You are on page 1of 6

Những điểm mới trong SQL 2008 (Phần 1)

SQL Server 2008 sẽ được phát hành vào khoảng tháng 2 năm
2008, cùng với phiên bản mới của Visual Studio và Windows. CTP
(Community Technology Preview) của SQL 2008 hiện đã được cung
cấp trên internet và bạn có thể download được từ URL của
SQL Server 2008 Microsoft. Trong bài này tôi sẽ nhấn mạnh một số tính năng mới và
các lợi ích mang lại của SQL Server 2008.

Sự hỗ trợ SQL Server 2000 kết thúc


- Sự trợ giúp cho SQL 2000 đang dần đến hồi kết. Tính năng và lợi ích có trong hỗ trợ
gồm có khả năng đệ trình các yêu cầu thay đổi tính năng sản phẩm, nâng cấp bảo mật,
các Hotfix, hỗ trợ miễn phí và hỗ trợ thu phí. Sự trợ giúp này sẽ hết hạn vào 8/4/2008 đối
với một loạt sản phẩm SQL Server 2000 64-bit Edition, SQL Server 2000 Developer,
SQL Server 2000 Enterprise, SQL Server 2000 Standard, SQL Server 2000 CE, và SQL
Server 2000 Workgroup Edition. Hỗ trợ mở rộng gồm có các nâng cấp bảo mật và hỗ trợ
trả phí sẽ tiếp tục cho tới năm 2013. Mô tả về các giai đoạn hỗ trợ có thể xem tại URL
của Microsoft: "Microsoft Support Lifecycle" và "Microsoft Support Lifecycle Policy
FAQ". Một số đại lý sẽ không tiếp tục bán SQL 2000 trong tháng 12/2007. Cũng không
có phiên bản SQL 2000 nào còn được hỗ trợ trên Vista, bao gồm cả SQL 2000 Express.

Các vùng chính


- Một trong các mục đầu tiên được chú ý khi xem xét về SQL Server 2008 của Microsoft
là tính năng phân loại biệt ngữ mới và các lợi ích vào trong nhóm hoặc các vùng chính.
Có bốn vùng chính đó là Enterprise Data Platform, Dynamic Development, Beyond
Relational Database, và Pervasive Insight. Trong bài chúng tôi sẽ dựa theo việc phân
nhóm này để tạo tham chiếu làm cho bài trở nên dễ hiểu hơn.

Nền tảng dữ liệu cho các doanh nghiệp


- Việc phân nhóm nền tảng dữ liệu của doanh nghiệp đôi khi được nhắc đến như Mission
Critical Platform, Mission Critical Platform gồm có các tính năng SQL Server Engine lõi
và các ích lợi gồm có phương pháp mã hóa dữ liệu, quản lý tài nguyên, phân tích hệ
thống và tính năng quản lý máy chủ.

Mã hóa
- Có một số tùy chọn mã hóa; tùy chọn đầu tiên được gọi là Transparent Data
Encryption – mã hóa dữ liệu trong suốt. Trong SQL Server 2008, toàn bộ cơ sở dữ liệu
đều có thể được mã hóa bằng SQL Engine. Phương pháp này mã hóa tất cả dữ liệu và các
file bản ghi cho cơ sở dữ liệu. Bằng sử dụng phương pháp này, tất cả các chỉ mục và bảng
cũng được mã hóa.

- Tính năng mã hóa tiếp theo là Backup Encryption. SQL Server 2008 có một phương
pháp mã hóa các backup dùng để tránh lộ và can thiệp của người khác vào dữ liệu. Thêm
vào đó, việc phục hồi backup có thể được hạn chế với từng người dùng cụ thể.
- Cuối cùng, có một số tùy chọn mới cho External Key Management. Nếu bạn có dính
dáng tới việc xử lý thẻ tín dụng hoặc PCI (thẻ trả trước), thì SQL Server 2008 sẽ hỗ trợ
Hardware Security Modules (HSM) – mô đun bảo mật phần cứng. Các mô đun này là
giải pháp phần cứng của nhóm thứ ba được sử dụng để lưu các Key ở một địa điểm phân
biệt với dữ liệu mà chúng bảo vệ.

Thẩm định
- Thêm vào việc thẩm định chuẩn cho logon / logoff và các thay đổi được phép, SQL
Server 2008 cho phép kiểm tra sự thay đổi hay truy cập dữ liệu. Việc thẩm định được cấu
hình bởi các câu lệnh TSQL như trong ví dụ này: AUDIT UPDATE(Salary) ON
Employee TO MyAuditFolder WHERE Salary>200000

Nén dữ liệu
- Thông thường, việc nén dữ liệu liên quan với việc lưu trữ trên các ổ đĩa cứng, với các
file vật lý nhỏ hơn, số lần backup được giảm. Trong khi điều này đúng với SQL Server
Data Compression thì mục tiêu chính là giảm kích thước của Fact Table. Các ưu điểm
của nén dữ liệu được liệt kê dưới đây:

- Cải thiện hiệu suất truy vấn bằng cách giảm I/O và tăng tốc độ hit bộ đệm
- Cung cấp các tỷ lệ nén từ 2X đến 7X cho dữ liệu DW thực
- Trực giao với các tính năng khác
- Thích hợp cho cả dữ liệu và các chỉ mục

- Theo Microsoft, sử dụng nén dữ liệu sẽ làm tăng hiệu suất của CPU, hiệu suất toàn bộ
hệ thống sẽ được cải thiện vì giảm I/O.

Quản lý tài nguyên


- Quản lý tài nguyên ( Resource Governor ) - trong SQL Server 2008 cũng là một điểm
mới. Governor được sử dụng để hạn chế người dùng hoặc nhóm người dùng chi phối các
lớp tài nguyên mức cao. Các mục có thể được kiểm tra gồm có độ rộng băng tần CPU,
thời gian timeout, số lần ngoại lệ, số lần khóa và số lần nhàn rỗi. Nếu một mức ngưỡng
của Resource Governor đạt tới thì hệ thống có thể kích hoạt một sự kiện hoặc dừng quá
trình. Đi kèm với nó còn có một loạt các bước liên quan đến việc sử dụng Resource
Governor mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn trong các bài sau.

Hot Plug CPU


- Trong SQL Server 2008, các CPU cắm thêm có thể được bổ sung vào nếu phần cứng
của hệ thống hỗ trợ nó.

Hiệu suất dữ liệu


- Số bộ đếm hiệu suất trong SQL Server 2008 đã được mở rộng hơn so với phiên bản
trước đó. IO và các bộ đếm hiệu suất bộ nhớ là một cặp có thể được chọn để kiểm tra
hiệu suất. Dữ liệu đã được chọn bằng bộ đếm sẽ được lưu trong trung tâm lưu dữ liệu tập
trung. Microsoft phát biểu rằng việc chạy thiết lập hiệu suất mặc định liên quan đến các
kiểm tra sẽ tốn ít hơn 5% tài nguyên bộ nhớ và CPU.
- Có một công cụ Performance Dashboard có thể đọc dữ liệu hiệu suất đã được lưu.
Thêm vào đó, các so sánh cơ sở và lịch sử có thể được thực hiện và sử dụng để tạo các
hành động kích hoạt.

- Điểm mới trong SQL Server 2008 phải kể đến nữa là Performance Studio. Studio là một
trong các công cụ hiệu suất. Cùng với đó chúng có thể được sử dụng cho việc kiểm tra,
xử lý sự cố, điều chỉnh và báo cáo. Thành phần Data Collector của Studio có thể cấu
hình. Nó hỗ trợ một số phương pháp chọn gồm có các truy vấn TSQL, SQL Trace, và
Perfmon Counters. Dữ liệu cũng có thể được chọn bằng lập trình. Khi dữ liệu được chọn,
có các tùy chọn báo cáo chung. Microsoft liệt kê 6 tính năng phía trình khách của
Performance Studio:

Bảng thông báo


- Kiểm tra hiệu suất
- Phân tích dữ liệu hiện hành và lịch sử
- Các đề nghị cho việc điều chỉnh hiệu suất
- Báo cáo dựa trên tập các bộ dữ liệu
- Báo cáo dựa trên MDW

Cài đặt
- Bộ đặt SQL Server 2008 cũng có nhiều nâng cao. Dữ liệu cấu hình và các bit "engine"
được tách biệt vì vậy nó có thể tạo một đĩa hệ thống không cấu hình cơ bản phân phối
đến một số máy chủ dễ dàng hơn. Cài đặt có thể cập nhật được các nâng cấp mới nhất từ
website Microsoft. Tính năng khác là khả năng cài đặt SQL Server, gói dịch vụ và các
bản vá. Đi cùng với tính năng này là khả năng gỡ bỏ cài đặt các gói dịch vụ.

Kết luận
- Có rất nhiều tính năng đáng kể và các ích lợi mang lại từ nó trong SQL Server 2008.
Trong phần hai của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về Development –sự
triển khai và phát triển, Integration – sự tích hợp, Business Intelligence – thông tin doanh
nghiệp và các kiểu dữ liệu mới.
Trong phần hai này tôi sẽ tiếp tục giới thiệu một số tính năng mới và những lợi ích đem
lại của SQL Server 2008. Một số tính năng mới gồm có những thay đổi phát triển, tính năng
thông tin kinh doanh mới, các bổ sung tích hợp và các kiểu dữ liệu mới. Liệt kê dưới đây là
một số mục đã được đưa ra

- Mã hóa: Mã hóa dữ liệu trong suốt, cho phép mã hóa toàn bộ một cơ sở dữ liệu. Mã hóa
sao chép dự phòng cho việc bảo trì an toàn cơ sở dữ liệu. Và cuối cùng là quản lý khóa
mở rộng.
- Thẩm định những thay đổi của dữ liệu
- Nén dữ liệu để giảm kích thước Fact Table
- Điều chỉnh tài nguyên - Resource Governor - có thể được sử dụng để kích hoạt một sự
kiện hoặc dừng một quá trình cần nhiều tài nguyên.
- Dữ liệu hiệu suất : Công cụ mới Performance Dashboard có thể đọc để lưu dữ liệu về
hiệu suất. Thêm vào đó là các báo cáo mới, việc kiểm tra và các tùy chọn cho việc điều
chỉnh.
- SQL Server 2008 sẽ được phát hành vào khoảng tháng hai năm 2008, cùng với nó là
phiên bản mới Visual Studio và Windows.

Sự phát triển động


- SQL Server 2008 có tác dụng đòn bẩy cho công nghệ .NET 3.0 (Dot Net Framework
3.0) với LINQ (Language Integrated Query – ngôn ngữ truy vấn tích hợp). Thêm vào đó
là sự hỗ trợ hiệu quả hơn cho các thực thể dữ liệu doanh nghiệp cùng với các tùy chọn
đồng bộ dữ liệu. Ngoài ra còn có ADO mới và các tùy chọn phát triển Visual Studio.

Các dịch vụ dữ liệu thực thể

- SQL Server 2008 và ADO.NET cho phép tạo các đối tượng doanh nghiệp mức cao
như Customer hoặc Part. Các thực thể này có thể được sử dụng nhiều hơn so với phương
thức chuẩn trả về các hàng và bảng riêng biệt. Nếu bạn đang sử dụng mô hình hóa E-R
(entity relationship) thì các đối tượng trong SQL Server sẽ tương xứng với mô hình của
bạn. Một vài ADO.NET framework mới có thể truy cập các thực thể này như Line-of-
Business (LOB) framework và Entity Query Language (eSQL).

LINQ
- LINQ cung cấp một cú pháp phát triển chuẩn cho việc truy cập dữ liệu mà không quan
tâm đến dữ liệu cư trú ở đâu. Ví dụ, cùng một cú phát có thể truy cập vào cả dữ liệu SQL
Server hoặc XML. LINQ được sử dụng nhiều hơn TSQL bên trong ngôn ngữ ứng dụng
như C# hay VB.

Các tính năng đồng bộ dữ liệu


- Sự kết hợp SQL 2008, Visual Studio và ADO.NET mang đến các phương thức mới cho
việc tạo đồng bộ hoặc các ứng dụng hủy kết nối thường xuyên, làm cho việc đồng bộ trở
lên dễ dàng hơn trong tạo các ứng dụng máy khách để đồng bộ với cơ sở dữ liệu tập
trung. SQL 2005 được bắt đầu bằng việc cung cấp sự hỗ trợ cho việc kiểm tra thay đổi
bằng sử dụng các bộ kích hoạt (trigger) thì việc đồng bộ trong SQL 2008 được tích hợp
và tối ưu hóa hơn.

Cơ sở dữ liệu Beyond Relational


- Các tính năng tiếp theo này được nhóm thành "Beyond Relational". Chúng có vị trí, tính
hình học, dữ liệu và các kiểu dữ liệu thời gian. Thêm vào đó còn có các tùy chọn Full
Text và File Stream được xây dựng trong SQL Server 2008.

UDT lớn
- Trước kia, trong SQL 2005, các kiểu định nghĩa người dùng - User Defined Types
(UDT) không thể lớn hơn 8.000byte. Trong SQL 2008 bạn sẽ không phải chịu sự hạn chế
này vì nó cho phép bạn lưu những UDT rất lớn.

Date và Time
- Các kiểu dữ liệu Date và Time mới trong SQL 2008.
- Date. Đây là kiểu dữ liệu chỉ có ngày, không có thời gian
- Time. Kiểu dữ liệu thời gian không có thành phần ngày. Độ chính xác có thể lên đến
100ns.
- Date Time Offset. Kiểu dữ liệu này sẽ lưu giá trị vùng thời gian Universal Coordinated
Time (UTC)

File Stream
- Kiểu dữ liệu mới VarBinary(Max) FileStream cho phép bạn có cách gia công dữ liệu
nhị phân bằng các câu lệnh TSQL Select, Insert, Update, và Delete. Trước kia, để lưu dữ
liệu nhị phân BLOB, được truy cập bởi một ứng dụng Dot.Net thường được sử dụng,
nhưng ngày nay các hàm SQL như các bộ kích hoạt - trigger, Full Text Search, và sao lưu
dự phòng có thể được áp dụng đối với dữ liệu nhị phân.

Spatial Data
- Kiểu dữ liệu Spatial Data mới cho phép các thực thể dữ liệu kinh độ, vĩ độ và dựa trên
GPS được lưu bên trong SQL Server. Kiểu dữ liệu này thích hợp với các chuẩn công
nghiệp như Open Geospatial Consortium (OGC) Simple Features cho SQL và ISO 19125
Simple Feature Access.

Các giá trị tham số của bảng


- Trong các phiên bản SQL Server trước đây, không có cách sẵn có nào để qua một bảng
vào một thủ tục được lưu. Cách giải quyết khác thường dùng là vượt qua kiểu varchar lớn
hay XML và phân tách qua nó. Ngày nay, với SQL Server 2008, các tham số bảng hoàn
toàn có sẵn, ví dụ đơn giản dưới đây mô tả việc đi qua một bảng vào một thủ tục được
lưu.

CREATE TYPE PartType


AS Table (PartID varchar(50), Descr varchar(100), createdate datetime);

CREATE PROCEDURE AddPart(@PartList PartType READONLY)


AS
SELECT * FROM @PartList

DECLARE @PartTable PartType;


INSERT INTO @PartTable values('Part1', N'Table Test', '2007-08-20');
EXEC AddPart @PartTableTìm kiếm văn bản - Full Text Search

- Có nhiều thay đổi trong Full Text Search gồm có việc đánh các số chỉ mục tự nhiên, các
file được lưu dưới dạng siêu dữ liệu và khả năng thực hiện sao chép dự phòng.

Báo cáo máy chủ


- Quản lý bộ nhớ trong SQL Server 2008 Reporting Service được cải thiện đáng kể.
Chính vì vậy chạy các báo cáo lớn sẽ không tiêu tốn tất cả bộ nhớ có sẵn. Thêm vào đó,
việc hoàn trả báo cáo có độ chắc chắn hơn trước kia.

Kết thúc hỗ trợ SQL 2000


- Như đã giải thích trong phần 1, sự hỗ trợ cho SQL 2000 đang dần đi đến hồi kết và
chấm hết vào tháng 4 năm 2008. Việc kết thúc hỗ trợ này cũng được thực hiện với cả
phiên bản CE.

Kết luận
- SQL Server 2008 có nhiều cải thiện hữu dụng và thiết thực. Các kiểu dữ liệu Date và
Time mới sẽ giúp đơn giản hóa một số ứng dụng. Liệt kê dưới đây là toàn bộ các tính
năng và cải thiện đã được giới thiệu.

- Mã hóa dữ liệu trong suốt cho phép toàn bộ cơ sở dữ liệu, các bảng và dữ liệu có thể
được mã hóa mà không cần phải lập trình ứng dụng.

- Backup có thể được mã hóa để ngăn chặn việc lộ và thay đổi dữ liệu.
- Sự thay đổi và truy cập dữ liệu có thể được thẩm định
- Fact Tables có thể được nén với hiệu suất cao.
- Tài nguyên chủ có thể được bảo đảm an toàn.
- SQL 2008 hỗ trợ Hot Plug CPU.
- Bộ đếm hiệu suất được mở rộng.
- Việc cài đặt đã được đơn giản hóa.