You are on page 1of 1

14

ÉÊ´É´É®hÉ III - £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉE JÉÉiÉÉ - |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ


STATEMENT III - PUBLIC ACCOUNT OF INDIA– RECEIPTS
(BÉE®Éä½ âó{ÉA) (In crore of Rupees)
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ]
Actuals Budget Revised Budget
2008-2009 2009-2010 2009-2010 2010-2011

BÉE. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ A. NATIONAL SMALL


ÉÊxÉÉÊvÉ SAVINGS FUND 229015.87 242818.82 267368.82 296445.11
JÉ. ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ B. STATE PROVIDENT FUND
+ÉÉè® +ÉxªÉ JÉÉiÉä AND OTHER ACCOUNTS 128326.91 38011.69 46949.62 27975.95
(?) ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ (i) State Provident Funds 25569.76 23500.00 26000.00 21000.00
(??) bÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ (ii) Postal Insurance and
´ÉÉÉÌKÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ Life Annuity Fund 4206.10 3567.79 4427.46 4560.28
(???) +ÉxªÉ àÉnå (iii) Other Items 98551.05 10943.90 16522.16 2415.67
(MÉ) |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ C. RESERVE FUNDS 100966.01 109292.32 108715.69 117236.50
(BÉE) ºÉ¤ªÉÉVÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ (a) Reserve Funds bearing Interest 23518.38 23409.63 20876.69 26866.16
(?) ®äãÉ´Éä ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ (i) Railway Funds 23374.01 23272.98 20729.87 26705.34
(??) +ÉxªÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ (ii) Other Reserve Funds 144.37 136.65 146.82 160.82
(JÉ) ÉÊxɤªÉÉÇVÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ (b) Reserve Funds not
ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ bearing interest 77447.63 85882.69 87839.00 90370.34
(?) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ (i) Central Road Fund 13650.00 15721.64 14400.00 15264.00
(??) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºlÉɪÉÉÒ (ii) National Highways Permanent
ºÉäiÉÖ ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ Bridges Fee Fund 72.39 90.00 75.39 1698.39
(???) JÉÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (iii) Mines Welfare Fund 51.13 ... ... ...
(?¬) MÉÉ®Æ]ÉÒ àÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (iv) Guarantee Redemption Fund ... 300.00 300.00 300.00
(¬) |ÉÉ®ÆÉÎà£ÉBÉE ÉʶÉFÉÉ BÉEÉäKÉ (v) Prarambhik Shiksha Kosh 12817.00 12784.47 12257.67 14433.00
(¬?) SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (vi) Sugar Development Fund 823.86 250.00 250.00 250.00
(¬??) ÉʴɶÉäKÉ ®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® (vii) Spl. Railway Safety Fund &
®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ BÉEɪÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ Railway Safety Works Fund 776.51 ... ... ...
(¬???)®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® (viii)National Rural Employment
MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ Guarantee Fund 30000.00 39100.00 39100.00 40100.00
(?!) +ÉxªÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ (ix) Other Reserve Funds 19256.74 17636.58 21455.94 18324.95
PÉ. VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ D. DEPOSITS AND ADVANCES 116064.77 40138.35 81516.81 85297.21
(BÉE) ºÉ¤ªÉÉVÉ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ (a) Deposits bearing interest: 24716.33 14709.19 9989.57 10481.64
(?) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉäKÉ (i) National Defence Fund 61.94 816.26 835.97 860.87
(??) {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ A´ÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ (ii) Family Pension-cum-Life
+Éɶ´ÉɺÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉÉÉÊn Assurance Fund, etc. 4404.11 4590.44 4907.10 4952.45
(???) +ÉxªÉ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ (iii) Other Deposits 20250.28 9302.49 4246.50 4668.32
(JÉ) ÉÊxɤªÉÉÇVÉ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ (b) Deposits not bearing Interest: 49367.34 25429.16 71527.24 74815.57
(?) ÉʺÉÉÊ´ÉãÉ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ (i) Civil Deposits 12662.72 9092.97 23841.47 11734.04
(??) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ (ii) Deposits of Local Funds 8.85 15.00 137.00 135.00
(???) +ÉxªÉ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ (iii) Other Deposits 36695.77 16321.19 47548.77 62946.53
(MÉ) +ÉÉÊOÉàÉ (c) Advances 41981.10 ... ... ...
R. =SÉÆiÉ +ÉÉè® E. SUSPENSE AND
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ MISCELLANEOUS: 4925.78 ... ... ...
=SÉÆiÉ JÉÉiÉä (ÉÊxÉ´ÉãÉ) Suspense Accounts (Net) ... ... ... ...
SÉèBÉE +ÉÉè® ÉʤÉãÉ (ÉÊxÉ´ÉãÉ) Cheques and Bills (Net) ... ... ... ...
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¶ÉäKÉ (ÉÊxÉ´ÉãÉ) Departmental Balances (Net) 1144.78 ... ... ...
xÉBÉEn ¶ÉäKÉ ÉÊxÉ´Éä¶É Cash Balance Investment 3781.00 ... ... ...
+ÉxªÉ Others ... ... ... ...
SÉ. |ÉäÉÊKÉiÉ ®BÉEàÉå F. REMITTANCES: 1449.87 ... ... ...
(?) àÉxÉÉÒ +ÉÉbÇ® (i) Money Orders 497.25 ... ... ...
(??) +ÉxªÉ |ÉäÉÊKÉiÉ ®BÉEàÉå (ii) Other Remittances 952.62 ... ... ...
VÉÉä½ - ãÉÉäBÉE JÉÉiÉÉ TOTAL - PUBLIC ACCOUNT
|ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ RECEIPTS 580749.21 430261.18 504550.94 526954.77
BÉÖEãÉ VÉÉä½ - (I ¨ II¨ III) GRAND TOTAL - (I + II + III) 3644436.22 3422394.84 4827140.33 5189217.85
®ÉäBÉE½ ¶ÉäKÉ CASH BALANCE 229632.83 117867.84 95255.57 14800.80
VÉÉä½ TOTAL 3874069.05 3540262.68 4922395.90 5204018.65

http://indiabudget.nic.in