You are on page 1of 1

15

ÉÊ´É´É®hÉ III - £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉE JÉÉiÉÉ - ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ


STATEMENT III - PUBLIC ACCOUNT OF INDIA– DISBURSEMENTS
(BÉE®Éä½ âó{ÉA) (In crore of Rupees)
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ]
Actuals Budget Revised Budget
2008-2009 2009-2010 2009-2010 2010-2011

BÉE. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ A. NATIONAL SMALL


ÉÊxÉÉÊvÉ SAVINGS FUND 233080.73 242921.64 264174.96 293852.43
JÉ. ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ B. STATE PROVIDENT FUND
+ÉÉè® +ÉxªÉ JÉÉiÉä AND OTHER ACCOUNTS 36523.79 24513.19 27844.77 15828.24
(?) ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ (i) State Provident Funds 17528.79 18500.00 17500.00 14000.00
(??) bÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ (ii) Postal Insurance and
´ÉÉÉÌKÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ Life Annuity Fund 1059.31 896.29 1322.27 1361.94
(???) +ÉxªÉ àÉnå (iii) Other Items 17935.69 5116.90 9022.50 466.30
(MÉ) |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ C. RESERVE FUNDS 121564.24 117720.23 120042.03 127524.50
(BÉE) ºÉ¤ªÉÉVÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ (a) Reserve Funds bearing Interest 30239.95 30638.50 28696.27 29352.21
(?) ®äãÉ´Éä ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ (i) Railway Funds 30188.25 30573.36 28686.17 29340.00
(??) +ÉxªÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ (ii) Other Reserve Funds 51.70 65.14 10.10 12.21
(JÉ) ÉÊxɤªÉÉÇVÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ (b) Reserve Funds not bearing
ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ interest 91324.29 87081.73 91345.76 98172.29
(?) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ (i) Central Road Fund 14090.27 15721.64 14400.00 15264.00
(??) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºlÉɪÉÉÒ (ii) National Highways Permanent
ºÉäiÉÖ ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ Bridges Fee Fund 68.71 90.00 90.00 120.00
(???) JÉÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (iii) Mines Welfare Fund 23.12 ... ... ...
(?¬) MÉÉ®Æ]ÉÒ àÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (iv) Guarantee Redemption Fund ... ... ... ...
(¬) SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (v) Sugar Development Fund 1073.70 1512.27 1672.10 1491.76
(¬?) ÉʴɶÉäKÉ ®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® (vi) Spl. Railway Safety Fund &
®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ BÉEɪÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ Railway Safety Works Fund 565.08 ... ... ...
(¬??) ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® (vii) National Rural Employment
MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ Guarantee Fund 30000.00 39100.00 39100.00 40100.00
(¬???)|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉʶÉFÉÉ BÉEÉäKÉ (viii)Prarambhik Shiksha Kosh 11691.81 12784.47 14028.67 14433.00
(?!) +ÉxªÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ (ix) Other Reserve Funds 33811.60 17873.35 22054.99 26763.53
PÉ. VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ D. DEPOSITS AND ADVANCES 108921.64 31111.82 61429.26 82593.36
(BÉE) ºÉ¤ªÉÉVÉ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ (a) Deposits bearing interest: 12673.95 8500.06 2476.98 2727.16
(?) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉäKÉ (i) National Defence Fund 33.72 14.68 19.10 19.10
(??) {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ A´ÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ (ii) Family Pension-cum-Life
+Éɶ´ÉɺÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉÉÉÊn Assurance Fund, etc. ... 385.44 407.10 452.45
(???) +ÉxªÉ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ (iii) Other Deposits 12640.23 8099.94 2050.78 2255.61
(JÉ) ÉÊxɤªÉÉÇVÉ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ (b) Deposits not bearing Interest: 48916.48 22611.76 58952.28 79866.20
(?) ÉʺÉÉÊ´ÉãÉ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ (i) Civil Deposits 10783.56 7325.32 12170.83 16616.16
(??) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ (ii) Deposits of Local Funds 5.45 ... 100.14 100.14
(???) +ÉxªÉ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ (iii) Other Deposits 38127.47 15286.44 46681.31 63149.90
(MÉ) +ÉÉÊOÉàÉ (c) Advances 47331.21 ... ... ...
R. =SÉÆiÉ +ÉÉè® E. SUSPENSE AND
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ MISCELLANEOUS: 7512.56 ... ... ...
=SÉÆiÉ JÉÉiÉä (ÉÊxÉ´ÉãÉ) Suspense Accounts (Net) 2356.02 ... ... ...
SÉèBÉE +ÉÉè® ÉʤÉãÉ (ÉÊxÉ´ÉãÉ) Cheques and Bills (Net) 2135.50 ... ... ...
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¶ÉäKÉ (ÉÊxÉ´ÉãÉ) Departmental Balances (Net) ... ... ... ...
xÉBÉEn ¶ÉäKÉ ÉÊxÉ´Éä¶É Cash Balance Investment ... ... ... ...
+ÉxªÉ Others 3021.04 ... ... ...
SÉ. |ÉäÉÊKÉiÉ ®BÉEàÉå F. REMITTANCES: 4284.51 ... ... ...
(?) àÉxÉÉÒ +ÉÉbÇ® (i) Money Orders 54.78 ... ... ...
(??) +ÉxªÉ |ÉäÉÊKÉiÉ ®BÉEàÉå (ii) Other Remittances 4229.73 ... ... ...
VÉÉä½ - ãÉÉäBÉE JÉÉiÉÉ TOTAL - PUBLIC ACCOUNT
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ DISBURSEMENTS 511887.47 416266.88 473491.02 519798.53
BÉÖEãÉ VÉÉä½ - (I ¨ II¨ III) GRAND TOTAL - (I + II + III) 3778813.48 3461167.62 4907595.10 5142204.21
®ÉäBÉE½ ¶ÉäKÉ CASH BALANCE 95255.57 79095.06 14800.80 61814.44
VÉÉä½ TOTAL 3874069.05 3540262.68 4922395.90 5204018.65

http://indiabudget.nic.in