You are on page 1of 5

1.

2.

Apakah definisi tepat mengenai pengukuran?


A.

Pemerhatian ke atas soalan-soalan ujian.

B.

Pelbagai cara untuk mengumpul data kuantitatif.

C.

Menentukanpencapaiansesuatupembelajaran.

D.

Proses menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan antara pelajar.

Apakah yang dimaksudkan dengan penilaian?


A.

Proses membuat analisis dengan mentafsir hasil pengukuran.

B.

Proses mentaksir sama ada kuantiti yang diukur itu dapat diterima atau
tidak.

C.

Merupakan suatu proses yang menentukan takat pembelajaran pelajar.


dan keberkesanan pengajaran guru.

D.
3.

4.

Suatu teknik untuk mendapatkan maklumat.

Pengukuran dalam pembelajaran merupakan satu proses?


A.

Mengenalpasti aspek-aspek kelemahan murid

B.

Mendapat nilai kuantitatif pencapaian murid.

C.

Maklum balas untuk memperbaiki pembelajaran pelajar.

D.

Menilai secara kualitatif prestasi dan kedudukan pelajar.

Apakah yang dimaksudkan dengan "pentaksiran bukannya aktiviti tambahan"?


A.

Pentaksiran sumatif

B.

Pentaksiran pembelajaran

C.

Pentaksiran untuk Pembelajaran

D.

Pentaksiransebagaipembelajaran

5. Manakah antara padanan berikut adalah tepat mengenai aktiviti dan jenis
pentaksiran?

A.
B.

AKTIVITI
Memberikan "pop kuiz"
Memberikan himpunan markah akhir
Menyemak skor pelajar berdasarkan

JENIS
Pentaksiran selepas pengai aran
Pentaksiran berterusan
Pentaksiran selepas pengaj aran

C. peperiksaan tahun lepas


Menggunakan kerja rumah untuk

Pentaksiran berterusan

D. meneadili pengetahuan pelaiar


Apakah perkaitan antala keputusan guru, persekitaran kelas yang kompleks dan
pentaksiran?
A.

Keputusan guru mempengaruhi persekitaran kelas yang kompleks dan

B.

pentaksiran mempengaruhi keputusan guru.


Pentaksiran dipengaruhi oleh persekitaran kelas yang kompleks dan

C.

keputusan guru.
keputusan guru dipengaruhi oleh pentaksiran dan persekitaran kelas yang

D.

kompleks dipengaruhi Pentaksiran.


Persekitaran-kelis yang kompleks mempengaruhi keputusan guru untuk
membuat keputusan dan pentaksiran diperlukan untuk membuat
keputusan yang baik.

7.

Kenyataan manakah yang paling tepat mengenai prinsip?

A.

Berorientasi
kebolehan

B.

Berlaku adil

Penilaian yang dilakukan sepatutnya boleh mengukur


kebolehan sebenar pelajar bersesuaian dengan objektif
vans ditetapkan
Penilaian yang dilakukan secara terancang, menekankan
pelbagai tahap dan berterusan untuk mengesan prestasi
pelaiar

C. Bersifat terbuka
D. Keputusan
bermakna

8.

Berikut merupakan prinsip-prinsip teknik penilaian kecuali


A.
B.
C.
D.

9.

Penilaian yang tidak berat sebelah dan memihak kepada


kepentingan sesiapa sama ada kepada guru atau pelaiar
Penilaian yang dilakukan tanpa dipengaruhi oleh
perbezaan latar belakang agama, sosio-ekonomi, budaya
dan jantina

Penilaian mesti mempunyai objektif.


Penilaian mesti dinyatakan dalam gred.
Penilaian hanyalah petandapencapaian lepas.
Penilaian mesti berdasarkan ciri-ciri tingkahlaku.

Pernyataan manakah sesuai untuk menjelaskan tujuan penilaian dalam proses


pengajaran dan pembelajaran bilik darjah?
A.
B.

Menentu sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh pelajar.


Membanding kecerdasan antara pelajar berdasarkan keputusan

C.

peperiksaan.
Merancang program pemulihan dan pengayaan mengikut keperluan

D.

pelajar.
Mengenalpasti kelemahan pelajar dan kesilapan guru dalam pengajaran
dan pembelajaran.

10.

11.

Apakah ciri pentaksiran yang bermutu tinggi dari aspek kesahan isi kandungan?
A.

Terdiri daripada berbagai aras soalan

B.

Disediakan oleh pakar-pakar mata pelajaran yang tertentu

C.

Menyentuh aspek-aspek penting isi pelajaran yang diajar

D.

Dapat dijawab oleh kebanyakan calon dengan betul.

Apakah tujuan utama pengujian?


A.

Memberi markah dan gred.

B.
C.
D.

B Mengumpul maklumat untuk penilaian.


Membuat perbandingan pencapaian antara pelajar.
Menempatkan pelajar dalam kumpulan yang sesuai.

12. Apakan ciri ujian yang menekankan kepada konsistensi keputusan sesuatu ujian?
A.
B.
C.
D.
13

14.

Kebolehpercayaan.
Kepenggunaan.
Keobjektifan.
Kesahan.

Berikut adalah tujuan utama objektif pengajaran kepada pensyarah kecuali


A.

Memperbaiki dan merancang proses pengajaran seterusnya.

B.

Memberi arah memilih kaedah pengajaran yang sesuai.

C.

Memberi panduan cara menilai pembelajaran.

D.

Memudahkan pengajaran pensyarah.

Kaedah ujian antara pemeriksa dengan pemerhati adalah bertujuan untuk


mendapatkan?

15.

A.

Kesahan.

B.

Keobjektifan.

C.

Kepenggunaan.

D.

Kebolehpercayaan

Berikut adalah faktor yang boleh mempengaruhi kesahan kecuali


A.

Susun soalan yang tidak betul.

B.

Arahan yang diberikan tidak jelas.

C.

Tasa yang diberikan adalah panjang.

D.

Tahap kesukaran soalan yang tidak sesuai.