You are on page 1of 1

Rubrics para sa pagsulat ng tula

15
pagkakabuo Angkop at

10
May iilang

5
Walang

wasto ang

salitang

kaugnayan

mga

ginamit na

at hindi

salitang

hindi

wasto ang

ginamit sa

angkop at

mga

pagbubuo.

wasto

salitang
ginamit.

nilalaman

Mabisang

Hindi

Hindi

naipahayag gaanong

naipahayag

ang

nang

naipahayg

mensahe ng ng mabisa
tula.

mabisa ang

ang ensahe nilalaman


ng tula.

ng tula.