You are on page 1of 24

DRAVNA MATURA

Vodi kroz dravnu maturu 2009./2010.

Donoenje odluke

to moram znati kako bih donio


odluku?
eli li studirati?
 Koji te studij/studiji zanimaju?
 Koji su uvjeti za upis na visoko uilite koje
izvodi taj studij: predmeti i razine?
 Trai li se polaganje izbornoga predmeta?


Gdje mogu potraiti pomo u


donoenju odluke?


Na internetskim stranicama visokih uilita


pronai e odluke o uvjetima za upis u
prvu godinu studija i opise studijskih
programa.

U koli: pitaj ispitnoga koordinatora.


 Na internetskoj stranici

drzavnamatura.skole.hr
www.ncvvo.hr

Tko mi jo moe pomoi da donesem


dobru odluku?
 Roditelji
 Razrednik

ili predmetni nastavnici,


struni suradnik u koli

to moram polagati na dravnoj


maturi?


Obvezni ispiti na dravnoj maturi su:


Hrvatski jezik
Strani jezik
Matematika

Ispiti iz predmeta izbornoga dijela dravne


mature nisu obvezni.


Uenik sam bira predmete koje eli polagati.


Broj predmeta nije ogranien.

Prijava ispita dravne mature

Gdje se prijavljujem?
U koli kod ispitnoga koordinatora.
 Ispitni koordinator u tvojoj koli pomoi e
ti u ispunjavanju prijavnice.


kola e tvoju ispunjenu i potpisanu


prijavnicu poslati Nacionalnome centru.

Do kada se moram prijaviti?
U Pravilniku o polaganju dravne mature


propisani su ispitni rokovi i rokovi u kojima se
uenici moraju prijaviti za polaganje dravne
mature.
 Pretprijava: do 15. listopada 2009.

to ako se predomislim i elim


promijeniti ispit ili razinu?
Upravo iz toga razloga je propisana mogunost


pretprijave.
Ispiti dravne mature polau se u tri roka:
ljetnome, jesenskome i zimskome.
Rokovi prijava:
 do 1. veljae za ljetni ispitni rok
 do 15. srpnja za jesenski ispitni rok
 do 30. studenoga za zimski ispitni rok
Od15. listopada do 1. veljae ima vremena
predomisliti se i promijeniti prijavljene ispite.

Kome se trebam obratiti ako to


elim uiniti?
 Ispitnome

koordinatoru u tvojoj koli


koji e ti dati novu prijavnicu i pomoi
ti da je ispuni.


Prijavnicu mora osobno ispuniti i


potpisati.

to ako se iz opravdanih razloga ne


stignem prijaviti u predvienome roku?


Uenik koji se iz opravdanih razloga nije mogao u


propisanom roku prijaviti, moe se prijaviti
naknadno, do 10 radnih dana prije poetka ispitnoga
roka.
Opravdani razlozi za naknadnu prijavu uenika
mogu biti:


zdravstveni problemi uenika,


smrt u obitelji, prometna ili druga nesrea,
obrazovanje u inozemstvu,
gubitak prijave u poti koji je mogue dokazati,
drugi opravdani razlozi.

Polaganje ispita dravne mature

Kada u znati datume polaganja


ispita dravne mature?
 kole

e datume polaganja ispita


objaviti na oglasnoj ploi, a Nacionalni
centar na svojim internetskim
stranicama odnosno:
www.ncvvo.hr

Koliko ispita mogu polagati u


jednome danu?
 Samo

jedan ispit iz predmeta


obveznoga dijela, a najvie dva iz
predmeta izbornoga dijela.

Kada poinje polaganje ispita?
Ispite iz predmeta izbornoga dijela


dravne mature moi e polagati ve u


Ispiti iz predmeta gdje se zahtijeva pisanje


eseja (Hrvatski jezik, strani jezici) bit e
u dva dijela.


u veljai, pa do konca svibnja prema


odobrenome vremeniku.

Esej e pisati u travnju.

Svi ostali ispiti odrat e se u razdoblju
od 15. do 30. svibnja.

to ako zakasnim na ispit?


 Nemoj

kasniti!

Ako ti se ipak dogodi da zakasni manje


od 30 minuta moe pristupiti polaganju
pisanoga dijela ispita, ali ti se vrijeme
polaganja ne produuje.

Ako iz opravdanih razloga zakasni vie


od 30 minuta Nacionalni centar omoguit
e ti polaganje ispita u sljedeem ispitnom
roku.

A to ako ne izaem na ispit, a


prijavio sam ga?
Ako na vrijeme sazna da nee moi
pristupiti ispitu, moe ga odjaviti kod
ispitnog koordinatora.
 Ako nisi odjavio ispit, o razlozima
nepristupanja mora izvijestiti kolsko
ispitno povjerenstvo u roku od 24 sata od
poetka ispita i priloiti dokaze.
 U suprotnom, smatra se da si iskoristio
ispitni rok i moe prijaviti sljedei.


O rezultatima i preostalim
nedoumicama

Kada u znati rezultate?
Dobit e obavijest u koli.

Rezultate ispita Nacionalni centar dostavit


e kolama u roku od 30 dana od dana
zavretka zadnjega ispita u svakome
ispitnom roku.

to ako ne poloim sve ispite?


 Ispit

kojega nisi poloio moe


ponovo polagati u sljedeem
ispitnom roku.
 Svaki ispit ima pravo polagati dva
puta bez plaanja trokova.


Ovo pravo vrijedi dvije godine nakon


prestanka statusa redovitoga uenika.

Ako sam poloio obvezni dio, a pao izborni


dio jesam li poloio dravnu maturu?


Da. Poloio si dravnu maturu ako si


poloio sva tri obvezna predmeta.

Predmeti iz izbornoga dijela dravne


mature ne upisuju se u svjedodbu o
dravnoj maturi.
 Ako si ih poloio, dobit e o tome
uvjerenje na propisanome obrascu.

Poloio sam ispite, ali nisam zadovoljan ocjenom.


Imam li pravo ponovno polagati isti ispit?
Da. Ima pravo ponovo polagati ispit ijom
ocjenom nisi zadovoljan, ali samo
jedanput.
 Ako dobije loiju ocjenu od prethodne,
konanom ocjenom smatrat e se via
ocjena.


Kakav u dokument dobiti kao


potvrdu o poloenim ispitima?
 Dobit

e uvjerenje o svim
poloenim ispitima dravne mature.