.
osnovna vrsta krivinih sankcija jesu
vaspitne mjere.
osim njih, mjere bezbjednosti, a pod
odreenim uslovima i maloljetniki zatvor.

Vaspitne preporuke sui


generis
poseban oblik reakcije dru. zajednice
prema malolj. uiniocima KD ija je primjena
ograniena samo na sluajeve izvrenja
lakih KD, odn., u RS, na KD za koja je
propisana novana kazna ili kazna zatvora
do 5 godina (izuzetno i na KD za koja je
propisana kazna tea od 5 g) - alternativni
oblik reakcije drutva.

Vaspitne preporuke

krivinopravne mjere sui generis - nisu


krivine sankcije - izriu se malolj.
uiniocima KD bez voenja formalnog
krivinog postupka.
to su alternativne krivinopravne mjere ija je
svrha dvojaka:

Vaspitne preporuke - svrha

1. izbjegavanje krivinog postupka prema


malolj. uiniocima lakih KD, a njihovom
primjenom i primjena krivinih sankcija.
2. njihovom primjenom uticati na pravilan
razvoj malolj., kao i na jaanje njegove
line odgov. kako ubudue ne bi nastavio
sa vrenjem KD, posebno kada se radi o
tzv. bagatelnom ili srednjem kriminalit.

Ko i uz koje uslove izrie


vaspitne preporuke?

izriu ih tuilac ili sudija za maloljetnike kumulativno ispunjena dva uslova:


1.objektivni uslov da se radi o KD za koje je
propisana novana kazna ili kazna zatvora
do 5 godina (mogu se primijeniti i za KD za
koja je propisana kazna tea od 5 godina
ako su ispunjeni posebni uslovi),

Subjektivni uslov

javlja se u nekoliko vidova, i to:


1. da je maloljetnik priznao izvrenje KD,
2. da je priznanje dato slobodno i dobrovolj,
3. da postoji dovoljno dokaza da je uinio KD
4. da maloljetnik u pisanoj formi izraava
spremnost na pomirenje sa oteenim,

Subjektivni uslov

5. da malolj. u pisanoj formi da pristanak za


primjenu vaspitne preporuke, a mlai malolj i
uz pristanak roditelja, odn. staratelja i
6. da u pisanoj formi pristanak da i oteeni
ako se to po zakonu zahtijeva.

Izbor vaspitne preporuke

pri izboru vaspitne preporuke sudija ili tuilac


uzimaju u obzir miljenje i sveukupne
interese maloljetnika, kao i interese
oteenog lica vodei rauna da se
primjenom jedne ili vie vaspitnih preporuka
ne ometa redovno kolovanje ili rad, odn.
zaposlenje maloljetnika.

Trajanje vaspitnih preporuka

mogu trajati najdue jednu godinu (izriu


se na pune asove, dane i mjesece) pri emu
se njihov izbor, zamjena, primjena, odn.
ukidanje od strane sudije ili tuioca vri u
saradnji sa roditeljima, usvojiocem ili
staraocem malolj. i nadl. organom staratelj.

Vrste vaspitnih preporuka - 6

1. lino izvinjenje malolj. oteenom licu - ZOM


ne propisuje formu i nain izvinjenja, ali iz
njegove sadrine mora da proizilazi
zakljuak da je malolj. shvatio tetnost svoga
postupanja i da je ispoljio stav da se tako
ubudue nee ponaati,
2. naknada tete oteenom radom ili na drugi
nain kako bi se otklonile u potpunosti ili
djelimino tetne posljedice izvr. KD,

Vrste vaspitnih preporuka


3. redovno pohaanje kole ili redovno
odlaenje na posao,
4. ukljuivanje bez naknade u rad humanit.
organizacije ili obavljanje poslova socijalnog,
lokalnog ili ekolokog sadraja,
5. lijeenje u odgovarajuoj zdravstvenoj
ustanovi (moe biti bolniko i ambulantno) i
6. ukljuivanje u pojedinani ili grupni tretman
vaspitnih, obrazovnih, psiholokih i drugih
savjetovalita.

Krivine sankcije prema


maloljetnicima - sistem

sistem krivinih sankcija prema malolj., odn.


prema djeci u sukobu sa zakonom ine:
1. vaspitne mjere,
2. maloljetniki zatvor i
3. mjere bezbjednosti.

Vaspitne mjere

osnovne krivine sankcije; jedina vrsta


krivinih sankcija za mlae maloljetnike.
starijim malolj. mogu se izrei vaspitne
mjere pod uslovima predvienim ZOM, a
izuzetno i maloljetniki zatvor kada su
ispunjeni zak. predvieni uslovi i kada sud
doe do uvjerenja da se svrha malolj. kriv.
sankcija ne moe ostvariti primjenom VM.

Mjere bezbjednosti

osim ovih krivinih sankcija, malolj. se mogu i


to iskljuivo uz vaspitnu mjeru ili kaznu
maloljetnikog zatvora izrei i mjere
bezbjednosti (jedna ili vie njih iz l. 61),
maloljetniku se svakako ne mogu izrei
sudska opomena i uslovna osuda.

Osnovne krivine sankcije


jesu vaspitne mjere
u Osnovnom sudu u Bijeljini u periodu od 1. 1. 2006.
godine do 31.12. 2008. godine: pojaani nadzor
roditelja u 34 predmeta; pojaani nadzor u drugoj
porodici 5 predmeta; pojaani nadzor organa
socijalnog staranja 23 predmeta; upuivanje u
vaspitnu ustanovu 8 predmeta; ukor 9 predmeta i
maloljetniki zatvor u 1 predmetu.
u Osnovnom sudu u Mrkonji Gradu: u 11 predmeta
pojaani nadzor roditelja i u 5 predmeta pojaani
nadzor organa socijalnog staranja.

Osnovne krivine sankcije


jesu vaspitne mjere
u Osnovnom sudu u Modrii: u 14 predmeta
izreen pojaani nadzor roditelja, u 16
predmeta pojaani nadzor organa socijalnog
staranja, u 4 predmeta ukor.
u Osnovnom sudu u Prijedoru u krivinom
maloljetnikom postupku izreeno je 45
vaspitnih mjera, 10 disciplinskih mjera, u 2
predmeta izreen je maloljetniki zatvor i u
jednom predmetu upuivanje u vaspitnopopravni dom.

Postupnost u izricanju VM i
KMZ l. 29

lake VM - mjere upozorenja i usmjeravanja,


zatim mjere pojaanog nadzora, u najtee
spadaju zavodske VM.
uvijek se primjenjuje laka vaspitna mjera
ako se njome moe postii svrha VM, a tek
potom se izrie tea vaspitna mjera, odn.
kazna malolj. zatvora.

Vaspitne mjere - pojam

zakonom odreene mjere, odn. specifine


krivine sankcije kojima se ostvaruje zatita
drutva od malolj. kriminala putem vaspitanja
i prevaspitanja maloljetnika koje izrie sud
prema maloljetnom uiniocu zbog uinjenog
KD, a koje se sastoje u ograniavanju
njihovih sloboda i prava.

Vrste vaspitnih mjera tri puta


tri VM upoz. i usmj.

a) vas. mjere upozorenja i usmjeravanja:


1. sudski ukor,
2. posebne obaveze i
3. upuivanje u vaspitni centar za malolj.;

Vrste vaspitnih mjera


pojaan nadzor

b) vaspitne mjere pojaanog nadzora:


1. pojaani nadzor od strane roditelja, usvojioca
ili staraoca,
2. pojaani nadzor u drugoj porodici ili
3. pojaani nadzor nadl. organa starateljstva;

Vrste vaspitnih mjera zavodske

c) zavodske mjere:
1. upuivanje u vaspitnu ustanovu,
2. upuivanje u vaspitno-popravni dom ili
3. upuivanje u posebnu ustanovu za lijeenje i
osposobljavanje.

I a. Sudski ukor

najblaa vaspitna mjera upozorenja i


usmjeravanja; izrie se kada je sasvim
dovoljno da se maloljetnik zbog uinjenog
KD samo ukori ili prekori.
pri izboru ove VM sud mora voditi rauna o
teini izvrenog KD i linosti malolj.

U emu se sastoji sudski


ukor?

u ukazivanju malolj. na tetnost njegovog


ponaanja i u predoavanju malolj. da u
sluaju ponovnog izvrenja KD moe prema
njemu biti izreena druga VM (malolj. se
upozorava da drutvo nee tolerisati takva
njegova ponaanja).

I b.Posebne obaveze - pojam

novost u malolj. krivinom zakonodavstvu.


samostalna vrsta mjera upozorenja i usmj.
ZOM - sud moe malolj. izrei jednu ili vie
posebnih obaveza u trajanju najdue do
jedne godine ako procijeni da je
odgovarajuim nalozima ili zabranama
potrebno (i dovoljno) uticati na
maloljetnika i njegovo ponaanje.

Vrste posebnih obaveza - 10


1. da redovno pohaa kolu,
2. da ne izostaje s posla,
3. da se osposobljava za zanimanje koje
odgovara njegovim sposob. i sklonostima,
4. da se ukljui u rad humanitarnih organizacija
ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekolokog
sadraja (najvie 120 asova u periodu od
est mjeseci, s tim da se ne ometa kolov.
ili zaposlenje malolj. i ne teti njegovom
zdravlju),

Vrste posebnih obaveza

5. da se uzdri od posjeivanja odreenih


lokala, odn. priredbi i kloni drutva i lica koja
na njega mogu tetno uticati,
6. da se malolj. uz saglasnost zakonskog
zastupnika podvrgne strunom medicin.
postupku ili postupku odvikavanja od droge ili
drugih vrsta zavisnosti,
7. da se ukljui u pojedinani ili grupni rad u
savjetovalitu za mlade,

Vrste posebnih obaveza

8. da pohaa kurseve za struno osposoblj. ili


da se priprema i polae ispite na kojima se
provjerava odreeno znanje,
9. da se ukljui u odreene sportske i
rekreativne aktivnosti i
10. da bez posebne saglasnosti suda ne moe
napustiti mjesto preb. ili boravita.

I c.Upuivanje maloljetnika u
vaspitni centar

kratkotrajna ok VM upozorenja i
usmjeravanja koju e sud primijeniti kada je
potrebno da se odgovarajuim kratkotrajnim
mjerama izvri uticaj na linost i vladanje
malolj. u pravcu njegovog prihvatanja
drutvenih pravila ponaanja i normi pravnog
poretka.

Trajanje mjere

sud svojom odlukom moe malolj. uinioca


KD uputiti u vaspitni centar za malolj. i to:
1. na odreeni broj asova tokom dana u
trajanju od 14 dana, najdue 30 dana i
2. na neprekidni boravak u trajanju od 15 dana,
ali ne due od tri mjeseca.

II Vaspitne mjere pojaanog


nadzora

izriu se malolj. uiniocu KD prema kojem


treba preduzeti trajnije mjere vaspitav.,
prevaspitavanja ili lijeenja uz odgovaraj.
struni nadzor i pomo, a pri tome nije
potrebno malolj. potpuno odvajanje iz
dotadanje sredine.
mjere se izvravaju na slobodi.

Vaspitne mjere pojaanog


nadzora

pri izricanju neke od ovih VM, sud ne


odreuje vrijeme njihovog trajanja, ve
zavisno od rezultata koji su postignuti
primjenom vaspitne mjere odluuje o njenoj
obustavi ili zamjeni drugom VM.

II a. Pojaani nadzor roditelja,


usvojioca ili staraoca
sud e izrei ako su roditelji, usvojilac, odn.
staralac propustili da vre potrebni nadzor i
brigu nad malolj., a u mogunosti su da
ovakav nadzor i brigu vre, i to se od njih
opravdano moe i oekivati.
sud e naknadno odluiti o prestanku ove VM
s tim da trajanje ove VM ne moe biti krae
od est mj. ni due od dvije god.

II b. Pojaani nadzor u drugoj


porodici
sud izrie ako roditelji, usvojilac, odn. staralac
malolj. nisu u mogunosti da nad njim vre
nadzor, odn. kada se to od njih opravdano ne
moe oekivati.
malolj. e se smjestiti u drugoj porodici koja je
voljna da ga primi i koja ima mogunosti da
nad njim vri poja. nadzor.
trajanje - od 6 mj. do dvije god, s tim to sud
naknadno odluuje o njenom prestanku.

II c. Pojaani nadzor
nadlenog organa starat.
ako roditelji, usvojilac, odn. staralac nisu u
mogunosti da vri pojaan nadzor nad
malolj. a ne postoje ni uslovi za predaju
malolj.drugoj porodici radi vrenja nadzora.
malolj. e se staviti pod nadzor nadl. organa
starat. i on ostaje i dalje kod svojih roditelja ili
drugih lica koja se o njemu staraju, pojaan
nadzor nad njim i brigu vri nadleni organ
starat..
od est mjeseci do dvije godine.

III Zavodske vaspitne mjere

najtea vrsta vaspitnih mjera.


vaspitne mjere institucionalnog karaktera.
izriu se prema malolj. koji su toliko vaspitno
zaputeni da se to stanje ne moe otkloniti
primjenom mjera pojaanog nadzora, ve je
potrebno preduzeti trajnije i intenzivnije mjere
vaspitanja, prevaspitanja ili lijeenja uz
njihovo potpuno odvajanje iz dotadanje
sredine.

III a. Upuivanje u vaspitnu


ustanovu
sastoji se u izdvajanju malolj. iz sredine u
kojoj je do tada ivio i upuivanju u ustanovu
za vaspitanje maloljetnika.
u vaspitnoj ustanovi malolj. ostaje najmanje
est mjeseci, a najdue dvije godine uz
obavezu suda da svakih est mjeseci
preispituje da li ima osnova za obustavu
izvrenja ove VM ili njenu zamjenu nekom
drugom VM.

III b. Upuivanje u vaspitnopopravni dom

primjenjuje se prema onim malolj. koje je


neophodno izdvojiti iz dotadanje sredine i
prema kojima treba primijeniti pojaane
mjere i strune programe prevaspitav.
najrigoroznija vaspitna zavodska mjera koja
se granii sa kaznom malolj zatvora.

Upuivanje u vaspitnopopravni dom


VPD su posebne ustanove sa utvrenim
reimom za popravljanje tee vaspitno
zaputenih malolj. uinilaca teih KD.
u VP domu malolj. ostaje najmanje est
mjeseci, a najdue etiri godine, uz obavezu
suda da svakih est mjeseci preispituje da li
ima osnova za obustavu izvrenja ove VM ili
njenu zamjenu nekom drugom VM.

III c. Upuivanje u posebnu


ustanovu za lijeenje i
osposobljavanje
medicinska mjera specifinog karaktera koja
se izrie malolj. ometenom ili zaostalom u
psihikom ili fizikom razvoju (gluvom,
slijepom, gluvonijemom ili malolj. zaostalom u
duevnom razvoju, odn. malolj. sa psihikim
poremeajima).
sud moe umjesto upuivanja u vaspitnu
ustanovu ili VPD izrei mjeru upuivanja u
posebnu ustanovu za lijeenje i osposoblj.

Upuivanje u posebnu
ustanovu za lijeenje i
osposobljavanje
trajanje ove VM zakonom nije odreeno te
tako malolj. ostaje u posebnoj ustanovi sve
dok je to potrebno radi njegovog lijeenja
ili osposobljavanja, a najdue tri godine,
uz obavezu suda da svaka tri mjeseca
razmatra postojanje osnova za obustavu
izvrenja ove VM ili njenu zamjenu nekom
drugom VM.

Upuivanje u posebnu
ustanovu za lijeenje i
osposobljavanje

kada maloljetnik postane punoljetan, sud


ponovo ispituje potrebu njegovog daljeg
zadravanja u posebnoj ustanovi, a kada
navri 23 godine ivota, izvrenje ove
zavodske VM se nastavlja u ustanovi u kojoj
se izvravaju mjere bezbjednosti.

Uslovni otpust iz zavodske


ustanove

l. 43 - predvia mogunost davanja UO


maloljetniku kome je izreena zavodska VM
(institut UO odnosi se iskljuivo na VM
upuivanja u vaspitnu ustanovu ili zavodsku
VM upuivanja u vaspitno-popravni dom).

Za davanje UO potrebno je
ispunjenje dva uslova:
1.formalni -da je malolj. u ustanovi proveo
najmanje 6 mjeseci,
2.materijalni da sud stekne uvjerenje, a
na osnovu uspjeha postignutog u
vaspitanju malolj., da se moe opravdano
oekivati da on ubudue nee initi KD kao
i da e se dobro vladati, odn. ponaati u
sredini u kojoj bude ivio.

Trajanje uslovnog otpusta


pri davanju UO sud moe odluiti da se malolj.
za vrijeme njegovog trajanja odredi neka mjera
poja. nadzora uz mogunost primjene jedne ili
vie posebnih obaveza.
UO traje najdue do isteka zakonskog roka
trajanja izreene zavodske mjere upuivanja u
VU ili upuivanja u VPD pod uslovom da prije
toga sud nije obustavio izvrenje izreene VM ili
je zamijenio nekom drugom mjerom.

Revizibilitet vaspitnih mjera

prilikom izricanja posebne obaveze, poja.


nadzora i zavodskih VM sud odreuje samo
vrstu VM, ali ne i njeno trajanje.
s ciljem efikasnijeg ostvarenja svrhe VM sud
moe obustaviti njihovu dalju primjenu, odn.
izmijeniti svoju raniju odluku o VM.
ovaj se princip u pravnoj teoriji naziva
revizibilitet vaspitnih mjera.

Evidencije o izreenim
vaspitnim mjerama
ZOM ne upotrebljava za ove evidencije koje
se vode od strane nadlenog organa
starat. naziv kaznena evidencija pravei
razliku izmeu vaspitnih mjera i drugih vrsta
krivinih sankcija (u prvom redu kazni i mjera
upozorenja) koje su vezane za punoljetne
uinioce KD i koje se zasnivaju na krivici i
osudi takvih lica.

Evidencije o izreenim
vaspitnim mjerama

podaci o izreenim VM se vode u posebnim


evidencijama.
ove evidencije vode nadl. organi staratelj. i to
ne prema propisima krivinog prava, ve na
osnovu propisa koje donosi ministarst.
nadleano za poslove socijalne zatite.

Kome se mogu dati podaci o


izreenim vasp.mjerama?

iskljuivo tuilatvu, sudu, policijskom


organu i organu starateljstva.
podaci o izreenim VM mogu se dati ovim
organima samo u vezi sa krivinim
postupkom (a ne i u vezi sa prekrajnim
postupkom) koji se ponovo vodi protiv ovih lica
za novouinjeno ili novootkriveno KD.

Brisanje podataka o izreenoj


vaspitnoj mjeri

ovi podaci briu se iz evidencije:


1. nakon proteka tri godine od dana kada je
prestalo izvrenje VM ili
2. kada evidentirano lice napuni 23 g. ivota.

Maloljetniki zatvor

malolj. krivino pravo RS poznaje samo


jednu kaznu, ona je fakultativnog karaktera
i ona se moe izuzetno primijeniti samo
prema starijim malolj. uiniocima KD maloljetniki zatvor.
posebna vrsta kazne lienja slobode slina
kazni zatvora (KMZ poznaju Srbija,
Makedonija, Ruska Federacija, Slovenija,
Crna Gora, Hrvatska, Bugarska ...)

ta je malolj. zatvor?

najtea krivinopravna sankcija (za malolj.


uinioce teih KD iji je cilj vaspitanje,
prevasp i pravilan razvoj malolj. kroz mjere
nadzora, pruanja zatite i pomoi, struno
ospos. i razvijanje osjeaja line odgovor.).
hibridna krivina sankcija - po formi kazn.
mjera sa izraenim elementima represije; po
sadrini i sutini - VM koja ima cilj vaspitanje i
prevaspitanje malolj.

Uslovi za izricanje malolj.


zatvora

prema ZOM, kazniti se moe samo krivino


odgovoran stariji malolj. koji je uinio KD
za koje je zakonom propisana kazna tea
od pet godina zatvora, a zbog tekih
posljedica KD i visokog stepena krivice ne bi
bilo opravdano izrei vaspitnu mjeru.

Uslovi

KMZ moe biti izreena samo ako su u


konkretnom sluaju kumulativno ispunjena
etiri osnovna sljedea uslova, i to:
1. da je uinilac KD stariji maloljetnik, odn. lice
koje je u vrijeme izvrenja KD navrilo 16
godina (a nije navrilo 18 godina),

Uslovi

2. da je maloljetnik uinio KD odreene teine,


odn. KD za koje je zakonom propisana kazna
zatvora od pet godina ili tea kazna
(objektivni uslov),
3. da postoji visok stepen krivice malolj.
(uraunljivost i preduzimanje radnje izvrenja
KD sa umiljajem ili vrlo rijetko iz nehata
subjektivni uslov),

Uslovi

4. da postoji uvjerenje suda da zbog tekih


posljedica KD i visokog stepena krivice malolj.
ne bi bilo opravdano malolj. izrei VM - da
je potrebno kanjavanje malolj.

Trajanje malolj. zatvora

maloljetniki zatvor se, u pravilu ne moe


izrei u trajanju duem od pet godina.
izuzetak - za KD za koje je propisana kazna
dugotrajnog zatvora ili za sluaj sticaja
najmanje dva KD za koja je propisana kazna
zatvora tea od 10 god. mogue je izrei KMZ
u trajanju do 10 g.

Izricanje malolj. zatvora

izrie se na pune godine ili na mjesece.


sudu je data mogunost da izabere onu
mjeru KMZ, u okviru opteg minimuma i
opteg maksimuma, kojom e se, prema
njegovom miljenju, postii najbolji
rezultati na planu vaspitanja, prevaspitanja i
strunog osposoblj. malolj. uinioca KD.

Izricanje kazne mal. zatvora za


KD u sticaju pravila:

1. ako stariji malolj. uini vie KD u sticaju, a


sud nae da za svako KD treba izrei KMZ,
on e za sva KD odmjeriti po slobod. ocjeni
jednu KMZ u trajanju od 5 ili 10 g.
2. ako sud nae da bi za neko djelo u sticaju
starijeg malolj. trebalo kazniti, a za druga KD
izrei VM, za sva djela u sticaju izrie samo
jednu kaznu mal. zatvora,

Izricanje kazne mal. zatvora za


KD u sticaju pravila:

3. ako je sud za KD u sticaju utvrdio kaznu


zatvora i KMZ, tada izrie zatvor kao
jedinstvenu kaznu primjenom optih pravila
za sticaj KD uinjenih od punolj. lica,
4. ako sud nae da za neka KD u sticaju treba
izrei VM, a za druga kaznu zatvora, tada
izrie samo kaznu zatvora.

Odmjeravanje kazne
osuenom licu

prema pravilima o sticaju, sud postupa i


kada odmjerava kaznu osuenom licu, odn. u
sluajevima kada poslije izreene KMZ utvrdi
da je osueni prije ili poslije njenog izricanja
uinio drugo KD.

Uslovno otputanje st. malolj.


osuenog na KMZ
uz kumulativno ispunjenje uslova:
1.formalni da je osueni stariji malolj. izdrao
najmanje treinu izreene KMZ i
2. materijalni da je na osnovu postignutog
uspjeha u izvrenju sud stekao uvjerenje da
se od starijeg malolj. moe opravdano
oekivati da e se na slobodi dobro ponaati i
da nee vriti KD.

Uslovno otputanje st. malolj.


osuenog na KMZ

UO starijeg malolj. je mogu tek nakon to


je on proveo 6 mjeseci u KPU.
uz dati UO sud moe odrediti i neku od VM
pojaanog nadzora uz mogunost
primjenjivanja jedne ili vie poseb. obav.
za opoziv UO - opte odredbe KZ RS.

Odgoeno izricanje kazne


malolj. zatvora

posebno znaajna novina u kriv. pravu RS.


sud izrie KMZ starijem maloljetniku.
istovremeno, sud odreuje da se izreena
KMZ nee izvriti za odreeno vrijeme
(vrijeme provjeravanja) koje moe da traje od
1 do 3 godine s tim da njegovo trajanje
odreuje sud.

Odgoeno izricanje kazne


malolj. zatvora kada?
kada sud doe do uvjerenja da se
opravdano moe oekivati da se i prijetnjom
naknadnog izricanja kazne moe uticati na
malolj. da ubudue ne vri KD.
uz uslovno odlaganje izvrenja izreene
KMZ, sud starijem malolj. moe izrei neku od
VM pojaanog nadzora uz mogunost
primjenjivanja jedne ili vie posebnih ob.

Zastarjelost, pojam i vrste

zastarjelost je osnov gaenja prava drave


na primjenu krivine sankcije prema uiniocu
KD usljed proteka zakonom odreenog
vremena.
1. zastarjelost krivinog gonjenja,
2. zastarjelost izvrenja izreene KMZ.

Zastarjelost krivinog
gonjenja
u sluaju nastupanja zastarj. kriv. gonj.,
protekom zakonom odreenog vremena od
dana izvrenja KD (to je dan kada je uinilac
KD radio ili bio duan da radi) ne moe se
zapoeti ili nastaviti kr. postupak.
za zastarjelost krivinog gonjenja kod KD
uinjenih od strane maloljetnika vae
odredbe KZ RS.

Zastarjelost izvrenja kazne


maloljetnikog zatvora

nastupa kada od dana pravosnanosti


presude kojom je izreena kazna
maloljetnikog zatvora protekne:
1.pet godina od osude na kaznu maloljet.
zatvora u trajanju preko pet godina,

Zastarjelost izvrenja kazne


maloljetnikog zatvora

2.tri godine od osude na kaznu maloljet. zatvora


u trajanju preko tri godine i
3.dvije godine od osude na kaznu maloljet.
zatvora u trajanju do tri godine.

Evidencije o izreenim
kaznama mal. zatvora
podaci o izreenoj KMZ se vode u posebnim
kaznenim evidencijama i mogu se dati
iskljuivo sudu, tuilatvu, policijskom
organu i organu starat. pod uslovima:
a) da su podnijeli zahtjev za davanje podat.
b) da se podaci o osudi trae u vezi sa krivinim
postupkom koji se vodi protiv lica kome je
prethodno izreena KMZ.

Rehabilitacija
rehabilitacijom se brie osuda, prestaju
sve njene negativne pravne posljedice za
osuenog, a osueno lice se smatra neosu.
pri emu se ne dira u prava treih lica koja se
zasnivaju na osudi.
licu kome je izreena KMZ brie se osuda
iz KE kada protekne vrijeme od jedne
godine od dana izdrane, zastarjele ili
oprotene kazne (zakonska rehabilitacija)
pod uslovom da osueni malolj. za to
vrijeme ne uini novo KD.

Mjere bezbjednosti

malolj. uiniocima KD kojima je izreena VM


ili KMZ, mogu se, izrei jedna ili vie mjera
bezbjednosti, i to:
1. obavezno psihijatrijsko lijeenje;
2. obavezno lijeenje od zavisnosti;
3. obavezno ambulantno lijeenje na slobodi;
4. zabrana upravljanja motornim vozilom i
5. oduzimanje predmeta.

Obavezno psihijatrijsko
lijeenje
medicinska, kurativna mjera.
uslovi za izricanje ove MB:
1. da je uinilac uinio KD u stanju bitno
smanjene uraunljivosti,
2. da postoji opasnost od ponovnog
izvrenja KD i
3. da je radi otklanjanja ove opasnosti
potrebno lijeenje uinioca u odgovarajuoj
zdrav. ustanovi.

Cilj mjere

cilj primjene je dvojake prirode:


1. da se preduzme lijeenje uinioca KD i tako
otkloni ili umanji stanje njegove duevne
poremeenosti i
2. da se njegovim uvanjem u zdrav. ustanovi i
izolacijom zatiti drutvo, drut dobra i
vrijednosti od daljeg vrenja KD.

Trajanje mjere

ne izrie se u odreenom trajanju.


obustavlja se njeno izvrenje kada sud
utvrdi na osnovu nalaza i miljenja ljekara
zdrav. ustanove u kojoj se takvo lice nalazi da
su prestali razlozi zbog kojih je izreena,
odn. potreba za njegovim lijeenjem i
uvanjem u zdrav. ustanovi.

Konano trajanje MB

trajanje ove MB je ogranieno - moe najdue


da traje do isteka trajanja vaspitne mjere ili
kazne maloljetnikog zatvora ili dok traje
odgoeno izvrenje KMZ ili usl. otpust iz
zavoda ili ustanove.

Obavezno lijeenje od
zavisnosti

ispunjena tri kumulativna uslova:


1. uinilac treba da je KD uinio pod
odluujuim djelovanjem stanja zavisnosti
od upotrebe alkohola ili opojnih droga,
2. treba da postoji opasnost da e uinilac KD
usljed zavisnosti od upotrebe alkohola ili op.
droga i dalje nastaviti da vri KD,

Uslovi

3. ova MB ima suplementarni karakter, pa se


izrie samo ako je malolj. uiniocu KD
ve izreena neka druga krivina sankcija,
i to VM ili KMZ (ova mjera bezbj. ne moe se
izrei uz disciplinske mjere).

Trajanje mjere

pri izricanju ove MB sud je duan da odredi i


zdravstvenu ustanovu u kojoj e se to
lijeenje sprovoditi.
trajanje ove mjere nije vremenski
ogranieno, ve sud prati njeno izvrenje na
osnovu izvjetaja ustanove u kojoj se ona
izvrava i donosi odluku o njenoj obustavi u
okviru njenog ukupnog zakonom predvienog
vremena trajanja.

Obavezno lijeenje na slobodi

medic., kurativna mjera suplementarnog


karaktera koja se nikada ne izrie
samostalno, ve uz neku drugu maloljet.
krivinu sankciju - VM ili KMZ.
kada je prema malolj potrebno i dovoljno
primijeniti ambulantni tretman - lijeenje na
slobodi, umjesto zadravanja i lijeenja u
zdravst. ustanovi, a prema nalazu i milj.
ljekara vjetaka sudsko psihijat. struke.

Zabrana upravljanja MV

ova MB je predviena samo u entitetskom,


odn. krivinom zakonodavstvu Brko
Distrikata BiH.
sastoji se u zabrani maloljetnom ili mlaem
punoljetnom uiniocu KD upravljnja MV
odreene ili svih vrsta ili kategorija za, u
sudskoj odluci navedeno vrijeme.

Zabrana upravljanja MV

uslovi za izricanje:
1. da je uinilac uinio KD protiv bezbjed.
saobraaja i
2. da sud stekne uvjerenje kako postoji
opasnost da e uinilac ukoliko nastavi
upravljati MV ponovo uiniti tako KD.

Vrijeme trajanja mjere

mjera se izrie na vrijeme od tri mjeseca do


pet godina raunajui od dana
pravosnanosti sudske odluke, s tim da se
vrijeme provedeno u malolj. zatvoru ili
zdravst. ustanovi za uvanje i lijeenje ne
uraunava u vrijeme trajanja ove MB.

Oduzimanje predmeta

ova MB koju poznaje krivino pravo


Republike Srpske se sastoji u oduzimanju
predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili
namijenjeni kao sredstvo za izvrenje KD ili
koji su nastali izvrenjem KD.

Koji se predmeti oduzimaju?

predmeti koji se oduzimaju primjenom ove MB,


mogu da budu u vlasnitvu uinioca KD, ali
se oni mogu oduzeti i od drugog lica ako to
zahtijevaju interesi opte bezbjed. ili razlozi
morala (eksploziv, opojne droge, pornografski
spisi, otrovi), ali se time ne dira u pravo treih
lica na naknadu tete.