You are on page 1of 1

BAN PHAN CONG THA TAC VIEN OC SACH

GIAO X THUAN PHAT


VAN PHONG

Thanh le 05g30 sang Chua Nhat & Le Trong


Ghi chu :
(2015 2016)
In am : ngay oc au tien

HOI ONG MUC VU

3872.8070

Bai oc 2
Bai
oc
1

TEN THANH
HO va TEN
a ch
So ien thoai

O. Giuse
(0902.533.117)
Bui Quang Thanh
35K C Xa Ngan Hang, TTT

B. Maria
Nguyen Th Tuyet Lan
106 ng 47, TQ - 3775.0941

A. Anton
(0908.558.561)
Pham Quang Hung
14N C Xa Ngan Hang, TTT

O. Toma
Nguyen Thanh My
52/9 LV Ben, TK - 3872.7078

B. Maria
(0904.047.262)
Pham Th Bach Mai
94/12 Lam Van Ben, TTT

A. Vinhsn (0918.306.153)
Le Quy Quynh
13B C Xa Ngan Hang, TTT

II

III

IV

A. Giuse
Tran Minh Hoang
50/7B TX Soan
TK - 0919.796.096

A. Giuse
Tran The Huy
85 ng 47
TQ 0979.775.770

B.Maria
Le Th Kim Ngoc
76/10 Lam V Ben
TTT- 0907.326.827

O.Giacobe
Huynh Van Phc
30/7/19 Lam V Ben
TK 0933.129.949

Ba Maria
Vu T. Thanh Thuy
71/10 Lam V Ben
TTT- 01662141660

T6. Me ThC 01.01.16

CN. 21 TN.B 23.8.15

c MeMC 04.10.15

T2. Cac LH 02.11.15

T.Ba MVN 08.12.15

CN. MMT. C 29.5.16

CN. 5 TN.C 07.02.16

CN.2 MC.C 21.02.16

Chieu T5.TT 24.3.16

CN4.PSinh.C 17.4.16

CN.CTTVN 13.11.16

CN. 13 TN.C 26.6.16

CN. 19 TN.C 07.8.16

CN. 24 TN.C 11.9.16

CN.29 TN.C 16.10.16

CN. 3 MV.C 13.12.15

CN.Chua HL 03.01.16

CN. 22 TN.B 30.8.15

T2. CHT 05.10.15

CN.32 TN.B 08.11.15

CN5.PSinh.C 24.4.16

T6. TTCGS.C 03.6.16

S1.Tet B.Than 08.2.16

CN.3 MC.C 28.02.16

Chieu T6.TT 25.3.16

CN. Tr.Giao 23.10.16

CN.Kito Vua 20.11.16

CN. 14 TN.C 03.7.16

CN. 20 TN.C 14.8.16

CN. 25 TN.C 18.9.16

CN.CTTVN 15.11.15

CN. 4 MV.C 20.12.15

CN. 18 TN.B 02.8.15

CN. 23 TN.B 06.9.15

CN.28 TN.B 11.10.15

CN. P.SINH 27.3.16

CN6.PSinh.C 01.5.16

CN.P.RA C 10.01.16

S2.Tet B.Than 09.2.16

CN.4 MC.C 06.3.16

CN. 26 TN.C 25.9.16

CN.31 TN.C 30.10.16

CN. 10 TN.C 05.6.16

CN. 15 TN.C 10.7.16

T2.c MLT 15.8.16

CN. Tr.Giao 18.10.15

CN.Kito Vua 22.11.15

Th.5 emGS 24.12.15

CN. 19 TN.B 09.8.15

CN. 24 TN.B 13.9.15

CN.5 MC.C 13.3.16

CN2.PSinh.C 03.4.16

CN.TThien.C 08.5.16

CN. 2 TN.C 17.01.16

S3.Tet B.Than 10.2.16

CN. 21 TN.C 21.8.16

c Me MC 02.10.16 CT.Nam N 01.11.16

CN. 11 TN.C 12.6.16

CN. 16 TN.C 17.7.16

CN. 25 TN.B 20.9.15

CN.30 TN.B 25.10.15

CN. 1 MV.C 29.11.15

Th.6 Ch.GS 25.12.15

T7.c MLT 15.8.15

T5. LE TRO 11.02.16

T7. Th.Giuse 19.3.16

T2. Le T.TIN 04.4.16

CN. HienX.C 15.5.16

CN. 3 TN.C 24.01.16

CN. 17 TN.C 24.7.16

CN. 22 TN.C 28.8.16

T4. CHT 05.10.16

T4. Cac LH 02.11.16

CN. 12 TN.C 19.6.16

CN. 20 TN.B 16.8.15

CN. 26 TN.B 27.9.15

CT.Nam N 01.11.15

CN. 2 MV.C 06.12.15

CN.ThGia.C 27.12.15

CN. 4 TN.C 31.01.16

CN.1 MC.C 14.02.16

CN. LE LA 20.3.16

CN3.PSinh.C 10.4.16

CN.3NGOI.C 22.5.16

T6. SN.GBt 24.6.16

CN. 18 TN.C 31.7.16

CN. 23 TN.C 04.9.16

CN.28 TN.C 09.10.16

CN.32 TN.C 06.11.16