You are on page 1of 13

PERMOHONAN UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG

DI KEMENTERIAN PERTAHANAN
Jika anda adalah warganegara Malaysia yang berkelayakan, anda adalah dipelawa untuk
memohon mengisi jawatan-jawatan kosong berikut :-

1. 1.1. (a) Jawatan : Tukang K3


Kod Skim 6306

(b) Kumpulan : Sokongan


Perkhidmatan

(c ) Klasifikasi : Mahir, Separuh Mahir dan Tidak Mahir


Perkhidmatan

(d) Bidang Kemahiran/Ringkasan Tugas :

Tukang Kayu

i) Menjalankan kerja-kerja yang berkaitan dengan ketukangan kayu


seperti membuat kotak, perabot, memasang lantai, dinding dan
membaiki alat-alat perabot rosak.

ii) Menjalankan kerja-kerja mengilap barang-barang perabot dan


sebagainya, dengan menggunakan varnish dan mengilap lantai
permainan.

1.2. Jadual Gaji : Gred R9

P1T1 RM721.02 - P1T21 RM1626.04


P2T1 RM763.49 - P2T21 RM1709.28
P3T1 RM807.59 - P3T21 RM1794.23
1.3. Syarat Lantikan :

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c) (i) tamat tingkatan 3 Sekolah Menengah Rendah Bantuan Penuh


Kerajaan; atau.

(ii) pekerja-pekerja dalam perkhidmatan Pekerja Awam, Pekerja


Awam Khas, Pemandu Kenderaan, Operator Loji dan
Pemandu/Operator Jentera Pemunggah yang telah disahkan dalam
perkhidmatan;
(d) (i) mempunyai Sijil Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan atau Sijil
Kemahiran Malaysia Peringkat Pertengahan/Tahap 2 dalam bidang
ketukangan yang berkenaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan; atau

(ii) lulus ujian kemahiran dalam bidang ketukangan yang


berkenaan (sama ada yang mempunyai atau tidak mempunyai
piawaian MLVK) yang dijalankan atau diperakukan oleh ketua
perkhidmatan sebagai setaraf dengan Sijil MLVK atau Sijil
Kemahiran Malaysia Peringkat Pertengahan/Tahap 2;

(Gaji permulaan ialah pada Gred R9 : P1T2)

(e) berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia


dengan memuaskan.

1.4. Taraf Jawatan : Tetap

1.5. Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Tukang K3 adalah tertakluk


kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa
serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

1.6. Kekosongan : 22

Kekosongan hanya terdapat di negeri Kedah, Selangor, Johor,


Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Melaka.
2. 2.1. (a) Jawatan : Pemandu Kenderaan
Kod Skim 6700

(b) Kumpulan : Sokongan


Perkhidmatan

(c) Klasifikasi : Mahir, Separuh Mahir dan Tidak Mahir


Perkhidmatan

(d) Ringkasan Tugas : Memandu dan menyenggara kenderaan seperti


lori, bas, van, kereta dan Forklift untuk
kegunaan Kementerian Pertahanan.

2.2. Jadual Gaji : Gred R3

P1T1 RM701.42 - P1T17 RM1354.86


P2T1 RM743.89 - P2T17 RM1423.41
P3T1 RM787.99 - P3T17 RM1493.59
2.3 Syarat Lantikan :

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan;

(c) (i) tamat darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan.

(ii) memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yang dikeluarkan


oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ); [kecuali lesen memandu
dalam tempoh percubaan (P)];

(iii) berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan


bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini.

Gaji permulaan Gred R3 ialah:

Lesen D P1T3
Lesen E/E1/E2 P1T4
Lesen F/H P1T5
Lesen G/I P1T6

(d) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia


dengan baik.
2.4 Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pekerja Awam Gred R1 adalah


layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan
pangkat secara lantikan ke jawatan Pemandu Kenderaan Gred R3, tertakluk
kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

(i) mempunyai kelayakan di para 2.3.(c) (ii) dan (iii) di atas; dan

(ii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

2.5. Taraf Jawatan : Tetap

2.6. Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pemandu Kenderaan adalah


tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat
kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

2.7. Kekosongan : 10

Kekosongan hanya terdapat di negeri Johor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur,


dan Terengganu.
3. 3.1. a) Jawatan : Pekerja Awam Khas
Kod Skim 6680

(b) Kumpulan : Sokongan


Perkhidmatan

(c) Klasifikasi : Mahir, Separuh Mahir dan Tidak Mahir


Perkhidmatan

(d) Ringkasan Tugas : Menjalankan tugas berkaitan dengan kerja-kerja


yang menggunakan tenaga seperti menjaga
kebersihan dan mencantikan kawasan serta tugas
stor atau bengkel.

3.2. Jadual Gaji : Gred R3

P1T1 RM701.42 - P1T17 RM1354.86


P2T1 RM743.89 - P2T17 RM1423.41
P3T1 RM787.99 - P3T17 RM1493.59
3.3 Syarat Lantikan :

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c) (I) tamat darjah 6 Sekolah Rendah Bantuan Penuh Kerajaan.

(ii) berkebolehan menjalankan bidang kerja berkaitan yang


diliputi oleh skim perkhidmatan ini.

(Gaji permulaan ialah pada Gred R3: P1T2)

(d) berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia


dengan baik.

3.4. Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pekerja Awam dalam bidang


berkaitan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan
untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pekerja Awam Khas Gred R3,
tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan
dan:-

(i) mempunyai kelayakan di para 3.3. (c) (ii) di atas; dan

(ii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


3.5. Taraf Jawatan : Tetap

3.6. Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan:

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pekerja Awam Khas adalah


tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang
berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke
semasa.

3.7. Kekosongan : 1

Kekosongan hanya terdapat di negeri Johor.


4. 4.1. (a) Jawatan : Atendan Kesihatan
Kod Skim 6011

(b) Kumpulan : Sokongan


Perkhidmatan

(c) Klasifikasi : Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan


Perkhidmatan

(d) Ringkasan Tugas :

Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pembersihan dan


membantu melaksanakan tugas-tugas asas berkaitan penjagaan pesakit,
penyediaan peralatan berkaitan, mengambil dan merekod data pesakit dan
sebagainya di unit-unit tertentu.

4.2. Jadual Gaji : Gred U3

P1T1 RM709.59 - P1T18 RM1452.85


P2T1 RM752.06 - P2T18 RM1531.25
P3T1 RM796.16 - P3T18 RM1611.23

4.3. Syarat Lantikan :

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c) tamat Tingkatan 3 Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan; dan

(d) boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan
memuaskan.

4.4. Taraf Jawatan : Tetap

4.5 Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan:

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Atendan Kesihatan adalah


tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat
kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

4.6. Kekosongan : 5

Kekosongan terdapat di negeri Kuala Lumpur, Perak dan Kedah.


5. 5.1. (a) Jawatan : Pembantu Am Pejabat (Pelayan Mes)
Kod Skim 4845

(b) Klasifikasi : Pentadbiran dan Sokongan


Perkhidmatan

(c) Kumpulan : Sokongan


Perkhidmatan

(c) Ringkasan Tugas :

(i) Bertanggungjawab mengemas dan menjaga kebersihan


dewan makan di mes pegawai ATM.

(ii) Bertanggungjawab mengatur serta memastikan kebersihan perkakas


hidangan yang digunakan seperti sudu garpu, cawan, pinggan dan
lain-lain sebelum dan selepas digunakan.

(iii) Bertanggungjawab untuk menghidang makanan yang telah


disediakan oleh Tukang Masak pada waktu-waktu yang telah
ditetapkan ke dewan makan.

5.2. Jadual Gaji : Gred N1

P1T1 RM649.15 - P1T22 RM1506.79


P2T1 RM691.62 - P2T22 RM1583.49
P3T1 RM735.72 - P3T22 RM1661.82
5.3 Syarat Lantikan :

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup


iklan jawatan;

(c) (i) Berpelajaran di peringkat sekolah rendah bantuan penuh kerajaan


atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

(ii) Boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia


dengan baik.

(Gaji permulaan ialah pada Gred N1:P1T2)

5.4 Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan:

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pembantu Am Pejabat adalah


tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat
kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

5.5. Kekosongan : 66
Kekosongan terdapat di negeri Kuala Lumpur, Selangor, Melaka, Johor,
Kelantan, Kedah, Negeri Sembilan, Pahang dan Pulau Pinang.
6. 6.1. (a) Jawatan : Pekerja Awam
Kod Skim 6580

(b) Kumpulan : Sokongan


Perkhidmatan

(c) Klasifikasi : Mahir, Separuh Mahir dan Tidak Mahir


Perkhidmatan

(d) Ringkasan Tugas : Menjalankan tugas berkaitan dengan kerja-kerja


yang menggunakan tenaga seperti menjaga
kebersihan dan mencantikan kawasan serta tugas
stor atau bengkel.

6.2. Jadual Gaji : Gred R1

P1T1 RM647.51 - P1T14 RM1178.43


P2T1 RM689.98 - P2T14 RM1242.09
P3T1 RM734.08 - P3T14 RM1307.38
6.3 Syarat Lantikan :

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c) (i) tamat Darjah 6 Sekolah Rendah Bantuan Penuh Kerajaan; dan

(ii) berkebolehan menjalankan bidang kerja berkaitan yang diliputi


oleh skim perkhidmatan ini.

(Gaji permulaan ialah pada Gred R1 : P1T3)

(b) berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa


Malaysia dengan baik.

6.4. Taraf Jawatan : Tetap

6.5. Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pekerja Rendah Awam adalah


tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang
berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke
semasa.

6.6. Kekosongan : 123

Kekosongan terdapat di negeri Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Kedah, Negeri


Sembilan, Pahang, Pulau Pinang dan Perak.
7. 7.1. (a) Jawatan : Pemandu/Operator Jentera Pemunggah
Kod Skim 6751

(b) Kumpulan : Sokongan


Perkhidmatan

(c) Klasifikasi : Mahir, Separuh Mahir dan Tidak Mahir


Perkhidmatan

(d) Ringkasan Tugas : Memandu dan menyenggara kenderaan seperti


lori, bas, van, kereta dan Forklift untuk
kegunaan Kementerian Pertahanan.

7.2. Jadual Gaji : Gred R3

P1T1 RM701.42 - P1T17 RM1354.86


P2T1 RM743.89 - P2T17 RM1423.41
P3T1 RM787.99 - P3T17 RM1493.59

7.3 Syarat Lantikan :

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

(d) warganegara Malaysia;

(e) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan;

(c) (i) tamat darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan.

(ii) memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yang dikeluarkan


oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ); [kecuali lesen memandu
dalam tempoh percubaan (P)];

(iii) berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan


bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini.

Gaji permulaan Gred R3 ialah:

Lesen D P1T3
Lesen E/E1/E2 P1T4
Lesen F/H P1T5
Lesen G/I P1T6

(d) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia


dengan baik.
7.4 Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pekerja Awam Gred R1 adalah


layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan
pangkat secara lantikan ke jawatan Pemandu Kenderaan Gred R3, tertakluk
kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

(i) mempunyai kelayakan di para 2.3.(c) (ii) dan (iii) di atas; dan

(ii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

7.5. Taraf Jawatan : Tetap

7.6. Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pemandu Kenderaan adalah


tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat
kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

7.7. Kekosongan : 3

Kekosongan hanya terdapat di negeri Kuala Lumpur, Kelantan dan Perak.


1. PANDUAN MEMOHON

1.1 Syarat-Syarat Permohonan

1.1.1 Permohonan boleh dibuat dengan melayari terus melalui laman web :
www.jobsmalaysia.gov.my

1.1.2 Permohonan dari kalangan Orang Kurang Upaya (OKU) hendaklah


berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat.

1.1.3 Pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan


Berkanun atau Kuasa Tempatan hendaklah mengemukakan dokumen
berikut semasa urusan temuduga:-

i) Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini; dan


iI) Salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan yang terkini.

1.2 Umur

1.2.1. Calon untuk Lantikan Tetap

i) Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18


tahun pada tarikh permohonan;

ii) Pegawai sedang berkhidmat untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan


hendaklah berumur kurang daripada 54 tahun pada tarikh lantikan;

iii) Bekas anggota tentera/polis yang telah menamatkan perkhidmatan


dengan baik hendaklah berumur tidak melebihi 45 tahun pada tarikh
permohonan.

1.3 Kemudahan-kemudahan dan Elaun-elaun

Pegawai lantikan tetap layak menerima gaji yang ditetapkan mengikut skim
perkhidmatan dan pelbagai kemudahan serta elaun yang sedang
berkuatkuasa di dalam Perkhidmatan Awam Malaysia, seperti berikut:-

i) Imbuhan Tetap Khidmat Awam (Sokongan II) - RM95.00


ii) Imbuhan Tetap Perumahan - RM180.00
iv) Bayaran Sara Hidup - Antara RM100.00 hingga RM300.00
(mengikut penempatan)
iv) Pinjaman Perumahan
v) Pinjaman Kenderaan
vi) Pinjaman Pembelian Komputer
vii) Kemudahan rawatan percuma di Hospital/Klinik Kerajaan
Viii) Cuti Rehat Tahunan dan cuti-cuti lain yang berkelayakan
1.4 Tarikh Tutup Permohonan

Tarikh tutup permohonan ini pada 12 Mac 2010.

1.5 Keterangan Am

1.5.1 Pemohon boleh memohon lebih dari satu jawatan sesuai dengan
kelayakan masing-masing.

1.5.2 Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dihubungi untuk
temuduga.

1.5.3 Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas


6 bulan dari tarikh iklan ditutup atau selepas ditemuduga
hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Iklan jawatan mindef 2010-azrin