‫·‪„"Ò‬‬

‫‪éãåäé àø÷ð æ”òá øôåëä ìë‬‬
‫איש יהודי הי' בשוש הבירה ושמו מרדכי וכו'‪,‬‬
‫ואמאי קרא לי' יהודי על שו שכפר בע"ז‪ ,‬שכל‬
‫הכופר בע"ז נקרא יהודי )מגילה יג‪(.‬‬

‫בעזהשי"ת יתאספו היהודי
הנאמני
לה' ולתורתו הק'‪,‬‬
‫המאמיני
בגזירת הגלות‪ ,‬ומחכי
על ביטול המרידה בה' במהרה‪,‬‬

‫לכפור בע"ז בעצם יום הפורים‬
‫לקדש ש
שמי
‪ ,‬ולקיי
מצות מחיית עמלק‬
‫ע"י שריפת סמל הכפירה של מע"ז של זמנינו‬

‫לשריפת דגל העמלק הציוני‬
‫ברוב ע
וברחובה של עיר‬
‫בבארא פארק‬
‫בוויליאמסבורג‬
‫במאנסי‬

‫ביטע רופ ‪ 212-444-1117‬פאר מקו‪ ,‬זמ ‬
‫‪Lee Ave. Cor. Hewes St‬‬

‫בשעה ‪3:00‬‬

‫‪ Maple Ave. Corner Phyllis Terr.‬בשעה ‪3:00‬‬

‫בקרית יואל ‪ Forest Rd. Corner Van Buren Dr‬בשעה ‪3:00‬‬

‫שהוא הכרזה גלוי' שכופרי
אנו בפריקת עול הגולת של הציוני
ובגאולת

‫ולקיי
מה שנאמר "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" כ אנו בזמנינו מכריזי

‫בחוצות ובריש גלי שאי אנו כורעי
ומשתחוי
לה
‪ ,‬אלא אדרבא אנו לוחמי

‫נגד העמליקי
האלו‪ ,‬ואנו מחכי
רק לישועת ה' ע"י משיח ה' במהרה בימינו אמ‬

‫אי הש של ואי הכסא של‬
‫עד שימחה זרעו של עמלק‬
‫תענית אסתר תש"ע‬

‫"היהודים" המסדרים‬