You are on page 1of 5

7/10/15

Cikgu Semasa: Guru dan Cabaran Semasa: Bab 2: Guru dan Perundangan
More

Next Blog

Create Blog

Sign In

Cikgu Semasa
Dulu, Kini dan Insyaallah Selama-lamanya Cikgu
C arilah ilmu walau d i mana jua kita b erad a d an kemud ian sampaikanlah pula kepad a orang lain kerana apab ila kita mati kelak, tiad a apa y ang
d apat memb antu kita, melainkan 3 perkara d an salah satu d ariny a ad alah ilmu y ang d iperoleh,d iguna d an d imanfaatkan pula oleh orang
lain...Selamat...

Wednesday, 25 May 2011

::Hasil Karya::

Guru dan Cabaran Semasa: Bab 2: Guru dan Perundangan


~Jom S inggah~
Bab 2

Guru dan Perundangan

1 Org Sdg Tgk Blog Sy

1)Pendahuluan

::Hasil Karya::

2)

Golongan guru hendaklah memastikan martabat perguruan sentiasa


dipertingkatkan dari semasa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati.
Oleh yang demikian Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) telah diperkenalkan untuk menjadi panduan kepada guru dan kaki
tangan kerajaan yang lain dalam melaksanakan tanggungjawab yang
diamanahkan.
Dalam konteks pendidikan, setiap guru harus memahami sepenuhnya peraturan
Kelakuan dan Tatatertib 1993 dan telahpun dibuat pindaannya pada 2002.
Di samping itu Akta Pendidikan 1996 juga harus diperhalusi dengan teliti demi
menjayakan matlamat pendidikan negara.

Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993


(pindaan 2002)

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan


Tatatertib) (Pindaan) 2002 dan mula berkuatkuasa pada 20 Jun
2002.

Pindaan ini melibatkan Peraturan 2 iaitu Peraturan-Peraturan


Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U. (A)
395/1993], yang disebut Peraturan-Peraturan ibu. Dalam
peraturan ini, pindaan dibuat terhadap peraturan 2 dengan
memotong subperaturan 2(2).

3)

~Masa Itu Emas~

Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej kerajaan


khasnya dan Perkhidmatan Awam amnya.
Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti bagi
menghukum pegawai awam yang didapati melanggar manamana peraturan supaya dapat memperbaiki tingkah laku
mereka pada masa hadapan dan pada masa yang sama dapat
dijadikan panduan kepada orang lain.

Rasional Peraturan Tatatertib ini dilaksanakan adalah untuk memastikan


pegawai awam;

~Laman Utama~
Budaya dan Pembelajaran
Pengurusan Bilik Darjah dan
Tingkah Laku
Pedagogi
Kemahiran Belajar
Asas Kepemimpinan dan
Perkembangan
Profesionalisme...
Murid dan Alam Belajar
Guru dan cabaran Semasa
Sembang Praktikum
Penulisan Buku dan Artikel
Pengantar Pendidikan

melaksanakan tugas dengan cekap, beramanah dan


bertanggungjawab;
meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan
mereka sendiri;
menjaga imej perkhidmatan awam; dan
yang melakukan kesalahan / melanggar peraturan dihukum.

4) Faktor penurunan kes ini adalah seperti yang berikut;


o Program Latihan dan Tak limat
o Perk hidmatan Kaunseling
o Penguatk uasaan Peraturan-peraturan Tatak elak uan
5)

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993,


(Pindaan) 2002 (P.U.A.246). yang telah mula diKuatkuasakan pada 20.6.2002,
antara peraturan yang dimasukkan dalam peraturan ini adalah seperti yang
berikut;

cikgusemasa.blogspot.com/2011/05/guru-dan-cabaran-semasa-bab-2guru-dan.html

Pengantar Pengajian
Profesionalisme

~About Me~
Sy ed I smail
Bahan yang saya
kemukakan dalam
blog ini adalah
khas untuk
golongan
pendidik yang ingin berkongsi
maklumat,khususnya berkaitan
pendidikan demi memajukan
anak bangsa. Antara bidang
yang dibincangkan adalah
Subjek Kemahiran
Belajar,Pengantar Pendidikan,
Murid dan Alam Belajar,
Pengurusan Bilik darjah dan
Tingkah Laku, Budaya dan

1/5

7/10/15

Cikgu Semasa: Guru dan Cabaran Semasa: Bab 2: Guru dan Perundangan

Jenis-Jenis Kesalahan Yang Membolehkan Diambil Tindakan


Tatatertib.
Jenis-Jenis Tindakan Tatatertib Yang Boleh Diambil Terhadap
Pegawai Yang Melakukan Kesalahan

Hukuman Tindakan Tatatertib PERATURAN 3A


Penjawat awam wajib mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan
tindakan tatatertib boleh dikenakan kepada pegawai yang ingkar

PERATURAN 3B
Seseorang pegawai dikehendaki memberi aku janji sebagaimana yang
diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (PU.A.176) Lantikan,
Naik Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan

PERATURAN 3C
Menjadi tanggungjawab seseorang pegawai untuk menjalankan kawalan dan
pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan
yang sesuai dengan segera terhadap mana pegawai yang melanggar mana-mana
peruntukan peraturan-peraturan ini
Pegawai yang gagal menjalankan kawalan dan pengawasan atau gagal
mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana
peruntukan peraturan-peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dan tidak
bertanggungjawab dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.
Peraturan 4 (1)
Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya
kepada Yang di- Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan.

Pembelajaran, Guru dan


Cabaran Semasa, dan Asas
Kepemimpinan dan
Perkembangan Profesionalisme
bagi pelajar PISMP IPG KPM
dan Subjek Ilmu Pendidikan
khusus bagi pelajar KPLI IPG
KPM dan IPTA
amnya.Gunakanlah blog ini
untuk mendapatkan seberapa
banyak maklumat untuk
anda...Dari PENDIDIK, UNTUK
PENDIDIK...SELAMAT
MENDIDIK...
View my complete profile

~Followers~
Join this site
w ith Google Friend Connect

Members (92) More

Already a member? Sign in

Pegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan


kedaulatan dan maruah negara, hormat dan patuh kepada undang- undang serta
berusaha untuk berbakti kepada negara. Antara contoh pelanggaran peraturan
4(1) adalah seperti berikut;
Bersubahat dengan musuh negara
Membocorkan rahsia Kerajaan.

Memburuk-burukkan serta memperkecil-kecilkan dasar serta


tindakan Kerajaan.
Menjadi Anggota Jemaah Islamiah
Menyertai Kesatuan Militan Malaysia
6) Peraturan 4(2) Seseorang pegawai tidak boleh ;

7)

membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan


peribadinya;
berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin
menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan
tugas awamnya);
berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan
syak yang munasabah bahawa;
Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang
boleh memburukkan /mencemar nama baik perkhidmatan awam;
Seseorang pegawai tidak boleh kurang cekap atau kurang
berusaha;
Seseorang pegawai tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah;
Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab;
membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau
tekanan luar
Membantah atau melawan pegawai atasan;
cuai dalam melaksanakan tugasnya;

PERATURAN 7: Menyalahgunakan Dadah,Perkhidmatan Pegawai Boleh


ditamatkan Atas Kepentingan Awam [Peraturan 49] sekiranya Pegawai
Mencapai Umur Persaraan Pilihan. Contoh Pelanggaran Peraturan 7 adalah
menghisap ganja, morfin, heroin atau menagih dadah.

8) PERATURAN 9 : MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN;


Seseorang penjawat awam tidak boleh menerima / memberi keraian sekiranya
keraian itu dapat dengan apa-apa cara mempengaruhi tugas rasmi kerana ini
bercanggah Peraturan 4. Contoh pelanggaran peraturan 9 pula adalah seperti
kontraktor meraikan ketua jabatan yang menjadi ahli lembaga tender seperti
[keraian = belanja makan, hotel, tambang bercuti dan lain-lain].
9)

PERATURAN 11 : Menyenggara Taraf Hidup Melebihi Emolumen/


Pendapatan Yang Sah.
Seseorang pegawai tidak boleh;

menyenggara taraf hidup melebihi emolumen/ pendapatan yang sah.

menguasai/memiliki sumber kewangan atau harta yang tak


seimbang atau tak munasabah dengan emolumen/ pendapatan yang
sah.

10) PERATURAN 12 : meminjam wang/ menjadi penjamin tidak boleh

cikgusemasa.blogspot.com/2011/05/guru-dan-cabaran-semasa-bab-2guru-dan.html

Kandungan Blog
2015 (3)
2014 (17)
2012 (21)
2011 (38)
May (38)
Guru dan Cabaran
Semasa: Bab 3:
Gangguan Emosi Dal...
Guru dan Cabaran
Semasa: Bab 2: Guru
dan Perundang...
Guru dan Cabaran
Semasa: Bab 1: Isu dan
Cabaran Pe...
Kemahiran Belajar:Bab
2:Proses Kemahiran
Belajar
Kemahiran Belajar:Bab
1:Pengenalan
Kemahiran Belaj...
Murid dan Alam Belajar :
Bab : Pembentukan
Persek...
Murid dan Alam Belajar :
Bab 6 : Motivasi dan
Pemb...
Murid dan Alam Belajar :
Bab 5: Perbezaan
Individu...
Murid dan Alam Belajar :
Bab 4 :
Model,Pendekatan,...
Murid dan Alam Belajar :
Bab 3 : Teori-teori
Pembe...
Murid dan Alam Belajar :
Bab 2 : Konsep
Pengajaran...
Pengantar: Tema 2: Tajuk
5:Globalisasi dan
Cabaran...

2/5

7/10/15

Cikgu Semasa: Guru dan Cabaran Semasa: Bab 2: Guru dan Perundangan
meminjam wang / menjadi penjamin kepada mana-mana orang.
11)PERATURAN 13: Keterhutangan Kewangan yang Serius;
12)PERATURAN 16 : Tidak boleh terlibat dalam pasaran hadapan

Pengantar: Tema 2: Tajuk


4:Pendidikan dan
Pembangu...
Pengantar: Tema 2: Tajuk
3:Permuafakatan dan
Pemba...

13)PERATURAN 18 : Penerbitan Buku dan Karya;


Seseorang pegawai juga tidak boleh menerbitkan atau menulis buku, makalah
atau karya lain berdasarkan maklumat rasmi terperingkat. Antara CONTOH
PELANGGARAN PERATURAN 18 adalah seperti menulis/menerbit buku dengan
menggunakan maklumat rasmi terperingkat (rahsia besar, rahsia dan sulit).

Pengantar: Tema 2: Tajuk


2:Kepelbagaian Murid
dan ...

14)PERATURAN 20 : Penyunting Akhbar/Majalah/Jurnal


Seorang penjawat awam adalah tidak boleh menjadi penyunting akhbar/
majalah/jurnal kecuali, penerbitan;

Pengantar: Tajuk 3:Guru


Sebagai Satu
Profesion

Jabatan
Profesional
pertubuhan sukarela yang tidak bercorak politik
diluluskan secara bertulis oleh ketua jabatan

Pengantar: Tema 2: Tajuk


1:Pendemokrasian
Pendidik...

Pengantar: Tajuk 2:
Falsafah Pendidikan
Kebangsaan...
Pengantar: Tajuk
1:Konsep Pendidikan
dan Matlamat ...

15)PERATURAN 6 - PAKAIAN
Antara contoh pelanggaran Peraturan 6 adalah seperti;

Budaya: Bab 7 Pelan


Tindakan Mewujudkan
Persekitar...

Memakai singlet atau baju-T, tanpa kolar


Memakai sarong, seluar pendek dan lain-lain

Asas Kepemimpinan:
Nota Bab 8:
Perkembangan
Profes...

16) Rumusan Peraturan;

Tingkatkan mutu perkhidmatan


Halng penyelewengan
Haling rasuah
Banyak beri pengajaran
Langkah pencegahan

17) Akta Pendidikan 1996


merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961.

bertujuan memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan


kehendak dan cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan
pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia.
Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956
yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan.

Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan
daripada Akta Pelajaran 1961.

18) Tujuan penggubalan Akta Pendidikan 1996 adalah untuk;

Asas Kepemimpinan;
Nota Bab 7: Struktur
Organisasi...
Asas Kepemimpinan:
Nota Bab 5: Peranan
Guru Sekola...
Asas Kepemimpinan:
Nota Bab 4: Peringkat
Perkemban...
Asas Kepemimpinan:
Nota Bab 2: Etika
Keguruan dan ...
Asas
Kepemimpinan:Nota
Bab 1: Konsep
Mengajar Seba...
Murid dan Alam Belajar :
Bab 1 : Alam Belajar
Tema Hari Guru
Kerjaya dan Kenaikan
Pangkat Guru
Soalan EDU 3106

memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai


pendidikan.

Untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi


muda sejajar dengan aspirasi negara menjadikan Malaysia sebagai
pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi.

Budaya: Bab 6
Kemahiran
Komunikasi Guru

Untuk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan bidang


pendidikan.

Budaya: Bab 5
Pembinaan
Persekitaran Bilik
Darjah ...

mencakupi perundangan pada tahap prasekolah hingga tahap


pendidikan tinggi termasuk kerajaan dan sawasta.
memperkukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa
pengantar utama.
penyelarasan semua jenis kurikulum kategori sekolah melalui
kurikulum kebangsaan.
menggunakan sistem penilaian dan peperiksaan yang sama.
Pendidikan Islam diperluaskan untuk pelajar Islam.

Budaya: Bab 7 Pelan


Tindakan Mewujudkan
Persekitar...

Budaya: Bab 4
Ketaksamaan Peluang
Pendidikan
Budaya: Bab 3 Implikasi
Kepada Kepelbagaian
Sosio ...
Budaya: Bab 2
Kesedaran
kepelbagaian Sosio
Budaya
Budaya: Bab 1 Budaya
dan Kepelbagaian
Kelompok di ...
Soalan EDU 3104

memperluaskan bidang kuasa Menteri Pendidikan.


mempertingkatkan pendidikan teknikal.

~Chit Chat Corner~

memperkukuhan latihan perguruan.


pendidikan swasta yang lebih sistematik.
memperkukuhkan kedudukan bahasa suku kaum.

cikgusemasa.blogspot.com/2011/05/guru-dan-cabaran-semasa-bab-2guru-dan.html

3/5

7/10/15

Cikgu Semasa: Guru dan Cabaran Semasa: Bab 2: Guru dan Perundangan
6 Jul 15, 07:43 A M

19) Antara kandungan Akta Pendidikan 1996;

Seksyen 16: telah memberikan kategori kepada sekolah di Malaysia, tiga


kategori iaitu kerajaan, bantuan kerajaan dan swasta. ini boleh menampung
dengan jelas keperluan kelas tingkatan 6, kelas matrikulasi dan sebagainya.

syed: atau kalau belum dapat


lagi anda boleh hubungi personal
kepada saya utk saya bantu
dapatkannya...tq
6 Jul 15, 07:42 A M

syed: buku tersebut banyak di


kedai buku Ex:Popular & MPH

14 M ay 15, 02:59 P M

Seksyen 17(2), memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai mata pelajaran


wajib di semua sekolah.

yati: as salam cikgu..bagaiman


boleh saya dapatkan buku
budaya dan pembelajaran...saya
berminat

seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum


kebangsaan melainkan yang dikecualikan.

syed: jumpa juga awak cari


ckgu ya..

4 M ay 15, 01:32 P M

Seksyen 19 memperuntukkan semua sekolah menyediakan pelajar untuk


Peperiksaan Awam, melainkan yang dikecualikan.

Seksyen 21 memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuh dan menyenggara


tadika.

Seksyen 37 dan seksyen 38 membolehkan politeknik mengadakan kursus


pengajian atau program latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan
dengan mana-mana universiti atau institusi pendidikan lain.

seksyen 47 (1), membolehkan maktab perguruan (maktab pendidikan)


mengadakan kursus peringkat ijazah, diploma atau sijil dan mengadakan
program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain.

seksyen 40, yang membolehkan Menteri mengadakan kelas pendidikan khas di


sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah.

Seksyen 50 memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib diajar di semua


sekolah termasuk sekolah swasta bila terdapat 5 atau lebih pelajar Islam.

Seksyen 69 semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam perlu


mendapatkan kebenaran dari Pengarah Peperiksaan terlebih dahulu.

Seksyen 77 menjelaskan bahawa isntitusi pendidikan swasta yang menjalankan


program "twinning" dan "lingkage" hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari
Menteri terlebih dahulu.

Posted by Syed Ismail at 01:01


Recommend this on Google

6 comments:

R ob iah b inti Hussin 21 November 2011 at 05:28


terima kasih atas bahan ini
Reply

HANANI BI NT I I SHAK 22 November 2011 at 20:22


Bahan ini mudah ,jelas dan menarik untuk dibaca
Reply

zahril 28 November 2011 at 17:11

4 M ay 15, 01:31 P M

syed: ingat...tq coz sudi cari


ckgu lagi..

29 A pr 15, 08:22 P M

Farhana: Cikgu, ingat saya tak


farhana 6 berlian skss 99

22 Dec 14, 11:07 A M

Votoria:
Money,Get refresh
[Upgrade Earn
Cbox]
name
e-mail / url

message

Go
help smilies cbox

Feedjit

Live Traffic Feed


A visitor from Malaysia viewed
"Cikgu Semasa: Guru dan
Cabaran Semasa: Bab 2: Guru dan
Perundangan"
3 mins Lumpur
ago
A
visitor from Kuala
viewed "Cikgu Semasa:
Pembelajaran Akses Kendiri" 3
A visitor from Kuala Lumpur
hrs 6 mins ago
viewed "Cikgu Semasa: Guru dan
Cabaran Semasa: Bab 2: Guru dan
Perundangan"
4 hrs 3 mins
ago
A
visitor from Malaysia
viewed
"Cikgu Semasa: Guru dan
Cabaran Semasa: Bab 2: Guru dan
Perundangan"
hrs 30
mins ago
A visitor from 4
Kuala
Lumpur
viewed "Cikgu Semasa: Guru dan
Cabaran Semasa: Bab 2: Guru dan
Perundangan"
5 hrs Alam,
12 mins ago
A
visitor from Shah
Selangor viewed "Cikgu Semasa:
Asas Kepemimpinan: Nota Bab 4:
Peringkat Perkembangan Guru
dan
Akauntabiliti
Keguruan"
A visitor
from Kota
Bharu, 5 hrs
14 mins ago
Kelantan
viewed "Cikgu Semasa:
Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR)" 5 hrs 50 mins
A
agovisitor from Muar, Johor viewed
"Cikgu Semasa: Pengantar: Tema
2: Tajuk 1:Pendemokrasian
Pendidikan"
5 Malaysia
hrs 55 mins
ago
A
visitor from
viewed
"Cikgu Semasa: Guru dan
Cabaran Semasa: Bab 1: Isu dan
Cabaran Pendidikan Semasa" 6
A
from
Shah Alam,
hrsvisitor
17 mins
ago
Selangor viewed "Cikgu Semasa:
Asas Kepemimpinan dan
Perkembangan Profesionalisme" 6
Real-time view Get Feedjit

bahan ini sy gunakn utk asignmet upsi. tahniah


Reply

Anony mous 25 June 2012 at 23:02


Assalamualaikum Wbt.
terima kasih dan tahniah kerana bahan yang disediakan ini memberi
manfaat bagi saya sebagai pelajar PGSR tahun akhir....
Reply

Anony mous 5 November 2012 at 19:03


Bahan yang bermanfaat
Reply

Anony mous 2 December 2012 at 03:57


Assalamualaikum wbrkth.
Bahan yang amat bermanfaat kepada saya - Pelajar PGSR Kohort 1, padat
dan bermaklumat. TAHNIAH !

cikgusemasa.blogspot.com/2011/05/guru-dan-cabaran-semasa-bab-2guru-dan.html

4/5

7/10/15

Cikgu Semasa: Guru dan Cabaran Semasa: Bab 2: Guru dan Perundangan
Reply

Enter your comment...

Comment as:

Publish

Google Account

Preview

Newer Post

Home

Older Post

Subscribe to: Post Comments (Atom)

~Jom Dengar Lagu Dulu~

Create a playlist at MixPod.com

Total Pageviews

289,053

Travel template. Template images by molotovcoketail. Powered by Blogger.

cikgusemasa.blogspot.com/2011/05/guru-dan-cabaran-semasa-bab-2guru-dan.html

5/5