You are on page 1of 4

Nr. 7 (74) 2010 m.

vasaris
Laisvalaikio beveik nelieka
Vasario 16-ąją vyksta Prienų
rajono savivaldybės apdova- Dėl skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame
nojimų įteikimo ceremonija Mariaus Kazlausko šeimą ir artimuosius.
„Dėkingumas“. Pernai už Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendruomenė
nuopelnus švietimui apdova-
nota pavaduotoja A. Kačiu-
šienė. Šiemet nominacija už
nuopelnus kultūrai atiteko
gimnazijos muzikos mokyto-
jai Romai Ruočkienei.
Ar nominacija Jums buvo Gimnazijos diena
netikėta? Vasario 2-ąją minime „Žiburio“ gimnazijos dieną. Šiemet –
Juozo Petkevičiaus nuotr. Tikrai taip, nes net negalvojau, 91-osios gimnazijos metinės. Rytą visus gimnazijos bendruome-
kad mane galėtų šiai nominacijai pasiūlyti. nės narius suvienijo jau tradicija tapusios šventos Mišios Peliksui
Kaip manote, koks Jūsų nuopelnas kultūrai yra pats svarbiau- Martišiui atminti Prienų bažnyčioje, po kurių mokiniai vėl grįžo
sias? į pamokas. Vakare susirinkome į renginį „Gimnazija – mokslo ir
Tai, jog kiekvienais metais į chorą ateina vis daugiau vaikų, kurie stovi šviesos keliu“.
scenoje ir jų akyse dega meilė muzikai, o veiduose – pasitenkinimo tuo, Jo metu istorijos mokytoja Vida Degutytė plačiau papasakojo Pelikso
ką daro, šypsena. Martišiaus biografiją, mokytoja Vilija Juodsnukienė mus sugrąžino į P.
Ar yra pakankamai norinčių dainuoti mokyklos chore? Martišiaus taip mylimus sodus, o vakarą vainikavo moksleiviško teatro
Žiūrint iš šalies – pakankamai, tačiau man kaip tam žmogui – kuo spektaklis „Skraidantis gepardas“ (autorius Tomas Aldahallis, švedų
daugiau valgau, tuo daugiau norisi. Liūdniausia būna tada, kai vaikas dramaturgas).
turi Dievo dovaną, bet nenori ja pasidalinti. Apie šventinį renginį kalbamės su pagrindine organizatore mokyto-
Kaip sekasi Jūsų mokiniams ruoštis ir dalyvauti „Dainų dainelė- ja Alma Vaišniene. Ji pasidžiaugė, kad Gimnazijos dieną šiais metais
je“? šventėme kitaip, nes anksčiau ją paminėdavome tik šventomis Mišio-
Džiugu, jog į „Dainų dainelės“ finalą pateko solistas Tadas Juodsnukis mis. Kalbėdama apie spektaklį, mokytoja pabrėžia jame atskleidžiamas
ir vaikinų ansamblis. Solistai dažniausiai dirba patys, o su choru ir an- vertybes: „Spektakliu siekėme paro-
sambliais dirbame kartu ir daug vieni iš kitų išmokstame. dyti vaikų santykius, išgyvenimus,
Ką, be dainavimo, mėgstate veikti laisvalaikiu? šeimos ir artimųjų poreikį, bendravi-
Juozo Petkevičiaus nuotr.

Šiemet vyksta labai daug konkursų ir visą savo laiką skiriu repetici- mą“. Kovo 11-ajai planuojama atvi-
joms bei pasiruošimams, tad laisvalaikio beveik nelieka. ros pamokos, įspūdingas minėjimas.
Ačiū už pokalbį ir linkime sėkmės „Dainų dainelės“ finale. Mokytojos ruošiami mokiniai žada
Edita Kreivėnaitė parodyti „Lietuvos tūkstantmečio is-
toriją“ ir atskirus spektaklių fragmen-
tus nuo karaliaus Mindaugo laikų iki
šių dienų.
Viktorija Žitkutė
„Žiburys“ jau kviečia Nepajusime, kai nuskambės RENKAME GIMNAZIJOS MOKINIŲ SEIMO
šių mokslo metų paskutinis
skambutis. Ką siūlo „Žiburio“
PREZIDENTĄ!
gimnazija kitiems mokslo me- Kandidatų į prezidentus kėlimas ir registravimas:
tams? • kandidatais į prezidentus gali tapti I-II klasių moksleiviai;
Ketinantys mokytis I gimn. • kandidatais į prezidentus gali:
klasėje, galės (bet neprivaloma) a) išsikelti pavieniai asmenys;
rinktis pagilintą matematikos b) kelti, remti moksleivių organizacijos arba grupės.
mokymo programą – ji skirta (Norintieji iškelti savo kandidatūrą ir tapti gimnazijos mokinių prezi-
matematikos žinių pagilinimui ir dentu kreipkitės į rinkimų komisijos pirmininkę Simoną Paplauskaitę
išplėtimui. Į ją priimama 20 mo- arba 004 kabinete esančius asmenis po dviejų, trijų ir penkių pamo-
kinių grupė. Jeigu norinčių bus kų).
daugiau, bus atliekamas testas. I 1. Kiekvienas kandidatas rinkiminę programą pristato iki kovo 4 d.
klasėje per lietuvių k., anglų k., (rinkiminėje programoje turi atsispindėti jo veikla mokinių ir mokyklos
rusų k., matematikos pamokas labui).
mokiniai skirstomi į grupes pagal 2. Rinkiminė agitacija vyksta nuo kovo 5 d. iki kovo 16 d.
žinias, gebėjimus, mokytojų reko- 3. Prezidento rinkimai įvyks kovo 17 d. ilgųjų pertraukų metu
Juozo Petkevičiaus nuotr. mendacijas.(nukelta į 2 psl.) aktų salėje.
2 psl. Nr. 7 (74) 2010 m. vasaris

JIE ŠVIEČIA TAIP,


KAIP TURI ŠVIESTI
„ŽIBURYS“!
Gimnazijoje
Meninio skaitymo nugalėtojai:

Juozo Petkevičiaus nuotr.


Ieva Ališauskaitė I kl., Gintarė Majauskaitė IV kl., Neringa Kandrotai-
tė IV kl., Monika Baranauskaitė IV kl., Greta Masaitytė III kl., Edita
Kreivėnaitė III kl.
Č. Kudabos konkurso nugalėtojai:
I vieta: Volungevičius Audrius II kl., Katkauskaitė Agna IV kl.
II vieta: Pyragaitė Skaistė II kl., Jušinskaitė Paulina IV kl.
III vieta: Ražanskas Jonas II kl., Majauskaitė Gintarė IV kl.
V vieta: Pilipavičius Dominykas II kl.
Gimnazija informuoja tams individualių ugdymo planų II klasių anglų kalbos olimpiados nugalėtojai:
Kovo 4 d. – merginų krepšinio pasiūlą sumažinome. Jei turite I vieta Živilė Rasimaitė; II vieta Jonas Ražanskas; III vieta Pijus Navic-
varžybos: 3 prieš 3. pasiūlymų ar pastabų, prašome kas; IV vieta Dominykas Pilipavičius; V vieta Lukas Dainys; VI vieta
Kovo 9 d. – vertėjų ir iliustrato- siųsti elektroniniu paštu alka. Vilius Rajeckas; VII vieta Viktorija Grybauskaitė.
rių konkursas „Tavo žvilgsnis“. ziburys@yahoo.com iki balan- III klasių anglų kalbos olimpiados nugalėtojai:
Kovo 16 d. – Knygnešio diena. džio 1d. I vieta Linas Martusevičius; II v. Simonas Laukaitis; III v. Povilas Kar-
Kovo 19 d. – Jaunųjų kalbininkų Patarimai būsimiems trečio- velis; IV v. Mindaugas Lizaitis; V v. Giedrė Norkevičiūtė; VI v. Paulina
konkursas, skirtas kalbininkams J. kams. Pirmiausia sau atsakykite Banionytė; VII v. Tomas Marčiulionis; VIII v. Edita Kreivėnaitė.
Kazlauskui ir A. Lyberiui atminti. į klausimus:
Istorijos olimpiados nugalėtojai:
Kovo 19 d. – Juozinių vakaro- Ko aš noriu? (kokie interesai,
Narvydas Paulius IV kl., Volungevičius Audrius II kl., Mickevičiūtė
nė. polinkiai, poreikiai, kokia domina
Laura IV kl., Bražiūnaitė Justina II kl., Lizaitis Mindaugas III kl., Kan-
Kovo 25 d. 17.30-18.30 – klasės specialybė, studijų kryptis?) Ką
drotaitė Neringa IV kl., Laukaitis Simonas III kl., Urbanavičius Aivaras
auklėtojų ir kuratorių priimama- aš galiu? (kokie mano gebėjimai:
IV kl., Kreivėnaitė Edita III kl., Rajeckas Vilius II kl.
sis. bendrieji, specialieji, intelekti-
Kovo 26 d. – kryžiažodžių turny- niai? Kokia sveikata, charakteris? Rajoninio meninio skaitymo konkurso nugalėtojai:
ras-viktorina „Gamtos labirintuo- Ar tai atitinka norimą specialy- II vieta: Neringa Kandrotaitė IV kl.
se“ I kl. / Frankofonijos diena. bę?) Ką reikia daryti? (poreikių III vieta: Ieva Ališauskaitė I kl., Monika Baranauskaitė IV kl.
Kovo 29 – balandžio 5 d. - pa- ir galimybių suderinimas; ar ži- Sveikiname!
vasario atostogos. nau, kokių dalykų, gebėjimų rei-
Juozo Petkevičiaus nuotr.

Kovo 30 d. – atvirų durų diena kės toms studijoms?)


mokiniams, konferencija – moky- Atsakę į šiuos klausimus, sė-
tojams. kmingai galėsite susidaryti savo
individualų ugdymo planą. Apie
(atkelta iš 1 psl.) studijų kryptis daugiau rasite
Jei yra norinčių atvykti mokytis apsilankę internetiniuose tinkla-
į II gimn. klasę – mielai laukia- piuose: http://www.lamabpo.lt
me, tačiau vietų skaičius ribotas. arba http://www.aikos.smm.lt
Antroje klasėje dėstoma pagi- Norėdinčius plačiau susipažinti Gyvenkime sveikiau
linta matematika, bet grupė jau su gimnazija, mokymosi galimy- Vasario mėnesį ekologų klubas pradėjo bendradarbiauti su VDU
suformuota. Į pagilintą anglų k. bėmis – kviečiame į atvirų durų chemijos laboratorija, atliko apklausą norėdamas sužinoti mokinių
programą vietų dar yra. Atsisa- dieną kovo mėn. 30 d. 10 val. požiūrį į Prienų rajono ekologinę būklę. Apklausoje dalyvavo „Ži-
kome pagilintos lietuvių k. moky- Direktoriaus pavaduotoja burio“ gimnazijos trečiokai: jie atsakė į 17 klausimų.
mo programos, nes susidarė per ugdymui Aldona Kačiušienė Gražiai sutvarkytame, švariame mieste norime gyventi kiekvienas. O
maža mokinių grupė. Per lietuvių kaip parodė apklausos rezultatai, 58% mokinių yra nusivylę Prienais
k., anglų k., rusų k., matematikos kaip švariu miestu, nors į atsakymą, ar trūksta šiukšlių rūšiavimo kon-
pamokas mokiniai suskirstyti į Ar žinai? teinerių, 36% atsakė – ne. Vis dėlto atliekas rūšiuoja dar mažiau žmo-
grupes pagal žinias, gebėjimus, Prienų rajono savivaldybės tary- nių – 33%. Iš to galima daryt išvadas, jog šiuo atveju mums reikėtų
mokytojų rekomendacijas. ba n u s p r e n d ž i a: prisiversti patiems pasistengti susitvarkyti savo šiukšles (tai padaryti
Labai rimtas apsisprendimas lau- 1. Uždrausti rūkyti šiose Prienų nėra sunku).
kia būsimų trečiokų, dabartinių rajono savivaldybės viešose vie- Padėti palaikyti švarą Prienuose galima ir dalyvaujant įvairiose akcijo-
dešimtokų ar II gimn. klasės mo- tose: se, tokiose kaip „Darom 2010“. Praeitais metais šioje akcijoje dalyvavo
kinių – jie turės susidaryti indivi- 1.2. kapinių bei maldos namų III klasės 21% mokinių, o šiemet žada dalyvauti jau kur kas daugiau
dualius planus. Siūlydami naujus teritorijose; – 40%. Mes ne tik pagražinsime Prienus, bet tai bus ir puikus spor-
ugdymo planus, atsižvelgėme į 1.3. ugdymo įstaigų (ikimoky- tas, buvimas ore ir saugesnės aplinkos kūrimas. Pavyzdžiui, Nemunas,
aukštųjų mokyklų, kolegijų rei- klinio ugdymo įstaigų ir bendrojo mokinių nuomone, yra vienas labiausiai užterštų. Iš tiesų mūsų padėtis
kalavimus bei pastabas, išreikštas lavinimo mokyklų) teritorijose; nėra tokia bloga, tačiau taip pat yra dar daugybė dalykų, kuriuos galima
dabartinių gimnazijos trečiokų. 2. Įpareigoti: keisti. Gyventi ekologiškai tai ne vien tik galvoti, kaip rūpintis gamta,
Šių mokslo metų ugdymo planai 2.4. ugdymo įstaigų (ikimokykli- kaip mes nuolatos ją teršiam, ir panašiai, iš tiesų gyvenant ekologiškai
buvo sudaryti pagal studijų kryp- nio bendrojo lavinimo mokyklų) galima sumažinti išlaidas ir taip sutaupyti pinigus. Šiuo metu internete
tis (jų buvo siūlyta septynios), bet vadovus 1.3. punkte nurodytose pasirodė daugybė įvairių straipsnių ar patarimų, kurie paremti įvairiais
mokiniai teigė, kad pasirinkimas nerūkymo zonose pastatyti įspė- skaičiavimais parodo, kaip neįtikėtinais būdais galima kelis kartus su-
buvo per didelis. Didžiausias trū- jamuosius ženklus apie draudimą mažinti suvartojimą, o paskui – ir išlaidas. Be to, šitaip taupant tiek
kumas, kad rinkosi pradžioje stu- rūkyti; mūsų piniginės, tiek ir gamtos sąskaita ir patiems nepastebint mūsų gy-
dijų kryptis nežinodami, ką ketina Šis sprendimas įsigalioja nuo venimas tampa sveikesnis ir lengvesnis.
studijuoti. Kitiems mokslo me- 2010 m. vasario 1 d. Akvilina Žiūkaitė
Nr. 7 (74) 2010 m. vasaris 3 psl.

Dominyko Pilipavičiaus nuotr.

Juozo Petkevičiaus nuotr.


II c klasės projekto „Etnografinė Lietuva“ dalis –
Vaikinai skina pergales Užgavėnės
Gimnazijos vaikinų komanda pergalingai – Kauno apskrityje už-
ėmusi pirmąją vietą, baigė Lietuvos moksleivių vaikinų krepšinio
čempionato „Manija“ II etapą.

Simonos Ramanauskaitės nuotr.


„Žiburio“ gimnazijos vaikinų krepšinio komanda nesulaukė didelio
varžovų pasipriešinimo. Tik Kėdainių „Atžalyno“ vidurinė mokykla
parodė aštresnius dantis, tačiau ir ji neišvengė pralaimėjimo 81:86. Li-
kusios krepšinio komandos buvo parklupdytos dviženkliu taškų skirtu-
mu: Birštono gimnazija 44:67, o Raudondvario gimnazija, nesugebėju-
si įmesti net pusės oponento surinktų taškų, triuškinančiai pralaimėjo
rezultatu 41:89. Tik gaila, kad saviškių palaikyti susirinko palyginti
menkas būrys aistruolių, juk II etapas vyko ir Prienuose, Prienų KKSC
salėje, sausio 31d., sekmadienį.
„Salve“ linki ir toliau skinti pergales krepšinio aikštelėje ir, žinoma,
neprarasti sportinės formos, o aistruoliams būti aktyvesniems.
Dominykas Pilipavičius Vydami žiemą iš kiemo šokome apeiginį Užgavėnių šokį „Meškutė“.

ma nauja literatūra, todėl knygų


trūksta. Mokykla knygas įsigyti
gali tik už savo lėšas, nemoka-
mai knygų negauname. Mokykla
neturi tiek lėšų, kad įsigytų visas

Simonos Ramanauskaitės nuotr.


norimas knygas.
Viktorijos Zacharevičiūtės nuotr.

Jeigu būtų galimybė įsigyti


naujų knygų, kokių labiausiai
reikėtų?
Norėtume įsigyti naujausius po-
puliarių lietuvių autorių kūrinius,
kelių populiarių užsienio rašytojų
kūrinių, daugiau žinynų, meno al-
bumų. Anksčiau mūsų biblioteko-
je buvo skyrelis „Naujienos“, da-
bar jo, deja, jau nebėra, nes nėra Nuožmi Lašininio ir Kanapinio kova baigėsi žiemos pergale,
ką į jį talpinti. tačiau mes tikimės, kad pavasaris greitai ateis.
Kaip manote, ar vaikai paten-
Biblioteka – traukos kinti biblioteka?
laukas? Yra mokinių, kurie kasdien lan-
Biblioteka suburia mokinius ir kosi skaitykloje. Čia jie skaito,
padeda jiems rasti reikiamą in- ruošia pamokas, naudojasi inter-
formaciją, atrasti kampelį jau- netu, tačiau yra tokių mokinių,
kiam pertraukų ir pamokų pra- kurie verčiau pertraukas pralei-
leidimui. Pokalbis su skaityklos, džia valgykloje. Beje, čia šiek tiek
Simonos Ramanauskaitės nuotr.

bibliotekos darbuotoja Regina trūksta ramybės, nes toje pačioje


Stonyte. patalpoje yra ir skaitykla, ir bibli-
Kokios literatūros turite dau- oteka.
giausiai? Ar mokiniai iš karto sureguoja
Programinės bei grožinės. Mo- į Jūsų pastabas?
kytojams skirtos pedagogų lite- Deja, ne visada. Būna ir taip, kad
ratūros mokykla gauna šiek tiek mokinys ir pasišaipo. Norėtųsi,
daugiau negu mokiniai, o moki- kad tokių vaikų būtų kuo mažiau
niams populiarių knygų, kuriomis ir į pastabas visi reaguotų rim-
dabar mirga visų knygynų vitri- čiau.
nos, nebegauname. Dėkui už pokalbį. Sėkmės
Ar netrūksta knygų? darbe. Vieningai susikibę rankomis, gimnazistai bėgo aplink
Biblioteka jau senai nepapildo- Viktorija Zacharevičiūtė mokyklą šaukdami: „Žiema, žiema, bėk iš kiemo..“
4 psl. Nr. 7 (74) 2010 m. vasaris
MEILĖ MOKYKLOJE Ar Vasario 16-oji mums
Mokykloje pertraukų metu ma- šventė?
tome ,,poreles‘‘ atokesniuose kam- Turbūt nesuklysiu teigdama, kad
peliuose, kartais nerūpestingai jaunimas Vasario 16-ąja džiaugia-
atsipalaidavusias mokyklos kori- si tik dėl to, jog tądien nereikia
doriuje. Ar laikas ir vieta demons- į mokyklą. Dabar kur kas labiau
truoti savo meilę mokykloje? vertiname Šv. Valentino dieną.
Anot mokytojos Šklėriūtės, viskas Taip, sutinku, jog tai jaunimo, my-
Juozo Petkevičiaus nuotr.

gerai, kol yra saikas: „Man netruk- linčių žmonių šventė, tačiau 1918
do, apsikabina susitikę daug kas m. Vasario 16-osios įvykiai mūsų
– normalu. Bet kai einant pro šalį kasdieną įtakojo labiau. Išsilaisvi-

Juozo Petkevičiaus nuotr.


mokiniai bučiuojasi, jaučiuos nema- nimas iš tuometinės priespaudos
loniai“. mūsų Tėvynei pastatė pamatus
Ką mano mokiniai? siekiant stiprios, gražios ir nepri-
Kaip vertini ,,porelių‘‘elgesį mo- klausomos valstybės, Tėvynės,
kyklos teritorijoje? kurioje būtų miela gyventi. Ar
Antrokė Gintarė. Man tas netrukdo, kartais būna netgi linksma juos įsivaizduojate savo gyvenimus,
pastebėti. Antrokė R. Vertinu neigiamai, nes mokymasis yra darbas, jeigu iki dabar Lietuva tūnotų
reikia dėmesį sutelkti mokslams. Trečiokas N. Man tikrai nesvarbu, Rusijos imperijos šešėlyje? Ap-
nevertinu niekaip, nes man tai netrukdo. mąstykime Lietuvos, kaip gimtojo krašto, vertę, puoselėkime jos meilę
Kaip elgtumeis ar elgiesi su savo vaikinu/mergina mokykloje? ir pagarbą, nes ji to tikrai verta.
Antrokė Gintarė. Draugo neturiu, bet, manau, nesidemonstruočiau, Mūsų protėviai rado vėjų bei speigų, rūkų, ūkanų ir lietų šalį, savo pra-
tai asmeniška. Antrokė R. Elgiamės įvairiai – aptariame pamokas, pla- kaitu ir krauju ją apšlakstė ir nuo prieš apgynę, paliko MUMS gyventi
nuojame laisvalaikį, ką veiksim, šnekamės. Bet dažniausiai būna bloga ir dirbti.
nuotaika, tai sėdim... Šiaip klausimas labai platus... Trečiokas N. Netu- Irmida Čekavičiūtė
riu. Nežinau, kaip elgčiausi.
Ką manai apie mokinius, kuriems meilė mokykloje – ne tabu?
Antrokė Gintarė. Nemanau nieko blogo. Antrokė R. Manau, jie tu-
rėtų pakeisti savo požiūrį. Trečiokas N. Jie normalūs. Jeigu jiems taip
gerai, man irgi gerai. Aš – taikus žmogus.
Ačiū už pokalbį.
Vieniems mokyklos ,,porelės‘‘ nepatinka, dauguma nekreipia dė-
mesio, kiti teigia, kad tai kvaila, bet nesutikau nei vieno, kuriam
Juozo Petkevičiaus nuotr.

trukdytų. Puiku – „Žibury“ tvyro tolerancija.


Milda Noreikaitė
Nušurmuliavo Šimtadienis
Vasario 19 diena nebuvo eilinis penktadienis – vyko mūsų gimna-
zijos abiturientų, 86-osios laidos, Šimtadienis. Šventinė programa
prasidėjo 18 val. Prienų kultūros centre.

Aš nenešioju, nes nenešioja draugas,


draugas nenešioja, nes nenešioju aš
Paskelbus direktoriaus įsakymą, kad gimnazijoje mokyklinė uni-
forma privaloma, trečiokų kuratorė surengė trečiokų apklausą,
kurioje dalyvavo 128 trečiokai ( iš 148). Esminis apklausos tikslas
buvo išsiaiškinti, kiek trečiokų turi ir kiek nešioja uniformas.
Apklausa parodė, kad vos ketvirtis (32) apklaustųjų turi ir nešioja uni-
formą. 55 mokiniai, arba beveik pusė apklaustųjų, uniformą turi, tačiau
Vakarą pradėjo gimnazijos ketvirtokai, kurie atliko dainas, sugrąžinan- nenešioja. Tokį savo sprendimą gimnazistai grindžia tuo, jog uniformos
čias į vaikystę. Po to juos sveikino gimnazijos direktorius, meras bei nepatogios, greit išsipurvina, žiemą nešioti per šaltos ir jas tiesiog atsi-
trečiokai, kurie padovanojo šmaikščią dainą ir varpelius. bosta nešioti kiekvieną dieną.
O po visų rimtų kalbų prasidėjo linksmoji dalis „Forum Žiburys“. Likusi dalis (41) uniformos neturi. Idomu tai, kad tik nedidelė dalis
Buvo parodyta keli nuotaikingi spektakliai, pristatyti pačių abiturientų apklaustųjų uniformos neįsigijo dėl pinigų stokos. Dauguma uniformų
kurti vaizdo klipai: „Mafija“, „Pabėgimas“ ir kt. Daugumai labiausiai neperka, nes uniformos jiems nepatinka dėl panašių priežasčių kaip ir
patiko dviejų „davatkų“ dialogas, kurio metu mūsų gimnazijos moky- tiems, kurie uniformą turi, bet nenešioja. Įdomiausia tai, kad nemažai
tojai buvo prilyginti žymiems kino aktoriams. Taip pat visa salė turėjo mokinių tvirtina, kad uniformos nenešioja, nes nenešioja kiti mokiniai.
progą stebėti šou pagal filmą „Lūšnynų milijonierius“. Susidaro užburtas ratas: aš nenešioju, nes nenešioja draugas, o draugas
Ketvirtokai šventę baigė Oskarų teikimo ceremonija, kurios metu nenešioja, nes nenešioju aš. Daugelis nusiteikę labai skeptiškai ir arti-
buvo apdovanoti labiausiai nusipelnę gimnazijos bendruomenės nariai. miausiu metu neplanuoja įsigyti uniformos.
Viktorija Žitkutė Mindaugas Lizaitis

Prienų „Žiburio“
 gimnazijos laikraštis Laikraštį parengė: Milda Noreikaitė, Dominykas
Pilipavičius, Juozas Petkevičius, Edita Kreivėnaitė, Irmida
Adresas: J.Basanavièiaus g. 1, 4340 Prienai.
Čekavičiūtė, Viktorija Zacharevičiūtė, Mindaugas Lizaitis,
Tel.: (8~319) 52430. Akvilina Žiūkaitė.
El. paštas: salveziburys@gmail.com Maketavo Karolis Matulevičius, Vilius Rajeckas.
www: http://ziburys.prienai.lm.lt Laikraščio redaktorėViktorija Žitkutė.
Nr. 7 (74) 2010 m. vasaris Konsultavo Levutė Karčiauskienė.