You are on page 1of 12

[g(PO CO(}?

§S
num4
desembre 2009

iNDEX
editorial . benvinguda als nous companys . I'espai Polo Les Carts . anem
de regata . aniversaris . benvinguda al fill de la Monica . concurs de dibuix
5e aniversari del CO Les Carts . Concurs de postals d'estiu . el rac6 verd .
passatemps el Club . la castanyada . la recepta: panellets . en la pro-
pera revista . felicitaci6 de Nadal
Info Corts aquest trimestre, hem treballat per la Playa de Sant Jaume ( hi ha un
tal d'oferir en les diverses fires una pessebre molt bonic!!!!) ... etc. i
mostra de la nostre dedicaci6 i es- aquells que us agradi la musica
fore;en el treball. Volem donar les tambe hi han diversos concerts
gracies des d'aquesta edici6 a tots que organitza la Catedral del Pi i el
Hola families i amic i amigues del
i totes aquells/es que ens heu aju- Palau de la Musica ....etc. per tal de
C.O. Les Corts!!!
dat a que el nostre treball del centre viure amb intensitat la magia de les
Que tal esteu? Nosaltres estem
es faci visible a totes les persones festes.
molt contents de tomar estar amb
que no ens coneixen.
vosaltres i editar I'ultima revista del
Nomes ens resta dir-vos que gau-
any 2009 i tambe donar la benvin-
guda ales seguents revistes del Desitgem que tingueu unes Bones diu dels diversos articles que hem
nou any 201 O!L Vacances de Nadal!!!! i tambe us elaborat durant aquest trimestre en
animem a passejar i a gaudir de les el taller de comunicaci6 com ja
Despres d'unes bones vacances diverses activitats que ofereix la sabeu sempre pensant en vosal-
d'estiu ide relaxar-nos. Hem tomat nostre ciutat de Barcelona, com tres.
carregats d'energia amb ganes de per exemple les fires de Santa L1u-
treballar i fer molta feina!!! Durant cia i de la Sagrada familia, tambe Fins ben aviat, una abrayada molt
per la Catedral de Barcelona i per gran de tots nosaltres!!!

Aquest any s'ha incorporat al taller un educador nou que es diu Salvador. Es I' educador del
grup 5, i I'encarregat del taller de reciclatge.
EI Salvador ens ha ensenyat noves tecniques, com per exemple, a fer paper reciclat amb flors
seques, fulles ...
Estem molt contents de que estigui amb nosaltres, i esperem que se senti molt a gust.
Tambe volem donar la benvinguda al nostre companys Marc Chifre, que ja el conexiem de l'Es-
cola Paideia. EI Marc va al grup 2, i esperem que estigui content d'estar amb nosaltres i que
ens ajudi amb la nostra revista.
Aprofitem per acomiadar-nos del nostre company Nacho Fontclara, que ha anat a treballar a un
altre taller, i de la Marta Caballero, I'educadora del grup 5 que tambe ha marxat.
Eis hi desitgem que tinguin molta sort en la seva nova feina, i que vinguin a fer-nos una visita
sempre que vulguin. Us estimem molt!!
Sonoe Mutsuda, Aida Fernandez, Anna Gomez, Debora Jorques, Raquel Escoda

t/) 3 D'OCTUBRE: TORNEIG DE HOCKEY tament amb els de


1:: SALA DE LA FESTA MAJOR DE LES Moragas.
o CORTS 2009 EI primer partit vam per-
(J
Equips implicats: dre contra l'Athletic Te-
t/)
a>
...J
• Barc;a (Paideia). rrassa tot i que no vam
• Athletic Terrassa. fer un mal partit. EI segon
o partit vam jugar contra Paideia vam per-
-
o
D..

• Moragas.
Polo. dre. AI final vam acabar ultims del torneig
En aquest torneig nomes van participar pero el Javi Alarc6n va guanyar la copa
els jugadors de I'any passat, ja que els al millor porter. Aquest any vam notar que
a> nous unica- encara no havfem entrenat gaire.
"'C
.-
m
ment havien· Tambe vam tenir afici6 i van venir alguns
Q. entrenat un dels nous jugadors de I'equip: l'Artur i el
t/) cop. Vam Juanjo i gent del taller, la Cristina, l'Alvaro,
:.Ja> jugar el tor-
neig formant
el Raul educador i la Bet.

II un equip jun-
i ens explicava com ho A I'acabar el recorre-
havies de fer. Mai no gut, vam anar a dinar
EI passat mes de No- havfem portat cap vai- al Pans &Company
vembre, ens van con- xell i ens ho vam pas- que hi ha al Ma-
vidar a un grupet de sar molt be, ens vam remagnum. Es-
nois des del Sal6 Marf- fer moltes fotos. tava tot molt bo i
tim de Barcelona a fer despres qui va
una volta amb un vai- Tota I'estona vam voler va prendre
xell de vela. e~aracobertajaque un cafe amb lIet.
Va ser molt divertit i a sota hi havia les bo-
vam fer de grumets. degues i hi feia massa A la tornada vam
Eis mariners ens van calor. agafar I'autobus
demanar que els aju- Alguns companys es al Passeig Colon, era
dessim a pujar les van marejar una mi- 59 que ens va deixar
veles: era una mica queta al principi, per6 molt a prop del taller.
embolicat tot plegat despres amb el ventet La sortida va durar tot
perque hi havia moltes es van recuperar. el dia i va ser d'all6
cordes per tot el veler La volta en vaixell era mes entretinguda.
pen:>segufem les ins- des del port de Barce-
truccions dels mari- lona fins al Bes6s i tor-
ners i vam aconseguir nar. Aina Fuste, Marc L1e-
elevar les veles, aix6 Vam tenir sort perque nas, Jordi Orti, Ruth
sf, s'havia de fer molta feia bon dia, molt de Nunez, Marta Fornell.
for9a. sol, i per tant vam tenir
Tambe, el capita ens molt bona mar.
va deixar portar el tim6

EI repte dels nois es aprendre les tecniques basiques del hockey.


Ais entrenaments els grup es, divideix en dos, els iniciats i els experimentats. Eis que han co-
men9at aquest any aprenen les coses mes basiques mentre que els al-
tres fan exercicis mes complicats.
Normes basiques que hem apres:

1. Com agafar I'stick: ma esquerre a dalt i ma dreta a baixo


2. Nomes podem fer servir la part plana del stick per portar la pilota.
3. EI pal i la pilota no es poden aixecar.
4. No es pot tocar la pilota amb els peus.
5. Per parar la pilota hem de girar I'stick amb la part plana.
6. Per parar un pase, I'stick a terra amb la part plana.
Info Corts

Durant aquests ultims mesos d' Agost a novem-


bre, hem celebrat els aniversaris d' alguns com-
panys del centre. Com sempre, alguns han
portat refrescos, pica pica, galetes, i fins i tot, al-
guns han portat pastfs!
A cadascun dels companys Ii hem cantat " I'ani-
versari feli9 ", i aquests son els seus noms:

Silvia Lucas
Juanjo Berges Marta Portero
Edi Andreu Montserrat Palmerola
Alvaro Conde Sonoe Mutsuda
Ana Gomez Marc LLenas
Sandra Arrastia
Isabel Dominguez
Ruth Nunez
Isabel Clop
Jordi Orti
Carla Quintans
Teresa Perez
Joan Guillam6n
Pepe Ramirez

BENVINGUDA AL vacances i el nen


FILL DE LA MO- era molt petit. La
NICA Monica va portar
Durant aquests en Roger al taller i ME.TALIST£RIA
mesos hem donat Ii yam donar una
la benvinguda al fill abra9ada. Era un
F£LJXLUCAS
de la Monica que nen molt petit i
es la que ens fa fi- molt guapo, tots CARPINTERIA DE ALUMINIO
sioterapia al taller. ens yam posar ACEROINOX.
La Monica va tenir molt contents de C£RRAJERIA
un nen i es diu veure'l i la Monica MAMPARAS DE BANJO
Roger. tambe.
EI fill de la Monica Durant aquets VALLDONCELLA.50
va neixer a finals mesos hem anat m2\9~ll~r;;C§t~~~
67
de juliol per6 no el veient al fill de la
yam veure fins al Monica ja que I'ha
mes de setembre, portat mes d'un
perque al mes d'A- cop al taller.
gost estavem de

II
Info Cons

Concurs De Dibuix
"Fundaci6 Catalano Privada de Liars Residenciols"

Aquest any hem tornat a participar en el concurs de dibuix que organitza I'entitat
"Fundaci6 Catalana Privada de LIars Residencials" que es va celebrar durant el
mes d'octubre.

A comencaments de setembre ja yam comencar amb moltes ganes a preparar


els nostres dibuixos.

EI dia de I'entrega de premis, a comencaments d'octubre, un grup representatiu


de participants - aquest any hem participat molts companys/es- yam anar al
"Corte Ingles" de Comella on es feia el concurs.

Amb molts nervis yam esperar que diguessin els noms dels guanyadors. L'es-
pera va ser amena, ja que ens yam trobar amics, coneguts i ens yam posar molt
contents quan yam trobar al Xavi Calder6n (un antic educador del taller). Les
sorpreses tambe van ser moltes, yam tenir I'oportunitat de fotografiar-nos amb
el Carles Reixach, antic jugador del F.C Barcelona.

Quan va arribar el gran moment, la nostre alegria va ser immensa: un dels pri-
mers premis va anar a parar al nostre centre. EI dibuix fet per la Sandra Arras-
tia, el Miquel Valmanya i el Francisco Salcedo va ser el guanyador.

Pere en aquest concurs tothom te premi, i tots yam rebre la nostre medalla de
participaci6 i ens yam posar les botes amb un bonfssim pica-pica.

Ja ens morim de ganes de comencar a preparar els dibuixos del any que ve.
Fins aviat!!!
Info Corts

•• •
•• .m:.m~
• .
-•

.- 1Immml.m-~·.- ...-
- PJI;.
·mDi'm§

II
Info Carts

Un any mes, hem realitzat el concurs de postals que molts del companys del taller
han enviat, dels lIocs on han estat de vacances.
Hi ha postals de tot tipus, postals d'animals, postals de platges, dels Pirineus, ...
Com I'any passat, hem fet dos tipus de votacions, a la postal mes divertida i a la
mes bonica i les postals guanyadores s6n:

}/...,i,

-l·t.~':::.~~
.. I to

C ..•.. ,.• , - ~.. L I.., LL ,}'l ~

L /' [, •..•. t.:~~! 1 \'~u-


F '

,l-r."" '" r. f-r-_ ?!


Il.:~, 'j '.
r
, I -

-----
.

... -------
_-----

la postal que ens va enviar L'albert Tort des de Calella com a


la mes divertida

Agra'lm a tots els companys la seva col-laboraci6 i participaci6 per haver enviat
les postals pel concurs.
Us animem a participar I'any vinent al concurs de postals.
Gracies i no"deixeu de viatjar!!!
Info Corts

Hola Families!
Despres de les vacances tornem a I'hort amb totes les forces recuperades!!!
Des del setembre, hem tingut molta feina al nostre hort. En primer lIoc, vam acabar de collir tots
el fruits que encara donaven les plantes d'estiu (mongetes, tomaquets, carbassons, albergfnies,
pebrots) un cop aquestes havien acabat el seu ciele, tocava fer la feina mes dura; preparar I'hort
durant tota la tardor per a I'arribada del fred. Sort que hem tingut una tardor calorosa!!!

V/iita al B,I'fIM ~IHJ.'

Per poder fer aquest pas, planificar les nostres parcel-Ies, adobar-Ies, plantar-Ies, sembrar-Ies i
un munt de coses mes, vam anar a un garden de Gava, el Bordas, que ens havia aconsellat la
mare d'uns dels nostres companys. Vam tenir molt de suport alhora de comprar per part de la
gent de la botiga i tambe dels pares que ens vam ajudar molt a portar el material amb cotxe. La
jornada va ser molt divertida iamb les explicacions del senyor Bordas ens vam fer uns experts
en com cuidar el nostre hort.

adobant la terra per crear


les parades en crestall
Airejant el terra amb la
forca de doble manec

Les primeres cols i enciams de


la temporada.
InfoCorts

'" ea,aN rla,aNta TWo",


AI Bordas vam comprar guants, cistells, planter i petites eines de jardineria, i I'adob, que hem
complementat amb altres eines com la forca de doble mimec que ens han facilitat molt la feina
al nostre hort.

Hem estat estudiant diferents sistemes d'hort ecologic i hem apres que n'hi ha molts! Per
aquesta ra6 hem decidit pravar quatre sistemes de cultiu diferents: Parades en crestall, sistema
de cavallons, les taules i els bancals elevats.

Aquest trimestre hem treballat molt i molt. .. hem remogut la terra amb la forca, hem entrecavat
amb I'aixada i donat forma als cava lions amb I'aporcador, amb la pala hem amuntegat la terra
per crear bancals elevats, hem apres a mesurar les distancies que hem de deixar entre planta i
planta, i fins i tot hem estat molt precisos alhora de regar, mesurant I'humitat del terra amb un
mesurador d'humitat.

fl- ~/M at ~I~ J"",t


lIur l/fJlftat: Cols, coliflors, broquil, Col 1I0mbarda, faves, pesols, bledes, cebes, porras, en-
ciams diversos.
f4.tur !"Uo/tirt: Cols, enciams de raure, julivert, alfabrega, api.
Info Corts
PASSATEI\-rr".~;

I I I
I
I
I I

I I

Gm. /da"rra
\:'"c·_J
\/ ~ll
Hri~
T~Iu_~·

cuina amb la Manoli, l'Anna, la Laura i el Xavi


Sole, reforc; amb l'Alvaro, musicoterapia amb
AI mes d'Octubre va comerc;ar com cada any el Xavi Martinez, fisio i moltes altres activitats.
I'activitat del Club. EI club esta obert a tothom qui vulgui apuntar-
Es el mateix horari que I'any passat, de dilluns se nomes cal que pregunti.
a dijous de 17:00h a 19:00h. Animeu-vos a provar-ho que segur que us ho
Eis diferents tallers que es fan durant les passareu molt be.
hores del club s6n:
Edi Andreu, Marcos Moreno, Isabel Clop, Raul
Sanchez, Joan Guillam6n.

II
Info Corts

CASTANYADA la patata xafada i un bol per a EI menu del dinar era:


Durant tot el mati els nois cada tipus de panellet. " Pica-Pica "
dels grups 4,5 i 6 vam organit- Vam fer els panellets amb Patates, embotits, olives, for-
zar-nos per fer panellets de guants i feiem boles amb les matge ...
gustos i formes diferents. Eis mans i les arrebossavem amb 1er plat
dies anteriors havfem anat a coco, ametlla, pinyons i xoco- Patates guisades amb coste-
comprar els ingredients ne- lata segons en el grup que es- lla de porc.
cessaris per fer la recepta. Eis tiguessim. 20n plat
nois que vam fer la compra EI dia de la Castanyada va Filet de lIenguado arrebossat
erem el Jaume, el Francisco, ser un dia diferent als altres. amb enciam, pastanaga i
la Belen, I'Alvaro i el Javi Vam estar pel mati preparant soia.
Muro. panellets i ens trobEiVem 3 Postre
AI principi vam fer grups per grups junts al taller de reci- Panellets i castanyes.
poder treballar millor, ens vam c1atge i enquadernaci6. EI
dividir en 3 grups, uns prepa- dinar tambe va ser molt dife-
ravem els panellets de coco, rent i especial, com sempre
uns altres els de xocolata i un que fem un dinar especial
altre grup els de pinyons i posem totes les taules al taller
ametlla. de reciclatge i enquadernaci6
Vam separar quatre bols amb i dinem tots junts.

RECEPTA PANE- correu-Ies, peleu-Ies i prepareu un pure men-


LLETS tre encara s6n calentes.
Quan hagueu aconseguit el pure, deixeu-Io re-
EI passat 30 d'octu- fredar completament.
bre com cada any A continuaci6 afegiu el sucre i I'ametlla molta.
vem fer panellets per S'ha de barrejar la massa sense remoure-Ia
celebrar la castan- excessivament perque no s'estovi, fins que
yada. quedi ben uniforme.
Eis encarregats d'e- Aquesta massa servira de base per a qualse-
laborar-Ios van ser vol tipus de panellets que vulgueu fer. Ens
els grups 5 i 6. Si us hem d'empolsar les mans amb farina per evi-
ve de gust fer pane- tar que se us enganxi.
Ilets com els nostres us passem la recepta.
COCCIO:
Una vegada heu col-Iocat els
panellets en una safata un-
* 250 gr. de patates tada amb margarina, els cou-
* 250 gr. d'ametlles crues, pelades i ratllades reu al forn amb una
* 250 gr. de sucre temperatura de 1750 0 2000
* 1 ou C, de 8 a 12 minuts.
* pinyons
* coco ratllat (Cuiners: Jaume Martin, Sandra Arrastia,
* granets d'ametlles Pedro Marsal, Marc Fosch, Meritxell Arnau,
* xocolata Pepe Ramirez, Joaquim Recolons, Alvaro
* margarina Conde, Belen Alcalde, Francisco Salcedo,
Isabel Dominguez, Sam Bertrand, Sergio
ELABORACIO : Andres. I Redactors: Teresa Perez, Alex
Bulliu les patates amb pell, un cop cuites, es- Rates.) III
Info Corts

Us explicarem totes les novetats del


trimestre

Us donarem un tomb pels diferents


tallers

i seguireu trobant:
el rac6 verd
les receptes del grup 6
els passatemps
els nostres productes estrella del
trimestre
els aniversaris
la secci6 del hoquei

CENTRE OCUPACIONAL LES CORTS


C/ENTENCA, 275-293
08029 BARCELONA
93.363.19.65
lescorts-co@terra.es