‫ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ‬

By
Anna Farahmand
Edition 2012

This book is dedicated to dear

And all real transsexuals
“In view point of a MTF transsexual”

Sugar and spice and every thing nice
That’s what little girls are made of
Snakes and snails and puppy-dog tails
That’s what little boys are made of

Get in touch with me at: annafarahmand@yahoo.com

‫ﺷﺮح ﺗﺼﻮﯾﺮ روي ﺟﻠﺪ‬
‫ﻋﮑﺲ روی ﺟﻠﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ‪ Lee Kyung-eun‬ﻣﺸﮭﻮر ﺑﮫ ‪ Ha Ri-su‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 17‬ﻓﻮرﯾﮫ ‪ 1975‬و از اھﺎﻟﯽ‬
‫‪ Seongnam‬در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺌﻮل ) ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬او ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﺸﮭﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ‬
‫اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎل ‪ 1998-1997‬ﺑﮫ ژاﭘﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد و ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از آن ﭘﺲ ﺑﮫ‬
‫ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد‪ .‬در اﯾﻦ دوران او ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺪل ﻣﻮ و آراﯾﺸﮕﺮی ﺑﻮد و در ﮐﻠﻮپ ھﺎی‬
‫ژاﭘﻨﯽ آواز ﻣﯽ ﺳﺮود‪ .‬وی ﻧﺎم ‪ Ha Ri-su‬را درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﮫ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ‬
‫‪ DODO‬ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺑﻮدن‬
‫‪ ، Ha Ri-su‬ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد‪ .‬در ﺳﺎل ‪ 2002‬دادﮔﺎه ﺣﻮزه ‪ Inchon‬ھﻮﯾﺖ وی را ﺑﮫ‬
‫ﻋﻨﻮان زن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از آن ﭘﺲ ﻧﺎم وی از ‪ Lee Kyung-yup‬ﺑﮫ ‪ Lee Kyung-eun‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬او ﺗﺎ‬
‫ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﺼﻮرت ﺗﮑﻨﻮ‪ ،‬رﯾﺘﻢ و ﺑﻠﻮز از ﺧﻮد ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺳﺎل‬
‫‪ 2001‬در ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮ ﻃﻼﯾﯽ ‪ 2‬و در رﻗﺺ ﮔﺮوه ‪ TURBO‬درﺧﺸﯿﺪ‪ .‬وی ﮐﮫ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ‬
‫ﭼﮭﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ای اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ راﺟﻊ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬وی اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ‪27‬‬
‫ﺳﺎﻟﮫ ﺧﻮد در ‪ 19‬ﻣﺎه ﻣﯽ ‪ 2007‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ‪ 32‬ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮد ازدواج ﮐﺮد ﺗﺎ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال‬
‫ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ راه ﻗﺪم ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره وی ﺑﮫ ﻟﯿﻨﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪:‬‬

‫‪http://en.wikipedia.org/wiki/Harisu‬‬

‫ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﮫ‬
‫ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻨﺴﯿﺖ از دﯾﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ‬
‫ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ‬
‫ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﮭﺘﺮ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ‬
‫ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ در اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ ‪S.R.S‬‬
‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ‬
‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎی ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ‬
‫رژﯾﻢ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ‬
‫زﻣﯿﻤﮫ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ‪ -‬ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺮاﺣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺮد ﺑﮫ زن‬
‫زﻣﯿﻤﮫ ﺷﻤﺎره دو‪ -‬ﻋﮑﺴﮭﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ دﮐﺘﺮ ‪ SUPORN‬در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ‬
‫زﻣﯿﻤﮫ ﺷﻤﺎره ﺳﮫ‪ -‬ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺮاﺣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ زن ﺑﮫ ﻣﺮد‬
‫زﻣﯿﻤﮫ ﺷﻤﺎره ﭼﮭﺎر‪ -‬ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ زن ﺑﮫ ﻣﺮد ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﭘﺮووﯾﺲ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﮫ‬
‫ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ رو ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺘﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭼﮫ ﺑﺴﯿﺎر‬
‫ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ داﻧﺶ‪ ،‬ارﺗﻘﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺸﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ داﺳﺘﺎن‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا ﺑﮫ ﮐﻼم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﺮف ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ روزﮔﺎری‬
‫ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ اﯾﻦ راه ﺑﮫ ﺟﺒﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮدم و ﮐﻨﻮن ﺗﻮﺷﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪم‪ ،‬ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ‬
‫ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﮫ ھﻤﺮاه‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺷﮏ در ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ راھﻨﻤﺎی ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﺧﻮاھﺪ‬
‫ﺑﻮد‪ .‬ھﺪف ﻣﻦ از ﻧﮕﺎرش ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﺑﮭﺒﻮد دﯾﺪﮔﺎه ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ‬
‫ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﭙﺲ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ ‪ .‬اﮔﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻣﻦ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و آن‬
‫ﺟﮭﻞ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺮدم‪ ،‬ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺣﺘﯽ ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران‬
‫ﺣﺘﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن زﺑﺮدﺳﺘﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ و ھﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬اﻏﻠﺐ‬
‫ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﻓﺮاوان و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬
‫ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﺘﻮی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺌﻮری و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﺮﻓﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮫ‬
‫ﻋﻤﻠﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ذھﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻌﺪد رﻧﮕﯽ اراﺋﮫ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺨﺸﮭﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﺣﺎوی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻔﯿﺪ درﺑﺎره ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻣﺮور ﺑﮫ‬
‫ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی ﭘﯿﺸﺮوی اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺣﺪی ﺑﺮای داﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ‬
‫ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻋﺎری از ﻧﻘﺺ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮات‬
‫اﻓﺮاد در ﺑﮭﺒﻮد و اﺻﻼح آن ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﮫ اﯾﻤﯿﻠﮭﺎی زﯾﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‬
‫‪annafarahmand@yahoo.com‬‬
‫‪annafarahmand1@gmail.com‬‬

‫آﻧﺎ ﻓﺮھﻤﻨﺪ‬
‫ﻣﺎرس ‪2010‬‬

‫ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻨﺴﯿﺖ از دﯾﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ‬
‫ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﻃﺒﯿﻌﻲ‬
‫ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﯾﻚ ﻓﺮد )زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﻮدن( ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﮭﺎﯾﻲ ژﻧﺘﯿﻚ ‪،‬ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻛﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ‬
‫واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﯿﮫ رﻓﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻓﺮد اﺳﺖ‪،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﻛﺎت و ﺣﺎﻻت‪،‬‬
‫ﻋﺎدات ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ‪ ،‬ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﮭﺎ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت روﯾﺎھﺎ‬
‫ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻈﺎھﺮات ﺟﻨﺴﻲ ھﻤﻮﺳﻜﺴﻮال و ھﺘﺮوﺳﻜﺴﻮال را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ‬
‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺧﺼﻮﺻﺎ‪ ،‬ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ‪ :‬ﮔﻮﻧﺎدي‪ ،‬ژﻧﯿﺘﺎل داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ‪،‬‬
‫وﯾﮋﮔﻲ ھﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﻛﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎع در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻠﻮه ھﺎي‬
‫ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ اﺑﺘﺪا ﺟﻨﺴﯿﺖ ژﻧﺘﯿﻜﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻛﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ژﻧﺘﯿﻜﻲ‬
‫اﺳﺖ ‪،‬رخ ﻣﻲ دھﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﯿﻂ ھﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺟﻨﯿﻦ‪،‬اﺧﺘﻼف دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺘﻲ ﻣﻐﺰ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻜﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﯿﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮد و رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دھﺪ‪.‬‬
‫در ﺷﻜﻞ زﯾﺮ‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬

‫ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ‬
‫در ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ در ھﻔﺘﮫ ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ھﺎﯾﻲ روي ﻣﺠﺎري ﻣﺰوﻧﻔﺮﯾﻚ ﺗﻜﺎﻣﻞ‬
‫را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي زاﯾﺎي اوﻟﯿﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﯿﻦ ھﻔﺘﮫ ھﺎي ‪ 4-6‬ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ‬
‫اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي زاﯾﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ را اﻟﻘﺎء ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي زاﯾﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ‬
‫ﻣﺤﻞ ﻧﺮﺳﻨﺪ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎﻗﺺ و ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻮار ﻓﯿﺒﺮوي ﻧﺎﺷﻲ از آژﻧﺰي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ‪ .‬در ھﻔﺘﮫ‬
‫ﺷﺸﻢ ﺟﻨﯿﻨﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﺸﺪه‪ ،‬وﻟﻲ داراي اﺳﺘﻌﺪاد دوﮔﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎوي دو ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﺸﺮي و ﻣﺮﻛﺰي‬
‫ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﻀﮫ و ﯾﺎ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺠﺎري وﻟﻒ و ﻣﻮﻟﺮي در ﻛﻨﺎر ھﻢ ﺑﻮده و‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻌﺪي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮي ﺗﻮﺳﻂ ژﻧﮭﺎ و ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﺷﺎﺧﺺ ژﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روي ﻛﺮﻣﻮزوم ‪) Y‬ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﯿﻀﮫ ﯾﺎ ‪ ( TDF‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﻧﺘﮭﺎي ﺑﺎزوي ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮوﻣﻮزوم ‪ Y‬را ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺷﺒﮫ اﺗﻮزوﻣﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ژﻧﮭﺎ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ در ھﺮ دو ﺟﻨﺲ دو‬
‫ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺲ در ھﻨﮕﺎم ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ‪ X‬اﯾﻦ ژﻧﮭﺎ در اﻣﺎن ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺣﺬف ژﻧﮭﺎ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ‬
‫‪ ( Xp22/3) X‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪرم ژن ‪ continguous‬ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ دﭼﺎر ﻛﻮﺗﺎھﻲ ﻗﺪ‪،‬‬
‫ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ذھﻨﻲ و اﯾﻜﺘﯿﻮز ﺑﺎ ﺗﻮارث واﺑﺴﻄﮫ ﺑﮫ ‪ x‬ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫ﺳﻨﺪرم ﻛﺎﻟﻤﻦ ژن ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻀﮫ ﺑﺮ روي اﻧﺘﮭﺎي ﺑﺎزوي ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮوﻣﻮزوم ‪ y‬و ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺰدﯾﻚ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺷﺒﮫ‬
‫اﺗﻮزوﻣﻲ واﻗﻊ اﺳﺖ‪ .‬از دﺳﺖ دادن اﯾﻦ ژن)‪ ( TDF‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻧﻘﺺ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ژن ﺑﺮ‬
‫روي ﻛﺮﻣﻮزوم ‪ X‬ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺮدان ‪ XX‬ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ‪ SRY‬ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻨﺲ ﺑﺮ روي ﺑﺎزوي ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮﻣﻮزوم ‪ Y‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ژن‬
‫ﺗﻨﮭﺎ ﻛﭙﻲ واﻗﻊ در ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﺮﻣﻮزوم ‪ Y‬اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﺛﺮ آن ژن در ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ‬
‫ژﻧﯿﺘﺎل ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻃﻲ ﻧﻤﻮ ﺟﻨﯿﻦ‪ ،‬ھﻨﮕﺎﻣﯿﻜﮫ ﻃﻨﺎﺑﮭﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻇﺎھﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻧﺚ ھﺎي ‪ XY‬ﻛﻢ ﯾﺎ ﻋﻮض ﺷﻮد و در ﻣﻮﻧﺚ ھﺎي ‪ XX‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺲ را ﺑﮫ ﻣﺬﻛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ‪.‬‬
‫دﺧﺎﻟﺖ ‪ SRY‬در ﻣﻮرﻓﻮژﻧﺰ و ﻣﺒﺪل ﺷﺪن ﺑﮫ ﺑﯿﻀﮫ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ھﺎي ژﻧﯿﺘﺎل دو ﻗﻮه اي ﯾﻚ ﺗﺒﺪﯾﻞ ژﻧﯿﺘﯿﻜﻲ ﺑﯿﻦ‬
‫ﺗﻮارث ﺟﻨﺲ ھﺎﺳﺖ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﯾﻚ واﻗﻌﮫ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺗﻈﺎھﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ زﻧﺎﻧﮫ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫ‬
‫اي از ﻓﻘﺪان ‪ SRY‬ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ژﻧﮭﺎي اﺗﻮزوﻣﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮ ﺟﻨﺴﻲ در اﻧﺴﺎن ﻻزم و اﺳﺎﺳﻲ اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ در ھﻔﺘﮫ ھﺎي ‪ 6-7‬ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﺑﺘﺪا ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻃﻨﺎب‬
‫اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﯿﻚ را ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ﯾﻚ ھﻔﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﻲ ﺑﮫ ﺷﻜﻞ ﻟﻮﻟﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﺤﺮﯾﻚ‬
‫ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻦ ﺟﻔﺘﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ )‪ ( HCG‬ﺑﺎﻋﺚ ھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﻟﯿﺪﯾﮓ ﺷﺪه و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﺟﻨﯿﻦ در‬
‫ھﻔﺘﮫ ھﺎي ‪ 18-15‬اﯾﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫در ﻣﻮﻧﺚ ‪ XX‬ﺑﺪون ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮﻣﻮزوم ‪ ،Y‬ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻛﮫ اﺳﺘﻌﺪاد دوﮔﺎﻧﮫ دارد ﺑﮫ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد‬
‫ﻛﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ دو ھﻔﺘﮫ دﯾﺮﺗﺮ از ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎ‬
‫ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﻲ در ﭘﺎﯾﺪاري ﯾﻚ ﻣﺠﺮا و ﯾﺎ ﺣﺬف آن ﻣﺠﺮا از ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ھﻮرﻣﻮن ﺿﺪ ﻣﻮﻟﺮﯾﻦ‬
‫‪ AMH‬ﻧﺎم دارد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻟﺮﯾﻦ و ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﻓﻘﺪان ‪ ، AMH‬ﺟﻨﯿﻦ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎي ﻓﺎﻟﻮپ‪ ،‬رﺣﻢ و ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ واژن را از ﻣﺠﺎري ﭘﺎراﻣﺰوﻧﻔﺮﯾﻚ )ﻣﻮﻟﺮي(‬
‫اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻇﮭﻮر ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺠﺎري ﻣﺰوﻧﻔﺮﯾﻚ ﺑﻮده و ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎھﻨﺠﺎرﯾﮭﺎي‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻛﻠﯿﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﺎھﻨﺠﺎرﯾﮭﺎي ﺗﻤﺎﯾﺰ و اﯾﺠﺎد ﻟﻮﻟﮫ ھﺎ‪ ،‬رﺣﻢ و ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ واژن ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ AMH‬دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﻟﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺰول ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ و ﻣﮭﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻮرﻓﮑﺘﺎﻧﺖ در‬
‫رﯾﮫ ھﺎ ‪ .‬ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﮑﻢ‪ ،‬در ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﻮﺑﺮﻧﺎﮐﻮﻟﻮم ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ‪ AMH‬اﺳﺖ و‬
‫ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎل اﯾﻨﮕﯿﻮﻧﺎل ﺑﺎ واﺳﻄﮕﯽ آﻧﺪروژﻧﮭﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎی ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻟﯿﺪﯾﮓ )ھﻔﺘﮫ ھﺸﺘﻢ( ﺗﺮﺷﺢ و ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﮫ‬
‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ در ھﻔﺘﮫ ‪ 15-18‬ﻣﯿﺮﺳﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺮﺷﺢ ھﻮرﻣﻮن ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺎری وﻟﻒ ﺑﮫ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ‪،‬‬
‫دﻓﺮان و ﮐﯿﺴﮫ ﻣﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ دروﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﻮﻧﺚ ﺷﺪن دارد‪ .‬در ﻓﻘﺪان ﮐﺮوﻣﻮزوم ‪ Y‬و‬
‫ﺑﯿﻀﮫ ﻓﻌﺎل‪ ،‬ﻧﺒﻮدن ‪ AMH‬ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻟﺮی و رﺷﺪ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﻓﺎﻟﻮپ و رﺣﻢ و ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ‬
‫واژن ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون‪ ،‬ﺳﯿﺴﺘﻢ وﻟﻒ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬در ھﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﺗﺨﻤﺪان‬
‫ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ھﺮ ﻧﻮع ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ‪ ،‬رﺷﺪ ﻣﺠﺎری ﻣﻮﻟﺮ رخ ﻣﯽ دھﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ‬
‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﯿﻦ دارای اﺳﺘﻌﺪاد دو ﮔﺎﻧﮫ اﺳﺖ)ھﻔﺘﮫ ﺷﺸﻢ ﺟﻨﯿﻨﯽ(‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻮس‬
‫ادراری‪-‬ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و دو ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻻﺑﯿﻮ اﺳﮑﺮوﺗﺎل اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﻋﮑﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ھﺮ دو ﻣﺠﺰا ﺑﻮدﻧﺪ‪،‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺼﻮرت اوﻟﯿﮫ ﺧﻨﺜﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺬﮐﺮ و ﯾﺎ ﻣﻮﻧﺚ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ‬
‫"ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ " ﺑﺪل ﺷﻮد‪.‬‬
‫در اﺛﺮ آﻧﺪروژﻧﮭﺎی ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻟﯿﺪﯾﮓ‪ ،‬ﺑﯿﻀﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و اﺗﺼﺎل‬
‫ﭼﯿﻨﮭﺎی ﻻﺑﯿﻮاﺳﮑﺮوﺗﺎل اﺳﮑﺮوﺗﻮم اﯾﺠﺎد و ﻧﯿﺰ ﭼﯿﻨﮭﺎی ﺳﯿﻨﻮس ادراری‪-‬ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﻣﺠﺮای ادراری ﺑﻮﺟﻮد‬
‫ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ‪ .‬در ھﻔﺘﮫ ‪ 8-9‬ﺑﯿﻀﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺪروزن را ﺷﺮوع و ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از آن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ‬
‫ﺷﮑﻞ ﻣﺮداﻧﮫ در ﻣﯽ آﯾﺪ و در ھﻔﺘﮫ ‪ 14‬ﺷﮑﻞ آن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﺟﮭﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ‪ ،‬ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻋﻀﻮ ھﺪف‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون را ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ آﻧﺰﯾﻢ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ‪-5‬آﻟﻔﺎ ردوﮐﺘﺎز ﺑﮫ دی ھﯿﺪرو ﺗﯿﺘﺴﺘﺮون‬
‫)‪ ( DHT‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﺮ ‪ DHT‬ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺰش ﻣﻮی ﺗﯿﭗ ﻣﺮداﻧﮫ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﮔﯿﺠﮕﺎه‪ ،‬رﺷﺪ ﻣﻮھﺎی‬
‫ﺑﺪن و ﺻﻮرت‪ ،‬اﯾﺠﺎد آﮐﻨﮫ و ﺗﮑﻤﯿﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫در ﻓﻘﺪان اﯾﻦ اﺛﺮ آﻧﺪروژﻧﯽ )ﻓﻘﺪان ﮐﺮﻣﻮزوم ‪ ،Y‬وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﺨﻤﺪان‪ ،‬ﻧﺒﻮد ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ‪ ،‬اﺧﺘﻼﻻت ﮔﯿﺮﻧﺪه‬
‫آﻧﺪروزن ﯾﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ از ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﯾﺎ ﻧﻘﺺ در آﻧﺰﯾﻢ ‪-5‬آﻟﻔﺎ ردوﮐﺘﺎز (‪ ،‬ﭼﯿﻨﮭﺎی ﺳﯿﻨﻮس ادراری –ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ از‬
‫ھﻢ ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﮫ ﻟﺐ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﯿﻨﮭﺎی ﻻﺑﯿﻮاﺳﮑﺮوﺗﺎل ﺑﮫ ﻟﺐ ھﺎی ﺑﺰرگ‪ ،‬ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﮫ‬
‫ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ و ﺳﯿﻨﻮس ادراری‪-‬ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﮫ واژن و ﻣﺠﺮای ادراری ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ‬
‫وازن ﺑﺼﻮرت ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻧﺪروژن در ھﻔﺘﮫ ‪ 9-9‬در‬
‫اﻓﺮادﯾﮑﮫ دارای ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ زﻧﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ اﺑﮭﺎم ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد)ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺑﺰرگ‪ ،‬ھﯿﭙﻮ ﺳﭙﺎدﯾﺎس‪ ،‬ﻟﺐ‬
‫ھﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﺮوﺗﻮم(‪.‬‬
‫در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ آﻧﺪروزن در ھﻔﺘﮫ ‪ 12‬ﺟﻨﯿﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺎ‬
‫ﻇﺎھﺮ ﻣﺮداﻧﮫ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ‪ .‬اﺑﮭﺎم ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ در زن و ﻣﺮد ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ‬
‫ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﺪروژﻧﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺬﮐﺮ اﺛﺮ ﮐﻢ و در ﻣﻮﻧﺚ اﺛﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی دارد‪.‬‬

‫ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی‬
‫در ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻓﻘﺪان آﻧﺪروژﻧﮭﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺗﮑﻤﯿﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ‬
‫ﻧﻮر آﻧﺪوﮐﺮﯾﻦ ‪ CNS‬ھﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار آﻧﺪروزن در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻤﮑﻦ‬
‫اﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ‪ CNS‬را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮداﻧﮫ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺪارک ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن‬
‫ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ اﺛﺮ رﻓﺘﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ زودرس ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺪروژﻧﮭﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری‪-‬ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در اﻓﺮاد دﯾﺪه ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻌﻼوه‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﺪاﺧﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻨﺴﯽ‬
‫ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ‬
‫ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺷﺨﺎص دارای ھﺮ دو ﺟﻨﺲ )ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺴﻢ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﻇﺎھﺮی ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ‬
‫ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺴﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ھﺮ دو ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﮫ و ﺗﺨﻤﺪان را داراﺳﺖ‪.‬‬
‫ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺴﻢ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﯿﻀﮫ دارد‪ ،‬وﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﮔﺎھﯽ داﺧﻠﯽ زﻧﺎﻧﮫ دارد‪ .‬ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺴﻢ ﻣﻮﻧﺚ‬
‫ﺗﺨﻤﺪان دارد‪ ،‬وﻟﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﺮف ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ‬
‫ﺑﻮدن ﮐﺮﻣﻮزوﻣﮭﺎ و ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻻت ھﻮرﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﻓﺮاد ھﯿﭙﻮﺳﭙﺎدﯾﺎس در اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬

‫ا( اﺧﺘﻼﻓﺎت ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺟﻨﯿﻨﯽ‬
‫ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺴﻢ ﮐﺎذب زﻧﺎﻧﮫ)وﯾﺮﯾﻠﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﻣﺮداﻧﮫ ﺷﺪن ﻧﺴﺒﯽ(‬
‫ھﯿﭙﺮ ﭘﻼزی ﻣﺎدرزادی ﻏﺪد ﻓﻮق ﮐﻠﯿﮫ‬‫ﮐﻤﺒﻮد ‪ 21‬ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز ‪P450 c21‬‬‫ﮐﻤﺒﻮد ‪ 11‬ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز ‪P450c11B‬‬‫ﮐﻤﺒﻮد ‪-3‬ﺑﺘﺎ ھﯿﺪروﮐﺴﯽ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ دھﯿﺪروزﻧﺎز‬‫ﻣﺼﺮف دارو‬‫ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺎدر‬‫‪-‬ﮐﻤﺒﻮد آروﻣﺎﺗﺎز ﺟﻔﺘﯽ‬

‫ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺴﻢ ﮐﺎذب ﻣﺮداﻧﻪ)وﯾﺮﯾﻠﯿﺴﻢ ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ(‬
‫ ﻧﻘﺺ ھﻮرﻣﻮن آﻧﺘﯽ ﻣﻮﻟﺮﯾﻦ‬‫ﺳﻨﺪرﻣﮭﺎی ﻋﺪم ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮫ آﻧﺪروژن‬‫ﮐﻤﺒﻮد ‪-5‬آﻟﻔﺎ ردوﮐﺘﺎز‬‫ﻧﻘﺼﮭﺎی ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون‬‫ﮐﻤﺒﻮد‪P450scc‬‬‫ﮐﻤﺒﻮد ‪-3‬ﺑﺘﺎ ھﯿﺪروﮐﺴﯽ اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪ دزھﯿﺪروژﻧﺎز‬‫ﮐﻤﺒﻮد ‪-17‬آﻟﻔﺎ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز‪P450c17‬‬‫‪-‬ﮐﻤﺒﻮد‪-17‬ﺑﺘﺎ ھﯿﺪروﮐﺴﯽ اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪ دزھﯿﺪروژﻧﺎز‬

‫‪-2‬اﺧﺘﻼﻻت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ‬
‫ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺴﻢ ﮐﺎذب ﻣﺮداﻧﮫ‬‫ﻧﻘﺺ اوﻟﯿﮫ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ‬‫ﻧﻘﺺ ﮐﺮوﻣﻮزوم ‪Y‬‬‫ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺴﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ‬‫دﯾﺲ ژﻧﺮی ﮔﻮﻧﺎدی‬‫ ﺳﻨﺪرم ﺗﺮﻧﺮ‬‫ﻣﻮزاﯾﯿﺴﻢ‬‫اﺧﺘﺎﺗﻼت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﻮزوم ‪X‬‬‫‪-‬ﮐﺎرﯾﻮﺗﺎﯾﭗ ﻃﺒﯿﻌﯽ‬

‫زﻧﺎن ﻣﺮدﻧﻤﺎ)ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺴﻢ ﮐﺎذب زﻧﺎﻧﮫ(‬
‫اﯾﻦ زﻧﺎن دارای ژﻧﺘﯿﮏ ‪ XX‬و ﺗﺨﻤﺪان ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﮭﺎ ﻓﺮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺪارد‪%40-45 ،‬‬
‫از اﯾﻦ اﻓﺮاد دﭼﺎر ھﯿﭙﺮﭘﻼزی ﻏﺪد ﻓﻮق ﮐﻠﯿﮫ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﺪرت ﻧﺎﺷﯽ از زﯾﺎدی آﻧﺪروژن ﻣﺎدر ﻧﺎﺷﯽ از‬
‫ﻣﺼﺮف دارو‪ ،‬ﺗﻮﻣﻮر و ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻤﺒﻮد آروﻣﺎﺗﺎز ﺟﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ھﯿﭙﺮ ﭘﻼزی ﻣﺎدرزادی ﻏﺪد ﻓﻮق ﮐﻠﯿﮫ)ﺳﻨﺪرم آدرﻧﻮزﻧﯿﺘﺎل(‬
‫ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺪروژن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺸﺮ آدرﻧﺎل در ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻣﻮر ﯾﺎ ھﯿﭙﺮﭘﻼزی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در رﺣﻢ‬
‫ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد و در ﺷﮑﻞ ﻇﺎھﺮی اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎﻧﮫ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺷﺪت ﺗﻮﻟﯿﺪ‬
‫ھﻮرﻣﻮن و زﻣﺎن اﺛﺮ آن‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دارای اﺛﺮاﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﺴﺒﯿﺪﮔﯽ ﻻﺑﯿﻮاﺳﮑﺮوﺗﺎل‪ ،‬ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ و ﺗﻐﯿﯿﺮات‬
‫ﻣﺠﺎری ادراری و ﺣﺘﯽ واژن ﮔﺮدد‪ .‬ﺷﺪت اﯾﻦ اﺛﺮات در دوران ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ‬
‫اﻓﺮاد ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﻓﺎﻟﻮپ‪ ،‬رﺣﻢ و ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ واژن ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در آﻧﮭﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ وﻟﻒ رخ ﻧﻤﯽ‬
‫دھﺪ‪.‬‬
‫اﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎت ھﻮرﻣﻮﻧﯽ در ھﻔﺘﮫ دھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ ،‬وﻟﯽ در ھﻔﺘﮫ ‪ 12‬و زودﺗﺮ ‪ ،‬اﯾﻦ‬
‫ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﻟﺐ ھﺎ)ﻗﺪاﻣﯽ‪-‬ﺧﻠﻔﯽ(‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺳﯿﻨﻮس ادراری –ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﺣﺘﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﻣﺠﺮای ادراری در ﻃﻮل آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ )ھﯿﭙﻮﺳﭙﺎدﯾﺎس( ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﻀﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬
‫در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ دروﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻓﻮق ﮐﻠﯿﮫ در ھﻔﺘﮫ ‪ 12‬ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ‬
‫زﯾﺎدی آﻧﺪروژن در ھﻔﺘﮫ ھﺎی زودﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ 7-12‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻇﺎھﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮداﻧﮫ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد‬
‫ﻣﻮﻧﺚ در ﺻﻮرت درﻣﺎن ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬دارای ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﻣﺮداﻧﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫در ‪ 2-4‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻮھﺎی زھﺎر و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻮھﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و رﯾﺶ ﻇﺎھﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬در دو ﺳﺎﻟﮕﯽ دارای ﺳﻦ‬
‫اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺻﻔﺤﺎت رﺷﺪ آﻧﮭﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ھﯿﮑﻞ ﻣﺮداﻧﮫ‪ ،‬آﮐﻨﮫ‪،‬‬
‫ﺻﺪای ﮐﻠﻔﺖ و آﻣﻨﻮره اوﻟﯿﮫ‪ ،‬ﻧﺎزاﯾﯽ و ﻣﺮد ﺷﺪن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ ھﻤﺮاه از دﺳﺖ‬
‫دادن ﻧﻤﮏ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﮔﺎھﯽ ﮐﺎھﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﺳﺖ‪ .‬اﺧﺘﻼﻻت آب و اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ در ‪ %75‬اﯾﻦ‬
‫ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا ﻧﺨﻮردن‪ ،‬ﻋﺪم رﺷﺪ‪ ،‬ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﺮوع‬
‫ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺳﺪﯾﻮم و ﮐﻠﺴﯿﻮم و اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ اﺳﯿﺪوز ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﯿﻤﺎری آدﯾﺴﻮن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬در‬
‫‪ %5‬ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺳﻨﺪرم ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻧﻘﺺ ارﺛﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪھﺎﺳﺖ ﮐﮫ‬
‫ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﯾﯿﺪھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺎﺳﺦ ھﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس‪-‬ھﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ‬
‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ ‪ ACTH‬اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد ‪ ACTH‬ﺑﺎﻋﺚ ھﯿﭙﺮﭘﻼزی ﻗﺸﺮ ﻏﺪد ﻓﻮق ﮐﻠﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬
‫ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﺪروژن و ﭘﯿﺶ ﺳﺎزھﺎی ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﯾﯿﺪ ھﺎ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ دﭼﺎر دو ﻧﻘﺺ‬
‫آﻧﺰﯾﻤﯽ )‪ (P450c21‬و )‪ (P450c11‬ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻘﺺ آﻧﺰﯾﻤﯽ ‪ P450c21‬در ﻓﻮق ﮐﻠﯿﮫ‬
‫اﯾﻦ ﻧﻘﺺ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ ‪ %90‬از ھﯿﭙﺮﭘﻼزی ھﺎی ﻣﺎدر زادی اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺑﮭﺎم ﺟﻨﺴﯽ و آﻧﺪوﮐﺮﯾﻦ ﻣﺮگ‬
‫ﻧﻮزادان اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﺎﻻت ﺷﺪﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺟﺒﺮان ﻧﻤﮏ‪ ،‬ﻣﺮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رﺣﻢ ﯾﺎ ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ‪ .‬ﻣﻮارد ﺟﻨﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮارد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در‬
‫ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺒﯿﮫ ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺴﻢ ﮐﺎذب زﻧﺎﻧﮫ دارد‪ ،‬وﻟﯽ ﻧﻮع ﺳﻮم آن در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه‬
‫و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﻣﻮﯾﯽ‪ ،‬ﻗﺎﺋﺪﮔﯽ ھﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﻧﺎزاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد آﻧﺰﯾﻤﯽ ‪ 21‬ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز و آﻧﺘﯽ ژن‬
‫ﻟﮑﻮﺳﯿﺘﯽ اﻧﺴﺎن)‪ (HLA‬در روی ﺑﺎزوی ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮوﻣﻮزوم ‪ 6‬در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران راﺑﻄﮫ وﺟﻮد دارد‪.‬‬

‫ﻧﻘﺺ آﻧﺰﯾﻤﯽ ‪-11‬ﺑﺘﺎ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز)‪( P450c11‬‬
‫در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ‪-11‬دی اﮐﺴﯽ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺑﮫ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬در اﺛﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ‬
‫آﻧﺪروژﻧﮭﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﺮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دی ھﯿﺪرو اﭘﯽ آﻧﺪرﺳﺘﻮن )‪ ( DHA‬و دی ھﯿﺪرو اﭘﯽ‬
‫آﻧﺪرﺳﺘﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت) ‪ ( DHAS‬و آﻧﺪرﺳﺘﻮن دﯾﻮن اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ دی اﮐﺴﯽ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮ‬
‫اﺳﺘﺮون)‪ ( DOC‬و ﺗﺮﮐﯿﺐ ‪-11 ) S‬دی اﮐﺴﯽ ﮐﻮرﺗﯿﺰول( ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ %75 .‬اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر اﻓﺰاﯾﺶ‬
‫ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ )‪ (150/90‬و اﻏﻠﺐ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻓﺮﻣﮭﺎی ﺧﻔﯿﻒ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ‬
‫ﻣﺮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﮫ ﺧﺎرج از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ‪ HLA‬ﺑﻮده و‬
‫روی ﺑﺎزوی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﻣﻮزوم ‪ 8‬دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﮐﻤﺒﻮد آﻧﺰﯾﻤﯽ ‪-17‬آﻟﻔﺎ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز)‪( P450c17‬‬
‫در اﺛﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻮرﺗﯿﺰول‪ ،‬آﻧﺪروژﻧﮭﺎ و اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻋﺎﻣﻞ ژﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮ روی‬
‫ﮐﺮﻣﻮزوم ‪ 10‬دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺳﻨﺪرم ھﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺪﯾﻢ و زﯾﺎدی ﺣﺠﻢ‪ ،‬ﮐﻤﺒﻮد‬
‫ﮐﻠﺴﯿﻮم‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﻧﺚ و ﺑﭽﮕﺎﻧﮫ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و آﻣﻨﻮره اوﻟﯿﮫ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ‬
‫ﺳﻄﺢ ‪ FSH‬و ‪ LH‬دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﺑﮭﺎم ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻨﮭﺎ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺬﮐﺮ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﮐﻤﺒﻮد ‪-3‬ﺑﺘﺎ ھﯿﺪروﮐﺴﯽ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ھﯿﺪروژﻧﺎز‬
‫اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺑﺮ ﻗﺸﺮ ﻓﻮق ﮐﻠﯿﮫ و ﺗﺨﻤﺪان اﺛﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﯿﻤﺎرﻧﺪ و‬
‫ﺑﻨﺪرت زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و اﺑﮭﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻓﺮاد ﻣﻮﻧﺚ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺮد ﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﺮ دارای ﻇﺎھﺮ ﻣﺮداﻧﮫ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ھﯿﭙﻮﺳﺒﺎدﯾﺎس ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد‪ .‬در‬
‫ﻣﻮارد ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮ‪ ،‬ﭘﺮ ﻣﻮﯾﯽ ﺧﻔﯿﻒ و اﻓﺰاﯾﺶ ‪ DHA,DHAS‬دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﮐﻤﺒﻮد آﻧﺰﯾﻤﯽ در ﻓﻮق ﮐﻠﯿﮫ و ﺗﺨﻤﺪان‪ :‬ﮐﻤﺒﻮد ‪20‬و‪ 22‬دﺳﻤﻮﻻز)‪(P450Scc‬‬
‫در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﮫ ﭘﺮﮔﻨﻮﻧﻮﻟﻮن ﮐﮫ ﻣﺎده اوﻟﯿﮫ ﮐﻠﯿﮫ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪھﺎی ﻓﻌﺎل از ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻏﺪد ﻓﻮق ﮐﻠﯿﮫ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و از اﺳﺘﺮھﺎی ﮐﻠﺴﺘﺮول ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ‬
‫داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ زﻧﺎﻧﮫ ﺑﻮده و ﻣﺮگ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﻘﺺ ‪-21‬ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز در ﺑﯿﻦ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و در ھﺮ ‪ 14000‬ﻧﻮزاد ﯾﮏ ﻧﻘﺺ دﯾﺪه‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﯿﻦ اﺳﮑﯿﻤﻮھﺎی آﻻﺳﮑﺎ دارای درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﮫ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ‪ 17-OHP‬و ‪-21‬دی اﮐﺴﯽ ﮐﻮرﺗﯿﺰول و آﻧﺪرﺳﺘﻮن‬
‫دﯾﻮن در ﻣﺎﯾﻊ آﻣﯿﻨﻮﺗﯿﮏ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻧﻘﺺ ‪-11‬ﺑﺘﺎ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز ھﻤﺮاه ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ‪-11‬دی اﮐﺴﯽ‬
‫ﮐﻮرﺗﯿﺰول در ﻣﺎﯾﻊ آﻣﯿﻨﻮﺗﯿﮏ و ﺗﺘﺮا ھﯿﺪرو ‪-11‬دی اﮐﺴﯽ ﮐﻮرﺗﯿﺰول در ادرار ﻣﺎدر اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺑﺎ‬
‫‪ HLA‬ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﺺ ‪-21‬ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز ﺑﺎ ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ وﯾﻠﻮزﯾﺘﮫ ھﺎی ﮐﻮرﯾﻮن و اﺳﺘﻔﺎده از‬
‫ﭘﺮوﺑﮭﺎی ‪ DNA‬ﻓﺮﺻﺖ درﻣﺎن درون رﺣﻤﯽ ﯾﺎ ﺳﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ روش‪ ،‬ﺗﺸﺨﯿﺺ و‬
‫درﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎﯾﺰ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از اﺑﮭﺎم ﺟﻨﺴﯿﺖ دﺧﺘﺮان ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ‪.‬‬
‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺮداﻧﮫ ﺷﺪن ﻣﻐﺰ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﮫ در ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ او ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬درﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ‬
‫اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ‪ 1.5‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم دﮔﺰاﻣﺘﺎزون از ﻣﺮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد آﻧﺮا ﮐﺎھﺶ‬
‫ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬دوز در ﻧﯿﻤﮫ دوم ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺟﮭﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﺮادﯾﻮل ﻣﺎدر ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺼﺮف‬
‫دارو را در ‪ 5-6‬ھﻔﺘﮕﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ‪ 5 ،‬روز ﻗﺒﻞ از آﻣﯿﻨﻮ ﺳﻨﺘﺰ ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪن ‪ 17-OHP‬و‬
‫آﻧﺪرﺳﺘﻮن دﯾﻮن در ﻣﺎﯾﻊ آﻣﯿﻨﻮﺗﯿﮏ در ﺣﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ‪ ،‬دارو را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺗﻨﮭﺎ ‪ 1/8‬ﺟﻨﯿﻨﮭﺎ ﺑﮫ درﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ‬
‫روش ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺸﺨﯿﺺ‬
‫در ﻧﻘﺼﮭﺎی ‪-21‬ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز و ‪ -11‬ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز‪ ،‬ﺳﻄﺢ ‪ 50-400 ،17-OHP‬ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫و در ﺧﻮن ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﻧﻮزاد ﻣﺒﺘﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﮫ در اﺑﺘﺪا ‪ 1000-3000‬ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ‬
‫ﺑﮫ ‪ 100-200‬ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﭘﺲ از ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ‪ .‬ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺤﺖ ﺟﻮاب ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ‪ 800‬آن ﺑﺮای ﮐﻤﺒﻮد ‪-21‬ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز‬
‫ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻄﺢ ‪ DHAS‬ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ‪ .‬در ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر وﻗﻔﮫ ‪-3‬ﺑﺘﺎ ھﯿﺪروﮐﺴﯽ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ‬
‫دزھﯿﺪروژﻧﺎز ﯾﺎ ‪-17‬ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز‪ ،‬ﺳﻄﺢ ‪ 17-OHP‬ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽ رود وﻟﯽ ﺳﻄﺢ ‪ DHA,DHAS‬در ﺧﻮن‬
‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ دارد‪ .‬ﻧﻘﺺ ‪-11‬ﺑﺘﺎ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ‪ 17-OHP‬ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ‪-11‬دی‬
‫اﮐﺴﯽ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رﻧﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ در ﻧﻘﺺ ‪-21‬ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز و ‪-3‬ﺑﺘﺎ‬
‫ھﯿﺪروﮐﺴﯽ اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪ‪ ،‬رﻧﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ‪.‬‬

‫درﻣﺎن‬
‫اﻗﺪام ﺑﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺟﺮاﺣﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺛﺮات رواﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای‬
‫ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان از ھﯿﺪروﮐﻮرﺗﯿﺰون) ‪ 10‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز( و ﯾﺎ ‪-9‬ﻓﻠﻮدرو ﮐﻮرﺗﯿﺰول)‪ 100‬ﻣﯿﮑﺮو‬
‫ﮔﺮم در روز( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ .‬در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ ﻋﺼﺐ ﮔﯿﺮی ﮔﻠﻨﺲ در ﺣﯿﻦ‬
‫ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ درﻣﺎن ﮐﻮرﺗﯿﺰوﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ .‬در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ‬
‫ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﻤﺪه واژن‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮارد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﺟﮭﺖ‬
‫زاﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﺳﺰارﯾﻦ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ‪ .‬در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﺎھﯽ اﻧﺪازه ﻟﮕﻦ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺸﮑﻼت درﻣﺎن‬
‫درﻣﺎن اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻨﺪرم ﮐﻮﺷﯿﻨﮓ و اﺧﺘﻼل رﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و درﻣﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻗﺪ‪ ،‬ھﯿﺮﺳﻮﺗﯿﺴﻢ و‬
‫ﻧﺎزاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد درﻣﺎن ﻧﺎﻗﺺ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺪروژن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻠﻮغ زودرس ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺎھﯽ‬
‫ﻧﯿﺎز ﺑﮫ درﻣﺎن ﺑﺎ ‪ GnRH‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬درﻣﺎن ﺑﺎ دوز ﮐﻢ و ﯾﺎ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل رﺷﺪ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﻧﺪروژن ﺧﻮن ﻣﺎدر‬
‫ﻣﺼﺮف آﻧﺪروژﻧﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژﺳﺘﯿﻨﮭﺎ و ﯾﺎ داﻧﺎزول در ﻣﺎدر اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﺟﻨﯿﻦ دارد‪ .‬در اﯾﻦ‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ درﻣﺎن ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻧﺪارد‪ .‬وﺟﻮد ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻮﻟﺪ آﻧﺪروژن در زﻣﺎن‬
‫ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﺎدر ﻧﺎدر اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎی ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﯿﻤﺎران‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻧﻘﺺ آروﻣﺎﺗﺎز ﺟﻔﺘﯽ‬
‫اﯾﻦ ﻧﻘﺺ در ﺟﻔﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﯿﺶ ﺳﺎزھﺎی آﻧﺪروژن ﺟﻨﯿﻨﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ‪ ،‬ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎدر در ﺣﯿﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ‪ ،‬ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮوژن ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻣﺎدر و ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻮﻧﺚ ﻣﺮدﻧﻤﺎ ﻣﯽ‬
‫ﮔﺮدد‪ .‬ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺗﺴﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ ‪ DHA , DHAS‬اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺬﮐﺮان ﺑﺎ ﻣﺮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺎﻗﺺ‬
‫ﻣﺬﮐﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ژﻧﺘﯿﮏ ‪ XY‬دارﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺮداﻧﮫ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻋﻠﻞ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬
‫‪-1‬ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺪاﻣﮭﺎ ﺑﮫ آﻧﺪروزن‬
‫‪-2‬ﺳﺎﺧﺖ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﺪروزن‬
‫‪-3‬ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ھﻮرﻣﻮن ﺿﺪ ﻣﻮﻟﺮﯾﻦ‬

‫ﻋﺪم ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮫ آﻧﺪروژن‬
‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﮫ ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪-1‬ﻏﻠﻈﺖ درون ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻧﺪروژن‬
‫‪-2‬ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪھﺎ ﺑﮫ ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی آﻧﺪروژن ھﺴﺘﮫ ای آﻧﮭﺎ‬
‫‪-3‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪه‬
‫‪-4‬ﻣﺤﺘﻮی ھﺴﺘﮫ ای ﮔﯿﺮﻧﺪه آﻧﺪروژن‬
‫‪-5‬ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻧﺰﯾﻤﮭﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪-5‬آﻟﻔﺎ ردوﮐﺘﺎز‪-17،‬ﺑﺘﺎ ھﯿﺪروﮐﺴﯽ اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪ دز‬
‫ھﯿﺪروژﻧﺎز‬
‫‪-6‬ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺤﻞ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ھﺴﺘﮫ ای)ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ(‬
‫‪-7‬ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﮭﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﮫ ﭘﯿﺎم آﻧﺪروژﻧﯽ ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫‪-8‬ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری و ﺗﺮﺟﻤﮫ ‪RNA‬‬
‫‪-9‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ژﻧﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ‬

‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ آﻧﺪروزن‪ :‬ﺗﺎﻧﯿﺚ ﺑﯿﻀﮫ ای‬
‫زﻧﯿﺘﯿﮏ اﯾﻦ اﻓﺮاد ‪ 46XY‬اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﻓﻨﻮ ﺗﯿﭗ آﻧﮭﺎ زﻧﺎﻧﮫ اﺳﺖ‪ .‬ژن ﻣﺴﺌﻮل ﮔﯿﺮﻧﺪه درون ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻧﺪروژن‬
‫ﺑﺼﻮرت واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ‪ X‬ﻣﻐﻠﻮب ﺑﮫ ارث ﻣﯽ رﺳﺪ‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎری وﻟﻒ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ‪ .‬اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ‬
‫ﺗﺎ ﻣﺠﺮای اﯾﻨﮕﯿﻮﻧﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ‪ .‬وازن آﻧﮭﺎ ﮐﻮﺗﺎه و اﻧﺘﮭﺎی آن ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ‪ .‬رﺣﻢ و ﻟﻮﻟﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﺗﮑﻤﯿﻞ‬
‫ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺮد در ھﻨﮕﺎم‬
‫ﺑﻠﻮغ دﺟﺎر آﻣﻨﻮره اوﻟﯿﮫ‪ ،‬ﮐﻢ ﭘﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و ﻋﺎﻧﮫ‪ ،‬واژن ﮐﻮﺗﺎه و ﻓﻘﺪان ﺳﺮوﯾﮑﺲ رﺣﻢ‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون دﭼﺎر ﻧﻘﺺ آﻧﺰﯾﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻇﺎھﺮ زﻧﺎﻧﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﺴﺘﺎن در‬
‫آﻧﮭﺎ رخ ﻧﻤﯽ دھﺪ‪ LH .‬در اﯾﻦ اﻓﺮاد دارای ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ و ‪ FSH‬ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﺪان رﺣﻢ در آﻧﮭﺎ دو‬
‫دﻟﯿﻞ دارد‪:‬‬
‫ﻋﺪم ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮫ آﻧﺪروژن و آژﻧﺰی ﻣﻮﻟﺮ)ﺳﻨﺪرم ﻣﺎﯾﺮ‪ ،‬روﮐﯿﺘﺎﻧﺴﮑﯽ‪ ،‬ﮐﺎﺳﺘﺮ‪ ،‬ھﺎوزر( ﮐﮫ در ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ‬
‫زﻧﺎﻧﮫ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻧﺚ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد‪ .‬در ﺑﭽﮫ ھﺎی دﭼﺎر ﻓﺘﻖ ﯾﺎ ﺗﻮده ﻣﻐﺒﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ‬
‫ﺳﻨﺪرم ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﺲ ژﻧﺮی ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﺮﻣﻮزوم ‪ ، Y‬وﻗﻮع ﺗﻮﻣﻮرھﺎی ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ ﻧﺪرت در زﯾﺮ ‪ 25‬ﺳﺎﻟﮕﯽ‬
‫دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﯿﻮع آن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و ﺑﮫ ﺣﺪود ‪ %5‬ﻣﯽ رﺳﺪ‪ .‬ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻏﺪد ﺑﺎﯾﺪ در ‪ 16-18‬ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﺠﺎم‬
‫ﮔﯿﺮد‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﻧﺪ ﮐﮫ دﻟﯿﻞ آن‪ ،‬اﺛﺮ ﺳﺎزﻧﺪه آﻧﺪروژن در ﻣﻐﺰ در ﺣﯿﻦ‬
‫ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻮاھﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ‪ %30‬ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼ دارﻧﺪ و ﺑﭽﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ‪ 1/6‬ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﮫ‬
‫ھﺮ ﺣﺎل ‪ %30‬ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻋﺪم ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎھﺮی ﺑﯿﻦ زﻧﺎﻧﮫ‬
‫ﺗﺎ ﻣﺮداﻧﮫ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ در ﻓﺮم ﻣﺮداﻧﮫ‪ ،‬ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻓﺮم زﻧﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﮔﺎھﯽ ﺳﯿﻨﮫ‬
‫ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻋﺪم ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮫ آﻧﺪروژن ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻗﺺ‬
‫در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻇﺎھﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺮداﻧﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﯿﻮع آن ‪ %10‬ﺳﻨﺪرم ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻨﺪرم‬
‫رﯾﻔﻦ اﺷﺘﺎﯾﻦ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ اول اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﺑﺲ)ﺳﻨﺪرم ﻟﻮﺑﺲ( را داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻃﻼق ﻣﯽ‬
‫ﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﺼﻮرت ﺑﯽ اﺳﭙﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﮐﻢ اﺳﭙﺮﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ و ‪ %40‬اﯾﻦ اﻓﺮاد‬
‫را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری داﻧﺴﺖ‪ .‬ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮدان زاﯾﺎ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬دو ﻧﻮع ﻧﻘﺺ ﻋﻤﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه آﻧﺪروزن‬
‫ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪-1‬اﺧﺘﻼل در اﺗﺼﺎل آﻧﺪروژن‬
‫‪-2‬اﺧﺘﻼل اﺗﺼﺎل ‪DNA‬‬
‫اﮔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ زﻧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺟﮭﺖ اﺟﺘﻨﺎب از ﻧﺌﻮﭘﻼزی‪ ،‬ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻌﺪ از‬
‫ﺑﻠﻮغ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی آﻧﺪروژن ﺑﺎرز ﺷﺪه و زن ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺪون اﺛﺮ‬
‫آﻧﺪروژﻧﮭﺎ‪ ،‬اﺛﺮ اﺳﺘﺮوژن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺎزا ﺑﻮده و ﺑﮫ آﻧﺪروژن اﮔﺰوژن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و ژﻧﺘﯿﮏ‬
‫آﻧﮭﺎ ‪ XY‬اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را از ﺳﻨﺪرﻣﮭﺎی زن ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ ﻣﺮداﻧﮫ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺪرم ﮐﻼﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﺎ ‪47‬‬
‫ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ(‬
‫در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﻄﻮح ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻻی ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ‪ LH,FSH‬و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﮭﺎ و ﺳﻄﺢ‬
‫ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﻻی اﺳﺘﺮوژن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻧﻘﺺ ‪-5‬آﻟﻔﺎ ردوﮐﺘﺎز‬
‫ﯾﮏ ﻧﻮع ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺴﻢ ﮐﺎذب ﻣﺬﮐﺮ و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﮑﺎﻣﻞ واژن را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ آن ﻓﺮم واژن‬
‫ﮐﺎذب)‪ ( PPH‬ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ ﻣﺮداﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ‬
‫دارﻧﺪ و ﺑﮫ آﻧﺪروژن اﮔﺰوژن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﮔﺎه اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺻﻮرت دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺑﺰرگ ﺑﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪھﺎ‪ ،‬اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻮق ﮐﻠﯿﮫ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ‪ XY‬اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ‬
‫ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺮدﻧﻤﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﻓﺎﻟﻮس ﮐﻮﭼﮏ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻮﻧﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻏﺪد‬
‫ﺟﻨﺴﯽ ﺟﮭﺖ اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺮداﻧﮕﯽ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺿﺮوری اﺳﺖ‪ .‬ﺳﮫ ﻧﻮع ﻧﻘﺺ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﺮای‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬
‫‪-1‬ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﺰﯾﻢ‬
‫‪-2‬ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری آن‬
‫‪-3‬ﻏﻠﻈﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﺰﯾﻢ در ﮐﻨﺎر ﺿﻌﻒ ﺗﻤﺎﯾﻞ آن ﺑﺮای ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون و ﯾﺎ ﮐﻮﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ژن ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﺮ روی ﮐﺮﻣﻮزوم ‪2‬و‪ 6‬دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ آﺳﺎن اﻓﺮادی ﮐﮫ دﺧﺘﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه‪-‬‬
‫اﻧﺪ ﺑﮫ ﭘﺴﺮ در ھﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ ‪ ،‬ﻋﻤﻠﮑﺮد ژن دﯾﮕﺮ ‪-5‬آﻟﻔﺎ ردوﮐﺘﺎز را در ﻣﻐﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬روﯾﺶ ﻣﻮی ﺻﻮرت‬
‫و ﺑﺪن اﯾﻦ ﻣﺮدان ﮐﻤﺘﺮ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮھﺎ ﺑﮫ ﻓﺮم ﻣﺮداﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و ﻣﺸﮑﻞ آﮐﻨﮫ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ در آﻧﮭﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬
‫اﺳﭙﺮم ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﻋﻀﻠﮫ و ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮداﻧﮫ و ﮐﻠﻔﺘﯽ ﺻﺪا رخ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﮔﺎه در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﮫ‬
‫ﻃﻮر ﻣﺮداﻧﮫ ﮐﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﺻﻼح ھﯿﭙﻮﺳﭙﺎدﯾﺎس و ﮐﺮﯾﭙﺘﻮارﮐﯿﺪﯾﺴﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺟﺮاﺣﯽ‬
‫ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬وﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺮد ﺑﮫ زن در آﻧﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ رﺳﺎن اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ھﻮﯾﺖ از زﻧﺎﻧﮫ‬
‫ﺑﮫ ﻣﺮداﻧﮫ در ھﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ ﻋﺎرﺿﮫ ای ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ آﻧﺰﯾﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬
‫ﻧﻘﺶ زن را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺎ ھﺘﺮوﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻣﺸﺮوع دارای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻮد‪ .‬او از‬
‫زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺑﮫ ھﻮﯾﺖ ﻣﺮداﻧﮫ ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮد‪ ،‬وﻟﯽ از ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن آن ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻣﺎدرش ﭼﯿﺰی‬
‫ﻧﮕﻔﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﻋﻠﺖ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻣﺎدرش ﺗﺎ ﺳﻦ ‪ 93‬ﺳﺎﻟﮕﯽ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺧﻮد ‪ 65‬ﺳﺎل داﺷﺖ ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﺪروژن‬
‫ﻧﻘﺺ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺺ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ‪ %4‬ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺴﻢ ﮐﺎذب ﻣﺮداﻧﮫ‬
‫را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬
‫‪-1‬اﺧﺘﻼل در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻀﮫ)دﯾﺲ ژﻧﺘﯿﮏ(‬
‫‪-2‬ﻧﻘﺺ ﺳﻨﺘﺰ‪-‬ﺗﺮﺷﺢ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ھﻮرﻣﻮن ﺿﺪ ﻣﻮﻟﺮﯾﻦ‬
‫‪-3‬ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﯿﻀﮫ ﺑﮫ ‪ LH‬ﺑﺎ ھﯿﭙﻮ ﭘﻼزی ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻟﯿﺪﯾﮓ‬
‫ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﯾﺎ ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران از ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺴﻢ ﮐﺎذب ﻣﺬﮐﺮ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد دارای ﺳﻄﺢ‬
‫آﻧﺪرﺳﺘﻮن دﯾﻮن و اﺳﺘﺮوژن ﺑﺎﻻ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون آﻧﮭﺎ در ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ زﻧﺎﻧﮫ و ﺑﯿﻀﮫ ھﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ در ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻐﺒﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد دارای ﻃﯿﻔﯽ از ﻇﺎھﺮ‬
‫ﻣﺮداﻧﮫ ﺗﺎ ﻇﺎھﺮ زﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه رﺷﺪ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻓﺮادی ﮐﮫ دﺧﺘﺮ ﯾﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮداﺷﺘﻦ‬
‫ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ آﻧﮭﺎ در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﯿﻀﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻦ‬
‫ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺑﮫ ‪ LH/HCG‬ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ‪ .‬وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﺪرم‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺒﮭﻢ و‬
‫اﺳﺎﺳﺎ زﻧﺎﻧﮫ‪ ،‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺠﺎری ﻣﻮﻟﺮی‪ ،‬ﺑﯿﻀﮫ ھﺎی ﻧﺰول ﻧﮑﺮده ﻣﺮداﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻟﯿﺪﯾﮓ روﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی‪،‬‬
‫وﺟﻮد وازدﻓﺮاﻧﺲ و اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻨﮭﺎ)ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ‪ FSH ،‬ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ﮐﮫ‬
‫ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎده ﺑﺎزدارﻧﺪه اﺳﺖ‪(.‬‬

‫ھﻮرﻣﻮن ﺿﺪ ﻣﻮﻟﺮﯾﻦ )‪ (AMH‬ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ‬
‫ﻓﺘﻖ رﺣﻤﯽ ﻣﻐﺒﻨﯽ)ﺳﻨﺪرم ﻓﺘﻖ رﺣﻤﯽ(‪ :‬اﯾﻦ ﻣﺮدان ﻇﺎھﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﮫ و ﻣﺠﺎری ﻣﻮﻟﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب در‬
‫آﻧﮭﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ رﺣﻢ و ﻟﻮﻟﮫ ھﺎ در ﯾﮏ ﻓﺘﻖ ﮐﯿﺴﮫ ﻣﻐﺒﻨﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل‪ ،‬ﻋﺪم ﺗﺮﺷﺢ‬
‫‪ AMH‬ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺳﺮﺗﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎری ﻣﻮﻟﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ‪ AMH‬اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ‬
‫درﺟﺎﺗﯽ از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺠﺮای ﻣﻮﻟﺮ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﯿﻀﮫ ھﺎی دﯾﺲ ژﻧﺘﯿﮏ‪ ،‬ﺗﺨﻤﺪان ﺑﯿﻀﮫ‪ ،‬دﯾﺲ ژﻧﺮی‬
‫ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ‪ ،‬ﮐﯿﺴﺖ رﺣﻤﯽ و ﻣﺠﺎری ﻣﻮﻟﺮ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض دی اﺗﯿﻞ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺴﺘﺮول)‪( DES‬‬
‫ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ‪.‬‬

‫اﯾﺠﺎد ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ‬
‫ﺗﮑﺎﻣﻞ درﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی زاﯾﺎ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺮﻣﻮزوﻣﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ و‬
‫ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺳﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺘﯿﻎ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻮاﻗﺺ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻧﻮﭘﻠﻮﺋﯿﺪی و‬
‫ﮐﺮﻣﻮزوﻣﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺟﺪا ﺷﺪن‪ ،‬ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن آﻧﺎﻓﺎز‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ ﮐﺮﻣﻮزوﻣﯽ‪،‬‬
‫ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﻣﺠﺪد و ﮐﻢ ﺷﺪن رخ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬دو رده ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در‬
‫ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد‪ .‬ﮔﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻠﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ رخ دھﺪ‪.‬‬

‫دﯾﺲ ژﻧﺮی دو ﻃﺮﻓﮫ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ)ﺳﻨﺪرم ﺳﻮﺋﯿﺮ(‬
‫اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ زﻧﺘﯿﮏ ‪ XY‬وﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﻧﺚ ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﭽﮕﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺟﮭﺖ‬
‫اﺟﺘﻨﺎب از اﯾﺠﺎد ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻮارھﺎی ﻓﯿﺒﺮو ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬در‬
‫اﯾﻦ ﺳﻨﺪرم ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬درﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺻﻔﺎت ﺟﻨﺴﯽ‬
‫زﻧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫آﮔﻮﻧﺎدﯾﺴﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ‬
‫اﯾﻦ اﻓﺮاد ژﻧﺘﯿﮏ ‪ XY‬دارﻧﺪ‪ .‬دژﻧﺮاﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻀﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ‪ 6-12‬ھﻔﺘﮕﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﯿﻀﮫ‬
‫ھﺎ زود ﺣﺬف ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻧﺪروژﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ زﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه وﺟﻮد‬
‫ﻣﺠﺎری وﻟﻒ و ﻣﻮﻟﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ .‬در اﯾﻦ اﻓﺮاد واژن‪ ،‬رﺣﻢ و ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ از ﺗﺎﻧﯿﺚ ﺑﯿﻀﮫ‬
‫ای آﻧﺮا ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ دﯾﺮ ﺣﺬف ﺷﻮد‪ ،‬ﻏﺪه ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺠﺎری ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ‬
‫ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺒﮭﻢ)ﺷﺒﮫ ﻣﻮﻧﺚ( و اﺟﺰای داﺧﻠﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﻣﺠﺎری وﻟﻒ و ﻣﻮﻟﺮ را ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ‪ .‬در اﯾﻦ اﻓﺮاد‬
‫ﺟﮭﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﺌﻮﭘﻼزی‪ ،‬ﺧﺮوج ﺑﺎﻧﺪھﺎی ﻓﯿﺒﺮو ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫آﻧﻮرﮐﯿﺎ)ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﯿﻀﮫ(‪ :‬ﺳﻨﺪرم ﺑﯿﻀﮫ ھﺎی ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه‬
‫اﯾﻦ اﻓﺮاد ‪ XY‬ﺑﻮده و دارای دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﭽﮕﺎﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﮭﻢ ﺑﻮده ﮐﮫ ﻣﺠﺮای وﻟﻒ دارﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ‬
‫ﻣﺠﺮای ﻣﻮﻟﺮی را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ‪ .‬ﺑﯿﻀﮫ ﮐﺎر اوﻟﯿﮫ را داﺷﺘﮫ )اﯾﺠﺎد وﻟﻒ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪ ،( AMH‬وﻟﯽ ﺗﺪاوم آن‬
‫ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﺎﻟﻮس ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻃﺒﯿﻌﯽ اداﻣﮫ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ‬
‫ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ‪.‬‬

‫ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ‬
‫ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺘﻮس‪ ،‬ﺧﺪای ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺬﺑﮫ ھﺎی دوﺟﻨﺴﯽ ﮐﮫ ﭘﺴﺮ‪-‬دﺧﺘﺮ ھﺮﻣﺲ اﻟﮭﮫ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ و راز و ﻓﻠﺴﻔﮫ و‬
‫اﻟﮭﮫ ﻋﺸﻖ ﯾﺎ آﻓﺮودﯾﺖ ﺑﻮد‪.‬‬
‫اﯾﻦ اﻓﺮاد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد و زن را ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا دارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد ھﺮ دو ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﮫ و ﺗﺨﻤﺪان را داﺷﺘﮫ‪،‬‬
‫وﻟﯽ ھﺮ دو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻏﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﺪرت‪ ،‬ﯾﮏ ﻃﺮف ﺗﺨﻤﺪان و ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﯿﻀﮫ ﻗﺮار‬
‫ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺒﮭﻢ اﺳﺖ و ‪ %75‬اﯾﻦ اﻓﺮاد دﭼﺎر رﺷﺪ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ و ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﮭﺎ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ‬
‫داﺷﺖ‪ %60.‬ژﻧﺘﯿﮏ ‪ XX‬و ﻣﻌﺪودی ‪ XY‬ﺑﻮده و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻮزاﯾﯿﺴﻢ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ رده ﺳﻠﻮﻟﯽ ‪XX‬‬
‫دارﻧﺪ‪ .‬اﻓﺮاد دارای ‪ 46XX‬ﮐﮫ ‪ SRY‬ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺟﮭﺶ اﺗﻮزوﻣﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز‬
‫ﺑﯿﻀﮫ در ﻓﻘﺪان ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻀﮫ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫دﯾﺲ ژﻧﺰی ﮔﻮﻧﺎدی‬
‫اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﮐﻨﺎر ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻧﻮاری ﺑﻌﻠﺖ اﺧﺘﻼل ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم ‪ X‬در ھﻤﮫ‬
‫ﺧﻄﻮط ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺳﻨﺪرم ﺗﺮﻧﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ %60 .‬ﺗﺮﻧﺮھﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم ‪ X‬ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﯾﮏ ‪ X‬ﻏﯿﺮ‬
‫ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ‪ X‬ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮزاﯾﯿﺴﻢ دارﻧﺪ‪ .‬در ﻏﯿﺎب ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ زﻧﺎﻧﮫ دارﻧﺪ و‬
‫ﻗﺪ آﻧﮭﺎ ﮐﻮﺗﺎه ‪ 142-147cm‬اﺳﺖ و دارای ﮔﻮﻧﺎدھﺎی ﻧﻮاری ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﻨﺪرم ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺮدن‬
‫ﭘﺮه دار‪ ،‬ﮐﻮارﮐﺘﺎﺳﯿﻮن آﺋﻮرت‪،‬زﯾﺎدی ﻗﻮس ﮐﺎم ﺳﺨﺖ‪ ،‬زاوﯾﮫ آرﻧﺞ ﻣﻨﻔﺮﺟﮫ‪ ،‬ﺳﯿﻨﮫ ﭘﮭﻦ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﮫ‬
‫زﯾﺎد ﻧﻮک ﭘﺴﺘﺎﻧﮭﺎ از ھﻢ‪ ،‬ﺧﻂ رﺷﺪ ﻣﻮی ﮔﺮدﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻋﺎدی‪ ،‬ﮐﻮﺗﺎھﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺘﺎﮐﺎرپ ﺷﻤﺎره ‪،4‬‬
‫ﺳﺎق ﭘﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬اﺧﺘﻼﻻت ﮐﻠﯿﻮی)ﮐﻠﯿﮫ ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ‪ ،‬ﮐﻠﯿﮫ ﻟﮕﻨﯽ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﮫ‪ ،‬اﺧﺘﻼﻻت ﭼﺮﺧﺶ آن‪،‬‬
‫دوﭘﻠﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه(‪ ،‬اﺧﺘﻼﻻت اﺗﻮاﯾﻤﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪﯾﺘﮭﺎ ﺷﯿﻤﻮﺗﻮ‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎری‬
‫آدﯾﺴﻮن‪ ،‬آﻟﻮﭘﺴﯽ و وﯾﺘﯿﻠﯿﮕﻮ ﻧﯿﺰ در اﻧﮭﺎ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻢ ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ در ‪ %10‬اﻓﺮاد دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪1/3 .‬‬
‫اﻓﺮاد ﺗﺮﻧﺮ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒﯽ‪-‬ﻋﺮوﻗﯽ ﺷﺎﻣﻞ درﯾﭽﮫ آﺋﻮرت دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﮐﻮراﮐﺘﺎﺳﯿﻮن آﺋﻮرت‪ ،‬ﭘﺮوﻻﭘﺲ ﻣﯿﺘﺮال و‬
‫آﺋﻮرﯾﺴﻤﮭﺎی آﺋﻮرت ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬داﺷﺘﻦ ادم ﻟﻨﻔﺎوی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺿﺮﯾﺐ ھﻮﺷﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ھﺮﭼﻨﺪ در ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺸﻤﮭﺎ‬
‫ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺣﺪود ‪ %98‬ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﮐﺮﻣﻮزوم ‪ X‬دارﻧﺪ‪ ،‬ﺳﻘﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ %2.‬ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه‬

‫ﻣﺴﺌﻮل ﻇﮭﻮر وﺿﻌﯿﺖ ‪ 45X‬در ھﺮ ‪ 2-5‬ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ دﺧﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ‪ X‬ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷﻮد‪%50،‬‬
‫اﺣﺘﻤﺎل آﻧﻮﭘﻠﻮﺋﯿﺪی وﺟﻮد دارد‪ .‬در اﻓﺮاد ‪ 45X‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻗﺖ ﻋﻼﺋﻢ ھﺘﺮوﺳﮑﺴﻮال را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد‪.‬‬
‫اﻓﺮاد ‪ 46XY‬ھﻢ دﯾﺲ ژﻧﺰی ﮔﻨﺎدی داﻧﺪ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﻓﺮم ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮﻧﺮی اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻠﻮغ دﯾﺮرس در‬
‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻋﻼﻣﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ دارای ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻨﮭﺎ‪ ،‬ﺳﻄﺢ آﻧﺪروژن ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎﻧﮫ‪ ،‬ﺳﻄﺢ‬
‫ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺘﺮوژن‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ زﻧﺎﻧﮫ‪ ،‬رﺣﻢ و ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﻓﺎﻟﻮپ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﮔﺎھﯽ دﭼﺎر رﺷﺪ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ و‬
‫رﺷﺪ اﻧﺪک ﭘﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﻀﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﻮد‪ .‬اﻓﺮاد‬
‫‪ 46XY‬ﮐﮫ دﯾﺲ ژﻧﺰی ﮔﻨﺎدی ﻧﺴﺒﯽ دارﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﯿﻀﮫ داﺷﺘﮫ و در ﻧﻮزادی ﺑﺼﻮرت اﺑﮭﺎم ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ‬
‫ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻇﺎھﺮی ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻀﮫ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻟﻒ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ‬
‫را ﺑﺮ روی ﮐﺮﻣﻮزوﻣﮭﺎی ‪11‬و‪ 9‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬زﻧﺎن ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ )‪ ( 47XXX‬وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ‬
‫داﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذھﻨﯽ ﻧﻮزاد وﺟﻮد دارد‪ ،‬اﮔﺮ ﭼﮫ آﻣﻨﻮره ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ و ﺧﻮاﺟﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫دﯾﺲ ژﻧﺰی ﮔﻮﻧﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻂ‬
‫ﻣﻮزاﯾﯿﺲ ﮐﺮﻣﻮزوم ‪ Y‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺮاه اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﭼﻮن ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﯾﻮﺗﺎﯾﭙﮭﺎ‬
‫‪ 45X/46XY‬اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻧﻮزادان ﺑﺎ اﺑﮭﺎم ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺗﺎ ﻣﺮدان زاﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ زﻧﺎن‬
‫ﺑﺎ ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺨﻤﺪاﻧﮭﺎی ﻧﻮاری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬در ﻓﺮم ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ ﺳﻨﺪرم‪ ،‬ﮔﻮﻧﺎد ﻧﻮاری در ﯾﮏ ﻃﺮف‬
‫و ﺑﯿﻀﮫ دﯾﺲ ژﻧﺘﯿﮏ ﯾﺎ ﻇﺎھﺮا ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻢ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻮﻧﺎدی ﮐﮫ ھﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺮوﻣﻮزوم ‪ Y‬را ھﻤﺮاه ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ زﻧﺎﻧﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ‬
‫ﺟﮭﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﯾﺴﮏ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﻋﺪم ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ آﻧﺪروژن اﺳﺖ‪،‬‬
‫ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺮاﺣﯽ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ‪.‬‬

‫درﻣﺎن ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺪن ﺗﺨﻤﺪان‬
‫ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺨﻤﺪان ﯾﺎ ﻧﻮار ﮔﻮﻧﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ آﻧﺮا ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﻧﺪ‪ ،‬ﺟﮭﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از‬
‫ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﮫ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ‪ .‬اﺳﺘﺮوژن را در ‪ 10‬ﺳﺎﻟﮕﯽ )‪ 0.3‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﺘﺮوژن ﮐﻮﻧﮋوﮔﮫ‬
‫)ﭘﺮﯾﻤﺎرﯾﻦ( و ﯾﺎ ‪ 0.05‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﺘﺮادﯾﻮل روزاﻧﮫ( ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ‪ 6‬ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﺎ ‪ 0.625‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم‬
‫ﭘﺮﯾﻤﺎرﯾﻦ ﯾﺎ ‪ 0.1‬ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم اﺳﺘﺮادﯾﻮل روزاﻧﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﺪروﮐﺴﯽ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺎت ﺑﺮای ‪ 12‬روز اول ھﺮ‬
‫ﻣﺎه)اﮔﺮ رﺣﻢ وﺟﻮد دارد( اداﻣﮫ دھﯿﺪ‪ .‬در ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺪ ﮐﻮﺗﺎه ‪ ،‬درﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺮوژن ﻗﺒﻞ از ‪ 11-12‬ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﺠﺎم‬
‫ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد‪ ،‬زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ ،‬اﭘﯿﻔﯿﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ‬
‫اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪھﺎی آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻧﺪرﻟﻮن‪،‬ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون( ﺟﮭﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﻨﺪرم ﺗﺮﻧﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ‬
‫رود‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎﻻت ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ دوز ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺘﺮوژن ﺑﮫ ھﻤﺮاه ھﻮرﻣﻮن‬
‫رﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از وزن ﺑﺪن ‪ 50‬ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در‬
‫روز اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﻮﯾﺰ اﺳﺘﺮوژن ﺗﺮاﭘﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داد‪.‬‬

‫ﺳﻨﺪرم ﻧﻮﻧﺎن‬
‫ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺳﻨﺪرم در زﻧﺎن ﺷﺒﯿﮫ اﻓﺮاد ﺗﺮﻧﺮی اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻨﮕﯽ ﭘﻠﻤﻮﻧﺮ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﮫ اﯾﻦ ﺳﻨﺪرم اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬
‫ﺳﻨﺪرم ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﮭﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ژﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد زاﯾﺎ ﺑﻮده و ﺻﻔﺖ را ﺑﺼﻮرت اﺗﻮزوﻣﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺎن‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دھﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﻣﺎده اوﻟﯿﮫ ﮐﻠﺴﺘﺮول در ﺑﺪن در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬

‫وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اوﻟﯿﮫ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ در زن و ﻣﺮد و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﯾﺰ آﻧﮭﺎ در اﺛﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ‬

‫ﻓﺮم اوﻟﯿﮫ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ)ﺑﯿﻀﮫ و ﺗﺨﻤﺪان(ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻨﺴﯽ‬

‫ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ‬
‫در ﺳﺎل ‪ 1955‬ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺮﻓﺴﻮر "‪ "john money‬اﺻﻄﻼح "‪ "gender‬را ﺟﮭﺖ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن‬
‫ﻧﻘﺸﮭﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد و در ﺳﺎل ‪ 1966‬ﻋﺒﺎرت "‪ " gender identity‬ﯾﺎ ھﻤﺎن ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ را‬
‫ھﻨﮕﺎﻣﯿﻜﮫ در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎن ھﺎﭘﻜﯿﻨﺰ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺮد ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد اﻓﺰود‪ .‬ﭘﺲ از او در ﺳﺎل ‪ 1974‬دﻛﺘﺮ ‪N.W‬‬
‫‪ Fisk‬ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺧﺘﻼل ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬
‫ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺷﻜﻞ ﯾﻚ ﻣﺎﺗﺮﯾﻜﺲ ﻛﮫ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻣﺤﺘﻤﻠﻲ از ﺗﻮﺳﻌﮫ وﯾﮋﮔﻲ ھﺎي زن و ﻣﺮد اﺳﺖ‪ ،‬در‬
‫ﯾﻚ ﻓﺮد ﻓﺮض ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺸﺎھﺪات‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﮫ ھﻮﯾﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ ‪ 5‬دﺳﺘﮫ ﺷﺒﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﯾﺮ‬
‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﺮد‪:‬‬
‫‪-1‬ھﻮﯾﺖ ژﻧﺘﯿﻜﻲ ‪ :‬وﺿﻌﯿﺖ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ اﺷﺨﺎص‬
‫‪-2‬ھﻮﯾﺖ ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ ‪ :‬ﻣﺸﺎھﺪات اوﻟﯿﮫ و ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ اﻓﺮاد‬
‫‪-3‬ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي ‪ :‬ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻐﺰ ﻣﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ھﻮﯾﺘﻲ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪-4‬ﺟﻨﺴﯿﺖ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﻲ ﻣﻐﺰي ‪ :‬اﻟﮕﻮھﺎي ﻋﺸﻘﻲ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﺳﺖ ﻛﮫ داراي ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت‬
‫از ﺗﻘﺎﺑﻼت ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎ و اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪-5‬ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ ‪ :‬اﺣﺴﺎس دروﻧﻲ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ‪.‬‬
‫از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮕﻲ اول ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺗﺎ ‪ 2-3‬ﺳﺎﻟﮕﻲ‪ ،‬ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ھﻮﯾﺖ را ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻲ دھﺪ‪:‬‬
‫‪-1‬ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي‬
‫‪-2‬اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻐﺰي‬
‫‪-3‬ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻚ ﻓﺮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داراي ﺑﺪن ﻣﺮداﻧﮫ‪ ،‬ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻐﺰي ﻣﺮداﻧﮫ و ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮداﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﻲ داراي‬
‫ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي زﻧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻏﻠﺐ ھﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﻲ داراي ﻧﮕﺎه‪،‬‬
‫اﺣﺴﺎس و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮداﻧﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ داراي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﻧﺎﻧﮫ ﻧﺴﯿﺖ ﺑﮫ ﻋﻮاﻃﻒ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎت و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻲ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﮔﺎه اﯾﻦ اﺷﺨﺎص درﺻﺪد ﺟﺒﺮان ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ ﻣﻲ آﯾﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ‪“ٌُ :‬ارﻧﺴﺖ‬
‫ھﻤﯿﻨﮕﻮي”‬
‫ﺷﺒﯿﮫ ھﻮﯾﺖ ژﻧﺘﯿﻜﻲ و ھﻮﯾﺖ ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ )ﻇﺎھﺮي(‪ ،‬ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي‪ ،‬ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻐﺰي ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎي ﻋﻤﺮ‬
‫ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬
‫اﻓﺮاد "‪ "transgender‬داراي ﯾﻜﻲ از اﺑﻌﺎد ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي‪ ،‬ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻐﺰي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ‬
‫ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻇﺎھﺮي و ژﻧﺘﯿﻜﻲ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ژﻧﮭﺎ و ھﻮﯾﺖ‬
‫ﻣﻲ داﻧﯿﻢ ﻛﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻛﺮﻣﻮزوﻣﻲ ‪ XX‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﻮﯾﺖ زﻧﺎﻧﮫ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪ XY‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﻮﯾﺖ ژﻧﺘﯿﻜﻲ ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﮫ ﺣﺎﻻت ﻣﯿﺎﻧﻲ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ژﻧﺘﯿﻜﻲ ‪ XXY,XYY‬و ‪ XO‬ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد‪ .‬اﮔﺮ ﭼﮫ ﺣﺎﻻت ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ ﭘﯿﭽﯿﺪه‬
‫ﺗﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ژﻧﺘﯿﻜﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫در ﻓﺮم ژﻧﺘﯿﻜﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ ‪ XXY‬ﺑﮫ ﺟﺎي ‪ 46‬ﻛﺮﻣﻮزوم‪ 47 ،‬ﻛﺮوﻣﻮزوم وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﺪرم‬
‫"‪ "Klinfelder‬ﻣﻲ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﯾﻚ ﻣﻮرد در ‪ 500‬ﺗﻮﻟﺪ دﯾﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮده و داراي ﺳﯿﻨﮫ ھﺎي رﺷﺪ ﻛﺮده و آﻟﺖ و ﺑﯿﻀﮫ ھﺎي ﻛﻮﭼﻚ ھﺴﺘﻨﺪ و داراي ﻇﺎھﺮ ﺑﺪن‬
‫ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﺧﻮاﺟﮫ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻛﻤﻲ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻜﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺪرم ﺣﺎﻟﺖ ‪ XYY‬اﺳﺖ‪ .‬وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎھﺮي و ھﻮرﻣﻮﻧﻲ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﮫ ﺷﻜﻞ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺮداﻧﮫ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﻲ داراي رﻓﺘﺎرھﺎي دوﺟﻨﺴﻲ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻋﺮﯾﺎن ﮔﺮي دارﻧﺪ و ﺷﮭﻮت ﺧﻮد را از‬
‫راه دﯾﺪن آﻟﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﺮﻛﮭﺎي ﻣﺤﯿﻄﻲ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺮم دﯾﮕﺮ ژﻧﺘﯿﻜﻲ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻘﺺ ژﻧﺘﯿﻜﻲ ﯾﺎ ﺳﻨﺪرم "‪ "Turner‬اﺳﺖ ﻛﮫ در آن ﺑﮫ ﺟﺎي ‪ 46‬ﻛﺮوﻣﻮزوم‪45 ،‬‬
‫ﻛﺮوﻣﻮزوم دﯾﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ‪ XO‬ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران داراي ﮔﻮﻧﺎدھﺎي ﺗﻜﺎﻣﻞ‬
‫ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ھﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ آﻧﻜﮫ ﻃﻲ دوران ﺟﻨﯿﻨﻲ ﭼﺴﺒﯿﺪﮔﻲ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ اﺗﻔﺎق‬
‫اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺒﮫ زﻧﺎﻧﮫ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺪﯾﺪا زﻧﺎﻧﮫ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺪاري از‬
‫ﺑﭽﮫ دارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ھﻨﺮھﺎي ﻓﻀﺎﯾﻲ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﻌﯿﻔﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﻨﺪ‪ .‬اﺟﺰاء ﺑﺪن‬
‫اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﺑﺪون ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﻛﮫ ھﯿﭻ ﯾﻚ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺮاد ‪ Transgender‬را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دھﻨﺪ‪ .‬وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ‬
‫اﻓﺮاد داراي ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ژن ﺑﺮ روي ﯾﻚ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ھﻮﯾﺖ ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ ﯾﺎ ﻇﺎھﺮي‬
‫ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون در ﻃﻲ دوران ﺟﻨﯿﻨﻲ ﺑﺮ ﻇﺎھﺮ‪ ،‬روان و اﺣﺴﺎس ﻣﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻃﻲ دوران‬
‫ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان آن ﻧﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺼﻮرت زﻧﺎﻧﮫ ﻓﺮم ﻣﻲ ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫اوﻟﯿﻦ دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ ھﻨﮕﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ژن ‪ SRY‬ھﻮﯾﺖ ﻇﺎھﺮي ﻣﺎ را ﻃﻲ دوران ﺟﻨﯿﻨﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ژن‬
‫‪ SRY‬ﺑﻄﻮر ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮ روي ﺑﺎزوي ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮوﻣﻮزوم ‪ Y‬ﯾﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬در زﻧﺎن ﺑﺎ ژﻧﺘﯿﻚ ‪ ، XY‬ﻛﺮﻣﻮزوم ‪Y‬‬
‫ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ژن اﺳﺖ و در ﻣﺮدان ‪ ، XX‬اﯾﻦ ژن ﺑﮫ ﻛﺮﻣﻮزوم ‪ X‬ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ژن ‪ SRY‬ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﮫ ﺟﻨﯿﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ‪) TDF‬ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ( را رھﺎ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﻧﺎدھﺎي‬
‫ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﺸﺪه ﺑﮫ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻜﻞ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺪروژﻧﮭﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون‪ ،‬دھﯿﺪرو‬
‫ﻛﻮرﺗﯿﻜﻮ اﺳﺘﺮون و ھﻮرﻣﻮن ﺿﺪ ﻣﻮﻟﺮﯾﻦ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻗﺒﻞ از رھﺎ ﺷﺪن ﻓﺎﻛﺘﻮر ‪ TDF‬ﺗﻨﮭﺎ دو ﮔﻮﻧﺎد ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻛﻮﭼﻚ وﺟﻮد دارد و ھﻨﻮز ﺗﺨﻤﺪان و ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺷﻜﻞ‬
‫ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺪون ﺗﺎﺛﯿﺮ ‪ TDF‬و ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون‪ ،‬ﮔﻮﻧﺎدھﺎ ﺑﮫ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ داﺧﻠﻲ‬
‫ﺑﺼﻮرت زﻧﺎﻧﮫ در ﻣﻲ آﯾﺪ‪ .‬اﻣﺎ در اﺛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ‪ ،TDF‬ﮔﻮﻧﺎدھﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻜﻞ داده و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ‬
‫ﺧﺎرﺟﻲ در اﺛﺮ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺮداﻧﮫ درﻣﻲ آﯾﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺎداﻣﯿﻜﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎي اوﻟﯿﮫ ﺟﻨﺴﻲ رخ ﻣﻲ دھﺪ‪ ،‬اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﻲ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﮫ ﺑﮫ آن “ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ ” ﻧﯿﺰ ﻣﻲ‬
‫ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ .‬ﯾﻜﻲ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎي ﻣﺘﺮﺷﺤﮫ ﻏﺪد ﻓﻮق ﻛﻠﯿﮫ ) ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﮫ ‪( CAH‬‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺟﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﮫ داراي ﺗﺮﺷﺤﺎت آدرﻧﺎل اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ) ﻛﮫ ﺑﮫ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎي زﻧﺎﻧﮫ ﺷﺒﺎھﺖ دارﻧﺪ( اﺧﺘﻼل رخ‬
‫ﺧﻮاھﺪ داد و ﻇﺎھﺮ اﻋﻀﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﺑﭽﮫ دﺧﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﮭﺎم ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﮔﺎھﻲ ﻧﯿﺰ ﻣﺮداﻧﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ‬
‫ﭼﻨﯿﻦ ﺑﭽﮫ اي ﺑﺼﻮرت ﯾﻚ ﻣﺮد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در ھﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ از‬
‫ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ‪ ،‬داراي ﯾﻚ ﺑﺪن ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻋﻘﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫ﻛﺮﻣﻮزوﻣﻲ ‪ XX‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت زن ﺑﺰرگ ﺷﻮد و اﻧﺪام او ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﻲ اﺻﻼح ﮔﺮدد و ﺑﻌﺪ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ﻛﻨﺪ‪ %50 ،‬اﺣﺘﻤﺎل‬
‫ھﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﺎزي و ﯾﺎ ‪ Transgender‬ﺷﺪن در او وﺟﻮد دارد‪ .‬اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد اﯾﻨﺘﺮﺳﻜﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﻲ دارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻮع دﯾﮕﺮ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺪرم ﻋﺪم ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮫ آﻧﺪروژن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ‪ ،‬ﺑﺪن ﺟﻨﯿﻦ‬
‫داراي ﻛﺮوﻣﻮزوم ‪ XY‬ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﺑﻲ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺎﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻨﺪرم‬
‫ﺗﺮﻧﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ‪ XY‬و ﻇﺎھﺮي ﺷﺒﮫ زﻧﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﺑﭽﮫ اي ﺑﺼﻮرت‬
‫دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺼﻮرت ﯾﻚ زن ﻧﺮﻣﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻜﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮد‪،‬‬
‫زﯾﺮا ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ رﺣﻢ دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد‪ .‬اﮔﺮ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎي ﻧﮭﻔﺘﮫ اي ﻛﮫ در ﺑﺪن اوﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﺪ‬
‫ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺘﺮوژن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﺪ) ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﺳﺘﺮوژن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪ (.‬ﻓﺮم ﻇﺎھﺮي ﺑﺪن او ﺑﻄﻮر‬
‫ﻧﺮﻣﺎل و ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ )اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺪون رﺣﻢ و ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ واژن( ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدي ﯾﻚ زن ﺧﻮاﺟﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎي‬
‫داﺧﻠﻲ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي‬
‫دﻛﺘﺮ "‪ "Simon Levay‬در ﻛﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "‪ "The sexual brain‬درﺑﺎره ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎي ﻣﻐﺰي ﻛﮫ در‬
‫ﺗﻮﺳﻌﮫ ھﻮﯾﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ او ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎء ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎي‬
‫ھﻮﯾﺘﻲ در اﻓﺮاد ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫در اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ھﻮﯾﺖ ﻇﺎھﺮي و ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ در اﻓﺮاد "‪"transgender‬‬
‫ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ﻇﺎھﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺣﺘﻲ در ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬اﺧﺘﻼﻓﮭﺎي رﻓﺘﺎري ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮھﺎ و دﺧﺘﺮھﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ‪ .‬دﺧﺘﺮ‬
‫ﺑﭽﮫ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻟﻤﺲ و ﺻﺪا ھﺎ ﺣﺴﺎﺳﺘﺮ از ﭘﺴﺮھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز از ﺗﻮﻟﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺣﺪودا‬
‫دو ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﭼﮭﺮه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ھﺎ ﻣﻲ ﻧﮕﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﯾﻚ دﺧﺘﺮ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪاي ﮔﺮﯾﮫ ﯾﻚ ﺑﭽﮫ از ﺻﺪاھﺎي ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﻓﮭﻢ زﺑﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ‬
‫ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺻﺤﺒﺘﮭﺎ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮ ﻋﻜﺲ‪ ،‬ﭘﺴﺮ ھﺎ در ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ اول ﺗﻮﻟﺪ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﯾﻚ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﮫ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭼﮫ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﮫ‬
‫ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ در ﻋﻮض ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ و ھﻮﺷﯿﺎرﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﮕﻲ اول ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬دﺧﺘﺮھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ ﭼﮭﺮه ﻏﺮﯾﺒﮫ ھﺎ و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﭘﺴﺮھﺎ از‬
‫اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻲ ﺑﮭﺮه ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﻮزادان و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ دوران ﻛﻮدﻛﻲ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﺷﺪت ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬دﺧﺘﺮ ھﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﭘﺴﺮ ھﺎ زﺑﺎن را‬
‫ﻣﻲ آﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﮭﺘﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﭘﺴﺮھﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻓﻀﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و دﺧﺘﺮان ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﻛﮫ‬
‫ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺴﺮھﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺑﺎزي در ﻣﺤﯿﻄﮭﺎي ﺑﺎز دارﻧﺪ و دﺧﺘﺮھﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﯾﮭﺎي ﻧﺸﺴﺘﮫ در ﻣﻜﺎﻧﮭﺎي‬
‫ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ دارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺴﺮ ھﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎء‪ ،‬ﺟﺪا ﻛﺮدن اﺷﯿﺎء و ﻧﯿﺰ ﻛﻨﺠﻜﺎوي درﺑﺎره ﻇﻮاھﺮ ﻣﻜﺎﻧﯿﻜﻲ اﺷﯿﺎء دارﻧﺪ و ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ‬
‫در ﺑﺎزﯾﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﻚ ﮔﺮوه و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫دﺧﺘﺮ ھﺎ ﺑﮫ ﺟﻤﻊ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و اﺳﺎﻣﻲ اﻓﺮاد را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻲ ﺳﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﮭﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ‪،‬‬
‫اﺣﺴﺎﺳﻲ و ﺑﮫ ھﻤﺮاه دوﺳﺘﻲ ﻋﻼﻗﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺴﺮھﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﯾﮭﺎي ﺧﺸﻦ و رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا ھﺴﺘﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ ﺑﻄﻮر‬
‫روﺷﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮ ﻋﻜﺲ دﺧﺘﺮ ھﺎ‪ ،‬ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﯾﮭﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ھﺴﺘﻨﺪ و دوﺳﺖ‬
‫دارﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﺮﮔﻢ ﺑﮫ ھﻮا ﯾﻚ ﺑﺎزي ﭘﺴﺮاﻧﮫ و ﻟﻲ ﻟﻲ ﯾﻚ ﺑﺎزي دﺧﺘﺮاﻧﮫ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ و ﺷﺮوع ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎزھﻢ ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻐﺰ زﻧﺎﻧﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ھﺎي ﮔﺮوھﻲ و ﺑﺤﺚ و ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ دارﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ در دﻧﺒﺎل‬
‫ﻛﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﻣﺮداﻧﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﮫ وﺟﺪان اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﺮ ﭼﯿﺰي رادر ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ ﻣﻲ‬
‫ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺼﻮرت ﺣﺎﻛﻤﺎﻧﮫ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺧﻮد را اﻇﮭﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺎت ‪ :‬ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻦ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد‪.‬‬
‫ﻣﺮدھﺎ داراي روﺣﯿﮫ رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻧﮕﺎه ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺸﻠﻦ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻧﻲ و ﯾﺎ وﺳﯿﻠﮫ اي ﺟﮭﺖ ﺑﻜﺎر ﮔﯿﺮي ﻋﻠﯿﮫ دﯾﮕﺮان ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺣﻘﻮق و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاري ﯾﻚ ﺷﻐﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻐﺰ زﻧﮭﺎ از ﺣﺎﻻت اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎر آﮔﺎه اﺳﺖ و زﻧﺎن ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﻛﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﯿﺎن‬
‫ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﮫ )درك و ﺑﯿﺎن( ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻤﻲ در ﺑﺤﺚ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ھﺮ ﭼﯿﺰي )ﻣﺜﻞ ﻏﺬا‪ ،‬ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻣﺮدم( را‬
‫ﺑﮫ زﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎره آﻧﮭﺎ ﺑﺼﻮرت اﺣﺴﺎﺳﻲ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه و ﻗﻀﺎوت ارزﺷﻲ ﺻﺤﺒﺖ‬
‫ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﻣﺮداﻧﮫ در ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان از ھﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺮس‪ ،‬ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و‬
‫ﺷﮭﻮت داراي ﻣﺸﻜﻼت زﯾﺎدي ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ در ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﺪرت آﻧﺮا ﺑﯿﺎن ﻣﻲ‬
‫ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻐﺰ ﻣﺮدھﺎ در اﻣﻮر ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎھﻲ ﻛﮫ در آن از ﻛﻠﻤﺎت ﺧﺒﺮي ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻨﺮھﺎي ﻓﻀﺎﯾﻲ‪،‬‬
‫ﻧﻘﺸﮫ ﺧﻮاﻧﻲ‪ ،‬رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﮫ ﺑﻌﺪي داراي ھﻮش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﮭﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﮫ دﻻﺋﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﮫ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ھﻮﺷﻲ ‪ IQ‬ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎي ھﻮﯾﺘﻲ ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬در ﺣﺪود‬
‫‪ %30-35‬اﻓﺮاد داراي ﻇﺎھﺮ زﻧﺎﻧﮫ )‪ ، (Physical females‬داراي ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎي ﻣﺮداﻧﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻻزم ﺑﮫ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﮫ در اﺷﺨﺎص ﻓﻮق ﻣﻐﺰ از ﻧﻮع ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ و ﻇﺎھﺮ زﻧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫در ﮔﺮوه ‪ transgender‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﯾﻚ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي زﻧﺎﻧﮫ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﯾﺪ‪ ،‬اﻣﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ‪8‬‬
‫ﺳﺎﻟﮕﻲ اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ رھﺎ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ درﺳﺖ ﺷﺒﯿﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﻚ ﺟﺎده ﻛﺜﯿﻒ و ﺑﺪ ﺑﮫ ﺟﺎي ﯾﻚ ﺑﺰرﮔﺮاه ﭼﮭﺎر ﺑﺎﻧﺪ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﺪود ﺳﻨﯿﻦ ‪ 8-9‬ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻛﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎي ﻣﺮد و زن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ ﻣﺮداﻧﮫ و ﻣﻐﺰ زﻧﺎﻧﮫ‬
‫ﺳﻌﻲ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ رﻓﺘﺎرھﺎ و اراﺋﮫ ﭘﺎﺳﺨﮭﺎي ﻣﺮداﻧﮫ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻐﺰ زﻧﺎﻧﮫ و ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺧﻮد را رھﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ‪ transgender‬ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ ﻣﺮداﻧﮫ و روان زﻧﺎﻧﮫ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻛﺎر و اراﺋﮫ ﯾﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮداﻧﮫ ﺑﻲ‬
‫ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﻌﻀﻲ ﻧﯿﺰ داراي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻛﻤﺘﺮي ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎص‬
‫را ﻛﮫ ﺑﯿﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻓﻜﺎر زﻧﺎﻧﮫ در آﻧﮭﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺑﮫ ﺷﻜﻞ وﯾﮋه اي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﭼﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺎھﯿﺖ‬
‫ﺧﻮد را ﭘﻨﮭﺎن ﻛﻨﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﺮا آﺷﻜﺎر ﺳﺎزﻧﺪ‪ ،‬ﺧﻮد ﺑﺨﻮﺑﻲ از وﺿﻌﯿﺖ دروﻧﻲ ﺧﻮد آﮔﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ھﯿﭻ ﯾﻚ از اﻓﺮادي ﻛﮫ ‪ transgender‬ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و داراي ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي زﻧﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ در اداﻣﮫ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ‬
‫ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد در ھﺮ ﺻﻮرت ﻛﻨﺎر ﻣﻲ آﯾﻨﺪ‪) .‬ﻣﺜﻞ اﻏﻠﺐ ھﻨﺮ ﭘﯿﺸﮫ ھﺎ‪ ،‬ھﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن(‬
‫وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﻓﺮاد ‪ transgender‬داراي ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻐﺰي و ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺘﻀﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻐﺰي‬
‫رﻓﺘﺎرھﺎي ﺟﻨﺴﻲ رواﻧﻲ در ﻣﺮد و ﯾﺎ زن ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺤﯿﻂ‪ ،‬ھﻮﯾﺖ ﻇﺎھﺮي و ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي آﻧﮭﺎ ﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﮔﻔﺖ ﻛﮫ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻐﺰي‪ ،‬ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮي ﺟﻨﺴﯿﺘﻲ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ھﺮﭼﻨﺪ ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮي ﺟﻨﺴﯿﺘﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺟﻨﺴﯿﺖ‬
‫ﻣﻐﺰي ﻧﺴﺒﺖ داد‪.‬‬

‫ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻐﺰي ﭼﯿﺴﺖ؟‬
‫ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻐﺰي را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ اﻟﮕﻮھﺎي اوﻟﯿﮫ ﻛﮫ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ رادر راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ‬
‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ داد‪ .‬ﻣﺸﺎﺑﮫ ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي‪ ،‬اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ ﻣﺮداﻧﮫ و ﯾﺎ ﻇﺎھﺮ زﻧﺎﻧﮫ داراي اﻟﮕﻮي‬
‫ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮداﻧﮫ و زﻧﺎﻧﮫ در ﻣﻐﺰ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫اﻣﺎ در اﻓﺮاد ‪ transgender‬ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ ﻣﺮداﻧﮫ اﻟﮕﻮي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻐﺰ زﻧﺎﻧﮫ ﺑﻮده و در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ زﻧﺎﻧﮫ‪ ،‬اﻟﮕﻮي‬
‫ﺟﻨﺴﯿﺘﻲ ﻣﻐﺰي از ﻧﻮع ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ وﻗﺘﻲ ﺑﮫ زن و ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﻮدن اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮر اﻟﮕﻮي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻐﺰ آﻧﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻇﺎھﺮ ﺑﺪﻧﻲ‬
‫آﻧﮭﺎ و ﯾﺎ ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي آﻧﮭﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻐﺰ زﻧﺎﻧﮫ ﺑﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﻚ ﺷﺨﺺ )ﺧﻮب ﺑﻮدن‪ ،‬ﺑﺪ ﺑﻮدن‪ ،‬ﺟﺬاب ﺑﻮدن و ﺧﺴﺘﮫ ﻛﻨﻨﺪه‬
‫ﺑﻮدن و ‪ (...‬و اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ او ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺮا ﺟﺪا ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ داراي‬
‫ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻛﺴﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ او دارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺮدھﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﻲ و ﮔﺎھﻲ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﮫ او را ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺳﻜﺲ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ او‬
‫را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﯾﺎ از او ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ!‬
‫ﻋﺸﻖ و ﺳﻜﺲ از دﯾﺪ ﯾﻚ ﻣﺮد‪ ،‬دو ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﭼﮫ ھﻤﺮاھﻲ اﯾﻦ دو ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ‬
‫ﺿﺮورﺗﻲ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻐﺰ زﻧﺎﻧﮫ‪ ،‬ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﻣﺤﯿﻄﻲ در ﺑﺮﺧﻮردھﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ‪ .‬از آﻧﺠﻤﻠﮫ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻧﻮر‬
‫ﻣﺤﯿﻂ )ﺷﻤﻊ و ﯾﺎ ﻧﻮرھﺎي ﻣﻼﯾﻢ(‪ ،‬ﺑﻮھﺎ‪ ،‬ﻣﻮزﯾﻚ‪ ،‬ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﺧﯿﺎﻟﻲ اﺷﺎره‬
‫ﻛﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮارد در اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و روﯾﺎﯾﻲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺮدھﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ھﺮ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﯾﻜﺴﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ ﺳﻜﺲ در‬
‫ﻣﺎﺷﯿﻦ‪ ،‬رﺧﺘﺨﻮاب‪ ،‬اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﻚ و ﺳﻜﺲ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﮫ ھﺎ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﯾﻚ ﻣﺮد ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻓﻮق ﯾﻜﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻲ اﺛﺮ ﻛﻤﻲ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮدان‬
‫دارد‪ ،‬اﻣﺎ ﺣﺎﻻت ﺷﮭﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي آﻧﮭﺎ اھﻤﯿﺖ دارد‪ .‬ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻇﺎھﺮ‪ ،‬اﺣﺴﺎس و ﺣﺘﻲ ﺑﻮي ﺷﺮﯾﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاي‬
‫ﻣﺮدان ﻣﮭﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدھﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺷﺮﯾﻜﮭﺎی ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻮان و ﯾﺎ داراي ﺻﻮرت ﺟﻮان و ﻇﺎھﺮ ﺻﺎف و ﺳﻜﺴﻲ‬
‫ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﻧﻈﺮ زﻧﺎن ﻇﻮاھﺮ و اﺟﺰاي ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺮﯾﻚ از اھﻤﯿﺖ ﺧﯿﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او‬
‫ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داراي اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎي ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﺷﮭﻮاﻧﻲ ﯾﻚ ﻣﺮد ﺗﻔﺎوت‬

‫وﺟﻮد دارد و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ رواﺑﻂ او در ھﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﻜﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﮫ‬
‫اﻧﺘﻈﺎري از او دارد‪ .‬ﻣﺜﻼ داﺷﺘﻦ ﺳﻜﺲ ﺑﺎ ﯾﻚ ﺷﺮﯾﻚ ﻣﻄﻠﻮب در زﻧﺪان‪ .‬اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﻛﮫ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺖ‬
‫ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎر و ﻗﻀﺎوت اﺟﺘﻤﺎع درﺑﺎره آﻧﮭﺎ و ﺣﺘﻲ رﻓﺘﺎرھﺎي ﺷﮭﻮاﻧﻲ آﻧﮭﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﯿﺰھﺎﯾﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪه ارزﺷﮭﺎ و ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﻲ ﺧﻮد و ﺷﺮﯾﻜﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن زﯾﺮ ﻛﻤﻲ ﺑﺪﻋﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ‪:‬‬
‫اﻓﺮاد داراي ﻣﻐﺰ ﻣﺮداﻧﮫ ﻗﺎدرﻧﺪ )ﻻاﻗﻞ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺷﺮوع ﺟﻮاﻧﻲ( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ھﺮ ﭼﯿﺰي )ﺣﯿﻮان‪،‬‬
‫ﺳﺒﺰي و ﯾﺎ ﺣﺘﻲ ﺳﻨﮓ ( ﺳﻜﺲ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ از اواﯾﻞ ﻛﻮدﻛﻲ داراي ﺗﺠﺴﻢ ﺧﯿﺎﻟﻲ و ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﺮ‬
‫دو ﺟﻨﺲ)ﻣﺮد ﯾﺎ زن( ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺟﮭﻲ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد در ﺣﯿﻦ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬
‫زﻧﺎن در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﻮﯾﺎ ﺗﺮ ﺑﻮده و در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﯾﻚ ﺧﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎي ﻇﺎھﺮي ﺗﻮﺟﮫ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و‬
‫ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺼﻮرت اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان راﺑﻄﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﺘﻲ در رواﺑﻂ ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزي آﻧﮭﺎ دﯾﺪه‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫زﻧﮭﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺮ ﻓﺮد و درﺟﮫ ﺧﻮب ﺑﻮدن او اھﻤﯿﺖ ﻣﻲ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﺪن او‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را‬
‫ﺑﮫ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﮫ اﻧﺘﻈﺎرات اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻮﺟﮫ دارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده اي از دوﺳﺘﺎن و‬
‫آﺷﻨﺎﯾﺎن‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن‪ ،‬ﮔﺮوه ھﺎي دﯾﻨﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد‪ .‬اﮔﺮ ﺷﺨﺺ داراي ﻣﻐﺰ زﻧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﻚ‬
‫زن ﺑﺎ اﺣﺴﺎس و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد‪ ،‬وﻟﻲ ﯾﻚ‬
‫ﻣﺮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﮫ ﺟﺎي راﺑﻄﮫ ﻋﺸﻘﻲ ﻣﺒﺎدرت ورزد‪.‬‬
‫اﻓﺮاد ‪ transgender‬ﻛﮫ داراي ﻇﺎھﺮ ﻣﺮداﻧﮫ و روان زﻧﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬دﭼﺎر ﻧﻘﺺ در ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮي رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﻲ‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻲ زﻧﺎن ‪ transgender‬ﺑﺼﻮرت ﯾﻚ ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ اﻏﻠﺐ آﻧﮭﺎ ﺑﺮ‬
‫ﺧﻼف رﻓﺘﺎر‪ ،‬اﺣﺴﺎس و اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن‪ ،‬ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ‪ ،‬ﺑﮫ ﻣﺮدان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ‬
‫رواﺑﻂ ﻧﺮﻣﺎل ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رادر اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻣﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان‬
‫ﯾﻚ زن دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ‬
‫آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﻮﯾﺘﻲ‪ ،‬ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ در واﻗﻊ اﺣﺴﺎس ﻣﺎ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻚ‬
‫اﺣﺴﺎس دردﻧﺎك اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﻲ ﻓﺮد ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺛﺒﺎت و ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﮔﺮ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ﻇﺎھﺮي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ‬
‫ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺻﻄﻼﺣﺂٌ ﺑﮫ آن آﺷﻔﺘﮕﻲ ھﻮﯾﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﯾﻚ اﻧﺤﺮاف ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺑﻮده ﻛﮫ ﺑﻄﻮر داﺋﻤﻲ‬
‫در ﺟﻮاﻣﻊ رخ ﻣﻲ دھﺪ‪ .‬آﻣﺎر واﻗﻌﻲ آﺷﻔﺘﮕﻲ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺪال ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و داراي ﮔﺴﺘﺮه اي‬
‫از ﯾﻚ ﻧﻔﺮ در ‪ 39000‬ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ‪ % 3‬ﻛﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﭘﺮﻓﺴﻮر ‪ ، W.Bushong‬ﻣﻘﺪار ‪%3‬‬
‫ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﻜﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ آﺷﻔﺘﮕﻲ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ ﻣﺮداﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔﺮوه زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺒﺪل ﭘﻮﺷﺎن ﯾﺎ ‪Crossdressers‬‬
‫‪ -2‬دوﺟﻨﺴﻲ ﻧﻤﺎ ﯾﺎ ‪Transgenderists‬‬
‫‪-3‬روان دﮔﺮ ﺟﻨﺴﻲ ھﺎ ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﻜﺴﻮال ‪Transsexuals‬‬
‫اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ داراي درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺗﻨﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻌﻲ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي‬
‫ﺧﻮد دارﻧﺪ‪ .‬در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺒﺎس آﺷﻜﺎر اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ زن ﺷﻮد‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ آﻧﺮا ﺑﯿﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ رواﻧﻲ دﺧﺘﺮاﻧﮫ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﭘﺎ ﺑﮫ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﻛﮫ ھﯿﭻ‬
‫ﺳﻨﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل)ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﻮﯾﺖ( دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﮫ در ﺳﻨﯿﻦ ‪ 40-50‬ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﺟﻨﺴﯿﺖ داده اﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ در ‪ 60-70‬ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻛﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫درﺟﺎت ﺗﻀﺎد ھﻮﯾﺘﻲ‬
‫اﻟﻒ‪-‬ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻀﺎد ھﻮﯾﺘﻲ‬
‫‪-1‬اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮد را زﻧﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﮫ در دام ﺑﺪن ﻣﺮداﻧﮫ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪-2‬آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺣﺎﻻت زﻧﺎﻧﮫ ﺧﻮد ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲ ورزﻧﺪ‪.‬‬
‫‪-3‬ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎھﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺒﺪل ﭘﻮﺷﻲ‪ ،‬آراﯾﺶ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻼه ﮔﯿﺲ و ‪ ....‬دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪-4‬ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻨﮭﺎ در ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺘﺎر زﻧﺎﻧﮫ و ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎﻧﮫ دارﻧﺪ و در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻟﺒﺎﺳﮭﺎي زﯾﺮ زﻧﺎﻧﮫ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻨﮫ‬
‫ﺑﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد رو ﻣﻲ آورﻧﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﮭﺎﯾﻲ را در ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ )ﻗﺒﻞ از ‪ 15‬ﺳﺎﻟﮕﻲ( و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ‬
‫از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوھﻲ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ﻇﺎھﺮي ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ ﯾﻚ‬
‫ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮداﻧﮫ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﻤﻲ دھﻨﺪ و ھﻤﻮاره از ﻇﻮاھﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد ﻣﺘﻨﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺷﺨﺎص در‬
‫دﺳﺘﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﻜﺴﻮال ھﺎي درﺟﮫ ﯾﻚ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ب‪-‬ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻇﺎھﺮي‬
‫‪ -1‬اﯾﻦ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻀﻼت اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه اول ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ -2‬آﻧﮭﺎ ﺳﻌﻲ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﮫ ﺷﻜﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮﺣﻲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎھﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ دارﻧﺪ)ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﻜﺴﻮال ﯾﺎ ‪(transgender‬‬
‫‪ -4‬ﮔﺎه اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺒﺪل ﭘﻮﺷﻲ در ﺧﻠﻮت و ﯾﺎ ﺣﺘﻲ در اﺟﺘﻤﺎع رو ﻣﻲ آورﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ -5‬آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل روﺷﮭﺎﯾﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎھﺮ ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ از آﻧﺠﻤﻠﮫ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ‪ ،‬اﻟﻜﺘﺮوﻟﯿﺰ‪ ،‬ﻛﻼه ﮔﯿﺲ‪ ،‬اﻧﻮاع ﻟﺒﺎس و آراﯾﺶ و ﺣﺘﻲ ﺟﺮاﺣﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﮫ اﻓﺮاد ‪ shemale‬در اﯾﻦ‬
‫ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ -6‬اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮداﻧﮫ ﺧﻮد را در ﻛﻨﺎر ﻇﺎھﺮ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻌﻲ‬
‫ﺑﮫ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﻮﯾﺖ ﻇﺎھﺮي دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪-7‬آﻧﮭﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ در دام ﻇﺎھﺮ ﺧﻮد ﻛﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه ھﻮﯾﺖ آﻧﮭﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ‪ ،‬ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫وﯾﮋﮔﻲ ھﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ اﻓﺮاد ﻣﺒﺪل ﭘﻮش‪ ،‬دوﺟﻨﺴﻲ ﻧﻤﺎ و ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﻜﺴﻮال‬
‫‪: Crossdresser-1‬ﻣﺒﺪل ﭘﻮش‪ :‬اﻓﺮادي ﻛﮫ ﻟﺒﺎس ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻨﺪ ﺑﻲ آﻧﻜﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ‬
‫دھﻨﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ ﻣﺮداﻧﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﭘﻮﺷﺶ ﻟﺒﺎﺳﮭﺎي آن ﺟﻨﺲ ھﺴﺘﻨﺪ و‬
‫ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻄﻮر ﺧﯿﺎﻟﻲ ﺑﮫ زن ﺷﺪن ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫‪: transgenderist-2‬دوﺟﻨﺴﻲ ﻧﻤﺎ‪ :‬ﻣﺮدان و ﯾﺎ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺸﮭﺎي ھﻮﯾﺘﻲ دوﭘﮭﻠﻮ)ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺘﻲ( ﺗﻤﺎﯾﻞ‬
‫دارﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﺮوز ﻣﻲ دھﻨﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ ﺣﺎﻻت ﻣﺮداﻧﮫ و زﻧﺎﻧﮫ رادر ﻇﺎھﺮ ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻲ دھﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮدم آﻧﮭﺎ را‬
‫ﻣﺮد و ﺑﺮﺧﻲ دﯾﮕﺮ آﻧﮭﺎ را زن ﻣﻲ ﺑﯿﻨﻨﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﻣﺮد و ﺑﺨﺸﻲ دﯾﮕﺮ از آﻧﺮا‬
‫زن ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻲ آﻧﻜﮫ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ‬
‫ﺟﺮاﺣﻲ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪-3‬ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﻜﺴﻮال ‪Transsexual‬‬
‫ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﻲ ﻛﮫ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ)ھﻮﯾﺖ دروﻧﻲ و ﻣﻐﺰي ( آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ‪ .‬آﻧﮭﺎ‬
‫ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺧﻮد را از وﯾﮋﮔﻲ ھﺎي اوﻟﯿﮫ و ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺟﻨﺴﻲ رھﺎ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﮫ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد را‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد‪:‬‬
‫اﻟﻒ‪-‬ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﻜﺴﻮال ھﺎي درﺟﮫ اول‬
‫آﻧﮭﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ درﺟﮫ ﺑﺎﻻﯾﻲ از آﺷﻔﺘﮕﻲ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ ھﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺮا ﺣﺘﻲ در ﺳﻨﯿﻦ ﻛﻮدﻛﻲ )‪ 4-6‬ﺳﺎﻟﮕﻲ( ﻧﻤﺎﯾﺶ‬
‫ﻣﻲ دھﻨﺪ‪.‬‬
‫ب‪-‬ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﻜﺴﻮال ھﺎي درﺟﮫ دوم‬
‫آﻧﮭﺎ در ‪ 20-30‬ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﯾﺎ ﺣﺘﻲ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ‪.‬آﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﻛﮫ در اﺑﺘﺪا ﯾﻚ‬
‫ﻣﺒﺪل ﭘﻮش و ﯾﺎ دو ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺟﺮاﺣﻲ روي ﺑﯿﺎورﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﭼﯿﺴﺖ؟‬
‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‪ ،‬ﻋﻠﻞ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﮫ‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﮐﮫ " اﺧﺘﻼل ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ " ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺮوزه ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ ای ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ رﺳﯿﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﺮ ﭼﮫ ھﻨﻮز اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ درﺑﺎره آن ھﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ‪ ،‬ﺗﻌﺮﯾﻒ‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮات ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻮﻧﯽ و ﮔﺮﯾﻦ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻼﺻﮫ‬
‫آﺷﻔﺘﮕﯽ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ از ﻧﺒﺮد ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﯾﮏ‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﻐﺰ او ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ اوﺳﺖ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ‬
‫اﻧﺪاﻣﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ او ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد و ﺑﻄﻮر ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮد در دام ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ‬
‫ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺖ دو ﭼﯿﺰ ﻣﺠﺰا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎھﺮی اﺳﺖ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و‬
‫ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ آن را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻐﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﯾﮏ‬
‫ﺟﻨﺲ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻢ و ﺣﺘﯽ ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪرﺳﮫ دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ‬
‫ﻣﯽ ﮔﺮدد و از ھﻤﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﻋﺬاب و رﻧﺞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﮔﺮدد‪،‬‬
‫ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺸﮑﻼت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری ﮐﮫ در ﻣﺴﯿﺮ درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ‬
‫ﻋﺬاب آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ‪ %50‬ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎ ﻗﺒﻞ از ‪ 30‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و‬
‫اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺮﮔﮭﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻗﺎﻧﻮن ‪ %50‬ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﺮاﻧﺲ‬
‫ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺒﺪل ﭘﻮﺷﺎن ) ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر اﻧﺪﮐﯽ اﺧﺘﻼل ھﻮﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ‪ (.‬ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض اﺳﺖ و در‬
‫ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺸﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺮم و ﺧﻮد ﺑﯿﺰاری ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮاﻧﺲ‬
‫ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم درﻣﺎن ﻻزم و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ‪ ،‬آﻧﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ‬
‫داﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﺮخ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارﻗﺎم آﻣﺎری اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ در ھﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ رخ ﻣﯽ دھﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬از‬
‫آﻧﺠﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ھﻮرﻣﻮﻧﯽ رﺣﻢ ﻣﺎدر در اﺑﺘﺪای ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﮐﮫ واﺑﺴﻄﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﺮس ﻣﺎدر اﺳﺖ اﺷﺎره‬
‫ﻧﻤﻮد‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﺷﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در آن دوران اﺷﺎره ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﮫ‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ وارد ﻓﻀﺎی رﺣﻢ و ﺑﺪن ﺟﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﺪه و آﺛﺎر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ای‬
‫در او اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﻣﺎدری ﮐﮫ در ﺣﯿﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ داروی اﺳﭙﯿﺮو ﻧﻮﻻﮐﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ زﻧﺎﻧﮕﯽ‬
‫ﺟﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻨﺘﺮ ﺳﮑﺲ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﯾﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ‬
‫ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺮداﻧﮫ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﺑﮭﺎم ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ‪ ،‬ﮔﺮﭼﮫ دارای ژﻧﺘﯿﮏ ‪ XY‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ در اﻧﺴﺎن و ﺣﺘﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺜﻞ ﺳﮓ‪ ،‬ﮔﺮﺑﮫ‪ ،‬ﻣﯿﻤﻮن و ﺧﺮﮔﻮش رخ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬درﻣﺎن‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﻧﻄﺒﺎق ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻇﺎھﺮی ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰی از ﻃﺮﯾﻖ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ درﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫ﮔﺮﭼﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ و ھﻤﻮﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ) ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزی( ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﺪارﮐﯽ وﺟﻮد‬
‫دارد ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﯾﺠﺎد ھﺮ دوی آﻧﮭﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ای ﺑﺎ ﻣﺒﺪل ﭘﻮﺷﯽ دارد‪ .‬ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم ﻇﺎھﺮی و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﺒﺪل ﭘﻮﺷﯽ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از‬
‫ﺑﻠﻮغ رخ ﻣﯽ دھﺪ و ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺪل ﭘﻮش ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎدی ﺟﮭﺖ ﺟﺒﺮان وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎھﺮی ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎھﺮ ﺧﻮد و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ راﺿﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و رﻓﺘﺎر او رﯾﺸﮫ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﺒﺪل ﭘﻮﺷﯽ‬
‫ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻋﺒﺎرت ﺗﺮاﻧﺲ ﺟﻨﺪر ) ‪ ( Transgender‬ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﻮﯾﺖ و ﺗﻈﺎھﺮات ھﻮﯾﺘﯽ‬
‫ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺪل ﭘﻮش ھﺎ‪ ،‬اﻓﺮاد‬
‫اﯾﻨﺘﺮﺳﮑﺲ‪ ،‬اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻨﺴﯿﺖ آﻧﮭﺎﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎ در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در‬
‫‪ 30000‬ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﺮس ھﺎ‬
‫در ﺣﯿﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ‪ ،‬درﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻣﻮﺟﻮد در ھﺮ ﻧﺴﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺪارﮐﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ اﻏﻠﺐ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎ در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ و ﯾﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺪﻧﯿﺎ‬
‫ﻣﯽ آﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎ از ﻟﺤﺎظ درک و ھﻮش از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮد) ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد( در ﺳﻄﺢ‬
‫ﺑﺎﻻﺗﺮی ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ھﻮش اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬
‫ﻣﻐﺰ زن و ﻣﺮد در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺌﻠﮫ دﯾﮕﺮ درﺑﺎره اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد دارای درﺟﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ھﻨﺮﻣﻨﺪی و ﺧﻼﻗﯿﺖ‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ‬
‫ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎی ‪) MTF‬ﻣﺮد ﺑﮫ زن( ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻨﺲ ﻣﺮد را ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮی ﺑﺪن‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺪا و‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ و در اﻧﻮاع ‪) FTM‬زن ﺑﮫ ﻣﺮد( ﻣﺮداﻧﮫ ﺷﺪن‬
‫ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات روﯾﺶ ﻣﻮ در ﺑﺪن و ﮐﻠﻔﺘﯽ ﺻﺪا ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻻت اﻏﻠﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻼﯾﻢ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ وﺟﻮد دارد‪.‬‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎ دارای ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ را ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ‬
‫ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎل ھﻮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻖ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺣﺎﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﭘﻨﮭﺎن‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎھﺮ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎ ﺳﺨﺘﯽ ھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻇﺎھﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ و‬
‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬از دﺳﺖ دادن ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن‪ ،‬ھﺰﯾﻨﮫ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪﯾﺪ در ﻧﯿﻤﮫ راه اﻧﺘﻘﺎل ﮐﮫ‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺑﮫ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺣﺎﻻت ﺗﺮدﯾﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻔﺮ از ﺧﻮد روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردی‬
‫ﮐﮫ در ﺳﺎل ‪ 1981‬اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺪود ‪ %50‬اﯾﻦ اﻓﺮاد‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﺮده و ﻗﺒﻞ از ‪ 30‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ‬
‫زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻃﺮد ﺷﺪن از ﻃﺮف‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ‬
‫از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻧﻮاع ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران رخ ﻣﯽ دھﺪ و از‬
‫آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﮫ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻋﺼﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﺪون ﺗﺮاﻧﺲ‬
‫ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻧﺨﮭﺎ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ‬
‫در ﻋﺼﺮ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎ ﺣﺘﯽ در ﺟﻨﮕﻠﮭﺎی ﺑﺎراﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و زﻣﯿﻨﮭﺎی ﺑﮑﺮ‬
‫آﻓﺮﯾﻘﺎ وﺟﻮد دارد‪ .‬دراﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ از اﯾﻦ‬
‫اﻓﺮاد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺣﺮ و ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﺧﺪاﯾﺎن و ارواح ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬از آﻧﺠﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ‪ Gallae‬در رم‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎﻧﮫ ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد‪ .‬در ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ‬
‫ھﯿﺠﯿﺮاس‪ Hijiras‬اﺷﺎره ﻧﻤﻮد‪ .‬در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی دو ﺟﻨﺲ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺟﻨﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ در ﺣﻘﯿﻘﺖ‬
‫ﺟﻨﺲ ﺳﻮم دارای ﺧﻮاص ھﺮ دو ﺟﻨﺲ اﺳﺖ و ﯾﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﮭﺎ را ﻧﺪارد‪ .‬در ﺟﺎﻣﻌﮫ ‪ Sioux‬ﻧﯿﺰ‬
‫زﻧﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد زن ﺑﻮدن در ھﯿﺒﺖ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺮداﻧﯽ‬
‫ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼ زﻧﺎﻧﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ دوراﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻼﺷﮭﺎﯾﯽ ﺟﮭﺖ ﺧﻼﺻﯽ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻏﻠﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﮭﺎ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬از آﻧﺠﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺮداﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮای روزھﺎ ﺑﺮ روی زﯾﻦ‬
‫ﺳﺨﺖ اﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود‪ .‬در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻇﮭﺎرات ﺗﺮاﻧﺲ‬
‫ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﺑﺎ ﺷﺮﻣﺴﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻨﯿﺎ‪ ،‬ﻋﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ‪،‬‬
‫ﺗﺎھﯿﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﺪرن ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﻮاﻟﯿﺘﮫ و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮای‬
‫اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ‪ 1930‬در آﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪ .‬در آن زﻣﺎن ‪ Einar Wegener‬ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد و‬
‫از آن ﭘﺲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‪ Lily Elbe‬زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﻮارض و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺮاﺣﯽ ﭼﻨﺪان ﻋﻤﺮ‬
‫ﻧﮑﺮد‪ .‬در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺮج ﺟﺮﺟﻨﺴﻮن در ﺳﺎل ‪ 1953‬ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻗﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان‬
‫ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺟﺮﺟﻨﺴﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال در ﻓﯿﻠﻤﮭﺎی ھﺎﻟﯿﻮود درﺧﺸﯿﺪ‪ .‬اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ‬
‫ﮐﮫ ﺑﺎ دﻟﺴﻮزی و ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﮐﺘﺮ "ھﺮی ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ" ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺻﺮف ﮐﺮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وی در ﺳﺎل ‪ 1966‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺮاﻧﺲ‬
‫ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ" در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺮوع و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﯽ در رﺣﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮات در زﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻐﺰ ﮐﻮدک اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪ ،‬ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ ﭘﯿﻐﺎم اﺷﺘﺒﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻣﻐﺰ ﺑﻄﻮر‬
‫اﺷﺘﺒﺎه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﺪن ﺑﭽﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ دارای ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻐﺰ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺪن او ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﭽﮫ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ‪ ،‬ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻐﺰ او دارای‬
‫ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺑﺪن اوﺳﺖ‪ .‬ﻣﻐﺰ ھﺎ دارای ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻮده و ﻣﻐﺰ زن و ﻣﺮد ھﺮ دو دارای ﻣﺪار ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ‬
‫ﻣﺸﺨﺼﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﮓ‪ ،‬ﮔﺮﺑﮫ‪ ،‬ﻣﻮش‪ ،‬ﺧﺮﮔﻮش و ‪ ...‬دﯾﺪه ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮد‪ ،‬وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرھﺎ‪ ،‬ﺣﺸﺮات و ﻣﺎرﻣﻮﻟﮑﮭﺎ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻠﻤﻮس ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع‬
‫ﺟﮭﺸﮭﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ‪ ،‬ﮔﺮﭼﮫ ﯾﮏ ﺟﮭﺶ ژﻧﯽ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ‪،‬‬
‫ﺳﺮﻃﺎن و … ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺸﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺣﯿﺎت ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ ﯾﮏ ﺑﭽﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد را در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻢ ‪ ،‬ﻣﺜﻼ ﺣﺪود ‪ 5‬ﺳﺎﻟﮕﯽ‬
‫ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺷﺒﯿﮫ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ ھﺎ و دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺷﺒﯿﮫ ﭘﺴﺮ ھﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻐﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺮ ﮐﺴﯽ‬
‫اﺳﺖ و در واﻗﻊ راﻧﻨﺪه ﺑﺪن اﺳﺖ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪن‬
‫اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد آﺳﯿﺐ زﯾﺎدی ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ‪ .‬ھﻤﮫ اﻓﮑﺎر‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﮭﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﺪن آﻧﮭﺎﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺗﻨﻔﺮ‪ ،‬آﺳﯿﺐ و ﻃﺮد ﺷﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن آﻧﮭﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد‪ .‬وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺲ‬
‫ﺳﮑﺴﻮال ﺑﮫ ﻧﻈﺮ دﺧﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ‪ ،‬وﻟﯽ در درون و اﻋﻤﺎق ﻣﻐﺰ ﺧﻮد ﯾﮏ ﭘﺴﺮ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ‬
‫ھﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه و آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ‪ .‬ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺪن‬

‫ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺧﻼف آﻧﭽﮫ ھﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﺷﻤﺎ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﮫ ھﺮ‬
‫ﺣﺎل ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎﺷﯿﺪ و آﻧﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ! اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ از آن‬
‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎت رﻓﺘﺎری در رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺣﻤﺎم‪ ،‬ﻧﺸﺴﺘﻦ‪ ،‬راه رﻓﺘﻦ و ‪ ...‬ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ‬
‫ﻗﺒﯿﻞ رﻓﺘﺎرھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻔﺮ ﻣﺮدم از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ از ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و آﻧﺮا ﯾﮏ‬
‫اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﯾﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﮐﺎر ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺑﻠﻮغ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻔﺮ آﻣﯿﺰ ﺷﺪت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ‬
‫اﯾﻦ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ھﻤﭽﻮن اھﺮﯾﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و‬
‫ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ و ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ در آورد‪ .‬اﯾﻦ‬
‫وﺿﻌﯿﺖ از ﺑﺪ ھﻢ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻻﺗﯽ در ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎی ‪ ) MTF‬ﻣﺮد ﺑﮫ زن( وﺟﻮد دارد‪.‬‬
‫در ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪) FTM‬زن ﺑﮫ ﻣﺮد( ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﺮد ﺑﻮدن را دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﮫ‪ ،‬رﺷﺪ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ‬
‫و ﺣﺎﻻت زﻧﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺗﻨﻔﺮ آﻧﮭﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﺒﯿﮫ ﮐﺎﺑﻮس ﻧﯿﻤﮫ ﺷﺐ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﮭﻨﻢ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ‪ ،‬اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﻮاﻟﮭﺎ‪ ،‬از آﻧﮭﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﻣﺮد و زن ﻧﺮﻣﺎل را دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﮐﮫ‬
‫رﻓﺘﺎرھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮدم آﻧﮭﺎ را‬
‫ﺑﺼﻮرت ھﻤﻮﺳﮑﺴﻮال و ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺷﺨﺺ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع‬
‫دارد‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻤﻮﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﺧﻔﯿﻔﯽ از ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻐﺰ آﻧﮭﺎ‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﮫ ﺗﻤﺎم آن ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺲ ‪ MTF‬ﮐﮫ دروﻧﯽ زﻧﺎﻧﮫ دارد‪ ،‬راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزی و راﺑﻄﮫ ﺑﺎ‬
‫ﯾﮏ ﻣﺮد از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ھﻤﻮﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪ FTM‬ﻧﯿﺰ وﺟﻮد‬
‫دارد‪.‬‬
‫ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮام ﺑﮫ ﻏﻠﻂ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﻇﺎھﺮ ﻓﺮدی درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ‬
‫ﺧﻮد راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ازدواج ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﻨﺪار ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺮاﻧﺲ‬
‫ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ رﯾﺸﮫ در رﻓﺘﺎرھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﻮﯾﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ﻣﺮد ﺑﮫ‬
‫زن ‪ MTF‬ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ھﺮﮔﺰ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ و اﺣﺴﺎس واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ‬
‫ﺷﺮﯾﮑﺸﺎن ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬و ھﻤﺴﺮ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ھﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺮﯾﮏ او در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ زن اﺳﺖ و ﻧﮫ‬
‫ﯾﮏ ﻣﺮد‪.‬‬
‫و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ای وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال اﺳﺖ‪.‬‬
‫ھﻤﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎ درون ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ) ازدواج و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(‬
‫از ﺑﯿﺎن ﺣﺎﻻت دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺗﻨﮭﺎ آرزوی ﻣﺮگ زودرس را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻃﯽ ‪ 60‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ‪ ،‬ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال‬
‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺷﺪه و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰی ﺧﻮد‬
‫ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻧﺮم ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺮﺑﯽ و ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﺪن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ‪.‬‬
‫آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺚ رﺷﺪ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ در ﺣﺪود اﻧﺪازه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ‬
‫ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻻزم اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ دﺳﺖ‬
‫ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬ھﺰﯾﻨﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪ FTM‬ﮔﺮان‬
‫ﺗﺮ و دارای ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮی اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ‪ FTM‬ھﺮﮔﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ‪ MTF‬ھﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺮاﺣﯽ آﻧﮭﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﮫ‬
‫ﺣﺎﻻت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺪن ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻮﻧﺚ و ﻣﺬﮐﺮ‪ ،‬ھﻤﻮاره زﻧﺎﻧﮫ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺪن ﻣﺮداﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻻت ﻗﺒﻠﯽ آن ﮐﮫ‬
‫ﻓﺮم زﻧﺎﻧﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬آﺳﺎﻧﺘﺮ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮم ﺑﺪن زﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻻت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬
‫ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح " اﻧﺘﻘﺎل" ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ای ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ھﻮﯾﺖ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژی‬
‫ﻇﺎھﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺲ ھﻮﯾﺖ ﻇﺎھﺮی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮد‪ ،‬زن و ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﺳﮑﺲ )ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺖ( ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ‪ ،‬در‬
‫ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮد‪ ،‬زن‪ ،‬ھﺮ دو و ﯾﺎ ھﯿﭻ ﮐﺪام دﺳﺘﮫ‬
‫ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ از رﻓﺘﺎر ﺑﺸﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل در اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻇﺎھﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻏﯿﺮ‬
‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ درآﯾﺪ‪ ،‬آﻧﮕﺎه ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وارده ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ‪ ،‬وﻟﯽ‬
‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ھﺮ ﭼﮫ ﺳﻦ ﻓﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﻟﯿﻞ آن‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ زﻣﺎن زﯾﺎد اﺛﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮ ﺑﺪن اوﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎ ھﺮﮔﺰ‬

‫ﺑﮫ ﺑﺪن ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺪن آﻧﮭﺎ ژن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﮫ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎ ‪ -‬ﻓﺮاﺗﺮ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ‪ -‬ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ‬
‫ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﺪﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‪ .‬ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮕﻮﻧﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد ھﺪاﯾﺎﯾﯽ را‬
‫ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر اﺷﺘﺒﺎه در رﺣﻢ ﻣﺎدرﺷﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ‪ .‬از آﻧﺠﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ھﻮش ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ‬
‫ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﮫ ﺣﺪود ‪ 30‬واﺣﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ دارای ﺳﻄﻮﺣﯽ از‬
‫ﻧﺒﻮغ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬دﻟﯿﻞ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر دو ﺑﻌﺪی ﻣﻐﺰ آﻧﮭﺎ ﻣﺮﺑﻮط‬
‫ﮔﺮدد‪ .‬از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎ داری ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﻓﺮاد ﻋﺎدی اﺟﺘﻤﺎع ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد‬
‫داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‪ ،‬ﻓﻀﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان و ﯾﺎ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮزﯾﮑﺪان‪،‬‬
‫ھﻨﺮﻣﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎزی و ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺎری‬
‫و ﯾﺎ ﺑﺎزی ھﺎی ﻣﺸﮑﻞ را دارﻧﺪ‪ .‬ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﮫ‬
‫ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫در آﺧﺮ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ و‬
‫زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎدﺗﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎﯾﺎن را‬
‫ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل دوﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪ و رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ اﻟﺰاﻣﺎ ﯾﮏ‬
‫راﺑﻄﮫ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ %98‬اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ‬
‫ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎد ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ آﻣﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬
‫در دﻧﯿﺎ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ آﻧﮭﺎ را در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪه اﯾﺪ و ﯾﺎ درﺑﺎره آﻧﮭﺎ‬
‫ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺑﻮدن آﻧﮭﺎ را ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﮫ‬
‫ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ رﻧﺞ و ﻋﺬاب را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬اﻓﺮاد ﮐﻮﺗﺎه ﻓﮑﺮ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺮاﻧﺲ‬
‫ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬اﻓﺸﺎی ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ از ﺳﻮی ﻋﻮام ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ‬
‫ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎ دارﻧﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﻮده و ﺑﺪﻧﯿﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ‬
‫ﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ راه درﻣﺎن ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎ‪ ،‬ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ‬
‫ﺷﺎدی ﺑﺒﺨﺸﺪ‪ .‬ﺑﺪون درﻣﺎن‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر ھﺮ ﺳﺎل ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺧﻮد‬
‫ﮐﺸﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﺑﺪﻧﺒﺎل درﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺮوع اﻧﺘﻘﺎل‬
‫اﺻﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻇﺎھﺮی‬
‫ﻗﺪم اول‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ‪:‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺑﻮدن ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮده اﯾﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺧﻮد را ﯾﮏ "‪ "Trangendered‬ﻣﯽ داﻧﯿﺪ‬
‫) ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﺑﯿﺎن ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ھﺴﺘﻨﺪ( و ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ‬
‫ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﮫ ﻓﺸﺎرھﺎی وارده ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت ﺟﺰﺋﯽ و ﯾﺎ‬
‫ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬
‫در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‪ .‬از ﻃﺮﻓﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ‬
‫زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﭼﺎره ﺑﺮای‬
‫ﻓﺮد اﻓﺴﺮده و درﺑﻨﺪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺘﮭﺎی ﻇﺎھﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻧﺘﻘﺎل‬
‫راھﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﺪ و راه دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﯾﺪ‪ ،‬ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬
‫اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺳﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درون ﺧﻮد را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻦ دردھﯿﺪ‪ ،‬آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ‬
‫ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺗﺤﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ‪ ،‬روﺑﺮو ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮدﺗﺎن‬
‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ و از دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در ﻗﺪم اول ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن‬
‫ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﺪ!‬

‫ﻗﺪم دوم‬
‫زﻣﺎن آﻣﺎده ﺷﺪن‪:‬‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل زﻣﺎن ﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻇﺎھﺮی ﺣﺪود ‪ 2‬ﺳﺎل ﺑﻄﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ‪ ،‬وﻟﯽ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬
‫ﺳﮫ‪ ،‬ﭼﮭﺎر‪ ،‬ﭘﻨﺞ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ‪ .‬ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ‬
‫ھﺮ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﻮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب را ﭘﺲ از دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل داﺷﺖ‪ .‬ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮔﺮان‬
‫ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ دﮐﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ داروھﺎی ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را ﺗﺠﻮﯾﺰ و وﺿﻌﯿﺖ‬
‫ﺟﺴﻤﯿﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ‪ .‬ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﭼﻨﺪان ﮔﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﮭﺎ را ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‬
‫دھﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮده و ھﺮﮔﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻤﯽ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﺮس از ﻋﻤﻞ‪ ،‬از دﺳﺖ دادن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻋﻤﻞ در ﻣﺮﺣﻠﮫ اول اﺻﻼ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﭘﺲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ھﻮرﻣﻮن‬
‫ﺗﺮاﭘﯽ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺟﺮاﺣﯽ روی آورد‪.‬‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﺎﻓﺘﮭﺎی ﻧﺮم را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﺳﺖ را ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ و ﻗﻮس‬
‫ﺑﺪن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ رﯾﺶ و‬
‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮده ﻣﺎھﯿﭽﮫ ای ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺋﻤﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ ﺑﺎ‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ و رﯾﺶ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﮔﺎھﯽ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺪن ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺟﺮاﺣﯽ ﻻزم ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮم اﺳﮑﻠﺘﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ‬
‫ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ وزن ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ھﻮرﻣﻮن ھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ و ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ‬
‫اﻏﻠﺐ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم ﺻﻮرت و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ در ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻃﯽ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن‪ ،‬ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﯽ‬
‫ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﮫ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ‪ ،‬آﻧﻮﻗﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻓﺮاد ﮐﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﺧﻄﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ در دوزھﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺎر روﻧﺪ‪ .‬ﺑﮫ‬
‫ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻤﻮاره ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دوز ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ در دوز ﺑﺎﻻﺗﺮ‪ ،‬ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل را ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮﻋﺖ‬
‫ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺮا ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دوز ھﻮرﻣﻮن را ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ‪.‬‬
‫از ﺟﻤﻠﮫ ﺧﻄﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﺮﻃﺎن و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد‪ .‬ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ ﺑﺎ‬
‫دوز راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد‪ .‬ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ھﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ‬
‫ﺷﻤﺎ در ﺗﻀﺎد و ﺗﺪاﺧﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل از ﺳﯿﮕﺎر و اﻟﮑﻞ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺪن ﺷﻤﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻠﻮغ ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ‬
‫ﺑﭽﮫ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺧﻮاب ﺧﻮد دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬از رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﭽﮫ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﺮﮔﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺎم ﺳﻮم‬
‫زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدن‬
‫ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺮور ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﮫ ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد‬
‫را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪ .‬ھﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ آﺷﮑﺎر از ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﻣﯿﺘﻮان در ﻇﺎھﺮ دﯾﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺰی و‬
‫دروﻧﯽ اﻓﺮاد ھﻮﯾﺖ آﻧﮭﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﺎل از ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد‬
‫دور ﺑﻮده اﯾﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﺟﮭﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ھﻤﮫ ﻣﻮارد‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﭼﮫ اﯾﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ھﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺑﮫ دام‬
‫اﻓﺘﺎدن ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮدد‪ .‬ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮارد از دوﺳﺘﺎن و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﮭﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‬ﺻﺪا و روش ﺻﺤﺒﺖ‬
‫ﮐﺮدن ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﯿﺰ در آراﯾﺶ ﮐﺮدن ﭼﮭﺮه از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‬اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬
‫ﻇﺎھﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺣﺴﺎﺳﯽ از ﻃﺮف دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺪ‪ .‬اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ‬
‫ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ را‬
‫ﻣﺮدم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮐﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ .‬ھﻤﻮاره آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬اﻓﺮادی دﯾﺮ‬
‫ﯾﺎ زود ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دﻻﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ در ﺻﺪد ﺣﻤﻠﮫ‬
‫ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ‪ .‬در ﺑﺴﯿﺎری از ادﯾﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﺎز‬
‫ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻮﺿﻮع ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزان اﺳﺖ‪.‬‬
‫ھﻤﻮاره آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ و ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم آزادﯾﮭﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺲ‬
‫ﺳﮑﺴﻮال را ﻧﺪارﯾﺪ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺎم ﭼﮭﺎرم‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ و ﻓﺮاﺳﻮی آن‬
‫ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل در ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﮫ اﺷﺨﺎص‬
‫‪ transgenderist‬وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ‪ SRS‬ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ‬
‫آن ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪ MTF‬ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺎدل ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﻧﺠﻤﻦ ھﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﺎزان ﻣﺮاﺟﻌﮫ و از آﻧﮭﺎ درﺑﺎره دﮐﺘﺮ ﺟﺮاح و ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺳﻮال‬
‫ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﻮل ﻋﻤﻞ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪ .‬ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﭘﺲ از‬
‫ﭼﻨﺪ روز ﺗﺤﻤﻞ درد و اﻟﺘﯿﺎم ذﺧﻢ ھﺎ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮫ ﺧﻮد ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ‬
‫اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻇﺎھﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ واﺿﺢ اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﺷﻤﺎ‬
‫ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﯿﺶ از‬
‫اﯾﻦ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ آن ھﻤﮫ درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﮫ اش ﭼﮫ ﺷﺪ؟‬
‫در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺑﯽ ھﺎ و ﺑﺪﯾﮭﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺶ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آﻣﺎده‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ‪ SRS‬ھﻤﭽﻮن ﯾﺦ زدﮔﯽ روی ﮐﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﻌﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ‬
‫و ﻧﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ!‬

‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎی وﯾﮋه‬
‫ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎی ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 18‬ﺳﺎل دارﯾﺪ و ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ھﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ و در ﺣﺪود ‪ 5‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮده اﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ھﺴﺘﯿﺪ‪ .‬اﻣﺎ‬
‫ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﻦ ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ھﻤﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﭘﯿﺶ رو ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺠﺎع ھﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺑﮑﻨﯿﺪ؟ در اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ‪ ،‬اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫در اﺑﺘﺪا ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﮫ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ‪ .‬ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ)آﺛﺎر‬
‫ﺑﻠﻮغ( ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﺷﻤﺎ دارای ﺷﻮر و اﺣﺴﺎس ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از‬
‫‪ 20‬ﺳﺎل از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬درد ﺷﻤﺎ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و ﺷﺪت اﯾﻦ درد ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و‬
‫اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد‪ .‬اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ و‬
‫آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ در ﺗﺜﺒﯿﺖ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪،‬‬
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر درﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ‪ .‬ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﺳﮫ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ‪ .‬وﻗﺘﯽ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮﯾﺪ‪ ،‬ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه‪ ،‬ﺧﺮﯾﺪ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ و ﻧﯿﺰ‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎورﯾﮭﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮان ذھﻨﯽ ﺑﺮﺗﺮ از‬
‫ﭘﺲ آن ﺑﺮ ﺧﻮاھﯿﺪ آﻣﺪ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺣﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ‬
‫ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ھﺴﺘﯿﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﮫ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ‬
‫ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬ھﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ داد‪.‬‬
‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در آﺧﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ‬
‫ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ازدواج ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﭽﮫ دار ﻧﺸﻮﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬

‫ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ‪ ،‬اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﯾﮏ راﺑﻄﮫ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ او ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ اﮔﺮ ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺑﭽﮫ دار ﺷﻮد‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﮫ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺮﻣﺎل از درد ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻤﺎ را ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ‬
‫وھﻢ و ﺧﯿﺎل اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ از دﺳﺖ دادن ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﺪدا ﻓﮑﺮ‬
‫اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺘﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ‬
‫از ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ .‬در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﻧﺘﻘﺎل در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ آﺳﺎﻧﺘﺮ و دارای ﻋﻮارض ﮐﻤﺘﺮ و‬
‫ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮭﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﭘﺲ ھﺮﮔﺰ واﻧﻤﻮد ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﮭﺎی ﻣﺴﻦ‬
‫ﺗﺮاﻧﺴﮭﺎی ﭘﯿﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ دارای اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻖ در ‪ 80‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ اﮔﺮ آﻧﮭﺎ‬
‫ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺮی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﻧﺘﻘﺎل در ﺟﻮاﻧﯽ‬
‫ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮭﺘﺮی دارد ‪ .‬اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮫ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮان و ھﻢ اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮ دارای ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل‬
‫ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬زﯾﺮا در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ‪ .‬ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ‬
‫اﻓﺮاد ﻣﯿﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف در ﻇﻮاھﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎی ﻣﻌﻠﻮل‬
‫ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار‬
‫اﺣﺴﺎﺳﯽ و رواﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ‪ .‬دروغ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﺣﺎد ﺗﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﯿﺪ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺗﺮی ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت‬
‫ﻓﮑﺮی و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ﻧﺎاﻣﯿﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ھﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﺎھﺮ‬
‫ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮم ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ‪ ،‬ﮔﺮدن‪ ،‬ﺳﯿﻨﮫ‪ ،‬اﻧﺪازه و وزن و ﯾﺎ ﻗﺪ و ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ‬
‫اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‪ .‬ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺣﯿﺮت آور ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪن را ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﻄﻮر‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪھﻨﺪ‪ ،‬او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ‬
‫ھﺮ ﺣﺎل آن دﺳﺘﮫ از اﻓﺮاد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﮫ‬
‫ﭼﻄﻮر ﺑﺎ آن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﺮا ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟‬
‫ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﮫ ھﻮﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﻤﺎن‬
‫ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ھﻮﯾﺘﯽ ﻇﺎھﺮی ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﯿﺪ و در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ و ﻣﻐﺰی ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در‬
‫اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﭼﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ‪.‬‬

‫ﭼﮫ ﮐﺎری در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﻣﯿﺪی ﺑﺮاﯾﻢ وﺟﻮد دارد؟‬
‫اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد آﻧﮭﺎ را‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺪادی ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﺷﺮح واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎی واﻗﻌﯽ آﯾﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ‬
‫ﺧﻮد و ﻋﺪم ارﺗﮑﺎب اﺷﺘﺒﺎه ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺪم ﺑﮫ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮﺋﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ‬
‫ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺲ ﺣﻘﯿﻘﯽ‪ ،‬اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻧﺒﺮد ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد از آﻏﺎز‬
‫زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﺪود ‪ 5‬ﺳﺎﻟﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺸﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽ‬
‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ ھﻮﯾﺖ‬
‫ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻨﻔﺮ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﮔﺮوھﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد دﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ‬
‫ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ راه ﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‪ ،‬ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺲ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﮐﺎر‬
‫را اﻧﺠﺎم دھﺪ؟‬
‫ﺟﻮاب‪ :‬ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬
‫ﺷﺪت ﺑﺤﺮان در اﺑﺘﺪای ﺳﻦ رﺷﺪ اﺳﺖ و ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺑﺎ ﻣﺸﮭﻮد ﺷﺪن آﺛﺎر ﺑﻠﻮغ زﺟﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان از ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﺑﻠﻮغ و دوران ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ‬
‫ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال اوﻟﯿﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫ﮔﺎھﯽ ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮی ھﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد وﻓﻖ دھﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻼﺷﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ دھﮫ ﺑﻄﻮل‬
‫اﻧﺠﺎﻣﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن در ﻧﯿﻤﮫ راه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺒﺢ ﻣﺮگ ﺷﮑﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬درﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﭘﺴﺮ‬
‫ﺟﻮان‪ .‬در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ آﺧﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و رﻧﺞ ﻣﺠﺪدا در ﭘﯿﺶ رو ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫در ﻧﮭﺎﯾﺖ راه ﺣﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺷﺒﯿﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی درﺟﮫ اول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی را ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال‬
‫ھﺎی درﺟﮫ دوم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻤﮑﻦ‬
‫ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﮫ از اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ و در ﺻﻮرت‬
‫اﺗﺨﺎذ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ھﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮداﻧﮫ ﺷﺪن و ﯾﺎ زﻧﺎﻧﮫ ﺷﺪن‬
‫ﺑﮭﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد‪ .‬زﯾﺮا ﭘﺲ از‪ 18‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ در ‪ 25‬ﺳﺎل اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﮫ‬
‫ﻧﺼﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد در ﺳﻦ ‪ 18‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و در ‪ 30‬ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺑﮫ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﮫ ﺣﺪود ‪ 1/4‬ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﺪ‬
‫ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دارای ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ‬
‫ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﻧﺲ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪ MTF‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪ FTM‬از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ھﻮﯾﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮد‬
‫ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در اﻓﺮاد ‪ MTF‬دارای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻓﺮاد ‪ FTM‬اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ آن ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذاﺗﯽ‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﭼﮫ ﻣﺮد ‪ ،‬ﭼﮫ زن در اﺑﺘﺪا ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺒﮫ زﻧﺎﻧﮫ دارد ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺷﺒﮫ ﮔﻮﻧﺎدھﺎ و ﺷﺒﮫ واژن وﺟﻮد دارد‪.‬‬
‫ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه زﻣﺎﻧﯽ در رﺣﻢ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺒﮭﻢ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻮ ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺳﺎﺧﺘﺎر‬
‫ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺴﺮ و ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺴﺮ‪ ،‬در‬
‫اﺛﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ‪ ،‬ﮔﻮﻧﺎدھﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم ﯾﺎﻓﺘﮫ و از ﺣﻔﺮه ﺑﺪن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﻻﯾﮫ ای از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﮭﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﯿﺴﮫ ﺑﯿﻀﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺗﮑﻤﯿﻞ‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ‪ ،‬ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﻣﺠﺮای ادرار را ﻣﺤﺎط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﮕﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ آﻟﺖ ﻣﺬﮐﺮ را‬
‫اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮫ واژن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﯿﺴﮫ ﻣﺜﺎﻧﮫ ﭘﺮ ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭽﮫ ای ﺑﺎ ﺣﺎﻻت ھﻤﻮﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ و ﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎدﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﮔﺮدد‪ .‬ﻧﻈﯿﺮ‬
‫ﺑﺤﺚ ﻓﻮق را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ ‪ ) FTM‬زن ﺑﮫ ﻣﺮد( ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺪای ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﯿﻤﺎران ‪ FTM‬ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ در ﻣﻮارد ‪ MTF‬اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﻨﺪان‬
‫اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮی ﺻﻮرت و ﺑﺪن ﺑﻄﻮر داﺋﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ‬
‫آﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ‪ ،‬ﻟﯿﺰرو ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ آﻧﮭﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﮫ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﻄﻮر ﺣﯿﺮت آوری ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن و ﻣﺎھﯿﭽﮫ ھﺎ و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﺮک رﺷﺪ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ و‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺪا) ﺑﻮﯾﮋه دراﻓﺮاد ‪ ( FTM‬ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺟﻨﺪر)‪( Transgendered‬‬
‫اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ از ﺗﻀﺎد ھﻮﯾﺘﯽ ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ‬
‫ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ را ﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﺑﮫ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ روی آورﻧﺪ‪ .‬دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ اﻓﺮاد‬
‫ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎزﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ را ھﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ‬
‫ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﺪن ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ‬
‫آﻧﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ آﻧﺮا ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﮫ از ﺗﺼﻤﯿﻢ دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ؟‬
‫ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺣﻞ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺪادی از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮﺳﺴﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬
‫ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭘﻨﮭﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ‪ .‬ارﺗﮑﺎب ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎ در ذھﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﭘﯽ‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﺟﺴﺘﻦ از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮاردادن ﺳﻌﯽ‬
‫ﺑﮫ اﺟﺮای ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺧﻮد دارﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ‪ ،‬اﻣﺮی اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﻓﺮد در ﻧﮭﺎﯾﺖ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﻮد‪ .‬از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺗﺴﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و‬
‫ھﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ دﮐﺘﺮھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد اﻓﺮاد ‪transgender‬‬

‫و ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ اﻓﺮادی ﮐﮫ ھﻨﻮز در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد اﺑﮭﺎم دارﻧﺪ ﻣﯽ‬
‫ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ‬
‫و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﯿﺴﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ھﻤﻮاره ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ‪:‬‬

‫" ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮد دارﯾﺪ‪".‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدﯾﺪ و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﯾﺪ‪ ،‬در اﺷﺘﺒﺎھﯿﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد‬
‫ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل آن ھﺴﺘﯿﺪ و ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺎﺑﺖ آن‬
‫ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار دھﯿﺪ‪ .‬اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬وارد ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﮭﻨﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ و روﺷﮭﺎی درک ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮاوان اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮑﺎن‪ ،‬رواﻧﺸﻨﺎس‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮاده و‬
‫ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ روش واﻗﻌﯽ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ‪ ،‬روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ‬
‫ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎدرون ﺧﻮد روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ و ھﺮﮔﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎد‬
‫ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯿﺪ و ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﮫ آن‬
‫ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﯾﺪ ﮐﮫ اﺷﺘﺒﺎھﺎت زﯾﺎدی در ﮐﺎر اﺳﺖ‪ ،‬آﻧﺮا دور ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ‪.‬‬
‫ھﻤﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﺖ و دردﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ‬
‫ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﮫ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﭼﮫ در ﺻﻮرت از دﺳﺖ دادن زﻣﺎن و ﭼﮫ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻏﻠﻂ‪ ،‬وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑﮫ ھﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ رد اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ ،‬ﻏﻠﺒﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ‬
‫دﻻﯾﻞ ﺗﺮﺳﮭﺎی دروﻧﯽ ‪ ،‬ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ‪ ،‬ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ ﺗﺮس از ﻃﺮد ﺷﺪن ‪ ،‬راﺿﯽ ﺑﮫ ﺗﺤﻤﻞ درد ﺷﻮﯾﺪ‪ ،‬وﻟﯽ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و آﻧﮭﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر‪ ،‬ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد‬
‫روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ و درک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ و ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﻮﻗﺘﯽ و دارای اﺛﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار‬
‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ھﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ‪ ،‬آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ در ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ‬
‫ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺧﻄﺮات آن ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺮای ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه اﺛﺮات ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت اﺛﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ‬
‫ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ اﺛﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون در اﻓﺮاد ‪ FTM‬ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﺖ‪ .‬ھﻮرﻣﻮن‬
‫ﺗﺮاﭘﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺳﺎده و روﺷﻦ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس و اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد‬
‫ﻗﺒﻮل ﺷﻤﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ‬
‫اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﮫ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻮارض آن ھﺴﺘﯿﺪ‪.‬‬

‫ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم داده ام‬
‫ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻠﻮغ‪ ،‬ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ھﻮﯾﺪا ﺷﺪ و در آن زﻣﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪن‬
‫ﺧﻮد دﯾﺪم و ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دروﻧﯽ‪ ،‬ای ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺮا ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺮگ و ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ‬
‫ﻓﯿﻠﻤﮭﺎ و داﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ درﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ ﻗﺮار داﺷﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ‬
‫ﺑﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻮی ﺧﻮد ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮدم و ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ‪ ،‬اﺣﺴﺎس دروﻧﯽ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮐﮫ‬
‫درﯾﺎﺑﻢ ﭼﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﺮا ﺷﺎد ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ام و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺒﻞ ھﻤﮫ ﻋﻮاﻗﺐ آن ‪،‬‬
‫ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم‪ .‬ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ھﻤﺰﻣﺎن ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ‬
‫را ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل اداﻣﮫ دادم و در ﻧﮭﺎﯾﺖ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ زدم‪.‬‬

‫دﻻﺋﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯽ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎ‬
‫از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺷﺪن ﺑﺎ ﻏﻢ و ﺷﺮم و اﻧﺪوه ﻓﺮاوان ھﻤﺮاه اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﺎه اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﯿﺮوی اھﺮﯾﻤﻨﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎ‪ ،‬ھﺪاﯾﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺜﻞ ھﻮش و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ‬
‫ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻃﯽ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ در ھﺮ ﺳﻄﺤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮل ﺟﺎﻣﻌﮫ‬
‫‪ ،‬ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ھﻮﯾﺖ و ﻧﻘﺶ آن در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻗﺎدرﯾﻢ‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد‪ ،‬ﮐﺎرھﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮدی را اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺰاﯾﺎی ھﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﮭﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻄﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی زﺑﺎﻧﯽ زﻧﺎﻧﮫ و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬
‫درک رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻓﻀﺎی ﻣﺮداﻧﮫ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ و اﮔﺮ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد‬
‫ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬آﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد ﺗﻮان ﺣﯿﺮت آورﺧﻮد را ﺑﮫ ﺑﻘﯿﮫ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ‪.‬‬
‫ﻣﺎ دارای ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﺮﻏﺮور ھﺴﺘﯿﻢ‪ .‬در ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ و ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﺧﺪاﯾﺎن و‬
‫ارواح ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺪ اﻏﺮاق ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ‪:‬‬

‫" ﻣﺎ ﺟﻨﺲ ﺑﺮﺗﺮ ھﺴﺘﯿﻢ‪".‬‬
‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺘﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال‬
‫ﺷﺪن و اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ زاده ﺷﺪن ﭼﻨﺪان ھﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﮭﺘﺮ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ‬
‫‪ % 30‬از ﻣﺮدان ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال و ‪ %40‬زﻧﺎن ﺗﺮاﻧﺲ‪ ،‬ھﻤﻮﺳﮑﺴﻮال) ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎز( ھﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺰاﻣﺎ‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ راه درﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫در ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺴﺮ‪ ،‬ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺟﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و در ھﻔﺘﮫ دوازدھﻢ‬
‫ﻓﻨﻮﺗﺎﯾﭗ ﭘﺴﺮاﻧﮫ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻐﺰ و ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰی در ھﻔﺘﮫ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬در ﺳﺎل ‪1995‬‬
‫ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ‪ J-N Zhou‬ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰی در ﻧﺎﺣﯿﮫ ‪ BSTe‬ﻣﻐﺰ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺤﻘﻘﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪Chung‬‬
‫در ﺳﺎل ‪ 2002‬درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻐﺰ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ھﻨﻮز‬
‫ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﮭﺎی دﻗﯿﻖ ﻣﻐﺰ و ﻣﺮاﮐﺰ ھﻮﯾﺘﯽ در آن ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻤﯽ درک ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ﻣﺮد در ﺑﭽﮕﯽ‬
‫‪-1‬ﺗﻨﻔﺮ از آﻟﺖ و ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻧﮭﺎ‬
‫‪-2‬ﻃﺮد ﺑﺎزﯾﮭﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﭘﺴﺮاﻧﮫ‬
‫‪-3‬اﻧﮑﺎر ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻇﺎھﺮی ﺧﻮد‬
‫‪-4‬ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﭘﻮﺷﺸﮭﺎی زﻧﺎﻧﮫ‬
‫‪-5‬ﺳﻌﯽ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ ھﺎی ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ‬

‫وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی زن در ﺑﭽﮕﯽ‬
‫‪-1‬ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ادرار ﮐﺮدن در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﮫ‬
‫‪-2‬اﻧﮑﺎر ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻇﺎھﺮی و اﺻﺮار ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ آﻧﮭﺎ آﻟﺖ ﻣﺮداﻧﮫ دارﻧﺪ و آﻟﺖ آﻧﮭﺎ رﺷﺪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫‪-3‬ﺗﻨﻔﺮ از رﺷﺪ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ و ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﮫ‬
‫‪-4‬ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎﻧﮫ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﭘﻮﺷﺸﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ‬
‫‪-5‬ﺳﻌﯽ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ ھﺎی ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ‬

‫وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺰرﮔﺴﺎل‬
‫‪-1‬اﻧﮑﺎر ﻣﺸﺨﺼﺎت اوﻟﯿﮫ و ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺟﻨﺴﯽ‬
‫‪-2‬درﺧﻮاﺳﺖ ھﻮرﻣﻮن‪ ،‬ﺟﺮاﺣﯽ و ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻇﺎھﺮ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ در آورد‪.‬‬
‫‪-3‬ﺑﺎور ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺷﺘﺒﺎه و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ‬
‫ﺑﯿﻤﺎران ‪ MTF‬ﻇﺎھﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد را زﻧﺎﻧﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را زﻧﺎﻧﮫ ﺗﺮ از اﻓﺮاد ھﻤﻮﺳﮑﺴﻮال ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﯿﻤﺎران ‪ FTM‬از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ رواﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮭﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ‬
‫اﻓﺮاد ‪ MTF‬ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ھﺮ دو ﮔﺮوه ‪ MTF‬و ‪ FTM‬ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ‪ 5‬ﺳﺎل دارای وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮی‬
‫ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ وﺿﻌﯿﺖ ‪ ) MMPI‬ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺴﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ( آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ‬
‫و ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ آن ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ و ﻋﻮارض ﻣﻨﻔﯽ آن‬
‫‪-1‬ﺧﻮد ﮐﺸﯽ‪ %12 :‬اﻓﺮاد ‪ MTF‬و ‪ %21‬اﻓﺮاد‪ FTM‬ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺳﻌﯽ ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎ‬
‫ﺷﺪن‪ ،‬ﻃﺮد از اﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪی در اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﻨﻔﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ آﻣﺎر‬
‫ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬
‫‪-2‬اﺳﺘﻔﺎده از دﺧﺎﻧﯿﺎت‪ % 29 :‬از اﻓﺮاد ‪ MTF‬و ‪ %26‬از اﻓﺮاد ‪ FTM‬ﺑﮫ دﺧﺎﻧﯿﺎت رو ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از‬
‫ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪-3‬ﺑﯽ اﺷﺘﮭﺎﯾﯽ ﻋﺼﺒﯽ‪ :‬ﺑﺴﯿﺎری از ‪ FTM‬ھﺎ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ دﭼﺎر ﺑﯽ اﺷﺘﮭﺎﯾﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ‬
‫ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺧﻮری ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻻﻏﺮ ﻧﮕﮫ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻇﻮاھﺮ زﻧﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﺑﻄﻮر آﻣﺎری ﺣﺪود‬
‫‪ %28‬اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ دﭼﺎر ﺑﯽ اﺷﺘﮭﺎﯾﯽ ﻋﺼﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪-4‬ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﺎل ‪ 1997‬در ﺣﺪود ‪ %10‬اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ‪ ،‬دﭼﺎر اﻧﺰوای ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪-5‬زوال ﺷﺨﺼﯿﺖ‬

‫وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﺧﺘﻼل ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ) ‪( GID‬‬
‫‪-1‬ﺳﻨﺪرم ‪ SNOW WHITE‬و ﭘﺎﺳﺦ ‪ : Counter-phobic‬اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﺎه ﺟﮭﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﺑﮫ‬
‫دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ رو ﻣﯽ آورﻧﺪ‪.‬‬
‫‪-2‬اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ‬
‫‪-3‬ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﮫ ھﺎ‬
‫‪-4‬ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻟﺒﺎس ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ‬
‫‪-5‬ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺼﺒﯽ‬
‫‪ %80‬اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎھﺮ ﺧﻮد راﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ‪ %2‬از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫از ﻣﯿﺎن ‪ 435‬ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ‪ GID‬ﮐﮫ ‪ 318‬ﻧﻔﺮ از آﻧﮭﺎ ﻣﺮد و ‪ 117‬ﻧﻔﺮ از آﻧﮭﺎ زن ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺪود ‪ %9‬دارای‬
‫ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی رواﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی رواﻧﯽ در اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬
‫ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫در آﻣﺎر ﮔﯿﺮی ﺳﺎل ‪ 1996‬ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ‪ 19‬ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ‪ 5‬ﺳﺎل ‪ %68 ،‬از اﯾﻦ‬
‫اﻓﺮاد ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ‪ .‬ﺳﮫ ﻧﻔﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی در‬
‫اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺗﻤﺎﯾﻼت و وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ ﻣﺮد ﺣﻘﯿﻘﯽ‬
‫‪-1‬ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی‬
‫‪-3‬ھﻮﺷﻤﻨﺪی و زﯾﺮﮐﯽ‬
‫‪-5‬ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ‬
‫‪-7‬اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﻨﮕﯽ‬
‫‪-9‬ﻗﻮی و ﻣﺤﮑﻢ‬
‫‪-11‬ﺳﺮﮐﺶ و ﻣﺘﻤﺮد‬
‫‪-13‬ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﮫ ارﺗﺶ‬

‫‪-2‬ﮐﻤﺎل ﻃﻠﺒﯽ‬
‫‪-4‬ﺧﻨﺪاﻧﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ‬
‫‪-6‬ﺗﺪارک دھﻨﺪه‬
‫‪-8‬ﻣﮭﺎﺟﻢ و ﺗﺠﺎوز ﮐﺎر‬
‫‪-10‬دوﺳﺘﺎر ورزش‬
‫‪-12‬ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا‬

‫ﺗﻤﺎﯾﻼت و وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ زن ﺣﻘﯿﻘﯽ‬
‫‪-1‬زﻧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻔﺎت زﻧﺎﻧﮫ‬
‫‪-3‬ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ‬
‫‪-5‬ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ‬
‫‪-7‬ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺧﺎﻧﮫ داری‬

‫‪-2‬آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی‬
‫‪-4‬اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ‬
‫‪-6‬ﻏﻢ ﺧﻮار و ﭘﺮﺳﺘﺎر‬
‫‪-8‬ﺗﯿﺰ ھﻮش ﻧﺒﻮدن‬

‫اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺒﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ھﺮ دو ﺟﻨﺲ دﯾﺪه ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻣﺮد‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارای ﺗﻤﺎﯾﻼت زﻧﺎﻧﮫ‪ ،‬ﺧﺎﻧﮫ دارای و ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪:‬‬
‫"‪ " Quentin Quisp‬و ﯾﺎ " ‪ " Richard Simmons‬و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬
‫از ﻃﺮﻓﯽ ﯾﮏ زن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل و ﺳﺨﺖ ﮐﻮش ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎﭼﺮ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ و ﯾﺎ ﺳﺨﺖ و ﺑﺎھﻮش‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ "اﻟﯿﺰا راﯾﺲ" و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن اﯾﻠﮭﺎی ﺑﺨﺘﯿﺎری و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ زن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ھﻮﯾﺖ ﺑﮫ اﺣﺴﺎس ﻋﻤﯿﻖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮدش ﻣﺮﺑﻮط‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ را در اوان ﮐﻮدﮐﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﺲ‬
‫از ﺑﻠﻮغ و در دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﻣﻄﺮح در ﺑﮭﺒﻮد اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬

‫ﺗﻼش در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ ھﺎ‬
‫اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ‬
‫ﺑﮭﺒﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ‬
‫ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﮭﺎی رواﻧﯽ‬
‫ارﺗﻘﺎء آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ‬

‫اﻟﺰاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال‬
‫‪-1‬ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ رواﻧﺸﻨﺎس ﯾﺎ رواﻧﭙﺰﺷﮏ و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﻣﺎﻧﯽ‬
‫‪-2‬اﻗﺪام ﺑﮫ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺴﺎل‬
‫‪-3‬اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎھﺮی ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ آراﯾﺶ و ﭘﯿﺮاﯾﺶ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺟﺮاﺣﯽ‬
‫‪ -4‬ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 6‬ﻣﺎه‬
‫‪-5‬ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ ‪SRS‬‬
‫در ﻋﻤﻞ ﺟﮭﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ درﻣﺎن‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮان ‪ 4‬ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﻓﻮق را ﺑﻄﻮر ﻣﻮازی اﻧﺠﺎم داد‪.‬‬
‫ﯾﮑﯽ از روﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﮭﺖ ﺗﺴﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم داد‪،‬‬
‫ﺗﺴﺖ ‪ GOGIATI‬اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺴﺖ‪ ،‬روﺷﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ‬
‫ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮔﺰﯾﻨﮫ ای ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺑﯿﻤﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت ﺟﻮاب دھﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ‪ GOGIATI‬ﯾﮏ روش ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻮده و‬
‫در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ روﺷﮭﺎ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺘﺪ‪ ،‬ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﮫ ھﻮﯾﺘﯽ را ﺑﺎ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﻮﯾﺖ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ " ‪" Jennifer Diane Reitz‬‬
‫ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬روش ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای اﻓﺮاد ‪ MTF‬ﮐﮫ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﮑﺮده و ﻣﺮدد در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻤﯿﻢ‬

‫ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ روش دارای اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻌﯽ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﻨﺎر ﺗﺴﺘﮭﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ‬
‫رورﺷﺎخ و ‪ MMPI‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻟﯿﻨﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ ‪ GOGIATI‬ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪http://transsexual.org/cogiati/index.php?lang=en‬‬
‫در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﻮاﻻت ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم آﻧﮭﺎ ﻧﻤﺮه و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای‬
‫ﺷﻤﺎ اراﺋﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﮑﻦ وارد ﻟﯿﻨﮏ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻃﻮل اﻧﮕﺸﺖ اﻧﮕﺸﺘﺮي و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻐﺰي‬
‫ﻃﻮل اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮭﻤﻲ درﺑﺎره اﺳﺮار ﻣﻐﺰ و ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻃﻮل اﻧﮕﺸﺖ‬
‫اﻧﮕﺸﺘﺮي و ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪازه آن ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره رواﯾﺖ ﮔﺮ ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي و ﺗﺎﺛﯿﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻨﯿﻨﻲ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬در زﻧﺎن ﻃﻮل اﻧﮕﺸﺖ اﻧﮕﺸﺘﺮي ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ھﻢ اﻧﺪازه و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺰﯾﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ‬
‫از اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره اﺳﺖ ‪ .‬در زﻧﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﻃﻮل اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﮕﺸﺖ اﻧﮕﺸﺘﺮي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﯾﻼت‬
‫ھﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻛﺎھﺶ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﮕﺸﺖ ﺣﻠﻘﮫ ﺑﮫ اﺷﺎره ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺮداﻧﮫ و‬
‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎي ﻣﺮداﻧﮫ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ دھﺪ‪ .‬ﺑﺮﻋﻜﺲ در ﻣﺮدان ﻃﻮل اﻧﮕﺸﺖ اﻧﮕﺸﺘﺮي اﻏﻠﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻧﮕﺸﺖ‬
‫اﺷﺎره اﺳﺖ و ﺑﺮاﺑﺮي آﻧﮭﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت ھﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ) ‪ (gay‬ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﯾﺰ‬
‫اﻧﮕﺸﺘﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﺮ روي دﺳﺖ راﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد‪ .‬ﻣﺮداﻧﮫ ﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎي‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ و رﯾﺎﺿﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻗﺪرت ﺗﺠﺴﻢ ﻓﻀﺎﯾﻲ و زﻧﺎﻧﮫ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي‬
‫زﺑﺎن و ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن و ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪ .‬از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﯾﻚ ﻛﻮدك ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﻲ‬
‫ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﻲ از ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وي داﺷﺖ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮم زﻧﺎﻧﮫ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ زاﯾﺶ‬
‫در زﻧﺎن و ﻛﺎھﺶ ﺧﻄﺮات ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﮫ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ اﻧﮕﺸﺘﺮي ﺑﻠﻨﺪ‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮ در‬
‫ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﺣﻤﻠﮫ ﻗﻠﺒﻲ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬از اﯾﻦ رو در ﻣﺮدان اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﻜﻞ زﯾﺮ اﻟﮕﻮي ﻏﺎﻟﺐ در ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪازه اﻧﮕﺸﺖ اﻧﮕﺸﺘﺮي و اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره در زﻧﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ‪:‬‬

‫ﺷﻜﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﮕﻮي ﻣﺮداﻧﮫ ﻧﺮﻣﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﻓﺮم ﻏﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت ھﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ در ﺗﺼﻮﯾﺮ‬
‫ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬

‫اﻟﮕﻮي دﺳﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ‬

‫ﻓﺮم ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﺮﻣﺎل‬

‫ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ در اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال‬
‫ﻣﻘﺪﻣﮫ‬
‫ﺑﮫ ﺟﺰ ﮐﺮﻣﻮزوﻣﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﮔﻮﻧﺎدھﺎ‪ ،‬ﮐﻠﯿﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﺑﺪن ﻣﺮد و زن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ‬
‫ﺷﺮوع ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺨﻤﺪاﻧﮭﺎ و ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اوﻟﯿﮫ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮد و زن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﻏﺪد ﺑﺎ‬
‫ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺮوژن) ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺨﻤﺪاﻧﮭﺎ( و ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون و ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﺶ) ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ( ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﻤﯿﻞ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺟﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻏﺪد دارای ﻓﺮم ﯾﮑﺴﺎن و ﺷﺒﮫ‬
‫زﻧﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻠﻮغ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی‬
‫ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون و ﻣﺸﺘﻖ آن ‪-5‬آﻟﻔﺎ دی ھﯿﺪرو‬
‫ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ آﻟﺖ ﻣﺮداﻧﮫ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺟﻨﺴﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮھﺎی ﺟﻨﺴﯽ‪ ،‬ﮐﻠﻔﺖ ﺷﺪن ﺻﺪا‪،‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎھﯿﭽﮫ ای در ﺑﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﺪ در ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬در دﺧﺘﺮھﺎ ﻧﯿﺰ‬
‫اﺳﺘﺮوژن ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ و ذﺧﯿﺮه ﺷﺪن ﭼﺮﺑﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ اﻃﺮاف ﻟﮕﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺮﻣﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﻮﺳﺖ زﻧﺎن‬
‫ﻧﺮﻣﺘﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮدان اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﺻﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﻮاھﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ‪ ،‬ﺑﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺑﮫ ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ‪ .‬اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪھﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺑﺰار اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻧﺠﺎم دو ﺳﺎل ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ در‬
‫ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺷﻔﺘﮕﯽ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ) ‪ ( GID‬اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ‪ .‬زﯾﺮا ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ‬
‫ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺮدد و ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ‬
‫ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﺨﺺ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ‬
‫ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻇﺎھﺮی ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻨﺴﯽ‬
‫‪ -2‬اﻟﻘﺎء ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻄﻠﻮب) ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ(‬
‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺣﺬف ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬در ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ﻣﺮد ﺑﮫ زن)‪ ( MTF‬ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ‪،‬‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮداﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﮑﻠﺘﯽ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺪ‪ ،‬ﺷﮑﻞ ﭼﺎﻧﮫ‪ ،‬اﻧﺪازه دﺳﺖ و ﭘﺎ‪،‬‬
‫ﭘﮭﻨﺎی ﮐﻢ ﻟﮕﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی اﺳﺘﺨﻮان ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﮭﻨﺎی ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫و ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﺮﻋﮑﺲ درﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی زن ﺑﮫ ﻣﺮد) ‪،( FTM‬‬
‫ھﻮرﻣﻮن ھﺎی زﻧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻗﺪ) ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺪود ‪ 12‬ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان( و ﭘﮭﻦ ﺷﺪن ﻟﮕﻦ‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺟﮫ‪ :‬ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻠﯿﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را در ﺑﺪن‬
‫ﺑﻮﺟﻮد آورد‪ .‬ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻇﺎھﺮ‬
‫ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی زن ﺑﮫ ﻣﺮد) ‪ ،( FTM‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎھﯿﭽﮫ ای ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ ﻣﻤﮑﻦ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ در اﻓﺮاد ‪ MTF‬ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی زﻧﺎﻧﮫ دارای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺎھﺶ ﻣﻮھﺎی‬
‫ﺻﻮرت و ﻧﯿﺰ اﻟﻘﺎء رﺷﺪ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎ اﻏﻠﺐ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ھﻮرﻣﻮن‬
‫ﺗﺮاﭘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﮫ آراﻣﯽ در ﺑﺪن اﺛﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ‬
‫ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع درﻣﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺬﮐﺮ دھﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ در آﻧﮭﺎ از ﺑﯿﻦ‬
‫ﺑﺮود‪.‬‬

‫ﭼﮫ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﭼﮫ دوزی ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟‬
‫داده ھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه دﻗﯿﻘﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ داروھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع دارو ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ‪،‬‬
‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ‪ ،‬اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ‪ ،‬ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری داروﯾﯽ‪ ،‬ھﺰﯾﻨﮫ و ﺑﺎور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬دوز ﺑﮭﯿﻨﮫ اﯾﻦ‬
‫داروھﺎی ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ھﻨﻮز ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﺛﺮات اوﻟﯿﮫ اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﻌﺪ از ‪ 6-8‬ھﻔﺘﮫ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬در اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ‪ FTM‬ﺻﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﻓﺮاد ‪ MTF‬درد ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای ﻧﻤﻮد در ﻇﺎھﺮ ﺑﮫ ‪ 6-24‬ﻣﺎه و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد‪ .‬ﻣﺜﻼ رﺷﺪ ﻣﻮی ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ‬
‫اﺳﺖ در اﻓﺮاد ‪ FTM‬ﺑﻌﺪ از ‪ 4-5‬ﺳﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻻزم در اﻓﺮاد ‪ MTF‬ﺟﮭﺖ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮداﻧﮫ‬
‫ﻏﺪه ھﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﺷﺢ ھﻮرﻣﻮن ﻟﻮﺗﺌﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ‪ LH‬اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ھﻮرﻣﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی‬
‫ﺑﯿﻀﮫ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ و اﺳﭙﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﺬف و ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ‪ LH‬ﻣﯽ ﺗﻮان‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺮداﻧﮫ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد‪ .‬داروھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ‪ triptorelin‬و ‪ leuprorelin‬ﺑﮫ‬
‫ﻣﯿﺰان ‪ 3.75‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ھﺮ ‪ 4‬ھﻔﺘﮫ ﺑﺼﻮرت ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل ‪ LH‬ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ‬
‫داروھﺎ ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﺸﺎﺑﮫ زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﮫ اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﮔﺰارش ﺗﺠﺮﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ اﯾﻦ داروھﺎ‬
‫ﭼﮫ اﺛﺮاﺗﯽ در اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ‪ .‬ﺳﯿﭙﺮوﺗﺮون اﺳﺘﺎت) آﻧﺪروﮐﻮر( و ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژﺳﺘﺮوﻧﮭﺎ در دوز ﮐﺎﻓﯽ‬
‫ﻗﺎدرﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﻮﻧﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻦ را ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان از‬
‫داروﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺪروﮐﺴﯽ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺎت ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ‪ 5-10‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ .‬ﭘﺮوژﺳﺘﺮوﻧﮭﺎ‬
‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی آﻧﺪروژن ) ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ( دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﺮ‬
‫اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﺑﮫ ‪-5‬آﻟﻔﺎ دی ھﯿﺪرو ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ) ‪ ( DHT‬ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ داروﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﭙﯿﺮوﻧﺎﻻﮐﺘﻮن‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ .‬دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ دارو ‪ 100-200‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز اﺳﺖ‪ .‬داروی ﻓﺎﯾﻨﺎﺳﺘﺮﯾﺪ) ‪( Finasteride‬‬
‫ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم اﺗﺼﺎل ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺘﮭﺎی ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬از آﻧﺠﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ‬
‫ﺳﯿﭙﺮوﺗﺮون اﺳﺘﺎت اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ دوز ‪ 100‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود‪ .‬داروی ﻣﺪروﮐﺴﯽ‬
‫ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ آﻧﺪروژن دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﻠﻮﺗﺎﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ‪ 300‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز و‬
‫ﻓﻠﻮﺗﺎﻣﯿﺪ) ‪ Eulexin‬ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ‪ 250‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم و ﺳﮫ ﺑﺎر در روز ( ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ‬
‫داروھﺎ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﻧﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻨﮭﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺪروژن ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﺳﭙﯿﺮوﻧﻮﻻﮐﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﻠﻮﮐﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﺗﺼﺎل ھﻮرﻣﻮن ﻣﺮداﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﮐﻠﯿﮫ داروھﺎی ﻓﻮق دارای اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎھﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﮭﺎﺳﺖ ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ‬
‫ﮐﺎھﺶ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎھﯿﭽﮫ ھﺎ‪ ،‬ﮐﺎھﺶ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ و ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ از ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ‬
‫ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫داروی ﺿﺪ آﻧﺪروژن ﻣﻮﺛﺮ‪ ،‬ﺳﯿﭙﺮوﺗﺮون اﺳﺘﺎت اﺳﺖ و ﮔﺰﯾﻨﮫ دوم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﭙﯿﺮوﻧﻮﻻﮐﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺳﯿﭙﺮوﺗﺮون ﺑﺎ دوز ‪ 100‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم و اﺳﭙﯿﺮوﻧﻮﻻﮐﺘﻮن ﺑﺎ دوز ‪ 100-200‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﺑﮑﺎر ﻣﯽ‬
‫روﻧﺪ‪.‬اﺳﭙﯿﺮوﻧﻮﻻﮐﺘﻮن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان داروﯾﯽ در رﻓﻊ ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ در زﻧﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ را ﺑﮫ ﻓﺮم زﻧﺎﻧﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﺪروﮐﺴﯽ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺎت ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﻮارض و ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ ﺟﺎی‬
‫ﺳﯿﭙﺮوﺗﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ھﺮﭼﻨﺪ ﻗﺪرت و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺮا ﻧﺪارد‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺟﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ دوز ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ آﻧﺪروژن ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻮھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺟﮭﺖ رﺷﺪ و ﺷﺮوع ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﻮرﻣﻮن ﻣﺮداﻧﮫ ﯾﺎ آﻧﺪروژن ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ‬
‫ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ‪ ،‬دوز ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺿﺪ آﻧﺪروژن ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﯿﻤﺎران اﻇﮭﺎر داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮھﺎی‬
‫ﺟﻨﺴﯽ آﻧﮭﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺿﺪ آﻧﺪروژن ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫داروھﺎی ﺿﺪ آﻧﺪروژن ﻣﻮھﺎی ﺑﺪن را ﮐﮫ دارای ﺗﺮاﮐﻢ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮھﺎی ﺻﻮرت ھﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬
‫ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﻣﻮھﺎی ﺻﻮرت ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﻗﺎدر ﺑﮫ آراﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﺎھﺶ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬درﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮای‬
‫از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﻧﮭﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ و ﻟﯿﺰر ﻻزم اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮی ﮐﻤﯽ در ﺻﻮرت ﺧﻮد دارﻧﺪ‪ ،‬ﻧﯿﺎز‬
‫ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺿﺪ آﻧﺪروژن ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻮﺟﮫ‬
‫‪-1‬ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق‪ ،‬ﺑﺮای ﺣﺬف ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮان از داروھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ‬
‫اﺳﭙﯿﺮوﻧﻮﻻﮐﺘﻮن ﺑﺎ دوز ‪ 200-100‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز و ﯾﺎ ﻣﺪروﮐﺴﯽ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺎت ﺑﺎ دوز ‪ 15-10‬ﻣﯿﻠﯽ‬
‫ﮔﺮم در روز و ﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ از ‪ 150-100‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺳﯿﭙﺮوﺗﺮون اﺳﺘﺎت در روز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد‪ .‬اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﺎ‬
‫دوزھﺎی ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺮﺷﺢ ‪ LH‬را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﭙﺮم و ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ ﺷﻮﻧﺪ‬
‫و ﺑﺪﯾﻦ روش آﺛﺎر ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺟﻨﺴﯽ را ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﭙﺮوﺗﺮون ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺘﮫ و‬
‫دﭼﺎر ﺧﺎرش در دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ادرار ﺳﺤﺮﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﮭﺎ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫‪-2‬ﮔﺎه ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ آﺳﺎﻧﺘﺮ و ﮐﺎھﺶ ﻋﻮارض ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ‪ ،‬ﺑﮫ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ )‬
‫‪ ( Orchiectomy‬ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯽ ﺣﺴﯽ‬
‫ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ دوز ﻣﺼﺮف داروھﺎی ھﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی‬
‫ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ‬
‫ﺑﯿﻤﺎران و ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺸﺎﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﺪون ﺗﺨﻤﺪان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ‪ 1.25-0.625‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻗﺮص‬
‫اﺳﺘﺮوژن ﮐﻮﻧﮋﮔﮫ) ﭘﺮﯾﻤﺎرﯾﻦ( در ھﺮ روز ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﺼﺮف ‪ 5-10‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻗﺮص ﻣﺪروﮐﺴﯽ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون‬
‫اﺳﺘﺎت در ‪ 10‬روز اول ھﺮ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺎء ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻧﺎﻧﮫ‬
‫ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻟﻘﺎء وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی زﻧﺎﻧﮫ اﺳﺘﺮوژن ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻟﻘﺎء ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم‬
‫ﻧﺸﻮد‪ .‬ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ‪ Meyer‬ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﺳﺘﺮوژن ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬دارای‬
‫رﺷﺪ ﺳﯿﻨﮫ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون را ﺑﻄﻮر ھﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ‬
‫ﻗﻄﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوژﺳﺘﺮوﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﻤﺮاه اﺳﺘﺮوژن‬
‫ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﮫ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت‬
‫ھﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺮوژن ﺑﺎ دوز ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﮫ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺧﻄﺮ‬
‫ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ‪ ،‬ﺳﻦ ﻓﺮد و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ‪ ...‬ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و‬
‫اﻏﻠﺐ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ رخ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی ‪ 30‬ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏ‬
‫ﺑﺎر ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﯿﻨﮫ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺗﺤﺖ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﮭﺘﺮ‬
‫اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ‪ ،‬از ﺳﯿﻨﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻌﻤﻞ‬
‫آورﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻮﺟﮫ‬
‫اﯾﺠﺎد درد در ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ در اﺑﺘﺪای ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل از ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ‬
‫اﯾﻦ دردھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺖ) ﮐﯿﺴﺘﮭﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﻮرم ﻟﻨﻒ ھﺎ در اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ( و ﯾﺎ‬
‫ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﭼﺎی و ﻗﮭﻮه ﮐﮫ دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬دراﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ‬
‫ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎ و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ ،E‬ﻣﻘﺪار درد ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﺼﺮف زﯾﺎد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ از‬
‫ﺟﻤﻠﮫ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ E‬ﺿﺮورت ﻧﺪارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻠﻮروﺑﯿﻦ و زردی ﭼﺸﻢ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه ﺟﺎت‬
‫در ھﺮ ﺻﻮرت در اﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد‪ .‬درد ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺳﯿﻨﮫ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎی ﻓﻮق ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺨﺶ‬
‫ﭼﭗ و زﯾﺮ ﺑﻐﻞ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﮔﺎھﺎ ﺑﺎ درد ﻗﻠﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از دوزھﺎی ﺑﺎﻻی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز و ﮔﺎھﺎ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ‬
‫ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺮات آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻨﺰل ﺳﯿﻨﮫ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای‬
‫اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﭘﮭﻠﻮی ﺧﻮد را ﻓﺸﺎر داده و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﮫ ﺧﻮد را‬
‫در ﭘﮭﻠﻮی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری در ﻣﯿﺎن ‪ 500‬ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺮاﻧﺲ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ‪ 0-20‬ﺳﺎل ﺗﺤﺖ‬
‫ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ) ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ 6.5‬ﺳﺎل( ھﯿﭻ ﻣﻮرد ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﮫ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ‪.‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ‪ ،‬ھﺰﯾﻨﮫ‪ ،‬ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻧﮭﺎ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ‬
‫در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ‪.‬‬
‫اﺗﻨﯿﻞ اﺳﺘﺮادﯾﻮل‪ :‬ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮوژن ﺳﻨﺘﺰی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ ارزاﻧﺘﺮ و ﺑﺮاﺣﺘﯽ در‬
‫دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ‪ 50‬ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ‪ 0.05‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم دوﺑﺎر در روز اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ دوز‬
‫را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دو ﻗﺮص ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ) ‪ LD‬ﯾﺎ ‪ ( HD‬در روز ﺑﺪﺳﺖ آورد‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺮص ھﺎ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮاﺳﭙﺘﯿﻮ‬
‫ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮭﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺮوژن ﮐﻮﻧﮋوﮔﮫ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ :‬اﯾﻦ اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ در اﺑﺘﺪا از ادرار ﻣﺎدﯾﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ‪ .‬در ﯾﮏ زن‬
‫ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻌﺪ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ دوز ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﻣﺎده ‪ 0.625-1.25‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده‬
‫دوز اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ‪ 10-5‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ دارای اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ‬
‫ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ دوز ‪ 2.5‬و ‪ 5‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺳﮑﺘﮫ ﻗﻠﺒﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ‪ .‬ﺑﮫ اﯾﻦ دارو‬
‫ﭘﺮﯾﻤﺎرﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫‪– 17‬ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﯾﻮل ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﮫ اﺳﺘﺮادﯾﻮل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ :‬دوز آن ﺑﺼﻮرت ﻗﺮص ‪ 2-4‬ﻣﯿﻠﯽ‬
‫ﮔﺮم در روز اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﻀﻼﻧﯽ دوز آن ‪ 20-200‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮑﺎر‬
‫ﻣﯽ رود‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ دارو ﺣﺪود ‪ %10‬از ﺑﯿﻤﺎران از ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻖ زﯾﺎد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬
‫دارو در ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ‪ 100‬ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم اﺗﻨﯿﻞ اﺳﺘﺮادﯾﻮل در ھﺮ روز‪ ،‬روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ‬
‫ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ آن‪ ،‬در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﺗﺮﻣﺒﻮآﻣﺒﻮﻟﯽ در ﺑﯿﻤﺎران‬
‫ﺑﺎﻻی ‪ 40‬ﺳﺎل اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻋﻮض ﺷﺪه و در آﻧﮭﺎ از دوزھﺎی زﯾﺮ ﺟﻠﺪی اﺳﺘﺮادﯾﻮل ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ‪100‬‬
‫ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم و ھﻔﺘﮫ ای دوﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫در ﺑﯿﻤﺎران ﺟﻮان ﺧﻄﺮ ﺗﺮﻣﺒﻮآﻣﺒﻮﻟﯽ در ﺣﺪود ‪ %2.1‬و در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی ‪ 40‬ﺳﺎل در ﺣﺪود ‪ %12‬اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ‬
‫ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﯿﻤﺎران ﺟﻮان اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻨﯿﻞ اﺳﺘﺮادﯾﻮل ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﮫ دو دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬
‫اول آﻧﮑﮫ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﮫ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ اﺳﺘﺮوژن ﺧﻮن‬
‫ﺑﮫ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬
‫و دوم آﻧﮑﮫ اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ‪ MTF‬دارای اﯾﻦ ﺑﺎور ﻏﻠﻂ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ دوز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ‬
‫ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ﺣﺪود ‪ 800‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﺘﺮادﯾﻮل ﺗﺰرﯾﻘﯽ در ھﺮ ھﻔﺘﮫ‬
‫ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد و دﭼﺎر ﻋﻮارض ﺟﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی از دوز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ دوز ﻣﺼﺮف ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺷﺒﯿﮫ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﮫ ﺧﻮاھﺪ‬
‫ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان‪ ،‬ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ و ﭘﯿﺮی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺼﺮف‬
‫ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﮫ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوژﺳﺘﺮون را‬
‫ﻣﻔﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﯾﯽ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‪ .‬از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ‬
‫‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ و ھﻤﺰﻣﺎن از ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ‪ ،‬اﺳﺘﺮوژن‪ ،‬ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﺮﻣﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯿﺰان آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ‪-25‬‬
‫‪ 5‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‬
‫ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﺛﺮ ﻓﯿﺪﺑﮑﯽ اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ در دوز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻣﻮﺟﺐ‬
‫اﯾﺠﺎد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻮش ھﺎی ﭼﺮﮐﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﻧﮑﺎت در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب‬
‫ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ درﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪FTM‬‬
‫از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻧﺎﻧﮫ‬
‫ﺿﺪ اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﻮﻧﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻦ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺗﺮﺷﺢ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی زﻧﺎﻧﮫ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ‬
‫ﺗﺌﻮری ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎی ‪ LHRH‬اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﮫ درﺑﺎره آن ﻗﺒﻼ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) ﺳﺮﮐﻮب‬
‫ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ‪.( LH‬‬
‫ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ‪ 5-10‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻣﺪروﮐﺴﯽ‬
‫ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺎت ﺑﺼﻮرت ﻗﺮص روزاﻧﮫ و ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﻀﻼﻧﯽ ‪ 150‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم از آن در ھﺮ ﺳﮫ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ‬
‫اﻧﺠﺎم اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺎء ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮداﻧﮫ‬
‫آﻧﺪروژن ھﺎ دارای اﺛﺮ ﭘﺮﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺮداﻧﮫ ﺷﺪن ﺑﺪن ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﮫ ‪ 2-4‬ﺳﺎل و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان واﮐﻨﺶ ﺑﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ‪ ،‬ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ‪-‬ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬
‫از ﺟﻤﻠﮫ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده‪ ،‬اﺳﺘﺮھﺎی ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫دوز ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﺼﻮرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ‪ 200-250‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ھﺮ ‪ 14‬روز اﺳﺖ‪ .‬از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان‬
‫از ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون دﮐﺎﻧﻮات ﺑﺎ دوز ‪ 160-240‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ .‬از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﮫ اﯾﻦ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ در‬
‫‪ %50‬ﺑﯿﻤﺎران‪ ،‬ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﮫ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر آﻧﮭﺎ از ﭘﺮوژﺳﺘﺮوﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﺷﻮد ﮐﮫ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﮫ آﻧﺪروژﻧﮭﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺮوﻟﻮن و ﻓﻠﻮﮐﺴﯽ ﻣﺴﺘﺮون ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻗﺪرت آﻧﮭﺎ در اﯾﺠﺎد‬
‫ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬در ‪ %50-60‬از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران‪ ،‬آﮐﻨﮫ) ﺟﻮش ﭘﻮﺳﺘﯽ( اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ‬

‫ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﻧﺠﺎم درﻣﺎﻧﮭﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬آﻣﺎر اﯾﻦ‬
‫ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﮫ ‪ 10-15‬درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ‪ .‬آﻧﺪروژﻧﮭﺎ دارای اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﻟﮕﻮی ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ھﺴﺘﻨﺪ و‬
‫اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺧﻄﺮاﺗﯽ را ﻣﺘﻮﺟﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺳﯿﮕﺎر‬
‫ﻧﮑﺸﻨﺪ و از اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮاﻇﺐ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫اﺛﺮات ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﺮد ﺑﮫ زن) ‪( MTF‬‬
‫ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود اﺗﻔﺎق ﻣﯽ‬
‫اﻓﺘﺪ‪ .‬ﻣﺼﺮف ﺳﯿﭙﺮوﺗﺮون اﺳﺘﺎت ﺑﮫ ھﻤﺮاه اﺗﻨﯿﻞ اﺳﺘﺮادﯾﻮل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ ﻣﻮھﺎی ﺷﮑﻢ و ﺑﺎﺳﻦ دارد‪ ،‬وﻟﯽ‬
‫ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻮھﺎی ﺻﻮرت ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻮھﺎی اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺎزﮐﺘﺮ و ﮐﻢ رﻧﮕﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺒﮫ‬
‫ﮐﺮﮐﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯽ ﻣﻮﯾﯽ ﺑﺪن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻼح‪ ،‬ﻣﻮم‪ ،‬اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ و ﻟﯿﺰر‬
‫ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ھﻤﺰﻣﺎن داروھﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻣﮏ‪ ،‬زﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﻮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽ‬
‫اﻧﺪازد‪ .‬ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻣﻮھﺎی ﺻﻮرت ﻧﺎزﮐﺘﺮ و ﻧﺮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ رﺷﺪ آﻧﮭﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‬
‫و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای آراﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﯾﺎ ﻟﯿﺰر ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻣﻮی ﺻﻮرت آﻧﮭﺎ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ درﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺟﮭﺖ ﺳﺮﮐﻮب رﺷﺪ ﻣﻮھﺎ‬
‫ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ و ﻟﯿﺰر در آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺷﺮوع ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ رﯾﺰش ﻣﻮ ﺑﺎ ﺗﯿﭗ ﻣﺮداﻧﮫ)‬
‫ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﯿﺞ ﮔﺎھﯽ و ﻣﺮﮐﺰی( ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ‪ ،‬ﺗﻨﮭﺎ اﺛﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰی در رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﻧﻮاﺣﯽ‬
‫ﻃﺎس ﺷﺪه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران روﺷﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه ﮔﯿﺲ و ‪ ...‬ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻃﻮل آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺎ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﮐﺎھﺶ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻠﯽ و ﭼﺮوﮐﯿﺪﮔﯽ در آن و ﻧﯿﺰ‬
‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮده ﭼﺮﺑﯽ در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮﯾﻦ ﺷﮑﻢ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ اﻧﺪازه آن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺧﻮد‬
‫ﺑﺨﻮدی آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﭘﺲ از ﺳﮫ ﻣﺎه ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن در ﺣﯿﻦ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ‬
‫ھﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﺣﺠﻢ و اﻧﺪازه ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل اول ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺗﺎ ‪ %25‬ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮان راﺣﺖ ﺗﺮ آﻧﺮا از اﻧﻈﺎر ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮد‪ .‬اﺛﺮات اﻟﻘﺎء‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی زﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺪن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬دراﺑﺘﺪای ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮوژن‪ ،‬درد در ﻧﻮک ﭘﺴﺘﺎن‬
‫اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻧﺪازه ﺳﯿﻨﮫ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﻢ ﮐﺮه ﺳﯿﻨﮫ ﮐﮫ دراﻃﺮاف ﻧﻮک ﺳﯿﻨﮫ‬
‫ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد‪ .‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ‬
‫ﺳﯿﻨﮫ ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﺴﺎل ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ درازﮐﺶ ﺣﺪودا ‪ 10‬ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﺪود ‪14‬‬
‫ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ ﭘﺲ از ‪ 18-24‬ﻣﺎه ﺑﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪18‬‬
‫ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ از ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ‪ 4‬ﺗﺎ ‪ 28‬ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازه در ﯾﮏ زن ﻃﺒﯿﻌﯽ ‪ 12-36‬ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﭼﻨﺪ‬
‫ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ از ﯾﮏ زن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﭘﮭﻨﺎی ﺳﯿﻨﮫ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه دراﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ زن ﻃﺒﯿﻌﯽ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻻﺋﻞ ‪ %50‬از ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ﻣﺮد ﺑﮫ زن ﻣﺒﺎدرت ﺑﮫ ﮐﺎﺷﺖ ﺳﯿﻨﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ‬
‫‪ %50‬از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﻨﮫ ﺧﻮد راﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺟﺮاﺣﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ھﻮرﻣﻮن‬
‫ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎی ﭘﺮوﺗﺰ ﺷﺪه ھﯿﭻ اﺛﺮی ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ‬
‫ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻨﮫ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻤﺪت ﯾﮑﺴﺎل ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﺑﯿﻤﺎران ‪ ، MTF‬ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﺻﺪا ﺑﯽ اﺛﺮ اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺻﺪا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ‬
‫رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮای زﻧﺎﻧﮫ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺻﺪا ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ‬
‫داﺷﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺎرھﺎی ﺻﻮﺗﯽ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ و داﺧﻞ ﺷﮑﻤﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ آن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺮدان ﭼﺮﺑﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ در‬
‫ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺷﮑﻢ) ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺐ( و در زﻧﮭﺎ اﻏﻠﺐ در اﻃﺮاف ﻟﮕﻦ) ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﻼﺑﯽ( ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺮوژن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﯿﺮه ﭼﺮﺑﯽ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻟﮕﻦ ﺷﻮد‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ‬
‫ﻧﺪارد‪ .‬ﻓﺮم ﭼﺎﻧﮫ و اﻧﺪازه دﺳﺖ ھﺎ و ﺷﮑﻞ ﻟﮕﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺿﺪ آﻧﺪروژﻧﮭﺎ) ﺿﺪ‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻣﺮداﻧﮫ( ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ‪ MTF‬از ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﺧﻨﮭﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﺿﺪ‬
‫آﻧﺪروژﻧﮭﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﺪد ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﻮﯾﻨﺪه ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻤﺎد ﭼﺮب ﻧﮕﮫ دارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ آﻧﺪروژن ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ھﻤﺮاه اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺣﺴﺎﺳﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ‬
‫ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﺛﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ در ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی زن ﺑﮫ ﻣﺮد) ‪( FTM‬‬
‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ‪ FTM‬ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬وﻟﯽ اﯾﻦ روش در اﻧﺪازه ﺳﯿﻨﮫ آﻧﮭﺎ‬
‫اﺛﺮی ﻧﺪارد‪ .‬در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﭼﺮﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﺟﻮش دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﮔﺮﭼﮫ ﻗﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ‬
‫ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ‪ ،‬ﯾﮏ زن ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺮد ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬در ھﻤﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران‬
‫ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ رﺷﺪ آن در اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮔﺎھﯽ رﺷﺪ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺑﮫ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ‬
‫اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﻓﻖ را ﺑﺎ ﯾﮏ زن دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن‬
‫ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ‬
‫از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺨﻤﺪاﻧﮭﺎ ﺟﮭﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﮐﺎھﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮداﻧﮫ‪ ،‬ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل آﻧﺰﯾﻤﯽ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻼﯾﻢ ﺳﺮم ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪھﺎ‪ ،‬آﻣﺒﻮﻟﯽ رﯾﻮی‪ ،‬ﺗﺮﻣﺒﻮز ﻣﻐﺰی )‬
‫ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن ﺧﻮن در ﻣﻐﺰ(‪ ،‬ﺳﮑﺘﮫ ﻗﻠﺒﯽ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺮوﺳﺘﺎت‪ ،‬ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﮫ) در اﻓﺮاد ‪ ( MTF‬ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ‬
‫از اﯾﻦ ﻋﻮارض ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل ‪ 1989‬اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ‪ 303 ،‬ﺑﯿﻤﺎر ‪ MTF‬و ‪ 122‬ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎر‬
‫‪ FTM‬ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻤﺪت ‪ 6‬ﻣﺎه ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ‪ 13‬ﺳﺎل ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ‪ ،‬از ﻟﺤﺎظ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬
‫دراﻓﺮاد ‪ MTF‬اﯾﻦ آﻣﺎر ‪ 6‬ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺶ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﻮل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮد و اﻏﻠﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮد ﮐﺸﯽ و ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ‬
‫ﻋﻠﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد‪ .‬در ﮔﺮوه ‪ FTM‬ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ در آﻧﮭﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد‪ .‬در‬
‫ﺑﯿﻤﺎران ‪ MTF‬اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺒﻮﻟﯽ رﯾﻮی و اﯾﺠﺎد ﻟﺨﺘﮫ ھﺎی ورﯾﺪی‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ‪ ،‬اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ‬
‫آﻧﺰﯾﻤﮭﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ‪ %12.3‬از ﺑﯿﻤﺎران ‪ FTM‬ﺑﮫ آﮐﻨﮫ ﯾﺎ ﺟﻮش ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ وزن در‬
‫‪ %17.2‬ﺑﯿﻤﺎران وﺟﻮد دارد‪.‬‬
‫ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﺎ دوز ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻗﻄﻊ داروھﺎی ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﯾﺠﺎد ﻟﺨﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ‪ MTF‬ﺟﻮان در ﺣﺪود ‪ %2.1‬و در ﺑﯿﻤﺎران ‪ MTF‬ﺑﺎﻻی ‪ 40‬ﺳﺎل در‬
‫ﺣﺪود ‪ %12‬دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ‬
‫ﺑﺮاي آﻧﻜﮫ ﺑﺪاﻧﯿﺪ از ﺷﺮوع ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ‪،‬ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮي ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ‬
‫ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻﻮرت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﺎﯾﺰ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن اﺳﺖ‪ .‬در ﺷﻜﻞ زﯾﺮ‬
‫ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺑﺪن ﻛﮫ داراي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ‪ .‬اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﯾﻦ‬
‫ﺑﺨﺶ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﺪﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاي ﺳﮭﻮﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻧﺪازه‬
‫ﮔﯿﺮي ھﺎ و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزﻧﻲ ﺧﻮد و ﺣﺘﻲ ﻣﺼﺮف ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ و ﺿﺪ آﻧﺪروﮋﻧﮭﺎ را در ﻧﺮم اﻓﺰار ‪TransLog‬‬
‫ﺛﺒﺖ ﻛﺮده و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪ .‬ﻟﯿﻨﻚ داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در اداﻣﮫ آﻣﺪه‬
‫اﺳﺖ ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯿﻜﮫ ﺑﺮاي داﻧﻠﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮕﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﺪ از ﻟﯿﻨﻚ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ‪ https‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﭘﺲ از داﻧﻠﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮫ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي دﯾﮕﺮ آﻧﺮا ﻧﺼﺐ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫‪http://www.4shared.com/file/bMbfeIhD/tlog_022-setup.html‬‬
‫‪https://www.4shared.com/file/bMbfeIhD/tlog_022-setup.html‬‬

‫ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ ‪S.R.S‬‬
‫‪Gender or Sex reassignment Surgery‬‬

‫ﺟﺮاﺣﯽ درﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪ ) MTF‬ﻣﺮد ﺑﮫ زن(‬
‫‪-1‬ﮔﺮاﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ )‪ skin graft‬ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻧﺎل واژﯾﻨﺎل ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺳﺖ(‪:‬‬
‫ﯾﮑﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸﮭﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ دﮐﺘﺮ ﭘﯿﺮﯾﺸﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬او اﯾﻦ روش رادر ﺳﺎل ‪ ) 1978‬ﺑﯿﺶ از ‪30‬‬
‫ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ( آﻏﺎز ﮐﺮد و ﮐﻠﯿﮫ ﺟﺮاﺣﺎن ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ او آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ‪ .‬او ﺗﺎﮐﻨﻮن‬
‫ﺑﯿﺶ از ‪ 4000‬ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﺑﺪﯾﻦ روش اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﮫ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر و اﻧﺪازه آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ او واﺑﺴﻄﮫ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻃﻮل آﻟﺖ ﺑﯿﺶ از ‪ 6‬اﯾﻨﭻ) ھﺮ اﯾﻨﭻ ‪ 2.54‬ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ( ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺖ آﻟﺖ‬
‫ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ ،‬وﻟﯽ اﮔﺮ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﺖ در ﺣﺪود ‪ 6-2‬اﯾﻨﭻ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن آﻟﺖ از‬
‫ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻀﮫ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺮاﺣﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻧﺎل واژن از ﭘﻮﺳﺖ‬
‫ﺷﮑﻢ‪ ،‬ران و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮ اﺳﺎس روش دﮐﺘﺮ ﭘﯿﺮﯾﺸﺎ اﺑﺘﺪا ﻓﻀﺎی واژﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪه و ﭘﻮﺳﺖ آﻟﺖ‬
‫ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﺷﮭﺎی ﻣﻮرب ﺟﺪا ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻋﺼﺐ ﻓﻌﺎل در ﻧﻮک آﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ اﯾﺠﺎد‬
‫ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻟﺖ درون واژن ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺷﺪه و ﻟﺒﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ واژن‬
‫اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬در اﯾﻦ روش ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 6‬ﻣﺎه از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ‪،‬‬
‫ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺣﺴﺎس ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺘﺪ درون واژن ﺻﺎف ﺑﻮده و ﻧﻤﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻋﻤﻖ واژن ‪ 5-6‬اﯾﻨﭻ اﺳﺖ‪).‬‬
‫ﻋﻤﻖ واژن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ 4.5‬اﯾﻨﭻ اﺳﺖ‪(.‬‬
‫زﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ 2.5-3‬ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺟﺮاﺣﯽ دراﯾﻦ روش زﺧﻤﮭﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد‬
‫ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص را دارد‪.‬‬
‫دراﯾﻦ روش اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن واژن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در ﺻﻮرت اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺠﺪدا ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻧﺘﻘﺎل روده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ .‬ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺎدر ﺑﮫ‬
‫ادرار ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﺴﮫ ادرار از او ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻞ اﻓﺖ ﮐﻨﺪ‪ .‬ادرار ﮐﺮدن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ‬
‫ﭘﺲ از ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺨﯿﮫ ھﺎ ‪ 7-10‬روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﯿﻤﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم‬
‫ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻣﻮر روزﻣﺮه ‪ 1-2‬ﻣﺎه اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﮑﺴﮭﺎﯾﯽ از اﯾﻦ روش ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﮫ‬
‫ھﻤﺮاه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ -2‬روش اﻧﺘﻘﺎل روده) ‪(Colon transfer‬‬

‫دﮐﺘﺮ ﭘﯿﺮﯾﺸﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺪود ‪ 650‬ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل روده را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻖ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ‬
‫ﺷﮑﻢ ‪ 15-20‬ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از روده ﺑﺰرگ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ از ﺑﺨﺸﮭﺎی اﻧﺘﮭﺎﯾﯽ آن ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﮑﻢ ﻣﯽ‬
‫ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎز و ﯾﺎ ﻻﭘﺮاﺳﮑﻮﭘﯽ ) ﺷﮑﺎف ﮐﻮﭼﮏ( اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﮫ ﺟﺮاﺣﯽ‬
‫از روش ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬روده ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮭﻤﺮاه دارد در‬
‫ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻮاره واژن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ روش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دو ﺟﺮاﺣﯽ ھﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ‪ ،‬دﻗﺖ‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺟﺮاﺣﺖ روده ھﺎ‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻏﺬا ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻨﮭﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮم ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﯾﻦ روش در اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻃﻮل آﻟﺖ آﻧﮭﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ) در ﺣﺪود دو اﯾﻨﭻ( و ﯾﺎ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻋﻤﻖ‬
‫واژن ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع واژﻧﮭﺎ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ دارای ﺗﺮﺷﺢ ھﺴﺘﻨﺪ و زﻣﺎن ﺑﮭﺒﻮدی‬

‫واژن در آﻧﮭﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﺪود ‪ 1-2‬ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﮫ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ زﻣﺎن ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ درد و آﺳﯿﺐ ‪ 4-6‬ﻣﺎه اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اول ﭘﺲ از‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺮﺷﺤﺎت واژن ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎت و ﺗﻮرم ﺗﺎ ‪ 6‬ﻣﺎه اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬در‬
‫اﯾﻦ روش اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن واژن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل دﯾﻼﺗﮫ روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت ‪ 6‬ﻣﺎه ﻻزم اﺳﺖ‪ .‬اﻓﺮادی‬
‫ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ روده ھﺎی ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ‬
‫داروھﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﮫ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﮫ روز ﻗﺒﻞ از ﻋﻞ ﺟﺮاﺣﯽ از ﺳﻮپ اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﮭﺘﺮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ‪ 48‬ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ را ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﻗﺒﻞ از‬
‫اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ را از داﺷﺘﻦ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻠﻊ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺟﮭﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ‪ 14‬روز اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺑﻤﺪت ‪ 2‬ﻣﺎه اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻖ واژن در روش اﻧﺘﻘﺎل روده ﺑﯿﺶ از روش ﮔﺮاﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ‪ 20‬ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺣﻔﺮه واژن در ﺟﺮاﺣﯽ ‪ SRS‬ﻣﯿﺎن ﺣﺎﻟﺐ‪ ،‬ﻏﺪه ﭘﺮوﺳﺘﺎت‪ ،‬ﻣﺜﺎﻧﮫ و راﺳﺖ روده ﻗﺮار دارد‪.‬‬
‫در ﺣﺪود ﺳﮫ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺘﻘﺎل روده ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر رﯾﺰش ﻣﻮی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ از‬
‫دﺳﺖ دادن اﻣﻼح و وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﮭﺎی ﺑﺪن در ﺧﻼل ﺟﺮاﺣﯽ و ﻣﺼﺮف ﺷﺪن اﻧﺮژی ﺑﺪن ﺟﮭﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺮاﺣﺘﮭﺎ ﻣﯽ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی آھﻦ و ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺲ از ‪ 6‬ﻣﺎه از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ و ﯾﮑﺴﺎل ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ‬
‫ﻣﻮھﺎی رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﮭﺎی ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ‪MTF‬‬
‫‪ -1‬ﮔﻮاھﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻋﻤﻞ ‪ SRS‬از رواﻧﺸﻨﺎس‪،‬اوروﻟﻮژﯾﺴﺖ و ﯾﺎ رواﻧﭙﺰﺷﮏ‬
‫‪-2‬ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ دو ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ‪ .‬ﻣﺼﺮف ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﺨﺘﮫ‬
‫ﺷﺪن ﺧﻮن را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ‪ .‬اﮔﺮ از داروھﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را ﺗﺮک‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬وﻟﯽ داروھﺎی ﺧﻮراﮐﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ‪ 3-4‬روز ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺗﺮک ﮐﺮد‪.‬‬
‫‪-3‬ﭼﮏ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪن و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ‪ ، FBS ، CBC‬ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ادرار‪ ،‬آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎت‪، HIV ،‬‬
‫‪ X ray ، SGOT LDH EKG‬ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ‪ ،‬ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آﺳﭙﺮﯾﻦ‪ ،‬اﯾﺒﻮ ﺑﺮوﻓﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪E‬‬
‫ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﯽ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ درد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪-4‬از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﮫ در روش ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﭘﻮﺳﺖ) ﮔﺮاﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ(‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮھﺎ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی واژن راه ﯾﺎﺑﺪ‪،‬‬
‫ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﯾﺎ ﻟﯿﺰر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬در‬
‫روش ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺘﻘﺎل روده ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر اﻃﺮاف آﻟﺖ و ﻧﺎﺣﯿﮫ ﮐﯿﺴﮫ ﺑﯿﻀﮫ را ﻟﯿﺰر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر‬
‫ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻟﯿﺰر و اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ زﻣﺎﻧﮕﯿﺮ اﺳﺖ‪،‬‬
‫ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎل ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﻟﯿﺰر ﻧﺎﺣﯿﮫ اﻃﺮاف ﻋﻤﻞ را ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ -5‬از ﻋﯿﻮب روش ﮔﺮاﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ واژن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺪون ﺗﺮﺷﺢ و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ اﺣﺘﻤﺎل‬
‫ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از روش اﻧﺘﻘﺎل روده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در روش ﮔﺮاﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﯾﻼﺗﮫ‬
‫ﮐﺮدن واژن ﺗﻮﺟﮫ زﯾﺎدی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪-6‬ﺑﯿﻤﺎران ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ روده ھﺎی ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) ﯾﮏ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬
‫ﻣﺴﮭﻞ و ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد( و ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ‪ 7-10‬روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺑﺮای‬
‫ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺟﺮاﺣﯽ از ﻣﺪﻓﻮع ﮐﺮدن و ﺧﻮردن ﻏﺬای ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﮔﺮاﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ‬
‫ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ‪ 2‬روز ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺧﻮردن ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﺳﻮپ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ‬

‫ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺘﻘﺎل روده داﺷﺘﮫ اﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻨﮭﺎ ‪ 4-5‬روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷﺮوع ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﺧﻮردن ﺳﻮپ‬
‫ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺧﻄﺮ ﭘﺎرﮔﯽ روده ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺒﻮر ﻏﺬا ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ‪ .‬از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر‬
‫ﺿﻌﻒ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪-7‬ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ‪ SRS‬ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻤﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﺗﺤﺖ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد‬
‫ﺿﺪ آﻧﺪروژن ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭘﻮﺷﺶ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ اﻧﻄﺒﺎﻗﮭﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻐﯿﯿﺮ داده‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ -8‬دﯾﻼﺗﮫ‪ :‬ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮭﻢ در ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﮭﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻟﺖ واژن دﯾﻼﺗﮫ‬
‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮫ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ) ﯾﺎ ﺷﻤﻌﯽ و ﻓﻠﺰی( ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ ﻗﻄﺮ و ﻋﻤﻖ واژن اﺳﺖ‪ .‬ﻋﺪم‬
‫اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻋﻤﻖ و ﻗﻄﺮ واژن ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در واژن ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮد)ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ(‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﯾﻨﺪه ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای‬
‫اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﺟﺮای دﯾﻼﺗﮫ در ﺳﺎﯾﺰ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺰ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ‬
‫ﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺑﮕﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺳﮑﺲ ﻧﺮﻣﺎل ﮔﺮدد‪ .‬ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﮑﺲ ﻧﺮﻣﺎل ‪35‬‬
‫ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬دﯾﻼﺗﮫ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای ﺳﮫ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﮫ ﻗﻄﺮھﺎی ‪ 25‬و ‪ 28‬و ‪ 32‬ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل‬
‫‪ 20.5‬ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ھﺮ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ‪ 20-30‬روز زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد‪ .‬درﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اول ﭘﺲ از‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ‪ ،‬دﯾﻼﺗﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 20‬دﻗﯿﻘﮫ و ﺳﮫ ﺑﺎر در روز در واژن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ .‬ھﺮ ﺳﺎﯾﺰ دﯾﻼﺗﮫ را ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ داد‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﺎه دوم و‬
‫ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ در ﻣﺎه ﺳﻮم ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود‪ .‬ﺑﺮای ﺳﮭﻮﻟﺖ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﯾﺰھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا‬
‫ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺎ دوﻗﯿﻘﮫ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده و ﺳﭙﺲ از ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﻧﺠﺎم دﯾﻼﺗﮫ ﻣﻤﮑﻦ‬
‫اﺳﺖ ھﻤﺮاه درد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ‪ ،‬وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ) ﺑﻮﯾﮋه در روش اﻧﺘﻘﺎل‬
‫روده( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻧﺠﺎم آرام و ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﮫ آن در ﮐﺎھﺶ درد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اول ﭘﺲ‬
‫از ﺟﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ﮐﺮدن دﯾﻼﺗﮫ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از آﺳﯿﺐ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺰ ھﺎی‬
‫ﺑﺰرﮔﺘﺮ واﺑﺴﻄﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎر دارد‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ از راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺨﺖ و ﭘﺮ ﺗﺤﺮک ﺑﻮﯾﮋه در ‪ 6‬ﻣﺎھﮫ اول‬
‫ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﮏ دﯾﻼﺗﮫ ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎف و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺧﺮاش و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺎ‬
‫آﺳﯿﺒﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﺮای واژن ﻧﺰﻧﺪ‪ .‬ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ دﯾﻼﺗﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺑﺮاﺣﺘﯽ و ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﻧﺎﭼﯿﺰ‬
‫ﺑﺴﺎزد‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﮫ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬی و ﯾﺎ ﻓﻠﺰی ﮐﮫ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ آن ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﻗﻄﺮ‬
‫ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﺟﺎﻣﺪ را از ﺑﺎزار ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺣﻤﺎم آب داغ‬
‫ذوب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﯾﮏ اﻧﺘﮭﺎی ﻟﻮﻟﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﻣﺬاب را درون آن ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ‪ .‬اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﭘﺎراﻓﯿﻦ‬
‫ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺳﺮد و ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻮد و ﭘﯿﺶ از ﺟﺎﻣﺪ ﺷﺪن درون آن ﻗﻄﻌﮫ ای ﻧﺦ ﻗﺮار دھﯿﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ‬
‫در ﯾﺨﭽﺎل ﮔﺬاﺷﺘﮫ و دوﺑﺎره درآورده و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﺮا ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ در آب ﺟﻮش ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺦ‬
‫اﻧﺘﮭﺎﯾﯽ ﺷﻤﻊ را ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺎ دﯾﻼﺗﮫ از درون ﻟﻮﻟﮫ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻟﻮﻟﮫ ﮐﺎﻏﺬی)ﻗﺎﻟﺐ( را ﻧﺎزک ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽ‬
‫ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺎز و دﯾﻼﺗﮫ را ﺑﯿﺮون آورﯾﺪ‪ .‬دﯾﻼﺗﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﮭﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻧﮫ و ﻧﻮک اﺻﻼح‬
‫ﺷﻮد‪ .‬ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده از آب داغ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻓﺮو ﺑﺮده ﻧﻮک اﺳﺘﻮاﻧﮫ ای و ﺗﺨﺖ اﯾﻦ دﯾﻼﺗﮫ‬
‫ﭘﺎراﻓﯿﻨﯽ در آب ﺟﻮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ‪ ،‬آﻧﺮا ﮔﺮد و ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺪﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ آب داغ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف و‬
‫ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺎرﻓﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ‬
‫دﯾﻼﺗﮫ ارزان را ﺑﺮاﺣﺘﯽ و ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ دﻗﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬ﺷﮑﻞ دﯾﻼﺗﮫ ھﺎی اﻧﺴﺘﯿﺘﯿﻮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮﯾﺸﺎ از ﺟﻨﺲ‬
‫آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ در ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬

‫‪ -9‬ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﮭﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﻓﻊ از ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ -10‬ھﺰﯾﻨﮫ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ‪ SRS‬ﺑﺮای روش ﮔﺮاﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ در ﺣﺪود ‪ 10000‬دﻻر و ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل روده‬
‫‪ 15000‬دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ‪ 2010‬در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ -11‬ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ اﻧﺪام ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻻﻏﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻮده ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮ دارای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪MTF‬‬
‫از اواﺳﻂ دھﮫ ‪ 90‬ﻣﯿﻼدی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺟﮭﺖ اﻟﻘﺎی ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و زاﯾﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ در ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪ MTF‬ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﮫ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺼﺮف ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺟﮭﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ‬
‫‪ -2‬ﮐﺎﺷﺖ اﻋﻀﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻤﺪان‪ ،‬ﺟﻨﯿﻦ و ﺟﻔﺖ‬
‫‪4‬و‪ -3‬رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﯿﻦ‬
‫‪ -5‬ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﺑﮫ روش ﺳﺰارﯾﻦ و درآوردن ﺟﻔﺖ و ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه‬
‫دﮐﺘﺮ رﯾﭽﺎرد اﺳﻤﯿﺖ از ﺟﺮاﺣﺎن ﮐﺎﻟﺞ ﻟﻨﺪن دﺳﺖ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮﻓﻘﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ زده اﺳﺖ‪ .‬ﺟﮭﺖ اﻟﻘﺎی‬
‫ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻋﻀﺎی اھﺪاﯾﯽ ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪ FTM‬ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ‪.‬‬
‫در ﺳﺎل ‪ ، 2006‬دﮐﺘﺮ ‪ Cinzia Marchese‬در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ واژن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ را از ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎدی‬
‫ﺑﺮای دو زن رﺷﺪ داد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﻋﻀﺎی اوﻟﯿﮫ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در آﯾﻨﺪه دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻤﺪاﻧﮭﺎی اھﺪاﯾﯽ‪ ،‬ﺑﭽﮫ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه دارای ﻧﯿﻤﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ زن اھﺪا دھﻨﺪه‬
‫ﺗﺨﻤﺪان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﮫ ‪ ،‬ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﻤﯽ از وﺟﻮد ﺑﭽﮫ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط‬
‫ﺑﮫ زن اھﺪا دھﻨﺪه ﻋﻀﻮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮای اﻣﯿﺪواری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﺑﭽﮫ‪ ،‬ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪ MTF‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ از ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻌﺪادی از اﺳﭙﺮﻣﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ از آن ﺑﺮای ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﮏ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ روش ﺑﭽﮫ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ زن اھﺪا دارای رﺣﻢ اﺟﺎره ای و اﺳﭙﺮم ﺗﺮاﻧﺲ‬
‫‪ MTF‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻋﻤﺎل ﺟﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ روز در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ‬
‫دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬
‫ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﯿﺮﯾﺸﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و ﺷﺨﺺ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﮫ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺣﺴﺎس دارای ﺣﺲ‬
‫ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﭼﮫ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﮐﻮھﻨﺰاد‪،‬‬
‫دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮ ﺟﻼﻟﯽ و ﺧﺎﻧﻮم دﮐﺘﺮ اﺳﮑﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﻌﯿﻔﯽ از ﻧﻈﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ‪ ،‬داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس‬
‫ﺟﻨﺴﯽ‪ ،‬ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺠﺮای واژﯾﻨﺎل‪ ،‬ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ادراری و ﻋﻮارض و درد ھﺎی ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ و‬
‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻼﺗﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﺮات ﻣﯿﺘﻮان اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر را از ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﮭﯽ ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﭼﺮاﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن در اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ و ﭘﺮوﺗﺰ ﺳﯿﻨﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل‬
‫ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺮوﺗﺰ ﺳﯿﻨﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮم دﮐﺘﺮ اﺳﮑﻮﯾﯽ دارای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺮاﻧﯽ‬
‫ﮐﮫ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺘﺪا در اﯾﺮان ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﮫ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ اﻧﺪاز‬
‫ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﯿﻮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮﯾﺸﺎ در اداﻣﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه اﯾﻤﯿﻞ و آدرس آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫داﺷﺘﻦ آدرس ﺑﮫ ھﺮ دو زﺑﺎن ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻧﺸﺎن دادن ﺑﮫ راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ‬
‫اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬در ذﯾﻞ ھﺮ دو آدرس در ﮐﺎدر ﻧﺎرﻧﺠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ‪ BNH‬ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ھﺘﻞ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت‬
‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ھﺘﻞ ﺑﻄﻮر ھﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ھﺮ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ‪100‬‬
‫دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ‪ 2010‬اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﯿﻤﺎر و ﺷﺨﺺ ھﻤﺮاه او ﺑﮫ ﻣﺪت ‪ 5‬روز اول ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺎف از‬
‫ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ‪ ،‬اﮔﺮﭼﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ‬
‫ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ھﺘﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﮫ در ھﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺟﻮد دارد و ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ‬
‫دارد‪ ،‬ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ روش اﻧﺘﻘﺎل روده‬
‫‪ ،‬ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر در ‪ BNH‬اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ‬
‫ﻣﻄﺐ دﮐﺘﺮ ﭘﯿﺮﯾﺸﺎ در ﻃﺒﻘﮫ ھﻔﺘﻢ ھﻤﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﻤﺎران در ﻃﺒﻘﮫ ﺷﺸﻢ و ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ در‬
‫ﻃﺒﻘﮫ ﺳﻮم اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻠﯿﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری از‬
‫اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪http://www.pai.co.th/‬‬

‫‪E-mail:‬‬
‫‪info@bnh.co.th, consult@pai.co.th‬‬

:‫آدرس دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺟﺪﯾﺪا ﺑﮫ ھﻤﺮاه اﯾﻤﯿﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‬

Email: consult@pai.co.th
TELEPHONE:66 (0) 2712 1111 (10 Lines), +66 (0) 8 1813 6144
FAX: +66 (0) 2713 6500
address: PREECHA AESTHETIC INSTITUTE
AESTHETIC PLASTIC SURGERY CENTER
DERMATOLOGY AND LASER CENTER
898/1 Sukhu mvit 55 North Klongton , Watthana, Bangkok, 10110 , Thailand
Mon-Sun 9.00AM – 9.00PM (GMT +7 or +12 hours from New York)

:‫ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﻟﯿﻨﮑﮭﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‬
http://srs-thailand.com/
http://www.mtfsurgery.com/
http://www.chet-plasticsurgery.com/

http://www.pai.co.th/
http://ai.eecs.umich.edu/people/conway
http://www.bangkokplasticsurgery.com/
http://www.thailandplasticsurgery.com/
http://www.plasticsurgery.co.nz/grs-main.asp
http://www.plasticsurgery.org/public_education/procedures/AugmentationMammopla
sty.cfm

http://www.supornclinic.com
http://www.doctorsaran.com

‫ﺟﺮاﺣﯽ در ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪ ) FTM‬زن ﺑﮫ ﻣﺮد(‬
‫روﺷﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از ﺑﯿﻤﺎران وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﯿﻤﺎران روﺷﮭﺎ ﻣﺘﻔﺎوت‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ روش ﭘﺰﺷﮏ و ﻧﻮع ﻋﻤﻞ واﺑﺴﻄﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﺣﺎن‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران را ﻃﯽ ﺳﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ ﭼﮭﺎر ﻣﺮﺣﻠﮫ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬
‫دﮐﺘﺮ ﭘﯿﺮﯾﺸﺎ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻃﯽ ﭼﮭﺎر ﻣﺮﺣﻠﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ و وی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ‪ 150‬ﻣﻮرد از‬
‫اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاﺣﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ و رﺣﻢ و ﺗﺨﻤﺪاﻧﮭﺎ و ﺳﭙﺲ‬
‫ﭘﺮوﺗﺰ ﺑﯿﻀﮫ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ‬
‫ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺮوﺗﺰ آﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ﻃﯽ ﭼﮭﺎر ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺑﺮداﺷﺘﻦ رﺣﻢ و ﺗﺨﻤﺪان و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎھﯿﭽﮫ ای از ﭘﮭﻠﻮ) ﺟﮭﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﻼف ﭘﺮوﺗﺰ آﻟﺖ( و ﭘﻮﺳﺖ‬
‫ﭘﯿﺸﺎﺑﺮاه و ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻮک و ﭘﻮﺳﺖ آﻧﮭﺎ‬
‫‪-2‬ﺑﺎزﺳﺎزی آﻟﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﮑﻢ‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺶ روز در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺟﮭﺖ ﺑﮭﺒﻮد ﺑﮫ ‪ 10‬روز زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد‪.‬‬
‫‪ -3‬ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ‪ 6‬ﻣﺎه‪ ،‬ﭘﺮوﺗﺰھﺎی ﺳﯿﻠﮑﻮﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻌﺪ از آن ﺑﮫ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﯿﺎز‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪-4‬اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﯽ آن آﻟﺖ ﻣﺬﮐﺮ ﺳﯿﻠﮑﻮﻧﯽ در ﻣﻘﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ‬
‫ﮔﯿﺮد و ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﯿﺎز دارد‪.‬‬

‫اﻧﻮاع ﭘﺮوﺗﺰھﺎی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﮫ در اﻧﺴﺘﯿﺘﯿﻮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮﯾﺸﺎ ﺑﮫ ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﭘﺮوﺗﺰ آﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ‪) 12mm‬ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ( و ﻃﻮل ‪ 17.5 cm‬و از ﻧﻮع ‪ EO‬ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﺳﺖ و‬
‫دارای ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻠﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود‪.‬‬
‫‪ -2‬ﭘﺮوﺗﺰ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎی ﺳﯿﻠﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ‪ 4.8*3*3‬ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮزﯾﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﺎﻟﻮﭘﻼﺳﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ‪ FTM‬در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ‬
‫‪ -1‬ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ اﺣﺴﺎﺳﯽ در آﻟﺖ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﮔﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﺷﺢ ادرار وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪-3‬ﻇﺎھﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ‪ %100‬ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫اﻟﺰاﻣﺎت و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ھﺎی ﻋﻤﻞ در اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ‪FTM‬‬
‫‪-1‬ﻧﺎﻣﮫ رﺳﻤﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ‬
‫‪-2‬ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺒﺪل ﭘﻮﺷﯽ و ﻣﺼﺮف ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻣﺮداﻧﮫ‬
‫‪-3‬ﻗﻄﻊ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ دو ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ‬
‫‪-4‬ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﻧﯽ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ھﺎی آن ‪ ،‬ﺷﺒﯿﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ‪ MTF‬ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶ ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ‬
‫‪-1‬رﻓﺘﺎرھﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژﻧﺘﯿﮏ‪ ،‬ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ و ﻣﯿﺰان ﺗﮑﺎﻣﻞ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻐﺰ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری آن و ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ روش ﺗﺮﺑﯿﺖ و‬
‫اﻟﮕﻮھﺎی رﻓﺘﺎری اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪-2‬ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻀﺎد ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻇﺎھﺮی و ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻐﺰ اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﻧﻮع‬
‫اوﻟﯿﮫ آن در ﮐﻮدﮐﯽ و ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ و ﻧﻮع ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ آن ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ و ﻇﺎھﺮ ﺷﺪن ﻋﻼﺋﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ‬
‫ﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪-3‬ﻣﺴﺌﻠﮫ درﻣﺎن ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪-4‬ﺗﺼﻤﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ) ﭼﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال و ﭼﮫ ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﺳﻨﺪرﻣﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻨﺴﯽ(‬
‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺸﮑﻞ از آﻧﺪوﮐﺮﯾﻨﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ‪ ،‬ﻣﺘﺨﺼﺺ ژﻧﺘﯿﮏ‪ ،‬رواﻧﺸﻨﺎس‪ ،‬اوروﻟﻮژﯾﺴﺖ و ﺟﺮاح ﻣﺠﺮب‬
‫دارد‪(.‬‬
‫‪-5‬ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ‪ ،‬اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺳﻨﺪرﻣﮭﺎی ﻏﺪدی‪ ،‬ژﻧﺘﯿﮑﯽ و آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪-6‬ﻣﺴﯿﺮ درﻣﺎن ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﻣﺒﺪل ﭘﻮﺷﯽ‪ ،‬ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪-7‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ھﺎی واﺑﺴﻄﮫ ﺑﮫ ژﻧﺘﯿﮏ و ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ و آﻧﺰﯾﻤﮭﺎ‪ ،‬اﻓﺮاد ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ھﺮ‬
‫ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ از اﯾﻦ ﺟﮭﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪-8‬ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﻔﺮ ﮔﺬرای ﺧﻮد از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻠﻮغ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬زﯾﺮا در ﺣﯿﻦ ﺑﻠﻮغ اﺣﺴﺎﺳﺎت دﭼﺎر ﺑﺤﺮان و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺷﺪه و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬اﯾﻦ‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم‪ ،‬ﭼﮫ زن و ﭼﮫ ﻣﺮد اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﮫ‪ ،‬رﺷﺪ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ‬
‫و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان ﺗﺎزه ﺑﺎﻟﻎ و از ﻃﺮﻓﯽ اﻧﺰال ﺷﺒﺎﻧﮫ‪ ،‬ﺗﺤﺮﯾﮏ‬
‫ﺻﺒﺤﮕﺎھﯽ و ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل آﻟﺖ ﻣﺮداﻧﮫ ‪ ،‬رﯾﺰش ﻣﻮھﺎی ﺳﺮ‪ ،‬ﭼﺮب ﺷﺪن و اﯾﺠﺎد ﺟﻮﺷﮭﺎی ﻏﺮور ﺑﺎﻋﺚ‬
‫ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﭘﺴﺮھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻇﺎھﺮی ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن‬
‫دھﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ در ﻋﻤﻞ ﺑﺪان ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﮐﺎھﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻠﻮغ‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ درد ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ داروھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺼﺮف ﻟﻮﺳﯿﻮﻧﮭﺎی ﺿﺪ رﯾﺰش ﻣﻮ و ورزش رو آورﻧﺪ‪.‬‬
‫‪-9‬اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺴﯽ ﮐﮫ در ﻣﺴﯿﺮ درﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪-10‬اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرھﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ‬
‫ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪-11‬ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ ﭘﯿﺶ از ﺟﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﮭﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ﺧﻮد‬
‫ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﮫ داری‪ ،‬ﺧﯿﺎﻃﯽ‪ ،‬ﮔﻞ دوزی ﺑﺮای اﻓﺮاد ‪ MTF‬و ورزش ﺑﺮای اﻓﺮاد ‪FTM‬‬
‫‪-12‬ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی رو آوردن ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﮫ‬
‫ورزش‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﮐﺎرھﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ ﺧﻮد را ﭘﻠﮫ ﺗﺮﻗﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﺴﺎزﻧﺪ‪.‬‬
‫‪-13‬ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﮑﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪-14‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻇﺎھﺮی و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه و ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﮔﺎه‬
‫ﻣﺮﮔﺒﺎری را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎی ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ‬
‫‪-1‬ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎ ﺑﺎ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﮫ آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ رﺳﯿﺪه و از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫‪-2‬اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺑﺎﯾﺪ از ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ و ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﮫ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﺪت ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻮﺟﮫ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ‪ ،‬ﺧﻄﺮات و ﻋﻮارض آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ و ﭘﺮوژﺳﺘﺮوﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ رﺷﺪ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ را ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ و‬
‫ﮐﻨﺪی رﺷﺪ آﻧﮭﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮرم ﻣﻮﻗﺘﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی رﺷﺪ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫‪-3‬ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺎ دوز ﺑﺎﻻ و ﺑﮫ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺠﺮب اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮراه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ وزن‪ ،‬ﻧﺒﺾ‬
‫و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫‪-4‬ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ دارای اﺛﺮات ﮐﺎﻣﻠﺘﺮی در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪-5‬اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺪن آﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺟﺮاﺣﯽ‬
‫ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﮭﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫‪-6‬ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺘﺨﺼﺺ رواﻧﺸﻨﺎس و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪-7‬ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺰه آھﻦ و ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ از ﻋﻼﺋﻢ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ‬
‫دوز ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﺑﺘﺪای ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺎ دوز ﺑﺎﻻ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮭﻮع ﺷﺒﯿﮫ زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺮوز زﻣﺎن اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ در اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ‪ ،‬دوز ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ رﺳﺪ و در اﻓﺮاد‬
‫‪ MTF‬ﻣﺼﺮف ‪ 1.25‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﭘﺮﻣﺎرﯾﻦ در روز ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﺼﺮف ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از‬
‫ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺼﺮف ‪ 10-5‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ده روز از‬
‫ھﺮ ﻣﺎه را ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﭘﺮﯾﻤﺎرﯾﻦ) اﺳﺘﺮوژن ﮐﻮﻧﮋﮔﮫ( ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ دھﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ ‪ MTF‬ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ‪ 2-3‬ﻗﺮص ﺿﺪ ﺑﺎرداری ‪ LD‬ﺑﮫ ھﻤﺮاه دو ﻗﺮص‬
‫ﻣﺪروﮐﺴﯽ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺎت ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﺗﻨﯿﻞ اﺳﺘﺮادﯾﻮل ﺑﮑﺎر رﻓﺘﮫ‬
‫در ﻗﺮص ھﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری ‪ ،‬ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد دوز ﮐﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻی دارد‪.‬‬
‫‪ -10‬از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ دارای دوز ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ‬
‫رﺳﺎﻧﺪن ﻋﻮارض اوﻟﯿﮫ ‪ ،‬دارو را ﺑﺎ ‪ 1/3‬دوز ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﻮرع ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﯿﺰان آﻧﺮا ﺑﮫ دوز واﻗﻌﯽ‬
‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪن راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ -11‬ﺑﯿﻤﺎران ‪ ) MTF‬ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی ‪ 30‬ﺳﺎل( ﻻزم اﺳﺖ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎی ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻏﺪد‬
‫ﻣﺸﮑﻮک ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﻨﻨﺪ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ روش دﻗﯿﻖ آﻧﺮا ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺮوﺗﺰ ﺳﯿﻨﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم‬
‫ﮐﺎراﯾﯽ روش ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪-12‬ﺑﯿﻤﺎران ‪ FTM‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ دﭼﺎر آﮐﻨﮫ) ﺟﻮش( ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ و ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﻤﯿﺰ‬
‫ﻧﮕﮫ دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل آﮐﻨﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روزاﻧﮫ ‪ 0.5-0.25‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم دﮔﺰاﻣﺘﺎزون اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫روش دﯾﮕﺮ ﮐﺎھﺶ دوز ﻣﺼﺮف ھﻮرﻣﻮن ﻣﺮداﻧﮫ ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع دارو و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺖ دارو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬
‫ﺣﺎﻻت ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ دوز درﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ھﯿﺴﺘﺮوﮐﺘﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫‪ -13‬اﻓﺮاد ‪ MTF‬ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺟﻮش ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻠﺖ آن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎدﯾﺮی از ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ در‬
‫ﺑﺪن اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺷﻮره ﺳﺮ و رﯾﺰش ﻣﻮھﺎ ھﻤﺮاه اﺳﺖ‪ .‬ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮوژن ھﺎ‬
‫)ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ( از ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﺟﻮش و ﻋﺪم ﻟﻄﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ در اﻓﺮاد ‪ MTF‬اﺳﺖ و ﻗﻮﯾﺎ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮد ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺣﺎﻻت زﻧﺎﻧﮫ‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎ ﺑﮭﻤﺮاه اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت‬
‫ﭘﺮوژﺳﺘﺮوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪروﮐﺴﯽ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﯾﺎ ﺳﯿﭙﺮوﺗﺮون اﺳﺘﺎت ) در ﺻﻮرت ﻋﺪ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ(‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫زﯾﺮا ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻓﺰاﯾﺶ‬
‫ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺟﻨﺴﯽ‪ ،‬ﻧﻌﻮظ ‪ ،‬ﭼﺮﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ و رﯾﺰش ﻣﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﺟﻮﺷﮭﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﭘﯿﻼﺳﯿﻮن و ﮐﺮم ھﺎی‬
‫آراﯾﺸﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬اﮔﺮ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از اﭘﯿﻼﺳﯿﻮن ‪ ،‬ﺷﺨﺺ دﭼﺎر ﺟﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد‪،‬‬
‫ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ از روﺷﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺬف ﻣﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻎ‪ ،‬اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ و ﯾﺎ ﻟﯿﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ‬
‫داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮﺷﮭﺎ در زن و ﯾﺎ ﻣﺮد ‪ ،‬ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﻮرد‬
‫روﺷﮭﺎﯾﯽ داﺋﻤﯽ ﺣﺬف ﻣﻮ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ) ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ( ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد‪ .‬در اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﻮاد دارای ﭘﺎﯾﮫ آب ﯾﺎ ‪ Water base‬ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺮﻣﮭﺎی ﭼﺮب و روﻏﻨﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ -14‬ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدان ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از رﯾﺰش ﻣﻮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ھﻮرﻣﻮن ھﺎی زﻧﺎﻧﮫ دارﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ‬
‫اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬رﯾﺰﺷﮭﺎی ﻣﻮی ﺗﯿﭗ ﻣﺮداﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ رﯾﺰش ﮔﯿﺞ ﮔﺎھﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮ‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ روﺷﮭﺎی زﯾﺮ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪:‬‬
‫اﻟﻒ‪ -‬ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﻣﻮ ھﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﺮب ﺷﺪن آﻧﮭﺎ و ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻼﯾﻢ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ آب وﻟﺮم‬
‫ب‪ -‬ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﮭﺎ‬
‫ج‪ -‬از ﻟﻮﺳﯿﻮن ‪ % 2‬ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ‪ %2‬ﻣﺎﯾﻨﻮﮐﺴﯿﺪول اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫د‪ -‬داروی ﺧﻮراﮐﯽ ﻓﺎﯾﻨﺎﺳﺘﺮﯾﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن رﯾﺰش ﻣﻮ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪.‬‬
‫‪ -15‬در زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ رﯾﺰش ﻣﻮ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮن ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻧﺪرﺳﺘﻮن دﯾﻮن‪ ،‬ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون‬
‫آزاد و ﮐﻞ‪ ، DHEA ،‬ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮم) ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ(‪ ، LH,FSH ،‬ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ و ‪ – 17‬ھﯿﺪروﮐﺴﯽ‬
‫اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ در ادرار ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ ‪ ،‬داروھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﭙﺮوﺗﺮون‬
‫اﺳﺘﺎت و ﯾﺎ ﺳﯿﭙﺮوﺗﺮون ﮐﺎﻣﭙﺎﻧﺪ) دﯾﺎن( ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف آن از روز ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و ﺑﮫ ﻣﺪت ‪21‬‬
‫روز اﺳﺖ‪ .‬داروی دﯾﮕﺮ اﺳﭙﯿﺮوﻧﻮﻻﮐﺘﻮن اﺳﺖ ﮐﮫ ‪ 2-8‬ﻗﺮص ‪ 25‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﯽ در روز ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از‬
‫رﯾﺰش ﻣﻮی ﺗﯿﭗ ﻣﺮداﻧﮫ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ دو ﻣﺎه ﺑﮫ دوز ﻧﮕﮭﺪارﻧﺪه ‪ 2‬ﻗﺮص در روز ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ‬
‫ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻ رﯾﺰش ﻣﻮی ﺗﯿﭗ ﻣﺮداﻧﮫ در زﻧﺎن ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﭼﺮﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﺮﻣﻮﯾﯽ) ھﯿﺮﺳﻮﺗﯿﺴﻢ( ھﻤﺮاه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ در زﻧﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﺪد ﻓﻮق ﮐﻠﯿﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺼﺮف ‪ 60‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم داروی‬
‫ﺗﺮﯾﺎﻣﺴﯿﻨﻮﻟﻮن ھﺮ ‪ 28‬روز ﯾﮑﺒﺎر و ﯾﺎ ‪ 0.5‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم دﮔﺰاﻣﺘﺎزون در ھﺮ ﺷﺐ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ‪ .‬در ﺻﻮرت وﺟﻮد‬
‫اﺧﺘﻼﻻت ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﯾﺎ آﻧﻤﯽ اﺻﻼح ﻏﺪد ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ دارد‪ .‬درﻣﺎن ﭘﺮﻣﻮﯾﯽ در اﯾﻦ‬
‫زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روﺷﮭﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ‪ .‬اﺳﭙﯿﺮوﻧﻮﻻﮐﺘﻮن در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ و‬
‫ﻣﻮﻟﺪ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﺼﺮف ﻣﺪروﮐﺴﯽ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﮐﺎھﺶ رﯾﺰش ﻣﻮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ -16‬ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روﺷﮭﺎی ﺣﺬف داﺋﻤﯽ ﻣﻮ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ و ﻟﯿﺰر اﺳﺖ‪ .‬ﻟﯿﺰر ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﮭﺎی ﮔﻨﺪﻣﮕﻮن ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ﺗﯿﺮه‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را داراﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در ﭘﻮﺳﺘﮭﺎی ﺗﯿﺮه ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﻮھﺎی ﺳﭙﯿﺪ ﺑﯽ‬
‫اﺛﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻣﻮھﺎی ﺳﭙﯿﺪ و ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺮﺑﯽ درد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻟﯿﺰر‬
‫ﮐﻤﺘﺮ از اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ آن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ھﺰﯾﻨﮫ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻟﯿﺰر ﺑﺎ اﺳﭙﺮی آب ﺑﺮای‬
‫اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻼﯾﻤﺘﺮی ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ‪ .‬ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درد ﻟﯿﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﺬف ﻣﻮھﺎی ﻧﺎﺣﯿﮫ‬
‫ﭘﺸﺖ ﻟﺐ‪ ،‬ﭼﺎﻧﮫ‪ ،‬اﻃﺮاف آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ و زﯾﺮ ﺑﻐﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ دارای اﻋﺼﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻮھﺎی زﺧﯿﻤﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺬف ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ اﻃﺮاف آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ‪ MTF‬ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﮫ روش ﮔﺮاﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ را‬
‫دارﻧﺪ‪ ،‬اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮھﺎ ﺑﮫ واژن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه راه ﻧﯿﺎﺑﺪ‪ .‬در روش اﻧﺘﻘﺎل روده ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران اﻃﺮاف‬
‫آﻟﺖ را ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﻤﻞ ﻟﯿﺰر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﺑﯿﻤﺎران ‪ FTM‬ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ از ﻣﺎھﯿﭽﮫ‬
‫ﺷﮑﻤﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻏﻼف آﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ ،‬در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻮ‪ ،‬ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻟﯿﺰر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪،‬‬
‫زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻣﻮ در روی آﻟﺖ ﭘﺲ از ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫‪-17‬ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻌﺒﮫ دارو‪ ،‬از ﻧﻈﺮ اﺛﺮات‪ ،‬ﻋﻮراض و ﻣﯿﺰان‬
‫ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ -18‬ﺗﺠﻮﯾﺰ اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﯾﺮﻗﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ اﻧﺴﺪادی‪ ،‬اﻓﺴﺮدﮔﯽ ھﺎ و ﺣﺎﻻت ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪﯾﺪ‪،‬‬
‫ﺗﺮﻣﺒﻮ ﻓﻠﺒﯿﺖ‪ ،‬ﺗﺮﻣﺒﻮ آﻣﺒﻮﻟﯿﮏ‪ ،‬ﻣﯿﮕﺮن‪ ،‬دﯾﺎﺑﺖ‪ ،‬زﯾﺎد ﺑﻮدن ﮐﻠﺴﯿﻮم ﺧﻮن‪ ،‬ﺻﺮع‪ ،‬آﺳﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ‬
‫اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﺒﺎس آب و ﺳﺪﯾﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻓﺮاوان ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ -19‬ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮭﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ‪ ،‬ﮐﺎھﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﮭﺎ‪ ،‬ﺗﻮرم ﭘﺎ ﯾﺎ ﻗﻮزک ﭘﺎ) ﻧﺎﺷﯽ‬
‫از اﺣﺘﺒﺎس آب و ﺳﺪﯾﻮم(‪ ،‬ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و درد ﭘﺴﺘﺎﻧﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻟﻤﺲ و ﻓﺸﺎر‪ ،‬ﺳﺮدرد‪ ،‬اﻓﺴﺮدﮔﯽ‪ ،‬ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ‪،‬‬
‫ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﯾﺎ اﻧﺴﺪاد ﮐﯿﺴﮫ ﺻﻔﺮا و ﮐﺎھﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ -20‬ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪ MTF‬ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ D‬و ﮐﻠﺴﯿﻮم ) ﺑﺼﻮرت ﺷﯿﺮ‪ ،‬ﻣﺎﺳﺖ‬
‫و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﺒﻨﯿﺎت ( ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﭼﺎر ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪-21‬اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ روان درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﻮد را در‬
‫ھﻨﮕﺎم ﻣﺒﺪل ﭘﻮﺷﯽ و ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﻮرا ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ‬
‫ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪھﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ -22‬ﺳﯿﺒﮏ ﯾﺎ ﺳﯿﺐ آدم) ‪ ( Adam apple‬ﺑﮫ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻏﻀﺮوﻓﯽ در زﯾﺮ ﮔﻠﻮی ﻣﺮدان ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در‬
‫ﻣﺠﺎورت ﻏﺪد ﭘﺎراﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﻗﺮار دارد‪ .‬ھﻤﺎن ﻣﯿﻮه ﻣﻤﻨﻮﻋﮫ ای ﮐﮫ از ﮔﻠﻮی " ﺣﻮا" ﮐﮫ زن وﺳﻮﺳﮫ‬
‫ﮔﺮی ﺑﻮد ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﮫ و در ﮔﻠﻮی ﺷﻮھﺮش ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬داﺳﺘﺎن اﺣﻤﻘﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ‬
‫ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻏﺎز ﺑﮫ ذﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪن و ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪن زﻧﺎن از ﺗﻮرات ﺗﺎ ﻗﺮان در ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﻦ ﻣﺪار ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺮاﺷﯿﺪن اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻏﻀﺮوﻓﯽ) در ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮدن( از ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﻣﮑﻤﻞ در ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪ MTF‬اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫اﻟﮕﻮی ﻣﺎھﯿﭽﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎھﺶ اﻧﺪازه ﺳﯿﺒﮏ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺒﮏ ﺳﺎده‪ ،‬وﻟﯽ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و‬
‫ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ از ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻮد داری ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺗﺎرھﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺸﻮد‪ .‬ﻋﻤﻞ‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﻟﯿﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪-24‬ﭘﺮوژﺳﺘﺮوﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ آﺳﻢ‪ ،‬ﻟﺨﺘﮫ ﺧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ آن‪ ،‬ﺳﺮﻃﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ آن‪ ،‬دﯾﺎﺑﺖ‪ ،‬ﺻﺮع‪،‬‬
‫ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪی‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻠﯿﮫ و ﯾﺎ ﮐﯿﺴﮫ ﺻﻔﺮا‪ ،‬اﻓﺴﺮدﮔﯽ‬
‫و ﺳﺎﺑﻘﮫ آن‪ ،‬ﺳﺮدرد ھﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﻮک ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪-25‬ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺷﺘﮭﺎ و ﯾﺎ وزن‪ ،‬ﺗﻮرم ﻗﻮزک ﭘﺎ‪ ،‬ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ‬
‫و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮدرد ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ‪ ،‬از دﺳﺖ دادن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎدل‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در‬
‫ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ‪ ،‬درد ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ و ﯾﺎ ﮐﺸﺎﻟﮫ ران و ﯾﺎ ﺳﺎق ﭘﺎ‪ ،‬ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧﻔﺲ‪ ،‬اﺧﺘﻼﻻت ﺗﮑﻠﻢ‪ ،‬ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ‪،‬‬
‫ﺑﯿﺤﺴﯽ و ﯾﺎ درد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪-26‬ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﺖ ﻣﺮداﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﻮم ھﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﯾﻨﭻ‪:‬‬
‫)"‪France – 16 cm (6.3‬‬
‫)"‪Italy & Russia 15 cm (5.9‬‬
‫)"‪Mexico – 14.9 cm (5.87‬‬
‫)"‪Germany – 14.4 cm (5.7‬‬
‫)"‪Spain – 13.6 cm (5.4‬‬
‫)"‪Japan – 13 cm (5.11‬‬
‫)"‪USA – 12.9 cm (5.07‬‬
‫)"‪Saudi Arabia – 12.4 cm (4.9‬‬
‫)"‪India – 10.1 cm (4‬‬
‫)"‪Korea – 9.6 cm (3.8‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪ -27‬ﺑﯿﻤﺎران ‪ MTF‬ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ دﯾﻼﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﮔﺮ از ﺳﺎﯾﺰ ھﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺰ را ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ‪ ،‬دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﯾﺰ‬
‫در واژن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ دارای ﺳﺎﯾﺰ آﻟﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ‬
‫ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ھﺎی ﺧﻔﯿﻒ و ﺳﻮزش در ﺣﯿﻦ دﯾﻼﺗﮫ و ﺳﮑﺲ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺗﻨﮭﺎ راه ﺧﻼﺻﯽ از آن‬
‫دﯾﻼﺗﮫ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺰ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺑﮫ ﻣﺮور ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺰ ھﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻄﻮر‬
‫ﻣﺜﺎل‪ ،‬اﮔﺮ ﮐﺴﯽ واژن ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﻼﺗﮫ ﺳﺎﯾﺰ ‪ 35‬ﻋﺎدت داده اﺳﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ از ﺳﺎﯾﺰ ‪ 32‬اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و‬
‫ﺳﭙﺲ ﺑﺨﻮاھﺪ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره از ﺳﺎﯾﺰ ‪ 35‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ دﭼﺎر ﺳﻮزش و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و درد ﺧﻮاھﺪ‬
‫ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻣﺮاﺟﮫ ﺑﮫ دﮐﺘﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﺎﯾﺰ دﯾﻼﺗﮫ و‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم واژﯾﻨﺎل) ﮐﺮم اﺳﺘﺮوژن ﮐﻮﻧﺰوﮔﮫ( ﺑﻄﻮر روزاﻧﮫ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫‪-28‬ﺳﮑﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ‪ MTF‬اﺻﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬از ﻃﺮﻓﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ‬
‫اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ واژﯾﻨﺎل ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ‬
‫ﻣﺠﺮای ادرار در اﻓﺮاد ‪ MTF‬ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﺎﻟﺸﯽ دﺳﺖ‪ ،‬زﺑﺎن و آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ روی آن‬
‫ﮔﺎه ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ادراری‪-‬واژﯾﻨﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ دارای ﻣﻨﺸﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ " اﯾﮑﻮﻻی" اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﺪوﻣﮭﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎل ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮋي ﻧﺎﻧﻮ ﻧﻘﺮه ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﯿﻜﺮوﺑﮭﺎ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬
‫داروﯾﻲ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﻲ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪-29‬ﺷﺴﺘﻦ واژن ﺑﺎ ﺑﺘﺎدﯾﻦ ‪ 45‬روز ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮑﯽ واژن و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺑﮭﺎی‬
‫ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﺠﺮای واژن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ واژن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ‪ .‬اﻏﻠﺐ‬
‫ﻋﻔﻮﻧﺘﮭﺎی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروی ﺳﻔﮑﺴﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﭙﺮوﻓﻼﻛﺴﻮﺳﯿﻦ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻓﻨﺎزوﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت‬
‫‪ 10‬روز ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﯾﯽ‬
‫ﮔﺮدد‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ درﻣﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﻛﺎھﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﮫ اﯾﻜﻮﻻي‬
‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب زﻏﺎل اﺧﺘﮫ و ﻣﺼﺮف ﻣﺎﺳﺖ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﻚ و ﻧﯿﺰ دوغ ﻛﻔﯿﺮ ﺑﮫ ﺟﺎي دوغ و ﻣﺎﺳﺖ‬
‫ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫رژﯾﻢ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ‬
‫‪-1‬ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره‬
‫ﺑﮫ وزن ﺧﻮد ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﯿﻤﮫ ﺷﺐ‪ ،‬درد ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ از ﻋﻮارض ﮐﺎﻣﻼ‬
‫ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﺮف ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ اﺳﺖ‪ .‬در ھﻨﮕﺎم ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ وﻋﺪه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ‪ ،‬ﮐﻢ ﮐﺎﻟﺮی و ﺣﺠﯿﻢ)‬
‫ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﯾﺒﻮﺳﺖ( روی آورﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ اداﻣﮫ اﯾﻦ رژﯾﻢ‪ ،‬ﺑﺪن ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎ‬
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه و اﺷﺘﮭﺎی ﮐﺎذﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺮوع ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ‬
‫رود‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن و اﺷﺘﮭﺎ ﺟﺰء ﻋﻼﺋﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪-2‬ﮐﺎھﺶ وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭼﺎﻗﯽ ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ در ﻧﻘﺎط‬
‫ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻢ‪ ،‬ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ و ﺑﺎﺳﻦ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ راه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻻﻏﺮی ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺪه آل ﺷﺎﻣﻞ ‪ %50‬ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎن و ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺞ(‪ %15-20 ،‬ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ)‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪس‪ ،‬ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺷﯿﺮ( و ‪ %30‬ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺮ اﻧﺮژی و ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ‪ 30‬ﮔﺮم ﭘﻨﯿﺮ‪ ،‬ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﺷﯿﺮ ﮐﻢ ﭼﺮب و‬
‫ﻧﺼﻒ ﻗﺮص ﻧﺎن ﻟﻮاش و اﻧﺪﮐﯽ ﺷﮑﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ‪ ،‬ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﻋﺪس ﺧﺸﮏ ﭘﺨﺘﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ادوﯾﮫ و ﯾﮏ‬
‫ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺎھﺎر و ﯾﮏ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﭘﺨﺘﮫ ﺷﺪه‪ ،‬ﻧﺼﻒ ﻗﺮص ﻧﺎن ﻟﻮاش ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺳﺎﻻد‬
‫و ﻣﯿﻮه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎم ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ وﯾﮋه ﮔﯿﺎه ﺧﻮاران ﺑﻮده و از ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻋﺪس دارای ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮده و ﭼﺮﺑﯽ آن ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻟﻤﺘﺮﯾﻦ ‪5‬‬
‫ﻏﺬای اول ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﯿﺒﺮ و آھﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮای رﻓﻊ ﯾﺒﻮﺳﺖ و‬
‫ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﮔﯿﺎه ﺷﺎھﺪاﻧﮫ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ‪ 5‬ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ و‬
‫ﺑﺮﺗﺮ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎھﺪاﻧﮫ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺧﻮاﮐﯽ در ﻣﯿﺎن ‪ 3‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﯿﺎه ﺧﻮارﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ‬
‫ﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﭘﻮدر آﺳﯿﺎب ﺷﺪه آن در ﻗﮭﻮه ﺟﻮش ﺑﮫ ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﻣﻘﻮی ﺗﺮ از ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﯿﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﻻی ﺷﺎھﺪاﻧﮫ ‪ ،‬دوز ﻣﺼﺮف روزاﻧﮫ آن ‪ 40‬ﮔﺮم ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در رژﯾﻢ ﮔﻮﺷﺖ‬
‫ﺧﻮاران ﻧﯿﺰ ﺻﺪف درﯾﺎﯾﯽ‪ ،‬ران ﻣﺮغ و ﻣﺎھﯽ آزاد از ﻏﺬاھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﮭﺎ‬
‫را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ آب ﭘﺰ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺟﺎی ﻋﺪس و ﺣﺒﻮﺑﺎت در رژﯾﻢ ﮔﯿﺎه ﺧﻮاران اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ رژﯾﻢ ﮔﯿﺎه ﺧﻮاری ﮐﮫ‬
‫ﺷﯿﺮ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺮ را در ﺧﻮد دارد ﺳﺎﻟﻤﺘﺮﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﺮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و‬
‫از ﻃﺮﻓﯽ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻی آن ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﺎﻗﯽ و روده ای ﻏﻠﺒﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪-3‬ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ دو روش ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬
‫اﻟﻒ‪ -‬روش ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺪن‬
‫‪) =B.M.I‬ﻣﺠﺬورﻗﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ(‪) /‬وزن ﺑﮫ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(‬
‫اﮔﺮ ‪ B.M.I‬ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 20‬ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﻻﻏﺮ‪ ،‬ﺑﯿﻦ ‪ 25-20‬ﻧﺮﻣﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ‪ 25‬ﭼﺎق اﺳﺖ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺮ ﺑﮫ ھﯿﭗ ‪:‬‬
‫‪) =K‬ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎﺳﻦ(‪) /‬ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﮐﻤﺮ(‬
‫اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮد و ‪ K>0.85‬داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﺎق اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ زن ﺑﺎﺷﺪ و ‪ K<0.75‬داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دارای ﭼﺎﻗﯽ زﻧﺎﻧﮫ) ﺷﮑﻞ ﮔﻼﺑﯽ( اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ -4‬رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﺒﻮﺳﺖ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ‬
‫در اﺑﺘﺪای ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن دﭼﺎر‬
‫اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ ﻓﺮد ﺷﻮد‪ .‬از اﯾﻦ رو ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪای ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ از‬
‫ﺗﻌﺪاد وﻋﺪه ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﻮاره ﮐﻤﯽ آب ﻣﯿﻮه ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮور ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ و ﺑﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﭼﺎق ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮﺟﺎت را در وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ‬
‫روزاﻧﮫ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﻣﺼﺮف روزاﻧﮫ ‪ 8‬ﻟﯿﻮان آب ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ‪ 3-4‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ وزن در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﻤﮏ‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ورزش ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام و ﮐﺎھﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ -5‬ﺣﺬف ﯾﮏ ﯾﺎ دو وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻏﺬا در ﯾﮏ وﻋﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎھﺎر‪ ،‬ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و‬
‫ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﭼﺎﻗﯽ ﺷﮑﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﯾﮑﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ‪ ،‬دارای‬
‫ﺷﮑﻤﮭﺎ و ﺑﺎﺳﻦ ﺑﺮآﻣﺪه و ﻗﺪھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻐﺰ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﮐﺎھﺶ ﻏﺬای ورودی‬
‫ﺳﻌﯽ ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻊ آن در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺘﺮھﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻃﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﺳﺎل ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب و‬
‫ﻏﺬا ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه و ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﮐﻮھﺎن ﭼﺮﺑﯽ در ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬا‬
‫ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻋﺪه ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در ﭼﺎﻗﯽ اﻓﺮاد دارﻧﺪ و‬
‫ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺠﺎز روزاﻧﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺻﺒﺢ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪-6‬اﺳﺘﻔﺎده از داروی ﻣﺖ ﻓﺮﻣﯿﻦ ) ‪ ( metformin‬ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ‪ Glucophage‬ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد‪،‬‬
‫ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ‪ MTF‬ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪ .‬اﯾﻦ دارو ﮐﮫ در اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ‬
‫رود‪ ،‬ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻟﮕﻮی ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ را در ﺑﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﻟﮕﻦ و ﺑﺎﺳﻦ و ﻧﯿﺰ ﭘﺮ ﺷﺪن‬
‫ﺻﻮرت ﺷﻮد‪ .‬در ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو اﻟﮑﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد‪ .‬ﻋﻮارض اوﻟﯿﮫ اﯾﻦ دارو ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺗﺎ دو‬
‫ﻣﺎه ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬دوز ﻣﺼﺮف آن در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﮔﺮم ) ‪ 1000‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم( در روز اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا‬
‫ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺗﺎ دو ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ‪ 500‬ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﮐﺎھﺶ داد‪.‬‬
‫‪ -7‬ﺑﺮﺧﯽ ﮔﯿﺎھﺎن ﻧﯿﺰ دارای ﻣﻮاد ﺑﺎ اﺛﺮات اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺎده ژﻧﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﮐﮫ در ﮔﻮﻧﮫ‬
‫ای ﺷﺒﺪر وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﯾﺎ ﮐﻮﻣﺴﺘﺮول ﮐﮫ در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ وزآراﻟﻨﻮن ﮐﮫ از ﻗﺎرچ‬
‫ﻓﻮزارﯾﻮم ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ‪ ،‬اﺷﺎره ﮐﺮد‪.‬‬

‫زﻣﯿﻤﮫ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ‬
‫ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺮاﺣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺮد ﺑﮫ زن‬
‫در اداﻣﮫ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺟﺮاﺣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺮد ﺑﮫ زن و ﺟﺮاﺣﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ‬
‫اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪ 1999‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﺟﺮاح‪ ،‬آدرس‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ و در‬
‫ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد روش ﺟﺮاﺣﯽ) ‪ ( procedure‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫در ذﯾﻞ ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺬف ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬

‫ﺟﺪول زﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﺣﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﯿﻨﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬

‫ﻟﯿﺴﺖ زﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﺣﺎن اﺻﻼح ﺻﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ روش زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪:‬‬
‫‪ -1‬اﺻﻼح ﻧﺎی ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮاﺣﯽ‬
‫‪ -2‬روش ﮐﺮﯾﮑﻮﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ) ‪( CTA‬‬
‫‪ -3‬روش ﻟﯿﺰری‬
‫اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﮭﺒﻮد و اﺻﻼح ﺻﺪا ھﻤﻮاره ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺨﺺ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻓﮏ و ﺻﻮرت آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬

‫زﻣﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎره دو‬
‫ﻋﮑﺴﻬﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ دﮐﺘﺮ ‪ SUPORN‬در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ‬
‫‪http://www.supornclinic.com‬‬

‫ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﮫ در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﺮد ﺑﮫ زن‬

‫ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺑﮫ روش ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ از اﻋﺼﺎب ﺣﺴﯽ آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ‬

‫واژﯾﻨﻮ ﭘﻼﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ آﻟﺖ‪ ،‬ﭘﻮﺳﺖ آﻟﺖ و ﺑﯿﻀﮫ‪ ،‬ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺳﻦ و ﯾﺎ ﺷﮑﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎ روش اﻧﺘﻘﺎل روده‬
‫اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ از روﺷﮭﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ از اواﺧﺮ ﺳﺎﻟﮭﺎی ‪ 1950‬ﺑﻮده‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ آﻟﺖ از روﺷﮭﺎی ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦ در واژﯾﻨﻮ ﭘﻼﺳﺘﯽ اﺳﺖ‪.‬ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ روش‪:‬‬

‫اﻧﺘﺨﺎب روش ﮔﺮاﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻟﺖ اﺳﺖ‪ .‬ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ) ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از‬
‫ﺑﻠﻮغ( در ﮐﺎھﺶ اﻧﺪازه آﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫در ﺳﺎل ‪ %53 2003‬ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺒﻼ ﺧﺘﻨﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ %90 .‬از ﺑﯿﻤﺎران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ و ‪ %25.5‬از‬
‫ﺑﯿﻤﺎران اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﺧﺘﻨﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺮاﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮔﺎه ﻻﺑﯿﺎ ﭘﻼﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ دﻟﺨﻮاه‬
‫ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ‪.‬‬

‫دﮐﺘﺮ ﺳﺎﭘﻮرن از ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺘﻨﮫ ﮔﺎه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﻔﺮه واژن و ﻻﺑﯿﻮ ﭘﻼﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه او‬
‫روﺷﮭﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ‪ ،‬ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻋﻤﻖ واژن دارد ﺗﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎھﺮی‪.‬‬

‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ای ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺒﺎﯾﯽ و واژن ﻃﺒﯿﻌﯽ‬

‫ﻇﺎھﺮ ﯾﮏ واژن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻟﺒﮫ ھﺎی واژن ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﯿﮫ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬

‫ﻟﺒﮭﺎی واژن ﺑﺎﯾﺪ از دو ﺑﺨﺶ ﺑﺪون ﻣﻮ و ﭼﺮﺑﯽ ﮐﮫ دارای دو ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ھﺮ ﻟﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎزک و ﺑﯽ ﻣﻮ و ﺷﺒﯿﮫ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ‪ ،‬ﻣﺠﺮای واژن و ادرار ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﻧﺴﺒﺖ‬
‫ﺑﮫ دو ﺗﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺪم داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺧﺘﻨﮫ ﮔﺎه در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺮد ﺑﮫ زن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺧﺘﻨﮫ ﮔﺎه دارای دو ﻻﯾﮫ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ رﻧﮕﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺮ ﺟﻠﺪی اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻻﯾﮫ داﺧﻠﯽ ﺧﺘﻨﮫ ﮔﺎه و راس آﻟﺖ ﻣﺮداﻧﮫ‪ ،‬دارای ﺑﺎﻓﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﻟﺒﮭﺎ و ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ‬
‫در ﯾﮏ زن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺼﺎب ﻧﻮک آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺳﺎﭘﻮرن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪chonburi flap‬‬

‫اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺣﺴﺎس و ﺑﺨﺶ روﯾﯽ آن و ﻧﯿﺰ ﻻﺑﯿﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود‪.‬‬

‫ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻋﻤﻖ واژن ﻣﻄﻠﻮب‪ ،‬ﺑﺮش ﮐﺎﻓﯽ‪ ،‬روﮐﺶ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺧﻞ واژن و دﯾﻼﺗﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻧﯿﺎز‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻋﻤﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﺎﭘﻮرن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭼﻮﻧﺒﻮری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ و ﻻﺑﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏ‪ ،‬ﮔﺮاﻓﺖ‬
‫ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ واژن و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺳﺖ ران در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ‬
‫وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫در روش دﮐﺘﺮ ﺳﺎﭘﻮرن زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻖ واژن ﺗﻘﺪم دارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش او ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﻓﺖ‬
‫ﭘﻮﺳﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫در روش او ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺘﻨﮫ ﮔﺎه ﺑﺮای ﻻﺑﯿﺎ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﭘﻮﺳﺖ آﻟﺖ‪ ،‬ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻻﺑﯿﺎ ﮐﻮﭼﮏ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻀﮫ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺖ ﻻﺑﯿﺎ ﺑﺰرگ و دﯾﻮاره واژن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺳﺎﭘﻮرن ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ‪ ،‬زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻋﻤﻖ‬
‫ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ‪.‬‬

‫درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎس‪ ،‬ﻧﺮﻣﺎل و ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺴﺎس در ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران دارای اﺣﺴﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫از ﻣﯿﺎن ‪ 40‬ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺎل ‪ %37 ، 2003‬دارای اﺣﺴﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ‪ %37 ،‬دارای اﺣﺴﺎس‬
‫ﯾﮑﺴﺎن‪ %8 ،‬ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ و ‪ %18‬دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ‪.‬‬

‫از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ‪ %77‬ﺑﯿﻤﺎران دارای ﺣﺎﻟﺖ ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ‪ %15 ،‬ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ و ‪ %8‬ﻗﺎدر ﺑﮫ ارﺿﺎء ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺒﻮده‬
‫اﻧﺪ‪.‬‬

‫در اﯾﻦ آﻣﺎر ﮔﯿﺮی ‪ %66‬دارای ارﮔﺎﺳﻢ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ‪ %12 ،‬ﻋﺪم ارﮔﺎﺳﻢ و ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ‪%5 ،‬‬
‫وﺿﻌﯿﺖ ارﮔﺎﺳﻢ ﺑﮭﺘﺮ و ‪ %17‬ﻋﺪﻣﻢ ارﮔﺎﺳﻢ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ای ﺑﯿﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﮐﺘﺮ ﺳﺎﭘﻮرن ) دﺳﺖ راﺳﺖ( و واژن ﻃﺒﯿﻌﯽ) دﺳﺖ ﭼﭗ(‬

‫ﻧﻤﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻓﻮق‬

‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﻤﺎی ﻇﺎھﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏ دﮐﺘﺮ ﺳﺎﭘﻮرن) دﺳﺖ راﺳﺖ( و واژن ﻃﺒﯿﻌﯽ) دﺳﺖ ﭼﭗ(‬

‫ﻧﻤﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﯿﺎس ﻓﻮق‬

‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻟﺐ ھﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺳﺎﭘﻮرن) راﺳﺖ( و واژن ﻃﺒﯿﻌﯽ) ﭼﭗ(‬

‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ رﻧﮕﮭﺎی ﻟﺐ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ‬

‫ﻣﺠﺮای ادرار‪ ،‬ﺣﻔﺮه واژن و ﻟﺐ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت در واژن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮏ دﮐﺘﺮ‬
‫ﺳﺎﭘﻮرن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻧﻤﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﯿﺎس ﻓﻮق‬

‫ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ اﺟﺰای واژن ﻃﺒﯿﻌﯽ ) ﭼﭗ( و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺳﺎﭘﻮرن) راﺳﺖ(‬

‫در ﻋﻤﻞ ‪ %92‬ﺑﯿﻤﺎران از ﻇﺎھﺮ ﻋﻤﻞ رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ‪ %8‬ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺿﻤﯿﻤﮫ ﺷﻤﺎره ﺳﮫ‬
‫ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺮاﺣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ زن ﺑﮫ ﻣﺮد‬
.‫ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ‬C. Michael Munson/FORGE ‫ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ‬

‫ﻧﺎم ﺟﺮاح‬

‫روش ﺟﺮاﺣﯽ‬

Gary Alter, MD
Los Angeles
310-275-5566

‫ﻓﻘﻂ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻨﮫ‬

Dr. Prabhat Ahluwalia
140 Burwell Street, Suite 1
Little Falls, NY 13365
(315) 823-1111

‫ﺑﺮداﺷﺘﻦ رﺣﻢ و ﺗﺨﻤﺪان‬

Dr. Jeffery H. Aldrich, M.D., PH.D., F.A.C.S.
Plastic Surgery Associates, Ltd.
385 N. Lexington Pkwy
St. Paul, MN 55104
phone: 612.645.3966

‫ﻓﻘﻂ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻨﮫ‬

LENA C. ANDERSSON (M.D., Dr. med)
CONSULTANT PLASTIC SURGEON
27, Devonshire Place
London W1N 1PD.
Tel: 0171 224 4333

?

* Fernando J. Bianco C., MD, Ph.D
PO Box: Apartado:
686
36 Altamira
Caracas 1062
Venezuela

‫ﻓﻘﻂ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻨﮫ‬

* Stanley Biber, MD
Trinidad, CO
719-846-3301

‫ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻨﮫ و ﻓﺎﻟﻮ‬
‫ﭘﻼﺳﺘﯽ‬

‫ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﺳﯿﻨﮫ او زﯾﺒﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دﮐﺘﺮھﺎی ﻓﺎﻟﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺪان ﮐﺎر‬
‫ھﺮﭼﻨﺪ‬.‫ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﮐﺎر او ﻧﮑﺮوز و زﺧﻤﮭﺎی زﯾﺎد ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ‬.‫زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ‬
.‫او ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺮد ﺑﮫ زن را ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ‬

‫ﺑﺮداﺷﺘﻦ رﺣﻢ و ﺗﺨﻤﺪان‬
Dr. Robert Brannon
Dallas Texas
214-368-3232
* Michael Brownstein, MD
www.execpc.com/~brownstn
1717 17th St.
San Francisco, CA 94103
415-255-2080
415-441-2777

‫ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻨﮫ ﺑﮫ روش‬
‫ﺷﮑﺎف دوﺑﻞ و ﮐﯽ ھﻮل‬
(including keyhole
and laser tissue
removal)

7565 Ramshead
St. Ignatius, MT 59865
406-745-3412
‫ﻋﻤﻞ ﺳﯿﻨﮫ او از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ دو و اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﮭﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺟﺮا‬
‫ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺎﻓﺘﮭﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر ﻧﯿﺰ از ﻣﺘﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وی اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺑﺎ‬
.‫ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺖ‬

Dr. Anthony Carolla
(201) 625-8520 .
Denville NJ
Peggy Ching MD
2000 Van Ness suite 603
San Francisco, CA 94109
(415)292-5678
.‫وی اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ را در ﻣﻄﺐ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ‬

‫( ﺳﯿﻨﮫ‬keyhole)

* Daniel Cloutier, MD
70 Dalhousue, Suite 301
Wquebec City Quebec
CANADA G1K 4B2
Dr. Paul Costas
John Cuming Building, Suite 700
Concord, MA 01742
(508) 369-1579

‫ﺳﯿﻨﮫ ﺑﺎ دو روش‬
(keyhole and double
incision)

Dr. Paul-J. Daverio
Chirurgie Plastique et Reconstructive
10. Av. Saypie
1003 Lausanne

‫ﻓﺎﻟﻮﭘﻼﺳﺘﯽ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزو –روش‬
‫ﻣﯿﮑﺮو‬

Switzerland
* Anke A. Ehrhardt, Ph.D.
Columbia University of Physicians & Surgeons
722 West 168 Street, Box 10
New York, NY 10032
Edwin Falces, MD
San Francisco
415-673-3940

‫( ﺳﯿﻨﮫ‬keyhole and
double incision)

.‫ﻋﻤﺪﺗﺎ روش ﺑﺮش دوﺑﻞ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد‬
Dr. Beverly Fischer
Aesthetic Institute of Maryland
2 Colgate Dr Suite 101
Forest Hill, MD, 21050
410-561-3555

‫( ﺳﯿﻨﮫ‬primarily
keyhole, may do
double incision)

Lawrence Foster, MD
Lake Tahoe, CA
916-541-3355

‫ﻓﻘﻂ ﺳﯿﻨﮫ‬

Dr. Futrell, U of Pittsburgh
412-648-9675

?

* David A. Gilbert, MD
Suite 300
400 West Brambleton Avenue
Norfolk, VA 23510
757-622-9900
1-800-999-9015
804-622-9900
‫ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻨﮫ وی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش ﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و از ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ‬
‫ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﺎﻟﻮ ﭘﻼﺳﺘﯽ وی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎزو اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻇﺎھﺮ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ و‬.‫ﻣﺎﻧﺪ‬
.‫ وی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺮاﺣﯽ را ﺗﻮﺳﻂ وی اﻧﺠﺎم دھﺪ‬.‫ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ‬
.‫ دﻻر ﻣﯽ رﺳﺪ‬50000 ‫اﻟﺒﺘﮫ ﺷﺮوع درﻣﺎن ﺑﺎ وی ﮔﺮان و ﺑﮫ ﺣﺪود‬

Leonard Glass
San Diego

Chest

* Louis J. Gooren, MD
AZVU
PO Box 7057
1007 MB
Amsterdam, The Netherlands

Chest (keyhole)

Lawrence J. Gottlieb, M.D.
Dept of Surgery
University of Chicago
Chicago, Illinois 60637
(312) 702-6302 (F>M only)
312-962-6302

‫ﻓﺎﻟﻮپ ﺑﺎزو‬

.‫ﺟﺮاﺣﯽ وی اﺻﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ‬
Roberto Granato, MD
Queens, NY
718-335-1437
Dr. Daniel Greenwald
505 South Blvd.
Tampa, FL 33606
(813) 258-2425

‫( ﺳﯿﻨﮫ‬double incision
and keyhole) ‫و ﺟﺮاﺣﯽ‬
‫ﻓﺎﻟﻮپ ﺑﺎزو‬

Dr. Joris Hage (attn: Jos Megens)
Dept. of Plastic and Reconstructive Surgery
Academic Hospital of the Free University
P.O. Box 7057, NL-1007 MB Amsterdam
The Netherlands

‫ﺳﯿﻨﮫ‬

Dr. Handal
Phone number: 561-391-2881
Contact person in office: Tina

?

Boca Raton, Florida
Mr. D. Harris
Sub-Regional Plastic Surgery and Burns Unit
Derriford Hospital
Plymouth, PL6 8DH
ENGLAND
Tel: 0752 797110/792111

?

Peter Haertsch
Sydney, Australia

‫( ﺳﯿﻨﮫ‬modified
keyhole)

Breast reduction/chest reconstruction costs $2000 Aust. When you
add anesthetist's fee and two days hospital care the total would be
about $3500 Aust. This is about $2700 US.

Charles Horton, MD
Charles Horton, Jr, MD
804-623-7072
‫ دﻻر‬70000 ‫اﻧﺠﺎم ﻓﺎﻟﻮ ﭘﻼﺳﺘﯽ ﺑﺎ روش ﭘﻮس ﺑﺎزو و ھﺰﯾﻨﮫ‬
Armand Hotimsky
Amsterdam
Beautiful chest reconstruction

‫( ﺳﯿﻨﮫ‬keyhole)

Patrick Hudson
New Mexico
doctor@phudson.com

‫ﺳﯿﻨﮫ‬

Dr. Sheila Kirk
PO Box 38114
Blawnox, PA 15238-9998
412-781-1092
St. Markus-Krankenhaus
Klinik für Plastische- und Wiederherstellungschirurgie
z.H. Chefarzt Dr. Med. Klaus Exner
Wilhelm-Epstein-Str. 2
60431 Frankfurt
Germany

?

* Donald R. Laub (double incision, metaoidioplasty, and
phalloplasty)
Stanford University Medical School
Plastic Surgery Center
1515 El Camino Real
Palo Alto, California 94306
Office: (415) 327-7163
talk to Judy at 415-326-4645

‫ﺳﯿﻨﮫ و ﻓﺎﻟﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ﺑﺎ‬
‫ﺗﮑﻨﯿﮑﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت‬
(double incision),
metaoidioplasty
("founder" of the
technique),
phalloplasty (pedical
flap and forearm
flap)

‫وﻟﯽ در‬.‫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﻓﻖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ‬،‫ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎھﺮ ﺑﻮدن در ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎ‬
.‫ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ‬،‫روش ﻣﺘﺪﯾﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ دارای اﺣﺴﺎس ﺗﺤﺮﯾﮏ‬.
Dr. Laub Jr.
3 Timberland
South Burlington, VT 05403
802-860-3340

‫( ﺳﯿﻨﮫ‬double
incision),
metaoidioplasty

Stephen F. Lex, MD
Flagstaff, AZ
602-773-2510
Phillip McGinn, MD
San Francisco
415-673-2666
Toby Meltzer, MD
1500 SW First Ave., Suite 1120
Portland, OR 97201
503-494-8564
503-494-2097

‫( ﺳﯿﻨﮫ‬keyhole and
double incision),
metaoidioplasty,
testicular implants,
phalloplasty (pedical
flap only)

‫ﻓﺎﻟﻮﭘﻼﺳﺘﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻨﮫ و رﺷﺪ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ و ﮐﺎﺷﺖ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎی او زﯾﺒﺎ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و‬
‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ و از ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﻨﺎم‬
.‫در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺖ‬.

Yvon Menard, M.D.
1003 Boul. St-Joseph Est
Montreal, Quebec
H2J 1L2
Ph: (514)288-2097
Fax: (514)288-3547

‫ﺳﯿﻨﮫ و ﻓﺎﻟﻮﭘﻼﺳﺘﯽ‬
(keyhole) and
phalloplasty,
recently began
metaoidioplasty

‫ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی او اﺻﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬.‫ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻨﮫ او دارای ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ اﺳﺖ‬
.‫ﻧﺒﻮده و اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ‬
Mary Lee Peters
1229 E. Madison
Arnold Pavillion, 15th floor
Seattle WA 98104
206/292-6550

‫( ﺳﯿﻨﮫ‬keyhole and
double incision)

.‫ دﻻر ﻣﯽ رﺳﺪ‬5700 ‫وی دﮐﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﻨﮫ او ﺑﮫ ﺣﺪود‬
Chirurgische Klinik und Poliklinik
der TU München
Abt. Plastische und Wiederherstellungschirurgie
Ismaninger Str. 22
8000 München 80
Germany

?

Dr. Renee Bennet O'Sullivan
14 Denton Road
Wellesley, MA 02181
(617) 235-1007

keyhole ‫ﺳﯿﻨﮫ‬

‫از دﮐﺘﺮھﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ در ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﯿﻨﮫ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ‬
Dr. Peter Raphael, M.D
Plastic & Reconstructive Surgery
972-985-0434
1600 Coit Road, Suite 105
Plano, Texas 75075

‫ﻣﺘﺪﯾﻮ ﭘﻼﺳﺘﯽ و‬-‫ﺳﯿﻨﮫ‬
‫ﮐﺎﺷﺖ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ‬,
metaoidioplasty,
testicular implants

.‫دﮐﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬
James J. Reardon, MD
737 Park Avenue
New York, NY 10021
(212) 832-0770

‫( ﺳﯿﻨﮫ‬double incision
and keyhole)

‫دﮐﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬.
Dr. Joseph Rosen
Dartmouth Medical Center
(603) 650-8068

‫( ﺳﯿﻨﮫ‬double
incision),
metaoidioplasty

* Dr. Michel Seghers (keyhole)
Institute St. Joseph
Avenue Malou 56
1040 Bruxells Belgium
770-010-8

‫ﺑﺮداﺷﺘﻦ رﺣﻢ و‬-‫ﺳﯿﻨﮫ‬
‫ﺗﺨﻤﺪان‬
Keyhole,
hyserectomy,
oophrectomy

Gary Smotrich, MD
Lawrenceville, NJ
609-896-2525
Dr. Kenneth L. Stein
414 N. Orleans, Suite 209
Chicago, IL 60610
(312) 828-0060

‫( ﺳﯿﻨﮫ‬keyhole and
double incision)

‫دﮐﺘﺮی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬.
Dr. Morton Slutsky
Atlanta, GA
‫ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻨﮭﺎی ﺑﺰرگ‬

‫( ﺳﯿﻨﮫ‬double incision)

P. James Voloshin, MD, FRCS
360 San Miguel, Suite 406
Newport Beach, CA 92660
714/759-0627
E-mail: jimvol@ix.netcom.com

‫ﺳﯿﻨﮫ‬

Dr. Yosowitz
Green Park
7515 South Main, #730
Houston,Texas 77030
713-797-1488
Dr. Weiss
Evans Medical Group
720 Harrison Ave.
Boston, MA 02118
(617) 638-8131
(617) 638-8047

‫ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﯿﻨﮫ و ﺗﺨﻤﺪان‬

* Neal Wilson, MD
3011 W. Grand Blvd.
Detroit, MI 48202
313-874-5735
313-874-4197

‫( ﺳﯿﻨﮫ‬double incision
only), phalloplasty

‫ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻘﯽ از ﮐﺎر وی در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ھﺰﯾﻨﮫ وی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬.

1990 ‫دو ﭘﺰﺷﮏ ﺟﺮاح ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ زن ﺑﮫ ﻣﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس داده ھﺎی ﺳﺎل‬

‫زﻣﯿﻤﮫ ﺷﻤﺎره ﭼﮭﺎر‬
‫ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ زن ﺑﮫ ﻣﺮد ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﭘﺮووﯾﺲ‬
‫دﮐﺘﺮ ﭘﺮووﯾﺲ ﻗﺮﯾﺐ ‪ 20‬ﺳﺎل ﺑﮫ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ‪ FTM‬ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﺪھﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ‪ FTM‬را ﺑﮫ‬
‫روش ﻣﺘﺪﯾﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ‪ %92‬ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﯾﻦ روش ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ھﺰﯾﻨﮫ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزه ادرار ﮐﺮدن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران‬
‫ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺑﺘﺪا و ﭘﺲ از ﺣﺬف رﺣﻢ و ﺗﺨﻤﺪان اﯾﻦ روش را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و در‬
‫ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺨﻮاھﺪ آﻟﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺮﺣﻠﮫ اول روش ﻓﺎﻟﻮ ﭘﻼﺳﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﮭﺒﻮدی اوﻟﯿﮫ‬
‫اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪ .‬روش ﻣﺘﺪﯾﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻃﻮل ﮐﻮﭼﮏ آﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‪ ،‬ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ‬
‫ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺘﯽ ﺑﮭﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻏﺬای رﻗﯿﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮپ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را دو ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ از ھﺮ‬
‫ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﺮم ﻣﻮﺿﻌﯽ و ‪%2.5‬‬
‫دی ھﯿﺪرو ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون را ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺑﺎر در روز ﺑﺮ روی ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻟﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ھﻮرﻣﻮن ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ‬
‫ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺘﺪﯾﻮ ﭘﻼﺳﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ دوز ﮐﺮﻣﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪،‬‬
‫ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ‪ .‬ﻣﺼﺮف ﭼﻨﯿﻦ ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد‬
‫ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﮑﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬وﺳﺎﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻼء ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر)‬
‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮم ھﻮرﻣﻮﻧﯽ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﺎر روﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻨﮭﺎ ‪ % 6‬از ﺑﯿﻤﺎران او ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻣﺠﺮای ادرار را داﺷﺘﮫ اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ﻓﯿﺴﺘﻮل دﭼﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ‪ .‬اﻧﺪازه آﻟﺖ در‬
‫روش ﻣﺘﺪﯾﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ﺑﮫ اﻧﺪازه رﺷﺪ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺪازه ﺑﯿﻀﮫ ھﺎی ﮐﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ‬
‫ﺣﺪود ‪ 12-18‬ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬
‫ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ روش ﻣﺘﺪﯾﻮ ﭘﻼﺳﺘﯽ و ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻤﺎر دارد‪.‬‬

‫روش ﻓﺎﻟﻮ ﭘﻼﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه‬
‫ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ادﻋﺎی دﮐﺘﺮ ﭘﺮووﯾﺲ دارای اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ‪ 3‬ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ اول آن در ﻗﺎﻟﺐ دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﮐﮫ در‬
‫ذﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻏﻼف آﻟﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬

‫ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺳﺎﺧﺖ آﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ‪:‬‬

‫ﺑﯿﻀﮫ و آﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﭘﺮوﺗﺰ‬

‫دﮐﺘﺮ ﭘﺮووﯾﺲ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮد را ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺑﻠﮕﺮاد و ﻧﺪرﺗﺎ در ﺑﺎﻧﮑﻮک اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺘﮭﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪ .‬اﯾﻤﯿﻞ دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس آورده ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪http://www.medical-tourism-in-thailand.com/plastic-surgery-phalloplasty-dr.html‬‬
‫‪http://www.savaperovic.com/procedures.html‬‬
‫‪Surgery@SavaPerovic.COM‬‬

:‫ﻣﺮاﺟﻊ‬
1-Transsexuality by Jennifer
2- www.transgendercare.com
3- www.trans-health.com
4- L. Rose adventure
5- http://www.t-vox.org
6- www.pregnancy.org
7- The birth of a Venus-part one (hormones)
8- Hormones treatment in transsexuals. By HENK ASSCHEMAN and Louis
9- www.pai.co.th
10- List of surgeons by kims@freeuk.com
11-steroids and therapeutically related compound by Wilson
12-clinical gynecologic endocrinology and infertility- fifth edition by Leon
Speroff, Robert H.GLASS and Nathan G.Kase
13- http://www.supornclinic.com
14- http://flatrock.org.nz/topics/odds_and_oddities/finger_length_ratios.htm
‫دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﺒﺎری‬-‫ راھﻨﻤﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﭘﻮﺳﺖ‬-15
‫ راھﻨﻤﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی داﺧﻠﯽ‬-16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful