You are on page 1of 2

AVGUST 2012

Broj telefona
38163581547

Kontakt

Broj ugovora
1.10814358

Tel: 063 9000


Fax: 063 9001

Broj rauna
201208/1.10814358

Adresa
Telenor d.o.o
Omladinskih brigada 90
11070 Beograd

Redni broj rauna


06732364
Datum rauna
31.08.2012

Mrs. SIMEONA GAO

Tekui raun
265-1040310000497-22

Datum prometa
31.08.2012

PARISKE KOMUNE 33 stan 24


21101 NOVI SAD
401323 0258

PIB
104318304

Datum dospea
20.09.2012
Obraunski period
01.08.2012. - 31.08.2012.

Matini broj
20147229

Mesto izdavanja rauna


Beograd

E-mail
service@telenor.rs

JMBG: 0204977807500

Ukupno zaduenje
Usluga

1390.87
P. osnovica

Stopa

PDV

Ukupno (din)

500.00
54.00

18.00%
18.00%

90.00
9.72

590.00
63.72
0.85

Pretplata
Korienje
Kamata (osl. po l. 17 ZoPDV)

Ukupan PDV:
Zaokruenje PDV-a:

99.72
0
Ukupno meseno zaduenje
Prethodni saldo
Ukupno zaduenje

654.57
736.30
1390.87

Raun je punovaan bez peata i potpisa. Molimo vas da na instrumentu plaanja obavezno upiete poziv na broj 64-06732364-1208
Rok za uplatu rauna je 20 dana od datuma rauna. Ukoliko poverilac ne primi uplatu u roku od 15 dana od datuma dospea, pretplatniki broj e biti iskljuen.

uplatilac

Mrs. SIMEONA GAO


PARISKE KOMUNE 33 stan 24
21101 NOVI SAD
401323 0258

ifra
plaanja

valuta

121

RSD

265-1040310000497-22
broj
modela

primalac

Telenor d.o.o.
Omladinskih brigada 90
11070 Beograd

1390.87

raun primaoca

svrha uplate

Ukupno zaduenje na dan 31.08.2012

iznos

97

poziv na broj (odobrenje)

64-06732364-1208

Prenesi 150

Broj

min:sec

Pretplata
Ukupan ostvareni saobraaj
- Telenor mobilna mrea
- Druge mobilne mree
- Fiksna telefonija
- Internacionalni pozivi
- Roming - dolazni pozivi
- Roming - odlazni pozivi
- SMS
- SMS ka specijalnim brojevima
- SMS ka inostranstvu
- SMS u romingu
- MMS
- GPRS (KB)
- GPRS - roming (KB)

Ukupan PDV
Ukupno meseno zaduenje

Ukupno (din)

500.00

500.00
591.60

27
7
0
0
0
0
4
0
1
0
0
1015
0

Promocije i popusti
- Saobraaj ukljuen u pretplatu i tarifne dodatke
Kamata (osl. po l. 17 ZoPDV)

Iznos (din)

61:02
11:39
0:00
0:00
0:00
0:00

438.55
89.05
0
0
0
0
10.00
0
15.00
0
0
39.00
0
-537.60
-537.60
0.85

0.85

99.72

99.72

654.57

654.57