You are on page 1of 1

Seni dan Perkembangan

JERISE Kanak-kanak
Mengikut Tahap

Mengenal Konsep Aktiviti


Motivasi Pembelajaran
Mengikut Tahap
Perkembangan JERISE

Ciri-ciri perkembangan kanak-kanak


Perkembangan
dan pertumbuhan
pertumbuhan mempunyai
mempunyai arah
arah tertentu.
tertentu. Perkembangan
Perkembangan
Perkembangan dan
dan
dan pertumbuhan
pertumbuhan adalah
adalah berperaturan
berperaturan dan
dan dapat
dapat dianalisis,
dianalisis, baik
baik pada
pada
peringkat lahir,
lahir, mahupun
pada peringkat
peringkat sudah
sudah lahir.
lahir. Perkembangan
Perkembangan berlaku
berlaku
peringkat
mahupun pada
dalam
dua arah,
arah, iaitu
iaitu dari
dari kepala
kepala ke
ke kaki
kaki (cephalocaudal)
(cephalocaudal) dan
dan dari
dari tengah
tengah ke
ke
dalam dua
tepi
(proximodistal).
tepi (proximodistal).
Susunan
satu-satu
Susunan perkembangan
perkembangan adalah
adalah serupa
serupa bagi
bagi semua
semua ahli
ahli dalam
dalam satu-satu
jenis.
jenis. Kanak-kanak
Kanak-kanak berkembang
berkembang secara
secara berperingkat.
berperingkat.

Perkembangan
daripada keadaan
yang menyeluruh
Perkembangan berlaku
berlaku daripada
keadaan yang
menyeluruh kepada
kepada
keadaan
keadaan tertentu.
tertentu.

Perubahan
dapat diukur
diukur secra
tetap tetapi
dapat
Perubahan bersifat
bersifat kualiti
kualiti tidak
tidak dapat
secra tetap
tetapi dapat
dilihat
dilihat daripada
daripada perubahan
perubahan sifat.
sifat.

Proses
berterusan iaitu
daripada permulaan
Proses perkembangan
perkembangan berterusan
iaitu daripada
permulaan hingga
hingga
akhir
iaitu peringkat
akhir hayat,
hayat, iaitu
peringkat matang.
matang.

Ia
daripada tindakan
tindakan saling
saling berkait
berkait antara
Ia timbul
timbul daripada
antara pertumbuhan
pertumbuhan fizikal
fizikal
dan
pembelajaran.
dan pembelajaran.

Perkembangan
oleh baka
baka dan
persekitaran.
Perkembangan dipengaruhi
dipengaruhi oleh
dan persekitaran.

Ciri-ciri perkembangan dan ciri-ciri ekspresi

Beri peluang untuk bekerja dengan berbagai-bagai


bahan, cara dan teknik kanak-kanak dapat meneroka
secara kreatif dengan variasi yang tidak terhad dan
tidak terkongkong.
Aktiviti seni juga mudah direka bentuk untuk
mendekati keperluan dan naluri ingin tahu kanakkanak, seperti menyentuh, mengguling, mengguli,
meramas, menggosok, mendengar, mengesan bunyi,
menghidu, meniru aksi untuk mengenal sesuatu.
Aktiviti seni juga mudah dilaksanakan ketika
bermain dan boleh dikaitkan dengan sesuatu yang
digemari dan diminati.