You are on page 1of 1

DOMNULE PREEDINTE,

Subsemnatul/a ___________________________________, posesor al BI/CI seria___


nr.________________
avnd
CNP_________________________,
absolvent
al
________________________________________________________
promoia________,
filiera_____________________,
profilul_________________,
specializarea ___________________ va rog s dispunei reevaluarea lucrrii pentru
Bacalaureat
la
disciplina
_______________,
proba
____,
din
data
de
________________________.

Data
__________

Domnului preedinte al Comisiei de examen nr.______

Semnatura candidatului,
_________