Ενώπιον του κ.

Εισαγγελέως [του Αρείου Πάγου] [των εν Αθήναις
Πληµµελειοδικών]
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Νικολάου Κιάου, δηµοσιογράφου, κατοίκου________, οδός ______,
αριθµός____, Κοντογιαννίδη Παύλου , ηθοποιού, κατοίκου__________, οδός
______,
αριθµός___,
Μαυροµµάτη
Νικολάου,
δικηγόρου,
κατοίκου________, οδός ______, αριθµός___, Ψαριανού Γρηγόρη,
δηµοσιογράφου, κατοίκου________, οδός ______, αριθµός___, υπό την
ιδιότητα τους ως Πρόεδρος ο πρώτος και αντιπρόεδροι οι λοιποί του
σωµατείου µε την επωνυµία «Ένωση 1924» που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,
_____, αριθµός___.
ΚΑΤΑ
Παντός υπευθύνου
__________
Έχουν έλθει σε γνώση του σωµατείου µας δια του τύπου σειρά αξιόποινων πράξεων που
αφορούν στη διαχείριση και στον έλεγχο της ΑΕΚ ΠΑΕ (ΑΡΜΑΕ 99113/100/Β/86/001).
Ειδικότερα:
(1) Σύµφωνα µε σειρά δηµοσιευµάτων, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν στην ΑΕΚ ΠΑΕ
τόσο από το Σ∆ΟΕ όσο και από το Ελεγκτικό Συµβούλιο εντοπίσθηκαν εικονικά τιµολόγια
ύψους 11.275.000€ τα οποία εµφανίζονται ότι δαπανήθηκαν για έργα στα βοηθητικά γήπεδα
της ΑΕΚ ΠΑΕ στους Θρακοµακεδόνες και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ειδικότερα, στο Τ.Α.Ε. και
Ε.Π.Ε. 12596/16-12-2002 έχει καταχωρηθεί ο ισολογισµός της ΠΑΕ ΑΕΚ της 30/6/2002.
Στο ενεργητικό του εν λόγω ισολογισµού (λογαριασµός «εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων»)
έχει καταχωρηθεί ποσό 13.048.720,50€. Για το ποσό αυτό, όπως δηµοσιεύθηκε και στον
τύπο («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 16/2/2002) έχει εκδοθεί πλαστό ή εικονικό τιµολόγιο. Το ίδιο
δηµοσίευµα αναφέρει ότι για την αξία του ανωτέρω τιµολογίου έχουν εκδοθεί επιταγές της
τέως διοικήσεως της ΠΑΕ ΑΕΚ πληρωτέες από την Τράπεζα EUROBANK στο όνοµα
κάποιου κυρίου Κατσαρού, η πρώτη των οποίων, ύψους 150 εκ. δρχ. έχει ήδη πληρωθεί.
Σύµφωνα µε τα ίδια δηµοσιεύµατα, τα ανωτέρω τιµολόγια εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν
στα βιβλία της ΠΑΕ ΑΕΚ χωρίς να έχει εκτελεστεί καµία από τις αναφερόµενες σε αυτά
εργασίες, ενώ στις 20/12/2002 διενεργήθηκε ακυρωτική εγγραφή τους. Παρ’ όλα αυτά, στη
Γ.Σ. της ΑΕΚ ΠΑΕ στις 31/12/2002 παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ο συνταχθείς ισολογισµός
της 30/6/2002 χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι ακυρωτικές εγγραφές. Η πράξη αυτή, πέραν
του ότι αποτελεί παράβαση της φορολογικής νοµοθεσίας, πληροί την αντικειµενική
υπόσταση του εγκλήµατος της απάτης (άρθρο 386 ΠΚ) και πιθανώς και της υπεξαίρεσης
(άρθρο 375 ΠΚ) και της πλαστογραφίας µετά χρήσεως (άρθρο 216 ΠΚ).
Επίσης, στην περίπτωση που οι υπεύθυνοι της εταιρίας ENIC plc γνώριζαν ή µπορούσαν να
γνωρίζουν ότι η σταδιακή αποπληρωµή του τιµήµατος απόκτησης των µετοχών της ΑΕΚ

ΠΑΕ από την εταιρία Ippoventure S.A. βάσει της µεταξύ τους συµφωνίας γινόταν µε
χρήµατα που προερχόταν από την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων, τότε
συντρέχει ποινική ευθύνη των εκπροσώπων της σύµφωνα µε το άρθρο 394 ΠΚ περί
αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήµατος.
(2) Στον ίδιο ισολογισµό (λογαριασµός «επιταγές εισπρακτέες») εµφανίζεται ότι η ΑΕΚ
ΠΑΕ είναι δικαιούχος επιταγών ύψους 39.763.568,90 €. Η τύχη των επιταγών αυτών
αγνοείται. Επίσης αγνοείται ποιος ήταν ο εκδότης τους και σε ποιους µεταβιβάστηκαν.
Στο παθητικό του ισολογισµού αναφέρονται στον λογαριασµό «Υποχρεώσεις προς
συνδεδεµένες επιχειρήσεις» οφειλές της τάξης των 31.393.507,41 €. Εκτός του γεγονότος ότι
η ΑΕΚ ΠΑΕ δεν φέρεται να διαθέτει συµµετοχή σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µέρος των
οφειλών αυτών φέρεται από επανειληµµένα δηµοσιεύµατα του τύπου να είναι καθαρά
εικονικά και να µην στοιχειοθετούνται από την ύπαρξη αντίστοιχων συµβάσεων δανεισµού
και τιµολογίων µεταξύ της οφειλέτριας ΑΕΚ ΠΑΕ και των δανειστριών «συνδεδεµένων
επιχειρήσεων».
Οι ανωτέρω πράξεις ενδέχεται επίσης να πληρούν αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος
της απάτης (άρθρο 386 ΠΚ) και πιθανώς και της υπεξαίρεσης (άρθρο 375 ΠΚ) και της
πλαστογραφίας µετά χρήσεως (άρθρο 216 ΠΚ) ή και να διώκονται µε βάση το άρθρο 57 ν.
2190/1920 αναφορικά µε την σύνταξη ή/και έγκριση ισολογισµού κατά παράβαση των
διατάξεων του ιδίου νόµου. Οι πράξεις αυτές ενδέχεται να αφορούν τόσο στους συντάκτες
του ανωτέρω ισολογισµού όσο και στον ορκωτό ελεγκτή (κ. Μάριο Τ. Κυριακού µε
ΑΜΣΟΕΛ 11121, εταιρία KPMG) ο οποίος υπέγραψε την σχετική έκθεση των ορκωτών
λογιστών της εταιρίας KPMG προς τους µετόχους της ΠΑΕ ΑΕκ.
Σηµειώνεται επίσης ότι βάσει της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας στοιχειοθετείται
ποινική ευθύνη µελών του ∆.Σ. ανώνυµης εταιρίας για την µη καταβολή των ληξιπρόθεσµων
οφειλών της εταιρίας προς το ∆ηµόσιο. Στην περίπτωση της ΑΕΚ ΠΑΕ, οι αντίστοιχες
οφειλές που διαπιστώνονται στον ισολογισµό της 30.06.2002 ανέρχονται στο ποσό των
10.150.560,93 €.
(3) Σοβαρές υπόνοιες για διάπραξη των αξιόποινων πράξεων της απάτης (άρθρο 386ΠΚ),
της απιστίας (άρθρο 390ΠΚ), της καταδολίευσης δανειστών (άρθρο 397ΠΚ) και της δόλιας
χρεοκοπίας (άρθρο 398ΠΚ) αλλά και παραβάσεις της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας από
εκπροσώπους, µέλη των διοικητικών συµβουλίων, µετόχους της ΑΕΚ ΠΑΕ ή/και τρίτα
πρόσωπα κατά την περίοδο 1996-2002 γεννά επίσης η αλµατώδης αύξηση των χρεών της
ΑΕΚ ΠΑΕ την ανωτέρω περίοδο (από 600.000.000 δρχ. στον δηµοσιευµένο ισολογισµό της
εταιρίας για την χρήση 1996-97 σε 21.000.000.000 δρχ. στον ισολογισµό της χρήσης 200102), καθόσον, βάσει των χρεών αυτών η ΑΕΚ ΠΑΕ παρουσιάζει στον ισολογισµό της
30.06.2002 αρνητικά ίδια κεφάλαια (!) της τάξης των -42.773.783,02 €, πράγµα που θα
µπορούσε να οδηγήσει στην λύση και εκκαθάριση της εταιρίας βάσει των άρθρων 47 και
επόµενα του Κ.Ν. 2190/1920.
Η ανωτέρω περιγραφόµενη ευθύνη των σηµερινών βασικών µετόχων της ΑΕΚ ΠΑΕ
εmτείνεται και από το γεγονός ότι τόσο η εταιρία ENIC plc όσο και η εταιρία NetMed Νν
δεν συµµορφώθηκαν προς τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόµου 3057/2002 και ιδιαίτερα
του άρθρου 17 που επέβαλαν την υποχρεωτική ονοµαστικοποίηση των µετοχών όλων των

ανωνύµων εταιριών προκειµένου να έχουν συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο µίας ΠΑΕ, µε
αποτέλεσµα οι µετοχές τους να καταστούν «ανενεργές» σύµφωνα µε σχετική απόφαση της
Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού και η ΑΕΚ ΠΑΕ σε πλήρη αδυναµία συγκρότησης
Γενικής της Συνελεύσεως που θα λάµβανε τις απαραίτητες αποφάσεις για την
χρηµατοδότησή της (λόγω έλλειψης απαρτίας), αν και οι ανωτέρω εταιρίες-µέτοχοι της ΑΕΚ
ΠΑΕ γνώριζαν τις προϋποθέσεις που έθετε ο νόµος από τον Οκτώβριο του 2002
(ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου)
Επιπλέον, εφόσον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΕΚ ΠΑΕ δεν συγκάλεσε έκτακτη Γενική
Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας όταν διαπιστώθηκε για πρώτη φορά ότι το µετοχικό
της κεφάλαιο έγινε κατώτερα από το µισό (1/2) των ιδίων κεφαλαίων της (σύµφωνα µε το
άρθρο 47 ΚΝ 2190/1920), στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 57 σηµείο (γ) του ιδίου
νόµου η οποία τιµωρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή.
(4) Η νυν διοίκηση της ΑΕΚ ΠΑΕ δεν έχει ως τώρα στραφεί, αστικά ή ποινικά, κατά των
υπευθύνων για τις ανωτέρω πράξεις και για τη σοβαρότατη ζηµία που προκλήθηκε από τις
πράξεις αυτές στην ΑΕΚ ΠΑΕ. Η παράλειψη αυτή γεννά υπόνοιες διάπραξης του
εγκλήµατος της απιστίας (άρθρο 390 ΠΚ), δεδοµένου επίσης του ότι αυτές οι υπόνοιες
φέρονται να έχουν διατυπωθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν και σε σχετικές αναφορές µελών
του νυν ∆Σ της ΠΑΕ ΑΕΚ προς τον Πρόεδρό της
(5) Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «το ΒΗΜΑ» της 23ης Νοεµβρίου 1997, η
µεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών της ΑΕΚ ΠΑΕ από τον τότε
µεγαλοµέτοχο κύριο Μιχάλη Τροχανά στην εταιρία ENIC plc ήταν παράνοµη. Συγκεκριµένα
το δηµοσίευµα αναφέρει τα παρακάτω:
- Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ των µετοχών της ΠΑΕ ΑΕΚ στην αγγλική εταιρεία Enic Plc δεν έγινε
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νοµοθεσίας. Η διαπίστωση αυτή γίνεται σε
έκθεση έκτακτου ειδικού ελέγχου υπηρεσιακών παραγόντων της ΕΠΑΕ που έγινε στην
«κιτρινόµαυρη» Ποδοσφαιρική Ανώνυµη Εταιρεία αµέσως µετά την ανακοίνωση της πώλησης
των µετοχών της στους Άγγλους. Αλλά γιατί η πώληση της ΠΑΕ ΑΕΚ δεν είναι σύννοµη; Οι
ελεγκτές, µε βάση τα στοιχεία που είχαν στη διάθεση τους, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι έστω
και µε έµµεσο τρόπο, δηλαδή µέσω της πώλησης του 100% των µετοχών της SoE Ιnternatίοnal
που κατείχε το 78,43% των µετοχών της ΠΑΕ ΑΕΚ στην Enic, ο απόλυτος έλεγχος της
ποδοσφαιρικής οµάδας του ∆ικέφαλου ταξίδεψε για την Αγγλία. Αλλά ο νόµος 1958/1991
προβλέπει ότι «µέτοχοι των ΠΑΕ µπορεί να είναι, πέραν των άλλων, και εταιρείες στο
κεφάλαιο των οποίων η ξένη συµµετοχή δεν υπερβαίνει το 25% και τα µέλη των οποίων, βάσει
των καταστατικών που τις διέπουν, έχουν απολύτως γνωστή ταυτότητα». Πρώτο φάουλ,
λοιπόν. Οι Αγγλοι παίρνουν παραπάνω από το 25% που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Αλλά
φαίνεται ότι υπάρχει και δεύτερο φάουλ. Οι ελεγκτές που εξέτασαν τα σχετικά στοιχεία
αναφορικά µε τη µεταβίβαση της ΠΑΕ ΑΕΚ βρήκαν ότι ο όρος της «απολύτου γνωστής
ταυτότητας» δεν καλύπτεται στην περίπτωση της Enic. Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι οδηγεί
παρά τη σαφή πρόβλεψη της ισχύουσας νοµοθεσίας, σε καταστρατήγηση του «πόθεν έσχες»
των νέων µετόχων. Αν αυτό συνδυασθεί µε το ότι η Enic βρίσκεται στο Χρηµατιστήριο του
Λονδίνου και ότι οι µετοχές της µπορούν να αλλάζουν καθηµερινά χέρια, τότε η υποχρέωση
των µετόχων να κατέχουν «απολύτως
γνωστή ταυτότητα» αποµακρύνεται ακόµη περισσότερο. Αλλωστε ο βαθύπλουτος κ. Τζ Λιούις
πρόσφατα κατέβηκε µέσα σε µια νύχτα πολύ κάτω από το 50% των µετοχών της Enic από το

51% στο 35,6% προκειµένου µάλιστα να υποδεχθεί την FNSA Holding,
θυγατρική της Richemont, της πολυεθνικής εταιρείας στον χώρο των τσιγάρων και των ειδών
πολυτελείας, που είναι από τους µεγαλύτερους χορηγούς αθλητικών γεγονότων στον κόσµο και
ελέγχει το 15% του συνδροµητικού δικτύου Cαnαl PlL1S, το οποίο µε τη σειρά του είναι
ιδιοκτήτης και ποδοσφαιρικών οµάδων στη Γαλλία και στην Ελβετία. "
Για την ίδια µεταβίβαση, ο τότε γενικός γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ.
Ανδρέας Λοβέρδος είχε επισηµάνει µε δηλώσεις του στο περιοδικό CUP της 16ης
Οκτωβρίου 1997 τα εξής: "... είπα ότι σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο µία ξένη εταιρία δεν
µπορεί να αγοράσει περισσότερο από το 25% µιας ΠΑΕ και αν η αγορά των µετοχών της ΑΕΚ
γίνεται από αλλοδαπή εταιρία σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25% θα πρέπει να ελεγχθεί η
νοµιµότητά της. Το ίδιο ακριβώς ισχύει αν η ΑΕΚ αγοράστηκε ως θυγατρική της SoE
Internαtionαl, όπως φαίνεται ότι έγινε ή θα γίνει τελικά. ...Η θέση µου για την ΑΕΚ εκφράζει
καθαρά την αγωνία ενός φιλάθλου πουδεν θέλει να επαναληφθούν φαινόµενα τύπου Κοσκωτά
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει δικαίωµα ο
.. φίλαθλος της κάθε οµάδας που αλλάζει ιδιοκτήτη, ειδικά όταν αυτή είναι ιστορική και
µεγάλη, να ξέρει ποιος ακριβώς είναι ο νέος ιδιοκτήτης. Εκεί αποσκοπεί το πλαφόν του 25%
που έχει βάλει ο νοµοθέτης στις αγοραπωλησίες οµάδων και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας»
Ας σηµειωθεί επίσης ότι ο νόµος 1958/1991 όριζε στο άρθρο 11§5 ότι «...όλες οι νοµικές
πράξεις ή διαπραγµατεύσεις των µετόχων µιας εταιρίας, που αφορούν στη µεταβίβαση
µετοχών της, πρέπει να γνωστοποιούνται από την εταιρία στην οικεία επαγγελµατική ένωση
και, εφ' όσον δεν υπάρχει, στην οικεία αθλητική οµοσπονδία, σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα
ορίζονται µε κανονισµό αυτής.»
Η πραγµατοποίηση της παραπάνω µεταβίβασης αποτελεί ένδειξη της διάπραξης του
εγκλήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259ΠΚ) από τα όργανα που ήταν
επιφορτισµένα µε τον έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων που έθετε ο ν. 1958/1991
για την απόκτηση συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΚ ΠΑΕ και οι οποίες, όπως
προκύπτει από τα παραπάνω δηµοσιεύµατα, δεν τηρήθηκαν καθώς και παράβαση εκ µέρους
της αγοράστριας εταιρίας ENIC plc ή και SoE Intemational των διατάξεων για την
υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες».
(5) Πέραν τούτου, στις 17 Ιανουαρίου 2003 ο κ. υφυπουργός Πολιτισµού, Γιώργος Λιάνης,
έδωσε παραγγελία προς τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συµβουλίου για άµεσο έκτακτο έλεγχο
στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τη διαπίστωση της ύπαρξης κωλυµάτων από τα προβλεπόµενα στο
άρθρο3 παρ. 1 και στο άρθρο 83 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε
πρόσωπα που έχουν αναλάβει από Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες οποιαδήποτε αρµοδιότητα
ή έργο, ιδίως σχετικά µε την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση των εταιρειών, όπως
συµβαίνει µε την ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία χρησιµοποιούσε ως εκπρόσωπό της τον κ. Χρυσόστοµο
Ψωµιάδη. ∆εδοµένου ότι ήταν γνωστό στο πανελλήνιο ότι ο κ. Χρυσόστοµος Ψωµιάδης από
τον µήνα Ιούνιο 2001 έως την 15η Ιανουαρίου 2003 προέβη κατ’ επανάληψη σε πράξεις ή
ενέργειες διοίκησης, διαχείρησης ή εκπροσώπησης της ΠΑΕ ΑΕΚ, ενώ επίσης γνωστό ήταν
ότι συνέτρεχαν στο πρόσωπο του κ. Ψωµιάδη τα κωλύµατα του άρθρου 3 παρ. 1 και του
άρθρου 8 του Ν.2725/1999, η παράλειψη µέχρι τη 17 Ιανουαρίου 2003 των αρµοδίων αρχών
να προβούν στους αναγκαίους ελέγχους αποτελεί ένδειξη διάπραξης του εγκλήµατος της
παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ).
Περαιτέρω, η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τύπου, οφειλές προς το

∆ηµόσιο ύψους €5.861.000, προ των πάσης µορφής προσαυξήσεων. ∆εδοµένου ότι η ΠΑΕ
ΑΕΚ έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο από το 1992, οι δε οφειλές αυτές
αυξάνονταν συνεχώς από τότε, η παράλειψη των αρµοδίων οργάνων του ∆ηµοσίου να
προβούν σε µέτρα είσπραξης των οφειλών αυτών αποτελεί ένδειξη διάπραξης του
εγκλήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ).
(6) Επιπλέον, βάσει των διατάξεων του νόµου ΚΝ 2190/1920 (άρθρα 51 και επόµενα) σε
συνδυασµό µε τα άρθρα 75 και επόµενα του ν 2725/1999 προκύπτει ότι η εποπτεία των
ποδοσφαιρικών ελληνικών ανωνύµων εταιριών ασκείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
περιλαµβάνει κυρίως την τήρηση των διατάξεων του νόµου, του καταστατικού και των
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, την εξακρίβωση της αλήθειας του ισολογισµού δια
της εξετάσεως και επαληθεύσεως των εταιρικών βιβλίων, των ταµείων, του χαρτοφυλακίου
και της λοιπής κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρίας. Από τα παραπάνω αναφερόµενα
στοιχεία προκύπτει παράλειψη των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Ανάπτυξης να
προβούν σε εξακρίβωση της αλήθειας του ισολογισµού δια της εξετάσεως και επαληθεύσεως
των εταιρικών βιβλίων, των ταµείων, του χαρτοφυλακίου και της λοιπής κινητής και ακίνητης
περιουσίας της ΑΕΚ ΠΑΕ επί σειρά ετών, αποτελεί δε σοβαρότατη ένδειξη διάπραξης του
εγκλήµατος της παράβασης καθήκοντος από τα αρµόδια όργανα (άρθρο 259 ΠΚ).
Επειδή τα πρόσωπα που διέπραξαν τα ανωτέρω αναφερόµενα αδικήµατα είναι δυνατόν να
προσδιορισθούν από την διενεργηθησοµένη ανάκριση
Επειδή οι ανωτέρω πράξεις τιµωρούνται από τις διατάξεις του Π.Κ. και ειδικών ποινικών
νόµων
Επειδή η παρούσα τυγχάνει νόµιµη, βάσιµη και αληθής
∆ΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ενώπιόν Σας κ. Εισαγγελεύ και παρακαλούµε για τη διερεύνηση του θέµατος εκ µέρους Σας
και για την παραδειγµατική κατά νόµον τιµωρία των προσώπων που εµπλέκονται στις
ανωτέρω παράνοµες και αξιόποινες πράξεις.