You are on page 1of 4

Elkarrizketa

Oianguko proiektua
mahai gainean

Eztabaida eta
zeresan
ugari
sortu da
Ordizian
atxi eta Unai Sanz, eta Iker eta Iñaki ko aurrekontua duen proiektua, poliki-

P Aierbe dira Ikengu 05 S.L. enpresa-


ko kideak, Ordiziako Oianguko
proiektua zehaztu eta bideratuko dutenak.
poliki gauzatuko dute. 2007rako, guztia
amaitutzat egotea espero dute. 25-30 lan-
postu sortuko omen dira.
Biarritzeko golf zelaiera egindako bidaia Proiektuak zeresan ugari sortu du Ordi-
batean golfaz zaletu eta Goierrin edo Gi- zian. Proiektua bera, eta kontrakoen arra-
puzkoan golf zelai bat jartzeko ideiak bi- zoiak ezagutuko ditugu hurrengo lerroo-
deratu ditu Oianguraino. 2.000.000 euro- tan.

MICHELIN zerbitzu ofiziala


Gurpil lanak,
alineazioa,
ITURGINTZA - BEROGINTZA aluminiozko llantak
Filtroak, olioa,
engrasea
Frenu pastilak, tubo
Tel.: 609 614 552 (Iñaki)
eskapeak, bateriak
659 644 221 (Xabi) Harezko txorrotadak
Txindoki, 23 - 4. ezk. ZALDIBIA Errota Poligonoa IDIAZABALgo sarreran ☎ 943 18 72 57

18 Goierritarra277
Golf zelaia jartzeko kokale-
ku bila hasita zeuden Ordi-
ziako Ikena enpresakoak.
Mutiloan hasi, ondoren Al-
bizturren... “Horrela ari gi-
nela, Oiangu etorri zitzai-
gun burura. Zinegotzi bate-
kin hitz egin eta kontzesioa
2004. urtean amaitzen zela
esan zigun. Hurrengo lehia-
ketarako proiektu bat gara-
tzeko gomendatu zigun.
Proiektua enpresa baten
izenean aurkeztu behar zen
eta ezin genuen aurrez en-
presa berria sortu. Beraz,
Ikenaren izenean aurkeztu
ginen lehiaketara. Gero sor-
tu da Ikengu enpresa.
Lehiaketara gu bakarrik aur-
keztu ginen”, adierazi du
Iker Aierbek.
Proiektua garatzen hasi Fasekako proiektua
zirenean, “garbi geneukan
gaur egungo erabilera ezin Oianguko proiektua faseka Aurrekontua tzearen eskubidea”.
genuela murriztu, hau da, burutuko dute Ikenguko- 2.000.000 euro inguruko
mahaiak eta erretegiak ber- ek. “Udarako, betiko erabi- aurrekontua du proiektuak, 40 urterako
din mantendu behar zirela. lerak ez du mugarik izan- hau da, 300.000.000 pezeta. 40 urterako konzesioa
Lehen erabiltzen zen lurre- go. Mahaiak eta erretegiak eman diote Ordiziako uda-
tatik ixten dena, baina era- % 100enean izango dira, ta- Kontzesioaren hipoteka lak. “Horrelako inbertsio
bilera publikoa izango due- berna eta jatetxea ere ireki- Hipotekaren inguruan esan bat eta horrelako arrisku
na, etxetik ezkerraldera gel- ta egongo da. Praktikatako direnak entzunda, zera ze- bat hartuta, normala da
ditzen dena izango da. Be- pista eta paintball pistak haztu nahi du ordiziarrek: hainbeste urtekoa izatea,
rau praktikatako kantxa eginak egotea nahiko ge- “Konzesioaren hipoteka urteak behar baitira buelta
izango da. Futbol zelaia ere nuke”. 2007ko udazkenera- egiten da. Lurraldea ez da emateko eta etekin bat lor-
galdu egingo da. Mahaiak ko guztia bukatuta egotea hipotekatzen, konzesioa tzeko”, zehaztu du Iñaki
dauden beste zati bat ere aurreikusten dute. bera baizik, lurra esplota- Aierbek.
bai, baina beste leku batean
jarriko ditugu”, dio Unai
Sanz, Ikenako bazkideak. hizketan ari gara eta jarrera Ordaindu beharrik ez ordaindu behar dira eta jo-
Zerbitzu ezberdinen in- ona daukate, guk lur horiek Iñaki Aierbek argitu nahi katzeagatik 10.000 pezeta
guruan kontsulta ugari egin denak erabili ahal izateko. izan duenez, “Oiangura inguru. Hemen abonatu
ondoren, burutu dute Langatik beherako lursaila etortzeko garaian, ordaindu nahi izanez gero, tarifak ho-
proiektua. “Oiangu udako ere erabiliko dugu. Lursail egin beharko duela zabaldu nakoak izango dira: lehe-
hilabeteetan bakarrik erabi- horiek ez ziren ezertarako da. Hori ez da egia. Gaur nengo bi urteetan, 80 euro
li beharrean, urte guztiari erabiltzen. Sasiz betetako egun mahaiak dauden le- hileko eta hortik aurrera 50
begira lan egingo dugu”, lursailak dira. Sagarrondo- kuetara joateko ez da ezer- euro hileko. Urte guztian
zehaztu du Aierbek. Horre- ak ere badaude baina inork txo ere ordaindu behar. Le- 100.000 pezeta. Donostian
kin batera, gaur egun era- ez ditu biltzen”, zehaztu ku aldetik ere ez du leku badaude kiroldegiak hori
biltzen diren baino lursail dute. gutxiago izango. 75 mahai kobratzen dutenak. Beraz,
gehiago jarriko omen dira Aterpetxearen lekuan, daude eta guztiak manten- elitismo etiketa hori kendu
herritarren zerbitzura. “Jen- hotela moldatuko dute, tu- duko dira”. egin nahi dugu. Abonatuak
deak uste du kateraino lur- rismoan Goierrik duen go- ez denak ere jokatzeko au-
sailak bakarrik direla Oian- rakada ere aprobetxatu “Pobreen golfa” kera izango du, 9 zulo 20
gurenak, baina ez da horre- nahirik. “Inguruko herri Pitch&Putt zelaiak, makina euroren truke. Eskiatzea
la. guk katetik gorako lur- gehienetan hotelak badau- bat zeresan sortu du, kirol hori baino dezente garestia-
sailak erabiliko ditugu. de baina Ordizian ez dago elitista dela argudiatuz. De- goa da eta gaur egun eskia-
Oiangu txiki baserria eta hotelik. Gazte Kongresura na den, eskiarekin gertatu tzera edozein joaten da”,
lursailak ere Ordiziako uda- datozenentzat, adibidez, den bezala, golfa, herrita- diote. Bazkide egin nahi
larenak dira, hango fami- Ordizian ez dago oherik”. rrengana gerturatu nahi du- duenarentzat telefono zen-
liak, 20 urtera arteko erabi- Horrekin batera, bizia eman te Ikengukoek. “Golf klube- baki bat jarri dute harrema-
lera daukate eta haiekin nahi diote Ordiziari. tan, urtean 3 milioi inguru netarako: 690643208.

Goierritarra277 19
Oianguko zerbitzu berriak

● Pitch&Putt zelaia. hainbat kirol egiteko mu- euro ordainduko lukete. ● Jatetxea.
Neurri txikiagoko golf ze- gak izaten ditugu eta “Igerilekua planteatu ge- Etxeari jangela gehituko
laia dela esan liteke. Gaur Pitch&Puttak aukera ema- nuen lehenengo momentu- zaio, eraikuntza metaliko-
egun, erabiltzen ez diren ten du. Adin guztietako tik, Udal Kiroldegiko Jose- arekin, ospakizun handie-
lursailetan kokatuko litza- jendearentzako kirola da”, txo Elkororekin hitz egin tarako, ezkontzetarako
teke. “Lurra eta belarra zehaztu du Unai Sanzek. genuen asmoa nola ikusten adibidez, egokia, 240 la-
egokiak dira baina grinak Golfa 14 makiletako jo- zuten jakiteko. Inolako ki- gunentzako lekuarekin.
egiteko tratamentu berezia koa behar izaten da. rol planteamendurik egiten Eguneko menua eta ohi-
egin behar zaio lurrari. Es- “Pitch&Puttean, ona izanez ez bazen, inongo arazorik ko karta zerbitzua ere
kabadorak sartu beharrean gero, bi makilekin bakarrik ez legokeela esan ziguten. izango dira. Biharko egu-
daude, lurra moldeatu egin jokatu daiteke, hau da, Freskatu bat hartzeko pu- nean, egitura metalikoa
behar da eta”. pitch makilarekin eta putt tzua izango da. Ordiziako kentzeko aukera izango
Zuhaitzak landatzeko makilarekin. Txarrenek, 7 igerilekuei arnasa emango da.
asmoa daukate: “100 bat makilekin jokatzen dute”, diegu”. Jatetxea, urte guztian
zuhaitz atera egingo ditu- gaineratu du. egongo da zabalik, egune-
gu, baina 250 bat berri sar- Pitch&Puttean aritzeko ● Taberna edo kioskoa. ro, goiz, eguerdi eta arra-
tuko ditugu. Horietatik 40, materiala 5 eurotan aloka- Igerilekuetan, tabernatxo tsalde.
bertan dauden sagarrondo- tuko dute. bat eraikiko dute, uda par-
ak izango dira. Zuhaitzak: tera begira, zerbitzua ● Aparkalekua.
bertako zuhaitzak aldatuko ● Paint balleko pista. emango duena. Komunak Etxearen atzealdean, apar-
dituzte: haritzak, pagoak, Taldekako ekintza da paint eta aldagelak ere bertan kalekua egingo da 35 ibil-
akaziak...” ball eta pinturazko bolak izango dira. gailurentzako. Negu parte-
Ureztapenerako, estan- botaz, gerrak egiten dira. an irekia izango da. Udan,
ke artifizial bat egingo du- “Gipuzkoan, Lasturren eta ● Ibilbideak. hoteleko bezeroentzako
te. “Euri urak horra bidera- Jaizkibelen dago paint ba- 4 kilometro inguruko ibil- eta abonatuentzako egon-
tuko dira, erregadiokoak llean jolasteko aukera. bideak ere egokituko di- go da zabalik.
ere bai”. Gazte jendearen artean tuzte, inguruan, dauden bi- Gaur egun dauden
Irlandan sortutako kiro- arrakasta handia dauka. detxurrak txukundu eta aparkalekuak egokitu egin-
la da ‘Pobreen golfa’ dei- Katalunia aldean, federa- aprobetxatuz. go dira, aparkatzeko leku
tzen omen zaio. “Erabilera zioa ere sortuta dago kirol gehiago irabaziz. 3 autobu-
publikoa du eta normalean honetan”. ● Hotela. sentzako lekua ere presta-
ez die erabiltzaileei muga- 2 izarretako hotela izango tuko dute.
rik jartzen. Golf zelaiak ● Igerilekua. da. 18 logela izango ditu. Proiektua zehatz-me-
pribatuak dira. Beraz, eli- 20 x 10 neurria izango du Gaur egun Goierriko hote- hatz ezagutu nahi duenak,
tismo etiketa hori kendu igerilekuak. Sakonera, 1,20 lek duten tarifa bera izango martxoaren 30era arte, Ba-
nahi diogu. Oso kirol poli- m - 1,50 m tartekoa. Hau- omen du. “40 euro ingu- rrena Kultur Etxean du au-
ta da. Adin batetik aurrera, rrek 2 euro eta helduek 3 ruan dabil logela bikoitza”. kera.

20 Goierritarra277
Oiangu publikoa: guztiona eta guztiontzat

Horixe da ordiziar talde ba-


tek eskatzen duena, “Oian-
gu publikoa izatea, guztio-
na eta guztiontzat”. Ikengu
enpresak Oiangun egiteko
asmoa duen proiektua sala-
tzeaz gain, batez ere Ordi-
ziako Udalaren jarrera sala-
tu dute --- , “legezkotasu-
nik ez izateko zantzuak
daudelako eta udalak pre-
barikazioz jokatu” izan de-
zakeelakoan. Herrian plata-
forma eratzeko asmoa azal-
du dute. Udalari, eta Ikena-
ri ere bai, proiektua bertan
behera uztea, Oianguko
baserria eta lurrak interes
publikoaren zerbitzura jar-
tzea eskatzen diote.
90.eko hamarkadan arauak betetzeko zailtasu- kutatu nahi dituenak, eta miliaren eskubideak zapal-
Oiangun Natur Eskola ku- nekin aurkitzen zena (erai- guk salatu eta ordiziar eta tzen dira eta legeak eska-
deatzen zutenei jarraitzeko kuntza berriak eskatzen zi- goierritar guztiei jakinarazi tzen dituen baldintzak bete
aukerarik eman ez zitzaie- tuen, osasun aldetik arazo- nahi dizkiegunak”. gabe”.
netik, interes pribatu eta ak izan zitzakeen...)”, go- Lehenengo eta behin Oianguren kontzesioa
asmoa handiak izan dira goratu dute. ondokoa diote: “Oianguren Ikena enpresari eman bai-
Oianguren inguruan. erabilerak beti izan behar na kontzesioaz arduratuko
95ean bertan Udalak Dena Udalaren utzikeria du publikoa. Baina egitas- den enpresa beste bat iza-
Sport Irungo enpresa bati “Esan beharrik ez da Oian- mo honekin neurri handi tea ere ez dute begi onez
hiru urtetako kontzesioa gu paraje zoragarria dela. batean pribatizatu egiten ikusten. “Lehiaketan parte
eman zion ustiaketaz ardu- Aukera paregabeak ematen da. Golfak lurren hiru laur- hartu ez duen eta oraindik
ratzeko (asmoa izugarria ditu goierritar guztiok eder- dena bereganatuko du, eta existitzen ez den Ikengu
zen: milaka eta milaka gaz- ki gozatzeko. Baina Udala- erabilera libreko espazioa enpresak, ordea, obrak
te ekarri behar zituztela es- ren utzikeriagatik ez zaio izugarri murriztuko da. Ja- Ikenari emango dizkio.
kalada, piraguismoa... egi- behar bezalako probetxu- kina, golfa elitista eta mino- Baina lehiaketan Ikenak
tera). Ondorioa izan zen rik atera izan. Orain, ordea, ritarioa da, eta haren fun- irabazi du kontzesioaren
Udalak dirutza handia gal- erabilera osoago bat ema- tzionamenduaren oinarria esplotazioa, ez Ikenguk.
du zuela eta Oianguko ba- teko aitzakiapean, Udalak, kuota oso garestiak or- Eta Ikenak ez du irabazi
serria eta zelaiak hiru urtez bere arduragabekeria eta dainduko dituzten bazkide- obren adjudikaziorik”.
erabat utzita izan zirela. ezintasuna ezkutatuz, beste ak izango dira”. Hitzartutako hipoteka-
Ondoren Oianguko lurre- enpresa pribatu bati eman Horrekin batera, Oian- ren eta abalen kontuen in-
tan zazpi txalet txikiz osa- haren esplotazioko eskubi- gu-Txiki baserriari Udalak guruan zera uste dute Ordi-
tutako hotel pribatua aur- dea”, azpimarratu dute. berak duela 10 urte, eta ziarrak Gera plataformako-
keztu zen. Zorionez asmo Ikenguren proiektuaren beste 20 urterako emanda- ek: “Azken finean Udalak
hura ez zen gauzatu erabat “legezkotasuna eta intere- ko kontzesioa kenduko berak abalatu beharko du
urratzen zituelako inguru- sa” zalantzan jarri dute. zaiola gaineratu dute. “Bai- egitasmo pribatu hau. Gai-
ne hura babesten duten “Nahiko arrazoi eta kontu na 200 urtez baserri horre- nera, onar al dezake ban-
arauak. Haren ondoren ilun badaude, Udalak ez- tan la egin eta bizi den fa- ketxe batek halako esplota-
hainbat urtetan aterpetxea ziorako kontzesio baten
eta jatetxea izan dugu, bai- abala duen operaziorik, ala
na ez da izan benetako
ekimenik erabilera publi-
koko aisialdi gune moduan
bultzatzeko. Azkenik, ber-
U dalari, eta Ikenari ere bai, proiektua
bertan behera uztea eskatzen dio
Udalaren jabetza den lurra
bera hipotekatu beharko
da?”, galdetzen dute.
Ikuspegi politikotik,
tan zalditegi bat jartzeko proiektua ezkutuan eraman
asmoa ere aurkeztu zen Ordizarrak Gera plataformak. dela, informazio publikorik
udaletxean, hori ere eman gabe, salatu dute.

Goierritarra277 21