You are on page 1of 21

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

הרטשמב הנולת תשגה

" 1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח" יפ לע

262 ףיעס

השעמ תושעל םמוז ינולפ יכ עדיש ימ"

עונמל םיריבסה םיעצמא לכ טקנ אלו עשפ רסאמ – וניד ,ותמלשה וא ותיישע תא ."םייתנש

221 ףיעס

וא רגאמ וא לכימ ,ןיעמ ימ םהזמ וא ריכעמה"

תוחפ ךכב םתוא השועו ,רחא םוקמ ימ ליגרכ הל םישמשמ םהש הרטמל םימיאתמ שולש רסאמ – וניד

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

שיגמ

:סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט שיגמ םשל דוהא 12.8.15 43608 הננער 20

םשל דוהא

12.8.15

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

הרטשמל הנולת

דגנכו ,והינתנ ןימינב רמ מ"הר תואירבה רש דגנכ ,הרטשמל הנולת תאזב שיגמ ינא .ןמציל ברה 'בכ תואירבה רש ןגס

השעמ לשב , 1977 ז"לשת ,ןישנועה קוחל 262 ףיעסל םאתהב הנולתה תא שיגמ ינא .עצבל דמוע םמעטמ ימ וא/ו תואירבה רש ןגס וא/ו תואירבה רש יכ יל עדונש עשפ

לכ טקנ אלו עשפ השעמ תושעל םמוז ינולפ יכ עדיש ימ" יכ עבוק 262 ףיעס ."םייתנש רסאמ – וניד ,ותמלשה וא ותיישע תא עונמל םיריבסה םיעצמא

/שדוח /םייתרחמ /רחמ הרטשמל התע חוודא אלו הדימב ,רומאה 262 ףיעס י"פע ."םייתנש רסאמ" לש שנועל ףושח תויהל לולע ינא םיישדוח

) 1 'סמ חפסנ(

:)ךשמהב הבחרהב טרופיש יפכ( תואבה קוחה תוארוה לש תננכותמ הרפהב רבודמ )א( 13 ףיעס ; 1959 םימה קוחל א 20 ףיעס ; 1977 - ז"לשתה ןישנועה קוחל 221 ףיעס .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח ; 1996 - ו"נשתה הלוחה תויוכז קוחל

" 1977 -ז"לשת ,ןישנועה קוח" יפ לע .1

:" 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל" 221 ףיעס .א

םתוא השועו ,רחא םוקמ ימ וא רגאמ וא לכימ ,ןיעמ ימ םהזמ וא ריכעמה" שולש רסאמ – וניד ליגרכ הל םישמשמ םהש הרטמל םימיאתמ תוחפ ךכב

1 'סמ חפסנ( ."םינש

:" 1959 םימה קוח"ב א 20 ףיעס

,תילקיספ הניחבמ םימ רוקמבש םימ לש םהיתונוכתב יוניש "םימ םוהיז" וא ,תרחא וא תיביטקאוידר ,תיגולוירטקב ,תיגולויב ,תיטפולונגרוא ,תימיכ יחב עוגפל םילולע וא ,רוביצה תואירבל םינכוסמ ויהי םימהש םרוגה יוניש ."שמשל ודעונ וא םישמשמ םה הל רשא הרטמל םייואר תוחפ וא ,חמוצב וא

וא יתיישעת לעפמ – "םוהיז םרוג"

.וחוכמ ונתינש םיוצהו ונקתוהש תונקתה תוברל – "1'א ןמיס"

םוהיזל םורגל הלולע וא םימ תמהזמה הלועפ לכב ענמיהל םדא בייח – ב20

וא ןירשימב ,םימ

יאלקח

ןיפיקעב

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

סנק וא הנש רסאמ – וניד ,1א ןמיס תוארוהמ הארה לע רבועה .אכ20

.)2 'סמ חפסנ(

הצמוח " 1993-ג"נשתה ,םינכוסמה םירמוח קוח"ב היינשה תפסותה יפ לע -המישרב 82-81 'סמ( דחוימ לופיט רובעל ךירצש לער היחלמו תירוצורואולפ

.) 3 'סמ חפסנ

םימב לופיטל םילקימיכ 4 קלח 5438 י"ת ילארשי ןקת"ב 4.4 הלבט םילאקימיכה תמר איה "תיציליסורואולפ הצמוח :הייתשל םידעוימה .) 4 'סמ חפסנ( הייתשה ימב םירתומה הייתש ימ לש תיאורבתה םתוכיא( םעה תואירב תונקת"ל ) 2( 4 ףיעס " 2013-ג"עשתה ,)הייתש ימ ינקתימו

:הלא לכ תע לכב ומייקתי הייתשה ימב – 4 גרוחה יסחי ימוכס ךרע וא ךרע זוכיר ,רועישב םרוג םיליכמ םניא ) 2( ) 5 'סמ חפסנ( ,תישישהו תישימחה ,היינשה ,הנושארה תופסותב טרופמהמ

" 2003 ילוי 6 הייתש ימב תיציליסוראולפ הצמוחב שומישל רושיא שודיח"

םיזוכירל המיאתמה תוכיאב ויהי םילפוטמה הייתשה ימ ,םכבל תמושתל" .")הייתשה ימ לש תיתואירבה םתוכיא( םעה תואירב תונקתב ועבקנש

.) 6 'סמ חפסנ(

" 1996 -ו"נשתה ,הלוחה תויוכז קוח" .2

לפוטמה ךכל ןתנ ןכ םא אלא לפוטמל יאופר לופיט ןתניי אל" )א( 13 ףיעס "הז קרפ תוארוה יפל תעדמ המכסה שורדה יואפר עדימ לפוטמל לפטמה רוסמי ,תעדמ המכסה תלבק םשל )ב( ןינעל ,עצומה לופיטל םיכסהל םא טילחהל ול רשפאל ידכ ריבס חרואב ,ול - תוברל "יאופר עדימ" הז הנחבאה ) 1( לופיטה לש םייוכיסהו היופצה תלעותה ,הרטמה ,ךילהה ,תוהמה רואית ) 2( ,עצומה עצומה לופיטב םיכורכה םינוכיסה ) 3(

םילופיט לש םינוכיסו םייוכיס ) 4(

.ינשדח יפוא לעב לופיטה תויה תדבוע ) 5(

.) 7 'סמ חפסנ(

םייאופר

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

ותורחו םדא דובכ :דוסי קוח .3

הטוב העיגפ איה הייתשה ימל "תיצליסורואולפ הצמוח" תפסוה ןויסינ .ותורחו םדאה דובכ דוסיה קוחל 2 ףיעסב .) 8 'סמ חפסנ(םדא אוה רשאכ םדא לש ודובכב וא ,ופוגב ,וייחב םיעגופ ןיא ) 2(

" 1940 םעה תואירב תדוקפ" " 1940 םעה תואירב תדוקפ"ב ) 1()א(ב 52 ףיעס יפ לע יאשר תואירבה רש ךרדב ןיב הייתש ימ לש תיאורבתה םתוכיא תא תועבוקה" תונקת ןיקתהל ."ינולפ שומישל וא ינולפ םוקמל ןיבו ללכ ימ לש תיאורבתה םתוכיאב" לפטל אבה לאקימיכ אל הז דירואולפ ."הייתשה הפגמה" דגנכ הפורתכ איה רואולפה "תפסוה" תואירבה דרשמ תורהצהב קוח"-ל דוגינב הז ךילה יכ תואירבה דרשמ "ןיבה"ש רחאל ."תששעב הפולח( "ותורחו םדא דובכ :דוסי קוח"-ל ," 1996-ו"נשתה ,הלוחה תויוכז אוהו תמיוסמ המרב רואולפ שי עבטב יכ ךרדב תואירבה דרשמ "טקנ" ,) 1 .) 2 הפולח( "עבטה תא ןקתמ" קר ללגב הייתשה ימל םינימטיו תרדחה לע רשה ןגס טילחי רחמ יכ המוד רבדה רידחהל ףרוחה ינפל וא/ו לארשי ידלי תעגרהל ןילאטניר וא/ו יתואירב ךרוצ תייעב תא רותפיו תוטימב רוסחמ ,זופשא ימי ךוסחי תעפש דגנ ןוסיח .)רודזורפב תזפשואמה השאה( םילוח יתבב תופיפצה

.4

1940 םעה תואירב תדוקפל דוגינב "תיצליסורואולפ הצמוח" תפסוה

.5

םעה תואירב תדוקפב" תואירבה רשל ונתינש תויוכמסב יניצ שומיש

תועבוקה" :תונקת ןיקתהל יאשר תואירבה רש ) 1()א(ב 52 ףיעס פ"ע ." 1940 וא ינולפ םוקמל ןיבו ללכ ךרדב ןיב הייתש ימ לש תיאורבתה םתוכיא תא ."ינולפ שומישל

םתוכיא

"

תא רפשל ידכ תואב םניא הייתשה ימל דירואולפ תפסוה .) 9 'סמ חפסנ( "תיאורבתה

,)םימה תודוגאו םימה ידיגאת ,תורוקמ תרבח( םימה יקפס וב בצמ תמירג ."הילעמ ססונתמ רוחש לגד רשא לילעב תיקוח יתלב תודוקפ" ואלמי

.6

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

הייתשה ימל "תיצליסורואולפ הצמוח" ףיסוהל "וברסי" רשא םימה יקפס תואירבה דרשמ תניחבמ "ובשחיי" ,רוביצה תואירב תרימש לש תוביסמ ."םיניירבעה ןורחאכ" םדגנכ ולעפי תואירבה דרשמ תניחבמו "קוח ירפמכ" תואירב לש "ףסה ירמוש" ויהי םה ילארשיה רוביצה תניחבמ לעופב .םיבשותה

הייתשה ימל הרלפהה תרזחהמ תויתרבחו תויתואירב תויועמשמ

) 15 ףיעס טוריפ האר( ןטרס ללוכ תונושה תויסולכואב העיגפו תולחמל הפישח

.1

) 12 11 םיפיעס האר( תששעל םידליל לש רתי תפישח

.2

) 19.14 ףיעס האר( םייחה רקויו הרבחה לש םירעפ תלדגה

.3

םינותנה תגצה

ץראב םיטפסופ ילעפמ לש הליער תלוספ איה "תיציליסורואולפה הצמוחה" .םלועבו הרומא ,) 3 חפסנ( 1993-ג"נשתה ,םינכוסמה םירמוח קוח" יפ לע וזה תלוספה ךרועה "תסנכה לש עדימהו רקחמה ןוכמ" .דחוימ רתאל תקלוסמ תויהל אשונב( םהינימל קוח תועצהל םינוידה םרט תוחודה תא תסנכה ירבח רובע :בתכנ ) 2011 יאמ שדוחמ ח"ודב רשאכ תוחוד 6 וכרענ הרלפהה םילקימיכהש ןוויכמ ,"הביבסל יתודידי" ךילהת הרלפהב םיאורה שי" יאוול ירצות םה )תיציליסורואולפ הצמוח( הז ךילהתב םישמתשמ םהבש תומכ הנטק הרלפהה תוכזב ךכיפל .םיינחרז םינשד לש יתיישעת רוציי לש

.1

.) 10 'סמ חפסנ( "

לופיטל

הליערה תלוספה

ימ" יתוש תא הכפה הייתשה ימל תיציליסורואולפ הצמוחה תרדחה רמולכ .דחוימ לופיט רתאל עיגהל הרומאש תימיכ תלוספ "לוביק ילכל" "זרבה

 

תורושקה תולקת תושחרתה לע תחוודמ םישדוחה תוחודב תורוקמ תרבח : תיציליסורואולפ הצמוח םלגה רמוחל

.2

, 2007 יאמ שדוחמ חוויד 1.2

הצמוחה תקפסאב םישוביש ללגב הרלפהב תוערפה ויה שדוחה" לש םלגה רמוחב בהבהצ עבצ תעפוהמ ועבנ םישובישה .תיציליסורואולפה תרלפהב םישוביש ויה ךכ בקע .הרלפהל שומישמ ותוא לספ רשא םינשד .". םיבחרמב ,הפוטנב ליבומה ימ

2008 ינוי שדוחמ חוויד

2.2

ינקתמב ןבל עקשמ"

,ישדוחה לכימהמ האיציב קיטסלפ יכותירמ תופילד ןוגכ הרלפהה ינקתמב ועצויו תוקדבנ תויעבה .דוקיפב תויעבו ,םידויצהו תוריקה לע ןבל עקשמ

ןורתפ תובייחמה תויעב רפסמ ןנשי

הרלפהה

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

."תונורתפ

2008 ילוי שדוחמ חוויד

3.2

זכרמ בחרמב הרלפהה ינקתמ זכרמ בחרמב הרלפהה ינקתמב הנבל תפוצ" המיגד החקלנ .ךכל םרוגה תא אוצמל םיסנמ ונאו הנבל הבכשב ופוצ הצמוחה קפס םינשד םע םואיתב םייוסינה .הזילנאל החלשנו עקשמהמ ."תיציליסורואולפה

11 11 11 , 11 םיחפסנ(

תוימוקמה תויושרב הייתשה ימ לש תיאורבתה םתוכיא" ח"ודב תואירבה דרשמ 2.4

,) 2008 ינוי םסרופ( 2007 תנשל תואירבה דרשמ "לארשיב

םיכילהת םייוניש לשב הצמוחה לש תווצא לספיהל ולחה 2007 ץרממ לחה" דע ץראב םינקתמה לכ תלעפהב העגפש הדבוע ,הצמוחב ןווג תעפוהל ומרגש )12 'סמ חפסנ(."הצמוחב עבצה תא ענומה ינכט ןורתפ ןתינ הנשה ףוסבש

ותוא והמ .עבצ תעפוהל ,"ינכט ןורתפ" ןתינ חנומה

םירמוח וליא יא ,)"הארי" אלש ךכ( עבצה תא "לרטנל" דעונש ,"ינכט ןורתפ" ?וללוחתה תופסונ תויצקאיר וליא ??עבצה תא "לרטנל" וסנכוה םיפסונ םיימיכ ראשו "תורוקמ" תרבח "תרתופ" םתועצמאב הרקבהו בקעמה תוכרעמ םהמ ןכתי םאה .הצמוחבש בהבהצ עבצ = תילאוזיוה היעבה תא ,לארשיב םימה יקפס "תיציליסורואולפה הצמוחה" לש ימיכה בכרהה לע-"חוקיפהו הרקבה תכרעמ" יכ "?תילאוזיו הקידבב" תאטבתמ ,םימה תשרל התרדחה םרט

1 הטמ םותחל רורב אל :הרעה

:רושיא הלביק הרלפהה

.3

םימב לופיטל םילקימיכ 4 קלח 5438 י"ת ילארשי ןקת"ב 4.4 הלבט םילאקימיכה תמר איה "תיציליסורואולפ הצמוח :הייתשל םידעוימה .) 4 'סמ חפסנ( הייתשה ימב םירתומה

יאפוריאה ןקתהמ

BS EN 12175

1.3

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

יאמיכ סדנהמכ

1

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ יאפוריאה ןקתהמ רצויו )ףרוצמ(

יאפוריאה ןקתהמ רצויו )ףרוצמ( ילארשיה ןקתה

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ שרופמב תנייצמה תיאפוריאה ןקתב

שרופמב תנייצמה תיאפוריאה ןקתב הניאש הרעה הפרוצ ילארשיה ןקתל

acid -ב םייטנוולר םניא םירחא םירוטקדניאו םיימיכ םירטמרפ"

שמשמה םלגה רמוחב םימייק םניא םהו תויה hexafluorosilicic

לע acid hexafluorosilicic לש םיירטמרפ םיכרעל .רוצייה ךילהתב

} 1{ האר הייתש ימב תוכתמ תובקע תלוכת תבייח ) 4 קלח 5438 י"ת "תיציליסורואולפ הצמוח"( ןקתל 6 5 דומע ,)הייתש ימ לש תיאורבתה םתוכיא( םעה תואירב תונקת" פ"ע תויהל תושעיהל םיכירצ ויה הצמוחה תוקידב .ןהינוכדע לע ," 1974 – ד"לשתה .) 5 חפסנ( תישישהו תישימחה ,היינשה ,הנושארה תופסותה יפ לע תבייחמ ,"תיציליסואורולפה הצמוחה" תרדחומ ויפל ילארשיה ןקתה ימ לש תיאורבתה םתוכיא( םעה תואירב תונקת" יפ לע תוכיא תקידב .םירטמרפה 8 לע קר אלו ןהינוכדע לע ," 1974 – ד"לשתה ,)הייתש

הייתש ימ לש תיאורבתה םתוכיא( םעה תואירב תונקת"ל ) 2( 4 ףיעס " 2013-ג"עשתה ,)הייתש ימ ינקתימו

2.3

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

רושיא שודיח .) 6 'סמ חפסנ( הלא לכ תע לכב ומייקתי הייתשה ימב – 4 . 2003 ילוי 6 הייתש ימב תיציליסוראולפ הצמוחב שומישל

איה יכ ,ראשה ןיב וז הנעט "תורוקמ" תרבח דגנכ תיגוצייה הריתעב ,ןייצל שי תקדוב איה היפל )תפרוצמ( הלבטה תא הפריצו ,ןקתה תוארוה תא קוידב תאלממ ,טפשמה תיבל תורוקמ תרבח תבושתב יכ רורבו וינפ לע תוארל ןתינ .הצמוחה תא

תושירדב דומעל םימה קפס תא תבייחמה הרעה תא תורוקמ תרבח "הטימשה"

," 1974 – ד"לשתה ,)הייתש ימ לש תיאורבתה םתוכיא( םעה תואירב תונקת" .ןהינוכדע לע .טפשמה תיבל תורוקמ תרבח הגיצהש הלבטה אוה 1 'סמ םישרת

הגיצהש הלבטה אוה 1 'סמ םישרת תרבח דגנכ הריתעל טפשמה תיבל

תרבח דגנכ הריתעל טפשמה תיבל גולוקיסקוטה ד"ווחל 21 דומע( 13 חפסנ .)תורוקמ

הצמוחה תא וקדב אל םימה יקפס ראש

וינפ לע הארנ ךכו תורוקמ תרבח לעופב .ןקתה פ"ע

םינקתה ןוכמ תקידב

ןהש ,דבלב םיימיכ םירטמרפ 8 קר תוקידב העציב םינקתה ןוכמ תדבעמ

3.3

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

:ןהש 4 קלח 5438 ילארשי ןקתה יפ לע לועפל ושרדנש תוקידבל דוגינב - ד"לשתה ,)הייתש ימ לש תיאורבתה םתוכיא( םעה תואירב תונקת" .םינקתה ןוכמ תוקידבל אמגוד גיצמ 14 רפסמ חפסנ .ןהינוכדע לע , 1974

:שרופמב תוקידב תואצות ףדב ןייצמ םינקתה ןוכמ :הקידבה תוהמ ) 2003( 4 קלח 5438 י"ת ילארשיה ןקתה תושירדל םיפיעס תמאתה תרגסמב 4.2.1 ףיעס מ"תנ יפל םידעוימה םימב לופיטל םילקימיכ" . 35095 רתיה 'סמ ,ןקת-ות חוקיפ :הנקסמ

"דבלב וקדבנש םיפיעסב ןקתה תושירדל םיאתמ רצומה"

.דירואולפ ונניא )םימה ידיגאתו תורוקמ תרבח( םימה יקפס ופיסוהש רמוחה הפסוהל ןקת ות הל שי ןכאש "תיציליסורואולפ הצמוח" םיפיסומ םימה יקפס "תיצליסורואולפה הצמוח" ןקת .ןיטולחל הייקנ הניא איה ךא ,הייתש ימל

BS EN 12175 . יאפוריאה ןקתהמ קתעומ

.) 5 'סמ חפסנ( הייתשה ימ ןקת פ"ע קדבית הצמוחה יכ בייח ילארשיה ןקתה

: 2009 יאמב ןורשה דוהב התשענש הקידב

.4

זוכירו ל"גמ < 0.1 היה רואולפה זוכיר ,ורלפוה אל הימימש ראבב

1.4

) 15 'סמ חפסנ( .ל"גקמ < 5

היה ראבב םיטאלתפה

ל"גמ 0.7 היה רואולפה זוכיר ,הרלפה ורבעש םימל תורוקמ רוביח

2.4

'סמ חפסנ( ןקתהמ 10 יפ .ל"גקמ 86 היה םיטאלתפה זוכיר וליאו

15

דרשמ תעידיל ועיגה םיאצממה .ןטרסמ רמוח אוה טאלתפה .םלעתהל רחב ךא תואירבה

.הרלפהה תבוח תא הלטיב ,)ןמרג לעי כ"ח( רבעב תואירבה תרש .) 16 'סמ חפסנ( רוביצה ללכל םסרופ 12.4.2013 ישיש םויב

.5

הרוצב הרלפהה לוטיב לע 29.7.2013 םויב טילחה ) 8173/12( ץ"גב

.6

הקיטקרפה קספות יכ הנידמה תובייחתה תא ונינפל ונמשר

" .תטלחומ

) 17 'סמ חפסנ הטלחהב 3 ףיעס( "הייתש ימל דירואולפ תרדחה תפסוה לש :רתאב תואירבה דרשמ םסרפ לארשי תנידמ ידי לע הרלפהה לוטיב רחאל

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

םלועה תונידמ לש טלחומה בורל לארשי ףרטצת הרלפהה תבוח לוטיב םע"

הנשי ימלועה תואירבה ןוגרא ינותנ יפ לע ,ןכ ומכ .הרלפה תבוח ןיא ןהב המרב .הייתשה ימ תא ורילפה אלש תונידמב םג תששעב הדירי ןוגכ תונידמ תומייק .דנלריאב קר תמייק הרלפהה תבוח תימואלניבה

ימ תא רילפהל רוסיא םייק ןהב היכ'צו הידווש ,דנלוה

."

היתש

עדומ תואירבה רש /ןגסו לילעב תיקוח יתלב איה הרלפהה תרזחה ןויסינ םיאצממל

.7

ןוחרי"-ב םירמאמ רפסמ )םירבחמ דוע םע ףתושו( יתמסרפ םינשה ךלהמב 1.7 לש םייתואירבה םיקזנו םירומחה םיאצממה וניוצ םימוסרפב ."םימ תסדנה ילוי שדוח עצמאב םסרופ( ו 18 18 18 18 , 18 חפסנ({ הייתשה ימ תרלפה ג 18 רמאמל טעמל םירמאמל תואירבה דרשמ תובוגת ולבקתה אל .}) 2015 ."!?לארשיב הרלפהה ןדיע ףוס"

:)ד 18 'סמ חפסנ( ןורבג ןתיא רמ הרלפהל ישארה סדנהמה ביגה הזה רמאמל 1.1.7 -ורואולפה הצמוחה יסחי ןפואבש ,תרמוא ילש תיסיסבה הנעטה" ,םירחא םיצופנ םירמוחל האוושהב ןכוסמ תוחפ רמוח איה תיציליס וב ןפואב תנכוסמ הניאו םימב לופיטה ינקתמב ימוימוי שומישב םיאצמנה ."התוא רייצל םיסנמ "ךר" םימב לופיט איה הייתשה ימ תרלפה יכ איה ,ילש היינש הנעט"

-ה יונישל האוושהב וא רולכב יוטיחל האוושהב ,תיסחי

המרל דירואולפ יינע םימב דירואולפה תמלשה אוה םישוע ונאש לכ" ."תיבטימ

םילבוקמה הייתשה ימב לופיטה יכילהתב תיביטקבוא םיננובתמ רשאכ" ףסותב םירקבל תושדח תישענה תודקמתה יכ םיאצומ , םלועב םויכ

הניא םירמוחה 31 ןיבמ דירואולפה

" PH

."

תינויגה

לע הרלפהה לש ישארה סדנהמל הרורבהו הדחה יתבוגת איה ה 18 'סמ חפסנ 2.1.7 םיסנמ רשאכ ,ופוס דעו ותליחתמ רוביצה יפלכ ולש היעטהה ךשמה

.הרלפה ארקנש "ץרשה תא רישכהל" ךישמהל םותחה לשו הרלפהל ישארה סדנהמ לש ורמאמ תא ןויעב אורקל עיצמ .הטמ

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

תיקלח הפוסא םה ה-א 19 םיחפסנ( תואירבה רש ןגסל תורישי יתבתכ ליבקמב 2.7 .)תונורחאה םינשה לש דבלב אמגודכ ןיב .ולעוהש םיאצממל דחא ולו יעוצקמ הנעמ לבקתה אל יכ יל רצ ריבס חרזאכ :ויה ולבקתהש תובושתה

ויתודמעו הרלפהל רכומ דגנתמ אוה ,םשל דוהא רמ ,הנופה .) 20 'סמ חפסנ( "בר ןמז ונל תועודי

"

1.2.7

ןגס ןמציל בקעי ברה דובכל םינשה ךלהמב גצוהש םינותנה דסמ רואל תועצמאב ילא הנפמ רשה דובכש הבושתה תאזו - תואירבה רש .יפמ םילימה וקתענ הטמ םותחל יזא – ישארה סדנהמה

1.1.2.7

הניא 10.3.2011 םוימ וטורג רמתיא .פורפמ יתלביקש הבושתה הרואכל "תובושת" לש תיקלח הפוסא אוה א 20 'סמ חפסנ .תדבוכמ .אלמ םינותנ דסמ תגצה רחאל יתלביקש

2.1.2.7

דסמ תגצה רחאל יתלביקש 2.1.2.7 הטישה איה הייתשה ימ תרלפה ,םלועב

הטישה איה הייתשה ימ תרלפה ,םלועב םינש 65 רבכ תישענ הרלפהה" 2.2.7 ."תששעה תלחמ תעינמל רתויב הלוזהו ,תינויוושה ,הליעיה

"וקרזש" תע לכ תואירבה דרשמ ישנאל יתרהבה הנתשה עדמהש ךכ לע ומדקתה/ונתשה עדיהו עדמה ינותנ יכ התייה יתבוגת .וזה הרטנמה תא :יתגצה לארשימ תואמגודכו

1.2.2.7

םיפפועמ דגנכ DDT -ב וססור םישימחה תונשב םילועה ידלי

1.1.2.2.7

,םהינימל

,םיניכ דגנכ טפנב םשאר ופפח

2.1.2.2.7

לארשי תנידמ םויה( שארה לע ןגטנר תונרקה ועציב תזזגה דגנכ 3.1.2.2.7 תזזג יעגפנ קוח" יפ לע תועוגפה תוחפשמלו םירטפנל םייוציפ תמלשמ .) 1994 – ד"נשתה –

איה הייתשה ימ תרלפה" :תואירבה דרשמ לש תפסונ הרימאו הבוגת 3.2.7 .תששעה תלחמ תעינמל רתויב הלוזהו ,תינויוושה ,הליעיה הטישה תפסונ םעפ הארק 2007 תנשמ התטלחהב ימלועה תואירבה ןוגרא תאילמ

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

תכמותו הייסולכואל דירואולפ לש הרידס הקפסא חיטבהל תונידמל ."םימה תרלפהב

דרשממ רמאמה תא לבקל "יתחלצה" תונשנו תורזוח תושקב ירחא .הרלפהב ךרוצה "האמה תילגת" תא םיתיתשמ םה וילעש תואירבה וזה הרימאב שומישה .רבדה ךכ אל רמאמה תאירק רחאל יכ ררבתמ 14 ךותמ 4 ףיעס קרו הפה תואירבב ןד רשא רמאמב רמאנה ףוליס איה לש תילאמיטפוא תומכל )היסולכואל( השיג ןיא ןהב תונידמב" :ןייצמ -םידליל(דירואולפ תפסוהל תיתטיש תינכת ןיידע ןהל ןיאו ,דירואולפ

תפסוהל תינכת םשיילו חתפל לוקשל )urge( םינברדמ ונא ,)ל.א

:המגודל ,)equitable( תונגוה תויגטרטסאל תופידע ןתמ ךות .דירואולפ

ימל ותפסוה )ל.א-דוי תפסוה ומכ( לושיב חלמל דירואולפ תפסוה תחשמ תקפסאל גואדל ןכו )ל.א-תוטועפל דעוימה( בלחל וא הייתש ."שפנ לכל הווש ריחמב םידליל דירואולפ םע םייניש

:תפרוצמ 4.6.2015 םוימ יבתכמל ןמציל בקעי תואירבה רש ןגס תבוגת

1.3.2.7

.8

בקעי תואירבה רש ןגס תבוגת 1.3.2.7 .8 :תיעמשמ דח התייה רשה /ס דובכל

:תיעמשמ דח התייה רשה /ס דובכל יתבוגת תורחא ןה "תודבועה" יכ םיבותכב ךינפב ודיעי םיחמומהש ירחא םג תרזחהב םיכורכה םיקזנל תוירחאמ ךמצע תא תוקנל לכות אל ןידע ץראב תומסרופמהו םויה תועודיה תודבועה רואל תאזו הרלפהה

.םלועבו

1.8

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

ךשמב ףסאנש עדימל "ךחרוכ לעב" תפשחנש ירחא םוי לש ופוסב לע ,םלועב םינעדמה יבוט לש םירקחמ לע ססובמו םינש תורשע תיתואירבה תוירחאב אשונה אוה התא ,הרלפהה תמרוגש םיקזנה .תללוחמ הרלפההש "םיחמומה" םשה ירוחאמ "רתתסהל" לכות אל הרלפהה רזחות םא :בותככ

םעָ הָ -לָכוְ

רפֹשָ

הַ

לֹוק תאֵ וְ םדיִ פַלִ

הַ -תאֶ וְ תלֹֹוקּהַ -תאֶ

םיאֹרִ

;ןשֵ עָ רהָ הָ -תאֶ וְ

תונידמ ןיב לדבה ןיא םיאור ימלועה תואירבה ןוגרא לש םינותנ ףוסיאמ תורילפמ ןניאש וליאל תורילפמ

.9

תורילפמ ןניאש וליאל תורילפמ .9 דנלריאב יכ עיבצמ ןטרסה תלחמ יבגל

דנלריאב יכ עיבצמ ןטרסה תלחמ יבגל הפוריאב התשענש םינותנ תקידבמ .01 רתוי ההובג ןטרסב האולחתה תמר הבוח תרלפה הב הדיחיה הנידמה הרילפמ הניאש הפוריאב רשאמ

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ אקווד ההובג תששעה תמר יכ חווד ,)

אקווד ההובג תששעה תמר יכ חווד ,) 2004 תנש( יטסיטטס יתנשה ח"ודב .11 יטסיטטס ח"ודל ןוקית .יעבט רואולפ םהב שי וא ורילפהש תומוקמב .) 21 'סמ חפסנ( 2009 תנשב השענ

ימואלה ןוכמה" י"ע 2014 תנשב תואירבה דרשמ רובע ךרענש רקחמ .21 :גיצמ "תואירבה תוינידמו תואירבה יתורש רקחל

" תששעמ ועגפנ אל םידלי 41%" ויה 1990- 1989 תנשב

1.21

"תששעמ םישפוח ויה םידלי 46% " -ל 2002 תנשב

2.21

". ירמגל םייקנ ויה 37.4% " קר 2014 תנשב

3.21

!!!!הרלפהה תא ריזחהל שי - תששע שי 63% רקחמה תנקסמ

4.21

תאז ריאשהו ח"ודה תא ארק אל תואירבה רש ןגס ןמציל בקעי ברהש לבח .ולש םיחמומל םידליה לצא תששעה בצמ 2002 תנשב הלחה הייתשה ימ תבוח תרלפה

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

"הצפק" תששעה תמר הרלפהה תונש 12 ירחא וליאו 54% היה תע התואב בתכנש יפכ קוידב .תששעה תא הרימחה הרלפהה - רמולכ . 63% .)"ןוקיתה" ינפל( 2004 תנשב יטסיטטסה ח"ודב

םירמוח קוח" יפ לע .הליער תלוספ איה "תיציליסורולפה הצמוחה" .31 דחוימ תלוספ רתאב תלפוטמ תויהל הרומא " 1993-ג"נשתה ,םינכוסמה .)ד 1 ףיעס( .ןקת פ"ע הייתשה ימל רידחהל "היצמיטיגל" תלעב איה הצמוחה :רושיאבו תונקתב ,ןקתב ושרדנש יפכ תוקידבה ועצובו ואלומ אל לעופב

:הייתש ימב לופיטל םילקימיכל ) 4 קלח , 5438( י"ת ילארשי ןקת" )תיציליסורואולפ – אסקה הצמוח( תיציליסורואולפ הצמוח

1.31

ינקתימו הייתש ימ לש תיאורבתה םתוכיא( םעה תואירב תונקת" " 2013-ג"עשתה ,)הייתש ימ

2.31

ילוי 6 הייתש ימב תיציליסוראולפ הצמוחב שומישל רושיא שודיח" ." 2003 ושענ אל לארשיב הייתשה ימ לש הבוח הרלפהה הפוקת לוכב .) 22 'סמ חפסנ( רושיאבו תונקתב ,ןקתב ושרדנש יפכש תוקידבה

3.31

רשא תויושר ישאר 4 ויה ) 2002-2014( הבוח הרלפה תונש 12 ךלהמב .41 וחקל ץראבו םלועב השענהמ םקמועל הרלפהה יאשונ תא ודמלש רחאל ."תירוביצ תוירחא" ,הוקת חתפ( תויושרל ונפוהש םיבר ינימ דחא 2008 תנשמ ךמסמ ףרוצמ תוברעתה" תא תואירבה דרשמ שקבמ וב ,)אבס רפכו הננער ,תובוחר .םעה תואירב תונקתב בותכש יפכ הרלפהה עוציבל זוחמה לע "הנוממה

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ תוחודב רשא ,)הננער( תויושרה תחא לש

תוחודב רשא ,)הננער( תויושרה תחא לש חוויד אמגודכ אוה 23 'סמ חפסנ תוכרעמ ונקתוה הננערב" תנייצמ ) 2010,2011,2012,2013,2014( םייתנשה ."ולעפוה אל ןידע ךא םימ תרלפהל

ידי לע ומיואו ורילפה אלש םירעל תוינפ לש תיקלח הפוסא ןה 24 'סמ חפסנ .תואירבה דרשמ

,) 2010 רבוטקוא( ירוטור ןוגרא לש הרקוה תדועת איה תפרוצמה הדועתה הייתשה ימ תרלפה יא ןיינעב ותדימע לע ירפוח םוחנ רמ ריעה שארל .תואירבה דרשמ םעטמ ויפלכ ולעפוהש םיצחלה תורמל

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ : תואירבה יקזנ םיגיצמ םיבר םירקחמ

:תואירבה יקזנ םיגיצמ םיבר םירקחמ .51 םדאה ףוגב תודבכה תוכתמ תורבטצה ,סירתה תטולב דוקפתב העיגפ

תוכרעמב העיגפ ,םיילמוזומורכ םיקזנ ,תומצע ןטרס ,סיזורואולפ ,םרוג

תלוכיב העיגפ ,סירטירא ,םיבר םימיזנא תוליעפב העיגפ ,רועהו לוכיעה תלחמל רבגומ ןוכיס ,םידלי לצא לכשמ תמרב הדירי ,תויביטנגנוק .סיזורולפה ."ההובג אל המרכ" םירקחמה תא רידגמ תואירבה דרשמ

רשה/ס דובכ ."תורהזיהה ןורקיע "ל ןיטולחל עדומ ןמציל בקעי ברה דובכ .61

רירב הדשב םיטאפסופ תורכל וצר רשאכ הז ללכ יפ לע לעפ

ומצע התא

הצמוחה" םג תרצונ טאפסופהמ םינשדה יוצימ תעב יכ רכזאל שי( דרע דיל .)תופסונ תודבכ תוכתמו םייביטקא וידר ,"תיצליסורולפה

הרוצב דגנתה זאד תואירבה רש/ס ןמציל בקעי ברה דובכ 2012 ילוי שדוחב :טטוצמש יפכ רירב הדשב היירכל תיעמשמ דחו תצרחנ "

הנכסלו תיתימא העיגפל איבת תינכותה תדקפה יכ םירובס ונא

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

תא תוחדל שי יכ םירובס ונאו ,רוזאב םירגה םיבשותה תואירבל

""תינכותה

םוינרואב רישע טפסופה – הכומסה היסולכואל תילאיצנטופ ."םינוש םיפוטוזיאבו

ןוהה תא ןאכ ריכמ ינא " תולעופה תושפנה תא ריכמ ינא"

ןוטלשהו

לוכי אל ינא .תולודג תורבח שי ,םיטנסרטניא שיש הז ןאכ הרוקש לש תואירבהמ ןהל תפכא אל .ףסכ הברה ןהל שי ,ןתא דדומתהל ."רוביצה רוקחיש הנידמה רקבמל ןמציל רשה/ס הנפ יכ תע התואב התייהש הבתכב

דרשמ לע םיפסונ םימרוגו ןוטלש ימרוג דצמ םיצחל םילעפומ ":יכ יכ ששח םייק היירכה תא רשאל הרטמב )רוקמב השגדה( תואירבה יכו רוביצה סרטניא תא םיתרשמ אלש םילוקישמ םיענומ הלא םיצחל ."םירז םילוקיש םיברעמ םה

תיתואירב העיגפו ןוכיס תפסות הווהמ וז הנירק

המ .רתויב הפירח הרוצב דרע יבשותל ןכוסמ הזה רבדה )

(

החוורה ,הדובעה תדעוול שיגהל ןמציל רשה ןגס לש ותטלחה רואל .71

לש תיאורבתה םתוכיא( םעה תואירב תונקת "ל יוניש תטלחה תואירבהו

-ה"עשתה ,)ןוקית()הייתש ימ ינקתימו הייתש ימ

( יתחלש הרלפהה

:ךמסמ תסנכה ר"וילו הדעווה

הרלפהה תרזחה ןויסינ"

."הילעמ ססונתמ רוחש לגדש לילעב תיקוח יתלב הדוקפ תושלחה הנקת" איה הרלפהה תרזחה עודמ תוביסה לולכמ תא טרפמ ךמסמה .) 25 'סמ חפסנ( הילעמ ססונתמ רוחש לגד יכו לילעב הריבס יתלב

תא ריזחהלו " 2015

ירבח ,תואירבה רש ןגס ,תואירבה רשל ) 6.7.2015

תויסולכואב העיגפ :הווהת הייתשה ימל –

HHS יאקירמאה תואירבה ןוגראו ימלועה תואירבה ןוגרא םינשה ךלהמב .81

.הייתשה ימל הרדחהל רואולפה זוכיר תנטקהב תויושרה תא וחנה

וישכעו ל"גמ 1.0 < -- ל"גמ 1.4 <– ל"גמ 1.7 -ב לחהש רואלפה תמר זוכיר

.ל"גמ 0.7 לש תמרל דרי הייתשה ימב רואולפה זוכיר תדרוה תא "וקמינ" םיימואל ןיבה םינוגראה .רואולפה םע תומייקה תומיוסמ תונכס לע םיעיבצמה םירקחמ בקע תאצמה" איה הרלפהה יכ וגיצה רשא םימואל ןיב םינוגרא יכ תופצל ןיא יכ רתלאל הרלפהה םע קיספהל שי ודיגיו דחא רקב "ררועתת" ,"האמה .הקיזמ הרלפהה איה

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

לש זוכירמ ןורחאה רושעב יכ תוארל לכונ םייונישה ירחא בקעמב .ל"גמ 0.7 -ל הצלמהה הדרי רואולפ ל"גמ 1.7 ישונאה םלועב הז ךכ .ומלועל ךלי "רבדמה רודש" דע ךשמהב הפצנ ךכ .תורסח אל ךכל תואמגודהו

ינוי( הנורחאל םסרופש םייאמצע םירקוח לש ףקיה בחר ימואל ןיב רקחמ .91 .) 26 'סמ חפסנ "תששע תענומ םימה תרלפהש החכוה ןיא" יכ גיצמ,) 2015

רשה ןגס ינפב תעה לכ םיעודיו םיחנומה םינותנה דסמ זוכיר םוכיס .02 יתעדי אלו "ילש םיחמומה" לע ןעשנ ינא רמול לכויש ילבמ ןמציל

REAL( תמא ןמזב ןמציל בקעי ברה תואירבה רש ןגסל עודי םינותנה דסמ

.)TIME

תדוקפב"ב ) 1()א(ב 52 ףיעס פ"ע תיקוח יתלב תוכמסב שומיש ןויסינ תא תועבוקה" :תונקת ןיקתהל יאשר תואירבה רש םעה תואירב וא ינולפ םוקמל ןיבו ללכ ךרדב ןיב הייתש ימ לש תיאורבתה םתוכיא ."ינולפ שומישל ימ לש תיאורבתה תוכיא רופישל לאקימיכ אלו הפורת איה דירואולפ

1.02

.הייתשה

.ותורחו םדאה דובכ דוסיה קוחל 2 ףיעסב העיגפ

2.02

" 1996-ו"נשתה ,הלוחה תויוכז קוח"ל רומג דוגינב

3.02

" 1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח"ל 221 262 םיפיעס יפ לע הריבע

4.02

." 1959 םימה קוח"ל אכ-א 20 ףיעס לע הריבע

5.02

ימב לופיטל םילקימיכל ) 4 קלח , 5438( י"ת ילארשי ןקת" הדימע יא – אסקה הצמוח( תיציליסורואולפ הצמוח :הייתש )תיציליסורואולפ

6.02

הייתש ימ לש תיאורבתה םתוכיא( םעה תואירב תונקת"ב הדימע יא " 2013-ג"עשתה ,)הייתש ימ ינקתימו

7.02

תיציליסוראולפ הצמוחב שומישל רושיא שודיח" רושיאב הדימע יא ." 2003 ילוי 6 הייתש ימב

8.02

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608

הננער 20 בורוזולרא 'חר

י ג ט ר ט ס א

ץ ע ו י

ם ש ל

ד ו ה א

רושיגו רושיפ תוררוב הינבו ןונכת ,םירופא םימ ,םיחלוק ,בויב ,םימ

תולקתה יגוס לע תורוקמ תרבח לש םיאצממהמ תטלחומ תומלעתה תיתיישעת תלוספ איהש "תיצליסורואולפה הצמוח"ב שומיש תעב .םיבצחמה תיירכ תעב

9.02

תורילפמ אל תונידמו תורילפמ תונידמ ןיב לדבה ןיא

01.02

ראשמ ההובג ןטרסה תמר דנלריאב יכ העיבצה הפוריאב ןטרסה תמר תורילפמ ןניאש הפוריא תונידמ

11.02

9 -ב התלע תששעה תמר 2014 תנשב יכ וחיכוה תואירבה דרשמ ינותנ הבוח תרלפה הלחה תע 2002 תנשל האוושהב םיזוחא

21.02

ךילהמ האצותכ םדאה תואירבב העיגפ לע םיעיבצמ םירקחמ תואמ רשאכ "הקיתש םוד" המל !"תורהזיהה ןורקיע" ןכיה .הרלפהה ???הרלפהב רבודמ

31.02

.תלפוכמו הלופכ הייהת תושלחה תויסולכואב העיגפ

41.02

הנעגפיתו רואולפ םע "זרב ימ" התשת וז הייסולכוא .תיתואירב

ךרוצה תעב תילכלכ עגפית תיתואירב עגפיהל הצרת אל רשאכ .רואולפ אלל םילארנימ םימ תונקל

1.41.02

2.41.02

,הכרבב

םימ תונקל 1.41.02 2.41.02 ,הכרבב םשל דוהא 09-7422073 :סקפ 050-7965511 ,

םשל דוהא

09-7422073 :סקפ 050-7965511 , 09-7449178 :לט

43608 הננער 20 בורוזולרא 'חר