You are on page 1of 29

JAARBOEK

VOOR
MUNT- EN
PENNINGKUNDE

75
1988

KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP


V O O R M U N T - EN P E N N I N G K U N D E
AMSTERDAM

NEDERLANDSE FAMILIEPENNINGEN TOT 1813


Supplement o p het boek van Dr. A.J. Bemolt van Loghum Slaterus, met
Addenda en Corrigenda.
door Dr. A.J. Bemolt van Loghum Slaterus, drs. G. van der Meer en Ir. F.A.
Nelemans

In 1981 gaf het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en


Wapenkunde het in de titel genoemde repertorium van Nederlandse Familie
penningen tot 1813 uit. In de acht daarop volgende jaren zijn er 64 tot dan
toe onbekende familiepenningen tevoorschijn gekomen. In het hierachter
volgende Supplement zijn deze penningen in chronologische volgorde
geplaatst, waarbij zij een A-nummer gekregen hebben dat aansluit bij een
nummer in Bemolt's boek met een onmiddellijk daaraan voorafgaande date
ring. Er zijn tevens nieuwe gegevens over al behandelde penningen bijgeko
men, en nieuwe literatuurverwijzingen, meest naar veilingcatalogi. Het leek
ons nuttig om al deze nieuwe gegevens bij elkaar te publiceren.
Vele van de hier voor het eerst opgenomen penningen zijn van een algemeen
type, d.w.z. penningen die niet speciaal voor een bepaalde familie ontworpen
waren, met ruimte voor het graveren van telkens andere namen en data. Een
beschrijving van die genummerde types, waarnaar in dit Supplement wordt
verwezen, staat voorin Bemolt's boek (p. 15-33). Er zijn drie categorien van
nummers:
1. B-nummers. Dit zijn types die beschreven werden in een artikel door
G. van der Meer over de algemene Nederlandse familiepenningen in de 17e
en 18e eeuw, in J M P 65/66 (1978/79), p. 107-131. D a a r is ook een be
schouwing over het verschijnsel familiepenningen te vinden.
2. F-nummers. Deze verwijzen naar de monografie " D e Meesters der Pla
quette-penningen" door J.W. Frederiks, Amsterdam 1943, d.w.z. naar de
nummers van plaquettepenningen van een algemeen type die betrekking
hebben op familiegebeurtenissen. Omdat de nummers van die plaquettes bij
Frederiks niet op elkaar volgen, en omdat sommige algemene plaquettepen
ningen daar geen apart nummer gekregen hebben, m a a r alleen in de tekst
beschreven worden, is in Bemolt's boek een nieuwe doorlopende nummering
gegeven aan de afzonderlijke plaquettes. In de literatuur en in veilingcatalogi
wordt meestal verwezen naar de door Frederiks gehanteerde nummering. Om
verwarring te voorkomen, wordt hieronder een concordantie bijgevoegd.

87
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 75, 1988, pp. 87-113.

3. M-nummers. Dit zijn 13 types van algemene familiepenningen die door


Martinus en Johan George Holtzhey in de 18e eeuw zijn gemaakt. Deze types
werden gepubliceerd door G. van der Meer in J M P 58/59 (1971/72), p. 101141; J M P 60/61 (1973/74), p. 141-152 en 165-167. Hieraan kan een 14e type
worden toegevoegd, beschreven in De Beeldenaar 1983, p. 50-51.
Concordantie op nummers van plaquettes gemaakt door P. van Abeele,
J. Lutma Jr. en W. Muller, resp. in de publicaties van Bemolt en Frederiks.
Bemolt
Fl
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Fll
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
88

Frederiks
afb. 46, nr. 30
47, nr. 30a
48, nr.31
49, nr.31a
50, nr. 31b en 33
51, nr. 32
52, nr. 32a
p. 18, nr. 32b
53, nr. 34
54, nr. 34a
55, n r . 3 5
56 en 57, nr. 35a en p. 20
58, nr. 36
59, nr. 36a
60, nr. 37
61,nr. 37a
62, nr. 38
63, nr. 38a
64, nr. 39
65, nr. 39a
66, nr. 40
67, nr. 26c en 40
110, nr. 16
111, nr. 16a
p. 39, nr. 28a
151, nr. 15b en 18
152, nr. 18c
153, nr. 19
154, n r . l 9 a

155,
156,
157,
158,
159,
160,
162,
163,

F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38

nr. 20
nr. 20a
nr.20b
nr.21
nr.21a
nr.22
nr.24
nr. 23a en 24a

SUPPLEMENT
4A

1586, aug./sept.; H
JOHAN VAN UTERWYCK en ALEID VAN BOECOP
zilver 40 x 40 mm, ruitvormig, gegraveerd op de kz. van een noodmunt van 42
stuiver van Kampen, van 1578, met wapens;
Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot Beoefening van
Regt en Geschiedenis 68 (1953), p. 38

45A

1638, 12 aug.; G
JAN VAN ISENDIJCK
zilver, 40 mm, gegraveerd, met wapen;
KPK aanwinst 1979

105A

1654, 5 jan.; GH
JACOP KLASEN NANNINGH en PIETERTIE HUYGEN
zilver, 48 mm, gegraveerd;
Part. verz.

112A

1655, 29 mei; O [d. W. Muller]


THEODORA VAN HULTEN
zilver, 62 x 54 mm, plaquettepenning met gegraveerde inscripties;
Part. verz.
Alg. type F28/29

Overijsselsen

89

118A

1656, 15 jan.; G
CORNELIS HOEFSLEGER
goud, 68 mm, gegraveerd op de kant van de geslagen penning op de inwijding
van het stadhuis te Amsterdam (vL II, 399, 2), d. J. Pool;
Amsterdams Historisch Mus.

153A

1661, 26 en 30 okt.; G en D [d. P. van Abeele]


ALBERTLS HOTSCHON. getuige ANTONY V. BEALMONT
zilver, plaquettepenning, met gegraveerde inscriptie;
Fred. Meesters, p. 18. noot 35
Part. verz.
Alg. type F 6 7. zonder rand

156A

1662, 8 april; O
CORNELIS DANCKERS DE RY, artillerie-meester en landmeter der stad
Amsterdam, deken van het St. Barbara's gilde

zilver, 66 x 58 mm, plaquettepenning met gegraveerde kz.;


Amsterdams Historisch Mus.

171A

1664, 11 maart; O [d.W. Muller]


MARGRIETA EVERSDIJCK
zilver, 62 x 56 mm, plaquettepenning met gegraveerde inscripties;
Amsterdams Historisch Mus.
Alg. type F28

177A

1665, 5 juli; GH
PHILIPPE DE LA FONTAINE en MARI FLAMENC
zilver, gegraveerd;
Part. verz.

90

186A

1666, 15 en 19 sept.;0
JAN CAREL en JAN MICHIELSZ VAN SCHUYLENBURGH
Cal. De Vries, Roos en Brondgeest 14-4-1851 (verz. Laan Willink).

301A

1677, 24 mei; O
ISACK PYNACKER, pastoor in Apstee
zilver, 50 x 40 mm, gegraveerd, met oog en ring;
Mus. Flehite, Amersfoort

317A

1678, 22 maart; VERJ.


M. ABBAS, 50 jaar
zilver, 65 mm, keurmerk op de kant;
Part. verz.

350A

1681, 15 maart; O [d. W. Muller]


ADRIAAN NIEUHOF
zilver, 74 x 67 mm, plaquettepenning met gegraveerde inscripties;
In de handel
Alg. type F31/32

356A

1681, 19 sept.; O [naar W. Muller]


LEENARDUS HARLAEUS
zilver, 48 mm, gegoten met gegraveerde inscripties;
Cat. J. Schulman 21/24 febr. 1984, 1410

Alg. type F28/29 var. (rond)

370A

1682; VR
MARIA WEYMANS aan MAXIMILYAEN WIJCKERHELT
goud, 87 mm, gegraveerd op de kant, met vz. nagegoten van de geslagen
penning op de inwijding van het stadhuis te Amsterdam (vl. II, 399,2) d. J.
91

Pool, en kz. nagegoten van een plaquettepenning d. P. van Abeele, alg. type F
6, zonder rand;
Cat. 17e Ned. Kunst- en Antiekbeurs Breda, 26 maart14 april 1983, p.38
370B

1682; VR
MARIA WEYMANS aan MARIA WIJCKERHELT
Als 370A. KPK aanwinst 1985; Cat. J. Schulman 27 sept./l okt. 1982, 2521

375A

1683, 16 maart; O [naar W. Muller]


CORNELIA CERFF te Amsterdam
zilver, 74 x 67 mm, plaquettepenning met gegraveerde inscripties; 2 keur
merken op de kant;
In de handel
Alg. type F31/32

405A

1685, 7 a u g . ; 0
EMERENTIANA VAN RHYN
zilver, 32 x 32 mm, gegoten met gegraveerde inscripties, met oog en ring;
KPK aanwinst 1983; Verkooplijst J. Westerhof 5, maart 1983, 3008

473A

1690, 20 juni; O [vz. naar W. Muller, kz. naar P. van Abeele]


FRANCISCUS PLANTE, Dr. in de theologie, te Breda
zilver, 66 x 60 mm, gegoten met gegraveerde inscripties;
Part. verz.; JMP 1982, p.74
Vgl. alg. type F31/18

92

503A

1692, 10 aug.; ZH
JOHANNES VAN REIJN en WEIJNTIE AMT LOM, in 1756 door
B. SPECHT geschonken aan H.N. VAN REIJN
zilver, 94 x 75 mm, gegraveerd, met gegraveerd kantschrift;
Cat. Christie's 16117 april 1985, 635

Vgl. nr. 689 en 803, met rebus, zie hierachter p. 203.


621A

1703, 10 juni; O [naar W. Muller]


GEERTRUYDT VAN ZEEBERG
zilver, 75 x 67 mm, plaquettepenning met gegraveerde inscripties;
Part. verz.
Alg. type F31/32

623A

1703, 11 nov.; O
LIJSBET SWAAN
zilver, 53 x 44 mm, gegoten met gegraveerde inscripties;
Amsterdams Historisch Mus.
Alg. type B3

644A

1706, 28 jan.; ZH
JOHANNES DE WIT en RACHEL DE WEER te Amsterdam
zilver, 65 mm, vz. gegoten, kz. gegraveerd;
In de handel
Vz. alg. type F22?

660A

1708, 29 okt.; GH [d. Anthony de Vos]


ABRAHAM STOOP, burgemeester van Dordrecht, en JACOBA VAN
MEWEN
goud, 55 mm, gegraveerd, met wapens;
Cat. Sotheby's,

Amsterdam,

1-4-1985, 367

666A

1709, 7 jan.; O [d. Meester "B", naar W. Muller]


ANDRE VAN DEN HAGEN
zilver, 73 x 65 mm, gegoten, met gegraveerde inscripties, keurtekens op de
kant;
Part. verz.
Alg. type F31/32

821A

1728, 18 d e c ; GH
HENDERIK POOX en MARIA VAN WAARD
zilver,
De Ned. Leeuw 1981, kol. 201

895A

1736, 13 aug.; KH
G. VAN DER GUGTEN en A. VAN DER MEULEN
koper, 80 mm, gegraveerd;
Part. verz.

93

917A

1738, 8 april; O
HENDERIK POOX
zilver
De Ned. Leeuw 1981, kol. 201

917B

1738, 10 mei; O
MARIA VAN WAARD
zilver
De Ned. Leeuw 1981, kol. 201

948A

1740, 10 okt.; VERJ [d. M. Holtzhey]


HUYBERT BASTERT, 71 jaar
goud en zilver, 37 mm, vz. geslagen, kz. gegraveerd;
In de handel
Vz. alg. type M7. Vgl. nr. 1184

952A

1741, 13 sept.; H [d. M. Holtzhey]


JAN CAMPEN en JOHANNA COLYN
zilver, 49 mm, geslagen;
JMP 1971/72, p. 129

Alg. type M6
952B

1741, 22 nov.; ZH [d. M. Holtzhey]


PETRUS DE KAERSGIETER en CORNELIA BOON
zilver, 49 mm, geslagen, met gegraveerd kantschrift;
Part. verz.
Alg. type M6

994A

1745, 18 febr.; G
MVO
zilver, 24 mm, gegraveerd;
Part. verz.
Cat. Coin Investment 19 (1983)

995A

940

1745, 3 maart; ZH [d. M. Holtzhey]


H E N D HUNTUM en DINA BOUWERS
zilver, 49 mm, geslagen, met gegraveerd kantschrift;
Part. verz.
Alg. type M6
K

1002A

1746, 7 jan.; ZH [d. N. van Swinderen]


SIMON DU BUISSON en ANNA JACOBA BRUNGNE
zilver, 49 mm, geslagen, met gegraveerd kantschrift; met wapens;
Cat. Coin Investment 23 (1986),

Alg. type B32

94

492

1027A

1728; GH
JOH. VAN CEULEN en MARIA ANNA DE BARBY, te Den Haag
goud, 39 mm, gegraveerd;
In de handel

1046A

1749, 7 dec.; ZH
ZACHARIE CHATELAIN en MARIANNE BRIANS
zilver, 43 mm, gegraveerd
Cat. Van Kerkwijk 1160

KPK aanwinst 1958;


1060A

1751, 11 jan.; O
MARTINUS LUCAS SCHELE
zilver, 28 mm, geslagen;
Cat. A. van der Dussen/J.B.

Westerhof 3/5 juni 1985, 1110

KPK aanwinst 1985

1063A

1751, 5 april; ZH [vz. naar N. van Swinderen]


H.D. MISPELBLOM BEYER en E. LIEBENROOD
zilver, vz. nagegoten, kz. gegraveerd, met gegraveerde rand;
Part. verz.
Vz. nagieting van een variant van alg. type B32

1066A

1751, 28 sept.; ZH [d. M. Holtzhey]


ANT. MENSSENDYK en MARIA VAN COOT
zilver, 37 mm, geslagen, met gegraveerde namen en data;
Part. verz.; Cat. Van Stockum 11/12 dec. 1984, 159
Alg. type M7

1089A

1753, 17 mei; ZH
JAN JONGENEEL en KATHALYNE KOPPER
zilver;
Part. verz.; H. Kits Nieuwenkamp,

1104A

Nederlandsche

Familiewapens I, p. 42-43

1755, 16 april; ZH [d. M. Holtzhey]


JACOB TREKRA en MARIA BOES
zilver, 49 mm, geslagen, met gegraveerde namen en data;
Amsterdams Historisch Mus.
Alg. type M6
95

1120A

1756, 28 juni; ZH [d. M. en J.G. Holtzhey]


BERENT A. HULSHOFF en JANTJE ALLERTS [ROSINGA]
zilver, 37 mm, geslagen;
Part. verz.; JMP J97I/72, p . 110 en 159
Alg. type M7

1181A

1762, 9 juli; H [d. M. Holtzhey]


AIME BERTHON en ESTER LOMBART
zilver, 49 mm, geslagen, met gegraveerd kantschrift;
Part. verz. JMP 1973/74, p . 167
Alg. type M6

1220A

1767, 19 april; [d. M. Holtzhey]


PIETER VOLMER en ANTJE GREVINGH
zilver, 37 mm, met gegraveerde namen en data
In de handel
Alg. type M7

1226A

1767, 9 dec; ZH
IZAAK VAN DER VINNE en HESTER VAN DEN BRIE
zilver, 80 mm, gegraveerd, in ajour rand;
Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum, Schoonhoven

1244A

1769, 10 mei; ZH
JAN LUD. ZEEGERS en CATTR. ELIS. HULSABEEK
goud, 37 mm, geslagen, met gegraveerde namen en data
Part. verz.
Alg. type M7

1273A

1771, 6 nov.; ZH [d. Th. van Berckel]


V.C.K. en G C . G
zilver, 38 mm, geslagen, met gegraveerde wapens en inscriptie;
Part. verz.
Alg. type B46

96

1297A

1775, 2 juni; H [d. M. Holtzhey]


ANTONY FRENA en ALIDA STRANDIGER
zilver, 49 mm, geslagen, met gegraveerde inscriptie;
Part. verz.; JMP 1973174, p . 167
Alg. type M6

1370A

1782, 17 dec; ZH [d. Th. van Berckel en J.M. Lageman]


S. MOERBEEK en A.V. EYCK
zilver, 38 mm, geslagen, met gegraveerde namen en data;
Cat. La Maison Williame, 12 nov. 1984, 180

Alg. type B39


1401A

1785, 30 maart; ZH [vz. d. M. Holtzhey, kz. d. J.G. Holtzhey]


H. OOSTERBAAN en A. HANEKUYK
zilver, 49 mm, geslagen, met gegraveerde namen en data;
Gem. Mus. Het Coopmanshs, Franeker
Alg. type M6

1410A

1785, 21 d e c ; O [vz. d. J.M. Lageman]


FRANCISCUS VAN BEMMEL te Amersfoort
zilver, 45 mm, geslagen, met gegraveerde kz.;
Mus. Flehite, Amersfoort
Als vz. is de vz. van nr. 1344 gebruikt

1428A

1787; ZH [vz. d. J.G. Holtzhey, kz. d. M. Holtzhey]


H. INDEWEY en H. VAN DER VEEN
zilver, 49 mm, geslagen, met gegraveerde namen en data;
In de handel
Alg. type M6

1433A

1788, 12 mei; 50 jaar geleden voor het eerst getrouwd [d. J.M. Lageman]
JUR(iaa)N SPEEKMAN
zilver, 34 mm, geslagen, met gegraveerd kantschrift;
Part. verz.
Alg. type B40

1435A

1788, 5 aug.; ZH [d. J.M. Lageman]


A. VAN APPELDOORN en S. VAN ENDIGH
zilver, 34 mm, geslagen, met gegraveerde namen en datum;
Part. verz.
Alg. type B40

1476A

1792, 30 aug.; ZH [d. J.M. Lageman]


P. ROEMER en E. JELGERHUYS
zilver, 44 mm, geslagen, met gegraveerd kantschrift;
Cat. A. van der Dussen/J.B.

Westerhof 25 febr. 1986, 1944

Alg. type B35

97

1500A

1794, 31 aug.; O
H. HOOFT
zilver, 32 mm, geslagen, eenzijdig, met wapen;
KPK 3744; Cat. Van Kerkwijk 1349

1517A

1797, 30 juni; ZH [d. J.G. Holtzhey]


JACOBUS TROMER en MARIA BOGAARD
zilver, 37 mm, geslagen, met gegraveerde namen en data;
Verklaring in KPK

Alg. type M7
1549A

1803, 1 aug.; ZH [d. Th. van Berckel en J.M. Lageman]


DIRK DOESBURG en ALIDA VELDMAN
zilver, 38 mm, geslagen, met gegraveerde namen en data;
Part. verz.
Alg. type B39

1555A

1804, 30 mei; ZH [d. J.G. Holtzhey]


JEAN PIERRE HEBERT en MARIA JACOBA MENS
zilver, 37 mm, geslagen, met gegraveerde namen en data;
Part. verz.
Alg. type M7

1560A

1805, 25 juni; [d. J.G. Holtzhey]


FREDERIK ALBERDINK en CATHARINA BEEN
zilver, 49 mm, geslagen, met gegraveerd kantschrift;
Tekening in archief Mus. Amstelkring, Gem.Archief Amsterdam
Alg. type M6

1580A

1808, 30 nov.; ZH [d. J.G. Holtzhey]


PIETER SMIDT VAN GELDER en DIEUWERTJE SCHOUTEN
zilver, 37 mm, geslagen, met gegraveerde namen en data;

Stamboek

Fam. Van Gelder, 1899, p. 38

Alg. type M7
1580B

1808; VERJ.
A.H., 75 jaar
zilver, 42 mm, gegraveerd op een 50-stuiverstuk van het Koninkrijk Holland
Part. verz.

1594A

1813, 21 apr.; VERJ.


T.E.G., wed. I.A.D., 50 jaar
zilver, 42 mm, gegraveerd;
Part. verz.
Mensen van vroeger 1, juni/aug. 1973, p.88

98

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN
Beschrijving van algemene
p. 15
p. 16
p. 22

typen:

Type B3, PI. 4, 131


Type B5, pl.22, 761
Type B35. Bij zilveren huwelijken staat het cijfer 25 soms gegraveerd
tussen de olijftak en de duiven op de vz.
Type F25, Frederiks afb. 110

p.27
Catalogus
4

P E E T E R F R A N C K S C H A R P E N B R A N D T , zoon van Mr. P I E T E R


F R A N C K en SOFIA S C H A R P E N B R A N D T
gegraveerd op de kant en op de vz. en kz., binnen het omschrift van een
gegoten penning, etc.

24

Geen overlijdenspenning, maar gildepenning van J O A N S N E L , in 1621


meester geworden van een Amsterdams gilde

28

1624, 24 jan.; Z H [d. A. van den Hecken]


zilver, 44 x 44 mm, ruitvormig, gegraveerd;
Part. verz.
Cat. Christie's 16/17 april 1985, 634
Alg. huwelijkspenning

40

JAN PIETTERSS VAN


DEDELSDOCHTER

65

Jaarboek

68

1648, 20 sept.; O

DEN

EECKHOUT

en

CORNELIA

Centraal Bureau voor Genealogie 1968, p. 184

PIETER VINCKEVANCKERS
78

Cat. J. Schulman 27 sept.II

128

Met wapen

155

Vervalt ( = 23)

okt. 1982, 2514

99

176

KPK

186

Cat. La Maison

187

K P K 971

220

K P K aanwinst 1982
Jaarverslag Ver, Rembrandt

241

a a n w i n s t 1984;

Cat.

J. Schulman

21/24

febr.

1984,1397

Williame 12 nov. 1984, 67

1982, p. 65

Met wapen
RBN 1876, p. 147-149

284

K P K aanwinst 1984

309

Cat. H. Winter 26/28 mei 1983. 1934, en 14/16 nov. 1985, 3805

321

J O A N BAX, genaemd van Heerentals

344

Archivum

100

Heraldicum

1979, p. 20-21

362

kz. gegraveerd, met wapen;

404

Num. Nachrichtenblatt
1984, p.49;
ligt in Oost Friesland)

420

5 mei

428

28 aug.

435

1687

447

goud en zilver

Loockwert ( L o q u a r d / K r u m m h r n )

Cat. Spink 14/15 maart 1984, 953 (goud), K P K 1426 (zilver)


467

Vervalt ( = 568)

472

WILLEM RAECX

483

K o m t ook voor gegraveerd op de kant van de geslagen penning op de


landing van Willem III in de Oranjepolder in 1691 (vL III, 522,3) d. J.
Smeltzing;
In de handel (1983)

490

CATARINA VAN EYCK

563

1697, 30 mei;
RANDWYK

602

VAN CAMPE
Prijslijst L. Schulman okt. 1987, 483

612

K P K aanwinst 1982

630

Cat. J. Schulman 21/24 febr. 1984, 1427

632

HENRICA HAEBAERSZ
Amsterdams Historisch Mus.

661

gegoten

683

Cat. J. Schulman 21/24 febr. 1984, 1432


101

689

gegraveerd;

Cat. J. Schulman 21124 febr. 1984, 1433


K P K a a n w i n s t 1984

102

715

Cat. J. Schulman 21/24 febr. 1984, 1435


K P K aanwinst 1984

717

Cat. J. Schulman 21/24 febr. 1984, 1436


K P K aanwinst 1984

719

1716, 12 aug.;

730

W : DOORNICK
Part. verz.

736

Cat. La Maison

744

[d. Anthony de Vos]


Cat. Schatten van Zolder, Mus. Mr. Simon van Gijn, Dordrecht, 25 nov.
1985-16 febr. 1986, 256

746

Amsterdams Historisch Mus.

774

geslagen; Cat. J. Schulman 21/24 febr. 1984, 1443;


K P K aanwinst 1984

784

Cat. J. Schulman 27 sept.- 1 okt. 1982, 2533


K P K aanwinst 1984

786

Cat. J. Schulman 27 sept.-l okt. 1982, 2534

796

JEANNE GASQUET
In de wapenschilden ingevuld: wapen Caille, spiegelmonogram Gasquet

803

zilver, 92 x 77 mm, gegraveerd;


Cat. J. Schulman 21/24 febr. 1984, 1447
Geschonken aan C A T E R I N A VAN D E R B E E C Q

Williame 12 nov. 1984, 135

103

835

P I E R R E BOVE en M A R I E J A C O B E B A R D E W I S C H
Vervalt (niet Nederlands)

857

Cat. A. van der Dussen/J.B.


K P K aanwinst 1984

865

MELTNDERS
koper, 47 mm, vz. nagegoten van de geslagen vz. van nr. 740, w a a r n a de
namen verwijderd zijn
Part. verz.

871

Amsterdams Historisch Mus.

882

Cat. Christie's Amsterdam

887

Amsterdams Historisch Mus.

889

J E A N LE C L E R C (Joannes Clericus)

898

MATTHEUS GANSENEB
[d. M . Holtzhey]
goud, 29 mm, vz. geslagen, kz. gegraveerd;
Vz. alg. type. Vgl. De Beeldenaar 1983, p. 50-51

902

GH

924

M A R I E LE L I E V R E

Westerhof 14/15 dec. 1984. 589

16/17 april 1985, 640

C.G. Chavannes, 4e Suppl. du Cat. de la Bibliothque


925

Moeder van het Maagdenhuis

926

Medailleur onbekend
K P K aanwinst 1982 (verg. zilver)

104

Wallonne, p. 111

929

Lijst 237, J. Schulman, okt./nov.

935

GEERT. ELISABETH M U I L M A N

936

K P K aanwinst 1969

963

Amsterdams Historisch Mus.

966

Geen overlijdenspenning, waarschijnlijk t.g.v. 60e verjaardag [d. M.


Holtzhey]
goud en zilver, geslagen, met ingeponste naam en datum
K P K aanwinst 1984 (zilver)
Alg. gelegenheidspenninkje, vgl. JMP 1971/72, p. 107

987

Cat. Van der Schley etc. (coll. Jonas Witsen)

992

Amsterdams Historisch Mus.

1057

Cat. Van Stockum

1988, 650

16 aug. 1790, 309-310

15 okt. 1982, 1140 (zilver)


105

1074

1118

DIEDERICK SMITH
Liste 40, Galrie des Monnaies,

Genve, t 1982, 339

SERVAAS
Ned. Leeuw 35 (1917), kol. 63

1139

Amsterdams Historisch Mus. (goud)

1153

zilver, 53 mm

1167

De namen maken deel uit van de kz. stempel, de datum is ingestempeld

1180

12 en 13 mei

1200

Geboorte, niet overlijden

1224

Ned. Leeuw 98 (1981), kol. 322-325

1232

[naar J.C. Marm]


Vz. nagegoten van de vz. van nr. 1130

1267

goud, zilver en brons;


Part. verz. (goud), K P K 3238 (zilver), part. verz. (brons) Ned. Leeuw 5
(1932) kol. 179; De Witte 19; Cat. J. Schulman 21/24 febr. 1984, 1219

106

1281

Amsterdams Historisch Mus.

1291

Cat. Van Stockum

1296

Part. verz.

1300

Amsterdams Historisch Mus.

1301

Cat. A. van der Dussen/J.B.

1303

Amsterdams Historisch Mus.

1306

E L S K E H. G R O E N E V E L D , aan S I J V E R D U S K L U G K I S T

1309

Ook in goud, Rijksmus. Amsterdam

1320

Cat. A. van der Dussen/J.B.

1321

De wapenschilden zijn leeg

1336

1778, 22 mei; [d. Th. van Berckel en J.M. Lageman]


J.E. G R A V en M.E. M E T Z E N E R
zilver, 38 mm, geslagen, met gegraveerde namen en datum
Alg. type B39

1340

PIETER FRANCOIS CLIGNETT

1343

Amsterdams Historisch Mus.

1350

1779, 6 febr.; Z H [d. Th. van Berckel en J.M. Lageman]


zilver, 38 mm, geslagen, met gegraveerde namen en datum
Part. verz.
Alg. type B39

1359

Cat. Van Stockum

1369

1782

1377

Amsterdams Historisch Mus.

15 okt. 1982, 1153

Westerhof

Westerhof

14/15 dec. 1984, 604

1/3 dec. 1986, 1169

15 okt. 1982, 1158

107

1393

Part. verz.

1395-1397 Geen familiepenningen


1398

Cat. Van Stockum

15 okt. 1982, 1162

1402

Cat. Noord-Brabantsch

1407

Geslagen
Part. verz.
Vz. Alg. type M5

1408

Amsterdams Historisch Mus.

1430

G. V E R M E E R

Genootschap p. 106, nr. 3 (lood)

Cat. J. Schulman 21/24 febr. 1984, 1517


1432

KPK aanwinst 1981

1436

goud en zilver

1437

Cat. Van Stockum

1440

Dit kan geen huwelijkspenning zijn, tenminste als de datering op 1788


door Vervolg Van Loon juist is, want het echtpaar trouwde in 1772.

108

15 okt. 1982, 1166

1451

Burgemeester en raad te Weesp

1452

J.C. JISSEN (IISSEN)


1791, 22 juni; Z H
J A N V E R V O O R E N en C O R N E L I A SPEEK
zilver, 37 mm, geslagen, met gegraveerde namen en data;
Part. verz.
Alg. type M7

1472

Cat. Teyler p. 133 (zilver)

1477

De namen niet gegraveerd, maar onderdeel van de kz. stempel;


Vz. alg. type B36

1480

Amsterdams Historisch Mus.

1511

W.R. V A N T U Y L L VAN S E R O O S K E R K E N

1515

DIRK LUDEN

1526

Gevierd met zijn kinderen en zijn zuster J O H A N N A N O O R I N K

1542

K P K aanwinst 1981
Vz. alg. type B36

1581

C A M P E G I U S V A N D E R S T R A T E N en A N N A C O R N E L I A V A N
DIJK
Part. verz.; Cat. J. Schulman 21/24 febr. 1984, 1524

109

INDEX OP GEOGRAFISCHE NAMEN IN HET SUPPLEMENT


Amersfoort 1410A
Amsterdam 156A, 375A, 644A
Apstee 30 IA
Breda 473A

Dordrecht 660A
's-Gravenhage 1027A
Weesp 1451

INDEX OP MEDAILLEURS
De nummers zonder A verwijzen naar de lijst van
Aanvullingen en Verbeteringen.
Abeele, P. van 153A
- , P. van (naar) 370A en B, 473A
Berckel, Th. van 1273A, 1336, 1350,
1549A
Hecken, A. van den 28
Holtzhey, J.G. 1120A, 1401A, 1428A,
1555A, 1560A, 1580A
Holtzhey, M. 898, 952A en B, 995A,
1104A, 1120A, 1181A, 1220A, 1297A,
1428A

1370A,

1517A,

Lageman, J.M. 1350, 1370A, 1410A, 1433A,


1435A, 1476A, 1549A
Marm, J.C. (naar) 1232
Meester "B" 666A
Muller, W. 112A, 171A, 350A
- , (naar) 356A, 375A, 473A, 62 IA, 666A
Pool, J. 118A, 3 7 0 A e n B
Swinderen, N. van 1002A
- , (naar) 1063A
Vos, A. de 660A, 744

1066A,
1401A,

INDEX OP PERSOONSNAMEN
Er wordt alleen verwezen naar de A nummers van het Supplement en naar namen in de Aanvullingen
en Verbeteringen die niet voorkomen in het register in Bemolt's boek, of daar fout zijn vermeld.

A
Abbas, M. 317A
Abrahamsz, Jan Servaas 1118
Alberdink, Frederik 1560A
Allerts, Rosinga, Jantje 1120A
Amt Lom, Weijntie 503A
Appeldoorn, A. van 1435A

B
Barby, Maria Anna de 1027A
Bastert, Huybert 948A
Beaumont, Antony van 153A
Beeck, Caterina van der 803
Been, Catharina 1560A
Bekker, zie ook Wolff
Bemmel, Franciscus van 1410A

110

Berthon, Aim 1181A


Beyer, zie ook Mispelblom
Boecop, Aleid van 4A
Boes, Maria 1104A
Bogaard, Maria 1517A
Boon, Cornelia 925B
Bouwers, Dina 995A
Brians, Marianne 1046A
Brie, Hester van den 1226A
Brungne, Anna Jacoba 1002A
Buisson, Simon du 1002A

C
Campe, Geertruijd van
Campen, Jan 952A
Castrop, G. van 1404
Cerff, Cornelia 375A

602

Ceulen, Joh. van 1027A


Chatelain, Zacharie
1046A
Clerc, Jean le 889
Clignett, Pieter Francois 1340
Colyn, Johanna 952A
Coot, Maria van 1066A

D
D., I.A. 1594A
Danckers de Ry, Cornelis 156A
Dedelsdochter, Cornelia 40
Doesburg, Dirk
1549A
Doornick, W :
730
Dijk, Anna Cornelia van 1581

Hagen, Andr van den 666A


Hanekuyk, A. 1401A
Harlaeus, Leenardus 356A
Hbert, Jean Pierre 1555A
Hoefsleger, Cornelis 118A
Hooft, H. 1500A
Hotschon, Albertus 153A
Hovi, Clara Susanna 1441
Hulsabeek, Cattr. Elis. 1244A
Hulshof!, Berent A. 1120A
Huiten, Theodora van 112A
Huntum, Hend" 995A
Huygen, Pietertie 105A

Indewey, H. 142'a
Isendijck, Jan van 45A

E
Endigh, S. van 1435A
Eversdijck, Margrieta 171A
Eyck, A.V. 1370A
- , Catarina van 490

J
Jelgerhuys, E. 1476A
Jissen, J.C. 1452
Jongeneel, Jan 1089A

F
Flamenc, Mari 177A
Fontaine, Philippe de la
Frena, Antony
I297A

K
177A

K., V.C. 1273A


Kaersgieter, Petrus de 952B
Kopper, Kathalyne 1089A

G
G G.C. 1273A
G., T.E. 1594A
Ganseneb, Mattheus 898
Gasquet, Jeanne 796
Gelder, van, zie ook Smidt
Graaf, Hendrik van der, zie ook Vapour, de
Grav, J.E. 1336
Grevingh, Antje 1220A
Groeneveld, Elske H.
1306
Gugten, G. van der 895A

H
H., A
1580B
Haebaersz, Henrica

632

L
Liebenrood, E. 1063A
Livre, Marie le 924
Lom, zie ook Amt
Lombart, Ester 118IA
Luden, Dirk
1515

M
Mens, Maria Jacoba 1555A
Menssendyk, Ant. 1066A
Meulen, A. van der 895A
Mewen, Jacoba van 660A
Mispelblom Beyer, H.O.
1063A
Moerbeek, S. 1370A

Stoop, Abraham 660A


Strandiger, Alida 1297A
Straten, Campegius van der
Swaan, Lijstbet 623A

Nanningh, Jan Klasen 105A


Nieuhof, Adriaan 350A
Noorink, Johanna 1526

1581

T
O
O., M.V. 994A
Oosterbaan, M.

Trekra, Jacob 1104A


Tromer, Jacobus 1517A
Tuyll van Serooskerken, W.R.

1401A

Uterwyck, Johan van

Plante, Franciscus 473A


Poox, Henderik 82IA, 917A
Pynacker, Isack 30IA

4A

V
R
Raecx, Willem 472
Randwyk, Frederik Hendrik van
Reijn, Johannes van 503A
- , H.N. van 503A
Rhyn, Emerentiana van 405A
Roemer, P. 1476A
Rosinga, zie ook Allerts
Ry, de, zie ook Danckers

563

S
Scharpenbrandt, Sofia 4
Schele, Martinus Lucas 1060A
Schouten, Dieuwertje
1580A
Schuylenburgh, Jan Carel van 186A
- , Jan Michielsz van 186A
Serooskerken, van, zie ook Tuyll
Smidt van Gelder, Pieter 1580A
Smith, Diederick
1074
Specht, B. 503A
Speek, Cornelia 1470
Speekman, Juriaan 1433A

112

Veen, H. van der 1428A


Veldman, Alida
1549A
Vermeer, G. 1430
Vervooren, Jan 1470
Vinckevankers, Pieter, 68
Vinne, Izaak van der 1226A
Volmer, Pieter 1220A

W
Waard, Maria van 821A, 917B
Weer, Rachel de 644A
Weymans, Maria 370A en B
Wit, Johannes de 644A
Wolff-Bekker, Elisabeth 1558
Wyckerhelt, Maria 370B
- , Maximilyaen 370A

Z
Zeeberg, Geertruydt van 62IA
Zeegers, Jan Lud. 1244A

1511

Summary
Dutch Family Medals. In 1981 a repertory of Dutch family medals up to 1813, compiled by A.J.
Bemolt van Loghum Slaterus, was published. Since then, 64 new specimens have come to light, as
well as new data concerning medals already treated in the book. These are n o w published
together here in two sections: a Supplement and Additions and Corrections. The A-numbers refer
to the numbers of medals in the book immediately preceding the new specimens in date.
Many of these family medals are of a general type, i.e. not made speciflcally for the event
commemorated, but with room for the engraving of the appropriate names and dates. Reference
is made to B-types, F-types and M-types, all described in detail in Bemolt's book, (pp. 15-33) and
in previous publications on Dutch general medals in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 1978/
1979, pp. 107-131 (B-types); the monograph by J.W. Frederiks, De Meesters der Plaquette
penningen, Amsterdam 1943 (F-types); Jaarboek 1971/1972, pp. 101-141, Jaarboek 1973/1974,
pp. 141-152 and 165-167; and De Beeldenaar 1983, pp. 50-51 (M-types).

113

Related Interests