You are on page 1of 18

SULIT

Nama Pelajar : Tahun :

YBE 1345
SEKOLAH KEBANGSAAN MATU BARU
KUCHING
------------------------------------------------------------PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA 2015
TAHUN 3
MATHEMATICS
015/1
Kertas 1
Mei
1 jam
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1

Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

Jawab semua soalan.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi
setiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.

Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

T. Tangan

: ___________________

T. Tangan

: ___________________

Nama

: ___________________

Nama

: ___________________

___________________

___________________

___________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi
halaman bercetak dan
halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
SULIT

Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

3 281
Rajah 1
Nyatakan nilai digit bagi digit yang digariskan.

10
Jaw ab

100

1 000

Apakah nilai digit bagi digit yang digariskan pada nombor 469?

60

600

6 000

Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor.

Jaw ab

Rajah 2
Apakah nilai digit bagi digit yang bergaris?

5 000

500
Jaw ab

50

Digit 1 yang manakah bernilai 100?

3 521

3 215
Jaw ab

3 152

1 235

Rajah 3 menunjukkan sekeping kad perkataan.

Tiga ratus sembilan puluh

Rajah 3
Antara yang berikut, yang manakah betul?
Jaw ab

30

90

300

390

Rajah 4 menunjukkan sekeping kad nombor yang ditulis dalam


perkataan.
DUA RATUS EMPAT PULUH
Rajah 4
Nyatakan nombor berikut dalam angka.

24
Jaw ab

240

420

Rajah 5 menunjukkan sekeping kad.


SERATUS SEMBILAN PULUH LAPAN
Rajah 5
Nyatakan nombor itu dalam angka.
Jaw ab

18

89

98

198

Rajah 6 menunjukkan sekeping kad perkataan.


SATU RATUS TIGA PULUH
Rajah 6
Tukarkan perkataan itu dalam angka.

130

100
Jaw ab

13

10

Rajah 7 menunjukkan suatu kad nombor.

Rajah 7
Tulis, dalam perkataan, angka pada kad itu.
Jaw ab

Lima puluh

10

Lima puluh tujuh

Tujuh puluh lima

Tujuh puluh tujuh

Nyatakan 567 dalam perkataan.

Lima enam tujuh

Lima puluh enam tujuh


Jaw ab

11

Lima ratus tujuh

Lima ratus enam puluh tujuh

Rajah 8 menunjukkan suatu kad nombor.

Rajah 8
Tuliskan nombor pada kad itu, dalam perkataan.
Jaw ab

Lapan belas

Lapan puluh

12

Lapan puluh lapan

Sembilan puluh Lapan

Rajah 9 menunjukkan sekeping kad nombor.

Rajah 9
Nyatakan perkataan nombor yang betul berdasarkan kad nombor itu.

Sembilan belas

Sembilan puluh tiga


Jaw ab

13

Sembilan puluh lima

Sembilan puluh sembilan

Apakah nilai tempat bagi digit yang digariskan pada nombor 7 728?
Jaw ab

Sa

Puluh

Ratus

14

Ribu

Rajah 10 menunjukkan suatu kad nombor.


7 345
Rajah 10
Antara yang berikut, yang manakah nilai tempat bagi digit yang
bergaris pada nombor itu?

Sa

Puluh
Jaw ab

15

16

Ratus

Ribu

Nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris dalam nombor 3749.

Sa

Puluh

Ratus

Ribu

Apakah nilai tempat bagi digit bergaris dalam nombor 6 675?

Jaw ab

Sa

Puluh
Jaw ab

17

Ratus

Ribu

Rajah 11 menunjukkan sekeping kad nombor.

Rajah 11
Bundarkan nombor berikut kepada puluh terdekat.

18

2 280

2 290

2 300

3 000

Jaw ab

Rajah 12 menunjukkan sekeping kad nombor.

Rajah 12
Bundarkan nombor itu kepada puluh terdekat.

19

20

21

3 280

3 290

3 300

3 330

Jaw ab

Bundarkan 3 653 kepada puluh yang terdekat.

3 662

3 660

3 652

3 650

Jaw ab

7 324 + 1 122 + 1 111 =

9 607

9 557

9 057

9 007

1 052 + 5 021 + 1 613 =

Jaw ab

22

6 677

7 668

7 686

8 676

Jaw ab

712 + 631 + 211 =


A

923

1 343
Jaw ab

23

24

1 554

1 564

Terdapat 2 645 botol sabun di dalam kotak P dan 3 244 botol sabun di
dalam kotak Q.Hitung bilangan sabun kesemuanya.
A

6 788

5 988

5 900

5 889

Jaw ab

Hasanah ada 250 keping setem. Hasmad ada 240 keping.Hitung


jumlah setem mereka.
A

440

490

Jaw ab

25

544

590

Pada bulan Januari, sekolah menjual 6 285 buku latihan dan pada
bulan Februari dapat menjual sebanyak 1 703 buku
latihan. Berapakah jumlah buku yang dijual bagi dua bulan itu?

7 888

7 898
Jaw ab

26

7 978

7 988

82 - 32 =

114

52
Jaw ab

27

50

40

48 - 12 =
Jaw ab

36

38

28

46

60

9 324 - 214 =

7 110

8 210
Jaw ab

29

9 110

9 130

9 677 - 4 223 - 2 430 =

3 014

3 024
Jaw ab

3 034

3 824

30

5 864 - 2 432 - 201 =

3 230

3 231
Jaw ab

31

3 232

3 331

8 567 - 3 221 - 2 242 =

2 104

3 102
Jaw ab

32

3 104

3 184

Terdapat 1 834 berus gigi dalam kotak A dan 1 512 dalam kotak
B. Berapakah perbezaan berus gigi diantara kotak A dan B?
Jaw ab

422

412

322

33

302

Sebuah dewan dapat memuatkan 827 orang. Sebanyak 306 buah


kerusi lagi masih kosong.Hitung bilangan orang yang ada dalam
dewan itu.

321

421
Jaw ab

34

521

621

Sebuah kotak mengandungi 2 684 guli putih dan 1 472 guli


merah.Hitung beza guli putih dan merah.

1 312

1 212
Jaw ab

1 210

1 112

35

Rajah 13 menunjukkan beberapa kumpulan objek.

Rajah 13
Lengkapkan operasi darab tersebut.

36

4+4+4+4

4+4+4+4+4+4+4

7+7+7+7+7+7+7

7+7+7+7

Jaw ab

Rajah 14 menunjukkan 6 kumpulan strawberi.

= 42
Rajah 14
Antara yang berikut, yang manakah ayat matematik darab yang betul
pada rajah itu?
Jaw ab

7x7

6x7

37

7x6

6 x 42

Rajah 15 menunjukkan suatu garis nombor.

Rajah 15
Lengkapkan ayat matematik berpandukan garis nombor itu.

7 x 7 = 42

7 x 6 = 42
Jaw ab

38

6 x 7 = 42

6 x 7 = 24

8 x 1 000 =
Jaw ab

880

7 800

39

8 000

342 x 10 =

340

342
Jaw ab

40

3 420

3 422

8 1 000 =

80
Jaw ab

800

8 000