ข้อคิดดีๆ

ควรหัดพูดคำำว่ำ "ไม่เป็ นไร" ให้เคยปำกมำกกว่ำกำรพูด คำำว่ำ "จะเอำยังไง"