You are on page 1of 21

Jabatan Teknologi Pendidikan

Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh

APAKAH FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG


PENGLIBATAN AKTIF PELAJAR DALAM PnP

MENGAPAKAH SESUATU OBJEKTIF PnP SUKAR


DICAPAI SEPENUHNYA.

BAGAIMANA MEWUJUDKAN SATU SESI


PENGAJARAN YANG BERKESAN?

BILAKAH SESUATU MEDIA ITU PERLU


DIGUNAKAN?

Perancangan pengajaran yang rapi dan


tersusun akan menghasilkan pengajaran
yang berkesan.

Gagne (1985) : Pembelajaran berlaku


sebagai satu proses yang berkembang
secara berperingkat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tarik perhatian pelajar


Beritahu pelajar objektif pembelajaran
Kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar
Sampaikan isi pelajaran
Bimbing pembelajaran pelajar
Uji penguasaan pembelajaran pelajar
Beri maklumbalas
Taksir pencapaian pelajar
Tingkatkan ingatan dan pemindahan
pembelajaran.

Antara model-model yang boleh


dijadikan panduan :

Model
Model
Model
Model
Model
Model
Model

ADDIE
ASSURE
Hanaffin & Peck
Dick & Carey
Robert Glasea
Waterfall
Rapid Prototyping

Analysis
Problem definition

Design
Design, structure, media types, technological
issues

Development
Based on budget, develop the project

Implementation
Testing phase

Evaluation
Users feedback on the project

Analyze Learners (A)


Target user? user classification
Content definition

State Objectives(S)
Objective clarification

Select Methods, Media & Materials(S)


What media on what material through what method?

Utilize Media & Materials(U)


Emphasize on usage of audio & video

Require Learner Participation(R)


Exercise, simulation, quiz

Evaluate & Revise(E)


Users feedback

Analysis

Systems specification

Design

System design (user interface, navigation, content


design)

Implementation

Implementation of design

Development & Integration


Integration of all media

Testing & Evaluation

Based on objective defined

Maintenance
Fix bugs

Hanaffin & Peck


Dick & Carey
Robert Glasea
Rapid Prototyping
Jerold Kemp
Gerlach & Ely
Branson
Diamond
Smith & Ragan
Gentry
Reiser & Dick
Van Patten
Leishin, Pollock & Reigeluth

Model ASSURE memberi fokus kepada


perancangan pengajaran pembelajaran sebenar
dalam bilik darjah.

Model ini membantu guru merancang pengajaran


berasaskan media dalam bilik darjah.

Terdapat enam langkah utama dalam model ini


(Heinich, Molenda, Russell, & Smaldino, 1996)
iaitu:
A
S
S
U
R
E

Analyze Learners (Menganalisis pelajar)


State Objectives (Menyatakan objektif)
Select Methods, Media & Materials
(Memilih kaedah, media dan bahan)
Utilize Media & Materials
(Menggunakan media dan bahan)
Require Learner Participation
(Memerlukan penglibatan pelajar)
Evaluate & Revise
(Melakukan penilaian dan pengubahsuaian)

Kenal pasti ciri-ciri umum pelajar:


- jantina
- umur
- bakat
- kelas dan taraf sosio ekonomi.

Pengetahuan/ pengalaman sedia ada


- membantu menyediakan pengajaran yang berkesan
dan pelajar dapat membina pengetahuan secara
konstruktivis
- mengesan pengetahuan pelajar melalui ujian pra
atau melalui soal jawab.

Gaya pembelajaran pelajar


- trait psikologi berkaitan dengan cara dan gaya individu
menanggap, berinteraksi dan bertindak balas secara
emosi dengan persekitaran pembelajaran.
- Gaya pembelajaran individu merujuk kepada cara yang
paling sesuai dan berkesan untuk individu menguasai
pembelajaran.
- Gaya pembelajaran individu mempengaruhi cara
individu memproses maklumat, membentuk persepsi.

- Perancangan pnp yang mengambil kira gaya


pembelajaran akan menjadikan pembelajaran lebih
berkesan.
Model Dunn dan Dunn, Model Multiple Intelligence,
Gardner.

Guru perlu:
- menyatakan objektif pelajaran yang akan
dicapai dan bersesuaian dengan kehendak
pelajar
- menetapkan perubahan tingkahlaku yang
akan berlaku pada pelajar.

Objektif-objektif pembelajaran secara khusus


perlu dinyatakan dengan jelas bagi memastikan
aplikasi yang akan dibangunkan mempunyai
hala tuju yang terpimpin serta menepati
kehendak:
- Siapa yang hendak capai?
- Apakah yang hendak dicapai?
- Bagaimana hendak dicapai?
- Ukuran tahap minimum hendak dicapai?

Proses pemilihan melibatkan 3 langkah:


1. Kaedah yang paling sesuai
2. Format media yang dipilih
3. Memilih, ubahsuai atau hasilkan sumber
pnp

Kaedah harus disesuaikan dengan ciri-ciri


pelajar, pengetahuan sedia ada, gaya
pembelajaran serta objektif.

Bentuk format media yang akan digunakan:


gambar, foto, slaid, audio, video, video
interaktif
Mengambil kira: kumpulan pelajar, keupayaan,
objektif, maklum balas yang akan diberi.

Merujuk kepada isi pelajaran yang difokus


dalam pnp.

Bagaimanakah media dan bahan sumber


dimanfaatkan oleh guru dan pelajar?

Semak/ pratonton/ kaji bahan sumber sebelum


digunakan
Sediakan bahan dengan betul, lengkap dan
cukup
Rancang penggunaanya
Sediakan persekitaran yang sesuai dengan
menyusun bahan dan sumber agar mudah
dicapai
Gunakan bahan secara optimum

Sesuatu pembelajaran yang melibatkan


pelajar secara aktif akan menghasilkan
perubahan tingkah laku yang diharapkan.

Pemilihan media dan bahan sumber yang


sesuai dapat membantu dan mengekalkan
penglibatan pelajar.

Penggunaan gambar, gambar bersiri,


video, animasi dapat mencetuskan
perbincangan kumpulan, penjanaan idea
dan penglibatan aktif pelajar.
Contoh penglibatan pelajar: membuat
latihan, simulasi, perbincangan, latihtubi,
kuiz, mengadakan sesi pemerhatian,
perbincangan dan komen.
Memastikan suasana P & P yang dijalankan
adalah sesuai, efektif serta menarik minat
pelajar.

Sesi P & P perlu dinilai untuk mendapat maklum


balas dari pelajar dan memastikan
keberkesanannya.
lanya bertujuan untuk memastikan kelemahan
Antara fungsi penilaian juga adalah bagi
menjawab persoalan-persoalan berikut:
- adakah objektif tercapai ?
- adakah media tersebut dapat membantu
dalam proses pembelajaran ?
- adakah pelajar dapat mengendalikan media
dengan betul ?
- adakah suasana pembelajaran yang terhasil
selesa dan kondusif ?

SEKIAN