You are on page 1of 1

10 MGA KARAPATAN NG BATA

1. Maipanganak, magkaroon ng pangalan at


bansang kinabibilangan.
2. Maging malaya at magkaroon ng pamilyang
mag aaruga
3. Mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro
at oras na maging malaya .
4. Magkaroon ng masaganang pagkain,
tirahan, mabuting kalusugan at malakas na
pangangatawan .
5. Magkaroon ng magandang edukasyon
6. Malayang maipahayag ang sariling pananaw
at opinion.
7. Mahasa ang aking kakayahan
8. Makatira sa isang mapayapang pamayanan
9. Mabigyan ng proteksyon laban sa mga
abuso, panganib at karahasan dulot ng gulo at
alitan.
10.Maipagtanggol at mapagsilbihan ng ating
pamahalaan