சித்தர்கள் வரலாறு (பொக்கிஷம் )

“SIDDHARGAL

VARALARU”
Sakthi-K.B.SARAVANAKUMARA PILLAI
VALGA VALAMUDAN
YOGI RAM SURATH KUMAR

SR.Er.K.B.SaravanaKumar.BE.,

“SIDDHARGAL VARALARU”
This book is not to be Sold. and It’s Helped
to Know the History of Siddhargal and also
Siddhargal Rare Pictures. I would like to
heartly thanks to all of them. Who are
Directly & Indirectly Helped to make this
book.Particularly Web-Friends.
Om sakthi ! ! !
Er.K.B.SARAVANA KUMAR.BE.,
SR.Electrical Engineer,Muscat(Oman)
“MOTHER IS GOD”
“Manam Athu Semmaiyanal Mandirangal
Jebicka Vendam”

Om Vinayaga

Page 2
saravanakumarkb@gmail.com

“Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru

Siddharagal Varalaru

Siddharagal Varalaru--Er.K.B.SaravanaKumar.BE., Muscat.,

Om Vinayaga

Page 3
saravanakumarkb@gmail.com

“Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru

Siddharagal Varalaru

Siddharagal Varalaru--Er.K.B.SaravanaKumar.BE., Muscat.,

Page 4 saravanakumarkb@gmail. Muscat.B..BE.Om Vinayaga ¾¡¨Â Á¾¢ôÀÅý ¾Ã½¢ ¬ûÅ¡ý Siddharagal Varalaru--Er.SaravanaKumar..K.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru .

B.K..com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er.SaravanaKumar.BE. Muscat.Om Vinayaga Page 5 saravanakumarkb@gmail. ..

Om Vinayaga Page 6 saravanakumarkb@gmail.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er.B..SaravanaKumar. . Muscat..BE.K.

Muscat.K.SaravanaKumar. ..com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er.BE..B.Om Vinayaga Page 7 saravanakumarkb@gmail.

SaravanaKumar..Om Vinayaga ÓýÛ¨Ã:- Page 8 saravanakumarkb@gmail.BE.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er. Muscat.B..K. .

Muscat.BE.ºÃŽìÌÁ¡Ã À¢û¨Ç..Om Vinayaga -ºì¾¢*-À¡.B. Siddharagal Varalaru--Er.SaravanaKumar.K..BE.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . Page 9 saravanakumarkb@gmail..

com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er.SaravanaKumar.. Muscat.B.K.Om Vinayaga Page 10 saravanakumarkb@gmail.BE. ..

.SaravanaKumar. 48 days Place Of Samathi: Thiruvananthapuram Caste: Velalar Name: Pathanjali Tamil Month Of Birth: Panguni Tamil Birth Star: Moolam Duration Of Life: 5-Yugas. Muscat.Siddharagal Varalaru Om Vinayaga Name: Agastiyar Tamil Month Of Birth: Markazhi Tamil Birth Star: Aayilyam Duration Of Life: 4-Yugas.. 48 days Place Of Samathi: Thiruvarur Caste: Kuravar Siddharagal Varalaru--Er.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru 18 TAMIL SIDDHA PURUSHA & THEIR PEETA'S . Page 11 saravanakumarkb@gmail.K. 7 days Place Of Samathi: Rameshwaram Caste: ---- Name: Kamalamuni Tamil Month Of Birth: Vaikasi Tamil Birth Star: Poosam Duration Of Life: 4000 Years.BE.B.

13 days Place Of Samathi: Chidambaram Caste: --- Name: Kuthambisiddhar Tamil Month Of Birth: Aadi Tamil Birth Star: Visakam Duration Of Life: 1800 Years..SaravanaKumar.Om Vinayaga Name: Thirumoolar Tamil Month of Birth: Purattasi Tamil Birth Star: Avittam Duration of Life: 3000 Years. Page 12 saravanakumarkb@gmail.BE. 11 days Place Of Samathi: Perur Caste: Marattiyar Siddharagal Varalaru--Er.K. 16 days Place Of Samathi: Mayavaram Caste: Konar Name: Korakkar Tamil Month Of Birth: Karthigai Tamil Birth Star: Aayilyam Duration Of Life: 880 Years.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru .B.. Muscat.

32 days Place Of Samathi: Vaideeswaran Koil Caste: Mahavishnu Name: Sundarandar Tamil Month of Birth: Aavani Tamil Birth Star: Revthi Duration Of Life: 800 Years.SaravanaKumar.B. Muscat.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru .K. 28 days Place Of Samathi: Madurai Caste: Agamudaiyar Name: Konganar Tamil Month Of Birth: Chitthirai Tamil Birth Star: Uthiradam Duration Of Life: 800 Years.Om Vinayaga Name: Thanvanthri Tamil Month of Birth: Iyppasi Tamil Birth Star: Punarpoosam Duration Of Life: 800 Years..BE. 16 days Place Of Samathi: Thirupathi Caste: Yadavar Siddharagal Varalaru--Er.. Page 13 saravanakumarkb@gmail.

SaravanaKumar.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . 32 days Place Of Samathi: Ettukudi Caste: Vedar Name: Ramadevar Tamil Month Of Birth: Masi Tamil Birth Star: Pooram Duration Of Life: 700 Years.K. Muscat.B. 14 days Place Of Samathi: Thiruvarangam Caste: Sinhala Name: Vaanmeegar/ Valmiki Tamil Month Of Birth: Purattasi Tamil Birth Star: Anusham Duration Of Life: 700 Years.Om Vinayaga Name: Chattaimuni Tamil Month Of Birth: Aavani Tamil Birth Star: Mirugasirisham Duration Of Life: 800 Years. Page 14 saravanakumarkb@gmail...BE. 06 days Place Of Samathi: Azhagarmalai Caste: Vishnukulam Siddharagal Varalaru--Er.

Muscat.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru .B.SaravanaKumar. 18 days Place Of Samathi: Thiruvannamalai Caste: Konar Name: Machamuni Tamil Month Of Birth: Aadi Tamil Birth Star: Rohini Duration Of Life: 300 Years.Om Vinayaga Name: Nandeeswarar Tamil Month Of Birth: Vaikasi Tamil Birth Star: Visagam Duration Of Life: 700 Years 03 days Place Of Samathi: Kasi Caste: Mirugamagarisi Name: Idaikadar Tamil Month Of Birth: Purattsi Tamil Birth Star: Thiruvathirai Duration Of Life: 600 Years.K. Page 15 saravanakumarkb@gmail.. 62 days Place Of Samathi: Thiruparankundram Caste: Kalludaiyar Siddharagal Varalaru--Er.BE..

K. 14 days Place Of Samathi: Sankarankoil Caste: Jogi Siddharagal Varalaru--Er. Page 16 saravanakumarkb@gmail.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru .SaravanaKumar. Muscat. 42 days Place Of Samathi: Karuvoor Caste: Kannar Name: Pambattisiddhar Tamil Month Of Birth: Karthigai Tamil Birth Star: Mirugasirisham Duration Of Life: 123 Years... 18 days Place Of Samathi: Pazhani Caste: Vishvakarma Name: Karuvoorar Tamil Month of Birth: Chittirai Tamil Birth Star: Hastham Duration Of Life: 300 Years.B.Om Vinayaga Name: Bhogar Tamil Month Of Birth: Vaikasi Tamil Birth Star: Bharani Duration Of Life: 300 Years.BE.

தி ஆ தி சா த ேம ந க கா இைறவ சிவேயாகியா . ைகவர ெப றவ .SaravanaKumar.Siddharagal Varalaru ல :- சி த கள த ந தச ட உபேதச அைன ெகா எ ைமயானவ . அ தண க ஆயனாகிய தன ேய வ த த மகி ேல ஆநிைர ேம அ பத .ெச ேநபாள .K. சிவெப ெப றவ . அ பா ண . அவ கிட தா வதைன உட ப ைன வ தி . கா காவ கா ேக இ த நடன க . தி வால தி தல த சி கைள சிவேயாகிகைள தி ேபா ப ட எ பவ கி இற அவன பவ ெத . தமைல.B.BE. தி வத ற ப அளவளாவ மகி தா ய ெச (காசி) வ க ைலய தி ெபா வழிய த த ைகைலய லி றா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru தி Om Vinayaga . தா . த ள ெபாழிவ ன ட ேத க ல றி டா ... ைற இைறவைன வழிப கைரய கதறி அ ப சி ஆகிய அ வாவ திைச தி ேகதார . Muscat. Page 17 saravanakumarkb@gmail. இவ அக திய ட டஅ பற மான ட ப கைள த காரண தா இற தைத றி வ வ க உய டப தி க க ண Siddharagal Varalaru--Er. அவ ல டமா சி திக சிலகால ெபாதிைக மைலைய அைட வா . தா அவ வா ட ேநா கி த தி ெச தி காள தி. ப பதி.

லன எ . ம அவர தி தன. எனேவ த ப ரேவச ) எ டப தி அவ றி ல தா . அவ ைறய ட ட சா றாக ைடய கணவ வ லகி த தா ..com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru .B. வய ரார ேம ெதாட ைடய உட ப மகி கைரேயறி சா த வ கிட திவ ப உய ைர அ த இைடயன உடலிைன ந கி.வ டன.. ப ஒ லன ேறா க ல அைழ தா அ ல றினா . அவ ைற தி நி எ ற சிவேயாகியா ப ெச லி பவன ல லரா ைறய ேல இற ெச வ . ைர ேநா கி நட தன. மைனவ ைய ேத றி Siddharagal Varalaru--Er. அ ஏ றி சிவேயாகியா எ உட ப . Muscat.K. அேத சமய லன எ மைனவ . த பைத தா . கள ேபா றைத லேரா தா ப மகி தா . தஅ ப த சிவேயாகியைர வ வ ப னா ள கைள ந ெவள ேய வ த அவ இைத க அ . ேமா ல மன . தி ள னா . Page 18 saravanakumarkb@gmail.BE. ப கள ய க ைட க எ ண Om Vinayaga ட சிவேயாகியா உ டாய உடைல மைறவான இட தி பா த (பரகாய வழிய னாேல தம மா எ ெச தைத தி க ேம த காவ யா றி க வ க வ வ லி ப அவ இற டா ெப யவ கள ட உடலிலி க க கி த ண ப கி க த த டா .SaravanaKumar.

தி ல ேகா ைவ வ தி – 16 – 1500 Siddharagal Varalaru--Er. (கிர த ) – 8000 லிய – 600 – 1000 ம ஞான காவ ய – 1000 – 200 10. தி ல த ைச வ தி – 100 12.. தி ல ைவ திய க 9.BE.ந கைள பா ய வ ஒ பாடலாக ள னா . தி ல ச 6. தி ல – 100 தி வ வாக ல யலிட ப கிற .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ஆ Om Vinayaga . தி ல ேசாதிட – 300 4.K. ம திர ’ எ ‘தி ேத ட தி சில க ப 1. தி ல சி ப – 1000 3. தி ல மா தி க 5. அக திய . Muscat. Page 19 saravanakumarkb@gmail. தி ல ெப 11.SaravanaKumar. தி ல ைவ திய க கிைட – 600 8. தி ல ைவ திய காவ ய 7. 12 கா இய றியதாக ப கி ெனறிகைள வ ள ைல ஓரா பாட அ உடலிேலேய த வரலா ைற ேச கிழார க றி ெச ேகாவ ைல அைட தா . சிவேயாகிய த உடைல கிைட காததா லன தி தி வாவ ைற ேயாக தி வ வாய ர .B.Siddharagal Varalaru த றிவ ெச றன . தி ல காவ ய 2. இவர ெப ய ராண தி ளா ..

ல சமாதிைய க வ வமாக எ பா வதி எ தி தி ல லி த கி கியமானவ க ர சித பர கமாக எ கிறா க கால . தி ய – 24 சமைல யம – 16 ள ய இட க ப ச நிதி எ ஆ வாள க . தி ல த ைச வ தி – 18 15.B. தி ல வ தி 17. லி பாண ய எ உமா இவ ைடய தா Siddharagal Varalaru--Er.க பா – 3000 தி ல னன லவராக சி த ற ெபய ஒ ேச வ ேகாய ைல த ள ய இடமாக க ப அ ம டா க . தி ல த ைச வ தி – 8 14. Muscat. தி ல ஆறாதார – 64 18.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru .க லி இ ேகாய லி 16 சீட கள ஆைண ப ெகா அைம தா . தி ல ேயாக ஞான 16. Page 20 saravanakumarkb@gmail.K.SaravanaKumar. தி ல ெப ேபா றைவக சி த .Om Vinayaga 13... ல வரலா நிைற ற . ________________________________________________________ ேபாக :அக திய ன வ ேபாக சி தைர சீன ேதச தவ எ கிறா .BE. தி ல ப ைச – 24 19.

com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru த ைதய சீனாவ Om Vinayaga . ேபாக உபேதச – 150 9. Page 21 saravanakumarkb@gmail. ேபாக க ப – 360 8. ச த கா ட – 7000 3.SaravanaKumar. யைல த ேபாக இய றிய லி 1. ஏராளமான கைள இய றிய த ளா .. ேபாக நிக – 1700 4. அக திய தம ெசௗமிய சாகர தி ப கிறா ..BE.K. . ேபாக ைவ திய 5.Siddharagal Varalaru ெகா ெப ப ைழ ேபாக தி மைலய க க ணக வ தன எ ல கால திைன வசி தயா பழன த தா எ ெவ அக திய ேச தவெர அவ ைடய வரலா கிற ேபாக ன வ தமிழி ேபா அவ ைறவ ட அதிகமாக சீன ெமாழிய தி பழன டபாண சிைலைய நவபாஷான ேபச ப எ கிறா . ேபாக சர – 1000 ைவ – 800 6. ேபாக – 12.000 2. ேபாக ஞானசாரா ச 11. ேபாக ெஜனன சாகர 7.B. ேபாக க ப – 550 திர – 100 – 100 – 54 Siddharagal Varalaru--Er. ேபாக இரண வ கட 10. Muscat.

ேபாக ச இ தமா 144வ கிலி சமாதிைய அைட தா . அ ைறகைள ப பாடலி இற தவ கைள சீ வ ன ம திரவ காயக மரணமைட தவ க அறி ப த தன .B. “த தி ளவ க அவ கைள ந ட கால ப ேபாக த ைர கா தன .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru 12. Siddharagal Varalaru--Er. Muscat. சீவ ன ம திர நவநாத சி த க ைதைய ைறைய க ெசா லி ெகா ெகா ளாேத” வாழைவ. ேபாக அ டா 16. ேபாக சி த இற தவ கைள எ இரண வாகட ைல. ெகா தா . ேபாக ைவ திய . ஒ ேபாக காய க ச க ேம அ 63 சீட க ப ைழ க ைவ ெபற ேம யா காவ ய ளா . Page 22 saravanakumarkb@gmail. ேபாக ஞான திர – 37 15.. ேபாக ேபாக 12000 ம கிைட கவ ட தம க ெப ச திைய சி த க மைலய அ த சன ப ைழ க ைவ த மா ேக டா .Siddharagal Varalaru Om Vinayaga திர – 77 13.SaravanaKumar.K. ேபாக திர – 51 14.. காக மனைத றின . ேபாக காக ஜ றி – 24 ஜாவ தி – 20 இைவகள எ க ேயாக வைரய க ேபான ேபா கி ழ ப ேபாக அறி திராத ெகா நட மைற தன .BE.

BE. தவ றா . Page 23 saravanakumarkb@gmail.. “இ ப உன ைம ஒ றேவ “ேபாகா! இன உன ேதைவயானைவகைள இ த ப . அ த ஆ றி . அைட ேத ைற சா ப அ ச ெச கா டா நைர கா ”எ தா . சி த தவ லி ேதா ெச அவ எதி ய உத ேதா ஆசன ”எ ஒ ைற ெகா றா . யாேரா ஒ வல வ சி த இ த அத கிேலேய ஆசன அ தியான தி தியான தா ெவள ய வ தா . உடேன அவ ேபாக . ேபாக அ த ைவய த ைன மற தா . ெகா வா வ ஆ ெச அம த சி த “ேபாகா! அ த மர தி ேபா ேள த ேபா றினா .K.B. “த றி பைத உண கைல த ஒ க ைற ஒ றி கிறா எ கைள ேபாக ஒள . அ த ஒள ைய ெதாட ெகா க ஒ ைம ெசா !” எ Siddharagal Varalaru--Er. அ த சமய தி . ?எ வரேவ வரா கள ேலா . சி த அ த பவ உ ைற உைட கைள த சி ததி ேபா த ேபாக .Siddharagal Varalaru ச ர தி ல ப ட நி றிலி றா . Muscat. ந இ . பழ தி ைற ட ேநர ஆன தியான ெப பயைன கி த மர பழ கள பசி கா வள ஏ ”எ ஒ ைற .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ெகா Om Vinayaga . பா ைவ ம வ கா ைம எ ஏ ற பழ ைத சா ப .SaravanaKumar..இ ப ைண ெச டா .

ேக ேபாலேவ . ெபா ைன ந தா த அகல தா ெகா ைன ஒ க ப க பாட றி காதி றாக உ கா ேவத ைத ஓத அ தண க வ ெதா அறியாம ேவ வழி ெச வ தாேல ேபாக ேவத ைத ெகா உர த கிய .BE. உய ெதள வாக உண ெபாதிைக மைல சாரலி இர . அைத ைம வ த ேபாக த உ டப த சி ெகா அ ேதா ற .Siddharagal Varalaru ப லிவ ைம அ ம ப தியான தி லிைக ரகசிய உட எ ஆ ச ய தி இ வ ேபா ட உண கிலி தி ைணய திய ப ப . Page 24 saravanakumarkb@gmail. ேபாக அவ கள ட ேவத தாக தி ஓதி த ண ேக டா . Muscat. Siddharagal Varalaru--Er. ேபாக அவ கள கிற ”எ அறியாைமைய எ க அவ க அ த வழியாக வ த ஓதிவ ரலி டா ..K. ேபாக வ த . ெச த அவமதி ைப ன .B. “ஐயேன எ ய ேவ க ட நிைன ”எ க வ ைம ேவ டன . சைம அ ப டா . அ த உடலி ஆகிய நிைலகைள மைற க கி வ ெச கிய த ேபா ஒ நா ந ேவ ைகயா றா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ெசா Om Vinayaga ..SaravanaKumar. “யா ந! அ பாேல ேபா! அ கி நா றம தன . ஒ பலாக அ தண க வ அம தன .

SaravanaKumar. இரச ைத க நிைன தா . அேத ேபால ஆவ ள ைககள தா ..B. ெம ேதா வ ள ைககள வ ய பைட தா . தி உைம அ ள ெச த ஞான Siddharagal Varalaru--Er. ப ரகத வர ஆலய லி க ெகா தாவ னா .. Muscat. ஆதிரச வ ைமயான ஆதி ரச ேபா றி அ தா .Siddharagal Varalaru ஆன ெபா ெபா ைடய வ கைள எ ஆ ற க ேவ த உேலாக னட இ ெச ம ற சி த க ேத ய ப ெகா ஒ ெகா ெச வர ேவ ேராமா மிக பற மைல ைசய கா ைகய இ ட ேச த இரச ைர ப னா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ேபாக அவ க Om Vinayaga . த சிணா கிண ைற ைவய வ மா நிர ப கமாக ெபாதிைக தா . உடேன ைற வாய ண அள டா . Page 25 saravanakumarkb@gmail.BE. க ப ரதி ைட ெச ேபாக . மிக ெம ெகா களா த ஆதி ரச தா த இரச மண அத காக ேராமா அ த லா ெச ள ைககைள த இ னாக மா றி அவ கைள மகி வ ேபாக தவ அத கள தி ரா ஓைல ஒ அத க ப ரதி ைற க ைட காக ரா ப ேய ெச லி க தா .K.

BE. த சிணா திய ட ைறய த சிணா தி ேபாகைர அைழ “ேபாகேர! ந ைன ஓத ெச ேம மைல ேராம க தி ெச த கா ெசா ெபா ைடய தவ தி கா சியள ெகா வ த .. அவ ேவ உபேதசி வ த . ேயாக மா ஏ ைல க ஆர ப கைள கைள ெகா உமாேதவ லாழ திைன வா தா ஆதிரச லாவ ைற ேவத ஞான ெச ெச வ ட நா எ த .SaravanaKumar. ம ற சி த க உபேதசி தைத ெவள ய ெசா வ ..K. Siddharagal Varalaru--Er. அ ெபா பழன மைலய ெசா அரசனா கின . வா கி ேக லா க ள ராேம! ந ேபாக சிற ைப க கிரகமாக எ த ெச பைத தவ தி பயனாக தா .Siddharagal Varalaru ஏ ச ச ைத மாணவ க ஏ கா டமா கி தம உபேதசி தா . றிய த ைச வ தி. அவ க ெப மா லவராக வ வைம அைத எ ப ப ரதி ைட ெச ய றி கா யசி தி உபாய ைத லி மைற தா . “இைறவ ற ”எ றி இ தைகய ெசயைல அவ உடேன நி தியாக ேவ எ டன . உண மகி ஈ வ தினா . இைதெய டமாக உ வ ராக” என ேபாக பழன மைலய வ ெகா தா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru வள க Om Vinayaga .B. Muscat. சி நா வ சா ” ைன க ெப ேபாக ட . Page 26 saravanakumarkb@gmail. பட மா கினா .

K.B. வரைன உ வ .Siddharagal Varalaru க ெப நவபாஷாண எ ெபா கைள த டா வ ணேம ப ரதி தி ஒ ப ைட ெச த ெகா டா . சிலகால உ ப ரகார தி சி ெத தியான தி வா கியவ வா சமாதியைட தா . ற ப சமாதி ச நதி கிற . Siddharagal Varalaru--Er.BE.SaravanaKumar.ப பழன ஆ ன ப சாமி த ைதேய வ தமான வ ஷ கைள (நவ உ ேமன ய வா கிய தி ேபாக உ ெளாள ைய .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ேபாக கனவ Om Vinayaga .. ஒ பாஷாண க ய ஊறிய வ தி கிய . Muscat. அவர ேபாக அவ ெசா தா . பழன மைல இைறவ சாமி த த நா பழன ய டவ ெச இேத மாதி யான நவபாஷாண அ னப ேய வ தமான வ ஊறி வ த ப உணவாக ) ெசா ெகா தபாண சிைலைய ேமன ைய ெப மா ேகேய சமாதி பழன ஆ ைலய வ த வேன வ டவ ஆலய தி உ ள அ ைமய பழன யா டவ ச நிதிய இ அைம ள இட தி வேன வ இைடேய ர றி க பாைத ஒ ேகா ேபாகேர எ த ேபாக அ ேம ெச உ ள தி வ .. Page 27 saravanakumarkb@gmail. ேபாக அ ம பதாக .

சிர தா லிைக ேமன யா சி த ெப ேபர சீவ நவபாசாண நாயகேன உ ப தி ட ட அல ேகாலமி க தலி ெச ேம ம காக ல ப பதினா ச ப கா க கா க… பலைகய மன . மகா ேபாக சி த தி .Siddharagal Varalaru ற ப ட வரலா தல ராண தி ெச திகளைன ச ர கி ற ப டைவ.K. தபேம ற ேவ றி பட ப க கி ம . : ச வ ள கி க சாம தி பதினா ைறக அத இ த சி த வ அ . சி த ைவ திய தி ெகா டவேர ேபா றி! லவேர ேபா றி! Siddharagal Varalaru--Er. Muscat. Page 28 saravanakumarkb@gmail. அத க ப ட ைள ேவ ைச க அழகிய சி பட ைத ைவ மாேன. மகா ேபாக சி த ம . இ .. ேபா றிக கைன வாக 2. தியான றி ஜாதி ப .. .அ 1.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru இ Om Vinayaga .SaravanaKumar. கதி ப ைச ெகா ேபா றிகைள றி அ சைன ெச ய . த த சி த ஒள ேய. ேபாக ெப சிவபால ேதக ம க சள ெம கி. தியான ெச சிவ ைக ஏ தி.BE.B.

கி வல தி ப பவேர ேபா றி! ய 15.. நாக ேதவைதகளா 13. Page 29 saravanakumarkb@gmail. நவபாஷாண ர ப கள ய பவேர ேபா றி! வசி பவேர ேபா றி! ளவேர ேபா றி! 12. மமாக ச 16. மைலகள 7. கைன த சன பவேர ேபா றி! ளவேர ேபா றி! ச பவேர ேபா றி! ெச த மகாேபாக சி த வாமிகேள ேபா றி! ேபா றி! இ வா பதினா ேபா றிகள அ ல ம திரமான “ஓ ஆ ஊ வாமிேய ேபா றி!” எ நிேவதனமாக பா ப ரா பழ த தைனைய மன ஆராதைன ெச ேபாக ய ைச 108 றி அ மகா ேபாக சி த ைற ெசப ண ைவ க சி த ப ற ற ேவ உ க ேவ .K. ஆ .ப க .SaravanaKumar..com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru 3. ச ப ெச களா அ எ ற பஜ 9. மகா Om Vinayaga . ப ப யேர ேபா றி! 10. Muscat. மய வ பமாக இ ச லிைக.B. நிைறவாக தப . ஊ பா வேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! வாகனைன த சன 6. ஜி க ப ஜி க ப கா பா 14. 5. உலக ைத சி க ப அறி தவேர ேபா றி! ரணவ தி 11.Siddharagal Varalaru ன வ களா ரணவ 4. தவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! 8.BE. ைறக Siddharagal Varalaru--Er.

12 ஆ ெச வா சேகாத க உ வா கி ப ரதி ெச வா கிைட ெச ச க டா வா கிரக நில தகரா ஏ பட வா . ெச தி இட தி ைட ெச கிரக தி கிரக ைத ப ரதிபலி பவ .2. . 4.8. உ திர பா கிய . லாதவ க ஏ ப அைவ கி எ தைடக . . அ மா ெப தகரா . வழ க ெவ றி கிைட இ க வ யாபா க ட க ய . நில தகரா . தபாண ைய நவ பாஷான தா அ தவ .. ேதாஷ தினா மகா ேபாக பழன த உ வா ெபா க வ யாபா க பவ கள ெதாழி தைட ந ஏ மதி. ேட அக வ யாபார .4. கி அதிக லாப . 7. நில 3.SaravanaKumar. ெசா த வ .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru இவ நவ கிரக தி Om Vinayaga . இவைர வழிப டா கிைட கீ க ட பல க .K.B. Muscat. ள Page 30 saravanakumarkb@gmail. சேகாதர உ . இவ றி . கிராைன அ க அக ஆகாம தி கிைட மண இ தா நட உட ப . பழன த டா கி ந தி மண ல இட தி தபாண ய இர த ச ப த ப ட ேநா கிைட . 1. Siddharagal Varalaru--Er. க ட இற மதி ெச கிைட 5. ெசா ப ர சிைனக த 2.Siddharagal Varalaru ஜாதக தி இ தா ெச 1.7.BE. அரசியலி ெப ெவ றி கிைட . வா மண ேதாஷ தினா தைட ந 6..

க ரா சி க தா .SaravanaKumar. ____________________________________________________________ க சி த :ேசாழ நா க வ ைளயா ப க றா .ஒ கள சமய ரா அவைர ராேர! உ அவைள வழிப வழிபா . வ திேலேய ஆ வ அைதயறி த க அவ பற தக வா ”எ றி உபேதசி தா . த க தா சிவலி இரசவாத வ க கைள ைதய Siddharagal Varalaru--Er. ேபாக ரக ெகா ல ெத உபேதச ப .B.. ேபாக உ கி அ மைன வழிபட பலி த .BE.க ரா ஆ வா கா . சிவாலய உ கைள அ பா வா கள டா கி ைவ தா . ல Page 31 saravanakumarkb@gmail. வண கி த ைம ேவ னா .Siddharagal Varalaru ெச சிவ வரள வ ப நிைறேவ திர களா அண வ ைஜ ெச அவ தா நிைன த கா ய . அவ ரா . சி த ெகா ைற வ தா . க ஆர ப வ ேபாக தி ைடய சீ டராக ஏ “க ட ெப ேறா ஊ ஊராக ெச ள ேகாவ தா க சி த . தின ேதா வழிகா ள . ேபாக வரலா றி .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru 8. Muscat. இவ Om Vinayaga . ..K. ெச வாவ மா ள ஞான க ெச ரா ஞானவானாக உய க வ உன ெநறிகைள க தா . உ ரா .

ப ரதான சீட களாக இரண ய வ ம ண ய தல கைள த சி சி ற பல தி நரா ேபா அரச த ந த தாளவ ட ஆட த ைல..K.B. த அ நாத த தி ஒலி த ைல. ம கார ஒலி ெதள வாக வ ேக ட கினா . அ வ த யா திைர ற ப ைக கினா . ம ெறா ேதா . Page 32 saravanakumarkb@gmail.Siddharagal Varalaru வான அ சிவலி ேபால . கார நாத ஓ கார ஒலி.BE.SaravanaKumar.க க ைத உ தா ெச ெபா வ ேவைத ெச வசி த கால தி ேதவ ன அவ ெச ேபால வநாத த கமயமான க சி த . Muscat. அரச வ ய ப ந தி ண அதிசய ? ம திற தா . ஓ னஇ த ளமான சிவக ஆ ச ய ெவள ேய எ ஓ பா தா தன .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru உ Om Vinayaga .. தா Siddharagal Varalaru--Er. க லா கி அ நடன ைத அ ஆ . ண ைரவ ேக கவ ப ப ைலைய அைட தா . ேசாழ ம எ ைற பா வா கி ைவ தா . கைள த நடன ேபா ஓ . தா க ட கா சிைய ஓவ யமாக வைர தா . நா மள ைக திக ஒ ைற தாமிர தி ேபாக தமி தி க ரா காசி ஆலய தி லி க ம டேவ ம கார ஓைசைய ேக டா .

Siddharagal Varalaru--Er.Siddharagal Varalaru பவ க தஇ தஅ அ பவ தஇ ட வ வ ைத மிக வ ரகமாக ெச ப ெபா ன பல தி அைம க ேவ ெச ேபா அ ல ெம ஆனா சி ப க ைற ம எ ன ைல. “க ைறகைள நா ”எ ைறகைள அறிவ ெசா வழிய உன லி ப னா . வா க ேவ . Page 33 saravanakumarkb@gmail.K..B. ஒ த ெக ெச நா க சி ப கள ட ன ெகா பலன க தி . இ க ெச ப ைத உலகி ரா! அ த . நா க டன.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru அ Om Vinayaga . தா ேலா எ த உேலாகேமா க நா ப தி எ ேவ யவ ேவ எ ெமன லாத ெசா க த காம திய ைமயான ெசா க “கல படமி ேச ள அைனவ க வழிைய ேயாசி தா . தம ய வழி ெச க தி ெச ராைர அைழ ய ேவ . Muscat. கள க கிரக ைத வைகய ேட இ த நா ப ேத வ க கிரக தி ..BE.SaravanaKumar. வ அைம க சி ப க ற வ வர ைத அறி த ேபாக . ஏேத ஏ ப ெகா லாம தி ைலய வ த ப வ ேபா வ நடராச தி கிறா க எ ப ரதான சீடரான க வ கிரக ெச ெசா கிேற க ரா வழி ய வ த சன தா . ந ேபா உ த றினா .

com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru நா ப ெத டாவ Om Vinayaga . ஏற தாழ க ரா ெவள ேய ண ப ேய வ கிரக னா . சி ப க உ ேள ைழ தன .SaravanaKumar.உ ெசா கத க த உ மா க ப ரா .B. எ தாழி ட த னா .ம வ களாேலேய றா க ெகா டா . Page 34 saravanakumarkb@gmail.. “எ ைழ . Muscat. மரண பய தி வ சி ப க தன அவ கைள ஆ ச ய தி Siddharagal Varalaru--Er. சி ப க ந ப யாம மண ேநர தி பா ந ப க பற க ”எ அழ தி ராரா ேமன உ ”எ .BE.. வ வைம க ப ட அ பல வ எ ப இ றா க ெவள ேய கா தி யாத ஆ ச ய தி அ கிேற .அ ளாகேவ”.K.Siddharagal Varalaru கைடசி நா நா . சி ப கேளா “ேத வத ெக வ த றா . ெச ெச ஒ நி ன த மண ேநர தி கிரக ன ெகா தவ க கிரக ைத நா ஆ ?” எ ெசா ெகா “கவைல படாத க சி ப க ேலா தவ ன ைலய லா ம தன . த அைற திற எ தன . சி ப கெள ப தி இ வ க ரா ேபா சி ப களான எ ஒ வ . “ேபா ப ப ேய ஆட யாத ேபா ஒ வ லவ யலாத றினா .

அ ச தி வ பயம ேம அ த க எ க தி த மதி ெகா எ தா லாத அ க சிைலய லி ெவ இ க சிைலைய பா ஓவ ய தி ெச சி ப க அவ க ள ய ேகால ராைர வண னேர இரண ய வ ம த நடராச சிைலய சிைலய எ ட க ெச ைப லி தாேன கல Siddharagal Varalaru--Er. அ பைத க ெச இ சி அதிக மான ம தி .K.. “இைறவா! ந இ ேன!” எ கைள சி ப க ன க “ தமான த க தி உ கைள நியமி ேத வ ய தா .Siddharagal Varalaru திய ம நா தி ந . சிறி க ன இவ க ைமயாக மாறிய . த க ெச . சிய க ைத ேசாதி த ப கலாேம!” எ நரா த அழகி த கச றா .BE.B. “ம த தமாக ெகா த ேக ட ம க க ெகா வா வ தா க ய ேவ ெசா என ன . ‘அபார ! அ கைள கினா . அைத ெகா க கிரக தி ன . வைர த ேபா க மய வ ய தா . Muscat. அவ தி தம த இட தி உ க . ெவள ேய வ த சி ப க ேயாதய தி ேகால அ இ ஒள ய த அ கமாக த இ உணர த சி ப க ப க வ ேபாகிேற ”எ “சி ப கேள! வ சி திய றா . க க ” . சிைலய . னா! றா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ஆ Om Vinayaga .SaravanaKumar.. அ ேபா கிரக கின . தா மகி ெச வ தா . Page 35 saravanakumarkb@gmail. ேசாதைன .

K. Muscat. ேபாக ைடக தா க ட . ம ெகா த சீட க நி ெகா ”எ இட ெச கீ க ெசா ைவ ன க மாக . லி சிைல ட அைதேய உ கள இ க ண . “இவைர நாைள த பா களா வளேவா டா . நா தள ன திைக வ தா ” எ றா க அவைர அைழ க ரா இ வ தா க . “அரேச. அர த ெச வ வ வா ன .ஒ அவ ைடய சீட ட தரா Siddharagal Varalaru--Er. அவெரதிேர ேபாக ேதா த க த !” எ பட தி ெகா தைலகள இ த ராைர ேம சிைறய மைனைய அைட தா .BE.எ னட க ைமயாக சி ப க ந ப ைக ேமாச பய ந கின .SaravanaKumar. Page 36 saravanakumarkb@gmail.க டைன வழ கிேற அ வ தி ெர ப னா ஐ கிரக ைத ஒ தா . தா ம உடேன பண யா க எ .B.. அ பலவ அ யா ஒ “அ யா ெச பா யலாமா?” எ அ த சிைலைய எ சிைலைய ெச ம ெச ேக டா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . ேயாசி . ய சி ெச இயலவ Om Vinayaga க றினா . தாரா? அவைர இ க டைள ப ற ப தம க ைல. ப ய ன ..

Muscat. இ த அறிவ ய எ வ கிறாேய. ைமயான .BE.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ஒ Om Vinayaga . எ இன எ த ட அவைன த பா தா . தி ெர தராசி ெச வ ட கிரகமாக இ தா ந த த அேத சிைலைய ைவ Siddharagal Varalaru--Er. ேம நி ைவ தி ய ெசா தவ வ க தி ெத யா ெச ”எ ெகா இ ெசா க த த ைற?” என ேக டா ேபாக . கிரக ெனா ஒள . Page 37 saravanakumarkb@gmail.K.SaravanaKumar.. “ கல ெச “ த தா ெச ைப ெச தத கிள அ டா கி வ அதனா தா க பலவ தமான தி கிறா அ ச ெச கல க த மா த வ ெச டா யாத . மாணவ த அவ கைள றவ னா! ந சிைற சாைலய “ம ெச ..” எ லவா? அத ேக ற யாேத! அதனா ெசா ேன உ ேக ைவ தா பவ கள லிைக ன சிைலைய ெச ய காரண வ வ .அ ப கைள நாளாக நாளாக .B. பா . றா . மாணவ சா ேபான க . மாெப க தி அைட சிைறய க தி த டைனதா த ஆ சி த த ைல.Siddharagal Varalaru காண ப ட ம ன ஒ ைககைள ேம ேதா வ அவ எ தி ெகா இ தானா உ அரச .ச ஊ த அைட க உ க . அதிலி ைம உன ரா கைள சிறி ேச ேபாக றேதா .

“அரேச! உ றிவ க ைத த ெகா ட சீட கள ட க ைத ந எ சிைலைய ைகய ெதாட ெகா எ றினா .K.எ சீடைன என ெப மாைன உம ேக தி ப ெகா எ ேக டா ேபாக . தல ைத அைட த ேபா ரைல இ இைறவ ேக சிறி பதி லவைர . ய ேவ கி ரா .B. எ ெத த ைவ க ேவ ைச ெச எ ெகா றா . Muscat. ”எ ெகா கிள ப கினா . அத அரச “தா ெவள ய வ அைழ க அ எ ப ேகாவ கைள எ தி க ெக வ ர க வ ைட ம ய ரா அ ெச எ றா . ைற... எ தி க அரேச நடராச த கிேற .Siddharagal Varalaru ேனா த த ேபாக .SaravanaKumar. அவ ெவள ேய வ தா க எ ப க ரா ”எ அைமயேவ வ ைட ம ேநா கி சா அைழ ப ரதி ைட ெச ெத வ தி ப ராைர சிைறய லி சிைறய லி ட வ வ கேள க இைறவைன தைலைய ெகா தைல சா சிறி தா . ம ன தி ம ன கி ேபாக மா ேவ காலி வ வண கி த ைன னா . Page 38 saravanakumarkb@gmail. த Siddharagal Varalaru--Er.BE.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru இ Om Vinayaga .

கி அைத அவள ட ெதாட மாைல காணாம வர சிவலி தா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru நிைலய ேலேய இைறவ .Siddharagal Varalaru Om Vinayaga தி த ைசய ேகாவ க டக ரா உடேன க ேநா கி ெச ன மன த டா னா சி எ தி ம னா நா ைகய வ காைல தி க க . அேத சமய சிய க தி திைக தன . அவ அர வ ைடெப வர ற தாசி ச தி தா ஞான சாதைனய ேவ .BE. ைசய லி அபர தைடப வைறய பாவ ேசக ெகா கள பாப ேசக காண ப றா .B.. எள தாக அ ட ப தன ப ரதி ைட ம வ வ தி ெத இ த வ த அபர க அைனவ த நவர ன . Page 39 saravanakumarkb@gmail. நி பைத இ ெச கிற தா . அவைர வர சி வ ேவ க கைள த பாரா த சி தினா ”எ வண கி. “ந எ ேபா றி த ேமன ய ேபான ெச தைத ைற ப கினா . Siddharagal Varalaru--Er. ள ச ேதக ெச ைற வா நிைன தா நா த சிவலி ெச மகி ெச ஆ வ ைத க ட மாைலெயா ம க தன . க ரா . இைறவ றக அபர அபர நா யா திைரைய தி க ைத ைவ தா .ம க .SaravanaKumar. ப சள க நவர ன த தா . Muscat. க ைவ தா .K.. ேகாவ அ மாைல இ சி தைர.

ேக?” எ ேக டா .. அபர சிதா மனதார க ராைர நிைன த ேதா றினா . அவைர வ ப ைவ தன . எ . அதிக பைத . “ந பா க நிைன கிற க ெச பா க எ சமய ேலா க நிைன ேத ல ரா ல உ ைமைய அறி த ஊரா க அரச ட ம ன ஊரா ட அ அ தண க இ வ ட நிைன இ ல தி க ரா மைற இ க அபர அள ேக டா க வா ைவ சிதா ேத ”. மாமிச ைத மாமிச க ட டன . Siddharagal Varalaru--Er. நாேனா எ நவர ன மாைலைய க அபர அர ட இ அவ ெச பதாக றின . அ வ ண . Muscat. Page 40 saravanakumarkb@gmail.K.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ப Om Vinayaga .Siddharagal Varalaru சாய எ ப ெதாட வ த “இ த ப ெகா கிய ”எ அைனவ ள ெகா தப ட ெப இ ேகாய லதிகா மான .BE.SaravanaKumar. “இ த ப ர சிைன ெசா வா ”எ றா . “க ரா எ சி தா . அபர மான ”எ நைக உ சா பாக க ரா அைமதியாக பதிலள கி டா .. ெச ம கார அ யா கைள அல தா ெசா ேக அல .B. அரச ட ம கார ரா ட ெபாறாைம ெகா ல தி ெச னா . “ெப தி னட ேக டன . நா க அச அவ கேன பதி ேலா என அர சிய ட எ .

க க ராைர டா க ர தி வ தவ க . த க வைறய லி வ னா .. ேவதிய க ேநா க திைன ஓ ம . இன எ த ரா இைறவ ட இர க வ டற த ஊ த கல மைற தா .SaravanaKumar.K. .. த சிைல ப ரதி ைட ெச ைச ய ப ட Siddharagal Varalaru--Er. க ஒ ரா ம க அவைர ெகாைல ர தின .த க தவ ஆன ைலய ப ேகாவ லி க ரா இ த ெத வ ஒ தி ப காரமாக தன ச நிதி அைம வ வ திைன அைம ெப ய ேகாவ லி அவர வ க கா சிைய அதி வழிப டன .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru அரச Om Vinayaga . ேவதிய க ேநா க பய க அைட த ேவதிய க ஏ ப ட ேசாதைன டான ெபா ம டாளா கிய ேவதிய க க வ ெகா வைத ேபா டக தி ரா அவ க ஆன ைலய ப ேகாவ ஓ னா .BE. க இ ன சமாதான ப ேகாப ெகா ைன டா . Page 41 saravanakumarkb@gmail. Muscat.Siddharagal Varalaru ஆைண ப ஆய அ ேக க ரா ைச உ யாக தி ேதைவயான ெபா ம தவைற உண ன த ரா அவைர அவமான சின ெச ட ளான பைத க ட ேகா னா . தினா . த க . “ ஆன ைலய பா.B. ேகாவ ஓ யக ப பத வரா!” எ சிவலி இ றியைழ க ைத லாத க ரா .

K... .BE.ஆகியைவக ஆ : த மஹா ேத கி அ மாறாத சி ைண – 500 திர அவத க – 500 நர க உ – 700 – 300 ெச க : த ெகா ைடயா ளள கர ம தப ேய ! த நவநிதிேய! தா ! ! உ கேள கா ளள –உ ! Siddharagal Varalaru--Er.க ரா ெச க ரா வாத காவ ய க ரா ைவ திய க ரா ேயாக ஞான க ரா பலதி க ரா க ரா க ரா ெம க ரா சிவஞானேபாத க ரா க ப வ தி – 39 க ரா க ரா அ டமாசி தியான த Om Vinayaga க ரண ஞான க திர தி கைல வா வழ – 105 – 100 – 52 – 42 – 30 (மா தி க ). Muscat. .SaravanaKumar.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru .B. Page 42 saravanakumarkb@gmail.

இ திராதி ேதவ க ப யேர ேபா றி! 7. ேவ ய வர அள பவேர ேபா றி! Siddharagal Varalaru--Er. சிவேன ேபா றி! 2.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . நா சி பவேர ேபா றி! ேயாகிேய ேபா றி! 4. ஓ க ந பஜா சர ைத உைடயவேர ேபா றி! 11..க ரா சி த ேதக தி ப தி ைவ ேகாலமி க ம .BE. ஒள ெபா தியவேர ேபா றி! 5. Muscat. Page 43 saravanakumarkb@gmail. அத க ப ட ேவ ைறக அழகிய சி அத அல ெச ைச ட ட Om Vinayaga ேம ச ன ளசி. அவதார சேர ேபா றி! 6.ப ெகா ப : பலைகய .K. க ர ப யேர ேபா றி! 12. ம வ க ம வ ள கி பதினா ம ச இ ெம கி ரா சி த பட ைத இ தப லிைக ஏ றி ைவ க ஆகியவ ைற ேபா றிகைள றி அ சைன ய ேவ பதினா ேபா றிக : 1. ேலாக ேசம சி தேர ேபா றி! 8.B. சிவைன 3. ேயாக திேய ேபா றி! தவேர ேபா றி! 10..SaravanaKumar. நடராசைர ப ரதி ைட ெச 9.

. Page 44 saravanakumarkb@gmail. ஏ ப . ப சன சன . நிைறவாக தபாராதைன ெச இவ நவ கிரக ர உ ளவ க உ ந டான . வாகன தா 6. க ைவ கா பவேர ேபா றி! 16. . அ டம கைர .BE. லகி ச பவேர ேபா றி! 15.. இ ப ர சினக க . Muscat.Siddharagal Varalaru ச வசி பவேர ேபா றி! 14. வழிப டா அக 3. ஏழைர ேகாளா கள உ க வ வசாய 5. ஏ பட யவப க ந .K. Siddharagal Varalaru--Er. ஞான ைத அள க சி த வாமிேய ேபா றி! க ேபா ட ச ேபா றி! இ வா ெபா ப நிேவதனமாக ப ைச கைல ைவ க ேவ உ க ப ரா தைனைய மன ய க க சி த ைச பல இவைர ைற ப 1.B. ஜாதக தி 2. க கி ந ட ைம கிைட சன யா . ந சன . ள ம த நிைல மா . .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru 13. ெவ ைட ெவள ய Om Vinayaga . ச ப த ப ட ப ர சிைனக ைறய அக றி ேவ : ள சன ேதாச 4. ேபா வர ப உ ட .SaravanaKumar. வரபகவாைன ப ரதிபலி பவ .

SaravanaKumar. இ ெபய மா ற தி :ஒ நாத ேக வசிய ப எ வ தி அத ேபாதிய த பாண (த நா ேபாக டா எ ம ண திர ண ) ெகா ப காரண பத த பத காக ஒ ஏறி ெச ெகா வ ததா இவர ெவ ண ேக க த லிைய ைகயாேலேய வ தா .K. Muscat. இைடய இவைர வழிபட சிற த கிழைம: சன திர க அண வ . லி பாண :இவ ேபாக சீடராவா . பழன மைல க சிைலைய ேபாக ெச வத Siddharagal Varalaru--Er. லி ேம இவ ெச லி பாண றைழ க ப டா . 8. இவ க நல வ ேசட . தலாள க அக அக .B.BE. லி பாண எ இய ெபயர கைத ல. எதி Om Vinayaga ..Siddharagal Varalaru மா ெவ றி கிைட காம தைட ஏ பட ச ப தமான ேகாளா க . 11. ப ர மஹ தி ேதாச 10 திர பா கிய அக கிைட ப ர சிைனக . .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru 7. Page 45 saravanakumarkb@gmail. ேவைலயா க வ ய நிைல வழிப சி த வரலா த றி ஏ ப கிழைம.. . எ 9.

சீன ேதச தி வ டேவ.Siddharagal Varalaru ைணயா இ தவ லி பாண சி த .B. நவபா லிைககைள இவ தம வ ததாக ற ப கிற லிய மேதறி ெச ெச த ைசகைள கவன தபாண ய பழநி லி பாண ைய நியமி தா .. ேபாக . கிேலேய ம வ .SaravanaKumar. சமாதிநிைல டா ாண திர – 200 ஜாவ தி – 50 Siddharagal Varalaru--Er.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru உ Om Vinayaga .K.. அ தம அள ைவ ற ப சியவ எ கிற ஜால ெசா லி பாண சி த தமிழி லி பாண ைவ திய லி பாண ேசாதிட லி பாண ஜால . Page 46 saravanakumarkb@gmail. க ெச வதி ல பப கிற . இய றிய க ேபாகைர : – 500 – 300 – 325 லி பாண ைவ திய லி பாண மதி க ப ட சகல தவ வலிைமகைள இவ ைவ திய தி மி ப அவைர தவ வலிைமகைள இழ அவ தா எ கால தி த இ த லி பாண யா அவைர தம பழநிய ெகா யஅ ேபாக பழநி சிைலைய ெச ெச பறி . ஆனா ேபாக சமாதி ம ப ைச ெச றா .BE. Muscat.

SaravanaKumar.Siddharagal Varalaru லி பாண சிமி க ைச – 30 வ ைத – 25 லி பாண திர ஞான லி பாண திர தியான ெச மய – 9 ஆகியைவ. . காக ெகா ம சாம தி ..அ ம பட திைன ைவ இ அல இ த சி த ைள க : பலைகய ேகாலமி ஏ றி ைவ க ேவ தலி பற ம .BE.K. தப ெச அ ப ல வ அரள . Page 47 saravanakumarkb@gmail. : மகா சி த ேக ம லிவாகன வ ெகா கலி பாவ உ க த லி பாத தி ெம ட கி.B.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru லி பாண ச Om Vinayaga . ைறக அழகிய சி லி பாண சி த ச சி தேர கியவேர ைச ட ன மர க லி பாண சி த ேதக ெசா ட ம திர சி தேர வாகனைன வண எ ம – 12 க ச ச இ பலைகய ேம . அ பட தி க ப ட றி ப மன க வ ள கி 16 ேபா றிகைள வ அ தியான ெசா ல ேவ வ சி க ேவ அ . ப தி ப றிேனா . . ல .. Muscat. Siddharagal Varalaru--Er.

கமலா ஆர உ சி த ப ற ைவ க ேவ ைச ெகா ைடக . ெத த 13. க பரமான ேதா ற 2. Page 48 saravanakumarkb@gmail.Siddharagal Varalaru ேபா றிக : 1. மி க 14.. த டபாண 3.அ ல ந கி த காள ைய Siddharagal Varalaru--Er. ஐ வ ய 15. எள தி ெச ெச பவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! த வேர ேபா றி! உைடயவேர ேபா றி! களா ஜி க ப பவேர ேபா றி! கைள அள பவேர ேபா றி! மகி க ெப 16. ஞானவர 4. ரா பவேர ேபா றி! சைன 5.. நிேவதனமாக. லி பாண சி தேர ேபா றி” எ ல 108 .SaravanaKumar. ய திர 9.BE. ைட ெச வாச வயாைனய லா 11. சி த ம ப வ தி கிரக ைத சி பவேர ேபா றி! கைள ப ரதி 8.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru பதினா Om Vinayaga . வன தி டவேர ேபா றி! யேர ேபா றி! ெகா வஅ ெகா சி அைடபவேர ேபா றி! மாைன வழிப ட லி பாண சி த வாமிேய ேபா றி! ேபா றி! இ வா 16 ேபா றிகைள ம திரமான.B.K. Muscat. உலக வ 10. வாச யேர ேபா றி! தைலவேர ேபா றி! 7. வ ப 6. “ ஓ ைற ெஜப ப றி அ க ேவ ைளயா .

நில இ லாதவ க அ த பா கிய . ெசா றி ேவ : .. நில தகரா க ேதாச ெச க . ெதாழி தைட .8.2. ெச ஏ ப வா .. கிராைன . Page 49 saravanakumarkb@gmail. .4. க க ட சிெம ெபா ஏ வா ய .BE. வழ க கீ அக க ட ெவ றி . ந ேட ெப . வ வசாய வா 1.B.Siddharagal Varalaru எ சாத ைத உ ப ேவ ப வ உ லாம தாள காம ைவ . இவைர கிைட . இதனா பாதி கிரக தி அ தகரா கிரக ப தி . தி மண ஆகாம இ தா Siddharagal Varalaru--Er. ெசா த வ கிைட .SaravanaKumar.7. வா 1.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru வ ைதக Om Vinayaga . 2. ெச ட கிரக ைத ப ரதிபலி பவ . Muscat.K. உ க ப ரா தைனகைள மன நிைறவாக தபாராதைன ெச லி பாண சி த ஜாதக தி தா ஒ ைம ெச க வா ைல வழிப டா பல ெச கிைட . தய பைட க .12 ஆ இ ய ைச பல இவ நவ கிரக தி ந வ ைவ க ேவ பவ கள க . இற கி அதிக லாப 5. அ மா க ட க வ யாபா க தைடக 4. ெச மதி ெச கிைட ேதாச தினா எ கி வ யாபார வ யாபா க மதி. கிைட . இட தி . 3. .

இவ சிவ களா அ நிைறேவ கி. வண றி ேம கிவ .. அரள கிைட .SaravanaKumar. கிழைமய வ ேசஷ பல லி பாண சி த வரலா றி க . ந வ ல இட தி திர சைன ெச சா தா தி மண நட தி. வரள நிைன த கா ய . . Muscat. அரசியலி 9.Siddharagal Varalaru மண தைட ந 6. ேராஜா.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru தி Om Vinayaga . Page 50 saravanakumarkb@gmail. ெவ றி கிைட தமான ெச உட ப வா .. அ ப ைகைய வழிப ேபாக ெகா கண ேதச தி அக திய பன ெர ெத வ ேபாக ஆவா . ெச . 7.BE.K. உடேன ஏறி அத Siddharagal Varalaru--Er. _____________________________________________________________ ெகா கண :- எழி ெகா ேகரள தி சி திைர மாத தி ெகா உ ர ந ச திர தி கண ப ற தா எ ேபாக ஏழாய ர ெகா கண கிள ப ெச கண கி றன. ெகா ெகா றி வ த மைல ஒ கைள ளா . பழன த டபாண ய ச ப தமான ேநா 8. இவ மாைலய க ெப ப அ கிைட அக வழிப டா உ ளர த .B.ெகா ைறைய ய டாய ர கண ம திர உபேதசி நாதைர உய ளஞ கண சிற த அ ப ைக ப த .

Page 51 saravanakumarkb@gmail. ள ைக ஒ அ டா . யாக ஏராளமான சி திக ள ைககைள உ ெகா கண தி னா உட ப இ ைகேய திர ைமய ைன க ெகா டா . தவ ைத தமான ஒ ெகௗதம அவ ெச அத ல சிவ ைத அைடய ேவ . ஆ வாேரா த ெகா ”எ ெச ள ைக “இரசவாத ெகா கண .SaravanaKumar.இ இரசவாத தி ைப க ெச ைப ைத ெச தாம Siddharagal Varalaru--Er. தவ ைத ெச றேவ. தி பயனாக கிைட தன. எனேவ யாக ைத வ ெச மைற ”எ யாக தி ெசா நி த ப ட ய ஆர ப ெகா கண நிைறய ஒ நா ெபா கண ம தா . ஆ வா ந பற ற தவ தி ப டா . தவ .K. அ ெபா கணேர.B.Siddharagal Varalaru அம ெகா அ ப ைகைய நிைன ைகய ைகவ ச தி வ வ யாக ைத ஆர ப வ மனதி “ெகா தவ ஏேதா ேதா க ெசா னஅ தா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru உ சிய Om Vinayaga . . அதனா மழிைச ஆ வா ட காண ேகா ைய ஆ ெப யாக ைத டா கினா ... ைலைய அைட த ெகா ெச ஈ லிவ தா ட ெகா ”எ ெப ைம ெச ைப ட ெகா றா . Muscat. அவேரா மழிைசயா வா ச தி ப தா . எனேவ ப தத றிைன காண ேகா ைய ேபாதி “இ வ . க தவ த கமா பல த த .BE.

K.BE. வ வ லி கிள ப வ பண வ ைட ெச த மவ யாத எ வழிய அவ கைள பவைன ெத வமாக ச தி தா .. இவ தவ ேமலி அ த ெகா ெசா த உபேயாக தி றினா . அத ைசய ட வ ததா எ ைன இ வள சின கால ெகா வ ப அ ைல.B. தா எ வா ெத வலிைமைய உண கா த ம எ ன டா . வ தா . உடேன ெகா த ெப ேலப ப வ ழி த மர தி வா கி அ ைமயா தி பைட த உணைவ .Siddharagal Varalaru க ைத வ சிஎறி தா . “ெகா ெக கணவா!” எ க ப வ கண திைக வ ைமயா கண . ெகா ட ெகா ெபா கா க ைவ தாய ேநா கினா . ப ெச ெகா தஒ ெகா இவ ேம ெகா ைக உ சா பலாகிய பா தவ சிற ைப வ ய தி வ வ வ எ ச ெகா ைம ெகா ைசய தா .. Siddharagal Varalaru--Er. த அ ெபா ைச எ டா . த பய ப ம ேம உ ஒ தி நா ளவ ைல. ெகா நிைன தாேயா ெகா வய அவ ேக ெகா தி வ ெப ேறா வழிப கண எ இ உண காலதாமதமாக கண .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru த Om Vinayaga . Muscat. மாேத! ேறா? எ றி வ ைமயா உடேன எ ட பா தா . ட ெகா உடேன வா கி அ ைமயா நைக த ெசய . Page 52 saravanakumarkb@gmail.SaravanaKumar. ஆனா சா பலாகிவ டவ ெச இ ட தா .

“ வாமி! வா கி அ ைமயா கணவ ட எ த கண ேக டா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . Muscat. . வ . உன ப சி த கைள றா . ட பதிவ ரைத. “ வாமி! வா கிய ைமயா நலமாக கிறா களா?” எ வய ேக டா . “அ பா! நா உன எ ப த மவ யத ெகா அ கி ெத தா ?” எ பைத உண எ கள ட அத ப .BE..ந Page 53 saravanakumarkb@gmail.SaravanaKumar.. கி ஆசி ெப றா . கார ”எ ப னா . ெகா கண உ கடைமைய த இ னட க ட ச திைய உ டா த கிற மன கன ெகா கண ேபாகைர சி ப ப பைத உண வ .K.ெகா கணைர வண கினா இ பா Om Vinayaga த த மவ யாத . Siddharagal Varalaru--Er. அ ேய ச தி ஓ வ ேதவ ேபா. க மாள ைக ப கேவ அவரவ த ம ப அவன ட கிேற ெப ேறா க ெசய ஏேதா ச தி இ வ ைடெப றா “தி வ ேம . ெகா . இதனா தா றி அவ ட ைமைய உண தவறாம ப தி ெத ”எ ஆகியைவக எ தா பவ ச தி பத பல பய வான ேபாகைர அ வழிய எ ெச தா .B. அ ேபா சாதக ெச வதி அைமதி கிைட ெக அவ . மன தன ட த ெகா ெத வ கண .

BE.Siddharagal Varalaru ன ேபாக க டைள ப ேய தி ச தி தா . : – 1500 – 200 – 200 – 120 ைவ திர .B. பல இய றி அ கட தி ெகா தவ சி றரச அவ சீ டராக ஆனா கைள ெகா கட மைல ெச வலேவ திர கைள எள ைமயான திய த பல இரகசியமான சாதைன கண தி ச தி பவ வ வர உபச உபேதசி தா . சி தியைட தா . ெகா தி மாள ைக கணைர எதி ெகா ேதவ . கண பல – 200 திர டக க . Muscat.K.. அ ேபா ெகா இ ெகா டைழ ேதவைர சமய த ைச நி வாண த ைச தலியனவ ைற அத மாள ைக – 109 – 100 Siddharagal Varalaru--Er. தா .SaravanaKumar.. Page 54 saravanakumarkb@gmail.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ப Om Vinayaga . அவ ைறகைள உபேதசி பற ெச கணைர அ அ ம பாட னன ேவ எ ேவ ெகா கண ட இ ேகா கிண க ெகா கண தி ைறய ேவ கணவ இய றிய க ெகா கணவ வாதகாவ ய – 3000 ெகா கணவ ெகா கணவ தன ெகா கணவ ைவ திய ெகா கணவ வாத ெகா கணவ த ெகா கணவ ஞான ைசத ய ெகா கணவ சர – 111 ெகா கணவ க ப கா ட ண பல ஞான அறி தா ள னா .

SaravanaKumar.BE. Siddharagal Varalaru--Er.K. Page 55 saravanakumarkb@gmail. ெண . உ தமாக வ ள கிய . : கணேர அ ப ைக உபாசகேர ெகௗதம த சன க இரசவாதமறி த தி உ க தி யேர பாத ெகா கண சி த அக ற சரண . ம ச . கான ைம பலைகய எ கள அ பலைக ம ேவ தபேம றி ைறக ைஜைய ம ச இ ச தன ெகா கண .. இடேவ வ ள கி எ க ேவ ேகாலமி ..Om Vinayaga ெகா கணவ வாைல ப – 100 ெகா கணவ ஞான ெகா கணவ ஞான ெவ ெகா கணவ ஆதிய த ெகா கணவ ெகா கணவ உ ப தி ஞான ெகா கணவ ெகா கணவ சி த தியான கா ட பா – 80 – 49 – 45 – 40 த ஞான த ெகா திர திர திர ெகா ைக எ திர – 21 – 16 எ பைவய ெச . ம ைச ட அழகிய சி ப க டவேர மல அல ைசைய : வ க ேவ ெம ம .B. வ பட ைத ைவ க க வ கி .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . Muscat.

. தய கன கள இ 12. ஞான பவேர ேபா றி! அள பவேர ேபா றி! 11. சிற த தவச தி ெப றவேர ேபா றி! 6. வ வஅ 8. மாையைய அக 13. ெச வ 7. யேர ேபா றி! ல கா பவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! திேய ேபா றி! திர த தவேர ேபா றி! ேதச தவேர ேபா றி! வள க ெச பவேர ேபா றி! Siddharagal Varalaru--Er. வ கைள த சைன பவேர ேபா றி! ப கைள அழி பவேர ேபா றி! ைமைய ேபா 10.K.BE. காவ வ 15.ப வ பதினா ட வ . க ணா 14.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru தலி Om Vinayaga . ேநா 9. சாம தி.Siddharagal Varalaru வண தியான கேவ ஆகியவ றா அ ெச ைள ெசா .B. அரள 16 ேபா றிகைள சி க ேவ லி ப தி ெசா லி ெகா ேட . க பரமான ேதா ற 2. ெகா 16.SaravanaKumar. Muscat. Page 56 saravanakumarkb@gmail. அ ப ைக ப உ ளவேர ேபா றி! யேர ேபா றி! 3. அ சைனய மகி பவேர ேபா றி! 5.. ேபா றிக : 1. இரசவாத சி தேர ேபா றி! 4.

டா நா : .BE.Siddharagal Varalaru வா ெப அ ெச தைனைய ய 108 ற ேவ கணசி த ைற ப மண ந 3. ெகா 2.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru இ Om Vinayaga . உைடைய யலா . Muscat. 7. 4. _____________________________________________________________ Siddharagal Varalaru--Er. மனவள 8. ேக ெகா “ஓ மாேன ேபா றி!” எ ப ரா தி சி தப ற ளவ க . . கண . க க . சகவாச ேதாச ெகா ைற ெஜப . கி கள திர ேதாச நட இ றி . கணவ சி த வரலா றி .SaravanaKumar. வழிபட சிற த கிழைம. உறவ ன கள பல உ ேகாப ம அ ெவ பழ க உ ச ல ள .அ ல அண வ டா . தய பழ க வல க .B.. நிேவதன : தய சாத . Page 57 saravanakumarkb@gmail.K. நிைறவாக தபாராதைன ஜா பல சி அப வ பகவான ைவ ன சி த இவைர வழிப டா 1. 6. சா த ெசா சிவ ப களாவ க வ ண ைஜ ெச க .. . தியான தி ஏ ப ேதாச ல ந ைறய ைக ந 5. ஞாபக ச தி உ இவ க .

ெதாழிலி என அ சி த ெப ந மான ளாைசைய ேத ம கைள மாையய லி ைவ ேத ேஜாதி மர கா ஒ ேதா சி த ெச லா தி க தலி தன ஒ தா . அ ெபா ெத த .B. இவ ேந எ இவ க மர ெபா வ மன ெதாழி ம பத காக.BE. மன அைலைய ம ப தினா Siddharagal Varalaru--Er.SaravanaKumar.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru .அக ேப தி Om Vinayaga சி த :- வ வ பர பைரய ேதா இய ெபய நாயனா . தய எ சி த பாட இ திவ ண க கைள 90” எ ற ந தய வத காக இவ ைல இய றினா . சி தைர வா மன த க . வ ஏமா றி வா . உடேன அ த தவ க . ளாைசைய வ வாக தியான மாைன த இ க தவ திைன ெம சிய வ யாச தவ ேப ைற அக ேப அ ய பல ம திர உபேதச கைள தா . .. மிக ெப ெகா மான ெகா கினா . றினா . Muscat. கள மன ேகாவ லி ெநச லவ அைல த றிய இ த சி த வைர ஒ ஓ வ யாச மைற தா ..ஒ கைள “அக ேப “அ கிைட த வ யாச ெப அக ேப ெசய ெபா ெச . Page 58 saravanakumarkb@gmail. இ த மகா வா வ தா .K.

இவ எ திய அக ேப கள சி த பாட அக ேப றி ப ட த கைவ: – 90 ரண ஞான .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ந Om Vinayaga .. எ ப டா .BE. இவ சி தியைட த தி தியான ெச : . ைறக அழகிய சி ட ேகாலமி : பலைகய .SaravanaKumar.K.தி ைவயா .Siddharagal Varalaru ண ேவ அ த இைற நாத வா டா நாதிய உ ேதா தி ய வா ேவ ”.. இவ .B. : இைல உைட கா சி த தல ட கைல உ கா யசி தி வா வாமிேய மாறாத சி திைய மர ெபா தின ெப ற ம அைசகி கா ற இைச கி இன ெம ற சி தியா அக ேப சி த தி வேர திைய கா பா அக ேப ேதக ெச ட கி. ப தி ைச சி தேர. Page 59 saravanakumarkb@gmail.அ ம ம ச ச இ பலைகய ேம Siddharagal Varalaru--Er. Muscat.

Muscat. பதினா ேபா றிக 1. கஜ ைச ெச 12. ஹ பவேர ேபா றி! யேர ேபா றி! ச திர ேபா ப ரகாச உைடயவேர ேபா றி! கைள அண பவேர ேபா றி! த த சன 11. ய 9.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru அக ேப Om Vinayaga . ச தான ேதாஷ ைத ேபா 7. ற ேவ வ க பட ைத ைவ னவ க ெச பவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! கா சியள பவேர ேபா றி! 13.SaravanaKumar.ப ேவ க ப ட .Siddharagal Varalaru சி த ம வான ய இ .B..BE. அல ைவ க ேவ தலி இ த சி த வ அ ல கதி ப ைச அ ம தப ச ஏ றி ப வ ப சிைலக ல வ ெச ைள மன பதினா அ ல க ேபா றிகைள ளசி அ ல அ சி க தி ப ைச ெகா . வ ள கி கான தியான . ச கீ த ப 8. சா தமாக இ பவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! 6. வன தி 2. ேப ச : சார ெச பவேர ேபா றி! ப சா கைள வ ர 3. ர தின 10. அத . உலகர சகேர ேபா றி! Siddharagal Varalaru--Er.. Page 60 saravanakumarkb@gmail. உய கைள கா பா 5.K. ப பவேர ேபா றி! யேர ேபா றி! 4.

. வ யாபார தி 4. Page 61 saravanakumarkb@gmail. ேவைலய திர பா கிய ேகாளா றைவ அக எதி பாராத ந ட . Muscat. வய தைனைய : வ யாழ கிழைம இவைர அரசா ப ரா . பகவாைன அக ) . தி அள பவேர ேபா றி! ச ர 16. . பா க சி த ப ற சி தேர ேபா றி” எ நிேவதனமாக இளந (வ க அ வாமிேய ேபா றி! லா அக ல ச ப த ப ட ேகாளா லாதவ க . இவ நவ கிரக தி வழிப டா 108 . 2. 1.SaravanaKumar.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . இ வா வண பவேர ேபா றி! வாமியாகிய அக ேப பதினா ைற ஜப சி த ேபா றிகைள ல ம திரமான “ஓ ப க ப அக ேப க ேவ றி அ ல பழ மன ைவ றி ேவ ைவ க ேவ பைட உ ட ேவ நிைறவாக தபாராதைன ெச அக ேப சி த க ய ைச பல க சி க சிற த நா ப ரதிபலி பவ . இவைர . Siddharagal Varalaru--Er. ..BE. . ப ர சிைன ேபா 3. க மி கடா ச க யாத ெப ந ேவைல கிைட . ஜாதக தி பகவானா ஏ பட ய ேதா க . பண ப ர சிைனக க தா ட 5.Om Vinayaga 14.. .B.K. சி வ களா 15. சமாள நிைல இைவெய .

. ச ைட ெப தா சீடராக ெத வ ெப ேறா வ வசாய த ைடேய தி யாசக தம பாத தி கிறா . வ க . ெகா Om Vinayaga . இவ வா ம ச ைக வள வ நிைன த கா ய அக ேப .SaravanaKumar. வழிப டா . ப ர சிைன வழ திர ெப அண வ நிைறேவ க அக . வா க ைம அக 8.. த Page 62 saravanakumarkb@gmail..Siddharagal Varalaru 7.B.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru 6. ஒ நா ேபா க ேகாவ வடநா வாசலி லி டா . அவ ட ஏேதா ஒ த ச ைட ேபாக ைடய சீடராக வா ரா ைச காக நி வ தச உண க ப ன அவ அ டஒ வ ச தி இ டேன கிள ப வ த கால தி தலான பல சி த கள ெகா ெதாட ெகா சி தைர பதாக டா . Muscat.BE. கண . சி த வரலா றி . லிகளாக த ன ேகாவ த ைதய க கள உதவ வ தா . அவ Siddharagal Varalaru--Er.K. _____________________________________________________________ ச ைட ன :- இவ ஆவண மாத ப ற தா எ அறி வா கசீ ட றா ேபாக இவைர க ப ச ைட மி தி இவர னய வரலா ைற ைகைய நட தி வ தன .

ச ைட பா க தாம உபேதசி க ேலா த ஆர ப வத காக சி த க ைறய ற ப ைம சாதைனகைள எ ப பாைஷய ைவ ல க கா! அர தாமாக ன ட கா! திற தன. அைட க அர ச ைட ைகய உ தரவ ெமன அவலாக நட தா . சிவெப னய ெத ேபரான த மான ட மா றி வ தி ெகா நைடசா கத ச ைட க வர ன . றாக கழ தன. ஏமா ற அர க தினா .Siddharagal Varalaru .K. ஆய ேகாவ வைத கைள சிவெப ன ஊ ஊராக இ ேகாவ ெகா .BE.. யாத பைடயாக எ . இவ ஞான ைத மன த ய வ றா . உடேன கத “அர டதாக டா . Page 63 saravanakumarkb@gmail. ேகாவ கா! எ கால தி க ேகாவ வத அர அர கன அ அர கன ஆபரண ப வாசலி வ நி கலச கைள கைன த சி வட னய கா!” எ வய நி த த சன ேம க ச ைட ஒ வ கதறிய ச த றன .SaravanaKumar.. அைனவ ெவா ேச ேக ைச டன. த ண ேந ைடயாக எ தைட ெச எ கா கிற ச ைட ப தா . Muscat. கிைட த . ச ைட திர ன வ தஊ ம க பா Siddharagal Varalaru--Er.B. ர திலி ேவ ெவள டன .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ஏ ப ட Om Vinayaga .

Siddharagal Varalaru ேபாேத இைறவ ச ைட இ எ ன . சி த பதா வரலா கிற ற லி காண ப ச ைட ன இய றிய ச ைட ன நிக ச ைட ன வாதகாவ ய ச ைட ன சர ச ைட ன நவர தின ைவ ச ைட ன வாகட ச ைட ன ச ைட ன க ப ச ைட ன உ தியான க ம வர க தி .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ெகா Om Vinayaga .SaravanaKumar.உ தமராச .BE.. Page 64 saravanakumarkb@gmail.K. இ தகவ கிராம ஆரா ”எ ஒ ஜவ சமாதி இ ற ப திய “ேதா ட ப ஞான – 200 – 100 ைம வ ள க – 51 : சி த ேவ ைக ெகா சிற வள அர கன ட தி அ த எ கிய சீலேர அண கல க ெப ற திேய அறியாைம ந கி ஞானவர அ வா Siddharagal Varalaru--Er.. சி த ம கிற கல தா வ . : – 1200 ைவ – 1000 – 500 – 500 – 200 ஞான ெச சி றா தி .B.ச. Muscat.

கவைலகைள அக தவேர ேபா றி! வா ண பகவாைன வண 7. ெச பதினா ேபா றிக வர ச . 8. சி த ப .Siddharagal Varalaru ச ைட ேதக ன ன தி ப தி வாமி ட ட வாமிேய! அல ைவ க ேவ வ சி 1...B. ஏ றி மனதார ெகா அ அ றி ல சி க ேவ . ெப றவேர ேபா றி! ெச ெச கள ேபா றி! பவேர ேபா றி! சி பவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! ஆசிகைள அள பவேர ேபா றி! க தைன வண 9. நவ கிரக பலைகய ேபா றிகைள ஜாதி கா பா 5. ேம ம வாச ைள க வ ச தப ம .BE. வ இ : ச கர ைத த சன 2. அத க ப ட தியான வ பதினா ச ம .K. ஜல தி அ வ ள கி ெம கி. தி அ ல வ கன 3. Muscat. ேதக திைன 4. Page 65 saravanakumarkb@gmail.அ ம க : பலைகய பட ைத ைவ திலகமி பற ைறக அழகிய சி ேகாலமி வாமிகள ப ைச பவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! Siddharagal Varalaru--Er. அ ன பகவாைன 6.SaravanaKumar.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ச ைட Om Vinayaga .

. Muscat..ப . 15. நிைறவாக .B.SaravanaKumar. மன வள ஏ ப ச ைட றி அ ச ைட தபாராதைன ெச ேபா அள வாமிேய ேபா றி! ேபா றி! வா 108 யேர ேபா றி! சி ப . எ இ ப லா ஐ சி த வசி பவேர ேபா றி! யேர ேபா றி! வ ய கைள 16 ேபா றிகைள ம திரமான “ஓ ைற ஜப அ ல ப ரா ேத க ேவ தைனைய மன ன ய வழிப டா ன க ல வாமிேய ேபா றி!” எ நிேவதனமாக பானக பைட ற ேவ . ேக ைச பல க : பகவாைன ப ரதிபலி பவ . கதள (ெச ச ைட .BE. ைப திய ள நிைல மா 2. வ வஅ 12. 1. 3. த Page 66 saravanakumarkb@gmail. காம 13. இவைர .Siddharagal Varalaru கைள அழி பவேர ேபா றி! 11.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru 10.K. ேநா Om Vinayaga . ராமநாம 16. ச சைன ப ேராத ைத அழி பவேர ேபா றி! திர ைத சி பவேர ேபா றி! பஜா சர தி 14.உ க . றியவ க அறி அப வ தி ேநர தி மற . மேனாவ யாதி. ச யாக ப தா ப ைச எ Siddharagal Varalaru--Er. சி த ப ரைம ேகாளா உ சி த ப ற வாைழ) ைவ வாமிய இவ நவ கிரக தி ன .

பல க ைத வா கி ளா . 5.Siddharagal Varalaru நிைல மா ைளய 4.. ைக ப த தைட அக . ைச ெச ச ைட வழிபட ேவ ய சிற த நா ன சி த வரலா றி ெவ ள கிழைம. _____________________________________________________________ தரான த :தரான த ஆவண மாத அக ைடயா ேயாக தி ஆ ற அைத ச ந ல தி ட கால ெப ரகி ய ேரவதி ந ச திர தி ப ற தா என ேபாக ெத வ அம தி ளா . அக திய ப ரதி ைட ெச சி சி த லி வழிப க கிறா . . இவ . . ர த உைறத தன தாேன ேபசி ஏ ப .SaravanaKumar. . ேக பகவானா த ைம அக ஜாதக தி ஏ ப தி .K. மன உைல ச ள க ேன ற கல த வ திர ைத கலா . ஆ அக அ ைம ஆ த ப ரைம. இவ Siddharagal Varalaru--Er. ேபாைத ெபா .வ ெகா ம 6. உ பல வ ண அண வ ந க மிக பாைதய 8. தி மண கள திர ேதாஷ நட . Page 67 saravanakumarkb@gmail.B.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ேபா Om Vinayaga . Muscat. பழ க 7. ெதள மண தைட ந ல ைறய . ..BE.

அரச Siddharagal Varalaru--Er.K. ஊன றவ கைள ெச கைள த கமா கி ஆ அதிசய தன . ம அ ன ைண ஆணா கி தம க ம கா க ட வா எ வ கி சி த ட நி க ெகா ச மதி யாைனய ட ந க க அைழ வர ைன வ ப ”எ ஊ . சி திர ரகி தரான த சி த ம பல சி ெப ணா கி . . திைய வ தா . ைப ைகய வா கி க ணைச தா . ட கால தி இ திரஜாலமாக மைற இைத கிற கைள ைகய ட அரச அ க ைப ைப இ க சிைலயாக ெச ந தா க சி த றா . ஆைண தி க ன சி திைர அர ப யாக ெசா தலியைவகைள க ப ப பல ஜால ப னா .இ தி சி தேரா அரசைன த லிய . Page 68 saravanakumarkb@gmail...SaravanaKumar. அ ேபா வ தா ெகா மைன பல சி யாைனைய உ பைத ஒ சி த ேக க தா சி தெரன ஒ ெச . Muscat. ஆனா பா ற கைள வ ைளயா னா . ெப ெத வ ைரய பதி ட . ேப வ ைளயா அைத க “இ க கிேற கிறா .BE. சி த ட றினா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ச ைட Om Vinayaga . நா ச தி வ தி. சி தைர ச தி க அரச ஆவேலா ெச .B.Siddharagal Varalaru ன எ அப ேஷக பா ச ய ம இட கள தல ராண ைரைய ஆ ச சிதான த வ வாகிய கைட வ தி. ப னா . உ ப ைக ேபா தி க . அைனவ .

Siddharagal Varalaru ெகா ந க ேபாேத க ைப வா அரச கி உ அைனவ ெப ெக நிமி த ேபா கா சியள இவ ம சமாதிய அதிசய க சி த தி த ைர வ ஏ ப .K. தரான த இய றிய க 1. தரான த ேகச 6. தரான த காவ ய 2. தரான த ைவ திய திர 5. தரான த த டக Siddharagal Varalaru--Er. தரான த அதிசய காரண தி ைகைய பள ய .. சி த அ ப ேகாவ கி றா . தரான த வா கிய 4. தரான த 9. தரான த வ ஷ நிஷவாண 3. தரான த த சா வ தி 8.BE. தரான த 12. ப தி வண க மனா சி அ ம றி வ வ கள யாைன ம யாைன கின .B. யாைனயாக ெச ேகாவ லி மைற தா . Page 69 saravanakumarkb@gmail. தரான த சி த ஆன 7. சி தராக : திர சா வ தி 10.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru பா Om Vinayaga .SaravanaKumar.. . தரான த சிவேயாக ஞான 11. Muscat.

அத ெம ெச ம வ ள கி பதினா ைள க ேபா றிகைள வ கி.B.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru .அ ம க சி க ேவ ம ச இ பலைகய . கல தவேர ைரய பதி வா உ கைள சிற தவேர ஆயசி தி அைன அபய ெதாழி : வ ைளயா சிவ பய மனதார வ றி ெகா . க தப . ேம ச ப த ப ட சில ஆ ட சி கமான வ ஷய கைள றி தியான ெச ட ம அறி தவேர அள பாத அ தி ப தி ட ட மக ைச அழகிய சி அ ப பலைகய பட ைத ைவ அல சி த பற : .ஆகிய கைள எ Om Vinayaga தினா . தியான வ ச க ப ட ஏ றி ைவ க ேவ ப வேம ைறக ேகாலமி வாமிகள திலகமி ளாளேர சரண . Siddharagal Varalaru--Er.K. தரான த ேதக ளா .BE..SaravanaKumar. Page 70 saravanakumarkb@gmail.. ேம ச ஐ ம . Muscat.

ெவ திர அ ல வழிபட ேவ ெபா காவ வ க பைட திர ..K. கைள 13. சி த ம வ பவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! ெத வேம தரான த சி தேர ேபா றி! ேபா றி! என றி நிேவதனமாக இவ ட பைட ஆ ஊ ைற ம ச வ யாழ வ அ தரான த றி வழிபட ேவ கடைல.. த ேபா உைடயவேர ேபா றி! ச த பவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! கா பவேர ேபா றி! டைனகைள ந 15.SaravanaKumar. Siddharagal Varalaru--Er. தா 14. அபயமள பவேர ேபா றி! 7. ேலாக ேஷம சி தேர ேபா றி! 4. சகல சி திகைள மமாக ச 11. க 12. அவதார ஷேர ேபா றி! 6. ேயாக திேய ேபா றி! 5.Siddharagal Varalaru ேபா றிக 1. ஓ க : தியவேர ேபா றி! ந பஜா சர ைத உைடயவேர ேபா றி! 3. ஒள ெபா 2. ைத ய ைத ெகா 16.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru பதினா Om Vinayaga .BE. Page 71 saravanakumarkb@gmail. சிவ ேயாகிேய ேபா றி! 8. நிைறவாக “ஓ வாமிேய ேபா றி! ேபா றி!” என 108 .B. ஜடா ப ள யவேர ேபா றி! யேர ேபா றி! 10. Muscat. இ திர அ 9.

ைக ப த பழ க .BE.Om Vinayaga தரான த சி த 1. ஞாபக ச தி அதிக 9. வய லாதவ க . 6. அவ கைள மி ஒள வ தன . . 7. Muscat. அ கின ஆகிேயா டஅ ர க ேயாசைன ப அக தியரா ட திலி ட வ உலைக வ கட அ கின வா அவத ய திலி தா எ அக திய ற ப கிற த. மிய . ெகா க 3.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . வா . Page 72 saravanakumarkb@gmail. தி அைடவ . வளமான வா தரான த சி த வரலா அைம றி . 8. ேவைல இ 2.SaravanaKumar. _____________________________________________________________ அக திய :அக திய ேதா ற தாரக தலிய அர க க அழி க இ திர இவ கைள இ திரன வ ப றி பல வ தமாக க .மி திர . . ந . ப 5. க : ேவைல கிைட ப ர சைன ஏ படா உ டா க .வ ண Siddharagal Varalaru--Er. . வா ட . சி த ப ரைம அக ைம அக அக . .. வ க ச ப த ப ட ேநா திர பா கிய 4. தா க ட .K.B. .. ைச பல .

இ திர அ ர க வசி திர ந அ ர கைள அழி தா .B.. சிவகீ ைதைய ேபாதி ளா அக திய . ற .Siddharagal Varalaru ண லி டவ ய திலி எ ட திலி . இ திர அக திய ந அவத அவ கைள அழி க வ ஒள ேகா அத கி ட திய அ ர இ ேபா தன . ெகா கட ேம வ ப த ேபா டன .K. றவ தா ற அக திய ம திய மைல இராமப ரா மண தி நி இ தியமைல.BE. Page 73 saravanakumarkb@gmail. Siddharagal Varalaru--Er. தா ெத பாயாக எ வடதிைச ெச லாததா ைல. வ வ தப ேய ப தா அக திய . அதனா ெச மா சிவெப ேம மைல ெச அக தியைர க திைச ெச வ றி வ ெச மா ேபா க டைளய ல வழிவ டாம ட பண வைரய உயரவ வடதிைச தா அக தியைர ெத நி பண திைச டா . Muscat.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru த Om Vinayaga .. ட ன.SaravanaKumar. ன ெர டா க தவமிய றி அ ய ச திகைள ெப றா . ேதா பேயாகி எ பலவாரான க க நில ேதவ கைள வ ஆர ப ேவ கட கிண வைத ப க அக திய ெபய கைள ெப றா எ றன. ேதேவ திர க அக திய ச நைர ம தன றியைமயா வ ட. ைகைலய நட த சிவெப மா ெத திைச உய தி த .

K. னவ வாதாப ைய கறி ப அைழ க.BE.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . ஊ வசி இ திர அக திய சய தைன வாதாப . Muscat.SaravanaKumar. வளவ சைம இ திர . திைச க ேயாக தி பவைன யாைனயா அக திய த அ யா வ த அக திய ெபாதிைக மைலய கட ள ஆைண ப த “அக திய ” எ கி ைல இய றினா .ேவத எ பவ Om Vinayaga ப ண தி மா ெப றி த சாப ைத ேபா கினா . மிய தா . ப நா ைட அைட திைரைய மண ெத ல தா தா . அக திய இ திர சைப ஊ வசிைய நடனமாட ெச சய தன ட அதனா பற ெகா தா ட காதலா றேபா ப சப த ேவதிய உ ெகா அவ க வய எ ன ைல மற தா ஊ வசிைய அர க இ வழிய தலாேனாைர வ பைட மக . வ இற ெச தி ெச அைழ வாதாப ைய தி ைற ேபாவா க கிழி .B. Page 74 saravanakumarkb@gmail. வ வ வளவ ேவதிய ... அவ ெவள ேய வ வதா அவ க ன வ இதைன அக திய ட Siddharagal Varalaru--Er. தம வழிபா இ திர ெச ம எ வரச ெத ேனா க மக கடைன த அம மா காக வ த உேலாப தி த சப தா .

Muscat. தா .SaravanaKumar. ள ‘உழவ கைர’ய கைல ஆ வட இைச திற தா ெப ய சிவாலய வர சா ஓ ய நேர காவ இ திர வ ழாைவ எ ேவத எனேவ அவ த சி தரா அக திய ட ன இராவணைன த ெகய ெலறி த ெதா கி ப ட அக திய “வாதாேப ைக நைர வ நாயக ‘காக உ டல திலி அைம அக திய தடவ வாதாப இற தா வத காக கம கம ப ைற றா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ைறய Om Vinayaga . ன கி அைழ க ப அதைன அக த ப கிய அ அக திய ெகா ’ ெகா ேதா ெச ப ய தப ஆன ப கால தி கழக தி தி ‘அக த ைடயா ஆலய காவ ஆசிரம தமிைழ ேபாதி தா . வளவ வழி ண தி ேச அ டல தி ம .K. .BE. எ றன . வர ’ எ க ட ப ட .Siddharagal Varalaru டன . Page 75 saravanakumarkb@gmail. அக திய அவ கள ட வ வளவ வய உண றிலி வ பைட வய நிலைமைய அறி த வ சிவ இல ைக ம ெவ றா அக திய .. ைச ெச வ தக ண ெச வ வாதாப ைய ஜ ேணா பவ” எ ேகா னா உ கிய அக தியைர ப றிய அக திய காவ ய Siddharagal Varalaru--Er.. வள .B.

Siddharagal Varalaru
ன ெர

ெத

டாய ர

ெகா

வாய லாக சில க

கிற

அக திய அன தசயன
சமாதியைட ததாக
பேகாண தி
ெகா

அக திய ெத
தி

நா

.N. க தசாமி ப

ேம

.

ற தி

ற ப

கிற

பதாக

கைள ம

வன த ர தி
.ஒ

சில அவ

ேப வர ேகாவ லி
கி

சமாதி

றன .

வ த வரலா ைற ஆ
ைள-ய

வய

சி த ம

ேநா கி

வ வரலா

லி

காணலா .
அக திய மா

ன சி த ைவ திய தி

அளவ ட க ய
ச ேதக

. பல ேநா

சில ஆய ர

ெதள வாக வ ள க
ெவள யாகி

வள க

காண ப

லி

அத

அக திய அ
கள

ேப

ளா . அக திய ெபய

லி

கியமான நர
கிற

. அக திய ஐ

சா

, பதிென

வைகயான மனேநா

வள க ப

யம

ேதாஷ

ெகா

த பண

ள சமரச நிைல ஞான

உட ப

ெச

ப றி

ட மாச தி

ப றி

றி

ழ ைதக
ளா . ேம

ப றிய
திர

ப றி
கி

றன.

ஏ ப
அவ எ

திய

கிைட தைவ

Siddharagal Varalaru--Er.K.B.SaravanaKumar.BE., Muscat.,

Page 76
saravanakumarkb@gmail.com

“Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru

Om Vinayaga

1. அக திய ெவ

Om Vinayaga

பா

2. அக திய ைவ திய

ெகா மி

3. அக திய ைவ திய ர னாகர
4. அக திய ைவ திய

ணா

5. அக திய ைவ திய

1500

6. அக திய ைவ திய சி தாமண
7. அக திய க

திர

8. அக திய ஆ

ேவத பா

9. அக திய ைவ திய
10. அக திய ெச

4600
300

11. அக திய மண 4000
12. அக திய ைவ திய
13. அக திய ப

14. அக திய நா

சா

15. அக திய ப

16. அக திய க சி

ெப

திர

200
திர

200

17. சிவசால
18. ச தி சால
19. ச

க சால

20. ஆெற

த தாதி

21. காம வ யாபக
22. வ தி
23. அக திய

வைக கா

சாவ தி

Siddharagal Varalaru--Er.K.B.SaravanaKumar.BE., Muscat.,

Page 77
saravanakumarkb@gmail.com

“Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru

Siddharagal Varalaru

Siddharagal Varalaru
ேபா

திர

30

லகைள இவ எ

25. அக திய ஞான

தியதாக
அக திய

ற ப

கிற

. ேம

ஐ தில கண
26 அக திய ச ஹிைத எ
இவரா

ெச

ய ப டதாக

அக திய ெப

மான

ேதக

அழகிய சி

தி

ப தி

அல

ெச ப

பற

ெவ

ெச

ளசி, கதி ப ைச, வ

பதினா

ேபா றிக

பாக ப
ெச

சி க ேவ

ைள க

,
க தப

தைள அ

ய ப டஉ

மனதார

ேபா றிகைள ெசா

தி ப ைச ேபா

லி வ

ைடயான
.
றி
வ ,

ற ப சிைலகைள

.

:

1. ேதவாதி ேதவ கைள

கி,

ேம

வ ள கி

ெம

ண ைரநிர ப ைவ க ேவ

பதினா

ெகா

:

, அத

ள ய னா

தியான

.

பலைகய

. பட தி

தமான த

சி த

க ப ட

ஏ றி ைவ க ேவ

பலைகய

,அ ம

கிற

ைறக

பட ைத ைவ

திலகமி
ெச

ற ப

ைச

ேகாலமி

வாமிகள

வடெமாழி ைவ திய

கா தவேர ேபா றி!

Siddharagal Varalaru--Er.K.B.SaravanaKumar.BE., Muscat.,

Page 78
saravanakumarkb@gmail.com

“Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru

24. அக திய

Om Vinayaga

இைசயா 16. Muscat. வடதிைசைய 4.BE.. வ திய மைலய 5.SaravanaKumar.K. Page 79 saravanakumarkb@gmail. இளந திர . சிவச தி தி Om Vinayaga . ச கைர ெபா இள ைச ெச ன வேர ேபா றி!” எ ப ைச நிற வ ய க .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru 2. இ ன க இராவணைன ெவ ேபா றி இ ப றவேர ேபா றி! த அக திய ெப மாேன ேபா றி! ேபா றி! நிேவதன ப : சாமி த . நிைறவாக “ஓ 108 ைற ெசா அண வ அக திய லி ஆராதைன Siddharagal Varalaru--Er. இராமப ரா ேள ேபா றி! சிவ கீ ைதய ள யவேர ேபா றி! 13. உேலாப 10. ெத மண த சன க திைச. அ ம கைள அறி தவேர ேபா றி! 15.Siddharagal Varalaru 3. பழ ேபா த றவ கிழைம ட க . ப தி டவேர ேபா றி! சம ப தியவேர ேபா றி! அக ைதைய ேபா கியவேர ேபா றி! தி த ன ேய ேபா றி! 6. சாப த தவேர ேபா றி! 8. அ ரா ர கைள அழி தவேர ேபா றி! 14.. அக திய பதிேய ேபா றி! ைணேய ேபா றி! த தஅ 12. சி த ைவ திய சிகரேம ேபா றி! ேவதன 7. இைசஞான ேஜாதிேய ேபா றி! 9. காேவ திைரய த தக 11.B.

சகலவ தமான ேநா 9. .K. ப சாப 6.Siddharagal Varalaru ய ேவ அக திய .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ெச Om Vinayaga ...BE. இவ பற ப ேவ பவ ப றவ ய ேதைரய ஆவா . மதி ப தி ைம டான ேதாஷ க க டா . த சா பல கவ ைதய தைட ந உ வ ைன பாவ 5. ஒ . ேப ந . ேம கி அவ கள வ க ெசா 7. வ கிைட 8.B. டா . ஔைவ ட சீட எ வ . க வ 3. னவ 1. அக திய சி த வரலா _____________________________________________________________ இராமேதவ :இவைர க அக திய மெசௗமிய எ சீட எ இராமேதவ . க . ஆசி கிைட ேத க ந . பகவானா 4. க அக . Muscat. ம ஒ ந சமய ல சீட ஔைவயா ஒ வ தா .SaravanaKumar. இைசய 2. றி . த ைம உ . அக திய தம ெம சி றஎ வ வ த சி ட ண ட இ தா . : . . அ அக தியைர ேத வைன ப றி வ சா தா Siddharagal Varalaru--Er. Page 80 saravanakumarkb@gmail.

அ க ட சீட ஆவ ப கி இராமேதவ ஆசிரம தி ெம ல ெம ” றாக தா . Muscat. அக திய ஊைம சீடைன “அ எ அ அவன ேம ல லிைக சா Siddharagal Varalaru--Er. ெகாதி நிமி டா . இைத ஜாைடமாைடயாக ம க வ ம சி பைத க ஆேலாசைன மன ேக டா ச ெச வ தி ம ன .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru அக திய . . க இராமேதவைர அக திய சீடனாக ஏ பா ப வனான ெகா டா .. . சீடைன அைழ லிைககைள ெகா சீட அக திய ட வ லிைககைள றாக இ சா மா ெகா ைவ தா . Page 81 saravanakumarkb@gmail. சீட ைப பா லிைக சா மிக ெகா ந லிைக சா றி கவனமாக க ட ப த ஓ வைள த த . .B. அ ெபா க டைளய வ த எ அர ட சாைட கா ெகாதி இ ெகா வ . அக திய வதாக த ந லிைக ைவ திய தா றினா .SaravanaKumar. ஊ றி ெகாதி க ெச த வமான சில ஓ பா திர தி வரேவ. உடேன அ சி சிற த சிவ ப த ைள.. ஆனா உைடயவ .Siddharagal Varalaru Om Vinayaga அத ஔைவயா இவ ப ராமண உ அைழ க பாவ ஊைம உதவ யாக இ வ ேத எ யம ன ேம எ றா . அைவகைள மைனய லி அைழ றா .BE.K.

ம த உ .BE.ம ைத ய ன நிமிட தி மய க நிைலய ம னன கபால Siddharagal Varalaru--Er. Muscat. Page 82 saravanakumarkb@gmail. அக திய ம னன தைலவலி கான காரண ேபா வ கா . ேவதைன சிறிய ேதைர . “ம னா! ந கி த கிவ ட எ றா .B. அ த ேதைர உ ைள தைலவலி ..ஐ த ப டா எ . றி பறி பாரா ெசய ப ட இராமேதவைன அக திய மனமார னா .K.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru பதமாகிவ Om Vinayaga .Siddharagal Varalaru ட எ கி ெகாதி சா ைற இற கி ைவ தா . யாத ேவ த ைன ம தைலவலி வ த அக திய கதறினா னன ட . சீட கா க எ வைள த இற கி ன நட த கி நிமி எ தைத னா .SaravanaKumar. அ த ேதைரதா ன தி கி டா கள வ . ைவ க ப பைத வ னவ னா . அக திய தி ப வ தா . ம னன . அக திய ம ஒ ேபா காரண ” னா கவைல படாேத ேதைரைய ெவள ேய எ உ தைலவலிைய த றினா . கிேற சிகி ைச ெதாட க ப ட ஆ .. அ த ச யான காசிவ ம ெபா த லிைக சா எ க லிைக ைதல தா றம ன ண ப மா உடைல ப ேசாதி தா .

இராமேதவ இ த நிக சி பற ேதைரய எ அைழ க ப டா . ைளய உ கா தி த .K.SaravanaKumar. ேதைரய ேதைர த ேம ப ப மா கா த ச ேதாஷ தி த ப இ தா . இைத எ எ ப இராமேதவ வ தி த க வா அக க திய நாத திைக ைப ற பா திர தி கள ண ைர பா ேதைர ட அக திய ேதைரைய எ ப ேயாசி தா . பா திர தி .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . ம வைர னா .BE. அவ வ ைடய ஊைம த ைதகைள எ அவ உ இல கண லா ைமைய ேபா கி தம ேதைரய ைணயா த அக திய ேபாதி தா .Om Vinayaga திற க ப ட .B.. ேதைரய ‘ெதா ைல இய றி ‘ெதா ெத கா ப ய ’ எ கா ப ய ’ எ ற ற ெபய ெப றா . னன பாரா ட ண ைர ெகா உடேன அக திய ச தானகரண எ ம க கபால ைத னா . சீடைர னன பாரா லிைகய னா தைலவலி த க த வ ததா அவ னா .. Muscat. ஒ ைற சி த ஒ ஏ ப ட . அவ தன வ தி ெர ேநாைய த வய வலி ெகா ள அக திய Siddharagal Varalaru--Er. Page 83 saravanakumarkb@gmail.

ப த நிைன த அக திய ேதைரயா! ந உன லவ க பைத உ னா வ பமான த அள றா . அ ேபா கினா . ஒ அ த த கா ைத ெச அறி அவ ேநாைய ப ேசாதி த சிைய எ சிைய அத வழியாக ம ைத த ைல. Siddharagal Varalaru--Er. ேதைரய எ அைழ ம எ வ ப ன..BE.Siddharagal Varalaru Om Vinayaga ப திய ைத ஆனா றி அ ேநா ணமாகவ மா ேதைரய . Muscat. உடேன ேதைரயைர அைழ ண ப அவ ேநாயாள ய ைழ அத தினா . அக திய .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru உதவ ைய நா னா . வய . க டைள திய ஷிகள தவ ெச அ பண ய ப ண கைள வ அணனமய கினா . தா ெகா தம ேநாயாள ய உண எ ப பல இழ தத காரண உ ளவஷ த ைமதா லி ேதைரய சி ல பைத அக திய உண ெகா ேதைரய திறைமைய ெவள அவைர அ கி இட தி ேபா உதவ ெச எ ற கா ெச ந ைத ெச தி ளா டா .K. அக திய தகவ ப னா .B. சி தைர ெகா வாைய திற ம ப னா . ேதைரய அக திய ட ஓ ைட வலி உடேன ெச ெச திைய றினா . தவ Page 84 saravanakumarkb@gmail.SaravanaKumar..

க க . ைவ திய மகா ெவ மண ெவ ம பா. அக திய மிக நா நா கவைல ப டா க இ உ தர ேயாசி க உற க ேவ ெவ நா க ”எ இர தவா தி எ காரண ைத அறி தி ேபா அணனமய யஎ கா ேதைரய க வ ண ள யமர தி க டைளய மா . றி . அக திய ெகா நாத ெதள வா க ேவ ெச ேபா நட த சீட க அைட தன ...K. சீட கள ட ேவ பமர தி தி நிழலிேலேய உற ப கி Siddharagal Varalaru--Er.B. சீட க ன .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . பாத தலான கைள இய றினா .BE. பா... ப ட திைன பா ைவைய ேகா ன . Page 85 saravanakumarkb@gmail. ண சி தாமண . த சீட க ேவ ேபா கிய வரேவ அவைர அைழ ைவ திய அக திய ட “ந பா ைவ ம . Muscat. அ த நிைல கான த ேதைரய . ேநா றி ைதல வ . இைத றி த தன .SaravanaKumar. அ ேபா சி த ப றி நிைன அக திய க ெச க அ இ ச நிழலிேலேய ப னா .உலக ந பதா ைமய த ந Om Vinayaga ெபா .

Siddharagal Varalaru வ மா தா வதாக தி இர றிய ப வ த சீட க அக திய “இ ெகா கைள ைவ திய தி ப னா . Page 86 saravanakumarkb@gmail. உட நல ேதைரய ட இ ைவ திய பைத தா ”எ க ட பைத டா . நா க க லிைக ேவ பறி தா க கா ஓ ன. ேதைரய அக திய க நா கள ஆசிரம அைட ப ேசாதைன ெச அக திய ைவ திய பா ணமா கினா .. சடா தா ேதைரயா உ ேபா வ ெச ேத கா கள ஒ நா க ெவ வண சா ெத யாம ெநகி அக திய கினா . “கவைல படாேத ேதைரயா! த கிேற ”எ ற .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ெச Om Vinayaga .BE.. க ெவ கிள .K. பறி காம ேதவ ைய தியான லிைகைய நா பறி வ றா . லிைகைய ேகேய அம சா ைகயா காம அ ெச “ேதைரயா. யா இேதா ெகா றா . என ”எ அதிலி பறிேபா ெச பா வரவைழ கேவ இ த த திர றா . Muscat.B. ேதைரய மன ேதைரய தய அதைன அைடயாள அக திய ேதைரயைர அைழ பறி தவ எ த ேதைரயைர ைன இ வ லிைகைய ஆனா ைன என மா! உ எ மாக இ த ப யா வ கிேற க க டா . பா ைவ ெதள வைட த அக திய . ஆனா கைள தா .SaravanaKumar. ர ேக Siddharagal Varalaru--Er.

அ ெவ பாத ைறக ட ெம சரண . லிைகைய .K. Muscat.SaravanaKumar.B. அக திய ட தா . : அழகிய சி கி ேகாலமி வாசன தி ைள அ ல ேம ேராஜா வ பலைகைய ம ச ேதைரய ணவ ம பட திர Siddharagal Varalaru--Er.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru வ ழி த ேதைரய .. ேதைரய தியான ெச மாய மய க காய க மகி ந ேதறிவ ப றி ஒ லிைக இ . Page 87 saravanakumarkb@gmail. (மைலயாள நா ைல ) தவ ேகேய ஜவ சமாதியைட தா .BE. அக திய மிக ேசாதைனகள சா ப : ந கி ேத லிைக ெகாண நிமி திய அக திய சீ டேர உ ேதைரய அக ைச ற ெச ம ைம ண னா இடேவ ைவ .Siddharagal Varalaru Om Vinayaga ேதவ ந ெகா க றி றிவ ெவ அவ எ ஆசிக ”எ ட இய றினா . ந அறி த றா .. ெந ெபாதிைக சா ெச அ டா ‘ேதைரய கால ைவ த எ . “நா வ த லா லிைககைள க டைள ப ைலபாட ’ எ ற வ ேசைவ ெச த ேதைரய ம த ேதாரண மைலய .

Siddharagal Varalaru அ ல வ ள கிைன நா ேவ அ அல ல ஐ க க ப ட க தபேம றி வழிபட .SaravanaKumar. 14. தலி அ பைட தியான ெச சைன ெச ேவ ப ைள வ றி பதினா லிைக இைலகள னா ேபா றிகைள ற .K. ஞான ைள வ ேபா ெச திர க ைத ேபா ஒள த த க ைற த பவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! ணசீ லேர ேபா றி! த பவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! ைணேய ேபா றி! நிைறேய ேபா றி! Siddharagal Varalaru--Er. 2. Muscat. 13. பதினா ேபா றிக : ெம சிய சீடேர ேபா றி! 1.BE..com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru அண வ Om Vinayaga . சிவைன 4.. சா த ெசா 7. ேதைரைய அக றிய ேதைரயேர ேபா றி! 3. ச சல சி பவேர ேபா றி! கைள ேபா கைள த 6.B. ச கட 5. ெவ பவேர ேபா றி! பேர ேபா றி! த 8. Page 88 saravanakumarkb@gmail. சி த தி 10. க 15. சகல பாப 11. ேத ேபா றி! ஞான ேய ேபா றி! ைடயவேர ேபா றி! கைள றி பறி 12. ேநா ம அள 9.

ஜாதக தி ேபா க பஒ ைம ஓ 3. . ஆ ற . 5. ெப க ஏ ப 4. நிேவதனமாக மிள பாயாச . ணமா ஏ ப ப ர சைன த வலி ந கி நல உ வாைம ேநா .. _____________________________________________________________ ேகார க :- Siddharagal Varalaru--Er.BE.K. . வா ைற . . ேதைரய வரலா . ராசிேயாக டா ச யா க உ ச யான உ றி . தராத தைலவலி.B.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru 16.. ெப களாேலேய ெப 7. இ வலி . பா ேதாஷ வல வலி. 6. . உடலி 108 ண . எ த ப ர சைனயானா உ றி றவ ைற பைட க ேவ ஏ ப பழி. இ ஒ க நஸ : ய கிரக தா ஏ ப ெபா கிழைம சிற த 2. .Siddharagal Varalaru அ ய நிமி சைன ெச திய ேதைரயேர ேபா றி! ேபா றி! தப லம திரமாக “ஓ லப ேதைரய சி தேர ேபா றி! ேபா றி!” எ வழிபட ேவ . அவம யாைத அக 8. க 9. ேத கா சாத இவைர சி க ஞாய ேதைரய சா பல 1. வ பலித வய டா . டா டா ெவ . Page 89 saravanakumarkb@gmail. பா Om Vinayaga .SaravanaKumar. Muscat.

இவ வட ம திர ைத உபேதசி த ெபா சிவெப ய த ேகார க (மரா உ இவ ஆய ”எ ெப ற ெச றினா றவ யா திைய அவ . Page 90 saravanakumarkb@gmail. இவ ஒ வாயானா றிவ ணய சிற த சி தரா கி அ த ெபா ம ேச திர சிறி க தாரக த தாரக ம திர ைத ம ெபய தவ ெச உமாேதவ ேதவ ச ெகா எ கண .தி திைக மாத ப ற தவ எ இ தியாைவ ேச தமி நா ேபாக ளச ேபாகைர ேதாழராக ஒ ெந சமய மா ஒ டா . இவ ைசய ட. அவேளா “உன இ தா Siddharagal Varalaru--Er.. ச ைட கமானவ க மா அத ஞான ைத பர ம ேச திர ெகா மன ைறேயா உன ஏ ப ட மக ேப இ உ ெகா மா ப தி அ ைடவ வ தி ெகா .B. மன த வ வமாகிய ம ேச திர ெச ன .K. தா ெப தா ைசய ப றி வ ெச . ம ேச திர அ ெப ணட யா ப ஊ ட ெப என வ னவ னா . Muscat. சிவெப சிற த சி தரானா . “இதைன ந மக ேப ைற அைடவா றா . அ ெப வைத றினா ந ைற ெகா ணட தவ ேபாலி தி ந தா .. ெகா கட கைரய உைர ேக ய ) ஆய ரகி ைய ேநா கி பயண ெகா சிவெப ந ச திர கிறா .BE.Siddharagal Varalaru .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ேகார க கா Om Vinayaga .SaravanaKumar. மா தா .

அ திைய எ அ தவ றப ெபா நிைலைய ேவ ம ேச திர ச கா வ ப ெச வ தா . எனேவ ந அ ெசா தி னா . நா ேகார க ஒ வ ெச ப ைச ேக டா . Page 91 saravanakumarkb@gmail. இ த ட ேபா அ ெப .B.SaravanaKumar.Siddharagal Varalaru கலா .. ம ேச திர அ க றினா . அவ னா னா ந வ அள த ெப பா “ேகார கா” எ ப அ சா பலி ெகா த கால ெவள ப ட ெகா வ த இ ெபா றி த ைன .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru இ Om Vinayaga .K.. சில ஆ திைய உ மக இ ணாம லாம ன மா அ தவ ேக டா . எ ப க ஒ னா அ சமய ம திைய உ ெகா அ சமைட த அ ெப ம ேச திர ம ேவ வ ேகார க எ சி த தி ய வள ப சிேயா சா பலி ெபய ந இ சீடனாக ஏ டா . உ ைள ேப றி காக தி வ வ ெப . ெகா தி இ தஅ ப ப க தி ழ ைத ஒ இ கேவ .BE. இதனா ந ைற அ ப ெகா ப ெச “அ மண . Muscat. அ த ேகாதார அ ெவள ப டதா அள னா ப எ சா பைல நி டா . தா ேக அ ெப ற க ைடய மகைன நா ேப ைச ளாேத” எ தா . Siddharagal Varalaru--Er. அவைன அைழ பாயாக”.

ேகார க ேகார கேரா த இ ெகா ற ம ேச திர ம எ தா ெகா வ கள தா . ஆனா லி சாத வ கிறேதா அைத க க ெச ைல எ ேக டா . ேவ உ வாயா எ ைடய றா . Muscat.B. Page 92 saravanakumarkb@gmail.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru அ தவ Om Vinayaga . ேகார கைர பா எ ேக எ ேக க ேகார க நிக தைத றினா . றா . .SaravanaKumar.எ எ த ேணா எ வ த றா .அ தக ைண நேய எ றி த ெகா ெகா ைடய தா .BE. Siddharagal Varalaru--Er.அ த தா .Siddharagal Varalaru ெப மண ஒ வைடைய ெகா வைடைய ேகார க ம ேச திர வைடைய ேவ தி வ ேகப வைட இ ைச ேக ெசா ெப ேகாப ைண ேவ க ெப ெம ேக டா ெகா க ேவ வைடைய ைண ெபய இைத ேக டா த அ ெப ட அ ெப வைடகைள உ ைடய க . ைவ த ம ேச திர . ஆனா ... அ த உ நா ேக டா . தா . உடேன ய ைடய அ ெப நாத எ ணட இன ைமயான வைடகைள ெந வைட த த ேவ இ ற வைட ைடய ெகா அ ச வைடைய ேகார க த நா ேபா டா ேபாய ேக ட ேகார க எ ைண ம தாேன ேபாட வைட ேக டதா இதைன அேத ேபா வைடதா ண .K.

ம ேச திர மைலயாள நா அரசி ப ேரமலா எ ெச பவைள மண இ றா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ேகார க த Om Vinayaga . வா ைக நட திவ தா . ம ேச திர அவ க க க தி தத க க பதிலாக ஒ உ நம ேகார க அறியாம வ ேடா எ நா அைழ தா .BE. த Page 93 saravanakumarkb@gmail..Siddharagal Varalaru இழ த க ஒ ைவ த அ ைப உண ப ெப ெச ைண தி சமய அ நா ேம மா த ம ேச திர தா . த ேகார க .K. வர ேவ ெம ம ேச திரைர பா இ ப ட தி இவ க த க ெச ேவா க கா பய எ ெச ேக எதி ப டவ கள ட இ ேக க ேக ைடய ைபய லி எ வ அத ம ேச திர த த ப ேரமலா ஒ ெகா வழிய வ க ேட வ தா ம ேச திர . இ இதைன கவன ெபா க ேவ ைய ைபய லி ெகா ற ப எ வழிெசலவ ம ேச திர ட ஆ ேவ அைழ க ைய எ ெவள ேய ைல ைவ தா .. இவ க மனநாத எ ற ழ ைத ப ற த . தா .SaravanaKumar. Muscat. ளதா எ பதிலாக க க ெத யாம ைபைய திற இ பைத பா க Siddharagal Varalaru--Er. இதைனயறி த ேகார க ைவ எ ப ெகா மைலயாள நா ைட அைட தா .B.

ஆய ேகார க தன ேய ெச சி திகைள ன . ேகார க ம “அட பாவ ! ந எ ெகா மைல மைல ம வ த சீடன க த ெகா ைள ைக ப றி ைவ ந ஏறி சி வழி ட ப த நிைன த ந கழி தா . உடேன அ த கமைல ஆன ைடய ெபா டா .B. ைகய லாய ைத அைட அவ இற ேகார க தவ த . Page 94 saravanakumarkb@gmail.Siddharagal Varalaru கி டா . காய சி திகைள ப ேதவ ட ெப ற தி ெசா லத க றா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru தி Om Vinayaga . ேபா உடலி ளவைர மதி ைல எ ப ெப றா ..BE. சீடைர ைவ . ந என ேசராேத” எ ேகாப . ேகார க ஒ பா ைடய ெபா டாேய. இன ந எ றினா .. தி அ லமாேதவ எ அத அ ந க ப ெகா ஒ மி வ டமா அ பவைர ச தி தா . ேகார க அ யா எ லமா ேக டா . ேகார க ைள எ ைவ ெகா க எ றினா . அ ளா காய சி தி ெப Siddharagal Varalaru--Er. அறியாைமையயா மாைய வ லகிய ெவ வாக பாரா உழ .K. மன ற ம ேச திரைர ப ெதள னா . ைல.SaravanaKumar. Muscat.

com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru எ கால தி Om Vinayaga . Page 95 saravanakumarkb@gmail.ம வ உடலி ேபா ப ைனவ ட மி க ச தி ெப ற அ உட ப நிைலைய அறிவாயாக எ க ேவ லமைர னா ேகார க .BE. உடலி ஒலி அக ஊ ெத பா உ டா கவ ம றேத அ நா . Siddharagal Varalaru--Er. ெச எ ற எ தவத லமைர ேகார க ேநா கினா .த வண ப ைழைய ெபா கி த இன யாகி உ வலிைம ட ப நஎ ைன றினா . ேகார க லம வாள னா திறைமைய நி ெகா ெவ னா . அ ெவள ப ட . அ ப ட வா ட அ லம ’எ ‘கி றி அவ உட ப ைல. Muscat.K. ள ப றிைன ந கி உன றினா அ வா உ ைம லம . வா வ ப எ றா .Siddharagal Varalaru ஆனா அ அதிகமா அழியாத உடைல ெப றவ லமேரா காய சி தி ெப ேம அ றி அ ளதா நிைல தி கா இ த உடைல அழியா உடலாக வ த க றி அ உ ேவ டா ேதா வலிைமயா வ இேதா நி லம ேதவ ட எ னா . கா ைற ெவ ெவள வ த .B.SaravanaKumar.. உ வ டா ெவ . அ லம ேகார கைர ேநா கி “ச . ஆகேவ அழி எ கா ைன ெவ றா . இேதா இ ”எ அ அ உடலி ெவ லமைர வா னா . கிேற ைமயான வாள ைன ேகார கைர ெவ ட நா எ ெகா றா ..

Siddharagal Varalaru
வ வ

ேக ட ேகார க த

உண

ணய

வ வ தி

சர பா

மா

நா கள

ைறைம


யாக ைத
கம
ெப

ெப

ெப

இய

சி

ைகய ைல

ெபற

நி

ெப

ெச யாக

மாறினா க

கைள

கின .


ஆ ற

ேமாகி

த நைர எ

, வா
றா க

.

ேகாப
கள
,இ

ெகா

ெனா

.

சா), ‘ப ர மப திர ’ ( ைகய ைல)

ேமாகி த அ கின

மாக மாறி அ ெச க

ெச

வ த அ கின

ய வ த ெப

லிைக’ (க

ளன.

ெப

ைற,

ப களாய ன .

சா ெச யாக

‘ேகார க

அழகான ெப

கைள

தைட ெச

கஒ

ெச

இர

டல திலி

ெதள

தவ

ஐ ெதாழிஐ
யாக

றிய

ற ப

ன ைய ச தி

. அேத சமய
ெப

”எ

க ஆசன வ தி,

கா

த வலிய தவ தினா

யாக தய லி
வ தா க

சர பா

தலியைவக

அைட தன . ேம
ேவ

ைம நிைலைய

“ேகார க ைவ

க , ேபாசன வ தி, க

பர ம

ெச

வ . இதி

ேகார க வரதேம
றேபா

மாவ

ம ேச திர ேக ட தாரக ம திரேம

ஞானசர

ெச

தைத வ

தா . ேகார க ெச

உடைலேய ஆ

ேச

, வா
தா க

ெந

,

. அ ெபா

Siddharagal Varalaru--Er.K.B.SaravanaKumar.BE., Muscat.,

Page 96
saravanakumarkb@gmail.com

“Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru

இதைன

Om Vinayaga

Siddharagal Varalaru
மா

னவ க

ேபானவ கைள
கிைட

ப ைழ க ைவ

.உ

கள னா

லிைககளாக
ேகார க தா

ேதா

திக

ச தி உ
டான இ

ெமன வர

அறி த ஞானெம

வட

திய

க அவ

அைட ெச

சி த கள

கைள எ

லா


ேலா

கியமான

த ேபா

ெச

றா க

கைள எ

கி

ண ய சி த க

ேகார க

ைடய ஆசிரம தி

மய
மைற

த சில

அறிய

தயவ கள ட

க வ த சி த க

அதைன எ

க ப

மைற தா .

. இதைனயறி த ேகார க , அ சி

ைவ தா .
பா

கைள எ

வ தா க
ேச

டா

ெச க

ெவள பைடயாக பா னா . அ த
கிைட

றி, “இற

சாைவ

ப யாக

அைடைய

கின . அ

சமய

ைவ தா . சி த க

கைள ம

ேம எ

.

ேகார க இய றிய

களாக இ ெபா

கிைட பைவ:

1. ேகார க ச திர ேரைக
2. ேகார க நமநாச

திற

3. ேகார க ர

ேமகைல

4. ேகார க

தார

ேகா

5. ேகார க மைலவா க
6. ேகார க க ப

Siddharagal Varalaru--Er.K.B.SaravanaKumar.BE., Muscat.,

Page 97
saravanakumarkb@gmail.com

“Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru

சிவெப

Om Vinayaga

Siddharagal Varalaru
தி ெநறி

8. ேகார க அ டக ம
9. ேகார க

திர

10. ேகார க வசார
11. ேகார க

திர

லிைக

12. ேகார க த

டக

13. ேகார க க ப

திர

14. ேகார க ப ர ம ஞான
இவ ேகாய

சி தியைட ததாக

கி
ற ப

ேகார க சி த தியான
ச திர வ ழி
ெகா

ள ேப

கிற

ெச

.

:

ம திர ெமாழி

ட சிவப தேர

சா பலி

ேதா

றிய தவமண ேய

வ ைட ெத யா பாைதய
வ றா பா நைடேபா
ைக ப

கைர ேச

ேகார க சி த ெப
ேகார க சி த
ேதக

எ ைம

தி

பா

மாேன.
ைச

அழகிய சி

ைற:
பலைகைய ம

சள

ெம

Siddharagal Varalaru--Er.K.B.SaravanaKumar.BE., Muscat.,

கி

Page 98
saravanakumarkb@gmail.com

“Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru

7. ேகார க

Om Vinayaga

மல களா .B. வ ள ைக ைவ வாைழ த தி தாமைர ேபா வ ள ேக ற ேவ தி ப வ வண அ மா . Muscat.. மாையகைள கைளபவேர ேபா றி! ேலாக யேன ேபா றி! 9.K. மாச ற மனேம ேபா றி! 10. ஆைசகள ற அ 8. தாமைர பதினா அ ஐ ெத வ பட ைத ைவ அண வ த அல பவேர ேபா றி! க தேர ேபா றி! கைள கா பவேர ேபா றி! Siddharagal Varalaru--Er. ஞான வழி கா 12. க ேம .SaravanaKumar.ச ப பல வ ணவ சா பலி கி அழகிய மல களா றி அ சி யேர ேபா றி! ந பேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! ேதா றியவேர ேபா றி! ேள ேபா றி! 7. வா கி 3. ஞான 13. சன 4.ம ச ம .Siddharagal Varalaru . பலைகய க ேவ பதினா கட 2. அ ல : ள த ட த . Page 99 saravanakumarkb@gmail.அ நிைற தவேர ேபா றி! 11. க . க சி த ேபா றிகைள ப வரபகவான 5.BE.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ேகாலமி Om Vinayaga . ஜவ ஜ திர ைடயவேர ேபா றி! கைள ேபா 6. க ைண ஊ றி ஐ பட தி லி. ேபா றிக க 1..

க ச கைர கலைவ ைவ 4.. லம திராமான “ஓ ல வாமிேய ேபா றி!” எ வழிபடேவ த .B.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru 14. Muscat. ப ர மஹ தி ேதாச 9. டான .BE. ெபா ேகார க சி த ைச பல 1. அ சி ெபாறி. . Page 100 saravanakumarkb@gmail. ேபா ேகார க சி த ந . எ ைற ெசா 108 த . உலக ம கள 16. . ேன ற உ டா . காவ வ Om Vinayaga . ைச ஏ ற நா Siddharagal Varalaru--Er.SaravanaKumar.. ள ம த நிைல மாறி ேப ட . அவ 2. வ வசாய க 5. ஜாதக தி ப ர சைனக ைறய த 3. ந 7. ச ப த ப ட வ யாதிக பய அக க ேவ : ல மக கள 8. ப ப 6.Siddharagal Varalaru திர 15. மன யேவ ள சன ேதாஷ வர கடைல வழிபடேவ நிைறவாக தபாராதைன ெச லா லி .K. ெவ றி கிைட கிைட . நிேவதனமாக வாைழ பழ . ைத ய உ ணமா டா . உ த பவேர ேபா றி! ந பேர ேபா றி! தியான மனதிட உ ள ேகார க சி தேர ேபா றி! ேபா றி! என றி வண பற க ேவ . எ உ க உ வலகி ந ளவ க ைம உ உ கிைட டா . வ நா . ந கா ய ம க க கா .

B.ந ல பல வரலா த றி . ம க இ தைலய வ ப ட பா பா கா ெச தி ெரன பல த சி எைத ேத சி த “நா காணவ கிற க ெச பவ ய த திற ள றன . Muscat. பா ைப ப ெப ய நவர ன பா . வ ைல சி த அதைன றா .K. அ ன சி த நி வ னவ னா . அைத றா . அதைன ேபசி வ அ தஊ திக .BE.SaravanaKumar. அத ெப ய பா கியசாலி எ ேக ததா ம பதாக கசீ ட . பா ைப ப இ ப அவ றி ேவ பா பா லிைககைள பா ஒ க சி த இ மாண ெதாழி ப றி அறி தி சில . தா .Siddharagal Varalaru திைக ந ச திர நா ேகார க சி த .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru கா Om Vinayaga . அத நவர ன பா ைப ைல” எ ப தி ச ைட ?” எ றி ப தவ ரமாக ேத னா . ___________________________________________________ பா பா சி த :- பா பா சி த கா ந ச திர தி ப ற தவ . Siddharagal Varalaru--Er. இவ வ ஷ த மைலய பதாக மி வ ஷ ைத ேசமி சிற த ைவ தியராக நா ஒ திைக மாத ப க வ ேத ேக மிக றா . “இ பா பா . அ ேபா ெபாலி ேக ப ரகாசமான ஒள ேயா . இதைன ப கவ ப னா ... . Page 101 saravanakumarkb@gmail.

‘ இ அ த ப ைத அறிவ இ த லாதார அ பா ப இைறவைன உணர அ ெபா பா அதனா தியான சி தி வ பா . இத ..SaravanaKumar. அதனா ெவள ய வண கினா . எ ந கா இரகசிய தா .இ லாவ ைற யா சி த வ ள கமள ெகா வ கி லாச ைத அைத அறிவதி த பா பா இ லவா! மி உ உண றி ெவள ேய ேத ேலா உடலி ஓடாேத” எ இ தா . இைறவ . எ ச ர தி ஆதிய லி கிற ெதாட டலின ’ எ .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . “நவர ன பா ைப எ இ த பா ைப ேத ேத Om Vinayaga ஒ வ ழி .K. “அ றாேய! . . மன த ெசா பா உற க ைமைய ைய பா ப ெகா ெபய .B. Muscat. ம கள ப லாத பா ைப தமான இ த மன த அத பா டலின ’ எ ‘ ேவ” எ ேத ஒ தி வ பா பா கினா . ச ைட வைத வ றா .. கி கிற ப தி தா லாதாரேம வாச ற அ த பா .இைத ேக ட ச ைட ன சி நேய ைவ ெகா உன இ பயன ற ெசய தர அ ய ஓ பா யா தஉ ைல. Page 102 saravanakumarkb@gmail. ஆனா ேக காலி ன சி த கன ேவா க . Siddharagal Varalaru--Er. பவ க இைறவைன லி உ அறிைவ .BE.

வாய லாக பா பா உடைல மைறவ லி இற ேபான அரசன தா . Muscat. ெகா வ த ேபா இற ேபா த ைதய அவன ேயாசி தா .BE.K. ற ம கள த க சி. அைனவ ெகா டாேர தவ ர அவ ெச திகரமாக இ க ராண ய எ கா கவைலேயா அரசைன பா மகி லா ைல. ேமலான இ த வழிைய வ !” எ ெசா ன பா பா தா . அவ அரச ஏ கிறா .SaravanaKumar. சி த ெச கிறா எ படேவ வ ச ேதக ேபா த எ “ஐயா! தா ைகக பத . சி தைர வண வ பகலாக பல நா வ யாதிகைள உ தா ...B.எ கைள கிட த ப மாய க டலின சி தியான . Page 103 saravanakumarkb@gmail. ம கள பைத பா பா உடலி அரச லாவைக சி சி த அரசெனா சி த த வ லக மைற தா . ஆனா வ ம சன மனதி . வழிேய உலா வ வ இன நா த ெதாட ேயாக சாதைனயா லிைககளா வா களா யா . யா ? எ க அரசரா? Siddharagal Varalaru--Er.Siddharagal Varalaru ேதவா! அ அறி ேத மா ேட எ ெப இரகசிய ைத இ . எ ப ைழ தி வ கி றினா . ணமா கினா . சி த அ பா பா யா ெச ேயாக இர ைக ய ஒ நா பா பா உட .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru “ Om Vinayaga .

அைவகைள கவனமாக எ அரச உடலிலி கிற ? கைடேத ைக பல பல த தி .வ கள சி த தா உடலி சி தியைட ததாக சி தியைட ததாக சில கி கள . இவ வாரைகய சில நிைனவ ட .K. Siddharagal Varalaru--Er.. த கீ ேழ ராண அ நா ைட ெவள ேயறிய பா பா தத ைக ம தமைலய இட . உபேதசமாக ேலா ேக டன . Muscat. இ சில கிற .B. தா சல தி இவர . Page 104 saravanakumarkb@gmail.எ சி த ைம உண த அரசி “எ க ெச த . அரச உட . அத தஉ வத காகேவ நா உ க ேக டா தா . நா எ ய ேவ வழிைய உபேதசி அரச டமி ன ெச க ”எ ம ”எ ெத வ வ த கினா அரச உடலி ப திர ப இவ தவ ம தமைலய இ உ ள றன .Siddharagal Varalaru ல சி வ ைதக சி த “அரசி! உன இற ேபான ம பவரா?“ எ உ ன ைம ய ஆர ப காக அ ெகா ப திைன ேபா ேத ெபய பா பா . சி த ெவள ேய னா .. தி ைவ தி ெச .BE.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru அ Om Vinayaga . வமாக வ உதவ பாட க னா .SaravanaKumar. உடலி றா . சி த உபேதச ப ஆள ெதாட னன ப ேவ ெவள வ தன.

K. ட . ம வ ள கிைன ஏ றி ைவ க சி த காக மன க றி ப றேவ ட தியான . அத பட ைத ைவ க ேவ .Siddharagal Varalaru த பா பா க சி த ைவ திய சா திர தமைல சி த தியான அடவ வா உடலி பா வா தவேர! ஆதிசிவ அ சாதி மத ேபத கா ப தி !ப வ காவலேர! க வர இ ெகா றி சி தேர கா க! கா க! பா பா ேதக வ ஞான வலய தி மக ஆகியன.SaravanaKumar. அத ெம கி.BE. Page 105 saravanakumarkb@gmail. ெச ைள க க ப ட தலி ைறக : பலைகய ேம ம சள பா பா .. பா பா சி த தி ட ட ைச அழகிய சி ேகாலமி வாமிகள இ : சி த பாட சி தரா ம க அல . Muscat. Siddharagal Varalaru--Er.B. : தைன எ பா ஆதிேசசன ெச கைள ஆ பா வ ெகா . சி த ம ச .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru இவ ெச Om Vinayaga ..

ஓ உ பவேர ேபா றி! 11. ப பாலி ப ய உ வ ண க ெகா 6.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . தாமைர.B.. Om Vinayaga பவேர ேபா றி! பேர ேபா றி! வாச ெச ய சி த பா பா வாமிேய ேபா றி! ேபா றி! றி அ சி த சி தப லம திரமான “ஓ வாமிேய ேபா றி!” எ 108 வசி ைற Siddharagal Varalaru--Er.ப ன அ ப வ லி.K. வா கி த ளவேர ேபா றி! டவேர ேபா றி! உைடயவேர ேபா றி! ஆதிேசசைன வண 8. 7. பவேர ேபா றி! கா பவேர ேபா றி! பர சகேர ேபா றி! 4. Muscat. வ ஷ திைன றி பவேர ேபா றி! 10.SaravanaKumar. பவேர ேபா றி! 9. ந திேதவ 16. ச .ச ப 16 ேபா றிகைள பதினா 1. Page 106 saravanakumarkb@gmail.BE.. கன ப யேர ேபா றி! 5. தாழ ேபா றிக நாகாபரண றி அ சி க ேவ உைடய சிவைன வண . சன வரபகவான 13. ஆலகால வ ஷ திலி 3. வ வசி பஜா சர தி 14. சிவ இ கி ஆகிய மல களா : 2. றி. ஜ உைடயவேர ேபா றி! ந ந பா கடலி சி த வா பா பா பேர ேபா றி! வசி பவேர ேபா றி! ஆபரணமாஅக இ 15. ந ச நிசிய ச கள 12.

ேபா ற . ேவைலவா . . 4.SaravanaKumar.. மாைய அக க கைள கைர கல காத மண மதி வ யாபார த வ நட ஓ பல திர ய கள திர ேதாச . வழிப த வ ேசட . வ பய அக 9. ஏ மதி.BE. ள தா ப திய . : வழிப டா ேதா ப ர சிைனக ைவ க ேவ பகவாைன ப ரதிபலி பவ .ந 7. மைனவ இைடேய உ தய பழ க க . நர ச ப தமான ேகாளா க தி ஏ பட ந இவ . . . ஜாதக தி ரா பகவானா ல இட தி .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ெஜப Om Vinayaga . Page 107 saravanakumarkb@gmail. . நாகேதாச நிஜ உ டா பற .K.. வாைழ பழ ப க தைனைய மன உ ப ரா பா பா சி த சா பல இவ நவ கிரக இவைர கள ைற ப 1. இற 8. ெவள நா ட .ப ன நிேவதனமாக ச ப ைச பாைல . ெவள நா ப ரயாண க . ேபாைத ெபா 5. நிழ நிைல மா க நிஜமாக . 6. க அக அண வ . அக க றி ேவ : .B. மன ெதள நிழாக 3. ைக ப அக த பழ க . Muscat. Siddharagal Varalaru--Er.Siddharagal Varalaru க ேவ . கணவ ரா அக 2.

Siddharagal Varalaru
ய உக த நா

பா பா

சன

கிழைம.

சி த வரலா

றி

.

_____________________________________________________________

சிவவா கிய :இவ சி த க
சிவ” எ

ெசா

தைல சிற தவ . ப ற

லி ெகா

ெபய ெப றா .

இள

வயதிேலேய ஒ

பய

றா . இ நிைலய

அதைன த சி க
சி த ெச

ேட ப ற ததா

ைவ நா
காசிைய

ேபாேத “சிவ
‘சிவவா கிய ’

ேவத

கைள

ப றி ேக

ற ப டா . அ கால தி

ைத

ெதாழி

ெச

காசிய

வா

வ தா .

சிவவா கிய அவைர த சி தா . சிவவா கியைர அ த சி த
இன ைமயாக வரேவ றா . அவைர ேசாதி க எ
“சிவவா கியா ெச

ெதாழி

ெச

இைத

,எ

ைகயான க

ெகா

ெகா

ேபா

கச ைப

சி த ெகா

ைக

ெச

அண

அவ ட

த ெம

ைகய

ைமயான ைக ஒ

ைகைய ந

காேதவ ய ட
வா” எ

ைர காைய
த நிமிட

னட

ள ேப

ெகா

றா . க

ண ைர ெதா டா . அ

வைளய

த கா கைள

அ ப ேய இ த கச பாக உ

ைர காய
ெகா

த கா

ண ய சி த

றா .


இற

கி

ைகய லி
ெவள ய

. சிவவா கியா கா கைள

Siddharagal Varalaru--Er.K.B.SaravanaKumar.BE., Muscat.,

.

Page 108
saravanakumarkb@gmail.com

“Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru

ைச ெச

Om Vinayaga

Om Vinayaga

அ த

ைகய

ைவ தா . உடேன, வைளேயாைச

அ த ைக த
அதைன
ேப

ேலமைற த

.

ட சிவவா கிய சிறி

ைர காைய ந

சி தைர வண

அல ப

ஆ ச ய படாம
ெகா

தி

ப வ

கினா . சி த , சிவ வா கியைர ம

ேசாதி க எ

ண , “சிவவா கியா இேதா இ த ேதா

கா கைள

ைக ேதா

ேக

. அவ

சிவவா கிய
ைவ தி

வா

ெகா

ைபய லி

சிவவா கிய அ ேபா

அதி

ைல. சிவவா கிய

சி த , அவைர அ
தி சி தி

ேபா


ப ேய

ெதாழி

காக

ைக ெவள ேய வ

ெகா

மைற த

வ நிைலைய க

வ னா . “அ பா! சிவவா கியா!
லற தி

ைர காைய

ெப

ைவ வண

”எ

ெசா

லி

ெகா

ைண மண

ெகா

கி, அவ த த ெபா

ற ப டா . ஒ

நா

றவ க

டார

வா கிய ந
வழியாக ெச

.

சிேயா, ஆ ச யேமா

”எ

டா .

சிவவா கிய
கி

, ேப

“இவ ைற சைம

றா . அத

ப ப

வைர ந இ

மண

க டைளய

”எ

காைச

ெகா

ேக ெகா

ேக டா . சி த ெச

த ேதா

ைப

.நஅ

பா

சிவவா கிய ைககள
படவ

,

றா . அ ேபா

பக

ேவைளய

அைம தி

ெவள ய

கேளா
சிவ

தப

வ தக

தி

ன ெப

Siddharagal Varalaru--Er.K.B.SaravanaKumar.BE., Muscat.,

Page 109
saravanakumarkb@gmail.com

“Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru

Siddharagal Varalaru

Siddharagal Varalaru
தி சிவவா கியைர

அவைர வண

கிேற

”எ

ள இ மணைல

என

உண

றா

சாதமாக

ைர கா

ப மாறினா

உறவ ன க

கள

பாத

பட இ த

லி வண

ைணயாக ஒ
சிற தவளான உ
ைணயாக ஏ

ல ெப

ெகா
டேன த

ைண

ெகா

ைகவ டவ

ல ெதாழிைல

சைம த

அவ

ட ெப

இவைர வண
ன தவ

கி “
ெச

. ெபா
வா

ளவ

கிேற

”எ

தா

டா . ஒ

ைக
றா . “ வாமி
றவ க

ைல. அேத சமய

தேதா?”

றன

லற தி

சாமி!

ைமய

ைண எ

கிேறா ” எ

தா

என

ல ெப
வதாய

இவ

ேத ேன

ெகா

.

இ ட உணைவ

ெச

சிவவா கிய ச மதி தா . இ
தவ ைத

ைமயான

றன . “தவ

ைண

றி ப

ைச எ

கி நி

ெப

கி சைம க

த அ ெப

வ தன . அவ க

ெசா

றி

னட

, சிவவா கிய

நாத
ெச

தர

சைம

கறி உணவாக

த அவ

டா . கா

யைத

ற ெப

! மண

நிைன த அவ மகி ேவா

றா .

னஆ ச ய

, ேப

ைர காைய
வா

சைமயைல இன ேத
ப ேவா

ேவ

மா?” எ

.எ

. சிவவா கிய , “எ

அவ டமி

கினா

.உ

ேப

தர

ெகா

ெதாட

தா

கி, “ வாமி! த

சி தமாய

பா

.

தா
றவ
நா

, சிவவா கிய

Siddharagal Varalaru--Er.K.B.SaravanaKumar.BE., Muscat.,

Page 110
saravanakumarkb@gmail.com

“Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru

Om Vinayaga

K. ஆனா ளாைசைய கவைலக கா க மாேன! அதிகமானா ெவள வ லா சிதறி ஒ லவா ெபா வ தந உதி வைத க ைதெய ெச வ எம அைத க த .Siddharagal Varalaru ெச ஒ ப த ெவ ட ப ட இட திலி ஆர ப எ த னஇ ேக நா உ நி ெகா கிலிலி க க தன . றவ க க வ தவ க எ இ கா க இ இ டா வா நா ேவ வ உ கி கல த த ேகேய த வ அ கி கிவ ட உ . ட Page 111 saravanakumarkb@gmail.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru கா Om Vinayaga . கி டா .. சிவவா கிய தி ெகா உ த கிைல ெவ ெபா டல கைள Siddharagal Varalaru--Er..SaravanaKumar.அ வடஅ . நா வ ஷ ைத வ இ உண வ த அவ கைள பா இ ர தி ேபா ைடயாக க வ காவ ெச நிைறய உ ேபா ஓ ஆ ச ய ப டா க ற ப டன .B. அத ள ப த வ ச ேதாஷமாக ம றஇ வ காக வா ெகா கிள ப ன . Muscat.இ ப பய அ க திைய அ கிேற ேம எ க னா . சிவெப னட டா கலாமா? ெச அதிகமா க . உண க ேம அதைன ப ைட இ லி ெகா டா க வ ம தி டமி அேதா எதி . உண காவலாக இ த கிண றி த கி த ண ெகா ன . இ கிராம தி ள ெகா வாழலாேம எ உணவ வா றவ கள ட அேதா அ த கிறா எ ெசா னா .BE.

.B. ெகா ந ெகா கண ச தி வ க ச தி தன . ம ஐேயா இ த எம டேத எ சிவவா கியைர தா வஷ கா ெச ெச வ மா ேபா கி ளவ டன . சிவவா கிய இ ெச ட தன . அறி தி வ நா த ெகா கிைல ெகா வ ற கல தி டன . அவ கைள ப கிண ைட ந உ வத காக ெச வ கிண உண வ தஇ அவ க காைல வா வ வ லாத சமயமாக பா அவ மைனவ ைய ச தி கைள வா . வழ க அ த றன . வானவ திவழிேய ெச கண சி தைர க பா றிலி இ கஇ வ வ அ பள ைடக கண . ”எ நா பதா ெபா வ த சிவவா கிய நா இவ கைள ெகா தினா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ெகா Om Vinayaga .Siddharagal Varalaru வ ைட த ண ெகா காவலாக இ ெதாட ெச “இன இ த த மகி இ க வ அ த பண கைள ேபா வ மகி அ இ றன . Page 112 saravanakumarkb@gmail.SaravanaKumar. Muscat. அவ வ சில பைழய கி அவ ைற த கமாக மா றி Siddharagal Varalaru--Er. உணவ க சிவவா கிய ஒ ெகா இ ேகேய வ . இ த மகா த இ ப டா .BE. சிவவா கிய ப ன வ க பைத ெச ைமய வ க டா ைத வா கிறாேர எ தினா ..K.

என மைனவ ைய லறமாக நட த கிண றி உன அவ றிவ ைவ தா . பாரா னா . ம சள ேபா ற ப ெம கி. அ ப ேய ெச தாேல ேபா சிவவா கிய மனமகி பய . சிவவா கிய வ அவ மைனவ ெகா வ வர கைள கண வ தைத ெசா லி த சிவவா கிய இைவகைள ேபா வ வா எ க ைத கணவ ெகா ேபா ற அவ ேக டா . Page 113 saravanakumarkb@gmail. : பலைகய சி தராக ம ச .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ெகா Om Vinayaga .Siddharagal Varalaru வ ெச றா . : ந கி சிவாய த டா க தி வாமி! த த தா ைவ அவன ைய அபாய த .. கா க வ தா அழக ெப சிவவா கிய ேதக . நட த சிவவா கிய மைனவ ைய அைழ ஆைசயா எ தி ட தாமைர ைச கா தி ைறக அழகிய சி ேகாலமி மாேன… .. அத மாறாத அ இ ேதைவய ைல எ இ லற ந தியான ெச சிவன சி ைத ைவ ஜவன சி த க க ப தி சி த தி ட ம க ைடய க . உத பட திைன ைவ வ க கா .B. Muscat.SaravanaKumar. .BE.K. இ த ம திலமி Siddharagal Varalaru--Er.

எ காக தபேம ற ேவ பவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! அவதாரேம ேபா றி! 4. அவதாரேம ேபா றி! 6. சிவன அ 11. கா லா ேதவேர ேபா றி! ெப றவேர ேபா றி! வமாக ேதா பவேர ேபா றி! அதிபதிேய ேபா றி! ய திேய ேபா றி! 14. மகிைமக த பவேர ேபா றி! உைடய சிவவா கிய சி த ெப மாேன ேபா றி! ேபா றி! Siddharagal Varalaru--Er. Muscat. : ேபா வ யாப றி ப ட ப ச வ தா ேபா றிக 2.K.அ ப வ சி க ேவ .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru அல Om Vinayaga . ம கள க 16. சிவச தி உ 12. ேதவ க ெக 10.BE..Siddharagal Varalaru க க ப ட தலி ெச வ ள கி இ த சி த ைள மன ப அ ல க பா வ ேபா றிகைள பதினா 1. மன நி மதி அள பவேர ேபா றி! 15. ல ைப பதினா .SaravanaKumar. ஜவராசிகைள கா பவேர ேபா றி! ரன 5.B. தைமகைள அழி பவேர ேபா றி! 7.. Page 114 saravanakumarkb@gmail. கைலக 13. சிவ ெப தி மான தியான ப . ஐ லைம பைட தவேர ேபா றி! வ ய கைள அள பவேர ேபா றி! 9. ச வ வ 8. பாவ றி அ கைள 3.

ேம இவைர . . மன அ அக ெதள வாக இ றா ச திரன உ தி ந க திண அக நிைல மா . Siddharagal Varalaru--Er.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . மன ச ப தி . த க ய மாேன . மன மன நி மதி கிைட 3... ெதாழிலி நிைல ந க . மண ச தி நம சி க ேவ த .ப தமான வ .SaravanaKumar.. . தா மகி . தைனைய மன சிவவா கிய சி த ப சிவவா கிய சி த ெப 108 நிேவதனமாக பழ றி அ ண ைவ றி ேவ ட . மக சி ெப .இ வா பதினா Om Vinayaga ேபா றிகைள லம திரமான “ ஓ ேபா றி! “ எ உ க ப ரா ைற ஜப க கேவ நிைறவாக தபாராதைன ெச தி. சா கா ய சி திக : இவ ச திர கிரக திைன ப ரதிபலி பவ . 5. Page 115 saravanakumarkb@gmail. ச மேனா ள கிைட க .B. ப ப இ அ . Muscat. ஜாதக தி ச திர ேதாஷ மேனாலய ெப ெம ெம வழிப டா பவ .BE. 1. கவன ெச த யாம . மனவ யாதி.K. தாயா ச ப த ப ட ப ர சிைனக ப ர சிைனக சல க . யாம . மக . எதி ெவ சல 4. மன ஏ பட ேவ க ேவ ேவ கைள ந றா எ றா இவைர 2.

இவ தி ெவ ைள வ க கிழைமய நிைறேவ Om Vinayaga திர அண வ சி தா நிைன த கா ய . இவ ைள தி ப ர மா இற தா இ அ னவ இவ வ தா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . இவ த கி தவ வரவைழ ஒ ைடய மய சமய உட உேராம ெச வ .B. சிவவா கிய வரலா றி . Page 116 saravanakumarkb@gmail. ெபய ெப றா .ஒ னவ ன ேபா வ .. Muscat. ம ேம ன இற தா ேகாண த நிமி த வழிேய ெபா ெகா வழிேய ெபா தா ைய உடேவ ந கிவ உேராம ஒ தா உதி இற தா பேகாண ைத அ அைனவ தா ஒ ப ர மா க ைடய வா நா எ தப யா வ . வ நி வ டேவ அ த இைறவைன வழிபட நராடாம Siddharagal Varalaru--Er.SaravanaKumar. வா இவ ஒ சீடராவா .. _____________________________________________________________ உேராம அ டமா சி தி ெப ற 18 சி த கள இவ ட மா வ எ ன :- உேராம காரண ஒ றைர இவ ேகா டேகாண (8 ேகாண) வ .BE.K.

எ பைத வ . Muscat. உேராம ன ஞான 4. Siddharagal Varalaru--Er. உேராம ன . உேராம திர த ததாக கைள க ன இய றிய த ேகாவ லி த சன உவைம நய 10. இவ அதிக . உேராம ன 3. : ன ைவ திய 11.1000 .SaravanaKumar.BE. றா . நராடாம வ த உேராம இைத க ற ெம ன ைய வ நாயக ட சி த ேகாவ வ ண பாட ன அ கள உேராம ைமேய சிற த இ சி த ெவள ய ேலேய இைறவ உேராம தமான பாட க 2.50 6.1000 . உேராம ன ேசாதிட வ ள க 12. உேராம ன ைவ திய திர ஆகியன.. உேராம ன திர 8. பகார பா சிேலைடக 1..Siddharagal Varalaru ேகாய ைல அைட தா .500 ட திர கி ைவ 13. சி தன .500 7. உேராம ன காவ ய .K.50 .B. உேராம ன ெப 5.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru தி Om Vinayaga .500 ட – 30 . நாகா க வாய லிேலேய நி ைமைய வ ட அக ப இைறவைன த சி க . Page 117 saravanakumarkb@gmail. உேராம ன இர 9. ளா .

க றி சாதி வ வ ப ெகா றி அ சைன ெச ய ேவ பதினா ேபா றிக : க ப ட இ த சி த அ ப ெச ல கி..உேராம கன ன தியான ெச தக அைல அ ைண.B. ஜடா யேர ேபா றி! ப ம ன சி த றி ப ட ப மன ைறக அழகிய சி ேகாலமி .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . ெசா ள ேய த தா ய த க தி க ேதக வ தி ட க பள ச அட ேமா? வா ைச ட ச ைட ம ல : பலைகய .BE. கய லாய தி வசி பவேர ேபா றி! 2.K. Muscat. மனைத அட கி அ ம : த இதய . தபேம ற ேவ அ லி த த ெத உேராமசி த ப தி வ . அத ேம சள ெம உேராம ஷி அத இ க வ ள கி அல தலி . கய லாய பட ைத ைவ தியான காக ைள க ம வ லிைக பதினா ப ேபா றிகைள .. வேம சரண . 1. Page 118 saravanakumarkb@gmail.SaravanaKumar. ெமலி த உ ெசா த Om Vinayaga Siddharagal Varalaru--Er.

மிள க .ப ேவ . சிவதா 7. மகால 13. Siddharagal Varalaru--Er. பழ ேவ . சிவச தியாக ேதா 5.BE. ெத பவேர ேபா றி! டரா 10. உலக ைத 15. பவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! கா சி அள பவேர ேபா றி! கட தவேர ேபா றி! வ க சி தேர ேபா றி! 16.K.. ைகலாய தி வாச ெச உேராம ஷி ன ேய ேபா றி! ேபா றி! இ வா பதினா ேபா றிகைள ம திரமான “ஓ ேபா றி” எ ைச உேராம ஷி ைற ஜப 108 நிேவதனமாக இ ைழவாக ெச த ெவ உ க ப ரா சி தப ற ன சி த க ேவ சி இ ெபா றி அ க லாம . தைடகைள ந 9. Muscat.SaravanaKumar. ச திரைன த சி பவேர ேபா றி! . ச யேர ேபா றி! 8.Siddharagal Varalaru Om Vinayaga 4. ந தி ேதவரா கா ப ற ப 6. பவேர ேபா றி! டவ ைத த சி பவேர ேபா றி! கீ த ப 11.B. சீரக கல ண ைவ க க ..த தைனைய மன ய . ற Page 119 saravanakumarkb@gmail.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru 3. நிைறவாக தபாராதைன ெச ல வாமிேய . காக ஜ ஜி க ப மிய க ெப ய அ ெப றவேர ேபா றி! கா பா ேபா 14. கால ைத பவேர ேபா றி! மாைன வண 12.

தாயா . அண வ ..SaravanaKumar.B. நிைல மாறி இவ யாம . மன மன நி மதி கிைட 2. மன அ அக ெம றா . மன உ திர நிைறேவ அக .BE. மன வ யாதி. மன ச சல தவறான க க கவன ெச த யாம . மக அ வழிப டா ள ெதள வாக இ மேனா த . Siddharagal Varalaru--Er. தி க சி தா கிழைம இவ .Om Vinayaga உேராம ஷி சி த ஜா பல க : இவ ச திர கிரக ைத ப ரதிபலி பவ . ச ப த ப ட ப ர சிைனக சி நிைலெகா ைள வ நிைன த கா ய உக த நா நம . ஜாதக தி ச திர கிரக ேதாஷ மேனாலய ெப ஏ பட ேவ க ேவ ேவ கைள ந ெம எ ெவ ப ந 3. .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . ன வரலா றி . ச சல 4. க தி ந 5. மக ெவ மண ச தி . . Page 120 saravanakumarkb@gmail. இவைர பவ . Muscat.. ெதாழிலி ப தி .K. ப ப இ கி மகி உேராம கிைட க … க . எதி றா இ சி த ைற ப 1.

ஐவ க பா க ெமௗனமாக இ ெசா ேக டா . “இ த டபற ேபா .BE.. ப ர மா. எ ஆழிைல ேம ேதவ க ப ரளயகால தி மா?” எ ப . ஆனா ேத க அ சி க . தி ள ெகா கின. இவ ப ரளய கால ட ந ச திர பதவ ய ஒ எ ச திர சிற தவ .. நா க ஆ யாரா த சிவ ேபாய ன. இவ வா வா . Page 121 saravanakumarkb@gmail. இவ ப ற தா . அவ யா கள எ ேக இ திர . சதாசிவ ேலா தி மாேல பதி ஒ சா பாக என ேவக தி . Muscat. மா வா ” எ “ப ரளய தி ப றி மாலிட எ அழி ெகா லா தஎ ய லி த சன ச கர ேடய “இத றா . சிவெப ச ேதக ைத அ ேலா டறி தா எ கள ப . சி த க மா இவைர அைனவ தன எ தவ கள ட த ெத வ அழி வ தா . இ உலகெம பல இட தபசி. ன ட தி தி த .எ யாத வ த Siddharagal Varalaru--Er. றா .SaravanaKumar.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . ஆைகயா இ லா வர ல தி தன .K.காக ட சி த :- காக றி அைல வர ஷிய அறிவ அவ ட சி த ஒ கா ைக வ வ பல வ ஷய கைள க சாப தா ட எ சமய கய ைலய மேக ெத எ இ .B. வ . ெப காக ஒ Om Vinayaga தன .

Page 122 saravanakumarkb@gmail. ல இய ” றா . களாக க லாழ கைள இ நிக சி வ ள கமாக .Siddharagal Varalaru Om Vinayaga அைத தா ெச வசி டைர அ அவரா எ ம ச கர திைன ஓடாம றா . 2. கிைட தைவ: ட நா . 1..SaravanaKumar.BE. ச . Muscat. ட ெபய அைவகள ப றினா .B. அதனா க ேக திவ அவ மிக ப அவைர அைழ ேம உ நி வ வ வ பதி வ தா ெசா லவ . அவ ட ட தா அழி தைத ஒ க வ ேம கிற றினா . சிவ வசி டைர அ ெசா னா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ட எ ப ேயா எ . ட காக றி க திக ஆய ர கண கான ஆ வ டதாக ற ப க ப ரளய ப ரளய தி க ப டைத பா காக உ காக ெவா வ ைடய ச ேதக திைன எ தைனேயா திதாக சி மர தி த டைர அைழ எ தைனேயா ேபானைத தா ப ைவ திய க பல உ . ேதா றி அழி பற உலக ததாக இ த அதிசய ைணகாவ ய தி றினா .. காக ட ஞான – 80 Siddharagal Varalaru--Er.K.

com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . காக ட காவ ய 5. . சமாதி இரசவாத . Muscat.SaravanaKumar.B.Om Vinayaga 3. Page 123 saravanakumarkb@gmail. சி உைற டதாக மாசி களா கி கவன தி Siddharagal Varalaru--Er. லறமாய காக க ம பைகவைர அழி க வழி ேபா “இ ண கைள ைற. வைக.. காக ட உபநிடத 4.BE. ப ற க ற ப க காவ ”எ மனதி ெச ப ற ெசய றி ஒ க சி த ஆ வ வா ததாக அ ேகேய வாள க றன . ன தியான ேம ெச ஞான ச கர : ஏ திய மகா ஞான ேய! க கைள கண க கிறா . ேவதியைர மய ண படாம றைவக கி ட கால ச கர றவறமாய . வழி. கா ய சி தி ெப ைற. காக ட இைவ இவ ற – 33 – 16 ைடய ேவதா த காணாத கா சிெய லா ேயாகஞான .K.அ ப ெத வ கி மைற தி இவ கம ைடய .. ேநா ம – 31 க த ேவ பக டாக க ஒ த ப ட தி சமாதி ெகா காக ட காக ட றன. கள ளன.

SaravanaKumar. கா பா ேகாலமி க டேர உம வாமிேய! பட ைத ைவ அ ஜ ராமைர கா பவேர ேபா றி! சி பவேர ேபா றி! Siddharagal Varalaru--Er. ம 3.BE.. : ரேர ேபா றி! வரபகவான .K. Page 124 saravanakumarkb@gmail. ந . ல . பஜா சர தி வசி பவேர ேபா றி! 4.B. நமஹ. தியான றி நேலா பல . Muscat. நல ச பதினா ேபா றிகைள . அ ர கைள அழி பவேர ேபா றி! 5. ேதவ கைள 6.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru கா ைக Om Vinayaga . பேர ேபா றி! வ .. றி . ெம ம தபேம ற ேவ இ . சன ப க வ ய ேவ ேபா றிக ச . மகா காக சள காக வ ள கி ெகா ம ேம அத ைள க : பலைகய . அத இ த சி த பதினா ைறக அழகிய சி க ப ட தவன . கி. ட சி த றி ப ட ப மன சைன ெச 1.Siddharagal Varalaru வாமிேய! திக கா ேபா ப றிய எ ைம காக ஜ ட காக ஜ ட சி த ேதக தி ப தி ட அல தலி ெச ட ைஜ ம 2.

வாமிேய ேபா றி!” எ வ 108 ல காக ைற ெஜப க ..B.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru 7. ேகா லி ம க ெத கைள ப மகாேன ேபா றி! ஜி பவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! யேர ேபா றி! ராம பாத ைத த சன 16. Page 125 saravanakumarkb@gmail.Siddharagal Varalaru ன ப யேர ேபா றி! 8. சிவச தி ஐ கிய ைத 10. நாரதகான பவேர ேபா றி! ெச த காக ஜ ட சி த வாமிேய ேபா றி! ேபா றி! இ வா பதினா ேபா றிகைள ம திரமான “ஓ ஜ ட சி த ேவ ப . வேம ேபா றி! ேத ேபா றி! 14. அ Om Vinayaga .SaravanaKumar. நிேவதனமாக வ ைவ றி அ உ க ப ரா த கடைல.K.. நிைறவாக தபாராதைன ெச காக ட ைசய இவ நவ கிரக ைற ப 1. பாவ ைத ேபா 15. பகவானா ஏ ப ேதாஷ க ந Siddharagal Varalaru--Er. ேநா க 13. : பகவாைன ப ரதிபலி பவ . மானஸா ேதவ ைய வண 9. இவைர . Muscat. மன த கைள வண 12. மகா க ெக த சி பவேர ேபா றி! லா 11. த தைனைய மன ேவ . . ஜாதக தி க றி வண யேவ கா ய சி தி பல கள வழிப டா ண ஆகியவ ைற க க .BE..ல சி த ப ற நமஹ.

இவ ஆ தா .B. 5.Siddharagal Varalaru ஏ ப திர பா கிய ேகாளா ப ர சிைனக 3.SaravanaKumar. பண ப ர சிைன. ஆ கைள ேமய வ கியவரா சிவேயாக வா . ந . ேவைல இ 6. வ வ லாதவ க வா அண வ கிைட அக மி கடா க யாத ெப கா . Om Vinayaga . _____________________________________________________________ இைட காட :இைட காட தி இவ ெதா ேம வ ைட ம )எ ேம மாலி ஊ ெதாழிலி ஒ மர த ய நிைலய நி இவ இ வா வ நி அவதார டல தி எ ப இைடய ப ற தவ எ ஈ ப சி ைத ஒ சிலர தி க . ேவைல கிைட . .K. வய ட . ெகா ைகய . Page 126 saravanakumarkb@gmail. (இைடய வ . சமாள ச ப த ப ட ேகாளா ைம அக திர ல .ஒ நா வா Siddharagal Varalaru--Er.. வ யாபார தி ஆகியைவ எதி பாராத ந நிைல ஆகியைவ அக 4.. இவைர வழிபட சிற த நா காக க தா . அரசா றி ச க வ யாழ .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru 2. Muscat.BE. ட . ைக வள ெபற இவ வழிப டா ட சி த வரலா ம வ ேஷச பல .

K. பா றா .Siddharagal Varalaru ெச ெகா இைட காடைர த சி த ஒ பா கீ ேழ இற ப றிய சி தைனய லி கிறா கி வ ?” எ . ெகடாம க தலியன நிைலைய அறி தா . மன மகி ெச சிறி ச கால தி வர ேபா ென ச எ றவ ைற த ேச ேறா ைச தி கல த ப ேய ப ைக ேத பாலி ெப ப பா ச க ஆ கா வ த க ெப ன தான ய ைத ன க .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru வழியா Om Vinayaga . அ ெபா ச தா இைட காட ட கிைட க ய ஏ ப ட தினைவ ஆ வ க அழி தன. Muscat. “மகேன! ந எைத றா .BE. க க லா தா .SaravanaKumar. ேயாக தலியவ ைற உபேதசி இ வ .. அ இைட காட சி த ஆனா . Page 127 saravanakumarkb@gmail. கிைல ேபா எதி பா கி. வ த இைட காட . இைட காட . உய உய தி வர கிைல ேபா தி அவர க வ எ . எ க உதி கிைல வ வரைக இைட காட உய வா உய கெள ஆ வ ய த நவ கிரக வா ேபா க ஆ சி உ ய ப னா . ேசாதிட .B. தன ப யநிைன ைவ திய . எ கைள ஆ றதா த ேசாதிட திறைமயா ைகயாக எ கால தி இ தாவர த சி த பன ெர பழ கினா .. அ த சி தைர வண ெகா தாக த இைட காட தா . ஞான . அழி ெதாழிய உய டன இைட காடைர பைத காண Siddharagal Varalaru--Er. ற அழியாத தன.

Page 128 saravanakumarkb@gmail. சிற ைடய . -70 எ ட றவ ைற எ களள றச உலக ைத ச ைத ந கிய சி த கைள ைடய கால திர இ நவ கிரக வய இைட காட ெந ப க ஏ றவா நிர ப ன. நவ கிரக வத ஏ க தன . அவ ெச டாதி றா க க தினா .B. இைட காட ற .உடேன வான ெபாழி த அவ க சைம த சாத ைத உ கி வ க சி எ சாத ைத அ ப ேய உற மய லக வாசிகளான ந மி க மகி வர கினா . Muscat.BE.ஆ மைழய பா க அறி திறைன க ேவ ய பல வர ம வ த வ இ த ஏக ச த “ஊசி இவ ஞான பாட க றி” எ கால ேபா . . மா க ைவ தா .SaravanaKumar.Siddharagal Varalaru Om Vinayaga இைட காட மிக எ ைச ஆ பாைல வழ மகி வ தத மய க தி கி கிட பைத வ திய ேகா ப க கைள மைழ ெப . பாலி வ . ைம உண ப டன . இவ Siddharagal Varalaru--Er.K. க கால .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru வ தன .ந க பாரா த ள த வ வ க த ல .. வ ழி னா க ஆசீ வதி வா க பாட ச மா றி ல மைழ மி இய றினா . ேம ெச கிராகி ேபா மிக இவ ட றவ கைள அட கினா . நா அ த ட இைட காட . . மிக கிராகி..

அல க க ப ட ம மன றி ெத ன க .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru தி Om Vinayaga .SaravanaKumar. கி.Siddharagal Varalaru வ ணாமைலய சமாதியைட தா .B.ம ெம ேம ச வ ள கிைன ஏ றி தலில இ த சி த .அ ம இைட காட சி த ெச மாேன! அவதாரேம! சிற க வ ேதக கிறா . : அபைலக ஓ ேபாக றி ப தியான வ லிைக 16 க ெகா . Page 129 saravanakumarkb@gmail..K.. Siddharagal Varalaru--Er.BE. Muscat. ஜனன சாகர தி சமாதியைட தா எ தியான ெச ஆயனரா ஆ அவத யா கி ேகா உ த க ள ய ேகாணா ெப ற நவ கிரக ேபா ப பர தாமன ம கைட க கைள கைவ த சிற க திற இைட காட கா ப வாமிேய! இைட காட சி த தி ப தி ட ட ைச அழகிய சி ேகாலமி மமி ைவ க ேவ அ சி க ேவ ச : ம . சள பலைகய பட திைன ைவ ைள க ேபா றிகைள ைறக பலைகய .

B.K. எ வசி பவேர ேபா றி! லா வ யேர ேபா றி! ல வன தி வசி இைட கா சி த வாமிேய ேபா றி! ேபா றி! இ வா அ சி த ப இைட காட சி த ெஜப க ேவ லம திரமான “ஓ வாமிேய ேபா றி!” எ 108 ைற . கி Om Vinayaga : ணைன த சி பவேர ேபா றி! 2.. கா நைடகைள ல 13. அ மிய கா பவேர ேபா றி! க ைணைய அள பவேர ேபா றி! ச ைத உைடயவேர ேபா றி! 15. “ ” பஜா சர தி 12. அபயவரத 7.BE. Muscat. இளந ப பவேர ேபா றி! யேர ேபா றி! 5. யேன ேபா றி! 9. ப ச ைத ேபா 4..com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . ம தி உைடயவேர ேபா றி! உ வமானவேர ேபா றி! ேலாக 8. ேதவலைல ப 16. உலகர சகேர ேபா றி! 6. Siddharagal Varalaru--Er. Page 130 saravanakumarkb@gmail.SaravanaKumar. க ைவ கா பவேர ேபா றி! 11. ஒள மயமானவேர ேபா றி! 10. 14. க ணா திேய ேபா றி! 3.பதினா ேபா றிக 1.

ெப . த வரலா ந அக . . Page 131 saravanakumarkb@gmail. பா ேவ .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru அத Om Vinayaga . அரசா த ண ைவ க திர த கா யசி தி ைற ப 1. ப ைள இ 8.. ஜா பல வழிப டா ஏ ப 3. வ யாபா க 5. ப ைச வ ைச ெச இவைர ந ல பல 2. .SaravanaKumar. பழ . க பைன அண வ கிழைம.BE. கவ திசாலி தன 6.Siddharagal Varalaru ப நிேவதனமாக இளந . ச யாக ப 4.. இவ ேவ . Muscat. . . . உ திற க பகவாைன ப ரதிபலி பவ . ய ப ர சைனக த . ஜாதக தி ணவ ய உக த நா இைட காட சி த இவ நவ கிரக . இவ பாட காதிேல அண கள த ைப அண த Siddharagal Varalaru--Er. றி .B. ஏ பட ஆசி ய க 9.K. க கள த க வய க தா 7. தைட. ேதா பகவானா . க வ ஏ ப ட க ந கி யாத நிைல அக ள ப ர சைனக திற உ ஏ ப ந கி வள . .. _____________________________________________________________ த ைப:த ைப எ ெதா க டா ப ெப கள நைக. லாதவ க ப ைள வர கி டான ப ர சைனக ப ர சைனக ச ப த ப ட வ யாதிக இைட காட சி த : ேதாஷ க அதிக க க .

இவ 32 ஆ மாத வ சாக மிக அழகான ஆ பற த உ அைழ தா க ேகாபால த பதிக அைச தா இவைர ளா . வ . ந ச திர த தா அைழ கிறா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ெப Om Vinayaga . மாதவ தா . Muscat. சி த ஞான உபேதச பதினா ெச வ தவைர வண அ பேதச க கி நி ெச நா றா எ ெச ேப உ தவ தி தா ன ைகமா .Siddharagal Varalaru ைண த ைப பாட த பா சி த எ கைள யாதவ . ஆனா உபேதசி தைத அ ெச உ வ வ தா . ேகாவ த ைப “ ழ ைத ஒ ழ ைதயாக இ த ைப எ ழ ைதய . “மாதவ த ைப ந ேபான ப றவ ய தவ வயதா வத காக மாதவ ஒ த ைப மாதவேரா க தா கேவ அ த ைபய . ” Page 132 saravanakumarkb@gmail.BE. த ைப தவ நஎ னட பவ தி ெகா ெச ய ேபாகிேற ல தடவ வைட ந இற தா அவ ேவ உபேதச த ைபைய ெம கால பயனா ேபா த ைப... நா வா Siddharagal Varalaru--Er.SaravanaKumar.B.அ த ெப றா ெவ றி ெப .அ ஆ ெப ழ ைதைய ேபாலி தா அத அழ ழ ைதய காதி நைகைய அண வ தினச ெச நிக தா சி காைல இைறவைன வண .K. இதனா ேற அைனவ பா ல தி மாைல எ த !” எ றா ெகா ெபா ைம அைட ேபானா உபேதச .

றா .

நா

இர

த ைப

பவ

தா

ைழ

கைள

த ைப

த ைப
தி

ப தி

சி த

அழகிய சி

ளன.

சி தி ெப றதாக சி த

ைறக

பலைகய

,அ ம

இ த சி த

ெகா

பதினா

ேபா றிக

றி ப

தியான

சி க ேவ

:

சள

பலைகய

ெம

ெச

மமி

ைள க

16 ேபா றிகைள

கி,

ேம

றி

.

:

சி பவேர ேபா றி!

2. ஹடேயாக

ைறய

வ ள கிைன ஏ றி ைவ க ேவ

லா

தா . த

தினா . அ த பாட

பட திைன ைவ

மன

3.

களாக உ

ைச

க ப ட

1. சிவைன

தஒ

றன.

சி த

தலி

களாக எ

சி த பாட

ேகாலமி

த ைப
அல

பாட

கி

கி

தவ நிைலய

சி த மய லா

ெத யாம

தா . அ

த ைப

ேதக

சி த யா

கா

மர ெபா தி

Om Vinayaga

யேர ேபா றி!

உைடயவேர ேபா றி!

Siddharagal Varalaru--Er.K.B.SaravanaKumar.BE., Muscat.,

,
.

Page 133
saravanakumarkb@gmail.com

“Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru

Siddharagal Varalaru

Siddharagal Varalaru
5. ஞானவர

ெகா

6. ேஜாதி ெசா
8. வ

தி அல

9. நா

ய ப

10. இதய

திக பவேர ேபா றி!
கார ப

16. எ

ெச

பவேர ேபா றி!
ேதவேர ேபா றி!

தலான ேதவ கைள

14. ஊன

ளவேர ேபா றி!

அள

13. இ திர
15. ஓ

யேர ேபா றி!

யேர ேபா றி!

ப தன

12. அபய

பவேர ேபா றி!

பேர ேபா றி!

7. சிவ ஒள யா

11. வா

அள பவேர ேபா றி!

றவைர

கா பா

ற பஜா சரமா

லா ஐ

வ ய

சி பவேர ேபா றி!

பவேர ேபா றி!

வா பவேர ேபா றி!

கைள

அள

த ைப சி த

வாமிேய ேபா றி! ேபா றி!

வா

16 ேபா றிகைள

லம திரமான “ஓ
ைற ெஜப
றி ேவ
தியான

.ப

சி த ப

சி தேர ேபா றி!” எ

. நிேவதனமாக பா

ப ரா

:

ஏ திய

தர

108

, பழ , த

தனனைய மன

. நிைறவாக தபாராதைன ெச

ெச

அ திமர

த ைப

க ேவ

ைவ க ேவ

றி அ

.

திேய

அம

Siddharagal Varalaru--Er.K.B.SaravanaKumar.BE., Muscat.,

Page 134
saravanakumarkb@gmail.com

“Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru

4. ேமா ச ஞான

Om Vinayaga

Siddharagal Varalaru

Om Vinayaga


ட எம

லாசி த

ெப ற ச திய சி தேர
ந ப

வா

ைக

த ைப சி த ெப

த ைப சி த

ஜா பல

இவ நவ கிரக

கள

இவைர வழிப டா

சி

3. ச யாக ப
மற

ைளய

4.
தன

ெதள
5. ேக
வல

றியவ க

இர த

அப வ
ைச எ

தி ஏ ப

.

ேநர தி

.

உைறத

தாேன ேபசி ெகா

, மன ப ரா தி, வ

, இைவெய

லா

ப ரைம,
அக

.

பகவானா

ஜாதக தி

ஏ பட

ய ேதாச

.

6. ேபாைத ெபா
பழ க
7. ஆ

பகவாைன ப ரதிபலி பவ .

.

நிைல மா

ஏ ப

:

, மேனாவ யாதி, ைப திய

தா

ேபா

மாேன!

..

ள நிைல மா

2. மனவள

ேக

1. சி த ப ரைம ேகாளா
ேபா

அக

அ ைமஆ

த ைப

பல வ ண வ

ஜி க உக த நா

, ைகப

,

.

மக பாைதய

இவ

ெவ

சி த வரலா


திர

ேன ற
அண வ

தைட அக

கலா . இவைர

கிழைம.
றி

.

Siddharagal Varalaru--Er.K.B.SaravanaKumar.BE., Muscat.,

.

Page 135
saravanakumarkb@gmail.com

“Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru

ஆயசி தி அைன

எனேவ இவ த ெச . திகைள .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . திைரய சலி ப கனமான அம Siddharagal Varalaru--Er. இ தைன காலமாக அ ேந ஒ அம தாேம ேந ற ஆவ சி கா வா . Muscat..K. ெகௗட பாத எ சலி ஏவ ய பண நிமி தமா ெவள ேய தா .Om Vinayaga _____________________________________________________________ பத சலி:இவ “ப ர மேதவ க ச த ஷி ம டல தி ப ரகாசி பவ மான அ தி தலாவ ழ ைதகளா கிய அ ஆதிேசடன பத சலி அைன அச தி யாகேவ உபேதச கா ம “வ யாகரண சீட க ெச றி திர ” எ தி ெர சீட ம பத ப ட சீட க றாகிய ராஜசைப எ தா இய றிய ைல த ேநரா உ ைடய உபேதசி க ேவ டாய . சசைபகள டப தி ப ற தவ .B. றியவ .BE. மகனாக வஷ சா பலாகிவ ஆய ர எ ேதா றிவ ந ச திரமாக யா ேதவ க ைலய பல ப ேதா மக ஷி அவதாரமாக னவ ண லி வமாக உபேதசி ேநராக உபேதசி க உபேதசி வ தா . ஆதலினா . தம திைரைய ேபா த சீட க ெகா வ த பத ஒ இைடேய ஒ டா ..SaravanaKumar. Page 136 saravanakumarkb@gmail.

Siddharagal Varalaru வ “வ யாகரண க வ ஷகா ரைல மிக அ த கி க ேக உ அச யா மகி ேக ட னவ கல மண ேயாைச ேபால வ த . ர பதிலாக ”எ றா ஒ சீட . சி திகைள அைடயலா .SaravanaKumar. ப ரகாமிய .K. Page 137 saravanakumarkb@gmail. ேதவேர இ த உலகி “ எ ேக டா இ “ப ச த ெஜய தா ப ரா தி. ஐ “உட க ல ப ல ெவள ய வேத தவ . நாதேர தவ ைத ப றி வ தன . சீட க பரமான த . சி த க பத ப ரேவச றா பத ன வ டமி வ ம ஆகிய அ டமா ேம இ சலி. வசி ெனா பரகாய . ேம கட க எ க வச ப ெச பா க .BE. அண மா. தைடய றி வ த க Siddharagal Varalaru--Er. க மா..B. மஹிமா. இலகிமா. ய ப வைத க சட இர ைட ேக தவ ” றா .. வ .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ஆதிேசட உ Om Vinayaga . உவைக ெபா டான ச ேதக ெவ “ சலி திர ைத” உபேதசி தா . Muscat. ஈச சா திய ” எ சலி சா தியமா?” சீ ட . இ தைன நா பல கிள ப பத கைள னவ ெசா க க ேக டன .

அ ெவள அ கி கண திைர திைரைய த கண ப டக ஆதிேசடன வஷ த அ தைன சீட க எ சா பலாய ன .உ றா பத ைம கா தவ க . “ வ இ அவசர ப த டஉ த வ தி கி த ெகௗடபாத “எ . ன வ எைத நிைன நட வ ட . ெகௗடபாதேர ந ம ேதைவ தியான . உன .B. நட தைத அைனவ ெவள ய பய தாேரா அ ப நா வ த இ தா வ தி எனேவ சகல கைலகைள ைடய இ ேபாைதய நிைல ைக ய சமாதிநிைல சலி. Muscat. Page 138 saravanakumarkb@gmail..K. Siddharagal Varalaru--Er. தியான உ றி ன வ அவ ம சா பலாகிவ சீடனாக மி மனைத க ட ெச ண ரகசிய ைத அறிய திைரைய வ ல கியதா வப த என க க உடேன மா மாறினா .அ ெகௗடபாத வ கா படாம இ தைன நா சமய வைத இ இ ப வ தா .SaravanaKumar.Siddharagal Varalaru தி ர கா ய சீட க ய ந கி பா ப நாத தி வ ட ேவ இ ஆய ர க திைன ஒ ெம க.BE. இ தைனநா வ டா க டனேர” எ ச ேவ ேத றி ெகா கிேற டா ”எ ெபா ந ப க க எ .. திைர வ லகிய க கா கள லி த இ த க பர ஆவலா .com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru மைழய Om Vinayaga .

ைள க 16 ேபா றிகைள றி ெபா னற Siddharagal Varalaru--Er.Siddharagal Varalaru ப யாக ெகௗடபாத க ெகா தா . ேம ச மமி ெல . Page 139 saravanakumarkb@gmail.K.SaravanaKumar.அ ம க ப ட இ சி தியைட ததாக சலியாேர! ைச அழகிய சி சலி சி த அல மன ட ட க ப ரகாசி பவேர எம ேதக ஆன த த சன . ெப ற ச திய சி தேர வண பத த ேபா .B.. பத சலி ன வ சித பர தி பத கிற சலி தியான ஆயசி தி அைன ப தி ந ட டல தி லாசி தர ேவ பத சலி சி த தி ப தி பத க ப தி ேகாலமி தலி : பலைகய ச ம சள பலைகய ம வ ள கிைன ந இர றி ப : ைறக பட திைன ைவ ெம தியான வ ெச கி.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru ப Om Vinayaga .BE. பத லாதார தி நாத வ சலி கனைல எ ன வ ேயாக தி ஆதிேசட அவதார தி சிலி தா ெகௗடபாத . ைண ஊ றி க தபெம றி ைவ க ேவ இ த சி த க ெச . Muscat.. னவ ச த ஷி ம ஆ ப ேயாக சாதைன ெம ற ப தகளைண .

ஞான வழிகா 9.. ேயாக அக திர க அ ைடயவேர ேபா றி! பவேர ேபா றி! ள ய ேயாகிேய ேபா றி! அைன ைத அள பத றி அ சி த ப சலி சி த வாமிேய ேபா றி! ேபா றி! இ வா 16 ேபா றிகைள லம திரமான “ஓ ல பத சலி சி தேர ேபா றி!” எ Siddharagal Varalaru--Er. : நிைல ப ட மனைத உைடயவேர ேபா றி! 2. Page 140 saravanakumarkb@gmail. .K. அ 14. இ பவேர ேபா றி! க உைடயவேர ேபா றி! ெமாழி ேப பவேர ேபா றி! 11. க உ ணா 6.BE. ம திர தி 5. ஒ ெபா ேபா ற ேபா றிக ன ற மல கைள கைள ெகா அ .Siddharagal Varalaru திர அண வ ைல பதினா 1..com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru வ Om Vinayaga . ேப 10. Muscat. ேயாக 16.ப சி சி க ேவ . வமானவேர ேபா றி! ைடயவேர ேபா றி! யேன ேபா றி! 8. ஒள மயமானவேர ேபா றி! 4. இகபர க த 12.B. ஆதிேசஷன அவதாரேம ேபா றி! 3. மகாவ 13. அ பவேர ேபா றி! ப யேர ேபா றி! டமா சி திகைள ஞான 15.SaravanaKumar. க திேய ேபா றி! வ ச கா ேலாக 7.

வ ஷ . . ஜாதக தி த . சிற தி உ . மகி ட க : உ டா சி டா லாவ றி 8. கைலகள 7. _______-Manam Athu Semmaiyanal Manthirangal Jebickka Vendam-_____ Siddharagal Varalaru--Er.Siddharagal Varalaru “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru த ண ேபா க ேவ ட . உ ண தைடக . Muscat.. ெச . . ேத தனனைய மன தபாராதைன ெச பத சலி 1. பழ ள வ யாழ கிரக ேதாஷ நிவ ைம உ ேப உ கா . டா ணமா . Page 141 saravanakumarkb@gmail. . நிேவதனமாக இளந .ப க னவ பஒ 2. நிைறவாக ணமைட வ பத க ச ப தமான வ யாதிக 6. . 4.B.BE. எ ய பா . . எ சலி . ெப ம க 5. ந கல த த றவ ைற ைவ க ேவ ப ரா 3.K. கலா .SaravanaKumar.ப வ உ றி ேவ ஜா பல டா . க றி .com ைற ெஜப 108 Om Vinayaga . க . வள ந கி ெவ றி உ ச ப தமான வ யாதிக இவைர வழிபட வ யாழ கிழைம உக த நா ன வரலா டா ..

.SaravanaKumar..BE.K.B. Muscat.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru .Om Vinayaga RARE PICTURE (THIS PHOTOS ARE TAKEN FROM WEB) Siddharagal Varalaru--Er. Page 142 saravanakumarkb@gmail.

BE.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru .B.Om Vinayaga RARE PICTURE (THIS PHOTOS ARE TAKEN FROM WEB) Siddharagal Varalaru--Er.SaravanaKumar. Page 143 saravanakumarkb@gmail.K. Muscat...

.BE.Siddharagal Varalaru Om Vinayaga Page 144 saravanakumarkb@gmail.K.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru RARE PICTURE (THIS PHOTOS ARE TAKEN FROM WEB) Siddharagal Varalaru--Er.SaravanaKumar... Muscat.B.

Muscat.Om Vinayaga RARE PICTURE (THIS PHOTOS ARE TAKEN FROM WEB) Siddharagal Varalaru--Er.K. Page 145 saravanakumarkb@gmail.SaravanaKumar.BE...B.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru .

com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru . Page 146 saravanakumarkb@gmail.K. Muscat.SaravanaKumar.B...BE.Om Vinayaga RARE PICTURE (THIS PHOTOS ARE TAKEN FROM WEB) RARE PICTURE (THIS PHOTOS ARE TAKEN FROM WEB) Siddharagal Varalaru--Er.

.B.K.SaravanaKumar..Om Vinayaga Page 147 saravanakumarkb@gmail.BE. Muscat..com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er.

.Om Vinayaga Page 148 saravanakumarkb@gmail..B.K. Muscat. .BE.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er.SaravanaKumar.

Om Vinayaga Page 149 saravanakumarkb@gmail.K.. ..com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er.BE. Muscat.SaravanaKumar.B.

Muscat..Om Vinayaga Page 150 saravanakumarkb@gmail.K. .BE.SaravanaKumar.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er..B.

com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er.B..Om Vinayaga Page 151 saravanakumarkb@gmail.BE. .SaravanaKumar.K.. Muscat.

com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er.. . Muscat.B.SaravanaKumar..BE.Om Vinayaga Page 152 saravanakumarkb@gmail.K.

K.BE.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er. Muscat.B.SaravanaKumar..Om Vinayaga Page 153 saravanakumarkb@gmail. ..

.. .BE. Muscat.K.SaravanaKumar.Om Vinayaga Page 154 saravanakumarkb@gmail.B.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er.

BE.SaravanaKumar.Om Vinayaga Page 155 saravanakumarkb@gmail.B. Muscat...com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er.K. .

. Muscat.K.BE.SaravanaKumar.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er.Om Vinayaga Page 156 saravanakumarkb@gmail.B.. .

com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er.BE. .SaravanaKumar..B.K.. Muscat.Om Vinayaga Page 157 saravanakumarkb@gmail.

Om Vinayaga Page 158 saravanakumarkb@gmail.B..com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er.K.SaravanaKumar. .. Muscat.BE.

K.Om Vinayaga Page 159 saravanakumarkb@gmail..com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er. Muscat..BE.SaravanaKumar. .B.

K.. .SaravanaKumar.BE.Om Vinayaga Page 160 saravanakumarkb@gmail.com “Sasikala Printers” Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru Siddharagal Varalaru--Er..B. Muscat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful