You are on page 1of 15

Surat Siaran Kementerian Pelajaran

Malaysia Bilangan 21 Tahun 2012

Bahagian Pendidikan Guru, 2015

Program pembelajaran
melalui bimbingan
berstruktur berasaskan
sekolah.

Program penyesuaian
antara ilmu dan kemahiran
sedia ada guru baharu
dengan situasi semasa di
sekolah.

Pembangunan kapasiti guru baharu

Program yang menyokong


pembangunan
profesionalisme guru
baharu bagi meningkatkan
kompetensi guru.

Pelan Pembangunan Profesionalisme


Berterusan, m.s. 26

Bahagian Pendidikan Guru, 2015

Bahagian Pendidikan Guru, 2015

Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan, m.s. 24


Bahagian Pendidikan Guru, 2015

PEMENTORAN

ORIENTASI
3 bulan pertama

PEMBANGUNAN
PROFESIONALISME

1 3 tahun

Penilaian oleh pentadbir sekolah pada akhir tahun pertama


Bahagian Pendidikan Guru, 2015

GURU
BAHARU
GPK 1, GPK KK, GPK
HEM, Ketua Bidang,
Guru Kaunseling, Guru
ICT, Ketua Panitia,
Guru Cemerlang

GURU
MENTOR

PENTADBIR
Bahagian Pendidikan Guru, 2015

Vitae kurikulum
Skop kerja

PORTFOLIO

(Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan,


m.s. 56)

Profil sekolah
FPK & Pekeliling
berkaitan
Aktiviti
peningkatan ilmu
Pelan
pembangunan
profesionalisme
Bahagian Pendidikan Guru, 2015

KEMAHIRAN

NILAI
PROFESIONAL

PENGETAHUAN

Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan,


m.s. 17
Bahagian Pendidikan Guru, 2015

CADANGAN AKTIVITI/ KAEDAH


PELAKSANAAN
Inisiatif
kendiri
Inisiatif
berasaskan
sekolah
Inisiatif KPM

Pengumpulan Maklumat
Pemerhatian & Catatan
Penulisan
Pembacaan & Ulasan Buku
Kajian
Perbincangan
Penerangan
PLC
Ceramah & Bengkel
Kursus

(Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan, m.s. 32)

Bahagian Pendidikan Guru, 2015

Bulan 1
Minggu 1
Dasar KPM

Inisiatif Kendiri
Pembangunan
Profesionalisme

Fasa Orientasi

Sesi coaching &


mentoring
Bahagian Pendidikan Guru, 2015

Guru BI, KP, GC

Inisiatif berasaskan
sekolah

Bulan 5
Minggu 1
MP Pengkhususan

Pembangunan
Profesionalisme

Pementoran P&P
Sesi coaching &
mentoring
Bahagian Pendidikan Guru, 2015

PK Kokurikulum

Inisiatif berasaskan
sekolah

Bulan 6
Minggu 5
Pengurusan Fail,
Aktiviti dan
ProgramSukan

Pembangunan
Profesionalisme

Pementoran
Pengurusan Sukan

Sesi coaching &


mentoring
Bahagian Pendidikan Guru, 2015

PENILAIANOLEHPENTADBIRSEKOLAH
(Asassokonganuntukperakuan
pengesahandalamperkhidmatan)

Penyemakan portfolio
Petunjuk terhadap
peningkatan kompetensi & Penilaianterhadappengetahuan
kemahirandannilaiprofesional
profesionalisme Guru
GuruBaharu
Baharu
Bahagian Pendidikan Guru, 2015

sekiranyaGuruBaharumemerlukan
bimbinganselanjutnyauntuk
meningkatkankompetensiprofesional
berdasarkanpenilaianpentadbir
sekolah.

Bahagian Pendidikan Guru, 2015

Terima kasih
Budaya Kecemerlangan Profesional
Berasaskan Teladan Rakan Setugas

PPPM20132025

Bahagian Pendidikan Guru, 2015