You are on page 1of 41

Cesta krških žrtev 14

8270 Krško

INVESTITOR: OBČINA KRŠKO

IZVAJALEC: REGION d.o.o.


Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice, Slovenija

ŠT. ELAB.: 2671 /ID-10

VRTEC KRŠKO Z ENOTO PRAVLJICA – ENERGETSKA


SANACIJA

Investicijski program

DIREKTOR
mag.Vojko Bibič, univ.dipl.inž.gradb.

januar 2010
Region d.o.o. 2010

V S E B I N A

1 UVODNA POJASNILA.......................................................................................................................................4
ODGOVORNA OSEBA : mag. Vojko Bibič - direktor.......................................4
1.1 POVZETEK PREDHODNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ........................................................................................4
2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA..........................................................................................6
2.1 CILJI INVESTICIJE.........................................................................................................................................6
2.2 SPISEK STROKOVNIH PODLAG.........................................................................................................................6
2.3 VARIANTE INVESTICIJE..................................................................................................................................8
2.4 ODGOVORNE OSEBE.....................................................................................................................................8
2.4.1 Investicijska dokumentacija....................................................................................................................8
2.4.2 Projektna dokumentacija........................................................................................................................8
2.4.3 Investitor in vodenje investicije..............................................................................................................9
2.4.4 Uporabnik investicije..............................................................................................................................9
2.5 ORGANIZACIJA ZA IZVEDBO INVESTICIJE............................................................................................................9
3 INVESTITOR, UPRAVLJALEC, IZDELOVALEC.....................................................................................10
3.1 INVESTITOR VODENJE INVESTICIJE..................................................................................................................10
3.2 UPRAVLJALEC /UPORABNIK INVESTICIJE...........................................................................................................11
3.3 INVESTICIJSKI DOKUMENT ...........................................................................................................................12
3.4 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA........................................................................................................................13
4 ANALIZA SEDANJEGA STANJA.................................................................................................................13
4.1 OPIS SEDANJEGA STANJA.............................................................................................................................13
4.2 USKLAJENOST Z DRŽAVNIMI, EVROPSKIMI IN DRUGIMI RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI.................................19
4.3 RAZLOGI ZA INVESTICIJO.............................................................................................................................19
5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI IN DEJAVNOSTI...................................................................................20

6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL...............................................................................................................20

7 ANALIZA ZAPOSLENIH................................................................................................................................20

8 PREDVIDENA PREDRAČUNSKA VREDNOST INVESTICIJE...............................................................21

9 ANALIZA LOKACIJE INVESTICIJE...........................................................................................................23

10 VPLIVI NA OKOLJE ZARADI PREDVIDENE GRADNJE....................................................................24


10.1 OPIS IN OCENA PRIČAKOVANIH VPLIVOV NA OKOLJE IN OKOLJEVARSTVENIH UKREPOV V ČASU GRADNJE......................24
10.2 OPIS IN OCENA PRIČAKOVANIH VPLIVOV NA OKOLJE IN OKOLJEVARSTVENIH UKREPOV V ČASU OBRATOVANJA...............25
10.3 OKOLJSKA ANALIZA.................................................................................................................................25
11 TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE...........................................................................................26

12 FINANČNA KONSTRUKCIJA.....................................................................................................................27

13 OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV PROJEKTA.............................................................................28


13.1 OCENA PRIHODKOV..................................................................................................................................28
13.2 OCENA ODHODKOV..................................................................................................................................28
14 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI (CBA ANALIZA) TER UPRAVIČENOST PROJEKTA.........29
14.1 FINANČNA OCENA UPRAVIČENOSTI...............................................................................................................29
14.2 CBA ANALIZA (DELOVNI DOKUMENT ŠT. 4 EK)...........................................................................................33
14.3 EKONOMSKA OCENA UPRAVIČENOSTI............................................................................................................34
15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN ANALIZA TVEGANJA.......................................................................38

2
Region d.o.o. 2010

15.1 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI...........................................................................................................................38


15.1.1 Analiza vplivov spremembe investicijske vrednosti...........................................................................38
15.1.2 Analiza vplivov na prihodke...............................................................................................................38
15.1.3 Analiza vplivov na obratovalne stroške..............................................................................................38
15.2 ANALIZA TVEGANJA.................................................................................................................................39
16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV.....................................................................................40

3
Region d.o.o. 2010

1 UVODNA POJASNILA

Občina Krško želi z investicijo zagotoviti dolgoročno in dolgotrajno boljše pogoje za bivanje
otrok in kakovostno delo vzgojiteljev, zvišanje kakovosti in obsega otroškega varstva oziroma
predšolske vzgoje v občini in širše, kar pomeni tudi omogočanje vzpostavitve dobre prakse
energetsko ustreznega in učinkovitega sistema in okolja, dolgoročna skrb za ožjo in širšo
okolico oziroma regijo, spodbujanje in spoštovanje okolja in vzgoja že od najmlajših
generacij, ozaveščanje in zavedanje pomena skrbi za energetsko učinkovitost in okolje.
Zagotoviti boljše pogoje za vsakodnevno bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev s
predšolsko populacijo. Postopno zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja objektov,
zmanjšanje negativnih vplivov na ožjo in širšo okolico, zvišanje kakovosti in obsega
otroškega varstva.

INVESTITOR:
OBČINA KRŠKO
ODGOVORNA OSEBA : Franc BOGOVIČ - župan

UPORABNIK INVESTICIJE:
VRTEC KRŠKO
ODGOVORNA OSEBA: Dušan Tomažin - ravnatelj

INVESTICIJSKI PROJEKT:

VRTEC KRŠKO Z ENOTO PRAVLJICA – ENERGETSKA


SANACIJA
Ocena vrednosti investicijskega projekta v stalnih cenah (z DDV):
2.453.421,71EUR

Ocena vrednosti investicijskega projekta v tekočih cenah (z DDV):


2.589.553,00EUR

IZDELOVALEC INVESTICIJSKEGA PROGRAMA:


REGION d.o.o.
ODGOVORNA OSEBA : mag. Vojko Bibič - direktor
IZDELOVALEC DOKUMENTA: Zdenka Škaler, mag.posl.ved

Investicijski dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in


obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06).

Investicijska dokumentacija vsebuje analizo stroškov in koristi izdelano v skladu z Delovnim


dokumentom št. 4 - Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi stroškov in koristi
1.1 Povzetek predhodne investicijske dokumentacije

4
Region d.o.o. 2010

Pričujoča investicijska dokumentacija (investicijski program) se vsebinsko ne razlikuje od


dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

Investicija je v predhodni investicijski dokumentaciji predstavljena z naslednjo vsebino:

Sedanje stanje
Obstoječi kompleks Vrtca Krško, Prešernova cesta 13, Krško (sedež vrtca in enote Ciciban)
se nahaja pri Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško s pripadajočimi funkcionalnimi površinami
in je lociran znotraj individualne stanovanjske pozidave na območju Vidma. Dostop do vrtca
poteka iz ulice Strma pot.
Kompleks obstoječih objektov Vrtca Krško tvorijo različni objekti ali deli posameznih
objektov (prizidki, dozidave), ki so bili grajeni fazno, med obratovanjem pa se je
namembnost posameznih delov objekta ali prostorov tudi spremenila. Vrtec je bil grajen v
več fazah, I. faza vrtca (jasli) je bila zgrajena v letu 1976. II. Faza (za otroke stare od 3-6 let)
je bila deljena v fazo II.a (igralnice s spremljajočimi prostori za otroke stare od 3-5 let),
katera je bila zgrajena v letu 1977 in fazo II.b, ki je bila končana v letu 1979.
V vrtcu je 7 oddelkov prvega starostnega obdobja od 1 do 3 let, 7 oddelkov drugega
starostnega obdobja od 3 do 6 let oziroma vstopa v osnovno šolo in razvojni oddelek, ki ga
obiskujejo otroci s prilagojenim programom. V vrtcu je tudi knjižnica, razdeljevalna kuhinja,
strokovna služba, uprava in telovadnica.
Enota Pravljica je dislocirana enota, ravno tako stara čez 30 let, se nahaja ob Valvasorjevi
knjižnici v starem delu Krškega. Vrtec je še vedno pokrit s salonitno kritino, ki jo je potrebno
zamenjati, pri tem pa ostrešje izolirati. Podstrešje je neurejeno, zato bo po energetski sanaciji
možnost ureditve prostorov, ki bodo čim bolj približani veljavnim standardom. Stavba je pod
zaščito spomeniškega varstva, zato mora biti energetska sanacija izvedena brez večjih
posegov, ki bi spreminjali zunanjo podobo obstoječega objekta, vsekakor pa bo po energetski
sanaciji urejena oz. obnovljena tako, da bo zadostila pravilniku o graditvi vrtcev. V enoti
Pravljica se trenutno nahajata 2,5 oddelka otrok, in sicer 1 oddelek jasli starostnega obdobja
od 1 do 3 let, eden oddelek starostnega obdobja od 3 do 6 let in eden polovični oddelek
starostnega obdobja od 5 do 6 let.

Cilji investicije
Zagotoviti boljše pogoje za vsakodnevno bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev s
predšolsko populacijo. Postopno zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja objektov,
zmanjšanje negativnih vplivov na ožjo in širšo okolico, zvišanje kakovosti in obsega
otroškega varstva.

Predmet investicije
Energetska sanacija obeh zgradb, ki bo doprinesla k nižjim stroškom obratovanja in
vzdrževanja kakor tudi k zmanjšanju emisij v zraku, bodo doprinesli k boljšim pogojem
vključevanja otrok v omenjeni vrtec, tako staršem predšolskih otrok iz Krškega kot tudi širše.

Variante investicije
Varianta 1: brez investicije
Varianta 2: zagotavljanje dolgoročnih in dolgotrajno boljših pogojev za bivanje otrok in
kakovostno delo vzgojiteljev; zvišanje kakovosti in obsega otroškega varstva oziroma
predšolske vzgoje v občini in širše, kar pomeni tudi omogočanje vzpostavitve dobre prakse
energetsko ustreznega in učinkovitega sistema in okolja; dolgoročna skrb za ožjo in širšo
okolico oziroma regijo; spodbujanje in spoštovanje okolja in vzgoja že od najmlajših
generacij, ozaveščanje in zavedanje pomena skrbi za energetsko učinkovitost in okolje;

5
Region d.o.o. 2010

postopno zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja objektov; zmanjšanje negativnih


vplivov na ožjo in širšo okolico, zvišanje kakovosti in obsega otroškega varstva.

Izbrana varianta
Vrednost celotne investicije (tekoče cene v €) 2.589.553 €

Viri financiranja:
• sredstva EU 1.433.000 €
• sredstva Občine Krško 1.156.553 €

Finančna interna stopnja donosa -12,41 %


Finančna neto sedanja vrednost
-1.744.840 €
(7 % diskontna stopnja)

Ekonomska interna stopnja donosa 23 %


Ekonomska neto sedanja vrednost
913.141 €
(7 % diskontna stopnja)

2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1 Cilji investicije


Zagotavljanje dolgoročnih in dolgotrajnih boljših pogojev za bivanje otrok in kakovostno
delo vzgojiteljev, zvišanje kakovosti in obsega otroškega varstva oziroma predšolske vzgoje v
občini in širše, kar pomeni tudi omogočanje vzpostavitve dobre prakse energetsko ustreznega
in učinkovitega sistema in okolja, dolgoročna skrb za ožjo in širšo okolico oziroma regijo,
spodbujanje in spoštovanje okolja in vzgoja že od najmlajših generacij, ozaveščanje in
zavedanje pomena skrbi za energetsko učinkovitost in okolje.

Zagotoviti boljše pogoje za vsakodnevno bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev s


predšolsko populacijo. Postopno zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja objektov,
zmanjšanje negativnih vplivov na ožjo in širšo okolico, zvišanje kakovosti in obsega
otroškega varstva.

Energetska sanacija obeh zgradb, ki bo doprinesla k nižjim stroškom obratovanja in


vzdrževanja kakor tudi k zmanjšanju emisij v zraku, bodo doprinesli k boljšim pogojem
vključevanja otrok v omenjeni vrtec, tako staršem predšolskih otrok iz Krškega kot tudi širše.

2.2 Spisek strokovnih podlag


Projektna dokumentacija

1. VRTEC KRŠKO-varianta 1 (izbrana varianta)


Idejna zasnova

6
Region d.o.o. 2010

• Št. projekta: 09108-00


• Datum: junij 2009
• Projektant: Savaprojekt d.d. Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

2. VRTEC CICIBAN V KRŠKEM – OBNOVA-varianta 2


Idejna zasnova gradbeno-arhitekturne ureditve

• Datum: junij 2009


• Projektant: Elite projektiranje in inženiring d.o.o. krško, Cesta krških žrtev 53, 8270
Krško

3. VRTEC KRŠKO – ENERGETSKA SANACIJA


Projekt za izvedbo

• Št. projekta: 09299-00


• Datum: oktober 2009
• Projektant: Savaprojekt d.d. Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

4. ADAPTACIJA IN REKONSTRUKCIJA ENOTE PRAVLJICA V SKLOPU


VRTCA KRŠKO
Projekt za izvedbo

• Št. projekta: 09/22/12


• Datum: november 2009
• Projektant: MV BIRO Marija Vlahušič s.p., Narpel 61, 8270 Krško

Študija

5. ENERGETSKI JAVNI PREGLED JAVNIH OBJEKTOV V OBČINI KRŠKO –


VRTEC KRŠKO – KONČNO POROČILO
Končno poročilo

• Št. dokumenta: POR/07-015


• Datum: april 2007
• Izvajalec: Eco Consulting d.o.o., Tesovnikova ulica 21 a, 1000 Ljubljana

Investicijska dokumentacija

6. VRTEC KRŠKO Z ENOTO PRAVLJICA – ENERGETSKA SANACIJA


Dokument identifikacije investicijskega projekta

• Št. projekta: 2671/ID-10


• Datum: januar 2010
• Izdelovalec: Region d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

Dovoljenja
7
Region d.o.o. 2010

• Gradbeno dovoljenje za Vrtec Krško – v pridobivanju (v začetku februarja 2010)


• Uporabno dovoljenje za Vrtec Krško – potrebno pridobiti
• Projekt za izvedbo za enoto Pravljica – pridobljen

2.3 Variante investicije


Varianta »brez investicije«
V primeru, da se ne pristopi k energetski sanaciji tako Vrtca Krško, kot tudi enote Pravljica,
bo imel vrtec Krško še vedno prostorsko stisko, prav tako pa bodo stroški električne energije
in ostalih energentov visoki. Visoki pa bodo tudi stroški vzdrževanja objektov, ker so le-ti
stari in energetsko potratni ter potrebni prenove.
 nesprejemljivo

Varianta »z investicijo«
S pristopom k investiciji bodo pridobili tako otroci vključeni v vrtec kot tudi zaposleni v
Vrtcu Krško in enoti Pravljica, kot tudi celotna občina.
Namen investicije je:
• zagotavljanje dolgoročnih in dolgotrajno boljših pogojev za bivanje in kakovostno
delo vzgojiteljev;
• zvišanje kakovosti in obsega otroškega varstva oziroma predšolske vzgoje v občini in
širše, kar pomeni tudi omogočanje vzpostavitve dobre prakse energetsko ustreznega
in učinkovitega sistema in okolja;
• dolgoročna skrb za ožjo in širšo okolico oziroma regijo;
• spodbujanje in spoštovanje okolja in vzgoja že od najmlajših generacij, ozaveščanje in
zavedanje pomena skrbi za energetsko učinkovitost in okolje;
• postopno zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja objektov;
• zmanjšanje negativnih vplivov na ožjo in širšo okolico, zvišanje kakovosti in obsega
otroškega varstva.

 sprejemljiva in sprejeta varianta

Izbor optimalne variante


Samo s pristopom k investiciji se bodo izpolnila vsa pričakovanja in zastavljeni cilji, ki so
navedeni v predhodnem besedilu.

2.4 Odgovorne osebe


2.4.1 Investicijska dokumentacija

Naziv: REGION d.o.o.


Naslov: Cesta prvih borcev 11, Brežice 8250
Odgovorna oseba – direktor: Mag. Vojko Bibič, univ. dipl. inž. gradb.
Odgovorna oseba – za izdelavo Zdenka Škaler, mag.posl.ved
dokumentacije: zdenka.skaler@region.si

2.4.2 Projektna dokumentacija

Naziv: Savaprojekt d.d.


8
Region d.o.o. 2010

Naslov: Cesta krških žrtev 59, Krško 8270


Odgovorna oseba – direktor: Peter Žigante, univ. dipl inž.biol.
Odgovorni vodja projekta: Tina Božičnik, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS 1227

Naziv: MV BIRO, Marija Vlahušič s.p.


Naslov: Narpel 61, 8270 Krško
Telefon: 07 49 20 764
Fax: 07 49 20 765
Odgovorni vodja projekta: Marija Vlahušič, inž. gradb.

2.4.3 Investitor in vodenje investicije

Naziv: OBČINA KRŠKO


Naslov: Cesta krških žrtev 14, Krško 8270
Odgovorna oseba – župan: Franc Bogovič
Odgovorna oseba – vodenje investicije: Jadranka Gabrič, univ.dipl.prav. - vodja
oddelka za družbene dejavnosti

Martina Jerele, skrbnica projekta

2.4.4 Uporabnik investicije

Naziv: Vrtec Krško


Naslov: Prešernova cesta 13, Krško 8270
Odgovorna oseba – ravnatelj: Dušan Tomažin, univ.dipl.psih.

2.5 Organizacija za izvedbo investicije


Odgovornost za vodenje investicije prevzema investitor - Občina Krško. Kot glavno
odgovorno osebo predstavlja župan, projektno skupino, ki operativno pripravlja vso potrebno
dokumentacijo in organizira vse postopke, pa vodja oddelka za družbene dejavnosti Jadranka
Gabrič, univ.dipl.prav. Kot strokovna sodelavka na področju predmetne investicije sodeluje
Martina Jerele. Projektna skupina je kompetentna za izpeljavo navedenega projekta.

Kadrovsko – organizacijska shema

Župan:
Franc Bogovič

Vodja Oddelka za
družbene
dejavnosti:
Jadranka Gabrič,
9 univ.dipl.prav.
Region d.o.o. 2010

Strokovna
sodelavka VII/2
Martina Jerele,

Izdelovalec investicijske Izdelovalec projektne Izvajalec gradbenih


dokumentacije: dokumentacije del in dobavitelj
Region d.o.o., Brežice: Savaprojekt d.d. opreme
Zdenka Škaler, MV BIRO, Marija Vlahušič s.p.
mag.posl.ved

Investitor Občina Krško bo s projektno skupino vodila vse postopke pri izbiri izvajalcev
gradbenih in ostalih del. Njena naloga bo tudi ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj,
ocenjevanje doseženih rezultatov, razreševanje problemov ipd. Usklajevanja in vsa dela bodo
potekala na rednih sestankih, na katerih bodo sodelovali potrebni člani projektne skupine ter
izvajalci posameznih del, ki bodo v tisti fazi predstavljali zunanjega izvajalca.

Vodja oddelka za družbene dejavnosti predstavlja tudi komunikacijsko vez med občino in
vodstvom vrtca ter tako skrbi za postopke pridobivanja finančne pomoči. Projektna skupina
bo zaključila projekt predvidoma v septembru 2012.

Po končani investiciji se bodo objekti predali v upravljanje oziroma se bodo začeli uporabljati
za predvidene aktivnosti.

Projektna skupina bo o vseh zadevah v povezavi s predmetnim projektom vodila pisna


poročila in dokumentirala ves postopek izpeljave.

3 INVESTITOR, UPRAVLJALEC, IZDELOVALEC

3.1 Investitor vodenje investicije

Naziv: OBČINA KRŠKO


Naslov: Cesta krških žrtev 14, Krško 8270
Telefon: 07 49 81 201
Fax: 07 49 22 221
Elektronski naslov: franc.bogovic@krsko.si
EZR 01254-0100008120
Davčna številka: SI18845673
Odgovorna oseba – župan: Franc Bogovič
Odgovorna oseba – vodenje investicije: Jadranka Gabrič, univ.dipl.prav. - vodja
oddelka za družbene dejavnosti

Martina Jerele, skrbnica projekta

10
Region d.o.o. 2010

Krško, dne____________________ Podpis_______________________

Občina Krško s površino 344,9 km2 in s 25.500 prebivalci v 157 naseljih zavzema
jugovzhodni del Slovenije ob reki Savi na Krškem polju. Pečat Krškemu je v preteklosti
dajala zelo močno razvita industrija (tovarna celuloze in papirnica) in energetika. Krško z
ostalim Posavjem ostaja in postaja glavni energetski bazen v Sloveniji z že obstoječo
nuklearno elektrarno Krško, Termoelektrarno Brestanica, predvsem pa z izgradnjo verige
šestih hidroelektrarn na spodnji Savi.

Mesto Krško se razprostira na obeh bregovih reke Save. Stari del mesta na desnem bregu se
obnavlja, kar daje mestu urejen in dostojen videz. Ugodna klima se čuti tudi na področju
razvoja podjetništva, kmetijstva (sadovnjaki jablan, hrušk, breskev, sliv, marelic; uveljavljena
blagovna znamka vina »cviček«; Podgorjanska vinsko-turistična cesta in Bizeljsko-Sremiška
vinska cesta) in turizma z naravnimi, kulturnimi in zgodovinskimi danostmi (arheološko
najdišče Ajdovska jama, Neviodunum iz rimskih časov; grad Rajhenburg in cerkve iz
srednjega veka; ustvarjalci slovenske kulture Bohorič, Dalmatin, Valvasor). Močan vzpon je
opazen tudi na področju razvoja športnih aktivnosti (spidvej, kolesarjenje, tek, pohodništvo,
konjeništvo, tenis, rokomet, košarka, ribolov, čolnarjenje, plavanje) in šolskih dejavnosti
(osnovne, srednje, glasbena šola in Fakulteti za energetiko in logistiko).

3.2 Upravljalec/uporabnik investicije

Naziv: Vrtec Krško


Naslov: Prešernova cesta 13, Krško 8270
Telefon: 07 49 21 558
Fax: 07 49 05 156
Elektronski naslov: vrtec-krsko@guest.arnes.si
Internetna stran www.vrtec-krsko.si
Odgovorna oseba – ravnatelj: Dušan Tomažin, univ.dipl.psih.

Krško, dne____________________ Podpis_______________________


11
Region d.o.o. 2010

Vrtec Krško je javni vzgojno izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Krško.
Dejavnost vrtca obsega vzgojo in varstvo predšolskih otrok, izvajanje prehrane otrok ter
izvajanje prevozov otrok za potrebe vrtca in tudi za potrebe nekaterih osnovnih šol v občini
Krško. Dejavnost vrtca je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Predšolska vzgoja je namenjena otrokom, starim od 11 mesecev do vstopa v šolo.

Vrtec Krško izvaja program za prvo starostno obdobje (otroci od enega do treh let), program
za drugo starostno obdobje (otroci stari od treh let do vstopa v šolo) ter kombinirani program
(otroci obeh starostnih obdobij). Glede na trajanje izvaja vrtec le dnevni program, ki traja od
6 do 9 ur. Otroci, ki so vključeni v vrtec, so razporejeni v oddelke – skupine. Oblikovane so
starostno homogene skupine (otroci v starostnem razponu enega leta), heterogene skupine
(vse starosti v okviru posameznega starostnega obdobja) ter kombinirane skupine (vse
starosti).

Strokovno delo v skupini izvajata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. Osnova za


strokovno delo vzgojiteljic in pomočnic je program predšolske vzgoje (kurikulum), ki ga je
sprejel s Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

Poleg rednega programa izvaja vrtec tudi različne obogatitvene dejavnosti in nadstandardne
programe, v katere se vključujejo le zainteresirani otroci.

Vrtec Krško opravlja dejavnost na 6 lokacijah:


• enota Ciciban, Prešernova cesta 13, Krško – sedež zavoda,
• enota Kekec, Delavska ulica 10, Krško,
• enota Zdole – Murenček, Zdole 18, Zdole,
• enota Dolenja vas – Tonček, Dolenja vas 55, Krško,
• enota Grič, Gubčeva 6, Krško,
• enota Pravljica, Bohoričeva 1, Krško.

3.3 Investicijski dokument


Naziv: REGION d.o.o.
Naslov: Cesta prvih borcev 11, Brežice 8250
Telefon: 07 49 64 548
Fax: 07 49 64 590
TRR 02373-0013274380
Davčna številka: 73870277
Šifra dejavnosti: 71.112
Odgovorna oseba – direktor: Mag. Vojko Bibič, univ. dipl. inž. gradb.
Odgovorna oseba – za izdelavo Zdenka Škaler, mag.posl.ved
dokumentacije: zdenka.skaler@region.si

Brežice, dne____________________ Podpis_______________________

12
Region d.o.o. 2010

3.4 Projektna dokumentacija


Naziv: Savaprojekt d.d.
Naslov: Cesta krških žrtev 59, Krško 8270
Odgovorna oseba – direktor: Peter Žigante, univ. dipl inž.biol.
Odgovorni vodja projekta: Tina Božičnik, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS 1227

Naziv: MV BIRO, Marija Vlahušič s.p.


Naslov: Narpel 61, 8270 Krško
Telefon: 07 49 20 764
Fax: 07 49 20 765
Odgovorni vodja projekta: Marija Vlahušič, inž. gradb.

4 ANALIZA SEDANJEGA STANJA

4.1 Opis sedanjega stanja

Vrtec Krško je javni vzgojno izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Krško.

Dejavnost vrtca obsega vzgojo in varstvo predšolskih otrok, izvajanje prehrane otrok ter
izvajanje prevozov otrok za potrebe vrtca in tudi za potrebe nekaterih osnovnih šol v občini
Krško. Dejavnost vrtca je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Predšolska vzgoja je namenjena otrokom, starim od 11 mesecev do vstopa v šolo.

Vrtec Krško izvaja program za prvo starostno obdobje (otroci od enega do treh let), program
za drugo starostno obdobje (otroci stari od treh let do vstopa v šolo) ter kombinirani program
(otroci obeh starostnih obdobij). Glede na trajanje izvaja vrtec le dnevni program, ki traja od
6 do 9 ur. Otroci, ki so vključeni v vrtec, so razporejeni v oddelke – skupine. Oblikovane so
starostno homogene skupine (otroci v starostnem razponu enega leta), heterogene skupine
(vse starosti v okviru posameznega starostnega obdobja) ter kombinirane skupine (vse
starosti).

Strokovno delo v skupini izvajata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. Osnova za


strokovno delo vzgojiteljic in pomočnic je program predšolske vzgoje (kurikulum), ki ga je
sprejel s Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

Poleg rednega programa izvaja vrtec tudi različne obogatitvene dejavnosti in nadstandardne
programe, v katere se vključujejo le zainteresirani otroci.

Vrtec Krško opravlja dejavnost na 6 lokacijah:


• enota Ciciban, Prešernova cesta 13, Krško – sedež zavoda,
• enota Kekec, Delavska ulica 10, Krško,
• enota Zdole – Murenček, Zdole 18, Zdole,

13
Region d.o.o. 2010

• enota Dolenja vas – Tonček, Dolenja vas 55, Krško,


• enota Grič, Gubčeva 6, Krško,
• enota Pravljica, Bohoričeva 1, Krško.

Organi upravljanja in strokovni organi

Ravnatelj: Dušan Tomažin


Pomočnica ravnatelja: Anita Gomilšek
Strokovni organi: vzgojiteljski zbor, strokovni aktivi.

Vrtec Krško

Obstoječi kompleks Vrtca Krško, Prešernova cesta 13, Krško (sedež vrtca in enote Ciciban)
se nahaja pri Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško s pripadajočimi funkcionalnimi površinami
in je lociran znotraj individualne stanovanjske pozidave na območju Vidma. Dostop do vrtca
poteka iz ulice Strma pot.

Kompleks obstoječih objektov Vrtca Krško tvorijo različni objekti ali deli posameznih
objektov (prizidki, dozidave), ki so bili grajeni fazno, med obratovanjem pa se je
namembnost posameznih delov objekta ali prostorov tudi spremenila. Vrtec je bil grajen v
več fazah, I. faza vrtca (jasli) je bila zgrajena v letu 1976. II. Faza (za otroke stare od 3-6 let)
je bila deljena v fazo II.a (igralnice s spremljajočimi prostori za otroke stare od 3-5 let),
katera je bila zgrajena v letu 1977 in fazo II.b, ki je bila končana v letu 1979.

V vrtcu je 7 oddelkov prvega starostnega obdobja od 1 do 3 let, 7 oddelkov drugega


starostnega obdobja od 3 do 6 let oziroma vstopa v osnovno šolo in razvojni oddelek, ki ga
obiskujejo otroci s prilagojenim programom. V vrtcu je tudi knjižnica, razdeljevalna kuhinja,
strokovna služba, uprava in telovadnica.

Enota Pravljica

Enota Pravljica je dislocirana enota, ravno tako stara čez 30 let, se nahaja ob Valvasorjevi
knjižnici v starem delu Krškega. Vrtec je še vedno pokrit s salonitno kritino, ki jo je potrebno
zamenjati, pri tem pa ostrešje izolirati. Podstrešje je neurejeno, zato bo po energetski sanaciji
možnost ureditve prostorov, ki bodo čim bolj približani veljavnim standardom. Stavba je pod
zaščito spomeniškega varstva, zato mora biti energetska sanacija izvedena brez večjih
posegov, ki bi spreminjali zunanjo podobo obstoječega objekta, vsekakor pa bo po energetski
sanaciji urejena oz. obnovljena tako, da bo zadostila pravilniku o graditvi vrtcev. V enoti
Pravljica se trenutno nahajata 2,5 oddelka otrok, in sicer 1 oddelek jasli starostnega obdobja
od 1 do 3 let, eden oddelek starostnega obdobja od 3 do 6 let in eden polovični oddelek
starostnega obdobja od 5 do 6 let.

Stopnja vključenosti predšolskih otrok v vrtec

V letu 2008 je bilo povprečno število vključenih otrok v vrtec 346 in je bilo skozi vse leto
relativno stabilno. Stopnja vključenosti predšolskih otrok v Vrtec Krško je bila 95 %, kar
predstavlja visok delež . Podatek velja za šolski okoliš OŠ Krško za šolsko leto 2008/09. V
šolskem letu 2007/08 je bila vključenost 92,2 %. Število oddelkov se iz 17 v letu 2006
povečalo na 22 v letu 2008. Eden od razlogov za povečanje vpisa so gotovo ugodnejši
predpisi, ki omogočajo staršem brezplačni vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke. V
14
Region d.o.o. 2010

naslednjih letih pa bo celo vrtec brezplačen za vse otroke drugega starostnega obdobja.
Večina vpisanih predšolskih otrok je iz šolskega okoliša OŠ Jurij Dalmatin (približno 85 %),
ostali pa so iz sosednjih šolskih okolišev, približno 5 % pa jih je iz sosednjih občin.

Analiza zaposlenih

Skupno število zaposlenih v Vrtcu Krško je 82 zaposlencev, od tega je 19 upravnih ter


administrativno tehničnih delavcev in 63 pedagoških delavcev. Zaradi investicije se bo število
delavcev povečalo, ker bo možen večji vpis otrok za en oddelek. Število zaposlenih se bo
povečalo za 2 pedagoška delavca.

Potrebne površine po pravilniku za VRTEC KRŠKO

izračun je za 15 oddelkov - računsko 22 otrok na enoto - skupaj normativno 330 otrok


sklop PROSTORI m2/otr. število prostorov m2 %

IGRALNI PROSTORI
1 Igralnice
a) igralnica 1-3 leta 7 301,00
b) igralnica 3-6 let 7 301,00
c) igralnica za otroke s posebnimi potrebami 1 43,00
2 Osrednji prostor in športna igralnica deljeno 280,00
3 Dejavnosti deljeno 66,00
A. SKUPAJ 3 990,00 55,0
B. OSTALI PROSTORI
PROSTORI ZA OTROKE
4 Sanitarije za otroke deljeno 135,00
5 Garderobe za otroke deljeno 120,00
SKUPNI PROSTORI ZA OTROKE
6 Prostor za individualno delo z otroki 8,00
7 Shramba za rekvizite 10,00
8 Sanitarije za otroke na igrišču 4,00
PROSTORI ZA STROKOVNE DELAVCE
9 Skupni prostori za strokovne delavce 35,00
10 Prostor za vodjo enote 10,00
11 Prostor za svetovalnega delavca 12,00
12 Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke 12,00
13 Shramba za vrtna igrala 10,00
14 Sanitarije 6,00
UPRAVNI PROSTORI
15 Ravnatelj 16,00
16 Administracija 12,00
17 Računovodstvo 9,00
18 Arhiv 8,00
19 Sanitarije 3,00
GOSPODARSKI PROSTORI
20 Razdelilna kuhinja 60,00
21 Pralnica /

15
Region d.o.o. 2010

22 Ostalo - tehnični prostori, hišnik 40,00


B. SKUPAJ 510,00 28,3
C. KOMUNIKACIJE 300,00 16,7
A.B.C. SKUPAJ 5,45* 1.800,00 100,0

V spodnji tabeli pa so površine, ki so ob manjši reorganizaciji vrtca »na voljo« v obstoječih


prostorih. Ker je skupna površina obstoječega vrtca fiksna in ga ne povečujemo,
zmanjšujemo, se je pri reorganizaciji držalo vodila – čim več površine nameniti otrokom
(igralnice, skupni prostori).

Prostorska analiza IDZ projekta VRTEC KRŠKO

izračun je za 15 oddelkov - računsko 22 otrok na enoto - skupaj normativno 330 otrok


sklo število
p PROSTORI m2/otr. prostorov m2 %

IGRALNI PROSTORI
1 Igralnice
a) igralnica 1-3 leta 7 332,08
b) igralnica 3-6 let 7 347,04
c) igralnica za otroke s posebnimi potrebami 1 42,54
2 Osrednji prostor in športna igralnica deljeno 171,89
3 Dejavnosti deljeno 20,21
A. SKUPAJ 2,77 913,76 53,4
B. OSTALI PROSTORI
PROSTORI ZA OTROKE
4 Sanitarije za otroke deljeno 113,33
5 Garderobe za otroke deljeno 123,83
SKUPNI PROSTORI ZA OTROKE
6 Prostor za individualno delo z otroki 13,02
7 Shramba za rekvizite 50,67
8 Sanitarije za otroke na igrišču 4,91
PROSTORI ZA STROKOVNE DELAVCE
9 Skupni prostori za strokovne delavce 27,72
Prostor za vodjo enote (1 kabinet za vsako starostno
10 obdobje) 33,43
11 Prostor za svetovalnega delavca 17,50
12 Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke 16,80
13 Shramba za vrtna igrala 33,01
14 Sanitarije 13.66
UPRAVNI PROSTORI
15 Ravnatelj 17,50
16 Administracija 16,00
17 Računovodstvo (v prostorih administracije) 0,00
18 Arhiv 21,31
19 Sanitarije (skupne z ostalimi zaposlenimi) 0,00
GOSPODARSKI PROSTORI
20 Razdelilna kuhinja 37,48
21 Pralnica 0,00

16
Region d.o.o. 2010

22 Ostalo - tehnični prostori, hišnik


Hišnik 29,32
čistila 8,64
kotlovnica 13,12
B. SKUPAJ 577,59 33,8
C. KOMUNIKACIJE 219,81 12,8
A.B.C. SKUPAJ 5,45* 1.710,86 100,0

Pri razporeditvi prostorov je na vsake par igralnic, seveda v starostno istih kategorijah
zagotovljen prostor za skupno druženje, razstavljanje izdelkov, spoznavanje. S tem so bili
razbiti in osvetljeni dolgi in ozki hodniki, kakršni so v obstoječem vrtcu. Telovadnica ostane
na obstoječem mestu.

Pisarne, kabineti in drugi prostore za zaposlene so združene na enem mestu (ob dosedanjih
prostorih uprave ).

Reorganizirane in približane zahtevam pravilnika so tudi sanitarije za otroke. Te so praviloma


deljene v dva sklopa, ob oddelkih nižjega starostnega obdobja: umivalnica z umivalniki,
prostor z WC-ji in prostor kjer tuš za umivanje otrok, previjalna miza(ali banjica za kopanje
otrok) in školjka-blatnik so dostopne iz igralnice same. Sanitarije drugega starostnega
obdobja so ločene na umivalnico in WC kabine.

Garderobe nižjih oddelkov se nahajajo neposredno ob sami igralnici oziroma dostop do


igralnice je preko garderobe.

Garderobe višjih oddelkov so skupinske, postavljene ob vhodih, da se čiste in umazane poti


ne mešajo.
Po izvedeni investiciji bo v Vrtcu Krško 1.740 m2 uporabnih površin (brez površin terase),
kar pa je zelo blizu potrebnih površin po pravilniku.

Obstoječe površine za ENOTO PRAVLJICA

sklop prostor m2
B vhod v garderobo 9,55
B predprostor z garderobo 18,90
B kabinet 11,80
B kuhinja 7,45
B shramba 3,45
B energetika 3,15
B sanitarije 21,80
A učilnica 1 44,35
A učilnica 2 21,70
A učilnica 3 44,35
Skupaj A 110,40
Skupaj B 76,10
Skupaj A+B 186,50

Mansarda 210,00

V spodnji tabeli pa so površine, ki so ob manjši reorganizaciji vrtca »na voljo« v obstoječih


prostorih. Ker je skupna površina obstoječega vrtca fiksna in ga ne povečujemo,

17
Region d.o.o. 2010

zmanjšujemo, se je pri reorganizaciji držalo vodila – čim več površine nameniti otrokom
(igralnice, skupni prostori).

Predvidene površine za ENOTO PRAVLJICA po energetski sanaciji

Pritličje

sklop prostor m2
A Osrednji prostor z garderobo 46,35
C stopnišče 3,95
B kuhinja 11,80
B energetika 1,90
B sanitarije zaposleni 3,05
B zunanje sanitarije 2,25
B sejna soba in garderoba za zaposlene 14,65
A igralnica 1-3 36,80
A previjalnica, umivalnica 7,55
B sanitarije zaposleni 12,80
A igralnica 1-3 36,80
A previjalnica,umivalnica 7,55
C dvigalo 1,05
C vetrolov 10,15
C zunanje stopnice in rampa 12,10
C zunanja rampa 5,20
Skupaj A 135,05
Skupaj B 46,45
Skupaj C 32,45
Skupaj A+B+C 213,95

Mansarda

sklop prostor m2
C stopnišče 5,20
B predprostor z garderobo 43,05
B igralnica 3-6 51,35
B sanitarije 7,35
B sanitarije 7,35
A igralnica 3-6 51,45
C dvigalo 1,05
neizkoriščeno podstrešje 43,20
Skupaj A 51,45
Skupaj B 109,10
Skupaj C 6,25
Skupaj A+B+C 166,80

Skupaj mansarda 210,00

18
Region d.o.o. 2010

Enota Pravljica nima vseh prostorov po pravilniku, ker uporablja nekatere prostore v
centralnem vrtcu (kot npr. ravnatelj, računovodstvo, arhiv,...). Enota je še vedno pokrita s
salonitno kritino, ki jo je potrebno zamenjati, izolirati ostrešje, saj se bodo v mansardi, ki je
sedaj neurejena in kjer je možnost, ki se bo izrabila ob energetski sanaciji in sicer za ureditev
prostorov, ki jih vrtec potrebuje. Prostori bodo urejeni tako, da bodo čim bolj približani
veljavni zakonodaji. Sanacija objekta zaradi dotrajanosti in starosti obsega tudi zamenjavo
oken, ker ne tesnijo, zamenjavo dotrajanih instalacij in ploščič v sanitarijah, prav tako pa je
potrebno zamenjati ožičenje,stikala, vtičnice in svetilke s sodobnimi, ki ustrezajo standardom
in predpisom. Na zunanjem delu se uredi termoizolacijska fasada ter uredi okolica objekta v
skladu s Pravilnikom o graditvi vrtcev. Po investiciji pa bosta v pritličju 2 oddelka
starostnega obdobja od 1 do 3 let in v mansardi 2 oddelka starostnega obdobja 3 do 6 let.

Zaradi energetske sanacije se izvedejo določeni posegi, ki pa morajo biti čim bolj usklajeni z
normativi za gradnjo vrtcev glede na to, da gre za sanacijo obstoječih objektov.

4.2 Usklajenost z državnimi, evropskimi in drugimi razvojnimi strategijami in


politikami
Investicija podpira cilje, aktivnosti in vsebine naslednjih pomembnih dokumentov:

1. Na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva poteka sofinanciranje izgradnje


vrtcev, katerih investitorji so posamezne občine. Iz proračuna Republike Slovenije se
v skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-A) opredeli ustrezni delež
pripadajočih sredstev sofinanciranja investicij.
2. Uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l.RS, št. 63/99)
3. Odredbo o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur.l. RS, št. 11/99)
4. Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (Ur.l.RS, št. 57/97, 59/97, 40/99)
5. Podatke o otrocih od 0-15 let starosti po šolskih okoliših, po podatkih Centralnega
registra prebivalstva, za skupni okoliš za osnovno šolo
6. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
(Ur.l. RS št. 73/00)

4.3 Razlogi za investicijo

Zagotavljanje dolgoročnih in dolgotrajnih boljših pogojev za bivanje otrok in kakovostno


delo vzgojiteljev, zvišanje kakovosti in obsega otroškega varstva oziroma predšolske vzgoje v
občini in širše, kar pomeni tudi omogočanje vzpostavitve dobre prakse energetsko ustreznega
in učinkovitega sistema in okolja, dolgoročna skrb za ožjo in širšo okolico oziroma regijo,
spodbujanje in spoštovanje okolja in vzgoja že od najmlajših generacij, ozaveščanje in
zavedanje pomena skrbi za energetsko učinkovitost in okolje.

Zagotoviti boljše pogoje za vsakodnevno bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev s


predšolsko populacijo. Postopno zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja objektov,
zmanjšanje negativnih vplivov na ožjo in širšo okolico, zvišanje kakovosti in obsega
otroškega varstva.

19
Region d.o.o. 2010

Energetska sanacija obeh zgradb, ki bo doprinesla k nižjim stroškom obratovanja in


vzdrževanja kakor tudi k zmanjšanju emisij v zraku, bodo doprinesli k boljšim pogojem
vključevanja otrok v omenjeni vrtec, tako staršem predšolskih otrok iz Krškega kot tudi širše.

5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI IN DEJAVNOSTI

Gre za investicijo neprofitnega sektorja, ki v prihodnosti ne bo prinašala direktnih denarnih


koristi, kar v ekonomskem smislu pomeni, da ne bo imela prihodkov od prodaje storitev.
Obravnavana objekta se ne bosta tržila (oddajala v najem), tako ni pričakovati prihodkov od
najemnin. Koristi oziroma donosov, ki jih prinaša investicija ni mogoče ovrednotiti v denarju.
Predvidena objekta bosta namenjena izključno uporabnikom za izvajanje predšolske
dejavnosti.

6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

Investicija obsega energetsko sanacijo Vrtca Krško na Prešernovi cesti 13 in enote Pravljica
na Bohoričevi ulici 1.

V letu 2010 bo izvedena kompletna energetska sanacija na objektu enota Pravljica. Predmet
investicije je nova zasnova obstoječega pritličja, kompletna ureditev dosedanjega
neizkoriščenega podstrešja, zamenjava in preureditev delno nosilne strešne konstrukcije in
zamenjava kritine. Investicija predvideva kompletno energetsko sanacijo objekta, ter delno
preureditev obstoječih zunanjih igralnih površin. Z adaptacijo bo enota pridobila 166,80 m2
novih površin v mansardi objekta, ki ni urejen. Z energetsko sanacijo in ureditvijo v skladu z
normativi pa bo enota pridobila potreben prostor, ki bo sprejel cca. 40 čakajočih otrok. V
okviru energetske sanacije se izvedejo nove vodovodne inštalacije, elektro inštalacije in prav
tako tudi strojne inštalacije. Prav tako pa se zamenja stavbno pohištvo, kritina in na obstoječ
omet zidov se izdela termoizolacijska fasada z mineralnim zaključnim slojem in coklom v
kulirplastu. V celoti pa se zamenja tudi notranja oprema.

V Vrtcu Krško bo prav tako izvedena kompletna energetska sanacija, ki obsega:


• zamenjava ogrevalnih in prezračevalnih naprav ter sanitarnih elementov z vsemi
cevnimi inštalacijami,
• zamenjava hidratantnega omrežja, ki je sestavni del vodovodne instalacije,
• zamenjava stavbnega pohištva,
• izvedba termoizolacijske fasade,
• namestitev »split sistemov« inverterske izvedbe za namene hlajenja in gretja
prostorov,
• na jugozahodni strani objekta se kot prizidek namestijo trije nadstreški na stebrih, na
katere se namestijo sončni kolektorji za pripravo sanitarne vode,
• rekonstrukcijo obstoječih zunanjih parkirišč, asfaltne dovozne ceste in izvedba novih
parkirišč ob objektu vrtca,
• zamenjava svetilk z energetsko varčnimi.

7 ANALIZA ZAPOSLENIH

Skupno število zaposlenih v Vrtcu Krško je 82 zaposlencev, od tega je 19 upravnih ter


administrativno tehničnih delavcev in 63 pedagoških delavcev. Zaradi investicije se bo število
20
Region d.o.o. 2010

delavcev povečalo, ker bo možen večji vpis otrok za en oddelek. Število zaposlenih se bo
povečalo za 2 pedagoška delavca.

8 PREDVIDENA PREDRAČUNSKA VREDNOST INVESTICIJE

Predračunska vrednost investicije je podana na podlagi naslednjih dokumentov:


• Projekt za izvedbo - rekapitulacija popisa del – Savaprojekt d.d. Krško, oktober 2009
• Projekt za izvedbo - rekapitulacija popisa del – MV BIRO Marija Vlahušič s.p.,
november 2009
• Inženiring - na podlagi izkušenj pri podobnih investicijskih projektih

Stalne cene - cene veljavne v času izdelave investicijske dokumentacije.


Tekoče cene – cene, ki jih pričakujemo v času realizacije investicije - leto 2010, 2011 in
2012.

Davek na dodano vrednost (DDV) je 20%.

Upoštevane stopnje inflacije v skladu z napovedi UMAR – ja (Jesenska napoved


gospodarskih gibanj 2009):
• obdobje 2009 - 1,0 %,
• obdobje 2010 - 1,5 %,
• obdobje 2011 - 2,5 %,
• obdobje 2012 - 2,5 %.

vsi stroški v eur - stalne cene


Skupaj z
Aktivnosti 2009 2010 2011 2012
DDV
izdelava projektne in ostale
dokumentacije za energetsko
sanacijo vrtca Krško in enote 127.075,00 127.075,00
Pravljica (posnetek stanja, idejna
zasnova, PZI in PGD)
ENOTA PRAVLJICA -
348.944,06 348.944,06
energetska sanacija
- gradbeno - obrtniška dela in
272.818,61 272.818,61
zemeljska dela
- nadzor 9.754,67 9.754,67
- oprema 66.370,78 66.370,78
VRTEC KRŠKO –
951.675,13 1.025.727,52 1.977.402,65
energetska sanacija
I. FAZA 951.675,13 951.675,13
- gradbeno - obrtniška dela in
937.400,00 937.400,00
zemeljska dela
- nadzor 14.275,13 14.275,13
II. FAZA 1.025.727,52 1.025.727,52
- gradbeno - obrtniška dela in
798.253,95 798.253,95
zemeljska dela
- nadzor 23.211,59 23.211,59
- oprema 204.261,98 204.261,98
SKUPAJ 127.075,00 348.944,06 951.675,13 1.025.727,52 2.453.421,71

21
Region d.o.o. 2010

vsi stroški v eur- tekoče cene


Skupaj z
Aktivnosti 2009 2010 2011 2012
DDV
izdelava projektne in ostale
dokumentacije za energetsko
sanacijo vrtca Krško in enote 127.075,00 127.075,00
Pravljica (posnetek stanja, idejna
zasnova, PZI in PGD)
ENOTA PRAVLJICA - energetska
- 357.720,00 - - 357.720,00
sanacija
- gradbeno - obrtniška dela in
279.680,00 279.680,00
zemeljska dela
- nadzor 10.000,00 10.000,00
- oprema 68.040,00 68.040,00
VRTEC KRŠKO –
1.000.000,00 1.104.758,00 2.104.758,00
energetska sanacija
I. FAZA 1.000.000,00 1.000.000,00
- gradbeno - obrtniška dela in
985.000,00 985.000,00
zemeljska dela
- nadzor 15.000,00 15.000,00
II. FAZA - 1.104.758,00 1.104.758,00
- gradbeno - obrtniška dela in
859.758,00 859.758,00
zemeljska dela
- nadzor 25.000,00 25.000,00
- oprema 220.000,00 220.000,00
SKUPAJ 127.075,00 357.720,00 1.000.000,00 1.104.758,00 2.589.553,00

Upravičeni stroški so vse aktivnosti vključno z DDV. Neupravičen strošek je oprema.

upravičeni stroški v eur - stalne cene


Skupaj z
Aktivnosti 2009 2010 2011 2012
DDV
izdelava projektne in ostale
dokumentacije za energetsko
sanacijo vrtca Krško in enote 127.075,00 105.895,83
Pravljica (posnetek stanja, idejna
zasnova, PZI in PGD)
ENOTA PRAVLJICA - energetska
- 282.573,28 - 282.573,28
sanacija
- gradbeno - obrtniška dela in
272.818,61 - 272.818,61
zemeljska dela
- nadzor 9.754,67 - 9.754,67
VRTEC KRŠKO
951.675,13 821.465,54 1.773.140,67
- energetska sanacija
I. FAZA 951.675,13 - 951.675,13
- gradbeno - obrtniška dela in
937.400,00 - 937.400,00
zemeljska dela
- nadzor 14.275,13 - 14.275,13
II. FAZA - 821.465,54 821.465,54
- gradbeno - obrtniška dela in
- 798.253,95 798.253,95
zemeljska dela
- nadzor - 23.211,59 23.211,59
SKUPAJ 127.075,00 282.573,28 951.675,13 821.465,54 2.182.788,95

upravičeni stroški v eur - tekoče cene

22
Region d.o.o. 2010

Skupaj z
Aktivnosti 2009 2010 2011 2012
DDV
izdelava projektne in ostale
dokumentacije za energetsko
sanacijo vrtca Krško in enote 127.075,00 127.075,00
Pravljica (posnetek stanja, idejna
zasnova, PZI in PGD)
ENOTA PRAVLJICA -
- 289.680,00 - 289.680,00
energetska sanacija
- gradbeno - obrtniška dela in
279.680,00 279.680,00
zemeljska dela
- nadzor 10.000,00 10.000,00
VRTEC KRŠKO
1.000.000,00 884.758,00 1.884.758,00
- energetska sanacija
I. FAZA 1.000.000,00 - 1.000.000,00
- gradbeno - obrtniška dela in
985.000,00 985.000,00
zemeljska dela
- nadzor 15.000,00 15.000,00
II. FAZA - 884.758,00 884.758,00
- gradbeno - obrtniška dela in
859.758,00 859.758,00
zemeljska dela
- nadzor 25.000,00 25.000,00
SKUPAJ 127.075,00 289.680,00 1.000.000,00 884.758,00 2.301.513,00

9 ANALIZA LOKACIJE INVESTICIJE

Lokacija naložbe – ožje:


Investicija se načrtuje na dveh lokacijah:
• Vrtec Krško na Prešernovi cesti 13, in sicer se bo investicija izvajala na parcelah z
naslednjimi parcelnimi številkami: 47/1, 48/1, 48/5, 48/7 *157 in *158, vse k.o. Videm.
Do vrtca in dalje do osnovne šole Jurij Dalmatin vodi obstoječa asfaltna cesta, širine
4,50m, z imenom Prešernova cesta. Na območju vrtca so na severni strani ceste izvedena
asfaltna parkirišča, za potrebe dovoza in odvoza otrok v vrtec. Na spodnji strani
Prešernove ceste je izveden asfaltni pločnik, širine 1,50m. Med pločnikom in platojem
vrtca je vmesna zelenica, katere varira med 1,0m in 4,0m. Asfaltni plato pred vrtcem služi
za dostop do glavnega vhoda, gospodarski dostop do kuhinje in kot igralna površina.
• Vrtec Pravljica na Bohoričevi 1, in sicer se bo investicija izvajala na parcelah z
naslednjimi parcelnimi številkami: 53/4 in *528, vse k.o. Krško. Vrtec se nahaja na
desnem bregu reke Save ob Valvasorjevi knjižnici.

Lokacija naložbe - širše:


• Investicija se izvaja v regiji A in je ena od regij, ki najbolj zaostajajo v razvoju:
Spodnjeposavska;
• Investicija se izvaja v območju D, ki ima posebne razvojne probleme: Krško
(Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj Ur. L. RS, št. 44/01);
• na podlagi Uredbe o vrednostih merilih za določitev območij s posebnimi razvojnimi
problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. L. RS, št. 59/00): območje s
strukturnimi problemi (na podlagi stopnje registrirane brezposelnosti in delež delovno
aktivnega prebivalstva v kmetijstvu).

Slika1: Lokacija Vrtca Krško s parcelnimi številkami

23
Region d.o.o. 2010

Slika2: Lokacija enote Pravljica s parcelnimi številkami

10 VPLIVI NA OKOLJE ZARADI PREDVIDENE GRADNJE

10.1 Opis in ocena pričakovanih vplivov na okolje in okoljevarstvenih ukrepov v


času gradnje

24
Region d.o.o. 2010

Pri izvajanju investicije bodo upoštevani vsi ukrepi varovanja okolja. Investicija ne bo imela
negativnih vplivov oz. posegov v okolje. Investitor bo pri izvajanju aktivnosti v objektih in
njegovi neposredni okolici vseskozi skrbel za dober odnos do okolja ter s svojim vzgledom in
metodami dela vplival na udeležence oz. jih spodbujal k prijaznejšem ravnanju z okoljem
(ločeno odlaganje odpadkov, sortiranje odpadkov za potrebe reciklaže, omejena poraba vode
na pipah v sanitarijah, izraba naravnih virov sončne energije, izvajanje posameznih
okoljevarstvenih akcij …).

10.2 Opis in ocena pričakovanih vplivov na okolje in okoljevarstvenih ukrepov v


času obratovanja
Investicija bo izvedena tako, da bodo ekološke obremenitve okolja čim manjše in v dopustnih
mejah, zato ne predvidevamo nobenih dodatnih stroškov za odpravo negativnih vplivov.

Objekta po končani investiciji ne bosta imela negativnih vplivov na okolje. Zaradi kompletne
energetske sanacije obeh objektov bodo vplivi na okolje pozitivni, predvsem zaradi zmanjšanja
porabe energentov za ogrevanje objektov, pričakuje se manjša poraba vode, ker bo obnovljena
kompletna vodovodna inštalacija, prav tako pa bo zaradi zamenjanih svetilk z energetsko
varčnimi, manjša poraba električne energije.

10.3 Okoljska analiza


Učinkovitost izrabe naravnih virov
Gre za investicijo, katere predmet je celovita energetska sanacija Vrtca Krško z enoto
Pravljica. Zaradi investicije je pričakovati večjo izrabo naravnih virov energije (namestitev
solarnih celic na nadstrešku Vrtca Krško za pripravo sanitarne vode), drugih učinkov izrabe
naravnih virov ni pričakovati.

Okoljska učinkovitost
V fazi izvedbe del bo izvajalec del zavezan k okolju prijaznem izvajanju del (nadzorovanje
morebitnih emisij, hrupa, ločevanje in varno deponiranje odpadkov ..). V nadaljevanju –
uporaba objekta – bodo zagotovljeni vsi pogoji za varčevanje z energenti (npr. varčne
žarnice, varčne pipe …), ločeno zbiranje in recikliranje odpadkov ter podobno.

Trajnostna dostopnost
Projekt bo vplival tudi glede spodbujanja okolju prijaznejših načinov prevoza. V neposredni
bližini Vrtca Krško je avtobusno in železniško postajališče, prav tako pa se objekt nahaja v
centru mesta in je dostopen peš in s kolesom. Enota Pravljica se nahaja v samem središču
starega mestnega jedra in je tudi dostopna peš ter s kolesom.

Zmanjševanje vplivov na okolje


Zaradi kompletne energetske sanacije obeh vrtcev se bo zmanjšala poraba vode (zamenjava
vodovodnega omrežja skupaj s hidrantnim omrežjem), manjša emisija izpušnih plinov v
ozračje (zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva in izvedba izolacijskih fasad, uporaba

25
Region d.o.o. 2010

sončne energije za gretje sanitarne vode), zamenjava elektro inštalacij in svetilk z energetsko
varčnimi.

11 TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Vrtec Krško z enoto Pravljica – energetska sanacija

Projekt se bo izvajal predvidoma tako, kot je predstavljeno v spodnji tabeli. V letu 2009 je
bila izdelana projektna dokumentacija. Izdelava investicijske dokumentacije se predvideva v
letu 2010. Energetska sanacija, adaptacija in opremljanje enote Pravljica bo potekala v
poletnih mesecih leta 2010. Energetska sanacija Vrtca Krško pa je razdeljena v dve fazi. Prva
faza bo izvedena v poletnih mesecih leta 2011, druga faza in opremljanje pa v poletnih
mesecih leta 2012.

2009 2010 2011 2012


Pripravljalna dela
Izdelava projektne dokumentacije
Izdelava investicijske dokumentacije
Potrditev investicijske dokumentacije
Javni razpis za oddajo del – enota
Pravljica
Javni razpis za oddajo del – vrtec
Ciciban

Enota Pravljica
Energetska sanacija
Gradbeno-obrtniška in zemeljska dela
Oprema
Uporaba

Vrtec Krško
Energetska sanacija
Gradbeno-obrtniška in zemeljska dela
– I. faza
Gradbeno-obrtniška in zemeljska dela
– II. faza
Oprema
Uporaba sept.
V času izvajanja investicije na enoti Pravljica, ki se bo izvajala v poletnih mesecih, se bo
vrtec izpraznil in otroci preselili v centralni Vrtec Krško, saj je v poletnih počitnicah manjši
vpis otrok v vrtec in bo tam dovolj prostora.

Pri investiciji na Vrtcu Krško bo drugačna organizacija, saj je tam vpisanih veliko število
otrok (veliko oddelkov), da bi vrtec zaprli in ga obnavljali. Tako bo samo v mesecih junij,
julij in avgust, ko je nižji vpis kot med letom (počitnice), vrtec zaprt in otroci prestavljeni v
sosednjo Osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško in po preostalih enotah v Krškem. Izvedba
projekta je razdeljena v dve fazi, izvajanje del v poletnih mesecih 2011 in 2012, predvsem
zaradi prostorske stiske, saj je nemogoče naenkrat prestaviti tolikšno število otrok.

26
Region d.o.o. 2010

12 FINANČNA KONSTRUKCIJA

Izvedbo projekta bo tako delno sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, delno pa bo projekt financiran iz občinskega proračuna občine Krško.

Za sofinanciranje iz Evropskih skladov so upravičeni stroški:

• gradbeno obrtniška zemeljska dela,


• nadzor,
• davek na dodano vrednost.

Neupravičen strošek je oprema.

Dinamika financiranja projekta - vsi stroški v eur


Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 skupaj %
proračunska sredstva
127.075,00 65.991,00 300.000,00 663.487,00 1.156.553,00 44,66%
občine Krško
sredstva EU (ESRR) 291.729,00 700.000,00 441.271,00 1.433.000,00 55,34%
SKUPAJ 484.795,00 1.000.000,00 1.104.758,00 2.589.553,00 100,00%

Financiranja projekta - upravičeni stroški v eur


Viri sredstev leto 2010 leto 2011 leto 2012 skupaj %
proračunska sredstva
125.026,00 300.000,00 443.487,00 868.513,00 37,74%
občine Krško
sredstva EU (ESRR) 291.729,00 700.000,00 441.271,00 1.433.000,00 62,26%
SKUPAJ 416.755,00 1.000.000,00 884.758,00 2.301.513,00 100,00%
*Delež (125.026,00 eur, ki je prikazan v letu 2010) je delež upravičenih stroškov občine Krško za leti 2009
in 2010.

Financiranje projekta iz evropskih sredstev bo potekalo v letih 2010-2012.

Prikaz samo upravičenih stroškov


Aktivnosti projekta Ocenjeni bruto Terminski načrt (od-do)
stroški (v EUR)
IZDELAVA PROJEKTNE IN OSTALE POTREBNE
DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO SANACIJO 127.075,00 2009
VRTCA KRŠKO IN ENOTE PRAVLJICA (posnetek
stanja, idejna zasnova, PZI, PGD)
GRADBENO OBRTNIŠKA IN ZEMELJSKA DELA 279.680,00 2010
ENOTE PRAVLJICA
NADZOR – ENOTA PRAVLJICA 10.000,00 2010
GRADBENO OBRTNIŠKA IN ZEMELJSKA DELA 985.000,00 2011
VRTCA KRŠKO - 1. FAZA
NAZOR VRTEC KRŠKO - 1. FAZA 15.000,00 2011

27
Region d.o.o. 2010

GRADBENO OBRTNIŠKA IN ZEMELJSKA DELA 859.758,00 2012


VRTCA KRŠKO - 2. FAZA
NAZOR VRTEC KRŠKO -2. FAZA 25.000,00 2012
SKUPAJ stroški: 2.301.513,00 2009-2012

Prikaz samo neupravičenih stroškov


Ocenjeni bruto
Aktivnosti projekta Terminski načrt (od-do)
stroški (v EUR)
OPEMA ENOTE PRAVLJICA 68.040,00 2010
OPREMA VRTCA KRŠKO 220.000,00 2012
SKUPAJ stroški: 288.040,00 2009-2012

Pri določitvi sofinancerskega deleža je uporabljena metoda primanjkljaja v financiranju.


Določitev ravni pomoči Skupnosti temelji na stopnji primanjkljaja v financiranju projekta, to
je delež diskontiranega stroška začetne naložbe, ki ga krijejo diskontirani neto prihodki
projekta.

13 OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV PROJEKTA

13.1 Ocena prihodkov

Vrsta prihodka 2008 2009


oskrbnina - starši 337.217,04 401.215,15
plavanje - starši 1.095,00 1.302,81
MŠŠ-drugi otrok 23.864,85 28.394,00
razlika v ceni - občina
Krško 1.178.251,97 1.401.864,33
razlika v ceni - druge
občine 104.539,66 124.379,53
vzdrževanje - občina Krško 22.008,06 26.184,82
nadstandard - občina Krško 3.060,55 3.641,39
ostali prihodki 57.628,13 68.564,98
SKUPAJ 1.727.665,26 2.055.547,00

Prihodke vrtca kot javnega zavoda predstavljajo prihodki iz oskrbnin, ki jih plačujejo starši,
prihodki od organiziranega plavanja, proračunska sredstva Ministrstva za šolstvo in šport
(prispevek za drugega otroka v vrtcu), občinska proračunska sredstva za razliko v ceni,
proračunska sredstva občine Krško za vzdrževanje in nadstandard in ostali prihodki. Stroški
za investicijsko vzdrževanje niso vsebovani v izračunu cene za plačilo oskrbnine. Prihodki
vrtca, ki izhajajo iz oskrbnin, ki jih plačujejo starši, razliko v ceni, ki jo nakažejo občine in
prispevek MŠŠ temelji na ceni, v kateri niso zajeti stroški investicije oz. investicijskega
vzdrževanja, ampak samo stroški dela, materialni stroški (elektrika, ogrevanje, čistila,…) in
stroški živil.

13.2 Ocena odhodkov

Odhodki so sestavljeni iz stroškov materiala, stroškov storitev, stroškov dela, drugih stroškov,
odhodkov financiranja in izrednih odhodkov. Največji delež pripada stroškom dela.
28
Region d.o.o. 2010

Vrsta odhodka 2008 2009


stroški materiala 257.325,42 300.885,24
stroški storitev 103.992,92 121.596,75
stroški dela 1.361.254,12 1.591.686,02
drugi stroški 3.209,20 3.752,45
odhodki financiranja 68,01 79,52
izredni odhodki 0,01 0,01
SKUPAJ ODHODKI 1.725.849,68 2.018.000,00

ENERGIJA 2008 2009


elektrika 21.113,00 18.949,00
ogrevanje enota Pravljic 3.799,00 3.356,00
ogrevanje plin 14.771,00 15.252,00
kurilno olje 8.630,00 5.700,00
SKUPAJ 48.313,00 43.257,00

VZDRŽEVANJE 2008 2009


material 9.444,00 9.811,00
vzdrževanje objektov 12.233,00 12.862,00
investicijsko vzdrževanje 7.808,00 27.303,00
vzdrževanje opreme 1.799,00 4.150,00
SKUPAJ 31.284,00 54.126,00

Del materialnih stroškov in stroškov storitev predstavljajo tudi stroški energije in stroški
vzdrževanja, ki pa se bodo po končani investiciji zaradi energetske sanacije in rekonstrukcije
objektov zmanjšali.
V odhodkih niso zajeti stroški investicij in stroški investicijskega vzdrževanja, saj se le-ti
pokrivajo iz občinskega proračuna kot transfer za vzdrževanje.

14 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI (CBA ANALIZA) TER UPRAVIČENOST


PROJEKTA

Za namene finančne analize so izdelani izračuni finančne notranje stopnje donosa, finančne
neto sedanje vrednosti in izračun finančne relativne neto sedanje vrednosti za referenčno
obdobje 15-tih let.

14.1 Finančna ocena upravičenosti


Navedeni so predvideni prilivi in odlivi v stalnih cenah po letih za ekonomsko dobo 15 let v
vrednostih, kot so predstavljene v prejšnjem poglavju.

Na podlagi finančne analize ugotavljamo, da investicija ne prinaša ustrezne donosnosti, če jo


analiziramo zgolj s podatki, ki neposredno bremenijo investitorja. Neto sedanja vrednost je
negativna, interna stopnja donosa pa pod 7 % diskontne stopnje.
29
Region d.o.o. 2010

Finančni kazalci:

Finančna interna stopnja donosa -12,41%


Finančna neto sedanja vrednost -1.744.840
Finančna relativna NSV -1,45

30
Region d.o.o. 2010

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomska doba (referenčno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
obdobje)

oskrbnina - starši 337.217 401.215 441.337 441.337 441.337 441.337 441.337 441.337 441.337 441.337
plavanje - starši 1.095 1.303 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433
MSŠ-drugi otrok 23.865 28.394 31.233 31.233 31.233 31.233 31.233 31.233 31.233 31.233
razlika v ceni - občina Krško 1.178.252 1.401.864 1.542.051 1.542.051 1.542.051 1.542.051 1.542.051 1.542.051 1.542.051 1.542.051
razlika v ceni - druge občine 104.540 124.380 136.817 136.817 136.817 136.817 136.817 136.817 136.817 136.817
vzdrževanje - občina Krško 22.008 26.185 28.803 28.803 28.803 28.803 28.803 28.803 28.803 28.803
nadstandard - občina Krško 3.061 3.641 4.006 4.006 4.006 4.006 4.006 4.006 4.006 4.006
ostali prihodki 57.628 68.565 75.421 75.421 75.421 75.421 75.421 75.421 75.421 75.421

Prihodki - skupaj 1.727.665,26 2.055.547 2.261.102 2.261.102 2.261.102 2.261.102 2.261.102 2.261.102 2.261.102 2.261.102

stroški materiala 257.325 300.885 330.974 330.974 337.593 337.593 337.593 337.593 337.593 337.593
stroški storitev 103.993 121.597 125.245 125.245 127.750 127.750 127.750 127.750 127.750 127.750
stroški dela 1.361.254 1.591.686 1.790.855 1.790.855 1.788.580 1.788.580 1.788.238 1.788.238 1.788.238 1.788.238
drugi stroški 3.209 3.752 4.128 4.128 4.540 4.995 4.995 5.494 6.043 6.648
odhodki financiranja 68 80 87 96 106 116 128 141 155 170

Odhodki - skupaj 1.725.850 2.018.000 2.251.288 2.251.297 2.258.569 2.259.034 2.258.703 2.259.215 2.259.779 2.260.399

Investicijski stroški 127.075 348.944 951.675 1.025.728


Ostanek vrednosti investicije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiranje investicije 127.075 348.944 951.675 1.025.728

DENARNI TOK 1.816 37.547 9.813 9.805 2.532 2.068 2.399 1.886 1.323 703
NETO FINANČNI TOK -125.259 -311.397 -941.862 -1.015.923 2.532 2.068 2.399 1.886 1.323 703
NETO FINANČNI TOK -
-125.259 -436.656 -1.378.518 -2.394.441 -2.391.909 -2.389.841 -2.387.442 -2.385.556 -2.384.233 -2.383.530
KUMULATIVA

31
Region d.o.o. 2010

Leto 2019 2020 2021 2022 2023


Ekonomska doba (referenčno
11 12 13 14 15
obdobje)

oskrbnina - starši 441.337 441.337 441.337 441.337 441.337


plavanje - starši 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433
MSŠ-drugi otrok 31.233 31.233 31.233 31.233 31.233
razlika v ceni - občina Krško 1.542.051 1.542.051 1.542.051 1.542.051 1.542.051
razlika v ceni - druge občine 136.817 136.817 136.817 136.817 136.817
vzdrževanje - občina Krško 28.803 28.803 28.803 28.803 28.803
nadstandard - občina Krško 4.006 4.006 4.006 4.006 4.006
ostali prihodki 75.421 75.421 75.421 75.421 75.421

Prihodki - skupaj 2.261.102 2.261.102 2.261.102 2.261.102 2.261.102

stroški materiala 337.593 337.593 337.593 337.593 337.593


stroški storitev 127.750 127.750 127.750 127.750 127.750
stroški dela 1.788.238 1.788.238 1.787.738 1.786.738 1.786.738
drugi stroški 7.312 7.044 7.748 8.523 9.375
odhodki financiranja 188 206 227 250 275

Odhodki - skupaj 2.261.080 2.260.830 2.261.055 2.260.853 2.261.730

Investicijski stroški
Ostanek vrednosti investicije 0 0 0 0 500.000

Financiranje investicije

DENARNI TOK 21 271 46 249 499.372


NETO FINANČNI TOK 21 271 46 249 499.372
NETO FINANČNI TOK -
-2.383.509 -2.383.237 -2.383.191 -2.382.942 -1.883.571
KUMULATIVA

32
Region d.o.o. 2010

14.2 CBA analiza (Delovni dokument št. 4 EK)

V okviru javnega razpisa je določeno, da se bodo financirali upravičeni stroški v višini 85%.
DDV je upravičen stroške. Neupravičen strošek je oprema. Pri tem je določeno, da je
potrebno v primeru investicij, ki ustvarjajo prihodek le-tega odšteti od upravičenih stroškov v
skladu z 55. členom UREDBE SVETA (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999. Pri določitvi deleže
evropskih sredstev je upoštevano tudi »Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi«, ki ga je v okviru Evropske komisije pripravil generalni direktorat
za regionalno politiko. V navodilu je v poglavju »3. DOLOČITEV ZNESKA
NEPOVRATNE POMOČI EU« določeno, da se delež evropskih sredstev za projekte, ki
ustvarjajo prihodke določi na podlagi naslednjih enačb:

VREDNOSTI V STALNIH CENAH

Investicijski Operativni Ostanek Neto


Leto stroški stroški Prihodki vrednosti denarni tok
1 2009 127.075 1.725.850 1.727.665 0 -125.259
2 2010 348.944 2.018.000 2.055.547 0 -311.397
3 2011 951.675 2.251.288 2.261.102 0 -941.862
4 2012 1.025.728 2.251.297 2.261.102 0 -1.015.923
5 2013 0 2.258.569 2.261.102 0 2.532
6 2014 0 2.259.034 2.261.102 0 2.068
7 2015 0 2.258.703 2.261.102 0 2.399
8 2016 0 2.259.215 2.261.102 0 1.886
9 2017 0 2.259.779 2.261.102 0 1.323
10 2018 0 2.260.399 2.261.102 0 703
11 2019 0 2.261.080 2.261.102 0 21
12 2020 0 2.260.830 2.261.102 0 271
13 2021 0 2.261.055 2.261.102 0 46
14 2022 0 2.260.853 2.261.102 0 249
15 2023 0 2.261.730 2.261.102 500.000 499.372
Skupaj 2.453.422 33.107.683 33.177.534 500.000 -1.883.571

DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%)

33
Region d.o.o. 2010

Investicij
ski Operativni Ostanek Neto
Leto stroški stroški Prihodki vrednosti denarni tok
2009 118.762 1.612.944 1.614.640 0 -117.065
2010 304.781 1.762.599 1.795.394 0 -271.986
2011 776.850 1.837.722 1.845.733 0 -768.840
2012 782.523 1.717.504 1.724.984 0 -775.043
2013 0 1.610.329 1.612.134 0 1.806
2014 0 1.505.290 1.506.668 0 1.378
2015 0 1.406.607 1.408.100 0 1.494
2016 0 1.314.884 1.315.982 0 1.098
2017 0 1.229.170 1.229.890 0 720
2018 0 1.149.072 1.149.429 0 357
2019 0 1.074.223 1.074.233 0 10
2020 0 1.003.836 1.003.956 0 120
2021 0 938.258 938.277 0 19
2022 0 876.798 876.894 0 96
2023 0 819.755 819.527 181.223 180.995
Skupaj 1.982.916 19.858.989 19.915.842 181.223 -1.744.840

Diskontirane Nediskontirane
vrednosti vrednosti
Skupni investicijski stroški 2.453.422
Od tega upravičeni stroški (EC) 2.301.513
Diskontirani inv. stroški (DIC) 1.982.916
Diskontirani neto prihodki (DNR) 238.076

DNR>0 DNR<0

1a Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 1.744.840 1.982.916


1b Finančna vrzel (R=EE/DIC): 87,99 % 100,00
2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 2.025.185 2.301.513
3a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85 % 85
3b Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 1.721.407 1.956.286
4a Najvišja stopnja sofinanciranja SLO: 0 % 10
4b Izračun najvišjega zneska SLO: 0 230.151

Rezultat nakazuje, da je prikaz finančnih virov v skladu z direktivami EU. Izračun nepovratnih
sredstev predvideva 1.956.586 €, kar predstavlja 85% upravičenih stroškov investicije, saj
investicija ne izkazuje neto diskontirane prihodke; v finančni konstrukciji je predvideno
financiranje v višini 1.433.000 €.

14.3 Ekonomska ocena upravičenosti


Prikaz ekonomskih kazalnikov:

34
Region d.o.o. 2010

Ekonomska NSV oz. NPV (ENSV) 913.141 €


Relativna ekonomska NSV (RENSV) 0,76
Ekonomska ISD oz. IRR (EISD) 23%
Doba vračanja vloženih sredstev 10 let

Pri izračunu ekonomskih kazalnikov smo upoštevali širše družbene koristi za državo, ki se
kažejo predvsem v dodatnih davkih, saj je več staršev zaposlenih in v proračun pritekajo
davki od dohodnine, prav tako pa je zaradi večjega vpisa otrok v vrtec več zaposlenih,
posledica so prav tako dodatna proračunska sredstva od davkov.

35
Region d.o.o. 2010

obdobja/Leta: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomska doba/Leta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vhodni podatki

Prilivi/odlivi
Prihodek/korist - za državo 300.000 303.000 306.030 309.090 312.181 315.303 318.456 321.641 324.857 328.106
zaposlitve staršev - dohodnina 200.000 202.000 204.020 206.060 208.121 210.202 212.304 214.427 216.571 218.737
zaposlitve v vrtcu - dohodnina 100.000 101.000 102.010 103.030 104.060 105.101 106.152 107.214 108.286 109.369

- Investicija 127.075 348.944 951.675 1.025.728

EKONOMSKI KAZALCI

+Neto prilivi 172.925 -45.944 -645.645 -716.637 312.181 315.303 318.456 321.641 324.857 328.106
Kumulativa 172.925 126.981 -518.664 -1.235.301 -923.120 -607.817 -289.361 32.279 357.136 685.242
Diskontna stopnja 7,00%

36
Region d.o.o. 2010

obdobja/Leta: 2019 2020 2021 2022 2023


Ekonomska doba/Leta: 11 12 13 14 15
Vhodni podatki

Prilivi/odlivi
Prihodek/korist - za državo 331.387 334.701 338.048 341.428 344.842
zaposlitve staršev - dohodnina 220.924 223.134 225.365 227.619 229.895
zaposlitve v vrtcu -
110.462 111.567 112.683 113.809 114.947
dohodnina

- Investicija

EKONOMSKI KAZALCI

+Neto prilivi 331.387 334.701 338.048 341.428 344.842


Kumulativa 1.016.629 1.351.329 1.689.377 2.030.805 2.375.647
Diskontna stopnja

37
Region d.o.o. 2010

15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN ANALIZA TVEGANJA

15.1 Analiza občutljivosti


Pri analizi občutljivosti se ugotavlja vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na
rezultate, ki so podani v finančni analizi. Cilj, v nadaljevanju, opravljene analize tveganja je
opredelitev kritičnih spremenljivk projekta.

Kritične spremenljivke oz. faktorji so tiste, katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali
negativna) povzroči vsaj 5-odstotno spremembo osnovne vrednosti NPV.

Pri energetski sanaciji Vrtca Krško z enoto Pravljica so prisotni sledeči potencialni kritični
faktorji (spremenljivke):

• spremembe investicijske vrednosti,


• faktorji, ki vplivajo na prihodke,
• faktorji, ki vplivajo na odhodke.

V nadaljevanju dokumenta je prikazan vpliv teh sprememb, ki smo ga analizirali na intervalu


med -1% in +1%,

15.1.1 Analiza vplivov spremembe investicijske vrednosti

Spremembe investicijske vrednosti vplivajo na:


• stroške vzdrževanja

sprememba neto sedanja vrednost sprememba neto sedanje vrednosti


-1% -1.725.011 -1,14%
0% -1.744.840 0,00%
+1% -1.749.075 0,24%

Verjetnost tega faktorja je predvsem pogojena z:


• uspešnostjo razpisa za izbor izvajalca projekta,
• uspešnostjo za izbor dobavitelja opreme,
• z dinamiko izvedbe investicije.

15.1.2 Analiza vplivov na prihodke

sprememba neto sedanja vrednost sprememba neto sedanje vrednosti


-1% -1.945.811 -11,52%
0% -1.744.840 0,00%
+1% -1.543.869 11,52%

Na doseganje prihodkov vplivajo:


• število otrok vključenih v vrtec.

15.1.3 Analiza vplivov na obratovalne stroške

sprememba neto sedanja vrednost sprememba neto sedanje vrednosti


38
Region d.o.o. 2010

-1% -1.943,430 -11,38%


0% -1.744.840 0,00%
+1% -1.546.250 11,38%

Obratovalne stroške določajo:


• materialni stroški (stroški energije, stroški materiala za vzdrževanje,….),
• stroški storitev (stroški storitev vzdrževanja,…),
• stroški dela,
• ostalo.

Na podlagi izračuna je ugotovljeno, da ima projekt kritične spremenljivke, saj se pri


spremembi prihodkov in operativnih stroškov za 1-odstotek NSV spremeni za več kot 5-
odstotkov. Vendar pa ne moremo opazovati samo prihodkov ali operativnih stroškov, saj je
povečanje prihodkov, ki izhaja iz večjega števila vključenih otrok povezano z dodatnimi
stroški (povečanje števila zaposlenih, višji materialni stroški,…). Dejavnost vrtca ni povezana
z ustvarjanjem dobička, ampak je to dejavnost širšega družbenega pomena.

15.2 Analiza tveganja

Glede na dejstvo, da se ne razpolaga s podatki o podobnih projektih iz preteklosti, je


razmeroma težko oblikovati smiselne predpostavke o verjetnostni razporediti kritičnih
spremenljivk, lahko pa kvalitativno presodimo tveganje.

Tveganje lahko analiziramo na podlagi podatkov o:


• verjetnosti pojavljanja kritičnih spremenljivk in
• posledicah pojavljanja kritičnih spremenljivk.

Na podlagi analize občutljivosti smo opredelili kritične spremenljivke (prihodki in odhodki),


vendar pa jih ne moremo obravnavati kot tveganje pri projektu, saj do povečanja prihodkov
ali odhodkov ne pride v primeru, da ni večjega vpisa otrok v vrtec.

Ostala tveganja in morebitne posledice in ukrepi, s katerimi se projekt srečuje pa so


predvsem naslednja:

Tveganje Posledice in ukrepi


Zagotovitev Glede na potrebe ter v skladu s predpisi in standardi, ki veljajo
potrebnih površin na področju predšolske vzgoje, je izbrana varianta, ki načrtuje
za izvajanje adaptacijo in kompletno energetsko sanacijo Vrtca Krško z

39
Region d.o.o. 2010

predšolske enoto Pravljica. Adaptacija objektov vključuje


dejavnosti
Migracije Občina lahko vzpodbudi priseljevanje na obravnavana območja
prebivalstva občini z investicijami, ki nadgrajujejo osnovne bivalne pogoje:
Krško primerna zdravstvena oskrba, urejenost vrtcev in gradnja
otroških igrišč, pokritost območja s telekomunikacijskim
omrežjem (internet), vlaganje sredstev v terciarne (trgovina,
obrt, gostinstvo, turizem...) in kvartarne dejavnosti (kultura,
šport, rekreacija, izobraževanje..). Z ustreznim prostorskim
načrtovanjem gradnje stanovanjskih in drugih objektov, občina
lahko bistveno prispeva k uravnoteženi poseljenosti svojega
prostora.
Zagotovitev Aktivnosti za investicijo so se pričele že v letu 2009.
finančnih sredstev Zagotavljanje finančnih virov je eden izmed pomembnejših
za izvedbo faktorjev, ki vplivajo na izvedbo investicije. Tudi v predlagani
investicije finančni konstrukciji se več kot 60 % sredstev pričakuje izven
občinskega proračuna. Evropska sredstva .

16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Obstoječi kompleks Vrtca Krško, Prešernova cesta 13, Krško (sedež vrtca in enote Ciciban)
se nahaja pri Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško s pripadajočimi funkcionalnimi površinami
in je lociran znotraj individualne stanovanjske pozidave na območju Vidma. Dostop do vrtca
poteka iz ulice Strma pot.

Kompleks obstoječih objektov Vrtca Krško tvorijo različni objekti ali deli posameznih
objektov (prizidki, dozidave), ki so bili grajeni fazno, med obratovanjem pa se je
namembnost posameznih delov objekta ali prostorov tudi spremenila. Vrtec je bil grajen v
več fazah, I. faza vrtca (jasli) je bila zgrajena v letu 1976. II. Faza (za otroke stare od 3-6 let)
je bila deljena v fazo II.a (igralnice s spremljajočimi prostori za otroke stare od 3-5 let),
katera je bila zgrajena v letu 1977 in fazo II.b, ki je bila končana v letu 1979.

Enota Pravljica je dislocirana enota, ravno tako stara čez 30 let, se nahaja ob Valvasorjevi
knjižnici v starem delu Krškega. Vrtec je še vedno pokrit s salonitno kritino, ki jo je potrebno
zamenjati, pri tem pa ostrešje izolirati. Podstrešje je neurejeno, zato bo po energetski sanaciji
možnost ureditve prostorov, ki bodo čim bolj približani veljavnim standardom. Stavba je pod
zaščito spomeniškega varstva, zato mora biti energetska sanacija izvedena brez večjih
posegov, ki bi spreminjali zunanjo podobo obstoječega objekta, vsekakor pa bo po energetski
sanaciji urejena oz. obnovljena tako, da bo zadostila pravilniku o graditvi vrtcev. V enoti
Pravljica se trenutno nahajata 2,5 oddelka otrok, in sicer 1 oddelek jasli starostnega obdobja
od 1 do 3 let, eden oddelek starostnega obdobja od 3 do 6 let in eden polovični oddelek
starostnega obdobja od 5 do 6 let. Po investiciji pa bosta v pritličju 2 oddelka starostnega
obdobja od 1 do 3 let in v mansardi 2 oddelka starostnega obdobja 3 do 6 let.
Cilj investicijskega projekta je zagotavljanje dolgoročnih in dolgotrajno boljših pogojev za
bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev, zvišanje kakovosti in obsega otroškega varstva
oziroma predšolske vzgoje v občini in širše, kar pomeni tudi omogočanje vzpostavitve dobre
prakse energetsko ustreznega in učinkovitega sistema in okolja, dolgoročna skrb za ožjo in
širšo okolico oziroma regijo, spodbujanje in spoštovanje okolja in vzgoja že od najmlajših
generacij, ozaveščanje in zavedanje pomena skrbi za energetsko učinkovitost in okolje.

40
Region d.o.o. 2010

Investicija obsega adaptacijo in energetsko sanacijo Vrtca Krško z enoto Pravljica. Vrednost
investicije po tekočih cenah je 2.589.553 eur. Financiranje investicije se predvideva iz
evropskih sredstev v višini 1.433.000 eur , kar je 55,34 % in v višini 1.156.553 eur iz
proračunskih sredstev občine Krško, kar predstavlja 44,66 % vrednosti investicije.
Ugotovljena upravičenost zadovolji pogojem EU skladov, zato se projekt lahko financira iz
sredstev ES za Regionalni razvoj v višini 85 % upravičenih stroškov. V finančni konstrukciji
se predvideva financiranje EU v višini 62,26% upravičenih stroškov projekta.

Izvedba projekta se predvideva v letih 2010 do 2012. V času izvajanja investicije na enoti
Pravljica, ki se bo izvajala v poletnih mesecih, se bo vrtec izpraznil in otroci preselili v
centralni Vrtec Krško, saj je v poletnih počitnicah manjši vpis otrok v vrtec in bo tam dovolj
prostora.

41