PREDNAPREGNUTI BETON

Ideja prednaprezanja

Zašto prednaprezanje? Prednaprezanje služi za stvaranje takvog naponskog stanja u betonu koje se suprotstavlja naprezanju od opterećenja, tako da poništava zatežuće napone u betonu ili ih drži u upotrebljivim granicama.

Vrste prednaprezanja Zavisno od tehnologij gradnje dvije vrste prednaprezanja: 1. Prednaprezanje nakon očvršćavanja betona, većinom sa naknadnim uspostavljanjem veze, i 2. Prednaprezanje prije očvršćavanja betona – prednaprezanje na stazi za prednaprezanje.

POSTAVLJANJE ARMATURE I UGRADNJA GOTOVIH PREDNAPETIH KABLOVA

POSTAVLJANJE PREDNAPETIH KABLOVA

ANKERNA MJESTA PREDNAPINJANJA

PREDNAPINJANJE KABLOVA

STAZE ZA PREDNAPREZANJE SA ANKERNIM BLOKOVIMA I GOTOVIM VEZAMA

VEZAČI SA ŽICAMA ZA PREDNAPREZANJE I ELEMENTIMA OPLATE

STAZE ZA PREDNAPREZANJE HIPERBOLIČNIH LJUSKI

Podjela prema stepenu prednaprezanja: 1. Potpuno prednaprezanje – bez napona zatezanja. 2. Ograničeno prednaprezanje – naponi zatezanja dopuštenim granicama. 3. Parcijalno prednaprezanje

u

M 0d = −σ c1, p +ϕ ⋅ Wc1
Kod savijanja sa uzdužnom silom:
k= M 0 d + N 0 d ⋅ k c1 M (G + Q ) + N (G + Q ) ⋅ k c1

M 0 d = −σ c1, p +ϕ ⋅ Wc1

Centrično prednaprezanje

Faza 1: Prednaprezanje kablova, žica na stazi prednaprezanje

Faza 2: Ugradnja betona

Centrično prednaprezanje
Prednaprezanje na stazi za prednaprezanje Faza 3: Unošenje sile prednaprezanja u betonski presjek

σ

1860 1670
Napon [MPa]

Uže f pk = 1860

RA 400/500 400 ε 50 100 3150 Dilatacija x 10

σp
ni dijagram ealiziran rad Id gram računski dija Pro

f pk

f p0,1k f p0,1k/γs

Pojednostavljeni proračunski dijagram

arctg Ep εp + 0,025
(0)

εp

Tabela 2.12 Žice prema EN 10138-3
Opis čelika Klasa Ime Broj Prečnik d (mm) Nominalno Površina Čvrstoća popreč. na presjeka zatezanje S0 Rm (mm2) MPa Određeno Masa M g/m Karakt. vrijednost najveće sile Fm kN 26,7 39,2 43,5 54,0 56 93 140 173 186 248 265 354 209 300 260 279 380 Maks. vrijednost najveće sile Fm,max kN 30,5 44,9 49,8 61,7 65 106 160 198 213 282 302 403 238 342 298 319 436 Karakteristična vrijednost sile pri izduženju od 0,1% FP01=0,86Fm kN 22,9 33.8 37,4 46,4 48 80 120 149 160 213 228 304 180 258 224 240 327

A A A

Y1960S3 Y1860S3 Y1860S7

1.1361 1.1360 1.1366

A

Y1770S7 Y1860S7G Y1820S7G Y1860S7 Y1860S7G Y1700S7G

1.1365 1.1372 1.1371 1.1366 1.1366 1.1370

5,2 6,5 6,8 7,5 7,0 9,0 11,0 12,5 13,0 15,2 16,0 18,0 12,7 15,2 15,2 16,0 18,0

13,6 21,1 23,4 29,0 30 50 75 93 100 140 150 200 112 165 140 150 223

1960 1860 1860

1770 1860 1820 1860 1860 1700

106 165 183 226 234 390 586 726 781 1095 1170 1560 875 1290 1095 1170 1740

A B

Y2160S3 Y2160S3 Y2060S3 Y2060S7 Y1960S3 Y1960S7

1.1362 1.1368 1.1361 1.1367

5,2 6,85 5,2 7,0 6,5 9,0

13,6 28,2 13,6 30 21,1 50

2160 2160 2060 2060 1960 1960

106 220 106 234 165 390

29,4 60,9 28,0 62,0 41,4 98

33,7 69,7 32,1 71,0 47,3 112

26,2 54,2 24,1 53,0 35,6 84

Tabela 2.13 Užad prema EN 10138-2
Opis čelika Klas a Ime Broj Prečn ik d (mm) Nominalno Površina Čvrstoća na popreč. presjeka zatezanje Rm S0 (mm2) MPa Određeno Masa M g/m Karakt. vrijednost najveće sile Fm kN 26,7 39,2 43,5 54,0 56 93 140 173 186 248 265 354 209 300 260 279 380 29,4 60,9 28,0 62,0 41,4 98 Maks. vrijednost najveće sile Fm,max kN 30,5 44,9 49,8 61,7 65 106 160 198 213 282 302 403 238 342 298 319 436 33,7 69,7 32,1 71,0 47,3 112 Karakteristična vrijednost sile pri izduženju od 0,1% FP01=0,86Fm kN 22,9 33.8 37,4 46,4 48 80 120 149 160 213 228 304 180 258 224 240 327 26,2 54,2 24,1 53,0 35,6 84

A A A

Y1960S3 Y1860S3 Y1860S7

1.1361 1.1360 1.1366

A

Y1770S7 Y1860S7 G Y1820S7 G Y1860S7 Y1860S7 G Y1700S7 G Y2160S3 Y2160S3 Y2060S3 Y2060S7 Y1960S3 Y1960S7

1.1365 1.1372 1.1371 1.1366 1.1366 1.1370

5,2 6,5 6,8 7,5 7,0 9,0 11,0 12,5 13,0 15,2 16,0 18,0 12,7 15,2 15,2 16,0 18,0 5,2 6,85 5,2 7,0 6,5 9,0

13,6 21,1 23,4 29,0 30 50 75 93 100 140 150 200 112 165 140 150 223 13,6 28,2 13,6 30 21,1 50

1960 1860 1860

1770 1860 1820 1860 1860 1700 2160 2160 2060 2060 1960 1960

106 165 183 226 234 390 586 726 781 1095 1170 1560 875 1290 1095 1170 1740 106 220 106 234 165 390

A B

1.1362 1.1368 1.1361 1.1367

Tabela 2.14 Šipke prema EN 10138-4
Opis čelika Vanjština štapa Ime Broj Prečnik d (mm) Nominalno Čvrsto Površina popreč. ća na presjeka zatezanje S0 (mm2) Rm MPa 177 314 511 531 552 573 804 804 1018 1018 1257 1257 1964 531 552 804 804 1018 1018 1257 1257 1100 1030 Određeno Masa M g/m Karakt. vrijednost najveće sile Fm kN 194 346 526 547 568 590 828 828 1048 1048 1294 1294 2022 653 678 989 989 1252 1252 1546 1546 Maks. vrijednost najveće sile Fm,max kN 159 283 426 443 461 478 672 672 850 850 1049 1049 1640 573 596 869 869 1099 1099 1357 1357 Karakteristična vrijednost sile pri izduženju od 0,1% FP01=0,86Fm kN 224 397 605 629 653 678 953 953 1206 1206 1488 1488 2326 730 760 1110 1110 1400 1400 1730 1730

R R P P R P P R P R P R P P R P R P R P R

Y1100H Y1030H

1.138 1.1380

Y1230H

1.1382

15 20 25,5 26 26,5 27 32 32 36 36 40 40 50 26 26,5 32 32 32 36 40 40

1230

1440 2560 4009 4168 4480 4495 6313 6530 7990 8270 9865 10250 15386 4168 4480 6313 6530 7990 8270 9865 10205

Centrično prednaprezanje

Centrično prednaprezanje – nanošenje opterećenja

Centrično prednaprezanje – mehanizam rada

Centrično prednaprezanje – naknadno prednaprezanje

Faza 1: Ugradnja cijevi u betonski element

Faza 2: Prednaprezanje

Centrično prednaprezanje – naknadno prednaprezanje

Faza 3: Ankerisanje (Skraćenje i ankerisanje kabla) i postizanje sprezanja

Ankerisanje kablova za prednaprezanje

Ankerisanje kablova za prednaprezanje

Centrično prednaprezanje – naknadno prednaprezanje

Centrično prednaprezanje – naknadno prednaprezanje

Centrično prednaprezanje – bez aktiviranja prionljivosti

Ekscentrično prednaprezanje na stazi za prednaprezanje

Faza 1: Prednaprezanje kablova, žica na stazi prednaprezanje

Faza 2: Ugradnja betona

Ekscentrično prednaprezanje na stazi za prednaprezanje
Faza 3: Unošenje sile prednaprezanja u betonski presjek

Ekscentrično prednaprezanje na stazi za prednaprezanje
Naponi u betonu usljed prednaprezanja

Ekscentrično prednaprezanje na stazi za prednaprezanje
Naponi za kombinaciju opterećenja od prednaprezanja i vanjskog uticaja

Ekscentrično naknadno prednaprezanje
Naponi u betonu usljed prednaprezanja

Ekscentrično naknadno prednaprezanje
Naponi za kombinaciju opterećenja od prednaprezanja i vanjskog uticaja

Ekscentrično prednaprezanje bez aktiviranja prionljivosti

Naponi u betonu usljed prednaprezanja

Ekscentrično prednaprezanje bez aktiviranja prionljivosti
Naponi za kombinaciju opterećenja od prednaprezanja i vanjskog uticaja

Ograničenje naprezanja u kablovima

- Za vrijeme prednaprezanja

- Nakon ankerisanja sile prednaprezanja

- Za vrijeme eksploatacije (osim prednaprezanja bez prianjanja)

Zakon ponašanja betona

Čvrstoća na pritisak

Tangentni modul elastičnosti

Čvrstoća na zatezanje

Ograničenje naprezanja betona
Pri unosu sile prednaprezanja:

Za vrijeme eksploatacije: Moguće uvećanje za 10% ako je ugrađena poprečna armatura 1% zapremine pritisnute zone.

Pravi kablovi sa konstantnim ekscentricitetom

Dejstva na betonski presjek: Normalna sila: Moment savijanja:

Pravi kablovi sa promjenljivim ekscentricitetom

Dejstva na betonski presjek: Normalna sila: Moment savijanja: Poprečna sila:

Parabolični tok kablova

Prednaprezanje silom prednaprezanja Promjenljivi ekscentricitet Maksimalni ekscentricitet u sredini raspona Nagib kabla na početku nosača α

Parabolični tok kablova

Za mali ugao α važi:

Parabolični tok kablova

Ravnoteža:

Parabolični tok kablova
Zamjenski sistem za statičko proračun sa skretnim silama “u”

Kod statički određenih nosača reakcije su nula.

Prosta greda
Uticaji na konstruktivni element

Stalno opterećenje

Pokretno opterećenje

Prosta greda - naprezanje
Ukupne presječne veličine za kvazi-stalnu kombinaciju opterećenja

Naprezanje

Dokaz dekompresije
Mjerodavne prosječne sile – sredina raspona

Karakteristike poprečnog presjeka

Presječne unutrašnje sile uključujući uticaj prednaprezanja

Dokaz dekompresije
Uslovna jednačina:

(Naprezanje na zategnutom rubu betona) Za pravougaoni poprečni presjek:

rinf je koeficijent varijacije sile prednaprezanja (vidi EC2-5.10.9)

Dokaz dekompresije

Potrebna sila prednaprezanja:

Potrebna površina kablova za prednaprezanje:

Kontrola dopuštenih naprezanja

Beton pri nanošenju sile prednaprezanja:

Nelinearni dio tečenja uzima se u obzir ako je: Beton u eksploataciji: Kod građevina sa izraženim uticajem tečenja: Čelik za prednaprezanje: