You are on page 1of 44

Soalan 1 berdasarkan peta di bawah

1 Pernyataan yang manakah benar tentang


kawasan berlorek dalam peta di sebelah ?

I Merupakan legeh sungai


II Terdapat kawasan peranginan
III Terletak Gunung Tahan
IV Kawasan perlombongan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

2 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang kepentingan Pentas Sunda ?

A Kegiatan perlombongan bijih timah dijalankan di kawasan ini


B Kawasan ini adalah curam dan mempunyai kedalaman kira – kira 500M
C Bentuk muka bumi ini terbentuk kira – kira 300 juta tahun dahulu
D Kawasan ini menggalakkan pertumbuhan plankton yang penting dalam sektor
pertanian

Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah

3 Pandang darat sawah padi di atas


terdapat di kawasan

A Switzerland
B Pulau Jawa
C Menam Chao Phraya
D Dataran Kedah - Perlis

3 Bentuk muka bumi manakah yang berkaitan dengan pemendapan ombak ?

A Tebing tinggi
B Tanjung
C Teluk
D Tombolo
Soalan 5 berdasarkan gambar rajah di bawah

5 Pembentukan kerak bumi dalam rajah di atas kesan daripada

A aliran sungai
B proses hakisan
C kuasa mampatan
D letusan gunung berapi

Soalan 6 berdasarkan maklumat di bawah

• Tanah Tinggi Cameron


• Pergunungan Alps Switzerland

6 Kedua – dua tempat di atas mempunyai persamaan kepentingan sebagai kawasan

A pembalakan
B pelancongan
C pindah ternak
D tanaman hawa sederhana

7 Antara berikut bentuk muka bumi manakah dikaitkan dengan proses yang tepat ?

Bentuk Muka Bumi Proses


I Jeram Hakisan sungai
II Teluk Hakisan ombak
III Tanjung Pemendapan ombak
IV Gerbang laut Hakisan angin

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

8 Manakah yang benar tentang ciri – ciri sungai di Malaysia ?

A Panjang dan deras sesuai untuk penjanaan kuasa elektrik hidro


B Isipadu air sentiasa banyak dan tetap sepanjang tahun
C Menghubungkan kawasan pedalaman Malaysia
D Sumber protien utama penduduk
Soalan 9 berdasarkan peta di bawah

• Kawasan tanah pamah


• Tanih aluvium
• Rancangan pengairan

9 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah

10 Bentuk muka bumi yang bertanda Y dalam rajah di atas ialah

A anak tanjung
B beting pasir
C tombolo
D lagun
11 Antara berikut manakah merupakan bentuk muka bumi hasil tindakan hakisan ombak ?

I Gloup
II Beting pasir
III Anak tanjung
IV Batu tunggal

A I dan II C III dan IV


B II dan II D I dan IV

12 Antara berikut yang manakah terdapat di peringkat hilir sungai ?

A C

B D

Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah

13 Merujuk kepada rajah di atas, bentuk muka bumi X ialah

A teluk
B gerbang laut
C tebing tinggi
D batu tunggul
Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah

14 Pola saliran seperti dalam rajah di atas ialah pola

A selari
B reranting
C gegelang
D jejala

“ Bot penumpang merupakan alat pengangkutan di sungai X ”

15 Sungai X ialah

A Sungai Muda
B Sungai Rajang
C Sungai Klang
D Sungai Johor

Soalan 16 berdasarkan gambarajah di bawah

16 Tempat X yang dimaksudkan merujuk kepada

A Kundasang
B Bukit Fraser
C Tanah Tinggi Cameron
D Tanah Tinggi Genting
17 Antara berikut manakah yang menunjukkan pola saliran setumpu ?

A C

B D

• Tapak arkeologi purba


• Terdapat stalaktif dan stalakmit
• Kawasan eko pelancongan

18 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan

A Taman Negara Niah


B Taman Negara Kinabalu
C Taman Negara Pahang
D Taman Negara Endau – Rompin

19 Antara berikut manakah merupakan kepentingan kegiatan perikanan di Kampuchea ?

I Sumber pendapatan
II Sumber protein utama
III Pekerjaan sambilan
IV Teknologi penangkapan ikan maju

A I dan II C III dan IV


B II dan II D I dan IV
20 Antara berikut pernyataan manakah
menerangkan tentang banjaran yang
berlorek ?

I Banjaran terpanjang di Malaysia


II Menjadi legeh sungai
III Gunung Bintang kemuncak tertinggi
IV Terdapat Taman Negara

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

21 Antara pernyataan berikut manakah benar tentang banjaran gunung di Semenanjung


Malaysia ?

I Bebas daripada aktiviti gunung berapi


II Menganjur kearah Timur
III Purata ketinggian melebihi 3000 M
IV Terdiri daripada gunung lipat tua

A I dan II C III dan IV


B II dan II D I dan IV

22 Susun atur bentuk muka bumi yang terdapat di sepanjang aliran sungai ialah

I delta
II tasik ladam
III air terjun
IV susuh bukit berpanca

A I, II, III dan IV C III, IV, II dan I


B II, III, IV dan I D IV, I, III dan II

• Pembinaan jalan raya


• Pertanian pindah

23 Kesan – kesan kegiatan di atas terhadap alam sekitar ialah

I hujan asid
II pencemaran air
III pencemaran udara
IV perubahan landskap

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
24 Sumbangan Pergunungan Alps di Switzerland kepada pembangunan negara ialah

A pelancongan
B perlombongan
C perindustrian
D tanaman hawa sederhana

Soalan 25 berdasarkan peta di bawah

• Kawasan tanah tingginya mengalami suhu yang rendah


• Pusat pelancongan

25 Pernyataan di atas merujuk kepada banjaran yang bertanda

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

26 Antara berikut kombinasi yang manakah benar ?

Kawasan Negeri
A Delta Labuk Sarawak
B Delta Segama Johor
C Dataran Kerian Selangor
D Dataran Klias Sabah

27 Antara berikut, manakah yang benar tentang kawasan Tanah Tinggi di Semenanjung
Malaysia ?

A Terdiri daripada batu granit


B Terdiri daripada sistem gunung lipat muda
C Terbentuk daripada proses gelinciran
D Kejadian gempa bumi
Soalan 28 berdasarkan peta di bawah

28 Pernyataan manakah yang berkaitan


dengan banjaran berlorek dalam peta di
atas ?

I Sumber pengairan
II Merupakan legeh sungai
III Terletak Gunung Tahan
IV Kawasan perlombongan bijih timah

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 29 berdasarkan rajah di bawah

29 Kawasan berlorek merujuk kepada

I menjana kuasa hidroelektrik


Sg. Chao II menghanyutkan kayu balak
Sg. Rajang Pharaya III membentuk delta
IV pengangkutan pedalaman

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Terbentuk akibat hakisan


lembut & keras

Tapak pembinaan Kawasan


X
rumah api pelancongan

30 Berdasarkan rajah di atas, X mungkin merupakan

A lagun
B pulau
C tebing tinggi
D teluk dan tanjung
31 Rajah di atas menunjukkan profil panjang sungai dari hulu ke hilir. Berdasarkan rajah di
atas, bentuk muka bumi di peringkat A ialah

I tasik ladam
II susuh bukit berpanca
III lubuk
IV jeram

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Soalan 32 berdasarkan peta di bawah

• Sistem gunung lipat tua


• Pusat peranginan tanah tinggi
• Stesen janakuasa hidroelektrik

32 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda

A I
B II
C III
D IV
Soalan 33 berdasarkan rajah di bawah

33 Antara berikut yang manakah berkaitan


bahagian berlorek ?

I Menjana kuasa hidroelektrik


Sungai Sungai II Mengangkut barangan pukal
Rajang Kinabatangan III Membekalkan sumber protein
IV Mengairi kawasan tanaman padi

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

34 Antara pasangan manakah yang benar ?

Banjaran Gunung
I Bintang Bintang
II Pantai Timur Tahan
III Kapuas Hulu Mulu
IV Crocker Kinabalu

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

35 Berdasarkan gambar di atas, kawasan manakah yang dikaitkan dengan aktiviti tersebut ?

I Delta Kerian
II Delta Baram
III Dataran Kemubu
IV Dataran Kedah Perlis

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
36 Apakah kaedah yang digunakan untuk mengatasi masalah dalam gambar di atas ?

I Peneresan bukit
II Penyimenan permukaan tanah
III Menggalakkan penggunaan jentera
IV Pembinaan tembok konkrit

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 37 berdasarkan gambar rajah di bawah

37 Mengapakah kaedah pertanian seperti dalam gambar rajah di atas dijalankan ?

I Mengawal hakisan tanih


II Kawasan pertanian terhad
III Kekurangan tenaga buruh
IV Mengurangkan kos pengeluaran

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
Soalan 38 berdasarkan rajah di bawah

Berpunca dari
Dataran Tinggi Yunnan

Kawasan yang stabil Tiada gunung berapi

38 Berdasarkan rajah di atas X dapat dikaitkan dengan banjaran

A Barisan
B Himalaya
C Tama Abu
D Titiwangsa

Soalan 39 berdasarkan gambar rajah di bawah

39 Antara berikut yang manakah merupakan bentuk muka bumi hasil pemendapan
ombak dalam gambar rajah di atas ?

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Soalan 40 berdasarkan pernyataan di bawah

Anda bepeluang mengelilingi sebuah pulau


bersama keluarga pada cuti persekolahan

40 Bentuk muka bumi pinggir pantai yang dapat anda lihat ialah

I teluk
II jeram
III jurang
IV tanjung

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Soalan 41 berdasarkan peta dan gambar rajah di bawah

41 Anda bercadang untuk melancong ke kawasan tanah tinggi mempunyai kemudahan


seperti dalam gambar rajah di atas.
Berdasarkan peta di atas, kawasan manakah yang patu menjadi pilihan anda ?

A I
B II
C III
D IV
42 Antara berikut pernyataan manakah menerangkan tentang tanah tinggi di Malaysia ?

I Terbentuk daripada batu granit


II Terhasil daripada proses lipatan
III Purata ketinggian kurang daripada 1000 meter
IV Gunung Korbu merupakan kemuncak tertinggi Titiwangsa

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

43 Bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu sungai ialah

I air terjun
II jeram
III susuh bukit berpanca
IV tasik ladam

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Soalan 44 berdasarkan gambar di bawah

44 Aktiviti seperti dalam gambar di atas dapat dilihat di

A Sungai Perak
B Sungai Mekong
C Sungai Chao Phraya
D Sungai Kinabatangan
45 Gunung Tahan terletak di banjaran bertanda

A I
B II
C III
D IV

Soalan 46 berdasarkan rajah di bawah

46 Bentuk muka bumi manakah yang menerangkan X dan Y ?

X Y
A Gua Gerbang laut
B Gerbang laut Batu tunggul
C Batu tunggul Batu sisa
D Gua Batu unggul
Soalan 47 berdasarkan rajah di bawah

47 Berdasarkan rajah di atas X ialah

A segenting
B tasik ladam
C tebing cembung
D liku terpenggal

Soalan 48 dan 49 berdasarkan peta di bawah

48 Apakah ciri banjaran X yang membezakannya dengan banjaran Y ?

X Y
A Gunung lipat muda Gunung lipat tua
B Terbentuk dari batu kapur Terbentuk dari batu granit
C Berpunca dari Dataran Tinggi Yunnan Berpunca dari Banjaran Himalaya
D Tulang belakang Semenanjung Malaysia Tulang belakang Sabah
49 Apakah ciri – ciri kawasan berlorek ?

I Kaya dengan plankton


II Mempunyai timbunan fosil yang banyak
III Kedalamannya kurang 180 meter di bawah aras laut
IV Jurang terdalam di dunia iaitu Jurang Mariana terletak di sini

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
50 Antara berikut bentuk muka bumi manakah dikaitkan dengan proses yang tepat ?

Bentuk Muka Bumi Proses


A Tasik ladam hakisan sungai
B Tanjung pemendapan ombak
C Teluk hakisan ombak
D Gua batu kapur hakisan angin

51 Antara berikut pasangan manakah yang benar ?

Petempatan Faktor yang mempengaruhinya


I Cameron Highland Pembalakan
II Kuala Besut Pertanian
III Bandar Tenggara Governan
IV Bukit Kayu Hitam Ketersampaian

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 52 berdasarkan peta di bawah

• Min suhu tahunan 180 – 210 C


• Tanaman hawa sederhana

52 Berdasarkan peta di atas, kawasan yang dinyatakan ialah

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
53 Cerun bukit dibina teres untuk mengatasi masalah

I banjir kilat
II tanah runtuh
III hakisan tanah
IV pemiskinan tanih

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Soalan 54 berdasarkan rajah di bawah

54 Pola saliran dalam rajah di sebelah


ialah

A jejala
B reranting
C selari
D sepunca

Soalan 55 berdasarkan peta di bawah

55 Antara berikut yang manakah boleh dikaitkan dengan kawasan X seperti dalam peta di
atas ?

I Kerja sambilan
II Sumber protein penting
III Kos penangkapan rendah
IV Teknologi penangkapan maju

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
56 Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang ciri – ciri utama tanah tinggi di
Malaysia ?

I Banjaran utama merendah ke arah selatan


II Tanah tinggi menganjur hingga ke tepi pantai
III Terdapat gunung lipat muda pada bahagian banjaran
IV Tanah tinggi terdiri terutama daripada batu kapur

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Soalan 57 berdasarkan peta di bawah

57 Aktiviti di atas dapat dikaitkan dengan peranan sungai yang bertanda

A I
B II
C III
D IV

58 Bentuk muka bumi yang terhasil oleh proses hakisan ombak ialah

I tombolo
II anak tanjung
III batu tunggul
IV gerbang laut

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
• Kawasan tanah tinggi sederhana sejuk
• Aktiviti tanaman teh, bunga , sayur dan buah – buahan

59 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan

Tanah Tinggi Cameron


A
Tanah Tinggi Kundasang
Tanah Tinggi Genting
B
Tanah Tinggi Kelabit
Tanah Tinggi Cameron
C
Dataran Tinggi Usun Apaau
Tanah Tinggi Genting
D
Banjaran Tama Abu

Soalan 60 berdasarkan peta di bawah

60 Bahagian tengah Semenanjung Malaysia tidak sesuai untuk kegiatan pertanian kerana

I terdapat kawasan pembalakan


II aliran sungai deras
III bercerun curam
IV berhutan tabal

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
Soalan 61 berdasarkan rajah di bawah

61 Apakah kegiatan ekonomi yang sesuai diketiga – tiga bahagian tanah tersebut ?

I Perikanan
II Petempatan
III Pelancongan
IV Tanaman kelapa sawit

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Soalan 62 berdasarkan peta Malaysia di bawah

sempit dan terputus –


putus
mengalami banjir

62 Pernyatan di atas merujuk kepada kawasan berlorek

A I
B II
C III
D IV
Soalan 63 berdasarkan rajjah di bawah

63 Hakisan ombak yang berterusan terhadap ciri fizikal X akan menyebabkan


terbentuknya

A gua
B anak tanjung
C batu tunggul
D tunggul sisa

64 Antara berikut, pernyatan yang manakah dapat dikaitkan dengan ciri sungai di peringkat
hilir ?

I Lembah sempit
II Aliran air perlahan
III Lurah sungai landai
IV Pemendapan giat berlaku

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

65 Antara berikut kombinasi manakah benar ?

Gunung Lipat Muda Gunung Lipat Tua


I Berpunca dari Pusaran Pamir Berpunca dari Dataran Tinggi Yunan
II Puncak sangat tinggi Gunung – ganang lebih rata
III Berkeadaan stabil Berkeadaan tidak stabil
IV Banjaran Annam Banjaran Arakan Yoma

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
66 Tasik yang terhasil kesan daripada pembinaan empangan hidroelektrik ialah

A Tasik Bera
B Tasik Chini
C Tasik Kenyir
D Tasik Titiwangsa

67 Salah satu ciri aliran sungai di peringkat X dalam rajah di atas ialah

A lurah sempit
B aliran perlahan
C hakisan melebar pesat
D pembentukan tasik ladam

Soalan 68 berdasarkan peta di bawah

68 Sumber yang boleh didapati dari kawasan X dalam peta di atas ialah

A ikan
B hutan
C tanih
D mineral
69 Bentuk muka bumi seperti dalam rajah di atas terbentuk di

A teluk
B tanjung
C muara sungai
D kuala sungai

Di Banjaran Crocker
Gunung tertinggi di Asia Tenggara

70 Antara gunung berikut, yang manakah yang berkaitan dengan pernyataan di atas ?

A Gunung Tahan
B Gunung Korbu
C Gunung Bintang
D Gunung Kinabalu

71 Pembentukan X dalam rajah di atas disebabkan oleh tindakan

A lipatan
B hakisan
C gelinciran
D pemendapan
72 Antara berikut rajah manakah menunjukkan jenis pembentukan gunung yang terdapat di
Malaysia ?

A C

B D

Soalan 73 berdasarkan rajah di bawah

73 Runtuhan gerbang laut akan menyebabkan terbentuknya P dan Q, iaitu

P Q
A Lagun Permatang
B Batu Tunggul Tombolo
C Anak Tanjung Tanjung
D Batu Tunggul Tunggul Sisa
Soalan 74 berdasarkan rajah di bawah

74 Bentuk muka bumi di atas terbentuk di muara sungai dan dikenali sebagai

A beting pasir
B delta
C tasik ladam
D tetambak

75 Perikanan air tawar di Tasik Tonle Sap, Kampuchea dijalankan secara

A bermusim
B dagangan
C kecil – kecilan
D sambil – sambilan

Soalan 76 berdasarkan rajah di bawah

• Baja Kimia
• Racun Serangga

Bahan Toksid dalam tanah

Keasidan tanah

76 Kesan X yang mungkin berlaku ialah

A gelongsoran tanah berlaku


B ketebalan tanah berkurang
C kesuburan tanah merosot
D makhluk perosak bertambah
Soalan 77 berdasarkan peta di bawah

77 Antara berikut, apakah persamaan antara kawasan X dan Y ?

I Perlombongan sumber mineral


II Kawasan peranginan tanah tinggi
III Kawasan pertanian hawa sederhana
IV Terbentuk daripada sistem gunung lipat tua

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

78 Pilih padanan yang benar

Bentuk Muka Bumi Kawasan


A Tasik ladam Hulu sungai
B Beting pasir Hulu sungai
C Lubang periuk Pinggir laut
D Tetanjung Pinggir laut

Soalan 79 berdasarkan maklumat di bawah

Penjanaan kuasa hidro elektrik

79 Pernyataan di atas merujuk kepada sungai

A Muda
B Padas
C Bernam
D Kinabatangan
80 Antara berikut, yang manakah bentuk muka bumi di peringkat hulu sungai ?

I Delta
II Lurah ’V’
III Air terjun
IV Tetambak

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Soalan 81 berdasarkan maklumat di bawah

• Pulau Tioman
• Pulau Langkawi

81 Kawasan di atas dapat dikaitkan dengan

A taman laut
B gua batu kapur
C kawasan air terjun
D kawasan perlindungan burung

Soalan 82 berdasarkan maklumat di bawah

• Kegiatan pasar terapung


• Dikenali sebagai ‘Venice Timur’

82 Pernyataan di atas merujuk kepada sungai di negara

A India
B Vietnam
C Kemboja
D Thailand
Soalan 83 berdasarkan rajah di bawah

83 Pembentukan banjaran pergunungan di Malaysia terbentuk daripada kesan


pembentukan kerak bumi seperti yang ditunjukkan di atas.
Pasangan arah tekanan manakah yang menghasilkan bentuk muka bumi di atas ?

I II

III IV

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

84 Antara berikut, kombinasi manakah benar ?

Gunung Lipat Muda Gunung Lipat Tua


A Rendah Tinggi
B Stabil Tidak stabil
C Banjaran Himalaya Dataran Tinggi Yunan
D Luar Lingkaran Api Pasifik Dalam Lingkaran Api Pasifik
Soalan 85 berdasarkan peta di bawah

85 Berdasarkan peta di atas, delta terbentuk di sungai yang bertanda

A I
B II
C III
D IV

Kubis

Kawasan P

Bunga Ros

86 Berdasarkan rajah di atas, dimanakah terletaknya kawasan P ?

A Banjaran Tahan
B Banjaran Tama Abu
C Banjaran Titiwangsa
D Banjaran Trus Madi
Soalan 87 berdasarkan rajah di bawah

87 Pola sungai di atas terbentuk di kawasan

A berpasir
B berlumpur
C batu kapur
D batuan keras dan lembut

88 Berdasarkan rajah di atas, bentuk muka bumi X ialah ?

A Tebing tinggi
B Gerbang laut
C Tunggul sisa
D Batu tunggul

89 Bentuk muka bumi yang terdapat di hilir sungai ialah

I delta
II tasik ladam
III lubang periuk
IV jeram

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
90 Antara berikut manakah bentuk muka bumi yang terbentuk oleh proses pemendapan
sungai ?

I II

III IV

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 91 berdasarkan peta di bawah

• Tanah pamah
• Tanih aluvium

91 Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda

A I
B II
C III
D IV
• Bercerun curam
• Menghadap laut
• Terdapat rumah api

92 Maklumat di atas merujuk kepada

A tebing tinggi
B gerbang laut
C pentas benua
D tunggul sisa

Soalan 93 berdasarkan pernyataan di bawah

• Tanaman tutup bumi


• Bukit diteres

93 Pernyataan di atas adalah langkah untuk

A mengurangkan kerosakan tanaman


B mengawal hakisan tanah
C menyuburkan semula tanih
D meningkatkan hasil tanaman

Soalan 94 berdasarkan peta di bawah

• Kawasan pelancongan
• Tasik buatan manusia

94 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Soalan 95 berdasarkan pernyataan di bawah

• Cerun bukit diteres


• Tanih larva bes yang subur

95 Pernyataan di atas menerangkan kawasan

I Pulau Jawa
II Pulau Luzon
III Dataran Tinggi Korat
IV Tanah Tinggi Cameron

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

96 Antara berikut, kombinasi manakah benar ?

Banjaran Gunung
A Bintang Tahan
B Crocker Murud
C Titiwangsa Korbu
D Brassey Kinabalu

Soalan 97 berdasarkan rajah di bawah

97 Teknik penanaman seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas dijalankan di

I Battambang – Kampuchea
II Pulau Jawa – Indonesia
III Kundasang – Malaysia
IV Delta Ganges – India

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
Soalan 98 berdasarkan rajah di bawah

98 Bentuk muka bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas lazimnya terbentuk di
kawasan yang bertanda..........

A P
B Q
C R
D S

Soalan 99 berdasarkan pernyataan di bawah

• Tanih laterit
• Tanaman getah dan kelapa sawit

99 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan

A Dataran Pantai Terengganu


B Dataran Johor
C Dataran Kedah – Perlis
D Datara Pantai Barat Sarawak
100 Faktor yang menggalakkan pembinaan stesen penjanaan kuasa hidroelektrik di Malaysia
ialah

I aliran sungai kekal


II kawasan tadahan hujan luas
III hujan tahunan melebihi 2000 mm
IV terdapatnya tasik di aliran sungai

A I, II dan II C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 101 berdasarkan peta dan gambar rajah di bawah

101 Berdasarkan peta di atas, kawasan manakah yang dapat dikaitkan dengan rajah
tersebut ?

A I
B II
C III
D IV
Soalan 102 dan 103 berdasarkan gambar rajah di bawah

102 Apakah aktiviti manusia yang


menyebabkan kejadian seperti rajah
tersebut ?

I Pembinaan bangunan
II Pembukaan ladang
III Pembalakan
IV Perlombongan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

103 Mengapakah kawasan ini menerima hujan yang sedikit ?

A Hakisan giat
B Kawasan bukit
C Sejatpeluh kurang
D Pancaran matahari kurang

Soalan 104 berdasarkan rajah di bawah

Iklim

Rekreasi Faktor Fizikal

Perkembangan
Industri
Pelancongan

Kebudayaan Infrastruktur

104 Faktor fizikal yang mungkin mempengaruhi industri pelancongan di Malaysia mungkin
sekali

I pantai yang cantik


II gua – gua yang unik
III gunung – ganang bersalji
IV kolam air panas yang banyak

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
Soalan 105 berdasarkan peta di bawah

105 Antara yang berikut, manakah pernyataan yang menggambarkan kepentingan kawasan
berlorek ?

I Penjanaan kuasa hidroelektrik


II Kawasan peranginan
III Kawasan pertanian utama
IV Kawasan tadahan hujan

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 106 berdasarkan rajah di bawah

106 Antara berikut yang manakah berkaitan


kawasan berlorek ?

I Menjana kuasa hidroelektrik


Sungai Sungai
Rajang Kinabatangan II Mengangkut barangan pukal
III Membekalkan sumber protein
IV Mengairi kawasan tanaman padi

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Soalan 107 berdasarkan peta di bawah

107 Kesan fenomena alam di kawasan berlorek dalam peta di atas ialah ?

I tsunami
II kemusnahan harta benda
III perubahan struktur bumi
IV perubahan iklim

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 108 berdasarkan rajah di bawah

108 Bentuk muka bumi di atas berpotensi untuk dimajukan sebagai

I pusat rekreasi
II janakuasa hidroelektrik
III pusat perikanan
IV kegunaan domestik

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
109 Antara berikut, tasik manakah yang terbentuk secara semulajadi ?

I Tasik Bera
II Tasik Chini
III Tasik Kenyir
IV Tasik Temenggor

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

110 Bentuk muka bumi manakah yang berkaitan dengan hakisan ombak ?

I Delta
II Tetambak
III Tanjung
IV Teluk

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

111 Antara berikut yang manakah terbentuk akibat pemendapan ombak ?

I Anak tanjung
II Batu tunggul
III Beting
IV Tombolo

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

112 Apakah ciri – ciri kawasan tanah tinggi di Semenanjung Malaysia ?

I Menganjur ke utara
II Berpunca dari gunung lipat muda
III Purata ketinggian melebihi 600 meter
IV Banjaran terletak di tengah Semenanjung Malaysia

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
Soalan 113 berdasarkan peta di bawah

113 Apakah persamaan di antara sungai bertanda X dan Y dalam peta di atas ?

I Mengangkut mineral
II Mengairi sawah padi
III Menghanyutkan kayu balak
IV Menghubungkan kawasan pedalaman

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Soalan 114 berdasarkan peta Malaysia di bawah

114 Pernyataan yang manakah berkaitan dengan kawasan bertanda P dan Q ?

I Bergunung ganang
II Kepadatan penduduk rendah
III Sumber alam terhad
IV Darjah ketersampaian sukar

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
Soalan 115 berdasarkan rajah di bawah

• Tanah Tinggi Genting


Faktor Pelancong
• Tanah Tinggi Cameron
X Singapura
• Bukit Fraser

115 Apakah faktor X ?

A Suhu sederhana
B Petempatan awal
C Tempat bersejarah
D Pusat membeli belah

116 Pernyataan yang manakah benar tentang rangkaian banjaran gunung di Malaysia ?

I Bermula pusaran Pamir


II Gunung lipat tua
III Penggondolan giat
IV Tidak stabil

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
JAWAPAN SET SOALAN GEOGRAFI
TEMA 1 – BENTUK MUKA BUMI (TGKTN 1)

1 A 21 D 41 B 61 D 81 A 101 C
2 D 22 C 42 B 62 A 82 D 102 C
3 B 23 D 43 A 63 C 83 B 103 B
4 D 24 A 44 C 64 D 84 C 104 A
5 C 25 D 45 D 65 A 85 C 105 B
6 B 26 D 46 D 66 C 86 C 106 A
7 A 27 A 47 D 67 A 87 C 107 A
8 B 28 A 48 D 68 A 88 D 108 B
9 A 29 C 49 A 69 C 89 A 109 A
10 C 30 D 50 C 70 D 90 C 110 C
11 D 31 B 51 C 71 B 91 A 111 C
12 D 32 B 52 D 72 C 92 A 112 D
13 C 33 C 53 B 73 D 93 B 113 D
14 B 34 B 54 A 74 B 94 A 114 B
15 B 35 A 55 A 75 B 95 A 115 A
16 D 36 D 56 D 76 C 96 C 116 A
17 D 37 A 57 D 77 D 97 B
18 38 D 58 C 78 D 98 A
19 A 39 A 59 A 79 B 99 B
20 A 40 D 60 D 80 B 100 A